OCR Interpretation


Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 27, 1921, Image 11

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2011260133/1921-12-27/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

No 52
kuin nuo kuuliaiset lapset Heidän Pankaapa naiset mieleenne että ette kylväjiä- Niin täällä metsän korves- " LANESVILLE MASS
asuntonsa olivat kaikkein kauneimpia unohdu ensikerralla kotiinne sakin se itää kaikista pyhiinvaelta- Täällä pidetään ihanneliitto koulua
Heidän kamariensa seinissä oli kau- Liina Kuparinen jista huolimatta Kristuksen sano- pankaapa kaikki suomalaiset lapsen-
niita vesivärimaalauksia heidän ma- — taan kerran sanoneen että jättää 9 ne kouluun oppimaan
kuuhuoneensa oli koristettu punaisen NEVVPORT N H ja mennä korpeen etsimään sitä yhtä Nuorisoliitto on myös perustettu ja
ja mustan värisillä venäläisillä seinä- Ompeluseuran myyjäiset oli marras- sohiin sitä evankeliumia tarvitseisi nuoret hommaavat iloa ja" riemua
verhoilla ja heidän puutarhansa jota kuun 20 pmä ja onnistuivat hyvin eikä 110 Pyhät Kuulen usein täällä Kyllä täällä toimitaan vaikka vastus
ympäröi kullanvärinen pensasaita oli kuten jo edeltäpäin voi' odottaa niin mainittavan kun joku vanhus menee -uijamme väittävät että vasemmisto
mallikelpoinen - henkiseen kuin aineelliseenkin pua- viimeiseen lepoonsa joka heille muis- iai6et elvät mihinkään pysty !
Yhteen noista taloista on sijoitettu leen katsoen Ensinnäkin soittokuu- tutti eläissänsä kristuksen vuorisa-ir- Nuorisoliittolaiset ja 'myöskin ihan
yksinomaan työläisten lapsia tarko- ta "Sointu" soitteli useampia eri kap- naa - eli laupiasta samarialaista sen neliiUoluiset hommaavat 'iltamia m'ut
tuksella !päästä selville kehittyvät- paleita lonka jälestä suoritettiin muu- takia menettäneen kunnian kruunun- ta en nyt osaa sanoa varmaa alkaa
kö he paremmin päinsä kuin asues- takin ohjelmaa Sitten pidettiin pieni ' taivaassa Ompeluseuran kokouksia pidetään
saan yhdessä "intelligentsian" las- kahviloma ja sen jälestä myytiin työt Mina kyllä uskon ett ne jotka Ty8t ovat olleet pitemmän' aikaa
ten kanssa Opettajat sanoivat työ- jotka menivät kaupaksi että tärisi täällä rakennat käsillä tehtyjä temp- seisauksissa Ei ole nyt herroilla työ
läisten lasten olevan vallankumouk- Yksi oli kuitenkin paha puoli ja se oli PeleB huoneita mokkia eli lupia si- ta antaa - kun työläiset-ovat taaseh
sellisempia kuin ovat parempiosaisten että töitä H liian vähän mutta tämä- ta hyötyvät jo taa la elaissansa joista tineet tuottaa liikaa täälläkään
lapset riutta näyttää siltä että he kin epäkohta tulee korjatuksi kevät ei kuitenkaan kaikki taalta muutta- ole työläisen elämä 'ftövinkaaliaus
tarvitsevat niiden lasten stimuloivaa myyjäisissä Tulkoon tässä mainituk- vanhukset ole hyötyneet kaa kun palkat oVaf laskettuna ko
seuraa joilla on rikkaampi älyllinen si että tällä aikakaudella on ollut om- No min jos maalUse kirkon ra- vin hltättömlksi' Siitä huolimatta
3a" Tyt öjen he sanoivat ole- peluseuralla tuloja kaikkiaan $20645 Mn at sat uima heräämään -yhden- täytyy ihmisten eiää ja jotenkin toi
van vallankumouksellisuudessa jäi- senttiä josta summasta annettu Clu- ne la oista hetkellä ja nl muodoin meen tulla
iessä pojista ja sitä todistivat heidän bin kassan kartuttamiseen $60 dol- sattuisivat huomaamaan naita - bols- Marla Leppanen sa! äkkiä ' sydän-
mTuuClkin Sn ma- laria ja haalin rakennusrahastoon "-iki vanhuksia yksi eli kaksi ui- nalva„ksen- ja kuoli i MaynardisSa-No
SmTTorltta punaisilla $9044 ja joppu summalla on Ostettu vaan temppelissä Jeesuksen rumalla „yt taas- jouluna saavat lapset nähdä
lipuilla ja rirkaayä isi ä neuvosto- ompeluseuralle töitä ja mennyt mui- ? ehkä muuttuls taivas hei- joulupukin Onhan lapsilla jotain
lipuma a KirKasvdrisma neuvos o -fcirtuihin Voiksi aivan kuin maanalainen kuop- llatlskaa että pieni mieli on nouila
plakaateilla mutta tyttöjen makuu- hän iltama kulujin pa ainakin niin kauvaksi kun ensi tettu
huoneissa oli pienten yksinkertaisten Kaikille niille henkilöille jotka ovat naroma8tykgegtan8a ehtisivät ympäri ' M Mäki
piironkien päällä sensijaan vain lahjoittaneet ompeluseuralle töitä eli katfiantaa' 1
muutamia yhteiskunnallisen myller- ovat avustaneet tavalla tai toisella Nq jo 01in unhoiUaa joulu terveh- NEW YORK N Y
ryksen merkkejä mutta sensijaan tahdon lausua kiitokset ompeluseuran dykgen)fle kun ei ole otkea ennell Ei tykännyt käsiraudoista Leo
paljon pieniä helyjä komitean puolesta ja samalla toivon jou)u krstuksen jllhapaivii Unte joka vallgttii„ siitä syys-
Vanhempien lasten kommuunin että jatkatte samaa tehtäväänne sila joka yaan kerran vuodo[j ( kun eJ ö„ut laMtalieet p()ikimnsa
kaikkia asioita hoitavat itse nuo lap- onhan meillä naisilla samat velvoll ga SJUoln vasta ku„ on kaikki tove yajjtuM kovagtf kasirautol
set Tuohon kommuuniin kuuluu 45 suudet olla mukana luokkata sielussa ria ja toveHttariai pienet ja 6uurot hn plmemj9ta ganoi eim „ei pime
neljäntoista ja viidentoista ikäistä samoin kuin miehetkin silla -™ rikkaat ja kövhät Köyhä pysyy kyllä assii Venäjän maassakaan käytetä ka
lasta Heillä on kuusi opetajaa joil- rautakoura puristaa meitä kuin mieii- -KÖyhana niin kauvan kun se on peikll sirautoja tällaisesta rikoksesta että
ta he voivat kysyä neuvoa erinäisis- äkin Nyt ei saa enaa ajatella ni n rj
sä asioissa mutta he saavat itse lo- etta en mina etta tehköön se tai luo m viimekg neuvon kaik]ia h&M& koh(lollaan kum murhu
pullisesti päättää kaikista edesotti- vaan nyt on ruvettava tositoimintaan JoUa mj yaan pa]aliaan maata eUä pt Ja on kyl]ft käskenyt p()1
misistaan ja säänöstellä kokonaisuu- Ja kukin kohdaltaan ja pois tynjan- taa nyt byy&& tvönliegtai niin kauvan kanaa kouhlun mutta poika el o]e lo
dessaari kommuunin asiain kulun He päiväiset vitkastelemiset silla kukaan oa halvaa saatavana sil t(ilhlt
tekevät kaikki työt puutarhassa hak- ei meidän etujamme valvo kuin ine lgn n)aksaa vaan puolj palkkaa Joo $80'000 vnnit kaadettiin kadulle 44
tekevät kaikki työt puutarhassa hak- 'tse! vanhatkin on joskus viisaita ei silti tynnöriä Spänjalaista ja Italialaista
neet mutta ruoanlaitosta huolehtivat sitten oli työkokous tpm 1°" aina Muttiv raamattu sanoo että työ- viima kaadettiin kadulle 9 p:nä Eas-
aikuiset J08stt 011 m0n 6r' tl f L rnt mies on PaIkkansa Olen- tissa aakaupnKilla oikeuden määrä-
Täällä ajattelin Venäjän vallanku- ta vaan en viitsi kaikkia tassa ma mi- y&mBa&1 Jog oIen niin se joka ykaesta vänan tämän jälkeen tyh-
mouksen henki on oleellistutettu ja ta Kuitenkin tumoon mani teistä kristuksen silmissä on synnitön jonnettin fin kvarttia viskiä y sn
täällä se nähdään ilmielävänä Maas- euvost o-Y ena a n avustus 'onKa e se heittäköön tämän kirjoittajaa kivel- vakijllomia sinkkeihin arvoltaan noin
sa jossa lapset ovat vuosisatojen lopullisesti t!ltt!vafe Ka k- :W6i000
ajan kasvaneet orjina ja orjien poi- ™™J ' on kerätty U8tus Ve"] ' No hitto Se joulutervehdys jäi LmlliBi kanpnng„ tulevan kuivaksi
kina taikauskon pimUtaminä ja nä- °'5-bM' J° a _ sittenkin kesken eli siksi kun tulee tmiaisten puhdistusten kautta mutta
Iän "kuihduttamina viimeinkin lapset B"mma am pienestä paikasta Ja Kun M ainanen joulu ct( uutta tuodaan ja tehdään silä mn-
tunhustetaan itseoikeutetusti va- aa vela huomioon eua_ taaiia i on TosltoveruudeUa aina sitä odottava kaa kun entIgt hävitetään - Useat
: noskeja ja kaiken karvaisia myynä „
paksi jaylevksl a heto pdeUan tappavat' kaikkensa' lämänUa- - ' suomalaisetkin ovat oppineet sen tai-
sen kaikkein parhaimman ilmenemis- J vyijJoDLAND VVASH Wmt8aÄ VfIJU0n ?"
muotona mitä elama on synnyttänyt gltft gta proletaarl ainesta on WUUU sikas el kun paassa ei ennestään olo
ja oppineimmat miehet voivat toivoa vaan vahän i jbtka käsittävät tämän Ualckaat' ystävät H vihamiehet O- muita oppeja niin mahtuuhan sinne
näkevänsä laatuisten avustusten tärkeyden ja Ien minäkin nyt näin juhlain aikana sitte vaikka minkälainen "muuiisal-
Kirjeitä
DETROIT MICH Agitatsionlkomitea velvoitettiin pa- tekisimme kun tavallaan itsekin o- että kyllä siellä myöskin oppii Jojä
Menneitä huveja joulukuun 10 pmä nemaa toimeen agitatsioni tilaisuus lemme avun talrpeessa Voisimme-' vaan on renkaalla kunnollinen joilla
esitettiin kappale "Laulu vaaleanpu- läheisessä tulevaisuudessa kohan me yhtään avustaa Venäjän ja Meillä johtaa nykyään toveritar
naisesta silkkipaidasta" uuden haalin Rickhards VVoolen Co antoi joulu- nälänhätäisiä? Sanokaahan te toiset- Anna Loppunen- ja kyllä han tuntuu
näyttämön avajaisiksi Mitä kappa- lomaa työläisilleen joten saatte jou- kin Kyllä me elelemme nykyään lii- kin osaavan asettaa kysymyksiä mo l
leen esitykseen tulee niin voipt sa- lunne maata kuivin suin niin saatte an hillaa olemme kuin puulla päähän lo polkkypäille etta kyllä sima jarti
noa että se meni koko hyvin kun ei tuntea että on joulu Olen kuullut lyödyt "treenaaiituu" etsiessään okeata vas
ota huomioon sitä että kuiskarin ääni että töitä pitäissi tulla saa nähdä? - Eipä nyt kuulu muualtakaan päin t'"11'1 nllhm- Lukukirjana on kaytet
kuului joskus enempi kuin esittäjien Teollisen vapauden puolesta mitään ihmeempiä el edes sieltä vai- ly "1T:n Internationalen Toisen Kong
Yleisöä oli kokolailla saapunut näin Muija koisesta talosta kuulu mitään erikoi- ™Ul Päätökset ja ohjelma Vaikka
_ „ c„™„„o n i„ so onkin niin "tkäva" kirja hiin slui-
huonoon aikaan verraten Samana il- — gia
tana katosi mrs Komilaiselta pääl- INDEPENDECE VVASH TäaUä e käymme vain koulua - ä se ei ole meistä ikavaa vaan y
lys kengät haalilla Olisi suotavaa Rakas Toveritar Tervehdys kai- jokohan sitä päästään toiselle luokal- vin mielenkiintoista Lukurengas ko
etta se henkilö joka ne otti niin teki- „„ gnulle taalta metsän korvesta le keväällä Illalla sinne kouluun " torstaisin Ofim nKou ssa jou
si niin hyvin ja palauttaisi takaisin kuin myöakHl laajalle lukijakunnalle- mennään ja tuskin sitä näin aikuiset tulina mu Ka an uisoikih v yi-
Missähän se viipynee se täsmälli- si kaikesta teidän reippaasta ja ylös- päivän aikaan -kouluun kehtaisivat """" "m" Vkut )mh
syys kun sitä ei voi olla koskaan Det- rakentavaisesta toiminnastanne Ky- niemiäkään ' _ ' ' ' M „u
roitissa Kunilmoietaan iltamat aletta näni on kauvan tehnyt tuttavuutta Mitä varten ei meillä ole mitään ha- e™' °'U 'la° "f1 m"J'
vaksi 830 niin kuitenkin aletaan 930 ruosteen kanssa vaan koetan kulien- Ma sanoa jotain omassa lehdessä Kr- X t viuiiu kuin
joka on hyvin paha tapa ja siitä on kin jos se ottaa toimiaksensa Eteen- joittakaapa emännät että saisi lukea f" % J ) '„„„„
kuulunut yleisön joukosta paheksu- päin sitä täälläkin mennään oikein uutisia isolta kylältä kun taalta pn JH U P„a'J
mistä kun sellaista tapana käytetään jättiläisaskelin luonto ainakin koska neltä kylältä ei kuulu paljoa '„„„! w ' Pvy muni
KeskusteUkokous oli 11 p:nä jou- on antanut jo luntakin tänä syksynä Näin joulun aikaan sitä tulee aja- e kullut' eikä kuo-
„„„!! „(„ „ „„ — sn„ „n fn vinvt u„ Uneksi että miksikä se joulupukki Osuuskoti ei oie kuohui i
lUKuuia johhhj ABbnuoLDiiim joa
kysymyksistä ja yleensä kansainväli- täs sade se tuulen tuonia se oikeni ei oie ynia arimmn -
sestä työväenliikkeestä K Kansain- lentämällä liikkuu ja huutaa että: jo rikkaille Köyhät niitä lahjoja pa- j o "P g Uamulla hö lo
välisen ja P T Kansainvälisesn peri- heräjä kristikansa synnistä jne No remmin tarvitseisivat Kyllä nyt taas H a a kU la -am ke o
Vnkmm iäi vielä kes- niin! Tämän kanitalistisen maailman moni köyhä äiti ajattelee etta misla HsU Malla Kctia on koeiaui
keneräseksi ja tullaan jatkamaan niin bolshevismi viela kylläkin hävittää naisi edes ruokaa lapsilleen lahjoina "ZZ "ZZ Taiaet vaan
pian kuin siihen on mahdollisuutta samoin kun sen kalliin Suomen maan ei ole puhettakaan Joulupukki e itu- als en tah aj
Toivoisin että silloin kun tätä koko- "valkoisuuden" Yes kalliin sillä le köyhän huoneeseen kun silla ei te - fan 1 Ia Myyvät osakkeita
usta jatketaan niin naisetkin rientäi- siellä o jo kansan silmät hyvästi au- sinne asiaa Miksi sellaista läpsii e kl'nsIe£on yhä toht
sivät mukaan eivätkä jäisi kotiin ve- ennnt Sen huomaa jo niistä monista ollenkaan uskottelemme et tä pukkeja °ok"yn n osuus P™
telehtimään EI te sillä viisastu jos kirjeistäkin joita sieltä saapuu tuo- onkaan olemassa En mina ainakaan k in a toi ovat et B™" J™'
ukkonne ovat siellä vaan tulkaa itse den mukanaan bolshevismin kalliita sellaista lapsilleni uskota vaikka sita Bi edes M en J™Q?™
kuulemaan silloin kun niinkin tarke- kullan ja jalokiven arvoisia tuhansia niille koulussakin oikein opetetaan v 'XeSnn
ästä asiasta keskustellaan kuin periaa- ja taas tuhansia siemeniä Kiitos leil- Naita piirteli tmksi Osakkeita myydään Osuus-
tekysymys on Viime kokouksessa lekin rakkaat omaiset ja sukulaiset kodissa 241 Lenox ave 122 katu
oli kyllä joitakin naisia saapuvilla siellä kaukana bolsheviikien maassa — — - ' r
mutta paljon oli unohtunut kotiinsa te jotka olette sen kalliin siemenen Tilaa Toveritar
Tiistaina Joulukuun 27
uhraavat roponssa siihen 1 Samassa
kokouksessa uutena jäsenenä yhtyi
Clubiin Mandi ja Arvi Eskola jotka
„on„ vao)nn torvnhrtvs huudoilla
au c w- „ -
p — Tuesday — Dee 27th
niin laupiaalla tuulella etta aion ien-
dä pienen esityksen siitä -mitä mei-
dän olisi tehtävä Jotakin hyvää mei-
dänkin nitätei tehdä mutta mitä sitten
- - -„„ „
nm rebepu
Lukurengas on pitänyt istuntojaan
pitkin talvea kerran viikossa ollen
jäseniä kohtalaisesti Ja sanon mina
lekaan aivan heti
t?:„li dvi lnon Ui

xml | txt