OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, September 28, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1905-09-28/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Koleje w dawnj eh czasach
Dzisiejsze koleje są nieprzebraną
kopalnią nieprzebranych anegdot <lla
kopalnią rozmaitych anegdot dla pism
humorystycznych, które słowem i o
łówkiem w pocieszny sposób natrząsa
ją się z tych kopciuszków nowożytnych
środków komunikacyjnych. A jednak
dzisiejsze koleje z wszystkiemi swoje
mi mcdoinaganiami są ideałami wobec
dawniejszych, pierwszorzędnych na
wet linji kolejowych. Dzisiejszy po
dróżny, dla którego błyskawiczny po
ciąg idzie zbyt powoli, z uśmiechem
niedowierzania odczytywać będzie
szczegóły o tych dobrych czasach, któ
re ostatecznie do tak dalekich nie na
leżą. Cofnijmy się “tylko** o 50 lat
wstecz i posłuchajmy, co starzy ludzie
opowiadają o dawnych kolejach.
Rozkłady jazdy na sposób dzisiej
szy nic istniały, tylko ogłoszenia, umie
szczone na stacjach większych, wska
zywały w przybliżeniu, mniej więcej
15 minut wynoszacem, odjazd nocia
gów. Czas przybycia pociągów na
mniejszych stacjach obliczała publi
czność, że się tak wyrazimy, na oko,
czekając cierpliwie na spóźniające się
Pociągi.
Ruch nocny zaprowadzony został
po długich dopiero targach z władza
mi, które uważały go za reformę pełną
niebezpieczeństw i zezwoliły na taki
podział, że j>ociągi osobowe kursowa
ły w dzień, towarowe zaś w nocv. Do
zorcy toru przez cały czas pełnili słu
żbę pośród ciemności, później dopiero
zaprowadzono na skrętach maszty z
koszami i latarniami sygnałowemu
Wogóle urządzenia sygnałowe były
przez długie lata słabą stroną ruchu
kolejowego i tamowały jego rozwój.
Dopiero w roku 1845 na krótkiej prze
strzeni zaprowadzono pierwszy w
Niemczech i Austrji telegraf dzwon
kowy i wskazówkowy Beinc’a dla ko
respondencji między stacjami. Trąbkę
sygnałową otrzymał konduktor pro
wadzący w r. 1843, a gwizdawki paro
wej nic wiele z początku używano, po
sługując się dzwonkiem, umieszczo
nym na “tendrze”.
Konduktorzy mieli dziwaczny za
kres służby. Na znak dany przez ma
szynistę, hamowali, rewidowali bilety
jazdy, doglądali, czy dozorcy toru peł
mą dobrze służbę i wreszcie musieli u
ważać, ażeby maszynista nie wyrzucał
z tendra drzewa dla krewnych i zna
jomych. Przez cały czas jazdy stali na
stopniu wagomu
W ielkiem zdarzeniem bvło zapro
wadzenie oświetlenia wagonów z po
czątku świecami stcarynowemi, a po
tem lampami z oliw:). Bardzo często
pociąg zaskoczony ciemnościami, sta
wał w szczerem polu i koiwhiktorzy
powoli zapalali kti niezmiernej radości
podróżnych świece stearynowe, przy
których mdłem świetle wybornie moż
na było sobie opowiadać bajki. Można
je było tein wygodniej opowiadać, że
poci.ygi wcale się nie spieszyły, gdyż
pociąg pospieszny przebiegał na go
dzinę zaledwie 15 mil. Tylko przy za
trzymywaniu i wyruszaniu |wciągów
opowiadanie bajek ustawało, wówczas
bowiem następowało takie szarpanie
lub wstrząsanie, ^że jiodróżni często
głowami uderzali o siebie. Wozy ów
czesne nie spoczywały na resorach i
posiadały tak zwane “bufry” z drzewu,
gdy więc maszynista nieostrożnie za
trzymał łub puścił w ruch pociąg, da
wało się to wszystkim we znaki. Klasa
I miała okna, klasa II zim* i latem za
m ist okien zasłony skórzane, klasa
IIT mieściła się pod dachem, lecz nie
posiadała ścian, a wreszcie klasa IV
wyglądała zupełnie tak. jak dzisiejsze
“węglarki” i nie miała nawet ławek.
A jednak owe koleje sprowadziły
prawdiiwy przewrót we wszystkich
dziedzinach działalności ludzkiej.
C hłopi po wsiach żegnali się na widok
żelaznego potworu, ciągnącego za so
lxj z łatwością szereg worów, nałado
wanych ogromnym ciężarem, a po
miastach starsi ludzie, nawet ze sfer
inteligentnych, nie chcieli jeździć ko
Icją, obawiając się narazić na niebez
pieczeństwo utraty życia. Z..
-o
Księżniczki.
z rodziny królewskiej w Syarnie, uczą
się gotować, prać. prasować, piec cia
sta i spełniać różne gospodarskie obo
wiązki. W piętnastym rokit życia koń
czą nauki i są już przygotowane do
wyjścia za mąż.
-O
BIURO ZARZĄDU CENTRALNEGO
Z. N. P.
CHICAGO, IŁL., 15 września 1005 r.
Następujący członkowie przyjęci zosta
li do Związku Nar. Pol.
GGG43 Malinowski Klemens
41 Slabowski Leon
45 Andrzejewski Stanisł.
4G Górny Józef
47 Janasik Marcia
48 Malicki Wincenty
49 Komorowski Stania.
G6650 Komorowska Michał.
51 Januszewska Maryau.
52 Sulewska Józefina
52 Wiśniewski Bolesław
54 Korecki Leon Uyon.
55 Zima Antoni
5G Zima Anna
57 Kita Jan
58 Kita Agnieszka
59 Wedda Józef.
GGGGO Bilów Franciszka
G1 Gronek Anastazya
G2 Brzozowski Teofil
63 Cywiński Stanisław
G4 Rewi Karolina
G5 Asbert Józef
G6 Olszewska Rozalia
G7 Steik Marta
G8 Grześkowiak Józefa
G9 Reichert Bronisława
GGG70 Słominska Maryanna
71 Szymanowski Feliks
72 Szymanowska Mar.
73 Zebrowski Feliks
74 Niedzielski lg. Fr.
75 Niedzielska Marta
7G Oliolik Wincenty
77 Smoliński Julian
78 Skowroński Mikołaj
79 Iglewski Mateusz
GGGSO Gębicki Stanisław
81 Gębicka Aniela
lat ttbez.
28 —
30 600
28 600
39 GOC
37 600
27 900
30 900
29 300
42 300
31
21
25
32
27
800
900
000
900
300
28 900
27 600
300
300
z i
27
20
37 —
27 900
24 600
29 G00
19 300
18 300
18 300
18 300
43 300
30 600
25 300
4G 300
35 600
24 600
25 900
38 G00
41 300
40 300
28 600
18 300
Er.
7
7
12
12
12
14
14
14
18
28
36
44
44
44
4G
46
53
54
54
57
60
CO
60
70
7G
76
7G
7G
83
83
8H
83
83
90
91
94
94
94
94
82 Betlej Jan 27 900 99
83 Betlej Bronisława 21 300 99
84 Źóltak Józef 23 900 105
85 Żółtak Aniela 26 300 105
86 Jankowska Cecylia 29 300 110
87 Jankowski Jan 27 — 110
88 Łuwański Franciszek 31 900 112
89 Ruda Adam 34 900 114
66620 Okrągły Jakób 30 900 115
91 Undorf Antoni 27 9J0 115
92 Buczyński Francisz. 25 600 119
93 Buczyńska Wiktorya 24 300 119
94 Gocel Stanisław 23 — 120
95 Kłak Stanisław 26 — 120
96 Mar hel Kasper 23 — 120
97 Piotrowski Alfons 24 900 123
98 Górecki Antoni 24 G00 123
99 Górecka Franciszka 28 *600 123
66700 Masalski Józef 37 90) 130
01 Zamojski Konstanty 29 900 140
02 Łukaszewski Faustyn 27 600 140
03 T^ukanzewska Józefa 23 600 1 40
04 Zabiehski Jan 24 6.M) 140
05 Zabielska Aleksandra 22 G00 140
06 Chłystek Franciszek 37 600 140
07 Chłystek Maryanna 32 300 140
08 Gradowska Aniela 22 600 141
09 Bilenrici Andrzej 20 600 143
66710 Ruszkowska Augusta 42 300 143
11 Ostrowska ArneTia 27 600 144
12 8plet IgnAy 39 300 147
13 Splet W łajała w* 33 600 147
14 Górniak Józef 24 600 149
15 Tretkowskl Józef 48 300 153
16 Tretkowska Anastaz. 43 300 153
17 Bukler Antoni 19 300 154
18 Ots/ewski Józef M. 39 300 169
19 Żurek Wojciech 33 G00 170
66720 Matelski Antoni 30 300 178
21 Madaj Andrzej 38 ,900 178
22 Pleczonka Wałenty 23 300 180
23 Bad/mierowski Leon 35 900 183
24 Sinkiewicz Józef 35 300 183
25 Sinkiewicz Mar. 24 300 183
26 Wasielewski Józef 21 300 183
27 Hermanowicz Antoni 33 300 187
28 Bielski Józef 23 600 187
29 UHasz Michał 28 900 18S
66730 Utiasz Józefa 25 600 188
31 Zientarski Anastazy 37 COO 1SS
32 Wieczorek Józef 37 600 190
33 Wieczorek Anna 27 300 190
34 Tomaszewski Adam 30 900 190
35 Tomaszewska Elzb. 28 300 190
3G Karasiński Józef 24 900 190
37 Karasińska Antonina 23 300 190
3S rietrowicz Jan 21 600 190
39 Pietrowic* Ludwika 20 300 190
6C740 Kucyna W i który a 37 300 213
41 Rostkowski Ludwik 31 600 217
42
43
41
45
4G
47
48
49
66750
51
52
— 53
54
55
66
57
58
59
66760
01
62
63
64
C5
66
67
68
69
66770
11
72
74
75
76
77
78
79
C6780
81
82
83
84
85
86
87
88
May Agata 35
Oz min ko w sk i W lad. 23
Dzierżanowski Win. 24
Zółciak Józefa 28
Jurkowski Wincenty 31
Mikułewicz Piotr 32
Dekowski Franciszek 30
Dekowska Marta 26
Haduch Franciszka 37
Ziomek Jan 26
Brzozowski Ignacy 35
Olędzki Antoni M. 32
Przezdziecki W ład. 26
Pljanowsi Teofil 38
Kaezeński Piotr No. 2 27
Cuth Wojciech 38
Czarnecki Antoni 38
Banach Stanisław 30
Skupinskl Stanisław 21
Wielepski Franciszek 30
Cesarz Józef 30
Olbrychtowicz Mary a 25
Mycek Wojciech 37
Mycek Maryanna 36
Bolek Paweł 23
Bolek Wiktorya 22
Jerzewski Jan 22
Gosczenski Antoni 37
Głuchewicz Roman 24
Głnchewicz Helena 23
Dojnik Ar.toni 39
Załęski Stanisław 39
Bienduga Walenty 27
Biendnga Z<»fia 22
Jankowski Jan 27
Żukowski Aleksander 33
Lewandowska Teofila 28
Andrzejewski Michał 27
Andrzejewska Helena 22
Myszka Jan 24
Myszka Stanisława 23
Ratkowski Andrzej 22
Ratkowska Antonina 22
Kędł&rski Jan 36
Pławski Jan 38
Pławska Julianna 34
Nadworna Anastazya 32
3tM>
600
900
SM
9tW>
CtHt
900
sto
h i
6<M)
900
600
600
6*>0
G00
600
300
600
600
300
900
ti00
600
300
90.)
C00
600
300
300
300
900
60)
600
600
300
sso
300
600
300
600
300
900
600
300
600
217
219
225
225
234
238
238
238
233
242
242
242
242
143
246
143
246
113
249
253
261
267
258
258
251
258
260
260
2GI
2GI
2G2
262
26°
262
268
268
271
279
279
279
279
279
279
280
282
282
282
89
GG790
91
92
93
94
95
9G
9G
97
98
99
66800
01
03
04
05
0G
07
08
09
6G810
11
12
13
14
15
IG
17
18
19
S6820
Pawłowski Romuald 22
Pawłowska Karolina 19
Szczawińska Joanna 2G
Borowski Franciszek 27
Miłowacki Mikołaj 23
Tenerowicz Stanisł. 23
Żołna Józef 34
Żołna Antonina 29
Żołna Antonina 29
Bobak Walenty 24
Ziemba Stanisław 2?
Bator Filip 2G
Czajkowska Aniela 43
Czapiewska Prakseda 41
Zignerskl Jan 27
Ztgnerska Apolonia 22
Zabrzycki Józef 25
Bielicki Józef B. 20
Sienkiewicz Jan 36
Bielski Feliks 36
Bielska Julia 25
Traohimowicz Michał 42
Trachimowicz Roz. 31
Zagórski Franciszek 30
Zagórska Stanisława 25
Wojciechowski Jan 27
Wojciechowska M. 25
Kamiński Jakób 69
liUkmo Stefan 38
L.uksao Katarzyna 25
Foltynek Wojciech 28
Gałgahski Jan 29
900
600
300
G00
600
600
600
300
300
900
900
600
300
300
600
300
900
600
900
900
300
300
300
600
300
900
300
600
300
900
900
283
283
MS
29G
299
302
302
302
300
302
SM
309
S i s
8M
327
327
332
334
336
338
338
338
338
338
338
339
339
340
342
342
344
347
21
22
23
24
25
2G
27
28
29
130
31
32
33
34
35
30
37
38
39
140
41
42
43
44
45
40
47
48
49
347
347
347
347
347
847
347
847
850
350
350
350
354
354
356
359
304
364
364
364
364
371
375
377
380
380
384
384
387
HI11 Jftkób 27 jo©
C»er* Jan 21 6€«
Stawicki Franciszek 43 3©0
Szewczyk Teofil 20 600
Lubasz Józef 28 300
Lubasz Klźhieta 24 300
Pinkowski Jan 38 000
Ptnkowska Agnieszka 30 600
Kopcza Wojciech 24 900
Kopcza Anna 21 300
C*ys Józef , . 30 600
Csya Rozalia 20 300
Obrochta Jan 30 600
Obrochta Antonina 13 3.M)
Poszyńska Józefa 18 600
Kubiak Ignacy 18 600
Guzik Jakób 29 000
Gnzik Marya 27 30*1
Gatek Stanisław 31 900
Gatek Wiktorya 24 300
Opielą Michał 1S 900
Jodzłs Adam 22 300
Szarejko Aleksander 39 300
Kowalewski Stanisl. 34 900
Pilawski Piotr 42 3J0
Rutkowska Francisz. 28 300
Kowalczyk Waw. 38 600
Kowalczyk Pelagia 37 300
Szala śny Wojciech 33 600
CGS50 Drzązgowksi Foch
51 Drzj^zgowska Agn.
52 Stefaniak Jadwiga
52 Jarka Jan
54 Zyskowskł Jan
55 Zyskowska Pelagia
5G Lulewicz Adolf
57 Wnukowski Paweł
58 Opacki Józef
*59 Forystek Jan
GG8G0 Jeżewski Franciszek
G1 Sinoleń Franciszek
G2 Sinoleń Franciszka
G3 ŚnieUzicwski Antoni
G4 śniedziewska Józefa
G5 Czarnecki Franciszek
GG Czarnecka Stanisława
G7 Król Józef
G8 Mrosczak Leon
G9 Mrosczak W i który a
GU870 Pik ula Tomasz
71 Pikula Katarzyna
72 Augustyn Marcin
73 Augustyn Zofia
74 Pilch Jan
75 Cwyuar Stanisław
7G Cwyuar Katarzyna
77 Gosztyła Józef
78 Hełininiak Mikołaj
79 Olek Andrzej
06880 Szatkowski Walenty
81 Szatkowska Cecylia
82 Węgrzyn Ignacy
83 Waszkiewicz Kom.
84 Jasiński Wojciech
85 Jasińska Joanna
86 Hałas Franciszek
87 Hałas Józefa
88 Rogozicnski Franc.
89 Andruszkiewicz Win.
G6890 Wilczkowski August
91 Wilczkowska Kazim.
92 Błoniarz Paweł
93 Surrłykowska Waleń.
94 Kowalska Bronisł.
95 Karp Bolesław
9G Halicki Antoni
38
37
3G
18
32
22
27
•>o
30
24
28
23
20
20
22
604)
300
304)
300
604)
304)
600
19 —
27 600
25
38
34
37
29
34
24
33
34
23
34
21
25
24
25
30
21
30
42
28
37
38
34
22
3G
35
3G
33
38
600
304)
900
300
900
900
G00
000
G00
G00
300
300
300
300
300
300
300
300
900
G00
304)
300
600
G00
COO
G00
G00
200
34 —
G00
300
600
000
900
300
600
3S7
387
387
388
389
389
In
393
393
395
398
402
402
405
405
405
405
409
409
409
409
409
411
411
411
411
411
411
413
413
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
416
41«
416
421
428
430
430
97 Marglewicz Karol 27 300 430
98 Mitrosz Julian 22 300 430
99 Rogalski Jakób 27 300 430
C6900 Lulewicz Kazimiera 27 600 430
01 Lulewicz Maryanna 18 300 430
02 Gnrewicz Stanisław 38 600 430
03 Gurewicz Maryanna 36 300 430
04 Jarmoszka Izydor 20 300 430
00 Czajkowska Franc. 21 300 431
07 Miklasiewicz Aleks. 18 — 431
08 Motała Jan * 40 300 436
09 Motała Maryanna 36 300 436
66910 Ratkłewicz Katarz. 39 300 436
11 Grabowski Józef 3. 33 600 436
12 Pionka Jan 37 900 436
13 Pionka Maryanna 36 300 438
14 Czerwiński Jan 31 600 439
15 Clehewir* Tomasz 22 600 439
10 Hareszko Teofila 36 600 441
17 Bach Jan 26 600 442
18 Bach Ludwika 23 300 412
19 Pawelczyk Małgorz. 42 300 444
66920 Dr. i rżysk i Adam 46 — 447
21 Smólskl Antoni 38 900 449
22 Rmólska Franciszka 36 300 44t
23 Mrówczyński Franc. 28 300 465
24 Mrówczyńska Franc. 33 300 436
25 Wletecha Józef 24 600 45*
26 Wietecha Józefa 20 300 458
27 Domagalski Teodor 21 600 466
28 Domagalska Rozalia 20 300 406

xml | txt