OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, April 18, 1912, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1912-04-18/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Kobiety w adwokaturze
Referent komisyi sądowej,
Czerń oswitow, oświadczył, że ko
misy a uznała wniosek ioo posłów
zażądany, pod warunkiem jed
nak, że do pełnienia obowiązków'
adwokatów przysięgłych i pry
watnych dopuszczone będą jedy
nie kobiety, które otrzymały wyż- -
sze wykształcenie prawnicze. Re
ferent zwraca uwagę, że ustawy
rosyjskie nigdzie nie wspominają
o niedopuszczaniu kobiet do ad
wokatury i prosi Dumę o uchwa
lenie wniosku komisyi sądownej.
V\ iceminister sprawiedliwości,
Wierowkin, występuje przeciwko
dopuszczeniu kobiet do adwoka
tury. /Warunki pobierania wy
kształcenia przez kobiety nie mo
gą być obecnie uznane za jedna
kowe z temi, w jakich wykształ
cenie to podbierają mężczyźni.
Kurs nauk prawniczych w wyż
szych żeńskich zakładach nauko
wych nie jest wcale obliczony na
przygotowanie kobiet do działal
ności sądowej. Zapominać przy
tem nie należy, że działalność ad
wokacka, mająca charakter służ
by publicznej, jest rówrnocześnie
do pewnego stopnia służbą pań
stwową w dziedzinie wymiaru
sprawiedliwości. Uchwalenie więc
przez Dumę dopuszczenia kobiet
do stanu adwokackiego byłoby
przesądzeniem sprawy ogólniej
szej, dopuszczenia kobiet do służ
by państwowej. Ponadto i inne
względy natury moralnej przema
wiają przeciwko dopuszczeniu ko
biet do adwokatury. Z uwagi na
to rząd uważa wniosek ustawo
dawczy ioo posłów za conajmniej
przedwczesny i zrzeka się opra
cowania odpowiedniego projektu
ustawodawczego. (Oklaski na
prawicy).
Andronów oświadcza, że zapa
trywania jego na tę sprawę roz
chodzą się z zapatrywaniami par
tyjnych kolegów jego, paździer
nikowców. Mówca przeciwny
jest dopuszczeniu kobiet do ad
wokatury, choćby z tego wzglę
du^ że wytworzy to niebezpiecz
ną konkurencyę, która wywoła u
padek etyki adwokackiej i zupeł
ną dezorganizacyę stanu adwo
kackiego.
Przemawiają w dalszym ciągu
Timoszkin przeciwko dopuszcze
niu kobiet do adwokatury, oraz
hr. lTwarow i Szubińska za do
puszczeniem. Ten ostatni kończy
wywody swoje uwagą pod adre
sem przeciwników dopuszczenia.
Intelektualna — mówi — ducho
wa praca bardzo jest właściwa
kobiecie i tylko brudne umysły i
brudne usta mogą wyrazić przy
puszczenie, że obecność kobiet
wniesie jakieś zgorszenie lub coś
brudnego do atmosfery, w której
pracować będą, służąc prawdzie
i godności ludzkiej.
• " *, i
Praca i walka są tak koniecz
nym warunkiem bytu ludzkiego,
że gdzie one ustają, tam śmierć
przychodzi lub wycieńczenie, któ
re ją sprowadza.
PETOEFI.
Piękna kraina węgierska obcho
dzi obecnie uroczystość odsło
nięcia mauzoleum, poświęconego
pamięci jednego z najlepszych
swych synów' i jednego z najwię
kszych swych poetów' — Ale
ksandra Petoefiego. Urodzony w
roku 1822 — zginął w roku 1849
w bitwie pod Siedmiogrodem,
walcząc za wulność swojej Oj
czyzny. Syn ubogich rodzicówr,
patrzący od zarania życia na u
cislc, jakim Niemcy austryaccv
krępowali węgierskie życie naro
dowe, Petoefi w utworach swoich
jest poetą czysto narodowym i
gorącym piewcą wolności. Wiele
z nich przeszło w usta ludu; śpie
wają je w chatach i wśród puszt
rozległych, ciągnących się nad
Dunajem i Cis>ą. I nie dziw! Peł
ne są uczucia, szczerości, mis
trzostwa w malowaniu barwnem
słowem natury, pełne ognia, za
pału, przede wszy stkiem zaś mi
łości kraju, ukochania tych Wę
gier, za których wolność poeta
walczył do ostatniej kropli krwri.
Nawet Anglicy i Niemcy skwa
pliwie przełożyli na swój język
te nieporównanej piękności pie
śni węgierskiego poety-bohatera.
W roku 1848. gdy ojczyzna
Petoefiego powitała przeciw ja
rzmu austriackiemu, poeta pier
wszy chwycił za broń.
Pierwszym był w boju, nie
zważał na kule, szedł tam, gdzie
największe groziło niebezpie
czeństwo. Gdy z pomocą Austrvi
udały się na rozkaz cesarza Mi
kołaja I wojska rosyjskie, gdv w
przeważającej sile zbliżyły się
pod Siedmiogród, Bem, główny
wódz armii węgierskiej, jenerał
polski, wsławiony podczas 'kam
panii polsko - rosyjskiej w roku
1831, ujrzał się w położeniu wiel
ce trud nem. Bmuszony był do
walki z cztery kroć liczniejszym
nieprzyjacielem. Pomimo to, z
początku szczupła armia węgier
ska zwyciężała, ale w końcu ule
gła przemocy. Petoefi poległ, ob
skoczony przez kozaków. Śmierć
za ojczyznę, na polu chwały by
ła jego pragnieniem i to piękne
praognicnie autora węgierskiego
“Hymnu narodowego’* w dniu
3rgo lipca 1849 roku spełniło się.
Ciłowtiego wodza węgierskiej
armii powstańczej, którego po
święcenie ofiaine nie poszło na
.marne, bo sprawiło odrodzenie
Węgier, generała Bema, łączyła
z Petoefim przyjaźń serdeczna.
Młody ^>oeta pokochał starego
wodza, jak ojca. Jaknajtkliwiej
wyrażał się w miarę, jak najwię
ksze oddawał mu pochwały. “U
rodzony wśród hufcu dział, o
chrzczony krwdą, wyrosły w wal
ce o niepodległość, droższy mi,
-niż wszyscy inni generałowie wę
gierscy”.
T'kliw'a przyjaźń do ostatniej
chwili łączyła tych dwóch boha
terów, walczących o wolność
królestwa węgierskiego. Pefcoefi
czcił w Bemie wojownika i wo
dza, który był gotów w każdej
chwili złożyć swe życie za uko
chaną sprawę. To też nie posia
dał się z radości i szlachetnej
dumy, gdy stary wódz przypiął
mu order za waleczność. Zginął,
jak rycerz - bohater — na polu
chwały.
Z KRONIKI GALLUSA.
Piesn o Bolesławie Chro
brym, śpiewana przez ry
cerstwo niemieckie.
O królu Polski! ojców twoich
ziemi
najpiękniejszy nie zdobędzie wróg
. ho ty jej bronisz siłami wszelkie
mi,
boś ty jest Wielki, a z tobą jest
Śóg
Niepokonany j niezwyciężony
Cesarza złote rozbijasz legiony.
Idziem 4o walki dumni i zuch
wali.
nęci nas stawa i bogaty łup.
V\ sercach nam ogień zawiści się
pali,
ogień, co wszystkich naś zapędza
w grób.
Ciałem się naszcm dzielić będą
kruki
psy je żarłoczne rozerwą na
sztuki
Tak nas ukarzą srogie sądy boże
że chrześcijańską przelewamy
... krew'...
j,
A ty, o królu, żeś podbił Pomorze
i żeś tam wiary świętej rzucił siew
w wszystkich dostatkach, w po
tędze i chwale
będziesz Polakom panował
wspaniale.
ZDANIA.
W szystko upada pod kosą
śmierci, prócz cnoty.
Stanisław Potocki.
Szlachetne dusze płacą za uf
ność wdzięcznością — podłe, po
gardą.
Hen. Sienkiewicz.
Tak zawsze i wszędzie
Choćby*nawet w niebie
O Polsko bez ciebie,
Mnie źle i źle będzie.
Z. Krasiński.
CM młodości mojej gardziłem
nikczemnym trunkiem, zdaleka
zawsze bywałem od wina i miodu
i podobnych napojów a piłem za
wsze tylko czystą wodę. Oto mo
je sposoby za pomocą którj'ch nie
tylko życie przedłużyłem, ąle i
zdrowia dobrego zawsze zażywa
,em- :v,.
Mikołaj Radziwiłł.
(Żył 109 lat w' dobrem zdrowiu).
KUCHNIA.
Dyspozycya obiadów podług
Dr. Lahmarma.
I.
Obiad: Budyń z. kartofli, sos ka
parowy. Kapusta czerw, duszona
z jabłkami. Sałata ziel. endywia.
Makaron włoski z serem. Kompot
z gruszek. Le£oniina z ryżu z so
kiem.
Kolący a: Makaron zapiekany.
■Selery z masłem. Sałata zielona.
< *Knrki kwaszone. Rzodkiewki.
C lileb razowy, masło, ser śmie
tankowy. Mleko zsiadłe.
II.
Obiad: lartynki z jajkiem i
szczypiorkiem. C*rzyby zapiekane.
Marchewka z groszkiem. Kartofle
z masłem. Borówki. Budyń z
manny z szodonem.
Kolacya. Owsianka. Smażone
kartofle. Sałata z pietruszką (z
korzenia). Jabłka, orzechy, figi.
1 warożek. Mleko zsiadłe.
III.
Obiad. Zupa z jabłek. Opiekan
ia z fasoli z sosem pomidorowym.
Jarmuż z kaszą orkiszową. Kar
tofle smażone. Śliwki suszone
pieczone. Ciasteczka kruche.
Kolacya. Omlet z zieleniną. Ka
pusta duszona. Kompot z ryżem.
Marmeladka z jabłkiem. Mleko.
Kapusta z grzybami.
Kwaszoną kapustę włożyć w
rądeł, nalać wodą i gotować do
dając kilka grzybów suszonych,
parę cebul i pieprzu tłuczonego.
Skoro się ugotuje, zapalić ją sło
niną przesmażoną z cebulą lub
masłem i łyżką mąki. Wydając,
obłożyć kiełbasą wędzoną lub
grzybami suszonemi, które po
przednio dobrze miękko obgoto
wać, utarzać w mące i obsmażyć
w maśle. Wyborna potrawa na
post.
Makaron pieczony z jabłkami.
Zrobić zwyczajny makaron i li
piec go w piecyku na żółto. Oso
bno udusić jabłka z cukrem, cyna
monem i łyżką masła, następnie
wymięszać z makaronem, włożyć
w rądel wysmarowany masłem i
wysypany makaronem bez jabłek
i wstawić w piecyk na io do 15
minut. Wydać, osypawszy go cu
krem.
Wyborny kompot z truskawek na
winie.
Truskawki opłukać, posypać cu
krem, zakropić lekkiem czerwo
nem winem i postawić w lodowni
na parę godzin.
Kie ma zapewne człowieka,
któremnby w życiu złe nie przy
chodziły myśli, ale to są ziarna,
które wiatr rozwiewa, dopiero
czyn zły wkorzcnia chwast na
wieki.
ł • ■ " <* / r
Pięć razy więcej pochłania kar
czma niż wszystkie zakłady nau
kowe w kraju!
Stan. SzczepanowskL

xml | txt