OCR Interpretation


Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 28, 1918, Image 11

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2011260133/1918-05-28/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for

N:o 22
Tiistaina Toukokuun 28 p
SIVU YKSITOISTA
Hyljätty äiti
Kirj A Ruissalo
' Äiti yksin suruissansa istuu
Lapsiaan hän muistaa vaan
Musta vyöhyt väikkyy elons taiva-
halla '
Syksy yö jo ynipäröipi maan
Hän muistaa päiviä lapsuuden
Eloa : huoletonta nuoruuden
Pilvetön ol'elon taivas silloin
kun keijukaisen tavoin leikki hän
Nyt tummana väikkyy elonsa ilta
puoli
Filvinen tumma taivas hänet ympä
röi Hän lohtua vailla unohdettuna
Haudan hiljaisuus vallitseepi vaan
Vähän mailma antoi paljon otti
Naisen äidin sydämen se murti
Ennenaikaiseen hautaan se hänet
vihdoin sorti
Oi mailma! Tunnetko naisen arvoa?
Sä tunnetko äidin sydäntä
kuinka suuri ja ja!o se onkaan?
Mutt' kohtalo kurja kelmeys
voi tuskaksi tuntehen turtaa
Mit' palkaksesi saat sä nainen
-"Kasvattaja ihmislasten?
Ylenkatseen ja pilkan karvaan!
Siis on palkkasi halpa! —
Kyyneleistäs paisuu elon virrat
Rikkirevityin rinnoin hän taivaan
puoleen katseen kohottaa
Hän huutaa: Taivas! kuule mua! —
Vaan vastausta ei kuulu sieltä
Toivotonna avutonna sortuu maahan
huudahtaiu!
Mä elää en voi sillä elämä on liian
halpa
Mull' kuolema nyt ois suurin onni
vain!
— Jäähtyi äidin rikottu rinta
Huojeni tunteiden tuskat
Kun hälle kuoloman kalpea käsi
soi vihdoinkin lohdususta
LAPSILLE
' Kirj Anna Kanga&_
"(Alku kirjotuksesta julaistu Tove
rittaressa jouluk 11 p)
Ennenkuin ehdin enempää kysellä
oli hän jo pujahtanut kadun kul
man taa pois näkyvistämme Jat
koimme matkaa alakuloisina Enti
nen hilpeys katosi suru valtasi mie
len Ei keväinen kaunis luontokaan
voinut ilahuttaa kun elämän epä
aDinnut vastasivat elonlauluun niin
soinnuttomasti Lapsekas nuori sie-
luni täyttyi oudoilla ajatuksilla Mis
sä on se elämän ihanuus jota olim
me sisareni kanssa kuvitelleet? Mik
si oli sisareni niin kummallinen niin
alakuloinen?
Saavuimme virran rannalle ja is
tahdimme rantakivelle Kohisten teki
virta itselleen uomaa virran jäiseen
pintaan Jäit lohkeili vesi vaahtona
kohisi ja kuohui Pian oli kevään
lämpö murtava virran ryöpyiltä vii
meisetkin jääkahleet — Ihmisen elä
män kevät missä on sinun sarastuk
sesi? — En ymmärtänyt vielä niitä
syitä joista johtui monet elämän
huolet En ymmärtänyt miksi siskoni
oli niin masentunut
Oli kulunut muutama vuosi Oli
taas kevät Linnut jo lauloivat leh
doissa — Elämä riemuitsi vaan ei
minun mieleni iMelessäni paloi kv
symys: miksi näin piti käydä? sisa
reni jo vuosia siitteu alkanut synk
kämielisyys oli muuttunut mielisai
raudeksi Olin menossa häntä katso
maan tätini luo jossa hän oli En
voi koskaan saada mielestäni pois
sisareni kuvaa "Etkö tunne minua
sisko" kysyin häneltä Hän ei tunto
nut minua vaan tuijotti ilmeettö
millä harhailevilla silmillään Se oli
siis totta että hän oli menettänyt
järkensä Tuo ankara totuus oli mel
kein enempi kuin voin kestää Rakas
hyvä siskoni mielisairaana! — En
tahtonut voida uskoa sitä — Miksi
hän oli menettänyt järkensä? Ikui
seen yöhön pimeyteen oli sammunut
hänen kirkas älynsä ja loistava jär
kensä val'3 Ajatelkaa nuoret ys
tävät mitä tunsin sillä ertaa kun
tajusin tuon katkeran totuuden Eikö
ole väärä ja julma sellainen järjestel
mä jossa köyhyys nälkä puute ja
tietämättömyys saattavat jo nuoret
ja lapset niin kärsimään että sortu
vat kuten siskoni niiden painosta
sortui?
syhty-sahat
(Jutkoa yhdeksännellä sivnV
suuhunsa jos olisivat luvan' saa
neet' '
— "Itsenikö minä teille syötä
väksi laitan" sanoi vaimoni her
mostuneella itkunsekaisella ää
nellä ' "Muuta ei ole en minä
kään ole ' syönyt eikä lapset
"Eikä olla yksin syyllisiä tähän
kurjuuteen Kovenisit edes
niille jotka ovat syyllisiä nitistä
sinä et — uskalla täällä vaaii
— kotona puhut' "
— - "Niinhän se on" — myön
sin sitte minäkin ikäänkuin Ii
nestä heräten — "Suottahan tä
mä rähinä tässä on kun ihmiset
muualla ravitsevat itseään hyvin
asuvat lämpimässä ja työkseen
varmistavat saataviaan niin ettei
vaan vksikään penni häviäisi"
"Olkaa tyytymättömät!" väl
kähti nyt aivoissani kirkkaana
kuin päivänsäde pimeään 'huo
neeseen Iilaman pituinen tyy
tyväisyyteni alistumiseni oli
vienyt päämääräänsä: turmion
partaalle : itseni ja perheeni lo
pullinen tuho oli enää yhden ai
noan lyhyen askeleen päässä
Oikeastaan jo vähemmästäkin o
lisi ihmisen pitänyt' älytä luo
pua ennemmin sen turmiollisen
elämänohjeen talutuksesta totta
kai n vt jo uskalsi tyytymättömä
nä esiintyä kun menetettävänä
ei ollut edes yhden päivän leipä
kannikkaa — "Kyllä minä nyt uskallan"
ajattelin — tasatessani jälellä o
levat leipäpalat lasten kesken
jotka hotasivat ne suuhunsa tuo
ta pikaa
Jos ei ole liian myöhäistä?
välähti mieleeni kun katsahdin
'aimooni Sillä nyt ensikerran
näin hänessä pitkien vuosien
kärsimysten lopputuloksen 'Sil
mien ikatse tuikehti syvällä pään
sisältä vetisenä mutta erinomai
nen kirkkaana ja pistävänä ku
ten sammuvan liekin viimeinen
tuikahdus Hiukset olivat har
venneet ia suortuvilla ja koko o
lemus kuin näkymättömän hir
veän voiman kokoon pusertania
— "Veroa et saa — sanoin
isännälle — et ainakaan tänä
vuonna ja tuskin milloinkaan si'
lä olet jo kvlliksi syönvt mei
tä!" — "Vai niin!" kivahti isäntä
samalla pahansuovasti hvmäi!
dellen Ei säälin hiventäkään
ollut nyt eikä tietysti ennenkään
vaikka minä olin semmoista us
konut sen mielessä löytyvän us
konut ja pettynvt pahanpäiväi
sesti — "Vai niin" isäntä ker
tasi "na ha haa Sinuun näyt
tää menneen ~ perkele sitte vii
me näkemän selvä juttu saat
lähteä torpasta "
Vaimoni ei nähnyt muuttoa
torpasta sillä hän itse imuitti si
tä ennen Hän -kääntyi pian
vuoteeseen ja kuoli sitten muuta
man päivän sisällä Kuollessaankin-
hän kärsi kovasti niinkuin oli
aina eläissään kärsinyt Sai
hermokouristukset ja niissä vään
telehti päiväkausia Ei pyytä
nyt pappia eikä lukkaria lääkäriä
ei saanut vaikka halusi Aina
'muistan kun luiseva käsi kou
ristui omaani viimeisan kerran
ja silmien syyttävä tuike lauhtui
lieventyij
— "En minä olisi halunnut
kuolla vielä" — : sanoi hän —
"kun lapset ovat pieniä muu
ten minun osani "onkin jo suori
tettu Pidä huolta lapsista
mutta älä opeta niille kärsimi
sen oppia Se vie lopulta tur
mioon niinkuin meidätkin"
Nousemiseni alkoi siitä ajan
kohdasta jolloin 'vaimoni kuoii
Hiilin
iiimii
TILATTAVAKSI
Saiä Kivistö
KIRJ AKU PÄIVIÖ
Kirja sisältää noin 150 sivua (suurta kokoa) sidottuna koviin
kansiin maksaa se ainoastaan SO senttiä
Mikä on kirja Sara Kivistö? '
Sara Kivistö on kirja jossa tov Aku Päiviö tunnetulla taidollaan
kuvailee huutolaisoloja Suomessa ja miten noita orjamarkkinoita ai
koinaan Suomessa harjotettiin Kuvaus on hyvin mielenkiintoinen
ja antaa selviin käsityksen niistä vaikutteista mitkä olivat ohjaamas
sa noita ihmiskauppoja etenkin siitä minkälaiseen alennustilaan —
sekä nuoret että vanhat — huutolaiset sen kautta asetettiin Samal
la se luo tunteellisen kuvauksen yhden huutoiaistytön monivaiheises
ta elämästä ja niistä kärsimyksistä mihin hänen yhteiskunnallinen
asemansa hänet huutolaiskasvatuksen saaneena johtaa ja kuinka
hänelle kovien koettelemuksien jälkeen selviää mitä on sorretun kan
sanluokan tehtävä vapautuakseen ja saavuttaakseen mahdollisuuden
elää ihmisenä
Meillä on kaunokirjallisuudessamme hyvin harvoja teoksia jotka
tätä alaa näin selväpiirteisestä käsittelevät
(Jotka eivät ole vakinaisia asiamiehiämme tulee rahan seurata
tilausta Asiamiehet saavat 20 prosentin alennuksen)
'ttlMIllttlllJllllHli111tillltlllllll!llllltl1l11litlllltltfllltllJll(lllltl1lj1lllllltlll lllllllfllllllUlllltllllltlNinillltlltlttlllMIMIIIIIItfltllflHIIITIIUIIIIIHIIKUMItll
Tilataan osotteella:
TOVERI Box 99 Astoriaj Ore-
Tähän mukaan liitän dollaria: — senttiä ja pyy
dän lähettämään osotteellani kpl kirjaa Sara Kivistö
Nimi
Osote
syyttävä katse suunnattuna „ jo
honkin suureen tuntemattomaan
onnettomuuden -ja turmion tuo
jaan Torpparähjä oli ollut suoranai
nen kompastuksen kivi ja alen-
miksen askel itseni ja perheeni
tiellä ja sitä ihmettelin että vie
lä jaksoin kohota Sillä sanfje:i
suuri joukko semmoisessa ase
massa olevia ei enää jaksa koho
ta eivät voi olla tyytymättömiä
suuren alennuksensa ja alistunut
sensa tähden -Minä vielä suuril
la ponnistuksissa nousin ja tyy
tymättömyys tuli vastaisen elä
mäni ohjeeksi sen kultaiseksi
säännöksi
Kun kohtalo painaa minua a
laspäin kehotan minä päätäni
ylöspäin Kohotan niin kaua:i
'kuin jaksan- Kokemuksestani
tiedän että tyytymättömyys on
aineellisesti ja henkisesti ollut
edullisempaa minulle kuin en
nen tyytyminen ja alistuminen
Nykyään maasta irti ollessa
ni olen saanut' edes — (henkistä
pääomaa jonka pienuuteen kyl
lä olen tyytymätön ja tulen aina
edelleenkin olemaan Myöskin
olen tänä aikana syönyt ravitse
vampaa ruokaa kuin milloinkaan
ennen ja olen ollut lämpimäm
min piiettunt joskaan en tyydyt
tävässä määrässä
Kotikvlähi ' työväenyhdistys
"Riento" perustettiin- heti - kun
siellä oli riittävä määrä meitä_ o
loihin tyytymättömiä henkilöitä
jotka panimme sen pystyyn Se
on siellä nyt tyytymättömyyden
havainnollisimpana ilmestysmuo
tona "Olkaa tyytymättömät !
olivatkin syntysanat sille kuten
ne olivat -olleet minun ihmiseksi
tulemiselleni ja taitavat olta kai
kelle ihmisten yhteiskunnalliselle
kohoamiselle lopulta sosialistisen
yhteiskunnankin syntymiselle"
Kun Oku lopetti juttelunsa o
livat toiset jo kotvan nukkuneet
Mellukin jo kuului vetävän hir
siä Me Okun 'kanssa lojuimme
vielä hyvän aikaa valveillamme
Oku taisi mielessään yhä muis
tella elämänsä käänteitä
Aatto Siren
TARJOTAAN KIRJA
NIMI-
' LEIMASIMIA
(RUBBER ST AM PS) III]
Sopivat moneen eri tarko-]
tukseen esim kirjekuoriin E II
kirjoihin ' jne III]
TOVERI J
Box 99 Aitorla Ore
Kirjoja äideille ja
lasten kasvattajille!
LASTEMME SIVEELLINEN
KASVATUS
[ Eri kasvatustieteen teoriojen
" mukaan kirj Hanna Karhinen
SUKUPUOLELLINEN KASVA-
TUS TYÖLÄISPERHEISSÄ
i Suomentanut Hanna Karhinen
LASTEN HAMMASTEN
HOITO
Gertrud Revald-Berlinin mukaan
( kirj Hanna Karhinen
t Yllämainitut kirjat maksavat
vain 15 senttiä kappale
i Saadaan Toverin kirjakaupasta
LASTEN NÄYTELMIÄ
SAITURIN HANHET leikkinäytelmä
lapsille kirj Aku Päiviö l-näytöksinen
viisi henkilöä 2Cc
TAIJIN MARJAT kir Aku l'äivid 2-
uävt 7 henkilöä 25c
COLUMBIAN KUKKATARHA 1-näyt
7 henkilöä 2"f
KOTI KL'LTA 2-ftsainen laulunäytelmä -
lapsilh kirj L Sininen 10 henkilöä 30c
KUNNAN ELÄTTI kirj Helmi Vilen 1-
näyt viisi henkilöä 25c
VALONTI FLLA kirj Taul Suorsa 2-
nävt 12-lienkilöinen " 2?c
NOUSEVA KOSTO kirj I'aul Suorsa
2-näyt 12 henkilöä 25c
ONNKN TIE 2-näyt 12 henkilöä 25c
PAIKKVAIAT 1-näyt 10 henkilöä ja
SANKAIUT kolmen pojan vuoropuhelu 25c
Saatavani
Toverin Kirjakaupasta Box 9 Asteria Ore

xml | txt