OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, January 23, 1913, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1913-01-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

“THE ZGODA”
Offidal Ortu nf Um
P0L1SH NATIONAL ALL1ANCE
•f tka U. S. of N. A.
WEEKLY EDITION
Thn mIr foliali N#x.
in America Ihat Circulat**
Um*ir,T “ SUfc* ** K
1406-1408 W. Dhriaion Str.
CHICAGO, 1LL.
“ZGODA”
Orgtn Związku Narodowego
PoUkiego w St. Zjedn.
WYDANIE TYGODNIOWE
Słuśr Polektemu Wychodit wu
nelelaia i cciciwie w* waiyat
kich a prawach naród pniaki ob
chodzących.
1406*1408 W. Dmsion Ul
Włckor Park Stalina.
CHICAGO. ILL.
Entcred as second-dass matter Noaember 8. 1911 at the Post Office at Chicag, tltmois. under the Ad af Juty 16. 1894
No. 4. (Wydanie d!a kolie!)
Chicago. 111., 23-go Stycznia (January) 1913. (Wonei’s Editioo)
Rok (VoL) 32.
NASZ PROGRAM.
I.
Zaledwie kilka już tylko tygodni dzieli
nas od przyszłego Zjazdu Kobiet Z. N. P., na
którym obrany zostanie nowy zarząd Wydzia
^ Kobiet Z. N. P. i orno wioną spora ilość
spraw, dotyczących przeprowadzenia nowych
Uchwał na najbliższym sejmie związkowym.
Czas najwyższy, by kwestyę nadchodzącego
Zjazdu Kobiet wziąść pod uwagę i na posie
dzeniach grup związkowych żeńskich ją przed
stawić i dobrze się nad rożnem i rzeczami za
stanowić.
W' pierwszym rzędzie, prezeski grup
przedstawić i wytłómaczyć winny członki
niom, jak ważną i donośną rzeczą jest każdy
Zjazd Kobiet i położyć nacisk na to, iżby sio
stry związkowe głosowały tak, by Zarząd Wy
działu Kobiet składał się z osob światłych, ro
zumnych i uczciwych, osób oddanych sercem *
całem i duszą sprawcom związkowym, osób
chętnych do wzniosłej i szlachetnej pracy na
niwie narodowej polskiej.
Osią prac wszelkich w grupach związko
wych żeńskich winien być zarząd Wydziału
Kobiet Z. N. P. On to, zarząd, winien być nie
jako słońcem, któreby opromieniało ogół sióstr
związkowych naszych i zagrzewało ich do
zbożnej pracy dla dobra własnego i Ojczyzny;
słońcem, któreby rozświetlało nasze drogi i
prowadziło nas hen! w górę, w krainę ideałów
narodowych, ideałów ogólnych poniekąd. C.ru
pv związkowe żeńskie patrzeć winny na tenże
zarząd Wydz. Kobiet jako na swego W odza
i Mistrza i Przewodnika we wszelkiej ideowej
i ogólnej pracy związkowej; grupy związkowe
żeńskie patrzeć winny na tenże zarząd jako na
wzór doskonały i piękny, z któregoby dobry
przykład poświęcenia się dla Ojczyzny i za
parcia się własnych ambicyi brać mogły; gru
py związkowe żeńskie do tegoż zarządu zwra
cać się winny we wszystkiem z zaufaniem i
z tern przekonaniem, że znajdą w nim wszelką
potrzebną pomoc i radę w danym wypadku. —
A aby od tegoż Zarządu Wydziału Kobiet mo
żna się było spodziewać tych i innych jeszcze
rzeczy, należy nam baczną zwrócić uwagę na
to, jakie osoby w skład tego zarządu wchodzić
będą dzięki w borowi naszych delegatek
związkowych, zebranych na przyszłym Zjeź
dzić Wydziału Kobiet, jaki odbędzie się w
dniu 23-go marca b. r. w So. Chicago, 111.
Dla informacyi zaznacza się, iż delegatką na
Zjazd W ydziału Kobiet Z. N. P. może być ka
żda dobrze stojąca członkini Związku Narodo
wego Polskiego — tak ubezpieczona, jak i nie
tibezpieczona, która już spełna rok jeden nale
ży do Z. N. P., a sześć miesięcy do grupy,
którą ma reprezentować. Delegatkami nie mo
gą być urzędniczki innych organlzacyi.
Każda grupa żeńska ma prawo wybrać je
dną delegatkę na każde dziesięć dobrze stoją
cycb członkiń i obowiązana jest zaopatrzyć
swe delegatki w mandaty podpisane przez za
rzqd grupy z przyłożoną pieczęcią.
Na Zjeźdzei Kobiet w Marcu obrany zo*
stanie Zarząd Wydziału Kobiet Z. N. P. skła
dający się z prezeski, wice-prezeski, sekretarki,
kasyerki i dziesięciu dyrektorek — w skład za
rządu W ydziału Kobiet Z. N. P. wejść mogą
tylko członkinie ubezpieczone, które należą
conajmniej rok jeden do Związku Narodowego
Polskiego.
Zjazd Kobiet Z. N. P. wyznacza pensye
dla prezeski, sekretarki i kasyerki Wydziału
Kobiet. Uchwałę tę zatwierdza Zarząd Cen
tralny Z. N. P.
A teraz, pomówmy o programie pracy
W ydziału Kobiet Z. N. P. — Regulamin te
goż W ydziału opiewa, iż głównym celem Wy
działu Kobiet Z. N. P. jest: zorganizować
wszystkie Polki na całym obszarze Stanów
Zjednoczonych w żeńskie grupy pod jeden
sztandar Związku Narodowego Polskiego. Ja
każ wielka i doniosła praca!.*?. Czy zeta jemy
sobie z tego sprawę my, siostry związkowe —
delegatki na przyszły zjazd Kobiet Z. N. P.?'
Czy rozumiemy doniosłość stosownego wy
boru urzędniczek do Wydziału Kobiet na tym
że Zjeździe? Zaiste! światłych i roztropnych
potrzeba nam osob u steru, by cel ten pierwszy'
Wydziału osięgnąć, by pierwszorzędne to za
danie wypełnić, by skutecznie dla dobra Zwią
zku Narodowego Polskiego pracować. Mając
w pamięci 10-ty paragraf ostatniego Regula
minu Wydziału Kobiet Z. N. P., który właśnie
w streszczeniu cel ten zaznacza, delegatki na
przyszły Zjazd Kobiet Z. N. P. obmyśleć win
ny środki, sposoby i drogi ku dopnięciu tego
celu wiodące i też na Zjeździć ogółowi delega
tek przedstawić — bo, zadaniem delegatek
być winna współpraca z Zarządem Wydziału
Kobiet Z. N. P. i współpraca z ogółem sióstr
związkowych i wszystkich w Z. N. P. wogóle.
C ele nasze to po większej części idealne —
część finansową, część materyalną w większej
mierze wzięli na siebie mężczyźni w Z. N.
P- — nam powierzono w większej mierze tę
“najlepszą cząstkę” — pracę idealną w Związ
ku. O! chciejmy kochane siostry związkowe,
zrozumieć wielkość posłannictwa naszego w
organizacyi naszej!... Obce organizacye, or
ganizacye inne, nam pokrewne i polskie, za
rzucają nam tak często, żeśmy — kobiety w
Związku Narodowym Polskim — w' organiza
cyi naszej zerem, że nie mamy swobody dzia
łania, że nie możemy nic dobrego same z sie
bie uczynić i t. d. i t. d. Pokażmy, że tak nie
jest! Złóżmy dowód naszej swobody działania,
naszych dobrych chęci i dobrej woli! Przeko
najmy nieżyczliwych nam, że nie jesteśmy by
najmniej zerem w organizacyi naszej, ale czą
stką najszlachetniejszą i najlepszą tejże —
podnieśmy Z. N. P. z punktu idealnego, w kie
runku tym właśnie, w którym nam pracować
w głównej mierze powierzono i pozwolono.
Dalszy paragraf ostatniego Regulaminu
Wydziału Kobiet Z. X. P. brzmi: “Dziatwę
polską nauczać języka polskiego i w tym ce
lu łącznie z gminami zakładać szkbłki waka
cyjne i sobotnie we wszystkich osadach pol
skich”.
Dotychczas szkółki wakacyjne i sobotnie
prowadzone pod egidą Wydziaju Kobiet Z. N.
P. istnieją tylko w Chicago. Powyższy para
graf opiewa, iż zadaniem Wydziału jest: za
kładać je we wszystkich osadach polskich.
Zrozumiałem jest, że ani Wydział, ani żadna
z poszczególnych członkiń tegoż nie jest w
stanie wyjeżdżać na prowincyę w celu zakła
dania i kontrolowania takich szkółek waka
cyjnych i sobotnich. Na Zjeżdzie jednak omó
wić będzie można dokładnie tę sprawę i wy
nalesć środki i sposoby po temu, by paragraf
ten Regulaminu Wydziału Kobiet Z. N. P.
można było wypełnić, słowo w czyn zamie
nić. W inojem przekonaniu, grupy związkowe
eemikicr łwb też gminy grup winny na siebie
wziąść obowiązek utrzymania takiej szkółki
wakacyjnej czy sobotniej w swej miejscowo
ści czy też dzielnicy i koszta utrzymania tej
że ponosić. Wydział Kobiet w Chicago zada
walniająco spełni swój obowiązek w tym kie
runku i odnośnie do tego paragrafu jeżeli
szczerze i wiernie spieszyć będzie z pomocą
moralną danej grupie czy gminie przy zakła
daniu i podczas prowadzenia szkółek. Dana
grupa czy gmina wybrać powinna ze swego
łona tak zwany komitet szkolny, składający
się z odpowiednich osób, któryby zajął się tak
założeniem szkółki jak i baczył nad jej roz
wojem i postępem. Tenże Komitet Szkolny
winien pozostawać w ścisłej styczności z Cen
tralnym Komit. Szkolnym z łona Wydziału
w Chicago, do tegoż Komitetu Centralnego
zwracać się o pomoc moralną, rady, wskazów
ki, informacye i t. d. i t. d. — Szkółki sobotnie
i wakacyjne, o ile one staną na wysokości
swego zadania, będą kieclyś ważnym czynni
kiem narodowym dla nas tu na wychodźtwie
i pozbawiać się myśli przeprowadzenia para
grafu o szkółkach co do litery — nie powin
niśmy. Należy nam tylko starać się o to, by
szkółki te spełniały swe zadanie, by stanęły
na szczycie swej doskonałości i pracować 1 —
pracować! — usilnie i wytrwale pracować!!!
Miejsca niedługo zabraknie — przestanę
dziś na tern. W następnym numerze Zg<»dy
postaram się omówić dalszą część programu
pracy naszej i kwesty i, jakie okażą się na cza
sie wobec zbliżającego się Zjazdu Kobiet
Z. N. P.
Poza tern serdecznie i usilnie proszę Szan.
Siostry Związkowe o swą osobistą opinię i
zdanie w różnych kwestyach dotyczących
programu naszej pracy.
Oto, siostry związkowe, czas i sposobność
okazania, jak .bardzo na sercu leżą nam inte
resa i sprawy naszego Związku i naszego do

xml | txt