OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, March 14, 1912, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1912-03-14/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

JEANNETTE, PA.
7. a inicyatywą grupy 1380
Tow. “Sprawiedliwość*’ został u
rządzony lial na dochód Wyższej
Szkoły /.wiązkowej, w dniu 3 lu
tego 1>. r.
Zaproszoną została także do u
działu gr. u>5<>, Tow. Św. Jadwi
gi Kr. 1\, która też wysłała swe
delegatki do wspólnego naradze
nia się z grupą 1380. I»al wy
padł zad* zwalniająco.
Kaczvł nas także zaszczycić
swą osobą Ks. Prób. Jan Andrze
jewski z Penn, Pa.. który zawsze
bardzo życzliwie odnosi się do
grup tutejszych. Ks. l*rob. scr
dccznic przemówił do obecnych,
zachęcając .ich do składek na
Wyższą Szkołę /w i powołał p.
Helenę Stawierej i Stefanię Ma
linowską do zajęcia się kolektą.
Suma zebrana podczas przemowy
Ks. Prób. wynosi .$7.10
/as dochód z. balu. 7.c>o
Razem $17.00
która to suma została wysłana
przez "Money Order".
Komitet balu składa serdeczne
dzięki l\s. Prób. za przemowę
podczas balu i ofiarę na szkoły
przez Niego złożoną. Zaznaczyć
tu należy, że Ks. Prób. zawsze
(>oma^a Związkowcom czy to fi
nansowo, czy też zachęcając
swych parafian do brania udziału
w obchodach, balach etc, za co
Związkowcy są niu bardzo wdzię
czni. I akich księży daj nam Ho
że więcej. Dziękując zarazem ze
branej publiczności za złożoną na
cel powyższy składkę, tak samo
dziękujemy i tym członkom gr.
Tow. Pana III-gro Sobieskie
K" Kr. P. w Jeanette, Pa., którzy
łączyli przybyć na bal.
W imieniu komitetu gr. 1380 i
,o50 Stefania Malinowska,
9»0 Scott ave.. Jeanettc. Pa.
Pierwsze wielkie przedstawie
nie i bal nowo założonej grupy'
Iow, Polek im, Maryi Konopnic*
£r* t,ł32 2. N. P. w Am. o
degra komedyę vv 3-ch aktach pod
tytułem "Ja chcę”, w niedzielę,
dnia 21 -go kwietnia, 1012 w hali
J. Eliasza, róg 46-ej i \\-'ood ulic.
Początek punkt o godz. 7 :jo wie
czór. Muzyka \Y. ł.agockiego.
Cena biletu 35C.
DZIENNIK ZWIĄZKOWY.
Oprócz "Zgody” tygodniowej Zwlą
zeK Narodowy Polek! wydaje jeszcze
DZIENNIK ZWIĄZKOWY,
pismo codzienne, polityczne, społecz
ne I literackie. Prenumerata wynosi*
»a dawniej $3.00, a obecnie została
zniżona na $2.00 rocznie. Półrocznie
wynosT $100. a kwartalnie 50 cen
tów.
Dziennik Związkowy wychodzi co
dziennie o 8-miu stronicach, jest naj
tarSezem pismem polskiem w Amery
ce, kosztuje bowiem prawie tvle
•azeta tygodniowa. ’
Kto chce poznać wartość I pożyte
czność Dziennika Związkowego, niech
nadeśle swój adres, a otrzyma darmo
kilka numerów na okaz. Bracia Związ
kowcy, popierajcie swoje własne
dzienne pismo przed wszystkleml |r>»
neml.
Adres:
DZIENNIK ZWIĄZKOWY,
1405-1408 W. Divlsion 8t.,
Chicago. III.
Potrzeba dla Dziennika agentów we
wszystkich osadach polskich. Prosi
my sif zgłaszać po Informecye I wa
runki.
Wykaz członkiń w grupach żeńskich
do dnia Igo Lutego 1912 r.
Sporządzany będzie co miesiąc dla wykazania przyrostu
członkiń w kobiecych grupach Zw. N. P.
(ir. 519 To w.
(ir. 52O Tow.
<«r. 531 Tow.
(Ir. 5**4 Tow.
Cr. 571 Tow.
(ir. 579 Kłuł)
(ir. 588 Tow.
(ir. 591 Tow.
(ir. boi Tow.
(»r. (>82 Tow.
(ir. 744 Tow.
(ir. 797 Tow.
(ir. 799 Tow.
(ir. 8o(> Tow.
(ir. 842 Iow.
Korona Polska .140 czł.
Ognisko Domowe ... 30 czł.
św. Anny.. 61 czł.
Emilia Plater .36 czł.
Jadwigi Kr. Polskiej . 25 czł.
Patryotyczny Polek .. 57 czł.
Polek Biały Orzeł ... 46 czł.
Pań Pol. Kr. Jadwigi. 41 czł.
Córek Pol. M. B. Cz. 42 czł.
Królowej Jadwigi .... 77 czł.
“ Postępowe" .30 czł.
Polek Echo Wolności 20 czł.
Polek św. Franciszka 20 czł.
Polek Kr. Wandy ... 33 czł.
św'. Jad. Kr. Polskiej., o czł.
Z. Małkowska, sckr.
J. Domachowska, sekr.
M. Pijanowska, sekr.
K. Kolb, sekr.
A. Jarosik, sekr.
H. Hudzicka, sekr.
M. Kraszewska, sekr.
J. I.ubińska, sekr.
J. Artyfikiewicz. sekr.
P. Szymańska, sekr.
W. ł.apczyńska, sekr.
Jad. W inicka, sekr,
H. Melracka. sekr.
Fr. Swulins, sekr.
Hel. Kozłowska, sekr.
.sn
xxo
XX i
900
942
947
953
‘>55
‘>71
<>*4
987
99-2
1OJ4
K>35
1 oy»
•°37
1040
io45
1059
10Ó2
io8f»
1095
1098
1040
« >73
1174
1178
r 18*;
1200
1203
127I)
12S0
1362
•373
•337
•33-2
• 394
921
T126
1103
1141
Tnw.
1'ow.
Iow.
Iow.
To w.
Tow.
To w.
Tow.
Tow.
Tow.
Tow.
Tow.
R
Przodownica
Niewiast Kr. Wand)
Gwiazda Wolności
śpiewu “Kalina” .
Cór. Pol. p.o. M. B,
Śpiewu Symfonia .
Król. Kor. Polskiej.
Córki Ojczyzny ....
Polek “Macierz” ...
im. Z. Chrzanowskie
Polek “Opoka” Z.N.P
niw. Córki Wolności ..
Tow. żeńskie Ośw iata ..
Tow. żeńskie św. Barbary
k . zensKie sw. naroary .
Tow. Jadwigi Kr. Polskiej .
1 ow'. chór żeński Symfonia
LT 1 C ll' U
Tow. Polek św. Kunegundy
Tow. Król. Wandy .
I ow. żeń. św. Jad. Kr. Polski
Tow. żeńskie Jedność .
Iow. Polek “Oświata”.
Iow. Niew. Pol. św. Jadwigi
Sokolice “Wolność” .
Tow. Sok. Król. Wandy .
Zwycięstwo Polek .
Król. Kor. Polskiej
Polek .
Promień Wolności .
Cór Polskich .
Król. Jadwigi .
Córek Polskich .
tow. Polek Re ho Wolności
Tow. Śpiewu Wanda .
Tow. Sok. Polskich .
I ow. Sok. Jedność .
Tow. Polek M. Konopnickie
I O W L -
Tow.
Tow.
Tow.
Tow.
Tow.
Tow.
Tow.
Iow.
54
35
7i
28
22
3 2
18
31
31
44
15
47
-a
4-2
Ó9


ó
Tow.
Tow.
Tow.
Tow.
Król. Jadwigi .
Zwycięstwo Polek . .
Sztandar Zwycięstwa
Dzwon 'Wolności ...
Sok, Polskich Z.N.P..
33
11
30
30
12
77
16
•5
19
70
23
32
121
20
16
10
•5
12
25
T2
46
-V

24
czl. Fr. Tarzeńska, sekr.
czł. L. Pijanowska , sekr.
czł. V. Sopczyk, sekr.
czl. P. Frankowska, sekr.
czł. St. Pochucka, sekr.
czł. K. Dębska, sekr.
czł. T. Bednarkiewicz, sekr.
czł. A. Kaliszewska, sekr.
czł. I*. Schlesser, sekr.
czł. A. Wyszkowska, sekr.
czł. M. Małecka, sekr.
czł. M. Sakowska, sekr.
czł. M. Szakalim, sekr.
czł. J. Wasilewska, sekr.
czł. M. Grzechowiak, sekr.
czł. M. Majchrowska, sekr.
czł. U. Racirnowska, sekr.
czł. Ag. Bayer, sekr.
czł. M. Kaczmarek, sekr.
czł. St. Malinowska, sekr.
czł. G. lanirka. sekr.
czł. M. Rejdukowska. sekr.
czł. Jad. Szczepaniak, sekr.
czł. J. M a rei nu kowska, sekr.
czł. St. Kwiatkowska, sekr.
czł. M. Szeszycka, sekr.
czł. M. Jóźwik, sekr.
czł. H. Rozynek, sekr.
czł. R. Drzewiecka, sekr.
czł. \\ . Dziekońska, sekr.
czł. M. G^siorowska, sekr
czł. St. Czekałła, sekr.
czł. J. Miłońska. sekr.
czł. K. Kleis, sekr.
czt. M. Kowalska, sekr.
czł. W anda Szyndler. sekr.
czł. M. Rydecka, sekr.
czł. S. Gałomińska, sekr.
czł.—J. Żołkitwiak, sekr.
czJł. L. Podgórska, sekr.
czł. ii. Skudnik. sekr.
czł. P. Kuszmińska, sekr.
KUCHNIA.
Lcgomina z pomarańcz na zimno.
Żelatyny białej listków 6, ró
żowej 3 — razem zaparzyć szklan
ką wody wrzącej i mięszać do o
studzenia — przez ten czas dru
ga osoba wyciska sok z 5 poma
rańcz i 2 cytryn. 5 żółtek utrzeć
z dwiema szklankami pudru do
białości — wtedy sok przecedzony
z pomarańcz i cytryn wlewa się
do ubitych żółtek i po jednej ły
żeczce żelatynę, mięszając dobrze.
Z. ubitą przez ten czas z pozosta
łych 5 białek pianę łyżką w jedną
stronę wymięszać z masą i w for
mę wylaną wodą zimną włożyć
przygotowaną masę, dodając kie
liszek ar akii, a po 2 godzinach le
gom i na gotowa.
Sposób łatwego obierania orze
chów włoskich z żółtej
skórki.
Aby się pozbyć żółtej gorzkiej
skórki, trzeba orzechy namoczyć
w zimnej wodzie na jaki tydzień,
taka łatwością schodzi z orze
chów, jak ze świeżych.
Pożywność orzechów i słodkich
migdałów.
W artość pożywna orzechów i
migdałów, nie jest ogólnie znana
i doceniana, a jednak orze: 1 y za
wierają w sobie 57—67 procent
tłuszczu, słodkie migdały 53 proc.
kiedy w śmietanie, procent tłusz
czu wynosi zaledwie 23 proc.
I rocz tego, obfituje ono w biał
ko, ktorego procent dorównywa
białku znajdującemu się w mięsie
wołowem. Daje się z nich przy
gotowywać rozmaite przetwory,
a że są niedrogie, mogą w ięc sta
nowić znakomite dopełnienie co
dziennego pożywienia. Wartość
pożywcza 100 gramów słodkich
migdałów', równa się pożywności
litra mleka lub 8 joj.
Kapusta włoska faszerowana
ryb*
Ładne zdrowe główki kapusty
włoskiej, średniej wielkości, po
krajać na ćwiartki. Obgotować
wgorąCej osolonej wodzie, na
stępnie umieścić je n» durszla
ku, aby woda obciekła. Gdy ka
pusta ostudzona, nakładać między
listki następujący farsz: wątrób
ki rybie i tłuszcz, jaki się znajdu
je u ryb, a także odpowiednio do
potrzeby, jaki funt ryby obgoto
wać w wodzie, mieć ugotowane
kilka grzybków, parę cebul spa
r zony cli, przeprowadzony cli przez
maszynkę i przesmażonych w ma
śle. — wszystko to odpowiednio
posiekane przesmażyć w maśle i
osolone, opieprzone, przestudzo
ne użyć na przekładanie kapusty,
którą, t. j. tc ćwiartki, trzeba wią
zać czystą bawełną, żeby farsz z
nich nic wyleciał, następnie kła
dzie się tę kapustę w rondel, pod
kładając sporo masła, a gdy ka
pusta miękka, robi się zasmarzkę
zmasła i mąki, uważając, aby by
ła dobrze zasmażona a nie rumia
na. rozrobiona sosem od kapusty;
dobrze cukrować i odpowiednio
gęstą jarzynę podać do stołu.
Grzanki z farszem do ozdoby pół
miska z drobiem.
T rzy podawaniu do obiadu pie
czystego kur lub kaczek, wszy
stkie wątróbki oddzielnie usiekać
i udusić \v większej ilości masła,
z dodaniem trochę bułeczki i
śmietany. Dobrze z tymi dodat
kami wymięszać i już nie dusić.
Oddzielnie chlebek pszenny czer
stwy, obetrzeć ze skórki, pokra
jać w cienkie plasterki, zamoczyć
je w mleku, potem osączyć i ob
rumienic na masie. Grzanki te na
pół godziny przed wydaniem pie
czystego na stół, posmarować
wyżej opisanym farszem i trzy
mać ciepłe pod blachą, dopóki nie
będzie »x>ra użycia ich. Wówczas
brzegi półmiska ubrać na prze
mian temi grzankami i kupkami
surowej natki pietruszki.
Co bardzo zdobi półmisek.
Pasztet z zająca a la Strasburski.
Pozostałości od zająca, pół fun
ta boczku wieprzowego, pół f. cie
lęciny, p<»ł f. słoniny, funt wątro
by wieprzowej, dwie cebule dusić
razem w rondlu przez 2 godziny
— wątrobę kładzie się, gdy wszy
stko do połowy uduszone _ na
stępnie <lwa lub trzy razy prze
prowadzić prze maszynkę od mię
sa. potem przez sito, osolić, dodać
pieprzu, jałowcu i ułożyć w ron
dlu, upychając łyżką, aby był ści
sły —- niech tak stoi przez noc
tałą bil> cały dzień,*— następnie
trzeba rozgrzać na ogniu, aby wy
szedł pasztet z rondla — oblać
rozpuszczoną słoniną lub posma
rować szmolcem, a będzie ładnie,
biało wyglądał. Chociaż nie pie
czony w piecyku, jest smaczny i
trwały.
Rodzice! Uczcie dzieci czytać
i pisać po polsku!

xml | txt