OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, October 18, 1900, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1900-10-18/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

ZGODA
Organ Zw. Nar. Pol. w St. Zj. P. ▲.
102 -104 W Dtruioa St.. Chicago, III
Zarząd Związku Nar. Pol.:
OBTOOB: — Dr. Laoa Sadowakl. XtJ1 Poon aro,
Plttaburgh. Pa.
WICB-CBKZOaZY — Alhar* Nowak. 1111 Brna*.
Wa; Buffalo. N. Y. J. N Oikrr.kl. M* W
Falton (t.Orand BapKta, Mich Mazraullan
Kuo+n,«lt Mltchwll Mllwankw. WU. J.
Walatad. TH St Aabln av.. Detroit. Mich.
ansas: — z. u. Jabtohakt. IW-IM W. DitUIoii
•c. Chicago, Ul.
DTRBBTORZT: — Marian flMfj Aatl Dr. BaM
■tan Zanwakl. Mirhat WlakllAakl. Marata
Bdtkowakl Stan Mław Laoterakl
UI1ITAU .IBNKRAI.NY ' T. M. HallAaki,
l«-10*. W. I)lct .ton aC, Chicago. 1U.
SABJBR: M. Majwwakl, 101- 104 W. DlrMloa
m. Cbiaagw.. IU.
kMZ NACZMUCT: _ Dr W. A. BafUwakl. IW
lh W. Dlrtatoo rt. Chlraso. 111.
[R|rm WTDZIAI.r SPRAWI EDLrWOSCt: —
A. Nowak, mo Broadway. Buffalo. N. T.
REDAKTOR:
Stefan Barszczewski.
•ataroB at P. O. at Chicago. Illlnoia aa aacond rlaa*
TBBSC: Stonarcjrazania nnflirnardona — l‘od
Klopy Brayła. — K. k- n« Ż6łkow»ka. — O ko
blatach. — Kuchol* ;i malfrtialwo - pokwito
wania kaalarm Z V P.-. Sjir.iw i .nianio Zar/ailu
Ontr. Z. N. P.— Sztuka zachowania mlodoćct.
— Podzięko war ta. Nędznicy. - Oko Proroka.
— Pracpiay i wiadomo*. I gorpoitarskia. — K%
dk humorystyczny. — Ogłoasenta.
lotki pnysi^ałj przed ołtarzem i
dopiero Napoleon I oznaczył wiek,
oo najmniej 15 lat, za prawny do za*
warci a małżeństwa. Grecy prawie
dzieci żenią. Cyganki nieraz w 11
roku źyoia bawią się żyweini lalka
mi... włssoemi dziećmi. Eskimoski
wychodzą za mąż, mająo 14 lat. In
djanki lat 10. W Chinach wcześnie
zawisrają śluby, w Kocbinobinie nie.
raz 7*letnia kobieta ma męża. Na
wyspie Jamaika 12-Ietnie żony nie
należą do rzadkośoi. Turoy i mu
rzyni sprzedają „towar kobiecy” na
Zony bardzo wcześnie. W Madras
zostają kapłankami dziewczęta, któ
re przekroczyły lat ltf, a nie znala
zły towarzysza. Dla tych rozkosze
małżeństwa nigdy się już nie speł
nią, sny o mężu dla tych „starych
panien” pozostają niewyśnionymi.
Suchoty a małżeństwo.
Na nujnowszem posiedzeniu To
warzystwa medycyny wewnętrzej w
Berlinie dr. Gebhardt miał odczyt o
motliwośoi małżeństw pomiędzy su
chotnikami. Ten odczyt wywołał
dyskusję. Ze względu na samą rzecz
oraz na świeże obrady zjazdu lęka
rzy i przyrodników w Krakowie,
streścimy te rozprawy.
Dr. Gebhardt dowodził, że kobie
ty daleko łatwiej zarażają się sucho
tami w pożyoiu małżeńskiem, niżeli
mężczyźni. Stan zdrowia suchotni
ka zwykle pogarsza się po ślubie.
Prelegent twierdzi, że tuberkuliozni
żenić się mogą dopiero w rok po zu
pełnem wyzdrowieniu. ł’rof. Fuer
bringer jest zdania, że małżeństwo
dopomaga nieraz do zupełnego
swalozenia suchot. Profesorowi F
•darzało się widzieć ludzi na śmierć
skazanych, którzy po kilku lataob
małżeńskiego pożycia wracali do
tdrowia. Profesor przypisuje to dba
łości żon i większym wygodom,
jakie mie—n człowiek żonaty w po
równaniu z kawalerem. Co do okre
su jednorocznego, po którym, wedle
prelegenta, uzdrowiony suchotnik,
jest zabezpieczony od zarazy, to dr.
Gebhardt przytacza przykład nastę
pujący: Jeden z jego paojentów,
człowiek w średnim wieku, zdawał
•»ę wyleczony z tuberkuł od lat kil
ku. Niegdyś dał się namówić na
kolaoję w gronie ofioerów, wypił za
wiele, nazajutrz dostał krwotoku
płucnego i w tydzień pot**m już nie
żył. Co do dziedziczności suchot,
prof. G. utrzymuje, że dzieci suchot
ników, przy racjonalnem wyohowa
Siu. przeważnie bywają zdrowe.
rrt>f. t.eyden czyni uwają, te w
takim tylko razie dzieci tulierkulicz
■ych morą nią aetrzedz nacbot, jete
li jedno bodaj z rodziców je»t zdro
we. Trudną j«t rola lekarza, sapy
tywaaego przez auobotnika, czy ma
mą ieai/. Zwykle zakaz nie prze
nakadza do projektowanego związku,
n przeetrogi lekarza zatruwają tylko
ekwile azotfAcia. Od pewnego cza
na nłynny pmf I .eyden me zabrania
oallriłMw euobotnikoni, bo naprzód
pntkniti nią. te to ekutku nie od
eoei, a po wtór- etwierilsił, te bespo.
ipednie zaratenie aią euclmtami by
wa bordte rzadkie i te dzieciom nie
benpieeaeAetwo nie grozi. Nato.
■Mae* Balety by inłodiieócy unikali
Wite*vch «t<«euaków z kobietami tu.
fcenkalb-znemi.
I'r*d t»el>bardt przeoiwny jest o
k*ar«e -a prawa, *a'-ramająi ego
wrHota koa zawiera/ związki raał
•e4ebie. Mewi badacze dowiedli, te
eaeieta k przy p«ecao4owito*ci tony,
przy lepezem odty wianiu mote po
wró. to względnego zdrowia, nu
afcota.k ■»>, któreoiu ka/ą wrrzco
aą kaiwatf zkwkaaej, bardzo częeto
aae»-ra z zalw I -autka l a aame
pra*| tey tle-iaą aą aWj— we/ do ko
azot /renetą mama aaabloou. U
tan znają okolteaaodci i orgaaizm
taa i*" «•» hm ka. lęlile radzi prze
Następujące grupy
wniosły w missiąoa wrsoloiu 1900 r.
nitoj wykasano kwoty na ręoe
skarbnika Z. N. P.
Gr. i e.
1 89 22
2 52 02
S 180 81
4 140.21
5 8808
6 6600
6 69 40
9 131 88
12 70 96
14 158 82
17 4790
18 8120
21 19.92
22 00.20
24 2824
25 149.95
26
27
28
28
80
31
82
88
84
34
85
86
88
80
41
41
43
44
46
49
61
52
54
66
57
60
61
62
68
66
67
70
74
76
78
81
82
83
84
88
80
00
01
03
04
08
00
100
103
105
108
110
111
112
118
114
115
118
110
120
121
122
123
127
128
120
130
182
134
136
187
138
189
140
141
148
144
145
146
147
148
140
164
155
157
158
150
100
161
102
163
104
87.09
79.66
127 45
120 30
140.00
104.57
01.28
74.87
11 20
11.07
5703
239.45
197.88
42.28
01.02
01.29
94.78
122.20
113.42
5S44
89.82
122.00
107.95
54 44
58.68
194.43
74 53
120 24
63.88
12.74
159.80
13 66
38.40
312.17
87 83
41.22
138.68
104 25
30.50
11387
18.48
115.45
71 17
1068
130 87
6 07
5625
88.32
34.00
125.15
8057
104.70
02 19
05.15
00 65
5000
124.60
77.65
101.74
60.31
48.54
120.40
4020
01.80
78.00
73.12
82.28
01.71
39.53
17.41
24.48
01.68
104.47
88.78
20.95
90.19
76.88
154.45
20.82
152.08
8875
52.51
70.03
45.57
16.55
28.02
14.40
45.12
2380
72 46
1800
42.26
105 22.23
100 9.90
107 38.20
108 179.04
109 93.25
170 70.49
171 89.71
172 53.98
175 21.05
170 138.04
177 88.20
178 88.80
179 50.08
180 75.87
181 57.98
188 12187
185 05.80
185 58.00
187 01.48
188 159.00
190 314.81
192 60.00
193 70.15
194 20.11
195 2.87
190 94.55
198 21.87
199 21.00
200 22.44
201 25.81
203 02 11
204 22 81
205 50.41
208 81.52
209 149.08
210 50.00
211 9.18
212 99 81
•M4
Or. $ o.
216 39.85
218 54 84
219 112.74
220 40.42
222 2646
228 47.27
224 60.00
225 45.52
226 2691
227 80 80
228 5660
229 54 43
280 27.18
231 22.00
233 12.71
234 81 83
230
238
23U
240
241
242
242
243
244
245
246
247
248
240
250
251
252
253
254
255
250
257
258
250
260
260
201
262
263
205
267
268
269
270
271
272
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
289
290
291
292
293
295
296
297
298
299
800
301
302
803
306
807
308
809
311
812
315
816
319
820
822
323
325
326
827
828
329
330
331
332
338
334
835
336
837
338
339
840
60 44
57.64
41.09
37.02
44 72
24.18
1997
28 14
154.79
49 38
8 23
932
21.12
41.57
8.68
124 39
65 29
100 13
8 24
43.28
52 78
20 83
99 57
50.00
17.80
1295
6888
55.69
28.02
111.80
84.81
67.34
12 68
14 80
22 55
47.41
74.82
17.88
98 74
27.63
4811
51.80
74.00
2547
43 98
17 77
45.48
77.73
49 12
8.87
87.64
33 66
7.92
38 81
18.57
65.44
02 28
8026
67 20
33 96
2037
25.10
40 52
35 58
4711
72.18
43 51
37 39
64.40
16.55
25.38
10.19
687
28 58
40.78
33 27
00 81
58.36
100.73
46.76
664
66.18
50.51
32.77
2203
40.89
89.16
81.52
101 69
82.22
95.56
48 04
341
844
345
846
847
348
340
850
851
852
858
854
856
857
858
850
860
362
368
364
865
866
167
868
860
870
371
872
875
876
877
377
378
870
381
382
888
885
J
29 38
34.04
33.98
13.14
19.28
20.24
5.05
144.10
12.18
29 05
1415
86.08
84.85
35.13
61.56
41.07
16.56
24.88
47.28
85 88
30.65
882
8842
7.66
26 06
8548
47.10
4 84
26 80
54 20
5042
4200
1021
58 00
27 16
20 68
15.00
22 07
1T °4
Gr. % o.
887 78.42
888 40.07
880 25.18
800 21.45
391 10.28
302 80.04
303 8 20
304 0.07
305 20.60
307 38.70
308 63 05
400 102.72
401 28 00
402 13.66
403 28.13
404 44.30
405 74.13
406 06 02
407 25.05
408 20 62
409 10.59
410 28.00
411 13.24
412 20 20
414 80.69
415 02.24
417 8.34
418 17.07
410 82.10
420 41.89
421 21.85
423 16.60
423 10.26
424 1622
425 53 88
428 13 10
429 2022
430 94.83
432 28 26
433 2000
481 29 65
436 41 00
437 37 51
439 26 67
440 15.25
441 4.12
442 2285
443 36 83
444 0.30
445 36.12
440 14.85
447 20 22
448 18.23
450 31.54
451 0 82
452 86.08
458 21.55
454 20 00
455 20.92
456 130 90
457 27 73
458 13.55
459 35.27
Gr.
460
461
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
$ o.
2076
18 68
26 04
14.50
5.50
9.70
40.22
18.43
31.21
26 08
10.60
36.46
17.08
19.62
475
477
478
481
481
482
488
484
485
486
487
488
400
401
402
403
404
405
406
407
407
408
400
500
502
503
504
505
505
508
500
510
511
512
518
514
515
517
518
510
520
521
522
523
524
525
526
20.81
7.14
6.18
4.50
4.10
1064
25.80
55 71
13.88
24.64
17.05
1283
36.00
14.68
8.17
8 52
25.41
57.78
24 66
15.40
1679
14 00
30.38
1308
27.19
10 Ol
6 63
11.01
10 50
2860
18.88
47.67
24 00
852
12.64
1705
1078
16 18
17 57
25 02
33 44
26 60
7 33
29.50
10 60
1OO0
1.50
l’WA(,A. W wykitit powytizys Ole u ri*
imp wpłyńmy t,»
•ofljww.11^ • " “ 0d,n*kj ‘ ••»!»«•
T. U. HE LIŃSKI, Sekr. Jat.
Kącik humorystyczny.
Piwne obyczaje w Niemczech.
lio jednej * większych restauraoyj
monaohijakich, wszedł porządnie u
brany faoet i zażądał kufla piwa.
Gdy mu kelner przyniósł kufel, nie
znajomy odkrył nakrywkę tegoż i w
tej chwili poozął tak straszliwie ry
czeć, że wszyscy zebrani w lokalu
goście porwali się z miejsc a kobie
ty ze strachu po kątach się poukry
wały. Nadbiegł wówczas wylęknio
ny właściciel piwiarni i zapytał ry.
cząoego gościa grzecznie, czy przy
padkiem nie zachorował nagle i czy
nie byłoby właściwem posłać po le
karza.
Wtedy niespodziewany lew ucichł
na chwilę, uśmiechnął się, i wskazał
palcem na wiersz, wypisany na ścia
nie piwiarni, który brzmiał:
„O zaryoz gościu jak lew na pus
tyni,
Kiedy ci kelner krzywdę w kuflu
czyni!”
— A tu proszę się przekonać —
powiada do gospodarza — brakuje
jeszcze dwa palce do miary, ozna
ozonej na moim kuflu.
Kymy polityczne chińskie.
t esarzowę gonią— wojska eprzy.
mierzone,— jedni gonią w prawą, —
drudzy w lewą stronę...
bzy też ją gdzie złapią?— ozy nie
złapią woale—ku wojsk tryumfowi—
I ku mocarstw chwale?
Ja bo nad tern wszystkiem — łez
nie ł>ędę ronić! — Niesłychana to
rzecz — starą babę gonić!
W kwssłji damskiej.
Pytał głupi mądrego (i taoy głos
mają),
Kiedy kobiety najmniej pudru o*
żywają?
Więo rzekł mądry, po rozum do
głowy powiódłszy!
i,W lutym, głupose, bo miesiąo to
w roku najkrótszy”,
To dlatego.
— Gdzie jest teras twój ojoieo?
— Mój ojcieo, panie profesorze,
już od pięciu lat w grobie.
~ A.... to dlatego ja go tak
rzadko teraz widuję.
Krakowiak chińsko niemiecki.
Pytał mię się Grzela,
Niby z polityki:
Co to jest za naród
Jakoweś chióosyki?
Na pewno tak nie wiem,
Ale mi się widzi,
£e nie katoliki
Francuzy, ni żydzi,—
Jeno jakieś liemot
W innej świata osęści.
Bo aię po 'jiemieoku
,rln
s
Sprawozdanie Zarządu Centralnego Z. N. P.
■ prsyohodów i rosohodów t* miaaiąo Sierpień 1900.
Fundusz pośmiertny.
W kasie było dnie Igo sierpnia 1900 r. 139 530.20
Wpłynęło pośmiertnego w sierpnia 1900 r. 19 227.74
Rasem $ 58 757.94
Rozchód zfanduszu pośmiertnego.
Wyptaoono pośmiertnego w sierpniu 1900 r. 15.000.00
Posostaje $ 48.757.64
Fundusz rezerwowy.
W kasie było dnia Igo sierpnia 1900 t. 829.889 99
Wpłynęło w sierpniu 1900 r. s podatków 1.268.17
Rasem 8 80.048.19
Fundusz Żelazny.
W kasie było dnia Igo sierpnia 1900 r. 829 488 45
Wpłynęło w sierpniu 1900 r. 868 55
Rasem TiOTOTOO
Fundusz obrotowy.
W kasie było dnia Igo sierpnia 1900. t 8.814.28
Wpłynęło w sierpniu 1900: Z podatków 864.07
Z procentów 329 90
Z* wynajęoia bali 5.09
Za watępoe 89 85
Za odsnaki 64.85
Za oertyfikaty 8.00
Z podatku na „Zgodę" 808 94
Hasem $ ti.U3U.4U
Rozchód z funduszu obrotowego.
Pensy* prezesa $4166
Pensy* sekretarza jeneralnego 100.00
Pensy* kasyera 7r» <J0
Pensy* rachmistrza 6U 24
Pensy* trseoh pomocników 140.00
Pensy* bibliotekars* 30 00
Pensy* maszynisty 6*2.00
Pensy* zarządoy domu 30 00
Pensy* Dyrektorów Zarządu s* odbyte
sesye w kwartale 78 00
Naoselny lekarz Zw. N. P. s* egzamino
wanie 300 aplikaoyi 80 00
Szafka, książki, ogłoszenia I materyały
biurowe 40 90
Marki pooztowe, rsvenae stamps, telegra
_ ®y 65 41
Keperaoya daoha 7.00
Plastrowani* 700
Opłata za g*s 0-80
Rzcbange w banka 10 87
Stróż noony | 00
Drobne wydatki ofisowe 8.03
Za 35000 konstytnoyi w polskim i angiel
skim języku
Wysyłka konstytnoyi
Za draki dl* Zarządu i Grap Z. N. P.
Za druk „Sokoła”
Na wydział oświaty
Zwrot podatku na „Zgodą”
580 80
10 00
56 *25
16.00
21.65
803.04
Rasem
Pozostaje funduszu obrotowego
Razem w kasie dnia 1 września 1000 r.
Nadwyżka „Zgody”
Razem
Wartość Dorna Zwlątka N. P. z urządzeniem
podług ooenienia komisarza asekuraoyi
Rasem
I2 34&.04
3 606.35
$108.444.45
3.082.48
$111.526.03
34.606 94
$146.133.87
Z funduszu w gotowisnie $43.000.oo jest ulokowane na pierwszym
numerze hypotek, a reszta w następujących bankaoh: „Commercial Na
tional Bank”, „Milwaukee Av. State Bank”, „The Chicago National Bank”
i „Illinois Trust and Sasings Bank”.
Ogólny stan Grap w dniu 1 września 1900 r.
Winu*.
Zapłaciły.
i 21.7ffl.ll
Zaległo**
noal
1.37
ri.*S2ttM7.45ii.282.87
19.927.74! .190.97
Orupyzalf»sr»J%.$
Or. nadpłaciły.
W>*
2.5 22
10.1
22 271 118.451 83.901 83.«J 4
16] 1U| lOj
88.91
.511 y;*] 118.2‘j] 8:i.8u] b8.8<>]
!M?.Słl Ul 3r>l 89.50]
H4 8.'
83.00] 5.0:4
_H_1
83.8o| 5.00j ł.0'»J
io.ar.ai i?i aa
8.UO'23.VW 57
fjfl MW,W
Zw. liczył d. 1 sierp
Przybyło w sierpni\
Hzzem
A mianowicie;
Ntan grup i członków.
1900, Grup 439, ozłon. ubezp. 15.605, nieubes. 601
1900 5, 12599._0
444, 28.204, 670
Członków ubespieosonyoh ns doi. 900 — 11033
" •• na doi. 600 — 4595
“ *• na doi. 300 — 12576
“ nieabezpiaozonyob — 670
ltaiem
ZS b74
Odznaki.
D. 1 sierp. 1900, pozostało srebrnych 812, emaliowanych 98, złotjoh 31
Grupy odebrały w sierp. 1900 104, 9
1 'c z ostaje 1 września lUOOr. srebrny oli 708, emaliowanych 08, złotyoh 2 <5
Pośmiertne uchwalono do wypłacenia.
Cyrkularz XXXVI, przypadków 31,(mężotyzn 15, kobiet 16), $18.300 00.
"•miSS?**" W sierpnia 1900 pośmiertne wypłacono:
1M8 Teodor Rajeweki > gr. 76, no. 1010®, Cyr. XXXIV $ 900 00
1044 Michał Neuman z gr. 76. no. 10118, Cyr. XXXIV 900 <k>
1645 Józef Wozniak, z gr. 88, no. 3697, Cyr. XXXIV 900.OO
1«4* Szymon Klłdsio t gr. 142, no. 768. Cyr. XXXIV' 600.00
1648 llenjamin A.Ott, > gr. 144, no. 17852, Cyr. XXXIV 000.00
1650 Jan Jaraczewakl, s gr. 158, no {MM, Cyr. XXXIV 00000
16.51 Wincenty Jnszkiewicz z gr. 19<>, No. 5891, Cyr. XXXIV 900.00
1652 Józef HabierzyAskl z gr. 191, no. 0198, Cyr. XXXIV 900 00
1663 Aloiay Hcrmanoirakl z gr. 220, nu. 12368, Cyr. XXXIV 900 00
1651 Maciej Weched s gr. 27« no. *4766, Cyr. XXXIV 900 00
1655 Wojciech IgllAskl i gr.280, no. 25686, Cyr XXXIV 000.00
1656 Michał Langa z ar. 440, no. 6174, Cyr. XXXIV 000.00
1667 Kaalmtei s Jakubowski z gr. 456, no. 21266, Cyr. XXXIV 900.00
16-58 Kranrlazka fiittoi r z gr. 60, no. 22724, Cyr. XXXIV 800.00
166'J Ka'airyna Wiatr/. gr. 116, no 11725, Cyr. XXXIV 800.00
1060 Kram izka Brandt z gr. 188, no. 24886. Car. XXXIV 800 00
1661 Ma-yanna Jasdalewska z gr 188, no. 18934, Cyr. XXXIV 800 00
166.’ Józefa Koaaa, z gr. 21*, no. 15780, ( y.\ XXXIV 300.00
1661 Maryanna Leśniewska i gr. 289, no. 126‘22, Crr. XXXIV 800.00
1665 Rozalia Moiedaj a gr. 811, no. 18121, Cyr. XXXIV 800.(0
1666 Roa-1 a Klioowake a gr. 477, no. 26206. Cyr. XXXIV 300.00
1664 Maryanna MmnetyAaka, a gr. 280, no 22591 Cyr XXXIV 800.00
1*819 Wawrzyn Grochowina a gr. 94, no, 17900, Cyr. XXXV_900.1Ki
Rasem f 15.000.00
Prsy wypłacenia Cyrkularsa XXXIV z powoda niedopełnienia formalności
prawnych wstrzymana zostały następujące beneflty: No. wypadku Imieril 1049,
Jacenty Kozmlerakl, s gr. 147, no. 5049, doi. 900.
Następujące beneflty ireterol w różnych czasach zakwestyonowane przes Za
randy, są jenacze nie wypłacone.
!*•. wypadki
inNul
546 Antoni Kerrądkowskl, z gr. 5, no. 1044. amarły 17 listopada 1892 r. |500.oo
693 Weleoty Głowacki, s gr. 30, no. 14705, amarły 27 llpoa 1896 r. 900.oo
964 Kranclanek Sztaba, a gr 259. no. 11551, amarły 5grudnia 1896 r. 950
1<4M (■ moclas»k I*rena a gr. Il0.no 9228, zmarły 18 lipo. 1897 r. 6OO.00
1145 Franciszek Wąeowakl, a gr. 113, no. 2121, zm 6 grudnie 1897 r, 450 00
1191 fnliae Liplhekl, 1 gr 139. no. 4, zmarły 87 lutego 1898 r. HOO.00
1333 len l>»pfhe. a gr. 52. no. 9891, zmarły 13 kwietnia 1898 r. 6OO.00
12^47 Jaa Kameeweki. s gr 229. no 17201, amarły 11 kwietola 1898 r. 4«s».oo
1250 Adam Ryba. a gr. 859. no 23290. zmarły 3 lipce 1898 r. WO0.00
1294 Jaa Bohr >weki. s gr no. 213*3, amarły 12 paZdaiernlka 1898 r. 9»<m.oo
1 KM Walenty Hor chart, s gr 19, No 6924, amarły 3 listopada 1898 r. 8*m».oo
1458 Wiktor Leasfco, a gr 119, no 1483U, zmarły 15 cserwca 1899 r. 900.00
146! Y r a nr tor ek UatlataSl. a gr. 294, no. 14959, aaa. 29 lipna 1899 r. 500.OO
1629 lóeef lozitchLs gr Ot, no. 39101, ao. i| kwietnia 1900 r. 200.09
1*40 Ml-hał Krypt Wewukt. a gr 494. no. 2599, zm. 17 kwietnia 1900 r. 900.OO
Takie pozostają do wypłacania Cyrk n lar i XXXV płatny w pierwszych dolach
września 1<*M) r., dolarów 16.5jO.oo, ponieważ Wawrzyn Grochowina a gr. 94, no.
17900, doi. 90<> Jut jest wypłacony, I Cyrkularz XXXVI stosownie do uchwały Sej
mu, płatny w drugiej połowie wrseinla IOW r., Hol. 18.300.oo.
W sierpniu zostały przyjęte następujące grupy do Zf. N. P.
To w. Korona Polaka w Chicago, III, Jako grupa 51 9. Tow. Tadeu-at Kod
ciuaski w Toledo, O, Jako gr. 530. Tow. Rr. Krz**a w W1 kee Barre, Pa, Jako
grupa Sil. Tow. Stowarzyss n e Polek w Grand Faylds, Mloh., jako grupa 522.
Tow. Orzeł Polski w Chicago, lit., jako grupa 533.
Chicago, dnia 1-go Września 1900 r.
F. U Jabłoński. prezes; T. M. Zieliński, sakr. jen.
M. Majev}ski, kasyer; S. Nicki, rachmistrz.
Sprawozdanie Administracyi „Zgody”.
Za miesiąo Sierpień 1900.
Dochód.
/ Gotówka w kasie I go Sierpnia IWO.
Z podatku od cstonków Z. N. P.
Abonament „Zgody"
Ogłoszenia
Roboty drukarskie
Drobne dochody
f 2.687.54
f *08.04
60
121.78
791.»9
.10 1.777.69
Razem
* 4.410.33
Rozchód.
Ustawienie, drak l espedycya „Zgody" 413.44
Peasya redaktora 77.00
“ aekretar/.a 30.00
Papier do „Zgody” 270.4K
Poezta „Zgody" 114.85
Poozta „Zgody" do Europy 5.00
Papier do robót drukarskich 93.03
Oprawa konstytuc/i I robót drukarskich 95.35
Czcionki do adresów Żeńskich 36.71
Pasy do maeayn 65.42
Marki pocztowe l wysyłka droków 6.35
Podntarowanie kotła 17.00
Farba drukarska 29.92
Papier i kołdry do matryo 42.50
Lxpresm»n 11.50
Prenumerata gazet angielskich 4.97
Drobne wydatki 10.95 1.332.75
Gotówka w kasie d. 1-go Września 1300. 8.082.48
_ Razem 4.415J3
CnicaGO, 1-go Września 1900.
J. Olfńńiki, tekr. „Zgody”. M Majewski, kasjer.
Sztuka zachowania
młodości.
Angielskie gazety zamieściły nie
dawno szczegółowe wiadomości oAde
linio I‘atti. Śpiewaczka Została bardzo
nabożną. Z taką gorliwością haftuje
kapy i obrusy do kościoła, iż zaled
wie znajduje czas na fotografowanie
się, które jest jej namiętnością.
Próżność ta jest może jedynvm grze
chem jej żyoia. W zamku swym
Craig-y-nos trzyma stałego fotografa
artystę w swej sztuce.
Patti na ostatnich fotografiach wy.
gląda na lat 2$. Nie dowodziłoby
to jeszcze niczego, gdyż mogłoby
być zasługą tylko retuszera, ale
Patti rzeczywiście ma być mistrzynią
w zachowaniu młodości, l.iczy o.
bconie około 56 wiosen, a wygląda,
jeżeli nie na wiosnę, to przynajmniej
na lato w pełnym rozkwioie. Ciemne
włosy zachowały specjalny połysk
metaliczny; błyszozące oczy nie stra
ciły ognia młodości; pięknych rysów
twarzy, nie szpeci ani jedna zmar
szczka; płeć idealnie biała.
Na pytanie, oo używać trzeba, aby
pozostać młodą, odpowiada: przede
wszystkiem trzeba być zawsze w do
brym humorze i nie dawać przystępu
żadnym amatkom, ani zmartwieniom;
następnie, prowadzić regularny tryb
życia, bo tego nie zastąpi żaden
kosmetyk.
Patti prowadzi żyoie bardzo regu
larne. Wstaje o O-ej, bierze kąpiel,
następnie zjada śniadanie, składające
się z rosołu s kury i odrobiny ja.
rzyn, ozasami jedno jajko, lub owo
oe: jabłka, winogrona, lub śliwki —
inny owoo uważany jest za szkodzą
cy piękności. Po śniadaniu używa
masażu. Oprócz masażu używa Patti
jeszcze różnych olejków do wciera
nia, oo uskutecznia jednakże sama,
nazwę ich trzymając w wielkiej ta
jemnicy. Śniadanie drugie o godzi
nie l ej; składa się ono zazwyczaj z
bul jon u, ostryg, ryb, sałaty, jarzyny
i mleka. Na stole nie ukaże się
nigdy potrawa korzenna, lub sos
ostry. Obiaduje o godzinie 7-mej;
menu składa się s lekkiej zupy, na
wpół surowej wołowiny i świeżych
jarzyn. >» zakończenie rył słodzo
ny, ser słodki i kremy. I.odów nie
jada nigdy, ze względu na głoa;
wina ozerwonego nie pije, ze wzglę
du na cerę; równie* mało używa
ohleba i wody. • Spać moie tyle, ile
ohoe, wszędzie: w domu, w wagonie,
na powietrzu, w garderobie teatral
nej, najchętniej naturalnie w sypial
ni swej, gdzie przez cały dzieA okno
musi być na rozoiet otwarte, w nocy
jednak hermetycznie zamknięte.
Przed pójściem na spoczynek i rano
przy wstawania, naciera kark i szyję
spirytusem, utrzymując, i* temu za.
dzięcza, że nigdy nie miewa kataru.
Sport uprawia chętnie; jeździ konno
i na bioyklu, wiosłuje, strzela do
oelu i t. p. Codziennie, bez względu
na pogodę, godzinę spaceruje i gra
chociaż pół godziny w bilard.
Rzadko która s naszych kobiet
może takie wygodne prowadzić ty
cie. Ale każda może zastosować się
do najpierwszej rady Patti: powinna
być zawsze w dobrym humorze i od
pędzać od siebie smutne myśli,
zmartwienia i niepotrzebny gniew, a
zaohown młodość awą aa dłuższe
InU.
Podziękowania.
Detroit, Ifioh., d. 8 pa-Ms. 1000
Niżej podpisana składnia sard ssane
podziękowanie oałemu Związkowi
Narodowemu Polskiemu aa rzetelne
wypłacenie mi pośmiertnego w sa
mie $900 po śp. mątu moju J. Ol
brok. Zarazem dsiąkują gr. 90, do
której śp. mąt mój miał honor nale
żeć, za wypłaoenie mi $30 w obwili
zgonu mąta. Jeesose raz składam
Związkowi Nar. Pol. staropolskie
Bóg zapłać. Zofia Olbrok, tona.
Katarsyns, Antonina, Anna, We
ronika, Jakób, Jan i Teresa, dzieoi.
New York, dnia 9 paźdz. 1900.
Ja niżej podpisana składam ser
deczne podziękowanie szan. Zw. N.
P., aa rzetelne wypłaoenie mi po
śmiertnego w sumie $900 po śp. mą
tu moim Walentym Nowiokim, osł.
gr. 49* Tak samo składam serdecz
ne podziąkowanie tow. bratniej po
mocy T. Kościuszko w Naw Yorku
aa rzetelne wypłaoenie mi $200, do
którego to tow. śp. mąt mój miał
saasozyt długie lata należeć. Koń
oząo te parą słów, jessoze raz skła
dam serdeozne podziąkowanie tak
Związkowi N. P., jak również Tow*
Br. Pom. Kościuszko.
Msrjanna Nowi oka, tona.
Teodora i Anna Nowiokie i A.
Brońska, oórki.
ŻMIJECZNIK.
Najskuteczniejszy 1 najlepszy irodek
przeciw:
Reumatyzmowi,
Neuralgii.
Balowi Ulowy,
Bólowi Gardła,
Boleniu Krzyta,
Katarowi
Zaziębieniu
I Kurczom
Wyrabiany przez wieloletnio dofwlad.
czonego > znanego polskiego aptekarza
TCToj. Oro olewsklego,
Fabrykanta stawnego Eoiutzrro, na
wszelkie choroby KKWI, ŻOŁĄDKA, I
WĄTKOBT. T.akte KROPLI MACICZ
NYCIł, MAMI NIEDŹWIEDZIEJ,
MAŚCI przeciw POCENIU I PSUCIU
NOO I LIN IMENTU dla DZIECI.
Wyleczeni* zFebry,Ograezkt
lOrypy gwarantują. Specyslne
Leki przyrządzam podług dokładnego
opisu choroby. Piszcie po kstątecskq
“Podr^rtnlk I Iłady” dla katde] familii,
w celu unlsnęcia chorób lub wyleczenia
się z tycbie
ALBERT 0. GROBLEWSKI,
(Fabrykant Polak* b Lekasetw)
ni Matn 8t — •«! nes.
r*l3rxaaovitłx, Łvl*. Co,
Czy jol niema Sądnego ratunku
REUMATYZM?
Nic lepesego nad
2R*a.«lcl Balsam,
ntepotrzebujący ładnej rekomendacyt
Kot. postnty kaHemu. Wystarczy po
wiedzie**, te jest wyrabiany prana
M. VASA,
roiriBIA HALL,
cer. Cenrt k Pr Ince sL, Hewtrk, H. 1,

xml | txt