OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, April 18, 1912, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1912-04-18/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

ze świata:
Podczas wyborów do parla
mentu niemieckiego brały kobie
ty czynny udział w agitacyi i do
pomogły wielu posłom wejść do
parlamentu. Gdy tylko socyafliści
zdobędą wiykszość w parlamen
cie niemieckim, to kobiety zyska
ją prawo głosu, a na to nie trze
ba już długo czekać.
W Budapeszcie, stolicy Wygier,
odbyła się w przeszłym miesią
cu konwencyy unia robotników
zajętych w handlu. Na konwen
cyi tej uchwalono rezolucyy, aby
popierać równouprawnienie ko*
kiet.
Z Rumunii doszły wieści o nad
zwyczajnym wzroście organ i z a
cyi kobiecych, mających na celu
zdobycie politycznego równou
prawnienia. Stifrażystki w Rti
rnunii mają zacząć wydawać wła
sne pismo p. t. “Prawa kobiet*'.
Deputacya złożona z to kobiet
wniosła petycye do sejmu gali
cyjskiego o danie kobietom praw
politycznych. Wszyscy członko
wie komitetu sejmowego oświad
czyn sic osobiście za równoupra
wnieniem.
Niedawno została w Barcelo
nie uwięziona niejaka Henryka
Marti, p»>d zarzutem zamordowa
nia „kilku niemowląt, celem przy
gotowania z ich krwi cudownych
leków. Dotychczasowe śledztwo
stwierdziło, że co najmniej 8 dzie
ci padło ofiarą tej zwyrodniałej
wiedźmy, policya jednak jest pe
wna, że wykryje dalsze ofiary. W
ostatniem mieszkaniu, które zaj
mowała Henryka Marti, znale
ziono w zamurowanej framudze
ściennej kości i włosy ludzkie, a
badając dawniejsze jej mieszka
nia, znaleziono w ziemi obok do
mu również mnóstwo kości ludz
kich. Jedyne dziecko żyjące,
dziewczynkę Angelitę, córkę nie
znanych rodziców, znalezioną w
domu znachorki, umieszczono u
szwajcara pałacu sprawiedliwości.
Angclita opowiadała, że znachor
ka dawała jej często do jedzenia
mięso o wstrętnym smaku. Wnio
skują stąd, że wiedźma w swo
jem zwierzęcem okrucieństwie
żywiła dzieci żyjące mięsem dzie
ci zamordowanych. W mieszka
niu jej znaleziono zeszyt ze spi
sem chorób, które można leczyć
środkami, sfabrykowanemi z krwi
dzieci. W więzieniu potworna
znachorka usiłowała odebrać so
bie życie, ale przeszkodzono te
mu.
7. 11alberstadtu donoszą po
między robotnikami polskimi, za
trudnionymi w przedsiębiorstw ie
p.'f. “Dippe i Schw artze”, wybu
chła nagle zarąza czarnej o
spy. Chorych izolowano, wszyst
kim innym zaszczepiono ospę.
Stifrażystki chińskie rozbiły
szyby w gmachu zgromadzenia
narodowego w Nankinie.
•Petersburg. Większość człon
ków Rady Państwa w sprawie
projektu prawa o oświacie ludo
wej wypowiada się przeciwko
nauczaniu w języku ojczystym w
szkołach początkowych w miej
scowościach, zamieszkiwanych
przez obcoplemieńców.
Podczas dyskusyi nad etatem
ministeryum oświaty w sejmie
pruskim poruszono sprawę zało
żenia uniwersytetu w Poznaniu.
Nacyonal iści-liberał ni wypo
wiedzieli się za założeniem uni
wersytetu w interesie germaniza
cyi.
Polacy uniwersytet uważają za
niezbędny; ale powinna być w
nim wykładana literatura polska
i nauka polska.
Konserwatyści wyj>o w i a da j ą
się przeciwko projektowi założe
nia uniwersytetu, obawiają się
bowiem aby tą drogą nie stwo
rzył się pruski Kraków.
Debaty dotychczas są bez wy
niku.
Komisya wniosków ustawoda
wczych Dumy państwowej zaak
ceptowała projekt rządowy o
zniesieniu ograniczeń stanowych,
stosowanych przez prawo wzglę
dem włościan i mieszczan. Ko
misya, zalecając obecnie pełnej
Dumie ten projekt do przyjęcia,
proponuje przyznać wszystkim
poddanym rosyjskim w całem
państwie, niezależnie od ich po
chodzenia stanowego, z wyjąt
kiem jedynie żydów, równe ze
szlachtą prawa co do służby pań
stwowej i co do nagradzania or
derami i innemi oznakami, przy
tem powinny być zniesione wszel
kie przywileje, pozwalające oso
bom pewnych stanów zajmować
określone posady, zwłaszcza rzą
dowe.
DZIENNIK ZWIĄZKOWY.
Oprócz ‘'Zgody'* tygodniowej Zwlg
zek Narodowy Polaki wydaje Jeszcze
DZIENNIK ZWIĄZKOWY,
pismo codzienne, polityczne, społecz
ne I literackie. Prenumerata wynosi
ła dawniej $3.00, a obecnie została
zniżona na $2.00 rocznie. Półrocznie
wynosi $100, a kwartalnie 60 cen
tów.
Dziennik Związkowy wychodzi co
dziennie o 8-mJu stronicach, jest naj
tańezem pismem polakiem w Amery
ce, kosztuje bowiem prawie tyle, co
gazeta tygodniowe.
Kto chce poznać wartość I pożyto
ezność Dziennika Związkowego, niech
nadeśle swój adres, a otrzyma darmo
kilka numerów na okaz. Bracia Zwiąż,
kowcy, popierajcie swoje własne
dzienne pismo przed wszystklemi in
ne ml.
Adres:
DZIENNIK ZWIĄZKOWY,
1404-1408 W. Diylsion 8t.,
Chicago, III.
Potrzeba dla Dziennika agentów we
wszystkich osadach poląklch. Prosi
my slą zgłaszać po informacye I wa
runki.
MAŁŻEŃSTWO JAKO OZNA
KA ŻAŁOBY.
Grono panien różnego wieku i
urody utworzyło w Nowym Yor
ku klub, którego zadaniem było
zwalczać instytucyę małżeńską.
Członkinie przysięgły sobie, że
nie narażą nigdy na szwank swo
body dziewiczej. Na czele klubu,
bojkotującego małżeństwo, stanę
ła młoda i ładna miss Katarzyna
Brown, dla której to postanowie
nie nie było smutną konieczno
ścią. Przez dwa miesiące żadna z
członkiń nie przeniewierzyła się
powziętemu gremialnie postano
wieniu, lecz oto pewnego dnia
miss Katarzyna, jadąc automobi
lem, uległa wypadkowi; od śmier
ci niechybnej uratował ja młody
i piękny mężczyzna. Stało się to,
co się nieraz dzieje w razach .po
dobnych ; ofiara uczuła dla swego
zbawcy tak żywą wdzięczność, że
nie znalazła innego dowodu, jak
• fiarę ze swej wolności. Można
sobie wystawić oburzenie jej to
warzyszek. Postanowiły rozwią
zać klub natychmiast, a na znak
żałoby... wyjść zamąż w ciągu
miesiąca. Łatwiej jednak po
wziąść, niż wykonać tę decyzyę.
Czcić pamięć wielkich
1)obrą jest rzeczą,
' To uszlachetnia
Duszę człowieczy.
Na myśl przywodzi
Przepiękne wzory,
Xa które patrzym
Pełni pokory. •
T przypomina
Tch świetne czyny,
Które im sławy
Dały wawrzyny.
Dobrze czynicie
Panowie, damy,
Wołając: — Wieszczu,
Pięknie kłaniamy!
A zwłaszcza w czasach,
Jak te, dzisiejsze,
(idzie zwolna dusze
Coraz są niniejsze...
*•10X17
Bardzo piękny tak zwany “bal
timorski” haft, odpowiedni do
bluzek płóciennych.
Z życia, . przychodzi wszystko
złe, ze szAuki płynie tylko szczę
ście, \'\nrn . , .
Henryk Sienkiewicz.
Modelka “Zgody”.
9Z13
Sukienka kimono” dla dziew
czynki z popielatfcj lub białej ma*
teryi. Spódniczka może być też
układana w fałdy.
Forma jest cięta na 4. 6 i d/ie
sięcio-letnie dzieci. Na taką su
kienkę dla 10 letniej dziewczynki
trzeba jarda materyi 27 cali
szerokiej.
Foremki wysyła Adtn. Dzienni
ka Związkowego za nadesłaniem
10 ct. w srebrze lub znaczkach
pocztowych.
Ubranko dla chłopczyka
z białej flaneli lub szewiotu, ozdo
bione białymi lub innego koloru
wypustkami lub szutasieni. For
mę można dostać na 3, 4, 6 i 7
letnich chłopczyków. Mat ery i
trzeba 3J4 jarda, 36 cali szerokiej.
Formy wysyła Adm. Dzienni
ka Związkowego, 1408 W. Divi
sion st. za nadesłaniem 10 ct. w
srebrze lub znaczkach poczto
wych.
Dziwnie Opatrzność swoich
wiernych broni,
Jak zechce pajęczyną jak niu
rem zasłoni.
Okruszyny gospodarskie.
(>wies jest najlepszem ziarnem
dla kur w flecie, pszenica i kuku
rydza w zimie.

xml | txt