OCR Interpretation


Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 28, 1918, Image 8

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2011260133/1918-05-28/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

S?VU KAHDEKSAN Tiistaina Toukokuun 28 p N o a
ilmenee hänen viimeisessä kroni- kava asia lehtemme ilmestymiselle On ainoastaan kaksi niahdollisuut
k lran Pi mifään tee mieiuum- ta i°ko lakata tykkänään lehteä kustantamasta tai nostaa tuotteiden
n in kuin harjottelen aivojani
iti utta tyoläisvaimolla on siilien
si si vanan antaa etta saivar-
lei ia vääristely" on aivan so-
iSaTnckin ' pOTrareiiiejotka palkkataso toistaiseksi sovittiin siten että liikettä voidaan jatkaa tar
ulta välineitä niin mielellään vitsematta lähteä ' kilpailemaan noiden korkeiden "ammattilaisten"
käyttävät varsinkin nyMika painojen kanssa Työläistemme palkkataso jää nyt tehdyn korotuk-
nt me uuden ajan ihmiset kirjo-' r " x
t4!iHnme maltillisesti ja asiai-sen kanssa vielä noin 25 prosenttia alhaisemmaksi kuin mita ammat
ii5esukaikista asioista eikös Alaisten palkat paikkakunnalla ovat
n i ai J
v-orittaren tilaushintaa ko- Huomioon ottaen myöskin yhä nousevat tarveaineet olisi lehtem
IlilSa eösliia UjokamakSo me tilaushintaa kohotettava vähintäinkin kaksi dollaria vuodessa ja
imim harppaus ylöspäin Tot- sittenkin se olisi vielä toisten paikallisten lehtien nykyistä tilaushintaa
lt!r oVeS toista dollaria halvempi
eitin' kun' iSvunmMak- " Katsoen siihen että: suomalainen asutus viime aikoina on jonkun
?!:u!ehteen piätkitään" ' m° " veiTan lisääntynyt länsirannikolla joten on toiveita että tilaajamäärää
i ckisi vielä mieleni kosketella voidaan saada hieman lisääntymään päätti johtokunta kohottaa TO
iJo keeu Naisdiine nn -VERIN TILAUSHINTAA VAAN YHDELLÄ DOLLARILLA JA VII
n-sa Siinä kuvaillaan miten y- DELLÄKYMMENELLÄ SENTILLÄ vuodessa ja vuosikokous korotti
u-nm uirin näännytetyt naiset o- j0 -Toverittaren tilaushintaa viidelläkymmenellä sentillä
t innokkaita pääsemään sei- _
v i-inionismista ja muista yh- Näistä edellämainituista syistä kohoavat siis lehtiemme tilaushin
1 '"£' kliilenkni Juhuvat tJstä' 'nai Johtokunta oli sitä mielipidettä että kun poikkeustilanne jossa
1 itä enemmin joku näännyte- nyt elämme kohottaa tuotteittemme valmistuskustannuksia niin eioli-
i n itä vähemmän hän voi ai- ainneKf0n häävin mntfci cnm-QotaaTi viVnlHcf n itiflrnn liiVpffä innkfl
:'V:-
eilrata Fi " tyÖpalklt
nykyisellään kovin kau-
-u- edes miehet pyrkisivät tettavanamme olevat varat ovat vähäväkisten niukoista saastoista
uTuisu'0 koottuja ja niiden käsittelyssä on noudatettava vielä suurempaa tun-
kysymyksistä jos naiset nollisuutta kuin jos liikeluottomme olisi suoraan liikemailmasta
iit "le selvillä asioista astttes- - „ "
m miten tiiaiie teoiiisuudes- Samalla kun kaiken edelläolevan suljemme tilaajiemme osastojen
i' 'SiUi J'a yksityisten toverien huomioon luottaen siihen että kaikki oikealla
itiin (livottavaa ja Suotavaa tavalla suhtautuvat näihin nykyisten perin epäedullisten aikojen pakot
ien olisikin Nyt jo näyttää tamiin muutoksiin toivomme että jokainen yksilö tekee entistä iar
ufLfImonll kemmin voitavansa TOVERIN ja TOVERITTAREN levittämisessä
iv u:iia vaikka jotkut ovat- Meillä useammalla löytyy tuttava- ja ystäväpiirissämme vielä henkilöi--iöian-iisiS
onaSioltt!" tä jotka eivät lukeudu lehtiemme tilaajien joukkoon '
„ia j mieluummin pysyvät ei-
! tcirvÄ
' :vh on ehkä kokemusta-
1 in iten vaikeaa on ylenmää-
iin riutuneena seurata e-im
ji!'u tai luennoitsijaa taikka
js lukea jotain opettavaa
!-:m vmmärtää sitä niin että
skt „ :sf jotain apua vaikka-o-
lii kitinkihi halua päästä tie-
1 Tiedämme että suurin
a il:iiSistä varsinkin naisista
l:cMvi lepohetkinään mieiuum-
mia-un-haa elämän todellisin
(l-i y -tsiä jotain saatavana o-
1 r m-rintoa Lienee siis tur-
I: --anelua sanoa että tämän
iVii„ nainen on ylimalkaan mi-
ln „iin erittäin tiedonhalu!-
"n SUOtavaa KUn SC
vl-n nvöri tvlläkin m-s
it)kscn pyora kyilakm po
hi
Keh
vi l-u allista huimempaa vaun- niqtpllpmnp olette ehkä eräässä kirjotuksessa kumottiin ta Toverittaresta oli "Mietteitä
ti t ja jokainen aikaansa seuraava on ikiii ijäättdneet heittää "koko ehdotus- lasten kasvatuksesta itsekasvatuksesta" Kas siinä toi
ilmir: u toivoisi etteivät naiset kirjoituksen sikseen Moni teistä kirjoittamisesta Joku oli nimit- nen kvsvinys jota meidän jdkai
miiai alalla asettuisi kelutyk- ' ' vrittHnvtkiHn sen nl täin ennemmin ilmestyneessä sen tulisi ajatella Olemmeko
sf-r jarruiksi mutta tulevaisuus l ' „ tta Znl invSiiii on Toverittaressa ehdottanut kes- juuri sellaisia kuin meidän pi
scn näyttää miten käy yi-ttZ odin osastossa äisi olla? - Ei -Emme ole!
km ciiteukiu tietä te Jot" sensa oikein "präntättynä" eli 1 a s t e n kasvatus-kysymyksestä Kuinka paljon pahaa ja pois :kar
vmite sen teiuia sma ainnar painettuna Toverittaressa Ja Mainittu ehdotuksen kumooja sitfavaa loydammekaau itses
iilrn työläisten tietoisuus ie hä)V oll - rarnlasti tuntenut cje aivan kuin vlenkatseellisesti lau- tämme kun rupeamme oikein
lu:iKune voittoon vansa iloinen siitä sekä on saa- suu: "oli siinäkin ehdotus ikään tarkastamaan omaa 'henkista mi--Mtervenilyksella
ml( uutta jntoa kjrj0ttamaall ialill sita ei saataisi muualta lu- naamme Olemmehan niin itsek-
Annl M" toisteiVkin Onnellisena on hän kea kuin Kodin osastosta" Tä- kaita etta kaikki mita teemme
smt ' tutu uuj tuai utu
Frsietaariaatteita
KIRJ N R af URSIN
Hinta $125
Tn m h vanhan kokeneen puoluevete?
ra ''in kirjottama kirja sisältää suu
reti n::-irän lämmöllä ja ai-vokkuudclla
Idi -otx-t L ija puheita esitelmiä ja yb-tei-ikunnallisia
tutkielmia Kirjassa on
437 sivua ja on se sidottu hyvitti
S ii n vana osotteella:
TOVERIN KIRJAKAUPPA
Bot fcy Astoria Oregon I
rrSmriTTmiiiiiiriitiiiiiiMiui!
tilaushintaa
- ' '
- iicuvuiciKuaaii nuuudi xiiimxxiivuiiiicMx xxtvxiuuui uuwmn i iki v
Hpofoi sai inhtnlciinta sati kanssa aikaan v sommuksen lonka mukaan
UlHVUQLUUll VCVCVXXl-lj 1XXWLIUC4 gUUiUOUUCUl XXLWlLXkJllAy jcViwv tv—
kustannukset ilmeisesti menisivät huimaavasti yli tulojen Sillä käy-
Toveruudella Teidän TOVERIN JOHTOKUNTA
K:tta A J Partan Liikkeenhoitaja
Yhtä ja töistä t's- nn kehoittaisin toisiakin Olettekohan kaikki ehkä -sillä
Toverittaren avustajia tekemään kannalla että puuronkeittokirjo-
] taikka niitä jotka ovat yrittä- tukset ovat paljon tärkeämmät
Ottaessani kyniin "käteeni ja neet mutta epäonnistuneet olemassa kuin kasvatusopilliset?
"u hujuuuuuciu u ui
"""t allanien tunne kuin lah-
t-smaaval e merelle lmanW
™™ fetamatta minnepan siel-
ia kaantysn kun maa lakkaisi
"akanasta 'Luulen että monen
teista lu-kij at on vallannut juuri
mianlainen tunne ensi kerran
kino-ttaessanne lehteen Monen
laiset epäilykset sllom varmaan
laoivat mieltänne eWka n„n-
k'" "" "yt lulte ajatel-
eeksi etti fiiinishnikrj ini ta ma
kirjotukseni? Vai tuleeko tämä
'" mitätön että toimittajat
„„„ t!:t t
joka on yrittänyt nalinyt onnu-
tinansa "koettaa j-hä edelleenkin
'kehittää kykyjään -Mutta raukka
on se joka pelkurina pysytteleik-
se 'pois omassa kuoressaan kuin
kilpikonna jonkun vaaran uha-
tessa ja ajattelee vain että jos
tällf nyt nauretaan ei"kä oteta
leliteen Mutta tämän "kirjottaja
ajattelee että jos tämä kyhäys
saakin tuollaisen kohtalon osa'k-
seen että joutuu pukin 'pussiin
niin joutukoon vain En ensi-
mäisestä vastoinkäymisestä fe-
räänuy Täytyy tehdä uusi yri-
nvkviikoina kuulunut
£ ° e To£ti taren ukii"
J „ J ob t
P '' Tortoren
fi KS
Tiie fcerraftaUin ii ToV-e-
Slitin"- £ sitä ia
al? a a anl- l™n!
"m n om Urj tamaan
k e u McILa la
"Xia äsioTta ehdo-
m ' jf36 an-
iciiu Kiinvurtciivi joisi
naas krjottaa -vaikka kuinka
asta tntnun mie tan
jai vaivaamaan kuin nimittäin
man Kirjoittaja on aivan toisia
mieltä kuin hän 'Mistähän sitä
niin paljon saadaan lukea ettei
siitä kannattaisi Toverittaresta
vielä lukea? Eihän työläisäideillä
ole varaa ostaa kovinkaan pai-
joa kasvatusopillista kirjallisina-
ta joista he voisivat lastenkas-
vatuksesta lukea Siksipä olisi ai-
van paikallaan kirjottaa Tove-
rittaressa juuri lastenkasvatuk-
sesta Luullakseni lastenkäsva-
tus on yhtä tärkeä 'kirjotusaine
kuin puuron ja vellin keittokin
Viii mitä arvelette äidit tästä?
a onKO tellla varaa lrnmiu
kustantaa kasvatusopillisia kirjo-
ia- kin keittokirjoja? Onhan
lapsenhoitokin niin vaikea ja
vastuunalainen telrtävä ettei
jmri rikään mua vedä 8lllf ™-
t?ia-Adi'1 tehtävähän ulottuu
pienokaisen niumiseen sekä se-
)n jos ä muu n„n
lapsenhoito on tarkea aine k r-
J01ttaa' Ja lukea my?8 &I?klpa
KelottaisIn kalk1a alte]a }u"n
aeijcta - irinttimnrin Tn
7r™
Toinen asia jota luin maimtus-
immi cau ihl v t
sellemme 'parhaaksi näemme
huolimatta siitä vaikka toinen
lähimäisemme siitä joutuisikin
kärsimään Me työläiset emme
kvllä voikaan olla niin itsekkäitä
kuin yläluokan ihmiset Meistä
löytyy paljon enempi epäitsek-
kyyttä kun yläluokan keskuu-
dessa Vaikka kyllähän mökin o-
lemme kylliksi viisaat huomaa-
maan toistemme vikoja vaan
sentään tarpeeksi tyhmiä näke-
mään omta erhctyksiamme —
Tov A M

xml | txt