OCR Interpretation


Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 23, 1920, Image 5

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2011260133/1920-11-23/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

No 47 Tiistaina Marraskuun 23 p — Tuesday November 23rd
koja ryhdytty TavalHsestl tarkotc- pitäisi olla Senkin tähden että me väen asialle Ohjelma sanottuun tl- saston perustamisesta No eihän to-
taan oppivelvollisuudella elf koulupa- helmoillamme kasvatamme kymme- laisuuteen on koetettu hankkia par- kl eikä mistään sen laatuisesta Jol-
kolia sitä että kaikkien 6—14 Ikä- niä lapsia ja aistilliset viittailut e!- haan mukaan joten sen ohella että la olisi mitään merkitystä joukko-
vuotiaiden lasten on käytävä koulua vät jätä arvokasta muistoa nuoruus- autamme edes hyvää asiaa saamme nousun herättämisessä toimintamme
Eräissä maissa on kuitenkin viime vuosista — Nuoruudessa luodaan po- itse samalla viettää nautlntorikkaan kohdistuu ainoastaan kotoisissa hom-
vuoslna tässä suhteessa päästy pl- rusta johon nojaa kypsyneempi ikä Ulan — Silloin on Jok'alnoan tulta- missä tarvittaviin aineellisiin hluk-
temmällekln sikäli että kansakoulun sen me tiedämme Itse kukin jos va mukaan! kasiin
jatko-opetuskin on säädetty pakoili- vaivaudumme tutkimaan itseämme Suurta huomiota ne tulevat ukko- Meillä emäntäväellä oli Iltamat Jo-
seksi On tosi että meidän päivinämme ele- juhlat näkyvät saavän naapurlpalk- ku v'iftko sitten onnistuimme niissä
Nyt koossa olevassa Suomen edus- tään enempi aistien kun henkisen e- kakunnillakln koskapa Frlskon klr- mielestämme hyvin sekä aineellises-
kunnassa on paljon pohdittu tästä lämän tähden ja että ihmiset ja nuo- jeenvalhtaja arvelee Frlskon nais- ti että henkisesti Nyt kuuluu mle-
oppivelvollisuuslaista Ehdotuksesta riso ovat henkisesti menossa rappio- väen aikovan esiintyä silkissä ja het olevan hommassa nlinkun naapu-
on sivistysvaliokunta antanut mietin- tilaan sehän on 'aikakautemme ilmiö sametissa Eikä minullakaan ote rln emäntä sanoi että ne on aina
tönsä ja se on parhaillaan suuren ja tulos henkisestä prostitutionlsta mitään sitä vastaan sanonhan vain kuin "munkit" meitä matkimansa ji
valiokunnan käsiteltävänä Taiteet ja m s kaikki ollen mitä sen verran että kyllä sinne sopii ovat sitten olevinaan niin Balalsla-
' julkeinta ja alastomlnta kiihotusta mennä vaikka sarkatantussa sillä kin että lukittujen ovien takana pi-
BERKELEY CALIF herättää alhaisia vaistoja ja Uikku- siellä kuulemma tulee olemaan niin tävftt kokouksensakin nilnkun m
vatkuvat ollen mitä hirmuisimpia sll- Juhlallista että kuolevainen koko- Blnne tupattaisiin Heidän iltaman
Osastomme toiminta nykyään " nä au„teessa Isä eli äiti omaten ai- naan unohtaa maalliset huolet Ja tu- sa on kai kiitospäivän jälkeisenä
vilkkaampaa kuin mitä minä olen keeiHSemmankaan tiedon oikeasta Ja lee temmattua Juhlatunnelman vai- lauantal-iltana No onnea vaan tykö
nähnyt ja iltamatilalsuuksiln osan- viiärä8tä tulee sanomaan että mitä taan Joten "sarka-tantussa" niin us- miehet Naamiohuvit oli "Halovee"-
otto on suuri ja eipä näytä olevan tuIemaan pltää lopultakin missä on kon — juhlatunnelma voi säilyä vie- lauantaina väkeä oli paljon ja lat-
puutetta kykenevistä toimlhenkilöis- tBllalBen työlälsvanhemman toivo läkin eheämpänä varsankin taäM tian silitys kävi "pussipelin" tahdfa-
täkään Perheiltamatkln muodostui nougeVBBBa työväestön terveessä talvis-aikaan Ba mannanryynlen ja vaxln liukas-
sisältörikkaaksi ja hauskaksi ja uokka'moraalaga? Liikkuvlstakuvls SotaSeMa tuuea sanomalehti- tamaIla 'attlaIla- lkava v8an kuin
arvokkaaksi Näytti että aivan ta Bn)erikkaBinen „Uorlso Imee sle- lnterjuuvlata päättäen näkyy olleen Pukeutuneita oli niin vähän (tarkol-
koko-yleisö voi esittää Jotakin vielä- unngR turmeiUBta ja työväenluokka eräs Amerikalals-Romanoffilais-Prin- tan naamioituja) että se kadottaa sen
pä omantakeista Torstai-IIlan ohjel- on se luokka jonka tulee tehdä tää- BeRSa joka hiljakkoin on tullut Ve- akunsa kuin voi paremmin tuntea
malltamat ovat humorisia ja on va- sakln henklnen Beivittely mikä on nml[& _ tuolta kauhujen maasta" kuln katselee ympärilleen niin nä-
kavaakln siellä ohjataan seilaisit! oIkeaai mlkä on vaaraä el muuten a e saa mUäa Jog e tee wtt kee keltä on poissa joukostamme
jotka eivät vielä ole esiintymistäpoi- on tuloksena henklnen ja moraalinen _Häntä kovasti harmittaa tuo selk- J" e- Vleralta on kvI&8samme 1 "
hln tottuneet Ja kyllä väsymys ja yararlkko _ Hllma Nylund ka etta sleim rahvas on määrää- wa°osta- Wash-' (vaa" en muista f"
nuutuutumlnen jää kauas pois ken hallitusohjaksissa Hänkin en- f°8kin t1°" f™8'
vaan kerrankin käy näissä ohjelma- BERKELEY CALIF nustaa että boishevIkinen hallitus f0:™1'8?' ™
Iltamissa Täytyy Ihan Ihmetellä Venäiällä tulee tekemään kuperkel- tiedä heldankäan nimeänsä) kylää-
mistä ne kaikki sukkeluuksien lasket- Niin ne näytelmäseuran hauskat J talvea Hän selittää samme useamman vuoden olleen Mr
telijat ovat tänne Berkeleyhin osu- illatsut ovat tulossa kun tätä klr- an J° ' Venälälti Ja Mrs Wni Kosken kansBa Cubaan
neet yhtä aikaa 'Minä luulen että jotan Mutta silloin kun tämä klr- ™ ™„ „ ' Blnne en tiedä millä tarkoitukselta vaan
nämät hymyilevät työssäänkin ja a jotuksenl Ilmestyy lehdessä - ovat " s n 0 " ve„flfelaten te olen kuullut että huvimatkalle
jattelevat teräviä sukkeluuksia Ja sit- ne Jo olleet Ja menneet: Joten ml- era uinuu ™ J? No niin anna anteeksi virallinen
ten tuovat niitä kokouksiin Prteyt nun jos mieli saada kootukseni £ toivomme pian kuulevamme sinulta
tä pe vain luovat ympärilleen Näyt- M™" nrt alkavat viisastua Ja huomata Nix'
tää että„työläiset yleensä täällä ovat toa mita kaikkea sielä oli ollut - ' _ a k n
huomanneet osaston haalin omaksi Ja voisinhan hyvällä syyllä mainita "™"8et aVkavat vlLstua COLLINSVILLE CONN
huvittelu Ja kehlttämispaikakseen jo- että siellä oli runsaasti hauskaa ja " aogottavat kuf Miksi ottaa tehtävä eikä sitä halua
ta se onkin Vaudevillelltamakln oli monipuolista ohjelmaa ja yleisö näyt- f saada täyttää? On jo useampi viikko alkaa
ja ensimäinen kai täällä ohjelmaa ti tyytyväiseltä jne se vaan tahtoo kWl mnut vallttlln uutisten kirjoit
ollen paljon ja monipuolista mutta Mutta niin en tee Lulu kerran °JaSekakIata pahllta on vlela B6i tajaksi Toverittarelle täältä Collins
eräisiin ilveilyihln ja kuplettelhln oli- erään sanomalehtimiehen kokemuk eUft Vcnäjä tänä paivana on koko' villen osastosta Vaan tätä tehtäväni
sl muistuttamista että sellainen vii i-lseata tällaisessa tapauksessa ja se mB)man järjestyneen työväen huo- täyttämistä olen siirtänyt päivästä
taileva epämääräinen sisältö tekee 0ii minulle opiksi — Hänet nlmit- mon esineenä _ Tuo vuosisatoja toiseen kuin lapset jotka ovat ha
klusalllsen tunteen nuorison tähden täin 0n päätoimittaja määrännyt me- aUa kamppaiilut kanBa on ukkaat siirtämään tehtäviään aina
Sellaisen juuri siinä ijässä oleviin nemään Robert Ingersollin luentoon kyennyt ensimätaenä kohottamaan vaan seuraavaan päivään Mutta
jotka eivät ymmärrä sellaista pilana- (vapaa-ajattelija joka siihen aikaan yalon g0hdun näyttämään tietä to- nytha" sen kumminkin teen
kaan Täten saattaen sellaiseen ase- oll hyvIn tunnettu ja hänen teok- deIii8een kansan valtaan - koko Meldän °mPeluseuran naiset ovat
maan ettei oikein tiedä miten sellt- aensa ovat meillekin tunnettuja) Ra- malmaa käslttavään demokratiaan touhunneet myyjäisten valmistelussa
täisi Voidaan välttää että sellaista portterl kun oll tuli hänen tehdä Jft Behan Be ll9rraskaala harmittaa! J°tka tu"aa" Ptamaän marraskuun
on kaikkialla niin onkin mutta se artikkel Ingersollin luennosta seu- TuQ prlnseBBa on amerlkalalsta 13 D- 1920' Tov- ' ™T° on °äf "
el suinkaan edellytä että meillä niin raavan pälvän lehteen - Raportte- ayntyperää erään kuuluisan sota- nvt kappaleen kanssa joka näyte -
— - tnn K-iiti harmitti 'sillä hän oli - i i i„™ laän nimittäin "Multa-aatelia ensi-
Z££%££r£ ST meualSn3 tään t
laaja työmaa edessä Xlkäämme an- "tHtynsä kanssa menä reklretkelle na]alsen maen kan8sa vafln avlo taBB 'Sta
tako kirjojen tomuttua älkäämme tuona samana Iltana jolloin Inge ]mt0 kuu]uu oIleen onnet0n Ja nyt JetSS t£
heittäkö sanomalehtiä lukematta oli luennoi Hän o jo monta ker- kun Venajä„ aivlatymätöll rahvaa kumminkaan skd uettavak joten
nurkkaan vaan tutkimaamme niitä taa ennenk n kuultat Ingersollin otu jtBeIleen tulolähteet ja asetti " u "n
ja valistakaamme itseämme luennoivan ja han keksi kainon- kalken oletetun tIttelin ylft vvä In le 'JJ™
„ Meni kotiinsa ja klrjottl oikein ar- DUolelie niin prinsessalta loppui tie- toiminut sunnuntaikoulu osaston yn
On se vaikeatajuista ja aika "vi- voatelevan klrjotuksen Ingersollin 1°™ tulot Joista hän en- noln Parln
saa" lukea teoreettista kirjallisuutta luennostaj että kuulljakunta 0„ 8t 1 hu keat tia° 8 ja U„ tull Vaan sääntöjen määrämällä taValla
Ja tutustua maailman politiikkaan „„„ ja nl„ ja kuuntelivat takeT vläkn onnettoman tu'ee 'opetettavak
mutta el se kuitenkaan naistenkaan mleIenkilnnolla 4ennokasta puhujaa koska han on paIannut tänne viimeinen sunnuntai Olen asiassa
järjelle mahdotonta ole p(sti kirjotukaen taskuunsa lähl Arikaan osL vfelä toisten työn Elkö - atkaa
Niinkuin jo' edellä mainitsin porva- morsiamensa 'kanssa reklretkelle Ja tulokslBta elävillä elostelijoilla on nakln 1 Ti i!! J
rinaisista ovat he nykyään aika ta- kotiin tullessaan vei artikkelin la- 8aaliatam8en mahdollisuudet Prln- alkeen3pte"„
valla näppärinä poliittisissa toimin- tomoon - ' geB8a pavka! _ k ' f! ' 7 1otkt
noissa Mevätpä muutamin pai- Seuraavana aamuna lehden painos- Hilja -o keh°itU°n" e " Tf I Jl
koin niinkin pitkälle että antavat ta tultua hän rinta pystyssä meni eivät vielä ole lähettäneet apslaan
mlehillekjn nenälle Eräässä päivä-' Interjuuvaamaan päätaimlttajaa että rEEDLEY CALIF sunnuntaikouluun että tehkää se en-
lehtemn uutisessa kerrotaan ml- mlfä tämä piti hänen ranortlstaan b sunnuntaina älkää antako porva-
ten eräässä Oregonin pienessä farmi- Vaan mitäs ollakaan raporterille tu- Koska eivät lihavat laula niin lau- rien pöpöjen pelote la tseanne Silla
kaupungissa naiset "fuulaslvat mle- 11 niin kiire lähtö päätoimittajan lan minä laiha muija Toverittaren uri a on se e tä lapset oppivat
hiä politiikassa" Yoncalla nimisen luota että el ehtinyt panna katos- lukijat täällä ovat niin kovin epäys- suomenkieltä Jukemaan ja k Irjoltt -
farmlkaupungln naiset saivat Itsensä seja jalkaansa - Juna jolla Inger- tävällisiä omaa lehteänsä kohtaan et- maan sillä käytännölliset syyt vaa I-
huomatulksl sillä tempulla kun ra soliin piti saapua edellämalnittuna tä eivät kertaa vuodessa saa kirjoi- vat sitä Kun lapset kasvavat ja
lltsivat kaupunkinsa kaikki virkat)!- Iltana oll jäänyt vuoristoon sankan tusta kylästämme ainoan äänenkan- joutuvat Pmaan luotamme em-
at naisista Vähän väliä on lehdls- lumimyrskyn tähden eikä saapunut nättejämme palstoille Eräässä ple- mekä voi lukea eikä kirjoittaa eng-
sä uutisia naisten saavutuksista po- ennen kuin vasta seuraavana aamu- nessä innostuksen puuskauksessi lannlnkieltä ja lapsemme eivät voi
whZ 2 wi Tämä on tavallaan na - saimme valituksi kirjeenvaihtajan ja lukea eikä kirjoittaa suomenkieltä
hyvä merkki ET aLkaan vo'd Mutta iltama Karjalan Kommunin siltä oll se hyöty että oll kun olikin nln jos vähänkin ajattelemme asiaa
väittää sitä asiaa etteikö naisen jär- hyväksi on tulossa ja se on: joulu- kirje Toverittaressa vaan ei ole nä- niin huomaamme kuinka suuresta
Jel ä kä etä po tilkkaa yhtä hyvin kuun 5 päivänä Silloin jokainen pi- kynyt toista no hyvä yksikin Mut- merkityksestä on suomenk ielen oppi-
kun nm muuta asiaa tahansa tää kunnia-asianaan saapua tähän ta meidän" pitäisi vaihtaa kirjeenvaih- minen lapsillemme Siis UhettKkhk
' iltamaan - Se uhraus jonka kukin tajla useammin jos nimittäin ei muu- Isosenne kouluun ensi tilassa älkäd-
No niin Katselkaamme me tyo- suoriUamalla sisää„pääsymak- ta kuin yksi kirje aina saadaan yh- kä antako ennakkoluuloanne pitää
läisnaiset tervettä esimerkkiä itsel- on n( vaan yhteen kasattu deltä MUutoln-nyt kumminkin ei heitä pois sieltä Ilma A n
lemme et väliä etsimmekö slta tdäs- Bievonen summa virallisena kehottaisin kirjeenvaih-
tä tai lännestä kun se vaan nostaa auUaa edeg h)uka) tajaamme alna jo8kuskaan kirjoitta- - Vapaude-taan luopuminen mer-
rohkeutta rintoihimme Ja pysäyttää- aärimmäigta gortoa ja Bodan maan kyiämme uutisia kitsee Ihmisyydestään ihmisoikeuk-
meidät ajattelemaan yhteiskunnain- jalossa kärsine(ta tovereita Jos Toimintamme aina näin talven ai- sistaan Jopa velvollisuudestaanko
sia asioita Ja ennen kaikkea omaa ponniateIunBa avun puutteeR- kana herää tuntuvasti vaan Ikävä luopumista
luokka-asemaamme 8a menevat hukkaalli Uoituu siltä kyllä että ei niin radikaalisessa ta h- J- J- Rousseau:
Toistaiseksi - H vauriota myös meille Ja koko työ- dissa että edes puhuttalsilnkaan o- "Yhteiskuntasopimus

xml | txt