OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, December 06, 1900, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1900-12-06/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

ZGODA
Organ Zw. Nar. PoL w St. ZJ. P. A.
102 • 104 W Diriaion §t., Chicago. 111.
Zarząd Związku Nar. Pol.:
CBMZOa: - Dc. Laos Badowski. m Paso a ca.
Pttta bo r*ta. Pa.
WłCB-CBNZnaZY : - Alh-n Sowa*. 1111 Brna*
wac Buffalo. X Y i. X. IMk arnkl. S4-- W
fnltaii at..Orand Ha|»d.. Mich Mtnalliu
aiicera.4i- Mitchell >t, Milwaukee. Wl«. J.
Walaaad. TM M Aabłu ar, LIMrołt, Mich.
rmUX8; - r. U Jahłoftakl. lOS-lM W Olctaloo
M Ohlcaaa.lU.
WICB-FRZZES: — Stanl.ta* Bnkoes
PTHKETOH/.T: — Haniu Hfcrariakl. Dr KaM
■lmwi lorawakl. Michał WUkllhakt Marata
Zbikowski Stanisław Lauf.rakl
BBERETAKZ .IRNKRALNT: T. M lleliftakl.
i«B- 104. W. Dlrl.loo at.. Chic^n. III.
KASJKR: M. Malawski. KU - 104 W. Dlclaloa
st. Chicago.. IU.
UEABZ NACZELNY: - Dr W. A. Kallewakl. 101
IM W. Dlrta4oB et. OAKago. III
•BK ItKTAKZ WYDZI AfcO SPRAWI KOLI WOSCI: -
A. Nowak, IZlo Broadway, Iłaffalo. N. T.
IlhIMK TOR:
Stefan Barszczewski.
Bklered atP.O at Clili agn. Illlobla aisecood claas
fBISf' Zuaixnile glmiulilil w wychowaniu
inliiAalair a walaarc/a diiewi iąt. — NmI Wi
cią. — Sluhjr Panirusklc — u kuhlala. li. -
frrknlar* IV’ - Bura Zarządu <>n»r /.« .X.
I* Przeptajr I wladotuoł.l K»-|i»'laiakir. — hą
ok huniorva<?ranr - Nriinkf. — Oko Pro
roka — O mcilcl.ii h — Oglors.nia.
twk, któreby sprzyjało projektowi
połączenia dwóob sąsiednich państw.
Przeoiwnie, niechęć do nieraców
jest jedaem z pierwiastków holen
derskiego patrjotyzmu.
Pamięci panny Henriot, mło
dej nrtystki Komedji francuskiej,
która zginęła w płomieniach pod
czas pożaru tego teatru, wystawio
no pomnik na cmentarzu Passy.
Na podstawie z kwiatów wznosi się
marmurowy biust panny llenriot.
Posąg wykuty jest z marmuru i gra
nitu.
6. p. Józefa Piechocka. Po
krótkiej ohorobie rozstała eię z tym
fwiatem w ostatnich dniach paździer
nika Siostra Miłosierdzia Józefa Pie
chocka, od lat 40 przeszło praoująoa
w szpitalu św. Kocha w Warszawie.
Urodziła się w Pawłowicach w Po
gnańskiem r. 1819. W r. 1843 po
odbyciu próby w Zgromadzeniu
Sióstr Miłosierdzia, objęła siostra
Józefa obowiązki w szpitalu płoc
kim, gdzie spędziła lat 10 na usłu
gach chorych i nieszczęśliwych. W
r. 1859 powołano ją do szpitalu św.
Kocha w Warszawie, li. i. p.
Ohydna sprawa. Sąd okręgowy
piotrkowski ^będzie sądził niebawem
sprawę szajki żydów, zajmujących
się handlem żywym towarem. O
skarżeni, jak wykazało śledztwo,
głównie operowali w okolicach Hę.
dżina, zkąd młode dziewczęta wy.
prawiali do Buenos Aires. Najwięk
szy kontyngens dziewcząt złoczyńcy
rekrutowali z Łodzi i Warszawy. I)o
sprawy wezwano kilkudziesięciu
fwiadków.
11 rabina Louyay, dawniejsza
następczym tronu austrjaokiego,
która, jak wiadomo, zrzekła się praw
dynastycznych i tytułu książęcego z
chwilą, gdy poślubiła drugiego mę
ia lir. Lonyay, ma otrzymać od oesa.
rza Franciszka Józefa dziedziczny
Stopień książęcy wraz z tytułem
i,książęcej wysokości’’.
2al za dzieckiem. Z Wiednia
piszą: W XV dzielnicy rozegrał się
Straszny dramat w rodzinie krawcu
Witteka. |Wittekowie przed paru
miesiącami stracili syna. Matka z
rozpaczy 'postanowiła odebrać sobie
tycie. Zal jej jednak było zostawić
nieletnią córeczkę. Ostatecznie po
stanowiła zabić siebie i córkę. Za.
paliła tedy węgiel kamienny w po
koju i zamknęła go. Mąż, który
przyszedł do domu, zastał już dziec
ko nieżywe, żonę zaś bezprzytoruną
przywieziono do szpitala. Witteko
wa przyszła wkrótce do przytomnoś
ci. Zostawiła ona dwa listy. W jed
nym przeprasza męża za swój postę
|>ek.
Wielka sensację wywołuje w
berlińskich kołach dworskich sprawa
rozwodu ks. Ariberta anlialtskiego,
i żoną. z domu z księżniczką angiel
ską, wnuozką królowej Wiktorji.
Małżeństwo to było w pierwszych
latach pożycia bardzo szczęśliwe i
chyba tylko bezdzietność rzuoała
cień jakiś na szczęśoie małżeńskie.
Opowiadają, że tylko pod wpływem
z bardzo poważnej strony małżeń
stwo to nie rozeszło się już przed
kilkoma latami, lecz obeoaie rozwód
atał się faktem dokonanym. Niektó
re gazety niemieckie podnoszą, że
księżna, jako angielka, nie umiała
stosować się do zwyozajów niemiec
kich i niejednokrotnie wywołała
zdziwienie swoją eksceotrycznością.
Z drugiej strony pi«zą. że tzkże ks.
Aribert przestał zupełnie uważać na
wzglądy należne żonie, i oddawał
się mało budującym wybrykom,
l’»ądż co bądź, sprawa rozwodu ksią
żęcej pary jest obecnis wypadkiem
dnia, omawianym przez wszystkich i
budzącym zgorszenie w szerokich
kołzch berlińskich.
U <»r*rkr!» nirj?*r^rM *w'^«
Do grup Związku X. P. w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki.
Zartąd Centralny Zwiątkn N. P. na mocy prawa nadanego ran prtaa konatytaoj* Zwiąsku N. P, uohwalił na poaiedaanin d. 28-go liatopada 1900 r. wypłacenia naetapująoyob wypad
ków śmierci: *“ w "
0-5rKKtTLikRZ XV.
No.
•utarci.
Im ta iMowtako zmt r*jrh
1793
94
95
9n
97
98
99
1800
1
2
3
4
5
6
7
8
» 9
1810
11
12
13
14
£p. Antoni Trojnoownki
Antoni Kopankiswios
Kranoissek Kosik
Zaobaryass 8t migiel
Marcin Dębski
Jan Winiara
lgnaoy Majewski
Antoni Tom os
Kranoiazek Kopara
Marja baatrjfiikt
Stanisława Jandryk
Maryanoa Krteger
Karolina Zielińska
Emilia I.asarowics
Kwa Orłowska
Maryanoa Adamkiewios
Paulina Jelonek
Ludwika Aroissewska
Magdalena Ił zośka
. Katarzyna Koniaoaua
Aniela Ualiutowios
Tekla Trębaos
Imta I Mawlako
tpodkobioroOw.
No.
Orapr.
No. Ctloa
Daiaoi.
Katarsyoa, tona 1 daieoi.
Anna, tona.
Ewa, tona.
Maryanoa, tona.
Wiktorya, tona.
Władysława, tona.
Józefa, tona.
Katarsyoa, tona.
Jan, mąt.
Andrsej, mąt.
Fraoiaaak, mąt.
Andraej, mąt.
Michał, mąt.
Jan, mąt
Jan, mąt.
Fraoiaaak, mąt.
Aleksander, mąt.
Franoiazek, mąt.
Ludwik, mąt.
Aleksander, mąt.
Michał, mąt.
41
49
61
187
269
838 i
884 '
461 I
4,i i
14 i
18
i8 :
28
81 I
140 !
160 I
185 i
227
808 ;
850 \
408
1646
1774
3185
16078
28394
23141
27253 •
25159
26587
Itttl
29498 >
29875 i
29884
80142
80158
41812
82483
88042 !
33790
88546
26985
89807 '
Dato amiatw.
3 liatopade 1600
28 ptłdsier. ••
8 listopada ••
' 2 liupnii “
26 psłdalar. "
16 listopada ••
9 wraatala “
28 wraeśoia ••
20 lialopada M
28 wrtefaia 11
22 listopada *•
1 listopada ••
13 listopada ••
15 listopada ••
14 listopada ••
21 ptidiler. ••
26 paMsitr. M
16 paiJaior. “
10 liatodada "
2 pa/d siar. “
17 paźdaiar. 18&9
15 liatopada 1909
Wtok.
68
58
47
40
43
85
80
35
88
30
85
52
50
56
80
48
83
88
46
21
81
38
Priyc*]ru» ImItrel
Zapalaolo nerek.
Krwotok mdegQ.
Zapalenie płoo.
Krwotok płoo.
Zapalaolo kratki llopoj.
Zapalania błonki nadmdrgowej
Biegunka
Spalił się w kopalni.
Zabity praea lokomotywy.
Krwotok: popołogowy.
Gorączka popołogowa.
Bak wątroby.
Zapalania płuo.
Wobłonionia kiaaok 1 sapał, norak
Choroba soroa.
Rak tołądka.
Zapalenia płuo.
Oatra sapaienie nerak.
Zapalanie płac.
Sucbotf.
Zapalanie płno.
Zapalenie płoo.
nie]Mo«o«e
Chioago, III.
New York, N. Y.
New York. N. Y.
Port Royal, Pa.
Buffalo, N. Y.
Pbiladalphia, Pa.
Chioago, III.
Wilkaa Barra. Pa.
Boffalo. N Y.
Philadelpbia, Pa.
Milwaukaa, Wis.
Paaaaio, N. J.
Paeaaio, N. J.
Detroit, Midi
St Pani, Mino.
Pittsbargb, Pa.
Camdoo, N. J.
Newark, N. J.
Boffalo, N. Y.
Philadalpbia, Pa.
Godystki oa Litwie.
Cbicago, 111.
900
900
900
600
600
600
900
6<K)
91K)
800
300
300
300
300
31KJ
300
300
800
301)
300
300
300
Na Cyrkulars 1\ jest zamieszczonych wypadków Śmierci ii. a mianowioie 7 po »UU doi., i pc CUU doi. i 13 po 300 doi., ratem w sumie 11.400 do!.
Związek N. P. lioty obeooie 9C02 osłonków tabespiectonycb na 900 doi. ,
5898 •• •• ** 600 ••
12283 •• “ “ 810 “
714 “ nieubsspieosonycb.
Rasem iii 302
Opłata na Cyrknlarz IV wynosi:
od ozłonka zsbespieosoaego na 900 do).: pośmiertne 85o., fondoes rezerwowy 6o , focdnis obrotowy 4c., „Zgoda" 3c. — rasem $0 73 *
•• “ 600 doi.: “ 44c., *' “ 4o., »* •* 4o, **. bo — rasem .6«»
•• '* 300 doi.: •• 22o., *' •• 2o., *• 4o, •* 3o — rasem 31
od osłonka nienbezpieozonego •• »• 4o.. *• 3o — rasem .07
Zarząd Centralny nakłada niniejesem podatek pośmiertny 1 bieżąoy na każdego dobrse stojąoego członka Zwiątko N. P. w oelu wypłacenia powyżej wymleolooyob wypadków Śmierci i
wsywa niniejesem każdą dobrse etojąoą grupą Zwiąaka N. P. do przesyłania na rąoe skarbnika Zwiąsku N. P. w prseoiąga 30 dni podatek należny od każdego swego członka
CHICAGO, dnia 1 go Grudnia 1900. 7. M. Helifcki. Sekr. Jen. Dr. W. A. KufUwsłn, Lekarz Naczelny Z. N. P.
' runęła pod koła pociągu i została
natychmiast zmiażdżoną niejaka 34*
letnia Hulda Grunow. Oboje za
mierzali ze stacji Stralau Kumroels
burg (Prusy) wsiąść do pooiągu do
Fuerstenwalde i w tym celu musieli
przejść przez szyny, by się na odpo
wiedni peron dostać. Bez względu
na zbliżająoy się pociąg osobowy
(do Poznania), ruszyli przez tor ko
lejowy. Narzeczony zdążył szyny
minąć i obrócił się, by spojrzeć, czy
towarzyszka dosyć prędko idzie. W
tej samej jednak oliwili, w oczach
! jego, lokomotywa pociągu poznać -
i sklego schwyciła Grunową i rzuciła
ją na szyny. Z pod kół wydobyto
strasznie poszarpane zwłoki nie
szczęśliwej kobiety.
Biuro Zarządu Central
nego Z w. Nar. Pol.
CiitCAUO, 27 października 1900 r.
Następujący ozłonkowie przyjęci
zostali do Z. N. P.:
No. latubez.gr.
42542 Shiller V. R. 21 600 3
43 Bakalarz Franci
szek 30 900 6
44 Bakalarz Maria 25 300 6
45 Piotrowska Kon*
staneya 37 000 7
40 Goga Franciszek 22 9<X) 9
47 Peterman Paweł 81 300 20
48 Stobiecka Helena 35 000 20
49 Szlachtowaki Fe
liks 23 600 22
42550Szlachtowska Ma
rya 22 300 22
51 Nowicki Józef 24 900 30
52 Wojoicki Ale
ksander 37 600 30
53 Wójcicka Anto
mna
o-ł auu au
54 Kopioki Teofil 22 900 35
55 Antuszewski Ale
ksander 25 500 52
55 Antoszewska Ma
rya 28 300 52
55 1’ruołiniewska Ro
zalia 34 30) 50
5S Itzepkowski Jan 20 500 50
50 Kzepkowska An
tonina 28 300 60
42560 Manikowski Ma
ksymilian 27 000 67
61 Manikowska Au
gusta 23 300 67
62 Kopernik Kran.
ciszka 21 300 83
63 Olejniczak Kran.
oiszka 35 600 88
61 Winkler Albert 42 300 03
65 Winkler Anna 33 300 03
66 Arest Albert 30 300 03
67 Arest Agnieszka 30 300 03
69 Burzyiiski Józef 35 600 04
69 Burzyfiska Aniela 29 300 04
42570
71
72
73
74
75
7'.
77
78
. 79
ir,*»
Gaborczak
tłomiej
Gab<>rczak
wera
Kozłowski
Kozłowska
ciszka
Itnoki Stanisław
Bucka Anna
Bar
10 900 90
Kaa
36
Jan 40
Fran
30
84
24
300 00
Ot X) 120
Kusibab Staniaław33
Kusi bib Józefa 24
Sargalski Antoni 39
Szrgalska Aaasta
aya 85
P iVrr erlr « M *y • 40
800 129
600 135
300 135
900 139
3<J0 139
600 162
300 162
300 1 6**
81 Nosakoweka Ja.
lianoa 31 300 102
82 (.ubecki Franci
szek 37 900 101
83 (.ubecka Julianna 27 300 101
84 W i dera Walerya 33 800 170
85 Laskowski Marcin4l 300 178
80 Laskowika Kon
stancya 42 303 17R
87 Ziemba Wojoiech 38 000 185
83 /ierabi"Juli i 33 SOOr.185
89 Kraje Wiki Józef 29 9* JO 185
42590 Fedorowicz Sta
nisław 37 909 185
91 Birtuizka Michał 31 C0O 187
92 Bartuszka Apolo
nia 28 300 137
93 Drogosz Wojciach27 900 183
91 Kwapioh Maryan
na 43 300 1S9
95 Kowalewska Wa
lery a 20 300 i9'J
90 Nowicki Józef 30 90J 205
97 DKia Jan 39 800 233
93 Duda Antonina 29 30i 233
99 Migała Anna 31 300 243
4J600 Koait Mikołaj 42 3W 251
1 Konopka Kata
rzyna 21 60') 253
2 Stuft Rudolf 39 0'JO 290
3 Stuft Matylda 24 300 290
4 Nowicka Józefina 31 300 293
5 Kluozcwicz Jan 44 900 273
G Kluczewioz Wik
tor y a 41 300 273
7 Radetzky Leon
Mieliał 33 900 265
8 Michalska Ma
ryanna 24 300 285
9 Adamczyk Róża 32 600 293
42G10 Grabiński Jan 40 300 29S
11 Winiarska Teo
dozya 25 300 298
12 WiszniewskiFran
ciszek 37 300 308
13 Wiszniewska Ile
lena J»$ 3')*)
14 llorowioz Jan 33 600 328
15 Grzelak Kranoiez
ka 29 300 332
16 Strzępek Marceli 25 000 339
17 Porembski Józef 22 900 339
18 Porenibika Koza
lia 20 300 339
19 Iługała Karol 39 000 357
42620 llugała Marya 29 300 357
21 SzoBtak Anna 34 300 357
22 Seroka Kranciszek38 600 374
23 Seroka Julia 37 800 374
24 Zubrzycka Anto
nina 26 300 374
25 Serba Marya 36 300 3X7
20 Siedlecki Jakób 29 600 400
27 Siedlecka Zofia 27 6(X) 406
2S Pawłowski Stani
sław 24 600 409
29 Pawłowska Ko
talia 19 300 409
42630 Pawłowski Józef 33 600 4o9
31 Pawłowska Jo
anna 24 800 409
82 Kwiatkowski
Wojciech 27 600 415
38 Iłartoicki Tomasz 28 300 415
34 Kom hotninik 25 600 415
85 Kopczyński Jan 1129 300 415
36 Kopczyńska Ma
rya 24 800 416
37 Szarafińska Marya!4 300 424
88 Scbiffer Jan 26 900 480
39 Miller llronisława 21 300 431
42640 Krajewski Józef 87 600 432
41 KrajewskaPaulina83 600 432
42 Golowaki Jerzy 29 600 432
43 Gutowaka Apolo
nia 27 800 432
44 Moros 11-l-aa 16 300 432
45 Malinowski Feliks21 600 439
40 Bujny Antoni 82 900 449
47 Milanowski Józef 24 900 452
48 Wulf Józef 23 900 455
49 Sikora Maciej 33 900 455
42050 Witkowski Fran
ciszek 33 900 436
51 Witkowska Kran
ciszka 23 300 45C
52 Konopka Stani*
sław 31 010 475
53 Konopka Leoma 27 »i0<) 475
54 Cynabór Klemens 80 300 482
55 Wojciechowski
Władysław 18 300 4*2
56 Kolodziński Jul
ian 20 C00 490
57 Kuliński A lek san
der 49 300 492
58 Batis Kazimierz 24 91)0 494
59 Błaszczyk Walen
ty 35 600 490
42600 Błaszczyk Józefa 34 800 496
61 Szmyd Antoni 20 300 499
62 Murzyński Marcin 29 600 510
63 Maklakiewicz Ste
fan 21 900 510
61 Szatkowska Kata
rzyna 26 200 512
C* Matuszewski Mi
chał 43 S00 517
CC Matuszewska We
ronika 28 600 517
67 Kreft Ignacy 43 2<MJ 520
68 Kreft Józefa 89 300 520
69 Waleniowska An
tonina 25 300 520
42670 liewerska Teodo
zya F. 45 300 522
71 Jackiewicz Józef 21 600 524
72 Jackiewicz Kllhie
ta M. 17 300 524
73 Jaworski Woj.
oieoh S 24 3<K) 527
14 Jaworska Józefa 19 3 X) 527
75 Mneller Wilhelm 30 600 329
76 Mueller Teodozya 26 300 529
77 Siemińska Włady
iv i,oj
78 Szczeciński Clau
dius 44 900 119
79 Grzeszkiewicz An
oa 21 200 341
42680 Krzyżewski Teo
dor 39 300 448
81 Drezek Julian 31 300 448
82 Władysław Sok o
łowski 28 — 257
83 Kwiatkowski Hen
ryk 24 — 270
81 Gorsz wioki Jan 33 — 283
85 Szaliński Bernard 38 — 340
80 Homaszkiewioz
Helena 19 — 316
87 Balkua Andrzej 27 — 840
88 Kurcoft Jan 32 — 850
89 Krygowski An
drzej 20 — 371
42090 Smętek Walenty 25 — 409
91 Keder Piotr 80 — 492
92 Midowics Adam 50 — 504
93 Gacek Franciszek 23 — 514
94 Kieta Wojciech 85 — 514
95 Bajgrowioz An
drzej 80 — 614
90 Biskupski Jak Ab 87 — 520
97 Knozmnrek Wła
dysław 23 — 520
98 Najderek Jakób 32 — 529
99 Trojaeowioz Igna
cy 28 — 580
42700 Augustynowios A*
l< k-aoder 24 900 582
1 Augustynowicz
Stanisława 28 600 582
2 Zieliński .Stani
sław , 83 600 582
3 Zielińska Paulina *23 300 532
4 Kopciński Włady
sław 20 e00 532
5 Kopcińska Anasta
*ya 10 300 532
6 Lewandowski Mar
cin 84 COO 532
*J Lewandowska Ka
tarzyna 20 000 532
fi Małkowski Jakób 30 fcOO 532
0 Małkowska Kon
stancya 80 300 532
42710 Płuciennik Lu
dwik 27 600 582
11 Płuciennik Zofia 24 301* 532
12 Królak Andrzej 40 3UU 532
13 Królak Konstan
cya 20 60f) 532
14 Pawlak Józef 33 600 532
15 Pawlak Antonina 3(i 300 532
10 Klonowski Włady
sław 84 000 532
1 « liracbocki buge
niusz 29 6«X) 532
18 llrachocka Magda
lena 22 300 532
10 Kinowski Michał 29 000 532
42720 Wullert Jan 34 000 532
21 Wullert Walenty
na 32 300 532
22 Oiozyako Leopold 44 3<HJ 532
23 Diczysko Mary a 40 300 532
24 Kopalski I runci
ezek 33 300 532
25 Leśniak Piotr 43 3*)0 532
26 l.ułoiak Józefa 42 300 532
27 Wolaki Ignauy 43 30*1 532
28 Wolaka Apolonia 40 300 532
Na mocy nadesłanych deklaraoyj
i świadectw lekarskich, następująro
towarzystwo zostało przyjęto do Z.
N. I\:
Grupa 532 Towarzystwo Polskie
zeScranton, Ph Sekretarz Jan Wul
lert 542 Kiru str , Soranton, Pa
Z rozporządzenia Zarządu Cen
tralnego
T. M IIzmshki, Sfkr Jen
L)r W. A KurLtwiRi, N. L.
BiuroZarz«i<lu Central
nego Zw. Nar. Pol.
Wskutek zawiadomienia w
ostatnim numerze ..Z^ody” o
odznakach dla niewiast, dużo
grup zupy tujo się o najniższy
cenę tychże
Zarząd Centralny umówił
się więc ostatecznie z jubile
rem i sprzedawać będzie ta
kowe po następującej cenie:
.Szczero złote po 2 doi. *5
COlltóW — złotodętę. gwaran
towane przez jbbilera na 10
lat, przy dziennem noszeniu,
po 1 doi. 85 centów.
Formę i wielkość tych od
znak przedstawia poniższa od
bitka.
Odznaki te wysyłać hęd*io
ka9>*er Związku tylko %tt
srofAwkę.
Przy zakupieniu tych od
znak zwrócić można odznakę
srebrna, jeżeli takowa znaj
duje się w dobrym stanie, a
cena jej, t. j. 25 centów odli
czoną będzie od ceny złotej
bib złotodętej odznaki.
N p. zwracając srebrna od
znakę, dopłacu się do szczero
złotej 2 doi. łiO centów, do
złotodętej 1 doi. 10 centów.
Jubiler zgodził się także nu
wyrycie pierwszej głoski imie
nia i nazwisku kupującej na
pierwszych kilku stuch od
znak szczerozłotych.
T Al. ii ta. LIŃSKI,
Sakr J*>o.
Przepisy i wiadomości
gospodarskie.
Pierożki postne z grzybkami.
Suszone grzyhy bez korzeni ugoto
wać na miękko, smak użyć na zupę,
zasypując kaszką zacieraną, lub z ka
szą portową i śmietaną. (Jrzyby
usiekać drobniutko, włożyć w ruasło,
biorąo go stosownie do ilości grzy
bów, włożyć jedną upieczoną i usie
kaną cebulę, garść tartej przesianej
bułki, trochę pieprzu, soli, jedno
żółtko, podlać łyżką smaku i wymię,
szać długo i dobrze. /robić z wy
ozajne ciasto jak na kluski, zagnia
tając wolno jeJnem białkiem na funt
mąki. Kłaść grzyby jak zwykle mię
so, kupkami na ciasto, na każdą kup.
kę położyć kawałeczek masła i za
winąć w ciasto Zagotować w du
żym rondlu wody', osolić, wrzucić a
gdy spłyną, wybierać łyżką durszla
kową, kładąc na sito lub przetak, je
den obok drugiego; gdy dobrze
osiąkoą, rozgrzać na patelni młode
go masła, żeby się zagotowało, ale
jenicie rumieniło, w nuci <5 pie*
roihi, kładąc ja łyżką blaszaną jedeo
obok drugiego na gorąca masło i na
szybkim ogniu przysmażyć na obie
strony, wyl .ierając, które rumiana,
oa półmisek.
Kluski saskio ze dwleżemł
gruszkami. Na cztery rmbj wziąć
kwartę tartej bułki, s|>arzyć pełną
kwaterką gorącego mleka, nieuk tak
Stoi aż bułka wy pęcznieje, wbić 3
żółtka, a białka ubić na pianę, troobę
posolić, włożyć pół łyżki masła, ły ż
kę w kostkę krajanej azyoki, lub
trochę skwarek, a jednę bułkę po
krajać w kostkę i usaiarzyć w matle
klarowanem, te grzanki także wło
żyć; wszystko to wymięszsć i waiąw
s*y W rękę troobę mąki robić gałki
okrągłe wielkolci dożego włoskiego
orzecha, które gotować na gorącej
wodtie.
Wziąć 8 groszek dobrych, dojrzą
łych, słodkich obrsć, przekroić na
połowę, wydrążyć! w rondlu nalaw
s«y wodą sby tylko objęła gruszki,
gotować; wsypać w nie cukru łyżkę,
anyżn odrobinę, kawałek cynamonu;
gdy będą miękkie, wzięć kwaterkę
gęstej śmietany kwMftej. rozbić a
łyżką mąki, zaprawić przecedzony
sos od gruszek, aagotować razem,
tymczasem gotować kluski, wyjmu
jąc je ostrożnie łyżką durszlakową
oa półmiaek. polać gruszkami z so
sem, obłożyć plasterkami gorącej
gotowanej wędzonki I wydać na stół.
Zużytkowanie odpadłego I ro
baczy we co owocu. Owoo opada,
albo strącony wiatrami, albo roba
V
oiywj, nadgryziony przez znane
szkodniki owo< u, które wgryzają się
w owoc, dostają się do pestek i tam
w zarodku niszczą owoo, w niektó
rych lataob niestety bardzo liczny.
Są na to rozmaite sposoby: 1) Wy
rabiać można z opadłego owoca
bardzo dobre galarety i serki owo
cowe. Kobi się to jak następuje:
Opadłe jabłka lub gruszki kraje się
nu ii — 3 kawałki, ale ioh się nie
struże, wykrawa się tylko zgniłe i
robaczywe kawałki, pokrajany owoo
dobrze się płócze, następnie zalewa
się oblicie zimną wodą i stawia na
ogie/i. Cioto je się tak długo, póki
owoc dobrze się nie rozgotuje, oo
mniej więcej po 2 godzinach goto
wania nastąpi. Tak otrzymaną masę
pozostawia się spokojnie w garnku
2 — 3 dni. odpowiednio do tempera,
tury, póki dobrze nie zmięknie, po
tem wlewa się ją w worek z czyste
go płótna, aby dobrze sok odoiekł,
dobrze worek brednio przycisnąć.
Można tu użyć wyciskaoza do sera.
Otrzymany sok gotuje się aż do gę
stości, nie od razu cały, tylko się
powoli soku dolewa. Gotowanie
dłuższe soku nie wymaga zbytniego
baczenia, gdyż sok, ant nie kipi, ani
nie ma skłonności do przypalenia
się Smak ten galarety poprawić
można przez dodatek korzeni i kilku
dojrzałyob pigw, sio i bez wszelkie
go dodatku j«*st galareta owocowa
I
zwykle smaczna, słodka i aromatrcz
oa. Z 20 kwart owocu otrzymuje się
1 kwartę galarety, która musi mieć
konsystencję np. ekstraktu mięsnego
lub bul jonu. 7. odpadków owoco
wych można takie jnszoze wygoto
wk: galaretę. 2) Z opadłego owo
cu wyrabiać można ocet na domowy
użytek. Owoc tłucze się, miażdży,
lub sieka na siekaczu, albo heblu do
kapusty. Hozmiażdżoną, lub drob
no posiekaną masę trzyma się 2 dni
w naczyniu, często poruszając. Na
stępnie sok się wyciska, podobnie
jak przy robieniu galarety, lub ro
bieniu win owocowych. Tak otrzy
many sok, czyli moszcz owocowy
zlewa się w kamionki albo butelki*
których się z początku nie korkuje*
tylko przykrywa płatkiem płóoien
nyru, aby ochronić od kurza itp. W
dzbanki te, albo flaszki kładzie się
w każdą spory kawałek skórki razo
wego chleba żytniego, którą się po.
przednio nakrapia mocnym ootem.
Zaczyn ten zamieni moszcz w ocet.
Butelki z moszczem niech stoją te
raz spokojnie przez kilka tygodni w
temperaturze pokojwej. Następ
nie cedzi się ocet przez lniane płót
no, lub iiltruje przez białą bibułę,
następnie zlewa w czyste butelki i
jest gotowy, wyborny, mocny ocet,
doskonały do kwaszenia ogórków i
wszelkich marynat owocowych, jak
cebuli, bobu itd. Przes douanie do
flaszek nieco cukru, podwyższa eię
moc octu. Kto nie chce się zajmo
wać wyrobem galaret lub octu, ten
wreszcie może znżyć opadły i roba
czywy owoc: 3) na paszę dla trzo
dy chlewnej. Uwinie chętnie bar
dzo jedzą owoc, należy go tylko do
brze posiekać lub zmiażdżyć i zmię
•zać z inną paszą, jak otrębami, kar
toflami, burakami itp. Samego o
wocu spasać nie należy, boby mógł
wywołać zabarzenie żołądkowe.
Kneik Im mory styczny,
Doskakał.
— Juk i in [sposobem Iks doszedł
do tuk pięknej żony i stanowisk*?
— fc, on nie doszedł... on doska
kał.
— Nie rozumiem!
— A po, poznał swoją żonę na
balu, a potem nadskakiwał jej,
aż do chwili ślubu.
Między przyjaciółkami.
— Co to może znaczyć? Śniło mi
się dni w nooy, że truteń usiadł na
moie...
— Jakiś młody człowiek saoznie
w zaonaraoh matrymonial
nych.
Nie porożu mienie.
— Kumo, a gdzie wasz syn się o*
braoa ?
— Dyć jest teraz w majtkach.
— Tyle to i ja wiem. Ale po
wiedżta no, gdzie on jest?
— A toć wam właśnie gadam, la
w marynacie, co to na morzu.
kj kumo, kumo? Mueielilta
obyba za bardzo w kieliszek zaglą
dać, że takie bajdy plecieta!
Anioły — z rólkami.
Wady w kobieoie! ?... tCzłcku! co się
a tobą dzieje?...
Wady w kobieoi*!.,. A toż każdy cif
wydmiejel
Kobieta to ideał, przed którym bij
czołem,
Jak przed bóstwem dobroci, przed
piękna aniołem;
A jeżeli ei o oo wolno prosić bogów.
To chyba o to, by tea — anioł ni#
miał rogów...

xml | txt