OCR Interpretation


Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 10, 1917, Image 7

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2011260133/1917-07-10/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SEVEN

Tiistaina heinäk 10 rj:nä
SIVU SEITSEMÄN
lllIillllllllHimiEKHKilKIIKIIKIillliliOKBKIMIKIMIHBIIiaillMIMllIIMMKMHK
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa
No 28
uunuammmtmtum
Helvetti maan
IHIUrailSlläiiailäSiiiilääiililKKi!!!
Työnetsintään
luokse
piti lähteä vierahan
kontua etsimme merien
myrkkykäärme hiljaa lähestyypi Sortoa köyhyyttä pakoon päästy ei
sillä
Jos kolia
takaa
Kama voima sitoo työnraatajat millä
Jokapaikassa riistäjät luisemme he
delmät jakaa
Kun
Ja aikoo kaiketi kauniin 'liavittaa
Se hiipii tuolla ruohikossa kuule
Sen myrkkykieli näätkös veristää
Se himoaa verta ihmisverta vainen
Ja sielun tuskaa nähdä janoaa
Tiiimo toveiit lupa kaikilla
on kyilä
Kun ci iiMdasmielessä meitä vasta
ilun soni!
Tämä aika kuin peto se vaanivi
verta:
Työinie'ien työn ja voiman ja vaivan
Se ottaa kaiken minkä irti saa kerta
Se tyysten ottaa tyhjäksi aivan
Se nuolee jalkojasi etkö kuule raukka
Tuo lipotus kuin enkeriaulu soi —
Tuo aatos '"lclvelissiä" syntynyt on
kerran
Kirottu se ken maailmaan sen toi!
Ah! Voisimmeko "hei vetistä" luoda
Maailman kauniin varten elämää
Ah! Voisimmeko kääntää kaikki toi
sin Ja "helvetistä" luoda maailman?
Lopettaa ihmismurhat nälän tuskan
Ja käydä voitostamme laulamaan?
Mä uskon niin oi koettakaamme
kaikin
Ja ottakaamme elon ohjakset
KLAUDIE PARKKONEN
Vaan mikä on pelastus
polion pääse
Yliniaailman onni pois
kiitää
Sitä jos yksilönä
maks' jää se
Se on toista jos
yhteenliittää
kun ei pa-eeslämnie
etsii vielä kauem
raatajat voimansa
e toisaalla tietänsä kul-
huutaa ja kutsuvi
airkaistun kidan
Jumalan kuva
Tää tie johtaa pelastukseen se on
köyhälistön aatteet:
Vaatia' työmme tuloksien täyden
hinnan
Itiittä västl ruokaa asunto ja vaat
teet Tasa-arvossa ihminen ja ihminen
rinnan
Vaan järki
koe ~
Se joukoille
työhön
Se pedon julman
-vielä sulkee
Tai jos ei niin eksymme pimeään
yöhön
Tulliohon toimintaa tupaamme tä
hän! Intoa voimaa pois poistamaan yötä
Vaikk'emine paljoa voisi niin aina
kin vähän
Osaltamme autamme yhteistä työtä
käydä Lapsen ruoka-astiat tulee pi
tää puhtaina ja kiehuttaa 'kerran
päivässä Lapselle et tule antaa
kuin kerran ruokaa yöllä eli 12
tunnin kuluessa yöpuolella vuo
rokauta Liian paljun ruokittu
lapsi on rauhaton
Normaali lapsi nukkuu 18
tuntia jokaisesta 24 tunnista
Mitä
lapsi
kuu
enemmän puimasta ilmaa
saa sitä paremmin se ntik-
(Jatk)
LAPSENHOITO
KESÄKUUMALLA
Onko ihminen
Tämä tomu ja
Lian tahrima
Tämä mitätön
Jumalan kuva?
tuhka
rukka:
valhe-ihminen
Tämä kääpiö apina alhainen?
Onko se iiäisyys
Se suuri äärettömyys
Jolla ei ole alkua loppua
Joka alussa oli ja aina on
Oi onko se ihmisen kaltainen
Onko ihminen Jumalan kuva?
Eipä ei!
Se jok' on luonut ihmisparan
Se jok' nn tehnyt linnunradan
Ja avaruuden maailmoja hallitsee
— Se on liian hyvä
Se on liian syvä
Ollakseen ihmisen kaltainen!
Tämä mitätön tcniuhiukkanen
Koottu pienistä atoomeista:
Tämä sanoin kerskuva ihminen
Ja viettien oria alhainen
Ei ole kuvastin sen!
Jos Jumala on se on muodoton
Jos jumala on se on persoonaton!
Se on henkeä missi on elämä
henkeä ihmisen hengessä
ääretön
määrätön
luonto ja luonnonkaikkeus!
MIKAEL RUTANEN
Kaikki kun luokkaamme itsensä lu
kee Työläisnä työläiseks' toisensa tietää
Vähinkin voimien ken toimintaa tu
kee Veljeysmielessä toistansa sietää —
Ei johtaa sna mieliä yksilö-pyyteet
Etuoikeutta ei kellään vaan kaikille
tilaa
Toista ei silittää
syytteet
Se pois mikä toveruus henkeä pilaa
jos toinen saa
Se
Se
Se
Se
on
on
on
on
Kuuletko kuisketta
Kuuletko kuisketta kutsuvaa
Sinä raatajasisko ja veli
Mi kera kevättuulien
Yli ilmojen nyt jo kaikuvi
Se kutsuu sinua ja minua
Se kaikkia meitä jo herättää
Sä ethän nukkua voine nyt
Kun aamu niin solkeenä sarastaa
Vaan nouse nosta katsehes'
sinä orjasisko ja -veli
Ja tarmolla ryhdy toimintaan ja
joukkueeseen mi kulkee vapautta
kohti
KULKURITYTTö H
Tämä aika kahleita uusia kiertää
Työläisten ympäri puoleen jos toi
seen Tositoimeen nyt jokaisen pitäisi
rientää
Emme tyytyä saa elintapaan moi
seen Meillä kylliksi kahleita emme uusia
siedä
Nekin entiset katkomme kun aat
teemme voittaa
On raukkoja paljon eivät asioista
tiedä —
He huoletta huomisesta vain suu
tansa soittaa
Tiia nika se vaatii meiltä enempi
kuin koskaan
On myrkkyjä ilmassa käy salaiset
mahdit
Pitää silmänsä auki vaikka muuta
ei vois'kaan
— Toki henkesi tähden itseäs
vahdit
Sama aate se täälläkin mielissä päi
lyy Se veljeystunnetta vireissä pitää
Jos kasvusta ehtyy vaan kun juuret
sen säilyy
Se vanhoista juurista uusii ja itää
Me paljon on nähty vastusta vaivaa
Ja sortoa töykeää silmää ja suuta —
Vaan aate se tietänsä eellelien rai
vaa Sillä varma on tie ei suuntaa se
muut--
(Taikoa kolmannelta sivulta)
sitä maidolla ja sen sijaan antaa
ohravettä Resiiniöljyä tulee an
taa runsaissa annoksissa
Jos on saatavissa ehdottomas
ti puhdasta lehmiin maitoa on
se hyvä mutta sitä harvemmin
voi saada kesällä Siis on paras
joka tapauksessa kiehuttaa maito
ennenkuin antaa sitä lapselle
Se kyllä voi kovettaa sisustan
mutta lapselle voi antaa appel
siinin mehua kaksi tai kolme
kertaa päivässä
Mutta lehmän maito sittekin
vielä" vaikka se on kiehutettu
bakterioka joten kan
inako on useassa tapa
parempaa Mutta aina
paras keino nn se että
lapsen rinnalla vuoden
saakka joskin loppti-
Työläistoverit
(International Falls'in s s osaston
haalin avajaisjuhlaa varten)
Kirj Helmi Mattson
tänne mei-
Ne kiukkuiset katseet ne sortavat
sanat
Ne edessä takana ja sivuilla kun
saartaa
Niin joitakin heikkoja ne huolettavat
Vaan aattehen asein nuo nuolet voi
kaartaa
Jos
taantumus voittaisi
Leivän lämpimän puute
dät on tuonut
Raatamaan tään vaivaisen henkem
me vuoksi
Kotikontu ei lapsilleen tarpeeksi hoi
vaansa suonut
Viisymj s
alaa
Niin pitäkää puolenne älkää antako
mvöUi
Sitä tehdään julki vieläpä salaa -—
Pimitys voimien m 'Stinta työtä
No niinpä niin kaunis on katto nyt
yllä
Ja viio'sa sievä on saatuna koti
sisältää
uutettu
uksessa
kaikista
ruokkii
vanhaksi
kuukausilla voi antaa lapselle jo
vähän muuta helposti sulavaa
ruokaa kuten kokovehnäistä
puuroa kovaa leipää pureksit
tavaksi jne
Älkää imettäkö lasta joko rin
nalla tai pullolla useammin kuin
joka neljän tunnin kuluttua
Lapsen vatsan täytyy saada le
vätä muuten lapsi tulee sai
raaksi Pitäkää ovet' ja ikkunat auki
kaiken päivää ja yötä paitsi
kuumimmalla keskipäivällä au
ringon puoleiset ikkunat
Pitäkää sihdit ovissa ja ikku
noissa Useasti lapset sairastu
vat kärpästen kttlettamista ba
silleista Pitäkää kaikki keittiöroska
peitettynä samoin hedelmät ja
kasvikset sillä niiden haju hou
kuttelee kärpäsiä sisään
Älkää rasittako lasta liian pal
jolla vaatetuksella "Daipperi" ja
ohut mekko riittää kuumimmal
la aikaa
Peskää lapsi ei ainoastaan ker
ran vaan useasti päivässä haa
lealla tai raittiilla vaan ei kyl
mällä vedellä
Antakaa lapsen juoda kiehu
tettua ja sitten jäähdytettyä vei
tä niin usein
sen juomaan
NE UMATILLAN AKAT
Muistamme miten suurta huo
miota herätti viime talvena se
seikka että naiset voittivat kaik
ki kaupungin virat kunnallisvaa
leissa 1'matillassa Ore Katso
kaamme mitä ne 1'malillan akat
n y k y ä ä n h n m m a a va t
Oregonin sosialistipuolneen
valtiovirastolle saapui viime vii
kolla kirje 1 1 ermistonin osastol
ta jossa m m sanotaan seuraa
vaa: "Lähettäkää meille enemmäi
veromerkkejä 'a myöskin ylimää
räisiä merkkejä IJmatiilan ja
llermistonin "leidit" ovat hyö
känneet osastoomme ja "trupel
lin" välttämiseksi täytyy meidän
ottaa Jteidät huomioon Kaik
kialla"hcille täytyy antaa jäsen
kortti "Me pidämme kokouksen lTma
tillassa (4 p) osastomme hyväk
si ja tulemme tässä kokouksessa
keskustelemaan militarismin syis
tä ja synnystä mikä on syynä
köyhyyteen suuriin vankiloihin
kirkkomme rappeutumiseen ja
ihmisijäu lyhentymiseen petolli
siin naamoihin ja ihmiskunnan
rappeutumiseen"
Siis ne Uniatiilan akat jotka
ymmärtävät ottaa kaupungin hai-'
'Hiuksen kitsiin s ä y mm ii r tä vät
myöskin yhtyä jäseninä sosialis-
tipuolueeseen
Jospa ne akat
punkeissa
paljon !
muissakin kau-
ynrnärtäisivat ylita-
TILATKAA TOVERI!
kuin vaan saatte
KIRJEENVA1HTA1AT
K I RJ OTTAKAA UUDELLA
OSOTTEELLA!
Toverittaren toimitukselle lähe
tettävät kirjeet tulee täst'edes lä
hettää osotteella: I6C9 E 16h
St Portland Oregon
Syy tähän osotteen muutokseen
on "se että Oregonin sosialisti
puolueen valtiotoimisto on siir
retty Syy valtiotoimiston siirtämi
seen oli nykyisin vallitsevat le
vottomat aiat ioten oli viisaam
pi siirtää puolueen
kotiin minne eivät
kätyrit voi tulla juoniaan puno
maan Eikä myöskään voida
saattaa puolueemme virastoa
vaaraan jonkun ajattelematto
man ia edesvastuuttoman
!ön tekojen takia
vaitiovnasio
kaikenlaiset'
henki-

xml | txt