OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, September 28, 1905, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1905-09-28/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

29 Kapsa Wojciech 34
€6930 Kap.su Jadwiga 20
31 Krzyżaniak Jan 31
32 Olszewski Leon 23
33 Olszewska Rozalia 18
34 Nowacka Katarzyna 18
35 Dworzycki Józef 3G
3G Biały Stanisław 29
37 Demnicki Józef 19
38 Lewandowski Teies. 19
39 Dostatnia Antonina 22
€(940 Skorupska Maryanna 18
41 Zduniak Andrzej 28
42 Proczek Marek 39
43 Proczek A Kat a 37
44 Kowaleski Jakób 30
45 Lisowski Andrzej 27
40 Lisowska Józefa 21
47 ZcKzria Antoni Fr. 47
48 Rybicka Zofia 30
49 Biedcrman Marcin 28
€6950 Zaremba Jan 20
51 Wojciechowski Jakób 35
900
300
000
C00
300
300
000
600
C00
300
600
600
300
900
600
300
300
600
300
600
460
460
467
470
470
472
474
474
478
478
479
4S0
483
484
484
487
488
488
492
494
49G
496
496
f»2 Wojciechowska Klara 30
53 Kulpa Antoni 20
54 Kulpa Julianna 24
55 Lewandowska Anna 18
50 Olbryś Konstanty 21
57 Tylutki Wawrzyniec 35
58 Tylutka Julianna 37
59 Schamburg Józef 39
6G9G0 Schamburg Matylda 36
61 Jaszczebski Jan 42
C2 Jaszczebska Katarz. 38
63 Romanik Wiktor 26
64 Wiśniewski Wlad. 22
65 Kuberski Wacław 21 '
66 Wasielewski Ignacy 28
67 Camiak Franciszek 26
68 Tenczo Franciszka 30
69 Dembiczak Anna 23
66970 Banach Józef 33
71 Banach Katarzyna 34
72 Skok Ignacy 30
73 Tarnowska Maryanna 19
74 Bukowska Regina 2G
75 Drozd Franciszek 19
76 Perlak Marcin 28
77 Trepka Lucya 33
78 Naguszewski Leon 23
79 Naguszewska Anton. 19
66980 Borkowski Stefan 39
81 Jaronska Weronika 21
82 Dmochowski Stanisł. 23
83 Dmochowska Marc. 18
84 Dressler Józefa 24
85 Jankowski Bolesław 24
86 Kurowski Franciszek 21
87 Lewandowski Stanisł. 22
88 Zygarowicz Paweł 37
89 Zygarowicz Anna 29
66990 Szajna Andrzej 18
91 Szajna Staniasław 22
92 Stępek Piotr 24
93 Szajna Henryk 24
94 Parysz Piotr 20
95 Jakiel Paweł 22
96 Szuber Józef 22
97 Pola Jan 19
600
300
300
300
90*)
900
300
300
300
300
300
600
600
300
600
600
600
309
600
300
600
600
600
600
90.1
300
600
900
300
300
300
9uo
300
300
496
497
497
497
498
499
499
502
502
50C
506
510
510
510
510
510
513
513
513
513
513
513
513
513
513
522
524
524
525
526
527
527
57
529
529
529
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
98
99
►oo
01
02
02
04
05
or>
07
08
09
►10
11
12
12
14
15
10
17
18
19
>20
21
22
2T
24
25
20
27
28
29
>20
21
32
33
34
35
AC
Stępek Stanisław 18
Karus Adam 31
Kopyceński Jan 25
Kopyceńska Katarz. 22
Mełnyk Jan 29
Mełnyk Agata 28
Rysz Paweł 18
Wilk JOzef 25
Kowalczyk Wojciech 39
Daniłowicz Wład. 20
Dutka Anna 25
Ręmbls JOzef 30
Płetranczyk Franci*/. 34
Krysztynlak Stanisł. 30
Wajda Antoni 39
Burzyński Jan A. 22
Burzyńska Cecylia 19
KrOll Mikołaj 38
fcelolls Michał 30
Karłowicz Kazimierz 33
Kiliński Franciszek 18
Zieliński Mateusz 32
Cieślak Maryannn 20
Ronczka Weronika 25
Koliutek Joanna 28
Kul wiec Franciszek 18
Drozdowski Teofil 40
Stopczynski Lucyan 22
Bryliński JOzef 30
Zmuda Wawrzyniec 21
Nowak Wojciech 22
Dumntlk JOzef 31
Wójciak Andrzej 38
Czernik Jan 43
Buczyński Jan 32
Zarzecki Antoni 21
Brzozowski JOzef 21
Perzanowski Wład. 19
Sadowski Łukasz 34
000
900
300
900
300
300
300
300
000
300
000
300
900
300
000
000
0OO
000
300
300
3 >n
000
3n0
300
300
000
000
900
000
300
000
535
530
539
539
639
r.39
540
541
541
542
542
546
540
550
550
551
551
561
554
554
567
560
504
504
504
505
505
507
509
673
575
575
575
609
580
M i
Sil
NI
581
37 Budzienski Wlad. 19
38 Stachclski Józef 23
39 Gawron Wiktorya 41
G7040 Kostor Franciszek 24
41 Pawlus Jan 23
42 Stoaór Katarzyna 22
43 Kujawa Jan 33
44 Kujawa Stanisława 2G
45 Przybyła Marcel 21
4G Przybyła Pelagia 18
47 Zynicwlcz Wincenty 27
48 Skrocki Franciszek 22
49 Rulczynski Ignacy 22
G7050 Złoczewska Marya 38
51 Buza Paulina 39
52 Błasiński Szczepan 31
53 I)ykas Władysław 20
54 Kraszczyk Stanisław 38
55 Kraszczyk Maryanna 31
5G Piekarski Ignacy 20
57 Kasprzyk Andrzej 30
300
300
G00
G00
G00
G00
300
300
30.)
300
G00
G00
900
300
300
300
581
581
583
586
590
590
592
592
695
595
599
599
599
G01
G01
C07
Gil
618
G18
619
G21
uionursKi >Viad. 22 — C21
69 Marcinkiewicz Kaz. 32 — 621
67060 Murawski Franciszek 28 C00 622
61 Olko Michał 30 900 629
62 Mokfinski Franciszek 37 90J 631
63 Kurowska Maryanna 23 300 633
64 Filipowska Maryanna 36 300 639
65 Oorlew8ki Marcin 36 600 642
66 Nowak Jakób 29 600 650
67 Nowak Maryanna 26 300 650
68 Jarząbek Adolf 26 300 652
69 Kleczynski Bolesław 23 600 652
67070 Sadowska Maryanna 27 300 653
71 Stenczel Anna 18 300 653
72 Chodzinski Wład. 54 — 654
73 Bronowski Leon 34 300 655
74 Bronowska Katarz. 36 300 655
75 Nalewajk Adolf 24 600 655
76 Nalewajk Maryanna 23 300 655
77 Pytko Antoni 22 600 655
78 Pytko Zofia 21 300 655
79 Bidus Józef 2S 300 655
67080 Bidus Katarzyna 19 300 655
81 Kaczor Stanisław 26 300 655
82 Bednarz Stanisław 21 300 655
83 Renkiewicz Tomasz 36 600 655
84 Olęnski Antoni 29 300 655
85 Bednarz Stanisław 28 600 658
86 Skubik Władysław 18 600 658
87 Majchrowski Woj. 34 900 658
88 Majchrowski Jacenty 35 600 658
89 Majchrowska Katarz. 28 300 658
67090 Zdrojewski Bernard 24 600 659
91 Wasielewski Tomasz 38 300 661
92 Bujak Paweł 22 — 663
93 Michalski Wiktor 25 600 664
94 Racziborski Jan 19 900 664
95 Majewski Franciszek 26 600 668
96 Nickel Grzegorz 21 600 668
97 Matuszak Józef 19 300 668
98 Złotorzynski Wacław’ 20 300 668
99 WTróblewski Aleks. 25 600 671
67100 Wróblewska Marya 21 300 671
01 Cywiński Piotr 25 600 671
02 WTaśniewski Antoni 28 600 672
03 Waśniewska Rozalia 26 300 672
04 Lgr.cki Teofil 24 900 672
05 Afanasiew’ Wład. 32 900 672
OG Afanasiew Maryanna 24
07 Nowakowski Michał 30
OS Nowakowska Weron. 28
09 Zakrzewski Stanisł. 33
G7110 Kłoczko Ignacy 22
11 Kłoczko Jan 40
12 Kalwuksty Antoni 43
13 Daniszewska Stanisł. 21
14 Okoń Franciszek 22
15 Petykiewicz Michał 2G
16 Zimiński Antoni 41
17 Lisecki Ludwik 31
18 Kowal Maciej 22
19 Knmorek Marya 22
G7120 WitaliR Tekla 35
21 Czarny Jan 19
22 Ciuksa Andrzej 27
23 Cenciila Andrzej 2G
24 01exy Franciszek 28
25 Zaucha Stanisław' 19
26 Szoctk Stanisław 24
27 Obuhowski Michał 19
28 Wichroaki Aleksan. 39
29 Wichroska Teofila 35
07130 JahłoftRkl Jan 34
31 Magda Piotr 22
32 Kowalaka Ewa 34
33 Józefczyk Katarzyna 27
34 Walczak Stan. M. 41
35 Nieświadomy Winc. 29
36 Orłowski Bolesław 35
37 Maciorowski Jakóh 44
38 Śliwa Wojciech 42
39 Piękoś Maryanna 21
67140 Płękoś Jan 31
41 Boczar Stanisław 23
42 Golifiski Tomasz 30
43 Wolski Władysław 24
600
600
300
300
300
300
300
300
300
300
300
900
300
300
900
600
300
60.)
600
600
600
300
600
600
300
300
300
300
600
600
300
600
300
672
681
681
684
684
684
685
687
687
689
689
692
693
696
696
697
697
697
698
698
698
698
699
699
699
699
699
699
703
703
706
706
707
711
711
712
713
713
44
45
4G
47
48
49
150
51
52
63
54
55
5G
57
58
59
CO
G1
G2
63
Kowalczik Marcin
Orłowski Jan
Guzikiewicz Adam
Tucholski Piotr
Bakuła Tomasz
Petronowicz Kazim.
Pawlak-Pawlikowski J
Słomski Józef L.
Grata Wojciech
Zbikowski Stanisław
Fadykuła Wojciech
Działo Jan
Banaś Wojciech
Todrowski Jan
Todrowska Anna
Kaczmarek Józef
Kaczmarek Antonina
Nowakowski Marcin
Nowakowska Franc.
Tadych Józef
18 300
23 300
19 G00
29 G00
21 300
34 G00
>5 000 7
3G 300
28 —
19
21
29
33
38
31
45
38
900
300
4G 300
41 300
300
300
4G 300 7
713
713
713
713
713
714
14
714
71G
71G
717
717
717
721
721
721
721
721
721
721
04
G5
66
C7
68
69
67170
71
72
73
74
75
76
77
78
79
67180
81
82
83
84
85
86
87
88
89
67190
91
92
93
94
95
96
n
98
99
67200
01
02
03
04
05
0G
07
08
09
67210
11
12
Płosząj Jan
Mendyk Ignacy
Nowacki Wojciech
Piotrowski Jan
Piotrowski Adam
Lewandowski Stan.
Ciekowski Franc.
Rybarczyk Andrzej
Rybarczyk Julianna
Lewandowski Józef
Lewandowska Pelag.
Kuciak Jan
Kuciak Augustyna
Idzikowski Ignacy
Idzikowska Maryanna
Idaszak Ipnący
Idaszak Maryanna
Rosiński Wincenty
Rosińska Franciszka
Próchniak Jan
Próchniak Michalina
Kurowski Stanisław
Mostek Ignacy
Mostek Joanna
Litka Jan
Litka Jadwiga
Błaszczyk Stanisław
Konczyk Wiktor
Konczyk Marya
Dobecki Józef
Machut Franciszek
Żywicki Józef
Witkowski Michał
Witkowska Wiktorja
Aupt Józef
Aupt Katarzyna
Mazurkiewicz Antoni
Poteracki Franc. W.
Rybczyński Jan A.
Jankowski Jan
Jankowska Magdal.
Piekarz Daniel
Kwiatkowski Woje.
Pokrywka Jan
Kopicki Stefan
Wiśniewski Piotr
Żywicki Jan
Żywick^ Ewa
Powyszyński Antoni
31
31
38
35
37
31
29
27
21
41
38
37
32
41
36
34
23
39
33
42
31
31
29
24
41
36
18
37
31
31
42
27
42
34
42
40
33
23
28
43
35
34
32
29
19
19
37
36
21
600
600
900
600
600
300
600
600
300
300
300
600
300
300
300
600
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
30J
300
300
600
300
300
300
300
600
300
300
300
300
600
300
600
300
300
900
300
300
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
722
725!
13 Landowski Piotr 35
14 Langowska Paulina 37
15 Powyszyński Antoni 29
IG Kazmirski Jan 43
17 Zyk Piotr J. 24
18 Stanek Jan 33
19 Dobeckt Hieronim 24
G7220 Kulikowski Jan 36
21 Jarka Antoni 37
22 Mołodecki Witold 34
23 Gansiewski Antoni 32
24 Białogłów Nikodem 35
25 Fedorowicz Józef 35
2G Białogłów Kazimierz 33
27 Dunaj Aleksander 37
28 Kot Franciszek 27
29 Makowska Weronika 38
G7230 W’ersocki Stanisław 22
31 f»pata Ludwik 22
32 Adamowicz Adam 21
33 Białogłów Konstanty 18
34 Spurgiesz Antoni ' 21
35 Warsocki Sylwester 28
36 Kot Wincenty 42
37 Olsta Jan 21
38 Balczunas Izydor 31
39 Samuszkicwicz Szym. 29
G7240 Dunaj Michał 35
41 Telkowski Władysł. 32
42 Telkowska Janina 27
43 Blzulewicz Adam 31
44 Matylewicz Michał 32
45 Makowski Jerzy 32
4G Mołodecka Marya 33
47 Wirdak Michał 23
48 Wilk Wojciech 25
49 Kopisz Józef 19
67250 Prusarczyk Michał 28
300
300
300
300
300
900
300
G00
G00
900
300
900
600
300
G00
300
300
300
300
600
722
722
722
722
722
722
722
722
722
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
723
724
724
724
724
61
52
r«j
54
55
50
57
58
59
672G0
Cl
62
03
04
05
CO
07
08
69
C7270
Prusarczyk Józefa
Wilk Stanisław
Telega Walenty
Półchłopck Franc.
Pćłchłopek Mary a
Manka Stanisław
Federkiewicz Dom.
Thósz Antoni
Oberc Andrzej
Skiba Walenty
Nosal Piotr
Chudak Franciszek
Majka Jan
Leńczyk Tadeusz
Osiński Ignacy
Sladyk Jan
Bekiesz Michał
Curyło Franciszek
Bekiesz Andrzej
Pudło Józef
28 300
25 300
37 300
29 300
29 300
25 300
21 300
37 000
24 900
28 300
25 300
23 —
21
27
18
20
42
18
38
25
724
724
724
724
724
724
724
724
724
724
724
724
724
724
724
724
724
724
724
724
<1 Federkiewicz Jan 3G —
72 Siwy Wojciech 18 —
73 Wawrzyniak Wawrz. 44 300
74 Wawrzyniak Marya. 40 300
75 Klosek Maksymilian 23 900
7G Ciasnocha Antoni 26 900
77 Warzecha Michał 42 300
78 Orłowski Jan 42 300
79 Owcasz Jan 28 900
C7280 Katkowski Bronisław 31 300
81 Katkowski Jan 33 300
82 Katkowski Wiktor 3G G00
83 Katkowska Julianna 30 300
84 Kroliczak Jan 23 300
85 Króliczak Gertruda 23 300
8G Gimpertowicz Andrzej 30 300
87 Gimpertowicz Agn. 41 300
88 Sue3 Wilhelm 36 600
89 Sues Zofia 26 300
G7290 Lawicki Fabian 39 300
91 Kapcia Jan 30 300
92 Starbrawa Franc. 27 900
93 Starbraw^a Alojza 18 600
94 Krzysiek Wojciech 34 900
95 Krzysiek Maryanna 32 600
96 Paleczny Józef 33 900
97 Mochel Franciszek 24 600
98 Kapcia Michał 25 600
99 Wilkosz Ignacy 34 900
67300 Krzak Jan 36 900
01 Kawalec Jan 32 900
02 Myszka Leopold 18 900
03 Babraj Andrzej 35 300
04 Kułacki Leon F. 21 300
05 Kułacki Rajmond 23 300
06 Kułacki Mieczysław 19 300
07 Gołuchowski Jan 20 300
08 Gołuchowski Bron. 22 300
09 Lukasiewicz Antoni 35 600
67310 Linettej Stanisław 19 300
11 Linettej Władysław 32 600
12 Grudziecki Jan 21 300
13 Nawrocki Józef 32 600
14 Damesyn Franc. F. 24 300
15 Kułacki Ludwik 27 300
16 Ziomek Wawrzyniec 28 300
17 Polek Jan J. 29 600
18 Polek Maryanna 22 300
724
724
725
725
725
725
725
725
725
725
725
725
725
725
725
725
725
725
723
725
726
726
726
726
726
726
726
726
726
726
726
726
726
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
19 Krymski Stanisław 24 600 727
67320 Krymska Wiktorya 23 300 727
21 Szczerbicki Franc. 23 300 727
22 Jasionowski Adam 19 600 727
23 Jasiono wska Mary a. 20 300 727
24 Makowski Wincenty 19 300 727
25 Mioduszewska Józefa 19 600 727
26 Wieciech Andrzej 19 — 727
27 Dutkiewicz Leopold 30 — 727
28 Wieją Bronisław 21 — 727
29 Zawieja Franciszek 27 — 727
Na mocy nadesłanych aplikacji nastę
pujące Krupy zostały przyjęte do Zw. N.
P. w Am.:
Gr. 721. Tow. św. Antoniego z Padwy,
w par. Wszystkich ŚŚ. w Chicago. 111. —
Sekr. Jan Kuciak. 1142 N. Hoyne ave.
Gr. 722. Tow. Dobro Ojczyzny w Chica
go. 111., — Sekr. Lucyan Strzyżewski, 19
Keenon st.
Gr. 723. Tow. Litwa — Lietuva, w Jer
sey City, N. J. — Sekr. Witold Małodecki,
808 Newark ave.
Gr. 724. Tow. Błogosławionego Jana z
Dukli, w Gladstonhury. Conn. — Sekr.
Wojciech Wilk, w Gladstonhury. Conn.
Gr. 725. Tow. Bratn. Pom. św. Staniał.
B. i M. w South Bethlehem, Pa. — S^kr.
Wawrzyniec Wawrzyniak. 628 Centro «t.
Gr. 726. Tow. Wyznawcy Króla Pol
skiego Mieczysława I-go, w Scarbo. W.
Va. — 8ekr. Jan Krzak, w Scarbo, W.
Va.
Gr. 727. Tow. Gimnastyczne Sokół Pol
ski imienia Henryka Sienkiewicza, w
Baltimore, Md. — Sekr. Bronisław Mio
duszewski, 331 8. Carollna st.
T. M. HELIŃSKI, Sekr. Jen.
» DR. W. A. KUFLEW8KI, N. U

xml | txt