OCR Interpretation


The Democratic banner. (Mt. Vernon, Ohio) 1898-192?, December 29, 1922, Image 5

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88078751/1922-12-29/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

Fi
nv
".J,
v
j?i
Wreil Mi &
luL KIM
-3fcFirI-
MIlMllfTt.
IHBi.lKSaliS '
' wnwn - ti:
if-r-, Tttf
Tn E fe
!
JMnBttKBdrr. f&Vu-t. i . K
I KfVMBr-. Mum ' ... '
-.., uu Bt.jc dnrrrr jsaar
a: tH" ffH-r. ... ,., .
- .-.. E- i i ii 1 1 nm
Ttr niter Rn&grt ui.ui. uj-'m.j
llltn'fii.l uiL will i
tsvnajH&BSir-iSjEfularJaE: f&mtmi
-jjuoc ay -. t 3KSnE
. fat 3Q Smi annua- I-- i
oS SsEtnafi Snot &-.
I Misr ocfiassisr srceiiwjfeaifcassaraiwj
' " " fi
Frss:Prfct
flnttj T 2tt,-ar imi i "i i i .Si
xlradfey. TVwi ei5s-t . iS
r tr fc.ui-J'yiKE ra
.tcnac 32 tftas g-?- etmrr
tentr. SHnwsas; tK scar off SH23r
xmEanfi & aaanggnnrTr-s;
F?
rat
.Tiiiaiiiii'Tiiiim
aswK asaBwtiP ntr nEntcrhhcss m
a -rs 'ttnrjr. tojoi Trctaif jj j
.tn
61 Hfcn. tlSaiSis IJnitttat' re
3C sjBaifiac -2ih trtmar.
: 'ss stnssEsc. Oifc anil afe 2rc3 3
T .U (&ori ,S51aK mra. je ?
$ ' ' mm' Tn5-e- l . -t-. twtu. ......
- .wa. i arsgiliafl'T!HTTn?nter.
aE2ia!fiJ3tainJUnc iEr
irrtfifiB! ats iHBr-ng,n-u ' ana
Sa?asiimiaBl3!Sr3irnta6.
r SBMlirMg i!tra iff MfWttnnvn . .!..
l - -HJ ,31 jw BF
ECE. "3ez ami aca : X
JExatxveffi.
..'iim ' li i rajsia rr
--fc-fibtumg. "
I -n- rf- -T- - ii nil I II L naT
Htpeairei3ueUnB3TattaELMKJ
--v ""-T- - V t
stnr, sss iHiKteetl aa ""i TBr"-7Tri-" Sk
in"-ft"nffnTTTr( , rfnnr.uu-i nn: erj:yi' tij "iin rru -
'Kf a tits' SSSESZBfSL. ffi. WT
OZ SSZ
3
SiFie- ,
"jjJEJge1 .ifim ji 5mr aisi -iBtinai
Sale
After - Christmas
Ringw;
I 7r nniwww. .Si li
. ... Mmsuxci&TK SUU: EX " "fcJ
St TTaut- flu TX&IT. t tr-. FEraUSS-: ff-rH rrv
i - fc-a lilTTT rJC (
S&: iiaSIIcEL C?narr-i SR-nq.
. "yitiEsiaL qiitiF)ssng "EisiC--
-flartlEEiaiihtHiaE: 3fc jnnCl
gSrrTrrrmrtanEi Stcniifc. Tr
MITT'S eHBfr3TJt3!Ht3c K
I JTTTf?- .ftlWr.t-Mf
'War isks- ttr 5ue tgn-rr
' to ter- oetmniE s&o.i d
i.B T!- ,- . oaa -3s
iciL.am'iat t w iir - a
-w -wun iijK. '!
A.
5ep-
BEADY-TO-WEAR
2SIESSS
1st Floor
JRLSS1
WiittxtitiF)
53BST
JSIT "5MJE
ciltIuriTr fTTro. nitun i-
tffenc 5a frmtrr, r;r. .teanC
ice allouE -in- Sdioe , , ,-w SS- &cp &k ecnst-nr5 Scr eaC' --- - - , - - -i.
if tfm-t- ,i , .1.... . - .. -.- "t&Tmttfifrrr Ifejrr...- rr.J - - ' " ' lUf
" - i iiiat girts rnaxse rrri " '-- wm-
incfit n - irtiv l -uiu.- arabatss cca.
.Sha c jiar 2 ftu. -,. ? ' s
iti-.r ' "" "ai uv,
ixru. ci -ct ,-. nc i ... -a: s: KM , 1 .... , .r-
- 1 l.1 Ki . mV' ""' " gt--'i n
T2"2E
IBBBI CiSS35 fill ! ' MHI1)T !TTW2?HH I ! '
ssnic-JCidis?- tESffeakia 23r. wiis XEes Stann-
agcrrrrta.'gB-:-
t- JE . 2U32DC& -!( ?
Mtr.iSi-
TTt "Wjg iwnaiiijg:
ii
szana. ja. rf .
; aBBiaiBifi a nts ,. ,-
KtcniaF ' Ti&Ksswca:
IREFOES
AfrfrnHnn tg-ffiaspr
Sirmoi. iffinuk. IRxfMlpv..
EM 28JH
P off Bepilar Prices
-w ggr 7itr?
, Rcai3&trT?zi!3rsrs-
Sre ffir -, ,&.fe.r,- . ncaiaTcnc
teii intw Ttui- - .
- -i imi. ... L rr-
Diamtiff ur fijerr EatitiDn: sdrsT aKIr:ttB8-Br
' ttat wihjn: sfra. was aerintatSr ac. ttosj E?rrD5' ? afec: 5H
Br wttlfc x &inr?TPjicttfiE (tm-rma- n:
aaa- s!a?' "was; cmnpenefE ttr crmcE ttri
a caffi a: 3&isictir.
Blaahtiffi' chargj-s that one 3ac 2&
sfetBofeBjrfcnriSircinscaiwKsntirl
HiejioBia- a &er- brmlisr a mf
?ses
S4 J
&!E..
ss 'ffnssaah-
Sh ;i3&i atHHsr
"SsBBatsaBraiE m -is& s1 h'jm1 inrna-
- a. '.uccrsr siaar mtr-
"m CSrnnns SEcri2S I'las; .ti-
us; 1
ttsfcnniDec r tta-dsfecErm--,rL,
aisaDEie torfc tins tatr ejarrr-i 1BHas " & caffiia--
, i iaw.1. wSicfifiir. Sis.saTMr,, . " ttfe
( Whin Tin 1 I I lu.
mmnau iat:w jx
WJW stfJB-JSutjn-aUftatafa
rSmrat-taaBT'
ragpg-giigrm jaLbi
1 1 aCtec: e. 3K. tias
gttfT" GSias
Jsethi?
UOATS
DSESSE5
SSaed OSKLOiKES
Stffiry -t3(tfh t:i ar on
"f2& ir -vmfl Sram
i5D"ir nu rmlFms.
asd Tmi3EsB"!a "... -I iJ C
HKEKT5 VOOi. HOSE, oq
Sara i2arr-. SmtC.
TURKISH 3ATH -y
TOWELS IOC
27li2Sh. IOC
'Gocd-jasisnK
CKTT7OTI T HREA3
A 'Slllfli sjmnlc .
DAKWJHC C3TTOK
3 TbaBs
DIMITY i 3AT15TE
'Wniia, jask. nriifl
"bias. 3rse.
3A.-H1
ZSJETjr. 'CBpss,
GOWNS
55c
98c
&TIESS, OINCK Ai 22 in.
Ga ''
Zes . 'MSfC
carfon -l-'gk
TCWUMb lC
WHITEGOOS Z9C
COTTON f -ja
CMEVJOT JOC
APSON
CiMCHAM .
CRESS SHAP4
A csrd ........,
PEARL COIJOW
A33 csacirs ........
1 iSDStk
VESTS
PHINCESS SUPS Qjj
XsT gi .. vOC
KAYSEk FAaWC CLOVES
SessrjSc.Tli.Sic
Sor
-
9c
Third Floor Items
21 Jfi TH.S3UISHTT
"TAIK5
Xaee 3i?s. per tbjt
CUR-
98c
AXMINSTEH
,X2.95
WOO. OVAL, RUfit
RingWcJt
iomfnMT)iH ri . u& rrrnin.1 mi . "
tent' rnn Tn- t-h. w t r. . - lB3-fTBa itxi n.r- r-.- . . PI
' Vat OecrrTer Ear- of: See- pmasjiy,! 'wife. &rtBn-et!B!s:efi-aBE:
aiae- -lieesSHlc 3&1
Ser- teK fiirac iagleiaEacE aiat cttfiifE ttaajfeas -wafc Basr ssaasse "'- .yn
ryaIl3ieat.aHBE. jds. u . uaeat
S2S&(
TlBer pTntnrtg oUe&, Mtr t .k
WmifwBte. tirnk: alE attnum . EarwroC
j - t"-j-i um. u.
After
Christmas
Sale
tag: KamfiE ag Mas f&gg: -stri. .itt hJU lHaC3.igg?gaHaSmfc.tJj?lBa&
rite: saw believes; ha is emQacfEr&ag; :e se. S2ur Eases iaa?-,
lteraCoerrritat SIu-fc2nirr.TSita,; tflasec-IIfca&sj: i
fiT!m ttrjnTTT-rtTTTr. TfiiTalag rtfats JiJ CSEQeas "SSEb aa ss5rr
and Underwear
feKiVanC frmrn dlsncns: af tic- ni...
. ... ,
BgsngttfennraertsrtgagcrTTgBp-
JiBTae; Blair- of tins samaar
kDHrt.KrnaiwE aj temnararr ffiairaiiriEgri
meciana-VttiinE3d2E-aaErnne.
FJa&rtigass&iE-tBmmaqraiiggBE-
3? an tire lasaEt a Br Jsj
rfn!
Htel B7 41. Stesi,
cisrcff: 2a
CarracsaK iffiasEE: i
WescafiCaSSiaitia-aSaiwas
SKr-caei
vftisnx.'3BBn3Da
EsatcsaaffiE3ECB7se.
BBBs:flnaEfieinina;aaEfliir aicS' araag.gjxrsrffr-tT'jg3s35-'
RHiinmrcairdrfijr. IiHtiEaEtsE2eErl&5j: ,
EivalbistfiffacnniEirRirri BL GEcIasatSessrB5siasc
iIfeaBs seas: fiisr Pnr-Tui ifeEna, tJar '
a h,misatStE?nscafitfci5ewiSEC
aC Coartas CI CI &it- trtPe3I!S&SlWiffiE.CSSaseEafaBB.i
' - " 1. . - . . lifrr J Tukj.r.-j . &.-. -
'P"u unagaiiEgiiearuaEg!?-ii -
.rnsn
:aafl.
Sriffftfr. ajInnsiatraiiBr off
i,B(atts,aii!it5IeiE ha? SscanS
iisc tfcs" Enjcc cmtanr prs
i sfioTCS: Hw sttEE oC
di aatE tire saras- snsr
? case of GLSiiiss Rossi?
HcfTiags: drrtittt. vjpyz3B:'xcJTaSQ!BssT'xesSs
I T?Mrrf'TgtTu.iaT-Taa--e.TrrT).
ai ttrnr: Uaiis a vb&? me: irtii- 1
L apac fj' rLi ...,, -T-TnjZj. uiia A
aiFtjrs JrsafflsoiCfeiT c&
isgpeamJsgEfeiciIaa.&).iAiangercBy?
HB2 J1H ?yTl fr iTTTTTI 1 II ,'HlJ lir F
snaStataeraHeHiai.iraarT5i5EEsir; &
.amE i&nigwpg; ag trxfrr. ZJjsvij
PcrtteEHtswiEaErias.aDniEi''Jfc j- .
? 3Bfi She FE: 'n-rrr-- K;
; 'Us. nawurI: pTtir?a aat errrsc t"B&
It3amt,E53jcr.irs5rsEeiits;a! rar t
ife3C2r,caBatanro5ir3iEEEi '2iz S
aiB3ltai: Gl CTTfea: "
taUiauaaar Iltyr fenxzaz saascsss "ar "
tfe iragogTV5iife.Cfo--rri.agg. fe
JHERESSSIZ 3SPiBai5 tag tr r -gb
"Wic ciagc aarr arittarar uiwi nfcsiisElBatSBttr!fisfi5i Si 5serra:r j
HWwfcaiaiyi8khia;tfaTBerQ8at3t:aggirw'iBBtaagragrff,tV7 t- r-r "
fcfaMC-lhtMrrim3Mfc-rtt!iMi l. J '
rHtcaafc,ffKtJ5j(artcit
f
"UjirT "Ti
T?:'' -3?"KfJ
aH(?Sr3r
WTy".
"D l
I
n
. 3fe ME Ht Bwrrr
""TftrT-Tniv TaimirTuu fi!W. '
B mLLV'fLmmmmKLWrmwiummmmmV
25
20
IifJmsaazniEnsas'aTrosiofbsgEaifly. ifd listing. of
Men s and Boy's
j.
If exs and Boy's Stalls
Dock and Sheep lined
1
Pants.
Merfs and Boy's
Hats, Underwear arid
furnishings
pjraiirnnri
C - - - "
Savings
' 1 1 Win W 'JJDWMl.'anBia:7TTrihp?aiTt:h;mn?3irwifc- inmnir.rf :71-an - - -
h -.
-
1
Rosenthal! & Esely
fneST alBBautteihnEes:
' jac
tftPMer-MttKi? -aCT-:
tew "thjb. -afe: Mat
Britwfe
h iEi
v"
'fronim-ii'wTijianni-i
"u' a,t
BiHaMfc 3K. Sat
aartsiJKK

xml | txt