OCR Interpretation


Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 10, 1917, Image 5

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2011260133/1917-07-10/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FIVE

No 28
Tiistaina heinäk 10 p :nä
SIVU VIISI
BUTTE MONT
Viime maalit tvt Uusi-ct&j No
10 on Mrs Mary Leinosen kuole
man uutinen väärä Mrs M L on
kuollut umpisuolen leikkaukseen ei
kä lapsivuoteesta johtuneeseen ve
renmyrkytykseen Häneltä jäi 17
k k vanha lapsi Haluan oikaista
erehdyksen että ei sukulaiset muil
la paikkakunnilla tule väärään ym
märrykseen # Jä viime numerossa oli erehdys
jossa mainittiin 21 tuntemattoman
Butten kaivosonnettomuudessa sur
mansa saaneittcn hautauksesta 7
päivä kesäk Pitää olla 17 p kesäk
Toverillisesti
Mtiom H— I
Lakkotietoja Toverittarelle Buttesta
Buttesta saapunut pariskunta jot
ka ovat olleet mukana Butten lak
kotaistelussa kertoivat että lakko
laiset ovat täydellisesti aseman her
roina Suomalaiset ja airekset ei
vät kuulu pelkäävän "ihmistä ju
malaa eikä perkelettä" vaan seiso
vat yhtenä kuin yksi mies Paikka
kunnan kapitalistilehtien on täyty
nyt lakata yrittämästä myydä leh
tiään kaduilla sillä se ei ole sal
littua Ainoa lehti mitä kaduilla
myydään on Butten sosialisti lehti
"The Butte Socialist"
Sosialistilehtien "American Social
istin" ja "Appeal to Reasonin" tilaa
jämään on huomattavasti kohonnut
ei-sosialistien keskuudessa Jos ei
mikään ulkoapäin tuleva ylivoima
tule' ja murra Butten uutta uniota
(se on itsenäinen unio ei kuulu
! V W liittoon eikä A F of L
liittoon) niin pian on kaupungin
hallitus taas sosialistien käsissä
Mutta jos yhtiö sna union hävite
tyksi ajetaan kaikki nykyiset työ
läiset väkipakolla pois Buttesta
Yhtiön vaikutuksesta tuodaan muu
alta pyssy-hurttia joista tehdään
kohta poliiseja sillä paikkakunnan
varsinaiset poliisit ovat myötätun
toisia lakkolaisille
Lakkolaiset ovat valinneet omat
järjestysmiehensä pitämään järjes
tystä yllä kaupungissa Järjestys
miehet katsovat että lakkolaiset
eivät vietä aikaansa kapakoissa Jos
nähdään lakkolainen "paaria" vas
ten nojaamassa ja olutlasia hyväile
mässä menee järjestysmies ja kos
kettaa olkapäähän ja sanoo: "Mitäs
täällä teet Sinun paikkasi on ko
tona perheesi luona"
Kirjeenvaihtajamme meille lähet
tämät lakltobulletiinit pitävät yhtä
edelläkerrotun kanssa Myöskin
bulletiineista näkyy että lakko yhä
laajenee kaikille työaloille Buttessa
yksimpä sanomalehtien raportterit
kin ovat järjestymishommassa ja
valmistautuvat lakkoon vaatimaan
korkeampaa palkkaa Raportterit
ovat kyllästyneet kapitalistilehtien
valheisiin ja väärennyksiin joilla
koitetaan saada lakkolaisten asia
huonoon valoon Paikkakunnan
väestö on myöskin kyllästynyt paik
kakunnan kapitalistilehtien valhei
' siin joten tämä selittää yllä kerro
tun uutisen että ainoa lehti mitä
kadulla sallitaan myydä on "The
Butte Socialist"
PHILADELPHIA PA
Meillä oli iltama 2ti p viime
kuuta Väkeä oli kohtalaisesti Käy
töskin oli jotenkin siivoa Puhuja
na oli Elisabeth Suominen New Yor
kista Ymmärrettävästi hän selitti
meille kuinka rahavalta määrää so
dat ja tekee sodan kautta miljoo
nia mutta samalla aikaa työläiset
kaiken rikkauden luojat kärsivät
välttämättömien elämän tarpeiden
puutetta Rikkaat mädännyttävät
vaununlastittani ruokatarpeita työ
läisten kärsiessä nälkää '
Osaston kokouksensa 24 p viime
kuuta päätettiin hommata oikeen jy
ry piknekki 15 päiväksi tätä kuuta
Koettakaapa tulla oikeen sakilla
Oamdenin puolella Market St färil
lä on joku vastassa ensin kello 10
aamulla ja sitten kello 3 iltapäivällä
joka sitte ohjaa perille
Olen kuullut että täällä on van
gittu 17 nuorta tyttöä sotavastaisten
lentolehtisen levittämisestä Silmin
näkijän kertoman mukaan he olivat
kansallisuudeltaan tässä maassa syn
tyneitä venäläisiä ja puolalaisia ijäl-
tään 14 ja 21 vuoden välillä Iloisel
ta olivat tytöt näyttäneet istuessaan
poliisivaunussa
Työtä täällä tehdään toisilla työ
mailla 7 p viikossa Niinhän se on
että toisinaan tehdään ettei ohi le
poa ensinkään joskus saa juosta
viikko määrällä työn haussa ennen
kuin saa työtä
Kansalaisellemme John Hellalle on
vaimonsa Ida lahjoittanut terveen
pojan
Yhteisiin leipiin ovat yhtyneet en
tiset osastomme jäsenet John Ka
jander ja Fannie Suomi Onnea
liitollenne
Toivon hauskaa kesän jatkoa To
verittaren toimittajalle ja lukijoille
Toveruudella
HELMI WYMAN
Kirj J L Eng-dahl
(Am Soc toimittaja)
Luulimme että sanomalehti
sensuuri poistettiin Espionage
laista joka astui voimaan 15 p
kesäk 1917 kongressin hyväk
symänä Aleille ilmoitettiin että kysy
mys sanomalehtiscnsuurjsta ei
tettäisiin esille uudessa lakiesi
tyksessä Nyt kuitenkin on ilmitullut
pykälä tässä espionage-laissa
joka tekee mahdolliseksi sulkea
postista jokaisen sosialistisen
työväen ja radikaalisen lehden
tässä maassa joka lehti korot
taa äänensä sotaa vastaan
Kolmannen paragraafin 481
pykälässä lisäys vuoden 1913
postilakeihin ja asetuksiin 'hv
väksytty 15 p kesäk löydäm
me jotain joka kuuluu seuraa-
vasti :
"Jokainen kirje -kirjotus kier
tokirje postikortti painettu ku
va kuvakaiverrus valokuva sa
nomalehti lentokirjanen kirja
tai mun julkaisu tai mikä hy
vänsä joka sisältää mitä hyvän
sä 'sellaista joka on tarkoitettu
haitalliseksi Yhdysvaltain soti
lasnostolle tai värväystoiminnal
le täten julistetaan postista
kielletyksi"
Tämän lakipykälän turvissa
postidepartementin ylihoitaja H
VY Lamar Washingtoniss'a D
C voi lakkauttaa minkä sano
malehden tahansa tässä maas
sa Jokaisessa numerossa jo
kaista ei-sosialistista julkaisua
on aina jotain asiaa joku hir
veä sotakuva joku kertomus
taistelutantereen kauhuista jo
ku artikkeli joka tekisi tämän
sodan synnyttämän maailman
äänenkannattajakin kielletyksi
postista
Kun lausuin tämän Chicagon
postiviranomaisille niin he ko
hauttivat olkapäitään ja sanoi
vat että tämä asia kuuluu pos
tihallitukselle YVashingtonissa
Ja postihallitus AVashingtonissa
on ylihoitaja Lamar
Mutta maamme päivälehdet
ovat tavallisesti alistuvaisia Ke
huutavat sotaa vaikkakin jos
kus unohtavat tehtävänsä ja jul
kasevat jonkun sodan kauhujen
kuvauksen
Ainoastaan sosialistilehdet py
syvät väsymättä johdonmukaisi
na ja päivä päivän perään soti
vat sotaa vastaan Me emme
tarkoituksellisesti riko lakia
Me haluamme jotain paljon
korkeampaa Me tahdomme ja
aijumme poistaa kaikki sodat
Me tahdomme saattaa maail
maan rauhan ja hyvinvoinnin
Hallituksemme Yashingtonis
sa on päättänyt sotia se on näh
tävästi myöskin päättänyt sen
suroida kaiken sen mikä vastus
taa sotaa
Clevelandissa O ilmestyvä
"Socialist'' ja Detroitissa Mich
ilmestyvä "Socialist" ovat kum
panenkin sensuroitu "Rebel"
Texasissa on sensuroitu Inter
national Socialist Review" on
sensuroitu "The Social Revo
lution'' St Louisissa (entinen
"Rip-Savv") on pidätettynä pos
tista Tähän mennessä on "Ameri
can Socialist" ainoastaan "pidä
tetty" s o postiylihoitaja Wash
ingtonissa DC miettii sitä
josko American Socialist'in "va-paus"-numcro
kesäk 30 p jon
ka johtavana artikkelina on "Ve
toomus presidentille" olisi sen
suroitava Jos tämä numero sensuroi
daan niin silloin on koko tä
män sotahullun maailman sosia
listiset lehdet työväenlehdet ja
radikaaliset lehdet tuomitut
Lähettäkää kiireesti protesti
kirjeenne valtionne senaattoreil
le ja kongressimiehille YVash
ingtoniin DC Sanokaa heille
että te vaaditte painovapautta
Amerikalle
Tämä tulee olemaan suuri
taistelu NYT Taistelu tulee
keskittymään "American Social
ist'in ympärille sillä se edustaa
painovapauden asiaa kaikkien
niiden lehtien asiaa jotka tahto
vat painovapautta Mc tarvit
semme varoja tässä taistelussa
Sellainen rahasto on jo alettu—
"Vapauden pdolustuskassa" Mi
tä teette te tämän kassan kar
tuttamiseksi ja vapauden asian
auttamiseksi? Osottakaa kir
jeenne ja lähetyksenne osotteel
la: The Libertv Defence Fund
The American Socialist 803 YY
Madison St Chicago 111
Nyt se on alkanut
Työ väenleh tien sensuroiminen
on alkanut tässä "vapauden
maassa" jonka perustuslaissa
taataan puhe- paino- ja kokoon
tumisvapaus ja myöskin oman
tunnon vapaus
Sosialistipuolueen virallisen
äänenkannattajan kesäk 30 p nu
mero on pidätetty postista So
sialistisen kuukausijulkaisun "In
ternational Socialist Revehvin"
heinäkuun numero on sensuroitu
kokonaan samoin muutamia
muita sosialistilehtiä
Chicagosta ilmotetaan seuraa
vaa: Amerikan Socialistin sen
suroiminen tuli aivan äkkiarvaa
matta kuin käsi pimeydestä Ei
mitään ilmotettu edeltäpäin
Saimme ensiksi tilaajien kautta
tietää siitä että lehteä pidätetään
postissa ' kun alkoi saapua vali
tuksia että lehti ei tule
Kun asiaa kuulusteltiin posti
toimistossa niin saatiin tietää
että tämä numero on pidätetty
perjantaiaamusta saakka mutta
määräys pidättämisestä ei ollut
saapunut ennenkuin osa lehteä
oli jo päästetty ulos
Mvöhään tänään (30 p kesäk)
saimme virallisen ilmotuksen
Chicagon v— iui-rtnrilta joka
kuului :
"Postidepartementti ( YVash
ingtonissa) ilmottaa tälle toimis
tolle (Chicagossa) että kesäk 16
]) numero American Socialistia
on postista kielletty kongressin
hyväksymän lain perusteella ke
säkuun viidestoista päivä 1917"
' Tämä ilmotus on vaan aivan
tähän salaisuuteen Kahden
viikon kuluttua ilmotetaan pai
kalliselle postihallitukselle että
kesäk 16 p numero on kiellet
tyä tavaraa Se numero ja sitä
seuraava kesäk 23 p numero o
vat kuitenkin lähetetyt ja tilaa
jille saapuneet Ja siitä syystä
että sensuuri oli liian hidas pi
dättämään kesäkuun 16 p nume
ron pidätettiin nyt tämän vii
kon numero siksi kunnes viran
omaiset YVashingtonissa päättä
vät mitä sen kanssa tehdään
Posti departementin menette
lytapa on se "että kun kerran yk
si numero kielletään postista
niin kaikki seuraavat numerot
sitten pidätetään siksi kunnes AY
II Lamar tekee päätöksensä nii
den suhteen
Heti sen jälkeen kun saatiin
tietää että American Socialist
on pidätetty lähetettiin seuraa
va sähkösanoma parille kymme
nelle kongressimiehclle
"Sosialistipuolueen virallinen
julkaisu American Socialist on
kielletty postista Me protestee
raammc tätä Yhdysvaltain pe
rustuslain rikkomista vastaan
Tämän hallituksen on mahdoton
uskottaa maailmalle että se tais
telee kansan vallan puolesta sil
loin kun perustuslailliset oikeu
det heitetään syrjään kotona näin
yksinvaltaisella tavalla Paino
vapauden puolesta me vetoamme
teihin että ottaisitte heti tämän
asian käsiteltäväksi Lamarin
kanssa postidepartementissa jo
ka näyttää olevan yksinsensuuri
Yhdysvaltain sanomalehdistön
yli"
Tämä sähkösanoma lähetettiin
myöskin sosialisti 'kongressimie
hclle Meyer Londonille että hän
American Socialistin laillisena
cduslajaim ottaisi asian heti ylös
Lamarin kanssa Myöskin on
käännylly iWashinetonissa ole
van vapaan Venäjän edustajien
puoleen että he käyttäisivät vai
kutusvaltaan hallitukseemme pai
novapauden puolesta Seuraava
sähkösanoma lähetettiin myös
kin presidentti VVilsonille:
"American Socialistin "vapaus
numero" sisältäen vetoomuksen
Teille on postisensuurin toimes
ta pidätetty Sellainen menette
ly tekee teidän julistuksenne val
heeksi -että tämä sota on sotaa
kansanvallan puolesta Yksin
Saksan hallituskin sallii Yror
vvärtsin ja Zukuftin vedota kei
sariin Mc vetoamme teihin et
tä te poistaisitte sensuurin Ame
rikan sanomalehdistöltä ja nuh
telisitte niitä jotka tahtovat a-
lentaa tiiman maan alapuolelle
vanha-' venäjän
keisarivaltaa"
KIRJEENVAIHTAJILLE!
Älklä missään tapauksessa lähet
täkö lehteen aijottuja kirjotuksia To
verittaren konttoriin Astoriassa vaan
toimitukselle joka sijaitsee Port
landissa osotteella: 1669 E 16th St
Portland Oro

xml | txt