OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, March 07, 1912, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1912-03-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

‘THE ZGODA”
Offfiei«l Ortu o# lk«
1JU5H NATIONAL ALUANCE
•I tka U. S. of N. A.
WEEKLY EDITION
Tfc* uly Polkh Nawspapo*
•• Abmca tkftl CirciftUtei mji*
im imr Siata of th«
UntM
1406-1408 W. Division Str.
CHICAGO, 11-1
ZGODA
Or|M Związku Narodowego
Polskiego w St. Zjedn.
WYDANIE TYGODNIOWE
Shi*y Pokkiome Wr«Wit««
ritUlai* | kkiwm w* wujst*
kicb ■prawach oarhd polaki oh*
chodzących.
1406-1408 W. Dmsioa Ul*
Wic kar Park Statioa.
CHICAGO. ILL.
Entered as second-ctass malter Nocember 8. 1911. al the Post Office at Chicago. Illinois, „nder the Ad of Juty 16. 1894
No. 10.
(Wylanie dla kob:et)
Chicago. 111.. 7go Marca (March) 1912.
(Woaen's Ed.tion) Rok (Vol.) 31.
Wiec Wydziału Kobiet Zw. N. P.
7n parę tygodni odbędzie się
zjazd kobiet należących do grup
żeńskich przy /w. N. 1\ Wiece te
zwołuje Wydział" Kobiet co rok
dla wspólnej narady i opracowa
nia planu dalszej pracy. Dotąd
wiece nasze nie zupełnie odpowia
dały swemu zadaniu, delegatki bo
wiem przyby wały na nie -nieprzy
gotowane. bez obmyślanych po
•przednio planów, bez żadnych od
Krup swoich poleceń. Wiele człon
kiń nie wie z pewnością do dziś
dnia, na co się te wiece odbywają,
jaki mają cel i znaczenie. Preze
ski luf, sekretarki grupy obowią
zkiem jest na przedwiecowych
posiedzeniach wytłómączyć człon
kiniom jak wielką rolę mogą i
powinny odgrywać zjazdy nasze
w życiu społecznem i pracy piddi
ezucj kobiet polskich. Od uchwał
wiecowych zależeć może kierunek
i rozwój organizacyjny i oświato
wy całego społeczeństwa naszego.
W Związku Narodowym Polskim
ster rządów dzierżą wprawdzie
mężczyźni, ale pracownicami są
przeważnie kobiety, one wykonu
ją robotę społeczną w najdrobniej
szydi szczegółach, a przez to na
dają jej własne zabarwienie, wy
ciskają na niej swe indywidualne
piętno. Mężczyźni decydują zwy
kle co ma być, ale,od 'kobiety
zależy “‘jak’* to będzie wykonane.
One więc stanowią o skutku i re
zultacie uchwał. Na j»ozór zdaje
się być rola kobiet podrzędną i
nic nie znaczącą, ale to tylko na
pozor, tytko krótkowidze i ludzie
złej woli tak sądzą, i nie omijają
żadnej sposobności, by w fałszy
wym świetle przedstawić stano
wisko kobiet vv Związku.
Prawa kobiet nictylko są ró
wne. ale k<4>iety nasze stanowią
właśnie tego ducha, który ożyw
czem swetn tchnieniem podnosi,
nadaje treści i wartości przepy
sznemu gmachowi naszej organi
zacyi.
Poza tern kobiety w Związku
Narodowym Polskim przez Wy
dział Kohift — wybierany na wie
cach — stanowią także ciało li
sta wodawcze. Niezależnie od Za
rządu Centralnego mogą kdbiety
uchwalać I wprowadzać w życie
wnioski mające na celu dobro i
rozwój organizacyi naszej, mogą
żądać jako matki i obywatelki re
formy nauki i wychowania w
szkołach polskich, do których j>o
syłają swe dzieci, jako Polki
patryotki starać się o język pol
ski w szkołach angielskich. Mo
żemy wypowiedzieć swe zdanie
w sprawie otwarcia kursów dla
dziewcząt w Wyższej Szkole
/.wiązkowej, możemy zakładać
I uwarzystwa ■dobroczynne, o
iwiatowe, opiekować się sierota
mi i biedakami, słowem, mamy
swobodę działania na każdem po
lu. a Zarząd Centralny dobre usi
łowania ‘kobiet popiera stale mo
ralnie i materyalnie, dając sub
wencję. ogłoszenia it. d. -
W iec k<*ł>iet zwołany właśnie
w tym celu, bv oprawy organiza
cyjne. który di nie odłączamy od
narodowych, oswiatow'e i dobro
czynne, rozpatrzyć i wytknąć plan
dalszego działania, wyszukać dro
gę najprościej wiodącą fdo celti i
omijać błędy, które nam dotąd
utrudniał} pracę.
Jedna jest jeszcze bardzo wa
żna rzecz, na którą muszę zwró
cić uwagę przed wiecem, t. j. na
•wybór delegatek w grupach. Spra
wy te traktowane są zazwyczaj
•bardzo stronniczo i na urzędy te
zaszczytne dostają się kobiety nie
zawsze do piastowania ićh odpo
wiednie. Czasem członkini jakaś
stara się o mandat dla tego jedy
nie. żełby niesympatycznej sobie
siostrze związkowej w przeprowa
dzeniu planów, cliodby najle
pszych. przeszkodzić. To bardzo
niesumiennie. Zdarza się też i to
najczęściej, że delegatkami obie
cane są członkinie, które w żad
nej sprawie głosu nie zabierają,
wszystko jest dla nich jednako o
bojętne, drzemią nawet spokojnie
w' czasie obrad lud, myślą tylko o
tern, żeby się jak najprędzej wy
dobyć z dusznej sali. Nic wdelka
7. takich społeczniczek korzyść
dla organizacji i społeczeństwa..
Urząd delegatki to wielki za
szczyt i honor, dawniej tyTlco lu
dzie Ha rdzo zadłużeni i mądrzy
d< *ptiszczani Hyli do spraw*owania
rządów i zabierania głosu w spra
wach piiWicznych, dziś przypadła
ta godność w udziale i nam.
strzcdz >ię jednak pilnie musimy,
by w rękach naszych praca ta nie
straciła charakteru poważnego i
nie stała się warcholstwem.
Kto rzecz tę dobrze rozumie i
zdaje sobie sprawę ■/. doniosłości
urzędu delegatki wiecowej, t. j.
członka społeczeństwa, którego
głos stanowi o prawach, postępie
i cywilizaćyi (pośród swego naro
du. to dobrze się namyśli, nim u
rzad tani przyjmie, a następnie
nim wniosek jakiś uchwali lub od
rzuci. Po wielka odpowiedzial
ność wobec narodu i przyszłości.
zwłaszcza w naszych warunkach,
w których każdy najdrobniejszy
nasz błąd, opieszałość, zawiść lub
lenistwo w sprawach narodowych,
nieprzyjaciele .podnoszą do nie
słychanej potęgi i knją z niemo
cy naszej najskuteczniejszą broń
przeciwko nam. 2e1by praca nasza
wydałaby pożądane skutki i szła
naprzód, musi być zarówno od
ważniejszą i śmiałą jak przezorną
i wytrwałą i ofiarną. O ilc w mocy
ludzkiej wyzbyć się musimy j>rv'
waty i osobistych planów, jeśliby
one stanęły jako przeszkoda na
drodze postęipu i dobra powsze
chnego. Wybory więc w grupach
na delegatki zjazdowe j>owinnv
być traktowane poważnie i roz
sądnie i uczciwie, to znaczy bez
stronnie. Tylko członkini, która
się najwięcej pod jakimkolwiek
względem zasłużyła grupie i
Związkowi, która wie czego clrce
i do czego ciąży, zasługuje na
mandat i głos publiczny. Członki
ni zas, która dobrowolnie ustępu
je zdolniejszej i zasłużcńszej sio
strze związkowej, tenisameni czy
ni wielką acz cichą ofiarę na rzecz
dobrej sprawy, to samo czyni ją
obywatelką i godną córą wielkie
go narcKlti — rozumne i dobre
członkinie ocenić to potrafią.
Niech więc kobiety nasze przed
wiecem, przed tą ważną chwilą w
dziejach działalności naszej pu
blicznej owionie duch pracy i ofia
ry, niech zapanuje w grupach
rtioh i ożywienie. Parę tygodni
jeszcze dzieli nas od zjazdu, dużo
jeszcze w tym czasie zdziałać mo
CTnX* 1 ^zielne energiczne człon
łcimc niejedną jeszcze grupą żeń
?4vą przysłużą się Związkowi, nie
j«dną jeszcze członkinią powiększą
istniejące jtrż towarzystwa. Budo*
wanie Z w. N. F., to wiełka i
chwalebna praca, bez niej nie doj
dziemy do żadnych innych re
zultatów. Jednostka w biednym
naszym społeczeństwie nic nie
znaczy, ale siła zbiorowa oprze
siy wszelkim przeciwnościom i
dojdzie do zamierzonego celu.
Kobiet\ uświadomione polity
cznie i sjmdecznie stanowią w ka
żdym narodzie p‘*tęgę, z którą li
czą się nawet wielcy politycy. O
tu* cz.yst» 'kroć rozbiwUają uśpione
życie umysłowe, rycerskie i oby
watelskie w narodzie, dają dowo
dy męstwa i niezwykłego, nawet
u mężczyzny, bart u ducha w
wielkich dziejowych chwilach [
my 'kobiet \ polskie mamy vy hi
story i naszej wspaniałe postacie
•kobiece, które we wszystkich wa
runkach naszego życia rodzinne
go i politycznego świecić nam
mooą jasnym i godnym naślado
wania przykładem. Bohaterem
czyni człowieka .potężne uczucie
i niezłomna siła woli — żleby
kvlot gdyby, w sercach kobiet
polskich zabrakło tych warun
ków .
FRAGMENT. •
Nie rozpaczaj, gdy dola twoja się
zachmurzył
*''vit po mrokach, pogoda -przy
chodzi p<* burzy,
I\> szronach zimy wiosna ukwie
cona kroczy,
I życie zwykle ciężką koleją się
toczy.
Nic ustawaj! nie zwracaj kroków
twych na stronę.
Gdy dostrzeżesz i>rzed sobą
przejście utrudnione;
Po urwiskach i dołach, głazach,
cierniach wielu.
Mężnie prosto idź naprzód, *— a
dojdziesz do celu!
Nie mów “tego nie mogę, na to
sił nie stanie,”
Dopóki duch w zagrobne nie
przejdzie mieszkanie,
T>la sił jego i zwycięstw zakresu
tu niema;
Lecz zwycięstwu bez walki któi
kiedy otrzyma?
Walczyć trzeba! znak wiary zło
żywszy na czole
W alczy«j trzeba prze/ pracę wy
trwały i wolę;
W alczyć 7. sobą » losem, -bo walką
jedynie.
Spokój ducha •zdribędziesz,
nitsz na teyiynie.
A. Z.

xml | txt