OCR Interpretation


Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 10, 1917, Image 2

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2011260133/1917-07-10/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

SIVU KAKSI
Tiistaina heinäk 10 p:nä
No 28
se joka muodostaa yhteiskunta
työn' pohjan menettää merkityk
sensä paitsi siinä missä ne voi
vat palvella valtakunnan tarkoi
tusperiä jotka tarkoittavat hävit
tämistä Kaikki sotivien mait
ten tulo- ja voimalähteet ovat
järjestetty — joko enemmän tai
vähemmän kyvykkäästi — vihol
lisen elämän ja kaiken sen mikä
tuota elämää ylläpitää hävittä
miseksi josta epäsuorana seura
uksena 'kuten näyttää on myös
kin oman itsensä hävittäminen'
MERKILLINEN UNI
Matkoa ensiinäiseiTä sivulta)
Niin huonoilmainen ja siivoton
koppi jossa hän oli Virta kirk
kaita kyyneliä vierähti vangin
silmistä kun hän äänetönnä pai
noi kaikki lapset rintaansa vas
ten 'Ei meillä ollut mitään sa
nottavaa toisillemme sillä minä
hetkeksi jouduin tunteiden val
taan Vihdoin sai hän sanottua
aivan kuin huokauksena :
"Älä sure minua että voit olla
työkykyinen lasten täytyy
elaä koeta opettaa heitä edel
leen niinkuin olet alkanutkin
Ensi viikolla meidät viedään jo
matkalle meitä vartioidaan
pakotetaan kuoleman uhalla
Tuli vartija ja heristi korvi
aan vaan sitten taas lähti isois
ten luo Tartuin mieheni käteen
se oli aiv-: n kylmä mielenliiku
tuksesta Lapset itkivät hiljaa
syleillen tosiaan lohdutellen
vaan en pjaellut nyt sitä Kuis
kasin hänelle hiljaa:
Koko ma ta käsittävä sosialis
tinen puolue on taistellut anka
rasti Johtomiehemme loinen
toisemme perään on vangittu
vaan vaatimuksestamme taas
vapautettu Jos me nyt olemme
voittaneet siiä meitä on hirveän
suuret joukot Huomenna te
tte ole oui"' iin vankeja ettekä
sotilaita Saatte itsekukin enti
sen työpaikanne takaisin Täs
sä tarpeeksi hetkeksi sitten o
tamme uuden askeleen
"Isä meillä on joku pyhä huo
menna ia mr- olemme sitoneet
seppeleitä ja 'koristaneet kotim
me äiti fa'ioi että meillä tulee
olemaan hauskaa" sanoi pieni
tyttöni mc
Tuli vartija jonka kynttilän
valo heijasti silmiini Se olikin
aamiiva'ii todellisuudessa ja näin
minä heräsin pallotellen ettei
se uni ollut todellisuutta
KLAUDIE PARKKONEN
tetut lihan kanssa Pane lujasti as
tioihin tai rormulliin ja pane sulat
tna voita päälle peitoksi Tämä säi
lyy viileässä paikassa iiRenmmn
päivän hyvänä ja on erinomaista ke
säruokaa jolloin emme hauia joka
ateriaksi huonetta kuumentaa tai
polttaa paljoa kaasua
VAARAIN HYYTELÖÄ
(Rasoberry Mo-'""''
1 ruokalusikailtnen peltliii-a (se
lätin : ostetaan puodista paketeissa)
y kupillista kylmää vettä 'i ku
pillista kiehuvaa vettä 2 kupillista
sakeata kermaa 1 kupillinen vää
räin mehua muutama nokare suo
laa Liota gelatiini kylmässä vedessä
viisi minuuttia sulaa kiehuvassa ve
dessä ja anna jäähtyä Vatkaa ker
ma kunnes se on kovana vaahtona
lisää niilien sulattii gelatiini ja muut
aineet Voi myöskin panna sekaan
kokonaisia vaaraimia jos haluaa
Pane seoksesi kylmään astiaan ja
aseta astia hakatun jään ja suolan
sekaan ja anna seisoa kolme tuntia
Syö kylmänä
täynnä katkeruutta ja epätoivoa
kuitenkin puhui onnettomuudes
taan häpeilemättä "Silloin kun
se tapahtui" hän sanoi "minä
toivoin ettei hän tappaisi mi
nua Minä rukoilin että hiin
antaisi minun elää Aluitta sen
jälkeen olen monasti 'toivonut
i ttä hän olisi tappanut minut
siinä paikassa Sitten kaikki oli
si ollut ohitse kerta kaikkiaan
Sitten ei minun itarvitseisi syn
nyttää tätä lasta Hyvä Juma
la kuinka niinä häntä vihaan !
Kuinka minä vihaan heitä kaik
kia Kuinka minä vihaan sitä
viheliäistä pikku sikiötä!" Tlä-
irkyi kimeäksi
-H~M
I
KODIN OSASTO
MARJAHYYTELÖ (JELLY)
Miten valmistetaan marjahyytelöä
(jelly)?
Voipiko omenoisla tehdä jellyä ja
miten? — KOKEMATON EMÄNTÄ
Miirjahyytelö te'ulään siten että
keitetään marjat ja siivilöidään har
van vaatteen läpi Marjat keitetään
mahdollisimman vähänsä vedessä
Sitten kun on mehu siivilöity kuu
mennetaan se uudelleen kiehuma
pisteeseen ja pannann sekaan soke
ria sama määrä kuin marjamehua ja
annetaan kiehua noin 20 minuuttia
Jos haluaa saada hyvin kovaa jellyä
niin voi keittää sokerin erikseen
noin 15 minuuttia ja sitten yhdis
tää mariainehun kanssa ja kiehuttaa
20 minuuttia Sen jälkeen kun lisä
tään sokeri täytyy sitä alituiseen
sekottaa ettei ota pohjaan
Makeampia marja- ja hedelmäla
jeja käytpttäissä ei tarvitse niin
suurta sokerinriäruä kuin happamiin
marjoihin Miitfp happamet marjat
ja hedelmät tekevät parhaimman
jellyn Omenista voi tehdä samalla
tavalla jellyä kuin marjoista Hel
poin keino on se että niuhentaa
omenat hienoksi ennenkuin panee
keittymään
Kun jelly on kiehunut otetaan se
pois tulelta ja annetaan sen verran
jäähtyä että voi kaataa laseihin
tai kuppeihin kovettumaan Voi jos
haluaa panna myöskin yhteen suu
reen astiaan
ten lisää vanilla ja viimeseksi muna
valkuaiset vatkattuna Kaada hyvin
rasvattuun pannuun ja paista kes
kinkertaisen kuumassa uunissa 30-40
minuuttia
PRÄSSÄTTY LIHA (Presscd meat)
Kaksi paunaa naudan kaulaa kak
si paunaa sianlihaa lavalta yksi
vasikan koipi y laakerinlehteä
(bay leaf) 'J nelikkaa (eloves) G pcp
pereornia (peppereorns) 1 ruokalu
sikallinen suolaa 1 kupillinen kie
hut ettua salantti-soosia
Pane liha kiehumaan niin paljoon
veteen että lika juuri peittyy ja
pane sekaan laakeriulehti nelikat ja
peppercornit ja suola Anna hitaas
ti kiehua kunnes liha on hyvin kys
tä ota sitten liha pois ja anna
jäähtyä jonka jälkeen erota luista
ja jauha hienoksi lihamyllyssä Sii
vilöi sitten liemi jonka olet an
tanut kiehua alas että sitä on noin
yksi quartti nekota se jauhetun li
han kanssa ja lisää salaatisoosi Pa
ne voipaperia syvään pannuun ja
kaada lihaseos sinne ja pane kyl
mään paikkaan jäähtymään Joka
haluaa voi keittää kovaksi puolen
tusinaa munia ja asettaa ne kuorit
tuna lihasyltiu sekaan siten että ne
tulevat tumpun keskelle joten joka
loikkaukseen tulee viipale munaa
KODIN OSASTOON MUUTAMIA
KOTOISIA LÄÄKKEITÄ
Matkan varrella muistiin kirjoittanut
Maiju II — nen
Peltokorte fekuisetum arvense)
sisältää kitkerää ekraktiivi ainetta
hannamia tulikivi- ja kortesuoloja
sekä piihappoa Käytetään pesuina
ja valeluina vanhoissa mätähaavois
sa ajoksissa jopa syövässä ja luu
mädässäkin — Tämä lääke on erin
omainen kivi- ja rakkotautisille sil
loin valmistetaan kuivatuista kort
teista teetä jota nautitaan korkein
taan kaksi kupillista päivässä Rak
kotulehduksissa käytetään kasvista
myöskin hauteina
Verenvuodoissa ja oksennuskoh
tauksissa tuskin löytyy parempaa
amikeinoa Ankaria verioksennuksia
kin on tällä teellä saatu asettumaan
4:ssä minuutissa jopa ankaria keuh
kovuotojakin Nenävuotokin asettuu
pian jos tällaista teetä vetäisee sie
ramiin Mustahessi (samhucus nigra) sisäl
tää pihkaa parkklalnetta valeriaana
happoa tulikiveä etteriöijyä ym
On vertapuhdistavaa hiottava virt
saa erittävä ja lievästi vatsaa puh
distava ja pehmittävä Käytetään
sisällisesti teenä katarissa yskässä
käheydessä ja reumatismissa Ulko
naisesti valeluina suu- ja silmävete
nä Juuresta valmistettu tee on erin
omainen lääke vesitautisille
(Jatk)
helähdys kuului
kellosta värähte-
ja haihtui etäi
hellästi otti nuk-
rinnoiltaan ja
änct ison hui
lien aanensa
kirkumiseksi
Yksi ainoa
vanhan kirkon
li peltojen yli
syy teen iiana
kuvan lapsensa
varovasti asetti
vinsa päälle pehmeälle viheri
älle ruoholle puun alle Vanha
Flsheth nousi vaivaloisesti ja
oikasi kankeat väsyneet käsi
vartensa Elise kokosi eväänsä
jätteet ja kääri ne nenäliinaan
sa Afaanktiokkijat menivät ta
kaisin Ainoastaan pikku Vanja joka
ei ollut puhunut sanaakaan mut
ta oli kuunnellut toisia suurin
ihmettelevin silmin vitkasteli
lähteä Hänen leipänsä oli kos
kemattomana hiinen kätensä
olivat ristissä ja hän tuijotti -epämääräisesti
avaruuteen niin
kuin hän olisi nähnyt jotakin
joka oli näkymätöntä toisille
Se minkä Vanja näki oli koti
kylänsä sellaisena kuin se oli
ollut ennen sitä kauheaa tapaus
ta ITän näki pienen kouluhuo-
PORTLANDIN S
kokoukset pidet :i
toinen torstai-ilta
-Montana Ave
S Osaston ompeluseuran
iin osaston (alolla i"ka
kllo 8 — Osotc: 719
ROSSLAND B C Canada S S (KMnn
(llox 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisenä ja kolmantena torstai
iltana kello 7:M Kansanhaalissa jossa s s
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
ÄITI
Kirj
COCOA KEEKI Cocoa cake)
3 teelusikallista coeoa % kupillis
ta kiehuvaa vettä y kupillista voi
ta 1 kupillinen sokeria 2 munaa
1% kupillista jauhoja 2 teelusikal
lista nostatepunteria (baking pow
der) 1 teelusikallinen vanillaa (va
nilla) Pane coooa vatiin ja sekota hitaas
ti kiehuva vesi sekaan ja sekota
sitten niin kauan että cocoa on
kaikki sekottunut veteen Sitten
kiehuta kunnes se sakoo — noin
viisi minuuttia — ja sekota koko
aika Sitten aseta jäähtymään A'at
kaa voi kermaksi lisää siihen sokeri
ja sekota sekasin Sitten lisää mu
nankeltuaiset vatkattuna Sihtaa en
siksi jauhot ja nostatepuuteri seka
sin ja lisää sitten seokseen vuoron
perään jauhoja ia eocoaseosta kun
nes on kaikki yhteen sekotettu Sit-
MAKSATUMPPU (LIVER LOAF)
Yksi vasikan maksa yksi vasikan
kieli 6 ruokalusikallista voita suo
laa pippuria jauhettua nutmegiä si
pulimehua yksi ruokalusikallinen
valmistettua sinappia yksi ruokalu
sikallinen Woreestershire roosia (saa
ostaa pullotettuna puodeista nimellä
Worcestershire sauce)
Keitä maksa ja kieli vähän suo
latussa vedessä kumpikin eri astias
sa kunnes ovat kypsät Anna seisoa
keittovedessä seuraavaan päivään
Sitten ota pois vedestä ja hakkaa
hienoksi ja sitten tao hienoksi taiki
naksi ja pane sekaan voi sutattuna
Ilyöstä makusi mukaan suolalla pip
purilla jauhetulla nutmegillä sipuli
mehulla sinapilla ja Woreestershire
soosilla Pane vähän keittovettä se
kaan jos tarpeelliseksi näet niin
jos seoksesi on muuten liian kuiva
mutta seos ei saa olla kovin vetelä
Sekota hyvin niin että kaikki maus
teet ovat varmasti yhtätasaisesti seo-
Aieta Liljenthal
(Jatk)
"Olisi parempi että jotkut ta
pettaisiin Olisi parempi että
jotkut eivät olisi syntyneet ol
lenkaan" Nämä katkerasti lau
sutut katkerat sanat tulivat Eti
sen ohuvilta kovilta huulilta
hiin ei ollut puhunut siihen asti
Elise ei ollut nuori hän ei ollut
kaunis Itänen käytöksensä oli
karkea hänen vartalonsa oli hen
to hänen suuret miehekkäät kä
tensä olivat kovat ja punaiset
pitkien vuosien raadannasta
Etisellä ei koskaan ollut rakasta
jaa Alutta sinä kauhujen yönä
jolloin heidän kylänsä ryöstet
tiin ja poltettiin hän oli joutu
nut vihollissotilaan chkäisemät
tömien himojen saaliiksi Ja
nyt Elise naimatonna jota ei
oltu rakastettu surullisena kan
toi tulevan äitiyden taakkaa
Vuosi sitten hän olisi olhii ky
län häpeä Emännät ja immet
olisivat pilkaten osottanee: hä
neen Alutta nyt kukaan ei to
runut häntä kukaan ei tuomin
nut häntä Liian monta sota
lasta oli syntymäisillään Elise
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello S Osole: 262 Taylor Avo
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai Suomi-haalilla kello
R jpp Kaikki tervetulleita
YVAUKEGANIN III S S O virani
kokoukset pidetään joka kuukauden ensi
mäisenä ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko
koukset ovat joka kuukauden toisena Torstai
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen
loputtua
STOCKETTIN S
koukset pidetiiäii
Saapukaa kaikin
HANNAN S S O
pidetään jokaisen
jpp Iluom 1 K-
kouksen loputtua
S O ompeluseuran ko
joka torstai-ilta kello 7
ompeluseuran kokoukset
v:ikon torstaina kello S
tvia saatavana joka ko-
HOCJUIAMIN S
koukset pidetään
S O ompeluseuran ko
osaston talolla Ahiolas-
joka torstai kello 2 jpp Osote: 315 —
lOth St Hoquiam VVash
Jos olette
kiipeä
Pyytäkää VAPA LAA K E KIRJA Nfc 9
Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten taa ti
on selitetty sekä täydellinen lnettelo suoma
laisista lääkkeista1]Lähottäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja nio esitämme teille mikä
läiiko olisi tilattava liuikkoeu hinnan y m
(Lääkkeet eivät olo pateattiluäkkeitä veaa
tosi suomalaisia lääkkeitä)
(Tii iän kirjan saatte vapaasti ia pitilitu olla
Inkasu suomaliseu kodissa eillä ette tiedä
oska tarvitsotle sitä Varokaa humbuukj
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria
--— — LignolI'in Apteeki on snurin— —
——suom Aptoeki Yhdysvalloissa— —
P A LION E-LL CO Superlor W'la

xml | txt