OCR Interpretation


Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 14, 1919, Image 3

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2011260133/1919-10-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

No 40
Tiistai Lokak 14 p — Tuesday Oct 14
3
T----E i-i-i— i— i-t— 1 1 1 1 [ i i m 1 1 hh„him 1 I M rässä Useat nyrkkeilijät ia pai-
' T7 f TTIT f CV ' ä "V m S I n'jat väittävät että he eivät voi
: I § 1 f J g l M M W A WT 'M '# 1 I pitää yllä voimiaan jos eivät kä
: AY VJJLJjLl ▼ lOxlO JL J t ™le Vklest? kymmeneen mai-
""""""""""""'""""""""""inillMI että kestävyys tarkottaa clinvoi
PUHTAUS — SIVISTYSTÄ kysyy sitä enemmän kuin muut maa mahdollisuutta elää kauan:
JA TERVEYTTÄ ruumiin jäsenet - kykyä olla virkeän elävä ja he-
r - u Monet henkisen työn tekijät leUa- Ehnvoimaa uhkuva vat-
Ivarkki enteajan kulttuurikan- jotk t teh yöskkl rJua' talo on niin rhanasti tasapainos
sat kuten persialaiset kreikka- fi „ sa nnn tay de sesti sopusoin-
laset ja roomalase -panivat lkinen t ö Qn ' v ra'sk4anlpaa nussa kaikissa hkkesssään että
suuren painon -kylpyihin ja pai- ctt- tavitaan Jemman energia J°u yksinomaan ruumiillinen
joa ennen saippuan ja suovan Myttämään aivoj joita tar elo antaa sielullekin täydellisen
keksimistä huomattiin öljyn si- j saännöllise9äJa Vaikka mie- tyydytyksen
saltavan irrottavia omainaisuuk- „„i t i-„ Jos tahdot tehdä parhaasi heti-
sta ja siihen hsattin hy vanha- tnf„„ „f- iiil Ikisessä tvossa nnn kävele oka
i r 1 vitMciii Iliainaan i iiiuijt ( tui- - „ „
licio m5 letolta MifndL-iti civk L x ~ 1 A A - — ii Vtl '1 j
voimassa sama sääntö kuin pikkusor
men sitomiseen nähden
Yllä mainitut apukeinot olisi hy
vä pitää mielessä ainakin silloin kun
muitakaan ei ole ehkä saatavissa
minnassa
Erittäinkin pitää tä- Päivä vähintään niin pitkä nat-
tymattomat kansat tietavat vai- fflä paMansa sil ohl kun ka etta tunnet pientä väsymystä
sm hyvin- etta ihminen vihtyy heukinen t „ö k korkeaa vis kävele reippaasti Ota ptkia ts
parhaten puhtaudessa ja kylpee tuunalaisuuta j tiivistä keski- kele'ta Ja ala hota
Samcttivelliä !
(Suomalaiseen malliin)
6 litraa kuorimatonta maitoa 2 de
silitraa jauhoja 4 munaa vähän suo-
laa ja sokeria ja vanillaa maun mu
kaan Maito ja vanilla kiehautetaan
suurus valmistetaan siten että munan
keltaset vähän maitoa sokeri ja veh
näjauhot vatkataan yhteen ja sako
tetaan kiehuvaan maitoon Kun keit
to on kiehahtanut lisätään siihen
vaahdoksi vispatut valkuaiset ja suo
la jolloin se on valmis
E H
sentähden usein joissa ja järvis
sä Jo ennen Amerikan löytöä
käyttivät intiaanit jonkunlaista
höyrykylpyä
tyskykyä
Henkisen työn tekijöillä on
paljon oppimista siinä kuinka voi
lisätä henkisiä voimiaan kasvat
tamalla 'ruumiillisia voimia Kun
syvään saattamalla mahapalkeet
täyteen toimintaan
Mince meat" piirakan sisustaa vih
reistä tomaateista
Hakkaa hienoksi 8 kvarttia vihreitä
kasvattaa energiaa % ruumiillistu tomaatteja valuta mehu pois ja sit-
Pyörtynyt henkilö
tointuu nopeasti jos salmiakkipulloa
pidetään nenän alla
menoilla kuoleman 'karkottami
seksi Alkuasukkaat - kuvittele-
Piirakoita tehdessä voi päällimmäi
seksi panna kerroksen kokonaisia ru
sinoita ennenkuin panee päällikuoren
Norjalainen kalamureke
Yi kg hienonnettua kalaa 50 gr
voita Yi litraa maitoa suolaa pippu
ria rasvaa ja leipäjauhelmaa
Kala jauhetaan ' 3 kertaan lihamyl
lyssä viimeisellä kerralla yhdessä
voin kera Maito lisätään vähitel
len murekkeeseen jota vatkataan voi
makkaasti pitemmän aikaa Mauste-
Monessa Afrikan suuremmas
sa kylässä puhdistetaan kadut —
i :„ tn
r r ia - voimistelun k tta niin kasvatten mittaa 8ama mägrä vettä Uuin
kerran vuodessa suurenmoisilla „„ „: '
taa ac inivLiiiLuvuiiiiau ittivia ja on menonnettua tomaattia kuumenna
tätä Voimaa Voidaan käyttää llfll- ja pane kiehumaan tomaatit siihen
vat nimittäin kuoleman pesiyty- „ rZIC a paunaa ruskea a 80k"'a
vän likaan jonka tiede onkin ™n kukin haluaa ja tarvitsee 2 paunaa imn8ma rusinoita hie-
täysin tyydyttävästi todistanut Kayaa noksi hakattuna I kupillinen voita
Ihminen voi koota Varastoon ta tai talia I kupillinen etikkaa tai
Ei ole 'epäilemistäkään että vissin määrän energiaa ja tä- sama määrä sitruunamehua I teelu
puhtaus on tautien ja basillien ma reservi luonnollisesti lisään- sikallinen kutakin seuraavista maus
pahin vihollinen Sivistyneet lh- tyy kun lpitää itsensä riiumiilli- teista: cassia cloves allapice ja mace
miset pesevät itsensä alituisesti sesti virkeässä tilassa Useat iii- (Huoml Mausteinen nimet ovat
mutta tarkasti noudatettu puh- miset kokoavat nuoremmalla i- kaikki 'englanninkielellä Keitä hi
taus vaatii luopumaan omasta jänään tarpeeksi' elinvoimaa et- taasti kunne koko keito on rusinan
mukavuudestaan ta volvat kestaä monivuotisten värista ja „akeata Kannuta kuuma
Hyönteisten puremat aiheutta- lin-voimaa hävittävien ranoipn — a u
- — - i j — iia iiiiiunputtviin purKKeinin
at paijuu laiuuvio seuraiiKset
merikalaiset eivät saaneet ma- On kuitenkin olemassa yksi
sennetuksi n s keltakuumetta keino ruumiillisen energian li
ennenkuin ryhtyivät hävittämään säämiseksi joka ei ainoastaan
moskiittoja Aivan äskettäin on kasvata hermosto-energiaa ' mut
eräs tunnettu lääkäri esittänyt ta antaa heti kohta hyödyllisen
sen mielipiteen etta Ikirpunpure- tuloksen Tarkotan reipasta kä-
rai levittää 'esisanjantautia Se velyä Useat tunnetut kirjaili-
ei ole valhetta ja osottaa miten jat saavat inspiratsioninsa käve-
tärkeä puhtaus on - lystä Charles Dickens oli ah-
Lhon -'notkeana ja "raikkaana kera kävelijä samoin kuin oli-
pysymiseen tarvitaan vettä au- Vat Sir Walter Scott ia Alexan-
rinkoa ja ilmaa _ Jos paleltaa der Dumas Eähes kaikki nyky-
tlirvaudtltaan heti 'Ulkonaiseen aion 'Uriniliint nttavnt i'n!-anäi
lämpöön Hautaudutaan lämpö- vase„ voimistelunsa kävelemäl- taan P'w"ma ia uolalla ia Pai8te"
siin vaatteisiin lämmitellään uu- ia Kun John Brisbane Walker taan noln unnm ajan
nin edessä syödään lämmintä oli Cosmopolitan Magaziiren toi-
ruokaa ja juodaan lämpimiä juo- mittajana kerrotaan 'hänen sa- ""I" " ""l™
miä ehkä alkoholipitoisiakin nollee„ että hänen toimituskir- 1 k"k'koko'nen aahnpaa 600 gr
Se on kuitenkin kerrassaan vää- jotoksensa tulivat kirjotetuksi eli paan 1laa' 5l° g'- rasvaa I ruo
rin jos sd onkin mukavampaa ainakin valmiiksi muovailluksi kal uolaa' vahan pppura 3 dl
kuin liikkumiinen ja jäsenten kun hän kiipeili mäkien yli maa- vet'a' :
ponnisteleminen Paklemisen seututeillä Kaa" nuundotaan puhdistetaan ja
tunne riippuu usein puuttuvasta Jos jokin probleemi sinua vai- Palote"aan ruskeutetaan sen jälkeen
lämmön säilytyskyvystä joka Vaa niin heitä se mielestäsi sik- rasvassa paistinpadassa Paistamisen
puolestaan merkitsee ihon toi- sj kunnes sinulla on tilaisuus IoPua lisätään siirappi Liha huuhdo
minnan tavalla tai toisella häi- tehdä pitkä kävelymatka — ja taan- palotellaan ja palaset asetetaan
riytyneen Puhtaus liikunto hie- ]am sanomime "pitkä kävelymat- kerroksittain pataan rusketetun kaa
roilta ja ponnistus ovat erin- ka" ei se tarkota paria kolmea Iin joukkoon Jokainen kerros maus
omaisia keinoja Päivittäiset pe- mailia Kuka hyvänsä tavaili- tetaan suolalla ja pippurilla Kiehu
sut ensin lämpöisessä sitten kyl- se9sa teryeyddssä oleva ihminen va vesi kaadetaan lihan ja kaalin yl
mäs'sä vedessä sekä _ ilmäkylv}t voi kävellä koLmesta kymmeneen le pata suljetaan tiiviillä kannella ja
ovat kaikkein _ parhaimmat kei- mailiin ja hyötyä siitä sen annetaan hiljaa kiehua kunnes
not taudin _ poistamiseen _ Kävely virkistää koiko ruumiin kaali ja liha ovat pehmeät (noin 2
Kylmät jalat ovat hyvin va- elimistöä Kaikki puhdistavat e- tuntia) Tarjotaan kuorittujen pe
hingolliset niistä aiheutuvat mo- ijmet ovat kävellessä toiminuas- rUnain kera
net taudit ja iho menee aivan pi- sa Se panee veren virtaamaan Valkokaalin asemesta voidaan käyt
lalle Suta voi myös aiheutua nopeammin kaikkiin ruumiin o- tää anttujli jotka leikataan viipaieik
punainen nena Paljon paremp siin ja site„ virkistää kaikkia ja käsitellään muuten kuin kaali
parannuskeino on voimakas ln- tärkeitä elimiä Se selventää ai-
kunto kuin kääriä jalat lampi- Vot Sinä voit silloin ajatella njenän verenvuodon
mim sukkiin ja kenkiin pa]joa selvemmin kuin voit ta- pyähdyttämiseksi o„ olemassa m m
Kylmät kädet ja jalat ovat u- vallisfesa olosuhteissa Silloin pari vksinkerta8ta keinoa jotka Uui
sein huonon verenkierron seu- voit ratkaista_ kiusallisia kysy- tenkaa„ eivät iene aivan Ieise8ti
rauksia ja voidaa njxnstaa m- myksia Voit pikku hetkessä T„- „„ „=„„
- : t J 1 tunnetut loinen on etta sairaan
kunnan ja voimisteluharj otusten naattaa asioita jotka olisi muu-
t J uulluu t J henkilön pikkusormen alin osa sido-
Tehkää ostoksenne niis
tä liikkeistä jotka il
mottavat tässä lehdessä
kautta
Kuluttajani Lehti
KÄVELY VIRKISTÄÄ
AIVOJA
(Suomennos Physical Culture
julkaisusta)
ten ottaneet monta tuntia istu
essa mukavassa asennossa kaik
ki ruumiin elimet toimettomina
ja veltostuneina
Kävely rakentaa myöskin ruu
miillisia voimia Jokainen atleet
ti harjotellessaan kilpaotetta var
ten tekee paljon sellaista tyÖti
Henkinen työ (aivotyö) kvsyy mitä hän nimittää ulkoiintatyok-
hermosto-energiaa Samanlaista si Tämä on kävelyä ja juoksua
energiaa tarvitaan kaikissa toi- Kävely kasvattaa sitkeyttä ja
missä mutta aivojen toiminta kestävyyttä erinomaisessa mää-
taan lujasti ompelulangalla On otet
tava huomioon että tällöin on aina
sidottava vuotavan sieraimen puoli
nen pikkusormi siis oikean sieraimen
vuotaessa oikean käden pikkusormi
j n e Vieläkin yksinkertaisempi
keino on pitää kättä ylhäällä siksi
kunnes vuoto on tauonnut Käytän
nöllisintä on tukea sitä silloin johon
kin ylempänä olevaan esineeseen Oi
kean ja vasemman käden suhteen on
— Yhdysvalloissa on noin kuusi
miljoonaa koululasta jotka kärsivät
alaruokinnasta tai kaunistelematta
sanoen nälkää Dr T D Wood te
ki laskelmia jo puoli vuosikymmentä
sitten että täällä o nnoin viisi mil
joonaa huonosti ravittua koululasta
Ihmisille on annettu tietoja lasten
ruokinnasta muka aiinä uskossa että
vanhemmat opittuaan ruokkimaan
lapsiaan tekevät niin Mutta on
unohdettu varustaa isille kunnollista
työpalkkaa jolla lapsille voisi ostaa
kunnollista ravintoa Nälkäiset lap
set tulevat olemaan yksi kapitalismin
surullisin ilmiö niin kauan kuin ny
kyinen järjestelmä on voimassa
S -
Surulla ja kaipauksella ilmoitan
että rakas vaimoni ja hellä
lapsemme äiti
Ellen Eliina Erfman
(o a Gustafson)
rauhallisesti nukkui kuolon ikui
seen uneen Nopemingissa Minn
keuhkotautisten parantolassa
1919 syysk 10 p kello 8 il
lalla sairastettuaan neljättä
vuotta keuhkotautia Vainaja
oli syntynyt Suomessa Porin
Uudella-Koivistolla 1694 lokak
1 7 p ollen siis kuollessaan 24
vuoden 10 kk 23 p:n ikäinen
Vainajan ruumia sai viimeiaen
leposijansa Virginian Minn-
hautausmaalla Häntä jäi kai
holla ja kaipauksella muistele
maan minä ja neljännellä ikä
vuodella oleva poika Lloyd 2
siskoa tässä- maassa isä ja veli
Suomessa ynnä laaja sukulais
ja tuttavapiiri täällä sekä Suo
messa t ALEX ERTMAN
Maryland Hotel Duluth Minn
Oi kuinka ihana oli rannan
sää kun purtemme ulapalle
lähti vaan tuuli se nousi ja
myrsky se yltyi joka purtem
me karille syöksi — ALEX
Voi tuoni ' miks niin julma
saatoit olla ett' äidin rakkaan
multa ryöstit pois vaikka niin
hartaasti toivoin että luonani
hän olla vois — LLOYD
Hauta harmaa multa musta
siin' on osas ihminen Synnyt
kasvat kukit kuihdut kuni kor
si kukkanen Suunnittelit ken
ties suurta kuolo o vei la s jo
lyöt Elämälle sykki rintaa — —
silmää peittääkin jo yö
—SISKOT

xml | txt