OCR Interpretation


Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 28, 1918, Image 2

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2011260133/1918-05-28/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

SIVU KAKSI
Tiistaina Toukokuun 28 p
N:o 22
Naiselliset naiset
(Jatkua ensimäiseltfi sivulta?
vaan hän on tunteellinen ja ra-Jkuisaan lisääntymiseen Suurissa niin täältä voidaan välittää pyyn- luokkien keskuudessa suurta huo
kasta vainen Siksi on välttämä- kaupungeissa onkin perhehotelli- tönne sanotulle liitolle _ miota osakseen saanut lapsirajo-
töntä että akitaattori voittaa hä- en luku suuresti lisääntynyt vii- Tuntityöläisten unioita pitäi- tus-kysymys jonkuiiverran levot
nen rakkautensa me vuosien ajalla ei tietysti pai- si myöskin järjestää ja heillä on tomuutta On usein osotettu et-
Köyhälistö nainen myöskin velijatar-pulan takia vaan siksi järestymiseensä myöskin otolli- tä sikäli kun naiset tulevat talo
näiden kirjailijain mukaan tulee että ne ovat edullisempia 'kuin neti aika Parhain tuntityöläisen udellisesti riippumattomampaan
petetyksi — tunteidensa tähden yksityiset perheasunnot niisiä palkka lienee 35 senttiä tunti asemaan alkaa perhe-elämä näyt-'
Hän silmät ummessa rakastuu tullaan toimeen vähemmillä pa!- Kaikissa kaupungeissa ei ole tää heistä' liian rasittavalta ja
johonkin rikkaaseen mieheen jo- velijoilla ja yleensä pienemmillä palkka edes niinikään korkea Kun lasten synty väisyys vähenee
ka ei voi häntä ottaa vaimok- kustannuksilla Ne ovat pienten ottaa huomioon että emännät 'Ei ole -epäilemistäkään siitä
seeiv— koska hän kuuluu pa- liikkeenharjottajien ja yleensä koettavat saada tuntityöläiseltä etteikö naistyö-kysymys -tule o
rempaan luokkaan Jos tuo nai- keskiluofckalaisten asuntoja : joi- työtä niin paljon kuin suinkin lemaAn juuri kiinteä sodankin
nen ei olisi ollut niin kovin nai hin heitä ajaa aseinansa rappeu- mahdollista pitäen häntä työssä jälkeen Miehiä kuolee- suuret
sellinen ja niin tunteellinen ei tuminen Xyt 'sodan ajalla tie- vain neljä viisi tuntia niin ei joukot sodassa ja naisten luku -tuo
rikas mies olisi rakastunut tysti on keskiluokkakin hyvin- työläinen aina tule saamaan kun- määrä jää siis paljon sutirem
häneen eikä hän olisi tullut pe- voipa kuten muutkin kaikenlaiset nollista päiväpalkkaa Järjestymi- maksi kuin miesten Sotaa seli
tetyksi' Jos hän taas olisi ollut imurit vaan joka tapauksessa sen avulla voisivat tuntityöläi- raavat kovat ajat estävät miehet
mies sekä köyhä ja rikas mies
olisi ollut rikas nainen olisi hän
nvsvnvt järkevänä eikä olisi an-
tanut itseään pettää
Olisipa oikein hauska joskus rensa ovatkin 'kaikista kurjimmis
lukea novellia jossa nainen olisi sa oloissa Keskiluokan vnmeis
vaiti ihminen järkevä ei ylen ten hyvinvoinnin päivien aikana
kaunis eikä viehättävä ja joka nyt siis on olemassa pulaa palve
ei antaisi tunteensa johtaa asi- Ajattanen vähyydestä Sodan
oitaan Varsinkin olisi hauskat keen muuttuu asema toisenku
jos hän joutuisi tekemisiin ylen seksi palvelijattariakin on liian
tunteellisen miehen kanssa joka
rakkautensa tähden luopuisi kai-
kesta ia vieläpä rupeaisi
Iuok-
kansa petturiksi
Pidän äärettömän paljon ro
maaneista Kukapa ei niitä lu
kisi niistä saavat nuoret aihei
ta tuulentuvilleen ja vanhat ha
kevat vertauksia -omille rakkaus--„:ii„:i:ii„„
rl-- m_
„':S C:
ÖHLClUVai tlUlIlflll lal KCilULMtl ry-
1 "
symyksiä — vaikkakin vain si
vtiasioina — ja niin niistä on op
pimistakin Vaan ne ovat myr
kyttäneet yleisen käsitteen nai
sesta Mikä vielä ikävintä on se
että suuri osa naisista pyrkii
matkimaan noita elostelijoita
Kiriailliain sairaaioisten mieilKU-
-i
vitusten luomia henkisesti heik
' 1 1 1: : 1-„:1
koja naisia jotka voittavat jär
keväin miesten suosion kevyt
mielisyydellään Kirjailijamme ovat menneet
liian pitkälle naisellisuudessaan
Nainen naisellisuutensa takia jo
ko murtuu tai kohoaa Jos sosia
listiset kirjailijat eivät olisi niin
auliita jakaessaan marttyyrin?
kruunuja työläisnaisille ja olisi-
vat yhtä innokkaita kuvaamaan
naisten selvaa luokkakantaa ja
järkevyyttä kuin he ovat nyky
ään heidän fyysillisiä ominai
suuksiaan niin sillä mielestäni
olisi suurempi kasvatuksellinen
merkitys naisiin nähden kuin
kaikilla muilla puheilla tai kir
jotuksilla yhteensä
Kun naisille syötetään tuota
"naisellisuutta
kirjallisuudessa
ia näyttämöiltä niin onko
lii
me että siitä on muodostunut
utiikuva jota kaikki ajavat ta
kaa -
Kirjallisuus varsinkin novel
lit kylvää kansaan ihanteita
Ovatko heikot naiset sosialistis
ten kirjailijain ainoita ihanteita?
Emmekö tahdo järkeviä selvän
luokkakannan omaavia naisia?
Kirjottakaamme myös niistä!
Eva R
PALVELIATAR-PULASTA
(Jatkoa ensTm&iselta sivulta)
pi tavallisesta määrästään Viime palvelijattarien unioita New Yor
vuoden ajalla lasketaan noin kissa ja Bostonissa siellä täällä
300000 perhepalvelijatarta siirty- on perhepalvelijattarilla itsenlii
neen muille työaloille Tämä niin siä pieniä unioita joilla on hyvin
sanottu hyvä aika on jossain vähän merkitystä Nyt olisi hyvä
määrin myöskin lisännyt palveli- aika palvelijattarilla järjestymi
jattarien kysyntää saattaen siis seen ja palkkojen ylentämiseen
senkin tähden pulan näyttämään kun heiirän tvö-alallaan on puute
suuremmalta kuin se ehkä' on- työntekijöistä Jos esim suoma
kaan laisten palvelijattarien taholta in-
Idässä päin on palvelijatar-pula nostutaan ja ryhdytään ammatti
niin tuntuva että se on antanut laistensa järjestämispmihiin nin
"New Yorkin siirtolaisuuskomissi- pitäisi heti alussa pitää silmä
onerille aihetta ennnustella suu- määränä yhtymistä koko maaa
V
ria muutoksia johtuvan siitä käsittävään naisten ammattiliit- työn vaikutus perhe-elämään tu
Hän arvelee Dalveliiataripulan toon Kirjot takaa ja pyytäkää lee vaatimaan huolellista arvos-
johtavan osivuskeittiöiden muo- järjestäjiä liitolta) tai kirjotta- telua sodan jälkeen Jo ennen so
dostamiseen ia periiehotellien lu--' kaa Toverittaren - toimitukseen taa aiheutti alempain Ikansan-
neidan luokkansa on ikoyfttymas-
sa ia häviämässä 'Keskiluokka on
juun tarvinnut suuret joukot per-
iiepaivenjoua ja neiuan orjaua-
Tämä palvelijatar-pula on siis
vain tilapäistä mutta se voi kyllä
saatia ancaan suuriaiKin muuujKsia
sillä työ-alalla 'Voipa se saada ai
kaan senkin että palvelijattaret
lakkaavat olemasta sellaisia yk
sinäisiä kyökkikarhuja fctiten he
nykyään ovat Entinen Ikyökiki
karhu on muuttumassa erikois-
työntekijäksi: tuntipalkalla työs
n
L- Ati i IrtTmtL-ci bftiflnicittiiirtlc
kenteleväksi keitläjättäreksi sii-
voojattareksi tarjoilijattareksi
'lastenhoitajatta-reiksi j n e Sii
hen on jo ennen sotaa johtanut
keskiluokan rappeutuminen a
nyt sodan aikainen palvelijatar
pula ja monet muut seikat jou
UULiavfcU KCillLYfOCI! Aurhlld o 1 1-
duttavat kehityksen kulkua sn-
„ b _
3UH""" i omii auoiv
antajan yksilöllisiä orjia Nämä
erikoistyöntdkijät ovat kuten te
ollisuustyöläiset koneenosia jot
ka suorittavat osan määrätynlail
ta työtä määrätyllä ajalla ja kai
kille työnantajille yhtäläisesti ja
samanlaisella palkalla Tämä pal
velijattarien tuotannollisen ase
man yhtäläistyminen helpottua
ja jouduttaa heidän järjestymis-
täänkin Tuntityöläiset ottavt
työnsä jostain vissistä konttoris
ta jossa he kokoontuvat usein
tapaavat toisiaan puhuvat asiois
taan ja asemastaan päättelevät
palkoistaan j n e Ja vaikka heil
lä ei olekaan vielä useita eiki
suuria järjestöjä ovat melkein
ioka kaupungissa samanlaiset
1 nntitinlUnt !-lp nnlitivnt nalknw-
taan työnvälitystoimistoissaan ia
työnantajat klupeissaan ja niin
syntyy itsckuliunkin kaupunkiin
jonkunlainen vissi tuntipalkka
taksa Kokemus on osoittanut
ctiä järjestyminen tällaisten eri
koistvöntekijäin keskuudessa on
hyvin helppoa-ja varmaa
Perhepalvelijattarien ivoiden
us-juucu jaitM
mahdotonta kuten 'Amerikan
naisten ammattiliiton kokemus
osottaa Sanottu liitto on koetta
nut järjestää heitä saamatta juu
ri mitään aikaan Liittoon kui-
luu vain muutamia pieniä perhe
serxin nostaa pantuansa ja jarjes-
taa olonsa paremmiksi
) Liiton osote on:
Womcn's Trade Union League
139 Xorth Clatt- st
Suite 701—704
Chicago 111
NAISTYÖ SAKSASSA
(Jatkoa ensimäiscltä glyulta)
s:sss i1P rvöpnteWit minliak-
kaalina ja" sahureina
On aivan yleistä että naisten
palkat — joskin ne ovat hieman
korkeammat kuin ennen sotaa —
eivät ole nousseet samassa suh-
teessä kuin elintarpeiden hinnat
Ampumatarvetehtaissa ansaitse
vat kykenevät naiset enemmän
kuin millään alalla ennen sotaa
vaan on heidän ansionsa silläkin
alalla pienempi kuin miesten
Yksinpä kunnallisissa katurai
tiotieliikkeissäkin ' maksetaan
naiskonduktööreille 20 — 30 mk
($476 — $714 normaalikurssi)
vähemmän kuin miehille Naiset
'il " v: :
-imua iiviidvcu suiaau juuiuuci-
lnn nnUnr cf on no noril
usein 'puolta vähemmän kuin he
u eimrittavit oi
hanat aikka lie SUOrittavat ai-
Van Samat tehtävät Kaikissa
pajoissa ja verstaissa joissa val
mistetaan sodan edistämiseen
tarvittavia tuotteita maksetaan
naistynläisille 40 prosenttia vä
hemmän palkkaa kilin miehille
Kappaletyössä on joalkkaero vie
läkin suurempi Työstä josta
nainen saa 5—7' mk maksetaan
miehelle 8 — 12 mk Kuletusliik
keissä maksetaan naisille 25Ö —
400 mk ja miehille '350 — 500
mk Hallitusvirastoissa myöskin
maksetaan naisille- pienempää
palkkaa kuin miehille
"Korkeat palkat eivät siis hou
kuttele satojatuhansia kotiin pii-
rissa eläneitä naisia jattamaan
perhe- ja aidinvelvollisuutensa
ja lähtemään teollisuuden palve
lukseen vaan heitä -ajaa siihen
pakko hankkia toimeentulo it
selleen ja perheelleen
"Melkein kaikki työväensuoje
luslait ovat poistettu 'sodan ajak
si ja naistyöläiset saavat työs-
1-nrl1ln coin li irv i iVt-i n vn n t"-j 11 1 -
sissa ia epaterveel-lisissa paikois-
gsu Lääkärit ovat osottaneet
yo-
ja ylityön aiheuttamaa turmiota
naisten terveydelle Valtioiden
eduskunnat ja parlamentin jäse
net ovat vaatineet otettavan huo
mioon ne naisia kohtaavat vaa
rat mitkä johtuvat ylenmäärin
rasittavasta ia jännittävästä
työstä ja "pitkistä työpäivistä
vaatien m m naistarkastajia teh
täisiin
Kansalliset siviililait eivät tur
vaa naistvöläisiä Senjälkeen kun
naistvöläisten lukumäärä on niin
pallOll lisaantynvt on perustettu
'i i
naistyotomnsto oka koettaa
saada tvö-oloihin karkkia mah
dollisia korjauksia
Naistyön vaikutus tulevaisuu
dessa "On myönnettävä että nais-
solmimasta avioliittoja joten nai
sia ei senkään takia poistu ansio
työstä Niinpä täytyy naisten — -etenkin
leskien — edelleenkin
olla ansiotyössäjoutuen siten o
lemaan sodasta palaavien miel
ten vaarallisina kilpailijoina
Työväenjärjestöjen ia hallituk
sen ratkaistavana tulee olemaan
vakavia selkkauksia kaikilla' a
loilla tunkeutuneen naistyön joh
dosta" Sen mitä 'herrat näkevät Sak
sassa tapahtuvan tapahtuu muu
allakin ja samat nulmat ovat rat-
kaistavana 'kaikissa sotivissa
maissa
~ ~
OLETKO SINÄ TEHNYT MITÄÄN
TOVERITTAREN TILAAJAMÄÄRÄN
:: " KOHOTTAMISEKSI ? ::
hoouiamin s s o ompeluseuran ko
1nbl mrla] Acactnn tnlnlln AhinlnL
"u"'1' i"ul'n?u """"'
sa joka torstai kello 2 jpp osote: 315-
10th St Hoquiain Wash
rossland b c Canada s s osaston
(Box 45 ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden jrnsimäiscnä ja kolmantena torstai-
iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s s
osaston KOKOUKseiKin ovat joKa toinen sun-
nuntat Kello 3 jpp'
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Huom I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
VVAUKEGANIN 111 S S O' viralliset
kokoukset pidetään joka kuukauden ensi
maisena ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 tp — Osaston ompeluseuran ko
koukset ovat joka kuukauden toisena torstai
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen
-loputtua
MULLAN S S O ompeluseuran kokovkset
pidetään joka torstai Suomi-haalilla kello
S jpp Kaikki tervetulleita
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote: 719
Montana Ave
ASTORIAN S S O ompeluaeuran kokouk-
att kMo K 0sote: 262 Taylor Ave
Her mfieiaan nsasron talona iokr lorstai
NAISTEN 0SUU6KOTI
2185— -15th St
SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
H"1"H M l M III "M"M"H M"H'
NEW YORKIN SUOM NAISTEN +
+ 4
OSUUSKOTI t
+
+ JA PAIKANVÄLITYS-TOIMISTO
+ 241 Lenox Ave & 122 St
+ +
fr Telefooni: 813 Mornlng side 4
i„l„l i hi4-1-h-h
Jos olette
kiipeä
PyytBkiä VAPA LÄÄKE KIRJA No: 8
Joesa yli 25 erilaista miesten ja naisten tant
on eolitetty sekä tiiydclliuen luettelo suom
laisista lääkkeistä ILiihettilkiiii tnndin nimi'
liHike olisi tilattava luukkeou hmuany m
(Lääkkeet eivät olo pateiittUäukkeita vaat
tosi auomaiaiaia makke ta)
(Tllmiin-kirifln nnattn vnnftastt Ia nifRini nllfc
Iokaen nuoraa lisen kodissa sillä ette tiedä
oska tarvitHette eitit Varokaa humbaukF
lääkkeitä ja immbuaki tohtoria
-Limeirin Apteoki onsnnrin-
— 6uuui Apteeki Yhdysvalloissa— —
P A UONBLL CO Supertor VVta

xml | txt