OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, November 28, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-11-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ABER
'.
BROTHERS,
VOL. 0.
CAIKO, ILLINOIS, SATl'liDA V, NOVUM HIM 2H, IST4.
iNO. 2SS).
MANUI-'ACTURING
inning
DEAll.t ts
WATCHMAKERS' TOOLS
AND MATERIALS.
New Work
jia m: to itii:n.
All kiiul. of
E PAIRING
Done with lie .ittic unci ilenputoh.
No. 128
ommercinl Avenue, Cairo, 111
No. 2G
Main Street, Centralia, 111
Solid Silver Ton Sods.
Tinted Tea SHls.
Aiiu-rh'im Yl'tilclics.
r.iiUlisli WtilHus.
Sm is Watches.
old .li'tvHr.v.
Silver Jewelry.
I'lated Jewelry.
ICings.
ICreast IMns.
Silver Mutton.
Studs.
('Iiiirius.
Opera 4'Iiains.
WuU'li Chains.
Wt- ni.iniii furiiiM- .1. lry tmmh-r of any
lit- I si l- or palli-rn
Our wnik Imp i one of Ilic iihh! mill,
jilil.' in Hie Vtc-1, ami our Wiiikiunt mr
llionntKli cuili in In line
WVfMlronllil.iilof r.ur ability In linn
dill nnik iii il in cicry lmt In Unit intuli
lil Hit- lU'iiiiih' in iii.iiiiif.icliuni" In Ni'iv
i.ik I liinu, . M I.niilt or Cincinnati
liur tuirlihiciv It Hie I:ilil ami I no. I ni
lunviil puilim iiihI our limit I m Ittn ewe
fully i'iliclc-1 in.iny of Hum Ii.ii In Urn
iiikIi' lit our own lmi for Hit- iiiiic of
iiiiiiiiil.ii'luiiiiK iiiiHiii':ill' m of .Icutliy
Our 1'ui'llltle (In i Tuiv Tin' llii' iiuiiiilurluu
iiiul i .-)a i r or iiiiiiI" In mil' llni' mi' mi"
I-Mlllttl mul we cm nil" ''"I t"i I1"'
HlUltl'lt lltllilt'
We ronliiilb unite I Itr- pulillo In rail
ami examine out Mock in. wt 11 in In llil"'i
our uoik-.liop Mhlrli It open liming l'Ul
Hi' tliourt, ii II will iilVoiil inplm-uu-ln
explain to mi) iiihI nil rulhrw Hi"' ikixHiIm
Ullll IlllllCllfll (ll'.l('M(ll) III.IHIII'urlllU'
Wo are selling goods
lower than the lowest
mid cheaTior than the
cheapest.
IC7NnV It lilt- lllim lollukt-H'WllolU
for llm lliillil.ij, wlilcliiiM- clo.H iii.in im,
mul fur ulili Ii we Ii:ii- ininlc iiinltloii h)'
lidilhiB l' ll1"' '"'K I'1'1' Hleolloiw nl' I" '
mul bl)llli ii.illiilni.
Taber Bros.
BARCLAY
Wholnhnln
DRUGGISTS
AND-
PAINT AND OIL DEALERS.
JOBBERS AND RETAILERS OF
JL 7 JJE ViJItlJC
-
PATENT MEDICINES.
DRUGGISTS' FANCY GOODS,
WAX FLOWER MATEHIAL,
BRUSHES, SOAPS,
TUBE COLORS.
CHEMICALS,
VARNISHES,
7"K ...h.'ii i-orr. -...n.liiir ami or-l- it ft-iu lniirifl-'. l'l-j -I- unt tool (. m ial -tori - in Walit
or ifiHl hi niir Inn' -liitiii'i-'.i I'l.uiliiii .ii ami I amiit Mitlit-iut- (.ant ruriili-linl or ic
I1II..I M nil n liut.lv I ini-- in rvaniii !! rali -
WHOLESALE & RETAIL,
74 Ohio Lovrn. 4
CAIRO
m: ii. isi A'i i: ii:vr.
C. WINSTON & CO.,
Real Estate Agents
AUCTIONEERS,
Vk OHIO
(-roml 1'l.u.r,)
CAinO. ILLINOIS.
pi'V ami -.11 n il t-lili, pi t.mi. funii.li
I J uli-irat-lt of nil.
JJltiil ( 'iiiiiiii-ioni rt
JOHN Q. HARMAN & CO.
Real Estate
AMI
rerousE agents
COLLECTORS,
CONVKVANCKKS, NOTAKIES TUKLIC
Liinil AitcntH of the Illinois Ontnil unil
liiirlintiion una uuincy ii, ii.
Coniii.uilon,
North Cor. Sixth nntl Ohio Lovcn,
CAIIIO. ILLINOIS.
i.MU'oit ii:i,i:iis.
rTmyth & CO.,
Wlioli'inlf nifl Rrtuil linlir in
Foroltjii nml DomoHtio
LiaTJORS
WI2VKK OF A Mi KIXWS.
No. 60 Ohio Lovoe,
CAIRO, ILLS.
il s-mviii A i o ImU
untly
iVl 'u Im'i'ki' Mock or llm liwl K' '!"'.'"",
kVl, i.ii'li;lw'.lvlal iill.nlliiiil.ill' "1'Ul'nnln
ninili ol llm liuilini.1
iiiur.i.s.
ST. NICHOLAS
Hotel and Restaurant
No. 122
COMMERCIAL AVENUE
Tun ilinm iinlh nf H ( ""'" in"1 liif-nin-
riiniiiaii oi-hii.
WM. WETZEL, Pioprletar.
A 'HtlhVI'V
walrli ki-iit nh'.lil .iiul il.iy d'l"
im
:iln mul naiulioiilii.
'Hie Iwl'iif lie iinioil.iliniii lor Iriiimmni i
t'lll'SlH nl '! ' II lIlilllllKl-CI'tl-l)".
nntl Ilotnll
VM -
TOILET ARTICLES.
COLLIER WHITE LEAD,
WINDOW GLASS,
COLORS, OILS.
DYE STUFFS.
PERFUMERY,
ETC., ETC.
S RETAIL & PRESCRIPTION
' Wimhinuto- A v., Cor. 8th St.
ns i:i,i.vvi:ois.
JACOB WALTER,
BUTCHER
Dealer in Fresli Meats
EIGHTH STREET,
nml Commercial
Avfiiut-H, uljolnlni; Hanny'u.
K
1.1:1'-. f..r-nli lli'Ui llir. Pork. Million,
iil. I.Hlil. all-miri'. v . nl.it i- on.
mI.I In nif oillllll" III III! urn iUlil.' Illtllllil r
CAIRO
BOX and BASKET
CO
lii-r In
LUMBER,
( Ml knuN. li.ii-il nml i-on,)
FLOORING, SIDING, LATH, &o.
Mill mul Ynnl,
Corner Thirtv-Fourth Street
Ohio Lovco.
and
DANIEL LAMPERT,
Fnshionablo Barber
iiAin id xx ids sn: XI,
EIGIITII STREET.
Ilutwoeu WiiHliliiuton ami Coniinorclal
AvcmifH,
E. MAXWELL &. CO.,
limit in In
KAILWAY MACHINEHY nnd BUKNINQ
TOILSr
No. Old
North Molu Slroot,
ST. LOUIS, MO.
AGENTS VOK FRENCH PLUMDA00 OILS
Ni i'i'i.v ii:i'ot.
VALENTINE RESCH,
Stonmboot, Ilotol nnd Family
SUPPLY DEPOT
AMI IIKII.KII IS
Groceries, Vegetables, Game,
POULTRY,
Pish, EggH, Northern But tor, Sic.
, Eighth Strcot,
1 Ihitwoiiu WnshlnKton nntl Commero
Avouueu.
' j3Uuoilii iUUeml five of iIiiiikc .
Site tilli;lin.
l lii' KliiL- nl lliirlittir.
York ll.mM )
die nml "k nwiiy." n. 1 1
I'liiili'r 1 1 1 I ii 'ii, AiiiiiiiL'
Min
ilirii-f
iiiii-i' no inr i.iiii mi' mini iii'iii
lili Inn -line in'rnii:i'i' lillli' kimuii ln ri'.
Illlt l(lM ll'llll. (i ll hi Al'lllll, III' Klnnf
I i.'irloiir. A 'ilitiii(iilii il..:ilrli luli ly
tulil ii lii'ii t' 'Imy ulikli )iu ii ii rl.'iln fhj-
llllir.lliri' ulll'll Ml' liilin to i.'(illlll(T I III'
Ii ailing iiriililciii' In Alrliiin i'iilnitliui.
One nl llio Miiiiri' nf inuiiklnil U pttw,
nml llil-i Ii llio liiiijriiujrc of liN l.'iklii''
oil' tnlil In ,. Irli'rnplilc i'(irn'.kiiinil
ml :
An nill i:imt mij ii fiirco if I'jryif
tliiii' lm I'lipinii'il It.irlinir. Airlcn, nml
Killed Die SiiIkiii. J
'I'll ('ilitlll'C D.ll'fulll' ll;i lli l'll lllO IHIllil
Hull ol' iimny ini'ii i'iiially rnilowcil Willi
fdiirnt'i' mul cHiliici". In the IiouIiiiiIiil'
nl' tlic pro-i'iit ci iitnry u plucky, ml
M'lituri'r iii'iii'lruli'il tlnoaU whlfli lull
Imi-ii tin- lrjr1ii fiirtri-i" tu tnivcllviv. ;i
Tlillii'l Iiii Imiiii In nil iumi cvrijt.-(liii
lni went llii'i-caml ilM lllilc. ijTrr M.ijlo a
ciniMi'nilil rviitailnii hv liltftIiln
nml i'iil rii'l-i'. TliU n.i-Is Purliinr. In
Die ii'iili'i' nl' tlic Molmiiiim-iliiii Imlt
ulili'li tn'lcli(- iifni" lliiiintorlal Afrlcu,
lm Ixi'ii the (Jllimllic inivi'r:iry nf the
i ilwr 1 1 nit U, tlic c.iliircr, inoiiiij;
front wliiiti'M-rdln'ctlon, liMMiluny-rimiul
U.irlinir tin' '"Ice 'Imp'." Tlic Diirl'mirliiiM
lime Imi-ii tint o lmicli nt f;mll In tliU
imitlcr ii' tliclr Into liiiiicntcd Kliitf. "Ill
llii.-lcn. I'rlitw f All lli'lli-M-i-. I.iiiiuif
nry nf tin iid, Niii ol' Aliilaliai iiliili.
l)i'-ll'lllll'llt nl' in y fun r.itliiT-. uIiom-
uiili" arc unil-: ami UiN 1 tin- man
who U di'ilil. Illllid. laid ill) nil n lied ol'
-riii'tunl Miiii-rin. nml ct haviiij.' u
in -Icrion iiolil iiioit iii tuiiiiM'i, he
fo'ii-lit to hccoiiic in Kiii.'itori.il Allien
the clitcltalu ol tin- liluck-. ulin arc nolor-
niilv tin- niot iii-'otcd ol iiiaiiklml. l lni
Mii--iiliimn-. who have a regard lor their
llffloii cilial lollic eiilliii-l;i-in which
mi other M'cl ha ccr ill'iiiayeil,
crcclvcd that D.irl'niir .i the jrco-'ra-
hlcal cciilrc from which they t-oiild
jr(iiaiitc tlin t'cllk'ion ol Hie ir(ijilict.
I It' ( .III-' II M- 111 lt, 1I1I1U- .1 'tlll"l 1IH'
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r Llin k iif the cMilnrcr the mi-
Muled iK'iik of the iii'iiintitliiiiT. No
limii hud a Kiililliiii'i'lHcnlt v to 'ii-lnln that
li-ii Muni the t ll li I kin'', now ileal . I c
lulled the white man : In- hclicxcii that
tin- world wa hoiinileil liv the outer lull-
li"c of hl oa-N : he (Icicrnilncil that no
one -linnlil vl-it him and k'o away wllli
out Im'1IcIii In the ii'(iihct. Hence,
When wr. l urrv. u rrclicli -cii'iiii-i. mi.
sent for hy llih iinicrial man to 0 and
mi- mm oi ucu an unkindly lu-eai: !l
Hire eve-, the docior went uiMatitlv, nud
(iok lil- only -on fiom t'ulro, Eyyjit.
Into Central Africa, iidi-laiiceut twe'nty
lle hundred mile-. Tlic doctor cnrrii'il
out hi-iu-triicllou-a an ni'uli-t. ktm iI
lit- lniii rlai ina-ler, mid wn- tlicrenlter
Inf.iriiK il that In- mil-t eiul'iracc the new
elision of tin- 'I'lince ol all believer-. '
u matler ol iiollcv he eonent(..l. ! ive
day- after he had nirrendcrcd ihc faith of
hi-fatiicr-i he h.h Killed hv Kill!' J In
Men, "Im'c.'iii-o he ml'dit renounce the
.dill ol the iilKiiihet ol irolihi't.-.' Such
ii man ivii' llii- laic kln-'ot Parlour. IIU
nil-'. Iiowever sinldcii. liowever vlo-
eut. 1- a hlc-rln to uianKiiiil. Tor many
i'car- lie -KkhI a harricadc hetwci'ii liar-
iri-ni and cliillallou, cau-lii''llic death
nl' imiiii rini-i men who would ia-- Ih-
tween the-e eiiuilly nxiliili- mhcr-aric-.
That lie l 'iine we mav all Im- tliauKl'iil :
thai l.irfnur I-aciilii'ci1 to the domain
of the lccroy i-the haihlu.rcr of a lictler
fillmv for the coimtile- Mirnmiidiii;.' the
-iiiircc- of the Nile.
ii i I Ii or
Calliolic l'ilc-1
I'rtilt-sliiiil.
lll'IIIIIIC ll
l!cv. ralhcr.Iacoiicinel'-nubile reniui-
clallon of the KoiiiMi chiiicli from a I'ih-
Ic-lant iiililt, and the aniioimccuicut of
hi- intention In enter the I'ic-liyli rlan
cliinvli, are leadlii'' toile of dNciiion In
rcll-'iiiii-i circle- iii lialtlmorc. The n.
alcllraiil irie-t'- -tatclucul li:i 1 1 ir n-
lu-an-ii in tin-luoruiii"; iaicr. .irliiil-lini
llavlcv wrlie-a lcllcr fur iiubllcatlon. In
which In- -ay that .lactiiieuii 1 wa- iicm-i-
Ini'inaliy rcccivcii nun tin- iiiocc-i-, imi
wa- a poor pilc-l with mi Injured reputa
tion, w hum In- loiiiid lo Inilul'-i' In opliiui
.""';. -l''uu ant-, fr uhich1
tiili-i he l-i-tlt-cil hint any im-Ollim l.rc
nml icnt him to the Trappl-t iiiiinu-tcrv
In KcntucKy. When he came IVnin mere
Ihc archbi-bnii Kiv- be rcl'ii-cd to irlvc
liliu Mich ii letter a would accredit Til ii i
cl-cwhele. and that tin- Idler which hi
IM -'Ive i in wa-. Mich a- lo nrovoke iu-
niilrv Into Ills charnctcr hi any narl-h In
f-binild enter. In coiicIii-Iiiii the m li-bl-holi
--ay- It jrivc lilin no plcnoirc to
cpo-e or dwell upon the ilclliHiicnclc
ot llio-e w no nave jiroieeii io kic
tlieui-elvi-i llii to the 'ervlce of ( !od.
whether tbcv bcloused to the t athoiic
hiin-li or not. " lo u-e Dean .mmii.
Illlllc. " -av- the al'clibl-hoii, "Ihc pope
Hi-Ill- to be vei'V bn-y .1 ll t now III weed-
hi); hi-own ''iirilcn mul tluowin-; woeii-
ovcr Ihc wall, nun l nave ciinritj eiioii-;u
to ndvl-e llio-e who-iiatch at tlu-c weed
a- caeiiv a-If Ihey were ood c";cta-
lile. mat incv an- inn uiui-oiiie mn
rood local." 'I'atlicr .lacipieiuel denle-
1111 linillllllllOll- lUK'll HI- i"l eiiuiii. i. i.
and acrl. thai he held an i nhlciiil-hcil
reputation In the church, lie cninu.
IcIleiN willlcn to lillli by Ibe iilcllbl-bop
InvllliiL' blin to Ibe iircliepl-eopal n-l-
dciice ben-, nud lo a--l-t III Hie ci ice in
the cathedral, l'ri-ibylcilau-have lakcn
chai jre of liliu. nud w ill -end him lo one
of their eollcjrei to perfect bllll-clf III the
Ku-dl-h lanua'c, and to o thniuli a
regular linliilnff lor the inlnl-try.
A tliicor llon-c.
Win-lilnloa fur t'oiirlfi-lniiriiiil 1
Mr. Chip, Ihc architect who built si lino
hou-e between thai of Mr. Shepherd mid
Mr. Ilallclt Kllbiirn.hai Mild hi- icldciicc
lo n New Yorker for llfty lhiiiiaud,ca-li.
That It coii-ldi-rcd u jjood Mile for tliei-e
li-inl lime. Within -Il-IiI of till- lliic
hlock of ImlldliiK-, which llll the Miiaro
from Clnclnnall avenue to Sixteenth
Mrecl,l ono of the ipiccl'i-t boli-cs I
have ever i-ccii. It N a co-tly rcldcnce,
but Hie owner, Mr. I'ollock (not the
niitbiii- of the "Coiiim1 of Time," hut one
of the examiner- In tin; patent
oiiii.o nml a fiirclirncr,) uiii-l bac
ii, ,.,n. i,t hn win. blillilluir ill l.ouilnii
or Tail-, where ground N more valuahlo
(ban 111 tills city. The lioil-e U all finnt
ami no rear, ill- dniihlu bou-e, two
-inrii.d iiImivh a ba-enicnt. with a French
roof. Tin-re nre no dooi or window ex
cept tho-eonl street, for llio hou-e I
only one room deep. And Ibe Mahln is
liciicatlithe dinlnir room mid the hoivcs
have to bo lioUledaiiil loivcri d hy inachtii
...... ii'iu tin, in ever nidi nil ai'ian-jc
incut licforeS roor lioi.et ! 1 nii titi'.tltl
thai many valiiab ii lioM'ii win Do saeii
n i he im cnii'lc'iinos o M'l'vntitii. for
don't' think that any cai rlafrji-drivci- will
eel rwpi'ct tor 11'" pioi''i'iy f n man
wiio.wonld build lib ulnl'lv Hf r mr-Ii an
hli-iii'd Idea.
Kiilulil-. 'I .l ii r.
I New Orlt-.HK I'liiituiii-
Wcarc ili-!iM (l lii Kiiou (hat , tn-i .
Jicllc ami eaiMliI,. cnllcmcii aliiioluleil
on tin-i-Mnd coiiiuilitcc-tu iri-i,are for
Jlie jirainl encaiiiiiiienl of the KnMiN
leniilar, h.iveiiict eerywhen' wlliren
eoiirai'ini iit fiiim our i lllen. and that
their l.ilnir are iinie.n M.rv Mitl-liie.
lorlly.
In'relallon In the muni -jala ilav. I'rl.
(lav. when Ihc luraile of tliecnthc hnily
will take iilacc, we liae heard of uianv
ol ourclilciiit who arc irei.iiiuu; to ilc
eoiale their More ami rcitlcnccs with
ll.!. evcrifiveiH and other toKen- of
welcome and yood fecllii".
, At nl-rlit the St. Ciarle!ini Hi. .Inuiix
hotel-, will he brilliantly Illuminated, ami
ol course (.Hu m will follow the t-Mvlh-nt
e.ainilc.
We Icam that the cnllaiit IClilaht from
.ilii'hlan uill be lU'cinnpanliil by u lar"c
iiilnilier or ladle u clifiiniMaiii'-e which
will lend an additional charm to t licit- c.-cur-iou.
..s.lrl.V 'nl'lo. (irand l'n late of the
llnltcil Stnttx, will arrive on Monday or
I iiiilay next, and together win,' ti,t.
lrniml (niiljihiof tlmjfiwnl-. Sir TIioiiuik
I llli Will Im- Ill-liill., hy ,lc. ,
.Ma-ti-rof the (ir.mil Kiiniiiiiiincnror-iiK.
tin' Cnllcil HlnU mi H,'.iii".iiiv ovrnlnif '
me .Min in. i., in urieaiiH i oi auilcrv,
-No. II. On till, ((cca-dou the Sir KiiIkIiN
are ordered to iippi-nr in full uiill'unii.
I he event will be of much liuiiortanfc
and iiitcre-t tothoSlrKiilhti of thlvju-ti-dlctlon.
Some Itc-iill- id ill,.
Il(.'trlipr llu.
t-'llllrlrlcll'a1' rfV.Vf Ji- 1
I have once alluded lo the -oelal power
of Ibe ;rrcat -e!iiil.il In ItrooKlvn. J'ly.
inoiilh church bai liecu a power Mr
twcnty-llie yearn. It li.is bad a f. irelllli.l
lilacn hi mil'.Ie. art mul .-n ..nioni I..
ibe benevolent and iclltrloii" inoveincntt
of society. The prominent part taken in
i lie -caiiiiai ny nr. Storr- and other
make, It imiiullilc that ti colll.lon i-hould
not take pin'-". So the lieirliuilnir bat
conic, l he Adelpbu academv 1- a prom
inent literary Iti-tlttitlon in the dtv.
lioiucr It. SiiraLMii- tin- nrim-innl. U on
eminent educator. He U a niciubcr of
li'-v. Mr. Ilinllnvloir. church, but III Wil
li fa-t friend of .Mr. llcccbor, nud tald -o.
On till- account Mr. llitilltiirtoii n-
Iirncd hi- no-ltloii a nrc.lilciit nml loll
lliebonnl of tiil-tee-i. Ife al-o ttvik hl-
on from thcacaileinv. A enrlv coiir.-i!
of lecture- had Iweli malntahicil. TliU
vein-, a- nii!il. i iwiiii-ki. u u l.it. I ..nf ..ml
Mr, HcitiierV name nut on Die ll-t. The
tni.tcc xtruek hi- name oil'. Then Mr.
Sprajriic re-Ii'iicd, nud the end I- nut ycl.
iior.si: imiti:ii.
J. H. ABLE,
fii'imral-
House Fainter
PAPER HANGER.
CORNER TENTH STREET AND
WASHINGTON AV.
ir.iiiii in no mi kiii-itor 1 1, .ii-i' i-iiiuuiiir,
I Knt-.ini In Injj or W'lilii'W.i.ilu( i hlu r III llm
fill or .iirioiiuiliii;
uitf coiiiitiy ul iiii-oimlil.' irl
lll mi In- 1 . 1 1. 1 ii it it ii 1 1 r
I ill! ami m-.- him
it-- onliTd
fonal iilli'iillnii
no ii'sroitiis.
SAM WILSON,
BOAT STORES, GROCERIES,
PROVISIONS, &o.
No. 110
OlliO XlOVOO.
.1ltirli;iiKt--'H tsMif,
Tli:ii:.s, by ii crlulii .Moiltraif- li.l,
collllllollly inlliil " Mil,' liiiiiti;!!!-,'
lxiirlnir 'lun- llx- lllli ilay or sepirm.
In, A l. In;.'I, ilnly iMonlnl In l-.l.
"..' on nam- lr-a. hi tin- ivi'oi..''-m
oMri-orAli-MiiiiIrr county. Mali- i,f lllliii-U, on
1.1 il.iv ill SiiMinlK r.A ) .lolinnu Itiiiii,
( iili'.loliaiiu.i lli'iiii( ti.) nml .laiiit'- IImiii, ill, I
r.inici In tin- tiiiilril)oi"l Hi.- rnltoii hii; di-
r ki ritil t'-lati-. u.il.1 In I i- t ill ort a in.
In (In-1 1, mil) or AIi-miii, Ii i iiii-I lali'or llllinil,
III Mil . Iil IIIIIIiIh'OiI ll'lill (7), lilni'k
iiiiiiilH'it'.l llili t) -it ii (.'ir),lu ralil Clly. ii,i,n
(lilt r,n- imi, lilt, ,ii, lioui'iir, Dial intii-i-inn-eel
lain iMiiiiltoi'i null- lur lit.--mil ot'ltm
liiiiuhi.l nml llll) itollar-i, cM'ciilul hi ilic-iilil
.Inli.iiiii.t Itiau mul .laiiicit Itimi, In tlic muter-t-liutl,
unil luiirliiK i-iin tlutt- vt I III nl, wile
lliuiltfai'. line mul u)ulili- (Hie jmr iillir tlic
ll.lll- llicleor, Willi Illlere.l lit the rule ol" tell -cr
mil. lu r minimi iioiu nuie iiuiii pain, ii,,ui,
Hie Mllil liolellot lie ulil iKColilhl); III tin- tillor
lillil cITci't lliel-eor, lllul hllolllil llel.tlllt tie lii.ttl
III lilt' 1 1. 1 V 1 1 1 1 1 1 of Midi Hole Ullll lllllleal Wllill
line, lln'ii unil In'lliut ci -i' (lie iiuili'ili;niil llllglil
pi, ,re. I mul M il Hie miKI ii-.il e-lale an li Kalil
iiiuHkiik'i- iroi lildl, mul t'Mvnlt- in I In- pur-
cn.i-iT or pini-lui.epi IIKletil u ili-iti lor Hie tcna
It'iaut't' In lii-iit' Hit-im ml. cm -niii. mul,
Wliiini. , It lull 1 1 liailUK ''"'ll mailt- in Hit
i.i iiii-iiI of tin1 Midi nnle mul Hit- miI.I mite hai
inr Uroine line ami puiilile, nntl,
'lliilil'nll'. llollie it lien-Ill L'lll'11 Hull hv llr-
Hit-ol' li-nii-i ami eoiulllliiiu ol' miIiI -ale luorl
inip'i I 111. (in W'eilni-ila , IhcJinl tiny ol' lie.
iiinUr, A. II , 11. al Hie coin nli'iii'i'iloor, tu
Hit t'li) oi (.min, iiiiiiiii-i, in i nt iioiir oi
ii'i'lnrk Ii m , oI'kiI'1 ilay, proctttl In n il In thi-
lilnlii-.t lilililtr lui i-.i-n, ll"' iv.iie.iuie mul nii ui-i-t'
lit'iehiiiil'uivili-cillntl, tiiMill-l'y ni, t ili-lil,
liiti'ii,i.t. eo.l anil cliariri'H nl'i-alil llll-t. mul M ill
cMfiite unil iltllici'to llll- lillli'lui.i'l'aileeil Ilit'lc
I'lir. Hi i t s I'u ui-lit.
CAIIIO, lilt , Nnicinl-cl' 5.1, 1S7I.
w It
CENTAUR LINIMENT
Tilt- (,'le.ll illn-(ll'iy of Ilif
'Z
(Villain I.hiliiiint will nol
lelk'M', no r l i' 1 1 1 1 1 K H lillli II
will not miIhIiic, mul no lame
'net- ttllll'll Ii uill not cult
J -'llll l loinK I.IIIK11U1.-C, but ll
I. I. I- I.,,t,.l.ii,ri II,..
ttArptZ nt-1 pi- In prliilttl iiniiiiiii imii
1. ..I. I.. t J.l.i'lll,.!' I'nillilllllllir ft I tllll'Utt'H ol'
woniliiruliiiii'" nl'iliHiinalltiii, neiinilKlii, luck-Jan-,
iinlu, kUt-llliiK', M'tiliU, eakitl lii-ititln,
t u.l. .111, 111. Olll-H. llll.'ll ll-l UUIII -111. 1 II, 11 " -
ai lie, .10 , mul the li i'lpe of llii- lllilini-ut u ill I-"
(.ent L'lalU in any one It It Hie nui-il Moiuli rlul
liealliiKtunil paln-ii-lli iliiK tiKi-nl H"' w'l Ij""
elt'l' liliu lll'ltl ii . ii-iii. in. ."ii." .-',-'','
...ii ii ...iiu I u-iiitiki. ll iloet lutl iliut II Hie-
Iiiul In ilu Due l'"Ule ul' Urn C'ciitiiur l.lui
iiuiii 1'nr uiiIiumI (Jtllnw wrui'lf.rt l, woiln
liiliuhiii ilnll.u-t I'm- fpai Imtl, diiiilii"! or Kiilleil
.... .....i ..,.ii..t. nml im- eieu-woini it in
N'n rmnlly or uliii k-duneri-aii ultnnl In liu wllli
out "iiiliiiir l.lnhnii.1 , I'llie, so (tu U, lars
liiillli-tl ! """'' i
M lliikiiliiuy, New Imt
"1 VSTOIIIA U ni'iie lliaii ll niitittlliilc for
I , .- rll ll I. 1 1 ui on lv .ate in lie le 111 iv.
l.li.h It .iiit. Id ii-irulatj lliu liuMelri.
i-lllt- ttlllili'olU-nml ploihue llilllirill lifi. 11 l
iiliawint lo laic UilMii'ii liwl nol i-ry anil
iiwIlivMiu-O'-'-S'T. . , "'wi
oiirr.iiii;s.
l Ailir
f li'H.irl
ARTER & STEWART.
(ikvi-.,)m Iii 11 A Her A ( i )
GROCERS
M
Commission Merchants
No. lla Coimiifiiclnl Avunuo,
CAIRO, ILLS.
Bristol & Stilwell,
FAMILY
GROCERS
Kcop
overvthinir nnrtiilnlnir
to
mo ttno oi Mtnpio nna Fancy
Gro-
ccriow. Wootlonwaro. VoirotnbloH.
Fruita, &c, &c.
GRITS, .
HOMINY,
OAT MEAL
GRAHAM FLOUR
prisE rauvshv
BUCK-WHEAT
FLOUR.
JUST RECEIVED
No. 32 EIGHT STREET
CAIRO, ILL.
O il.,
ROSS
and Wood Yard.
Coal
COMMERCIAL
AVENUE.
PITTSBURG and ILLINOIS
tf5r COAL tt
AMI
STOVE WOOD
17"i;i'T I'on.laiilly mi lunul ul ltntu' Yuol.
1. Co iiiiiinil.il uii'iiiit', oiiiHi-ln- Hi
lllliliUliK
tinii rt priiinpiiv iiiien
I '.iul mul wniat tit llii'inl fnvof cliarge
'limit .nit-ill thth. ui;.iu-r,iu.i
CAIR.O CITY
COAL
COMPANY
A llll tueiiaiitl la siiiply riiilniniTS Willi the
2. i-tt-i
Pittsburg and Illinois
I .line oiilirt nt
Srj-llitlllttay llm. 'a dlllce.'S'ii TO Ohio I.Mec.
B,T"llalllilay llm ' wluiil liout.
tPt-At IVlnllali .Mlllt. or
lUJ'At tin- .'l Hiiln', foot of Tlihly.t:lklll
tun I.
Buder
MANUFACTURING
Jewelers
H0LID4V
Presents
TO SUIT EVERYBODY.
J"
The largest stock south of
Chicago.
Which will bo sold at reduced
llguroa that will aBtoniuh tho pub
lie.
Hair Jewelry
Of al kinds suitablo for Christ
man Gifts
MADE TO ORDER.
tffrGold and Bilvor Watches.
rwGold and Silvor Chains of
ovory doncrintion.
D-a-fXMCCKinCOH.
CafSotts of Jowelry.
tWSleovo Buttons.
t:rStuds.
taTBruuelctH.
teErGouts.' Pins.
IfexrCliarms.
SoifTooth-Picka.
ttaTSilvcr and Plated Waro.
eS'-Card Cases.
e-S'Tca Setts.
jUSflco Pitchers.
carNapkin Rings. '
liyCastors.
toS"Tnblo and Picket Knivos.
Vx!j- Clocks.
RINGS
Diamond, Ruby, Emorald, Topar,
OhriBtopaz, Amethyst, Sapphire',
Mullokfto, Sloodatono. Oarnot'.
Plain, chased and all othor kinds
that can bo called for.
Gold,
Silver and Ivory-Headed
Canos
PIANOS
ORGANS
And othor Musical Inatrumontr.
e, & i. n
Corner 8th andWaah
ington Avenuo
ItarCnll and oxamino tho stock,
jnrDo u't forget tho placet
r
nt

xml | txt