OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, April 17, 1913, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1913-04-17/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

ZGODA
ORGAN ZWIĄZKU NAR. POL.
w Stanach ZJednocaonych Pdl. Ain.
Wychodd w hałdy czwartek.
Biuro rediikcyi 1 administracji:
1406 W. Dłv1ston St . Chicago, 111.
JM7
ZGODA
APPEARINO EVERY THURSOAY.
Offlclal orgua of the Polleh National Alllance of the
Itntted .States of Korth America.
Publhtheti by the Pollah National Alllance of U. 8t
•f N. A.
1406-1408 W. Divlslor» 8t.,
Chicago, III.
Teicphone: Monroe 76V77®.
Subn«-rłbtlon prft-e for met n ber* of thc Poilsh National
Alllance:
Per annum . Mc
To non-iiKtnbcra .70e
To other countrlea . fl.SO
WŁADYSŁAWA TYLKOWSKA, Redaktorka.
Zarząd Centralny Zw. Nar. Pol.
PREZES: — Kazimierz iychi Ińsk 1. 1406-1408 W. Dlvl
«lon St , Chicago. III.
SEKRETARZ JENERALNY: — Szymon J. Czechowic*.
1406-1408 W. DlYlnlon St., Chicago. 111.
KA8YER: — M. Majewski. 1406-1408 W. DiMsion St.
Chicago. III.
DYREKTORZY: — M. Rakowska. I.. S. Malłek. M. Kmle
elak. W. Chudzińska, N. K Złotnicki. W. Kuflewskl.
J. P. Szymański, S. Merrnel, wszyscy z Chicago.
LEKARZ NACZELNY: — Dr. W. Kuflewskl, 1406-1408
W. D!visłon St.. Chłcaćo. III.
ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — Juliusz śmietanka 69 W.
Washington St.. Chicago, III.
Zarząd Wydziału Kobiet Zw. Nar. Pol.
Prezeska: M. A. Ku.Mewska. 2634 W. 22-ga ul.
Wice prezeska: W. Jankowska. 1725 W. 47-ma ul.
Sekratarka: Janina Dunin, 2821 No. Sprlngfleld ave.
Kasyerka: J. Zembal. 950 Will ul.
Komisarka na całe Stany Zjednoczone z Wydziału Ko
biet Z. N. P. — Walerya Lipezyńska, 255 N. Kast st..
Grand Raplds, Mich.
Wydziałowe: Magdalena Milewska, Eugenia Koniu
szewska, Marya Sakowska. Marya Osada, Pelagia Stranc,
Antonina Łukaszewska, Marya Jakińska, Władysława
Chudzińska, Janina Dunin, Anna Łukasik. Władysława
Lipińska, Marya Majewska, Aniela Sklerczyńska, Anto
nina Mróz, Weronika Swiderska, K on s Lancy a Bucholc.
Tabela Podatku Stopniowego Zw. N. P.
(§160, Art. XIX konatytncyi Zw. W. F.
WIKI §
«#
16—18 08
18— 19 09
19— 20 09
tO—2t 09
11—22 09
22— 23 10
23— 84 10
24— 26 10
25— 26 10
28—27 11
27— 28 11
28— 29 12
29— 30 12
38— 31 12
99—32 13
32— 63 13
33— 34 14
34— 33 14
39— 38 16
38—37 19
37— 30 18
38— 39 18
39— 40 17
40— 41 18
49—42 19
42-43 19
49—44 20
44—49 21
49-48 22
48—-*7 23
47— 48 24
48— 49 29
49— 60 20
8 S § S g
3 M M
17 25 33 42 60
17 26 34 43 52
18 26 35 44 93
18 27 36 45 64
1® 28 37 47 56
19 29 38 48 58
20 29 89 49 89
20 30 40 61 61
21 3t 42 92 62
22 32 43 94 66
22 33 44 56 67
23 36 48 58 09
24 38 48 80 71
25 37 49 62 74
28 3* 51 84 77
28 40 93 80 79
27 41 94 88 82
28 42 98 71 85
29 44 58 73 88
30 48 61 78 91
32 47 83 78 86
33 49 68 82 98
34 61 68 85 103
38 63
37 68
39 68
40 80
42 83
44 88
48 89
48 72
80 78
68 79
sili
«• w w M
58 66 75 83
60 69 77 M
62 70 79 88
63 72 81 90
•* 74 84 93
87 77 86 98
M 78 88 98
71 81 81 101
73 33 94 104
76 $6 97 108
78 $9 100 111
•1 82 104 118
83 95 107 11»
•• 98 111 123
*0 102 115 128
92 106 119 1J2
98 109 122 138
99 113 127 t41
102 117 131 14#
108 122 137 162
111 128 142 118
115 131 148 184
120 137 164 171
Oprócz tej tabeli członkowie płaco 12c na fundusz o*
brotowy. z czego Już "Zgodę” otrzymuje bezpłatni#.
Watepne wynosi od każdego członka oez wzglądu no
wiek I ubezpieczenie $2 00. przyczem kandydat otrzymuj#
odznaka I certyfikat darmo.
Kandydaci na członków nłeubezpleczonych płaca 80
centów watapnego I także otrzymują odznaka bezpłatnie}
podatku zaś mleałacznego płaca 12 centów, z czego "Zgo
da” Już Jeat opłacono.
Kandydaci, którzy skończyli 40 lat mogą ubezpieczy#
elf nlo wyżej Jak na $100.
UWAGI
miłość i po
Siostrom związkowym —
zdrowienie!
Na wszystkie strony słyszeć się daią dy
sputy i uwagi na temat ostatnio dokonanego
czynu sufrażystek angielskich, które w bez
myślności swojej i krańcowej złości wysadzi
ły w po wietrzę stacyę podmiejskiej kolei < >x
ted, w Surrey, pod Londynem. Oto wyjątki z
telegramów nadesłanych do tutejszych pism:
“Londyn, Anglia. — Stacya podmiej
skiej kolei t)xted została wysadzona w
powietrze przez sutrażystki. Mury popę
kały szyby i drzwi strzaskane. W ruinach
znaleziono zegar od piekielnej maszyny,
rewolwer i bańkę z naftą”.
“W Stockport pociąg towarowy zo
stał wysadzony w powietrze. W agony
były obkine naftą i żywicą. Maszynista
ciężko ranny”.
Koło Birmingham wszystkie stacye
są strzeżone przez patrole. Wszędzie po
zamachu znaleziono plakaty z podpisem
“Prawo wyborcze dla kobiet”.
“Manchester, Anglia. — W miejskiej
galeryi obrazów kobiety zniszczyły zupeł
nie trzynaście pierwszorzędnych dzieł
sztuki’’.
Wiadomości treści podobnej chyba nie
wymagają komentarzy... Każda rozumna i
szanująca siebie kobieta przyzna, że dążenie
do celu wytkniętego przez sufrażystki w ten
sposób nic godzi się z pojęciem logiki i oso
bistej godności kobiecej. To, co czynią dziś
sufrażystki angielskie tam za oceanem, daje
nam kobietom tu w Ameryce i kobietom wo
góle dużo do myślenia. Niejednokrotnie zmu
szone jesteśmy zastanowić się nad tern, czy
postępowanie ich jest racyonalnc czy nie.
Są tacy, którzy taktyki sut razystek an
gielskich bronią, twierdząc, że jest ona niczem
inneni jak “złem koniecznem”, żc sufrażystki
angielskie postanowiły dopiąć celu bez wzglę
du na środki, i że za tę wytrwałość w swych
postanowieniach należy im .się nawet kredyt.
Hm... posłuchajmy, co pisze w tym wzglę
dzie “Dziennik Zwfczkowy”:
“Coraz szersze zataczający kręgi ruch *
kobiecy do zdobycia praw wyborczych
przechodzi obecnie ostre kryzys w An
glii. W wielu krajach mądre i spokojne
kobiety czynami swemi, taktem i użytecz
nością swą dla społeczeństwa zdobyły to
prawo bez wstrząśnień. Finlandya świeci
przykładem. Kilkanaście kobiet zasiada w
sejmie finlandzkim. Ogólnym szacunkiem
i czcią cieszy się przewodniczka robotni
czego stronnictwa finlandzkiego, stara
kucharka, głosu której zrównoważonego
i dobrotliwego słuchają wszędzie chętnie.
W wielu stanach amerykańskich zdobyły
kobiety to prawo. W niektórych krajach,
a zwłaszcza we Francyi bogatej, kobiety
o prawo to nie walczą, mając niepodziel
ną władzę w rodzinie. Bez wyborczej
kartki putrafi francuska kobieta stać na
pierwszem miejscu wszędzie. Skandalicz
ną za to kroniką, przedmiotem wesołych
drwin i złośliwych szyderstw' stały się ->u
fra/ystki angielskie.
Co prawda, kobiety angielskie znaj
dują się w dość dziwnem położeniu. Nie
otaczają ich dworne względy Francuzów,
nie są one przedmiotem zbytku i bezsen
sownego nieraz kultu jak w Ameryce Za
dużo jest kobiet w Anglii. Za dużo pa
nien. Młodzież angielska na swych bar
kach dźwiga olbrzymie co do rozmiarów
państwo. Znikomą jest liczba Anglików
wobec setek milionów różnych ludów roz
rzuconych po całej kuli ziemskiej w gra
nicach imperyum brytyjskiego. Trzeba u
trzymywać olbrzymią flotę wojenną, flo
tę handlową. Niezliczone masy młodych
ludzi mieszkają w Indyach, w Afryce, w
Ameryce, w charakterze urzędników pań
stwowych. Trzemysł i handel angielski
wszędzie mieć muszą dzielnych, energi
cznych, młodych przedstaw icieli. — W ię
ks/a część młodzieży angielskiej wnet po
dojściu do samodzielności opuszcza An
glię*
Masa niezamężnych kobiet średniej i
bogatej klasy przebywa w opuszczeniu,
lak było zawsze w Anglii od czasu, gdy
zdobyła nazwę “Królowej niórz”. To też
nigdzie nic ma tylu bezmyślnych staro
panienskich wybryków, co w Anglii. Tam
powstają Towarzystwa opieki nad mu
rzynkami w* Afryce środkowej, organiza
cyc wykupujące (?) małych Chińczyków,
stowarzyszenia przeciw wiwisekcji, ar
mie zbawienia, spirytystyczne kółka, wy
wołujące chociażby duchy mężczyzn w
braku żywych. — Moda i bezmyślność
kierowała damy te od jednej organizacyi
do drugiej, od jednego celu do drugiego.
W tym kołowrocie histerycznych poszu
kiwań za ideałem, za zapełnieniem pustki
życia, niezapełnionej macierzyństwem. —
trafiły damy te na kwestyę politycznego
równ -uprawnienia. I zaczął się prawdzi
wy taniec na Łysej górze.
Że napadały one na ministrów, że |>o
turbowały pana Ascjuitłia, o to mniejsza.
Czasami środki takie zwracają pilniejszą
uwagę poszkodowanych na zaniedbane
przez nich obowiązki. Że walczyły one z
policyą — także rzecz zrozumiała. Ale ze
strony tych arystokratek i zamożnych ko
biet, które najspokojniej przechodzą obok
nędzy swych sióstr umierających z głodu
po norach londyńskich, ze strony tych có
rek lekarzy, pastorów i t. d., pogardliwie
usuwających się od nędzarki, sprzedają
cej swe ciało, aby żyć tylko, ze strony tej
bogatej i średniej sfery kobiet nastąpił
cały szereg czynów, które z wrócić powin
ny uwagę wszystkich na kobiety z tej sfe
ry, jako na niebezpieczeństwo publiczne.
Przyczyniło się także w znacznej mierze
nadużywanie trunków i wręcz powiedzia
wszy pijaństwo rozpowszechnione wśród
kobiet angielskich.
Mama zniszczenia opanowała te zbo
czone istoty. Po wybijaniu szyb w maga
zynach spokojnych kupców, wcale polity
ką się nie zajmujących, przyszła kolej na
niszczenie listów; po niszczeniu listów
zaczęto palić domy, nieraz należące do
kobiet, co dowodzi już zupełnego idyo
tyzmu, teraz wysadzają w powietrze dy
namitem stacye, pociągi — jak to dzisiaj
czytamy w depeszach, ciężko raniły bied
nego maszynistę.
W zdziczeniu swem zwróciły się prze
ciw najwyższym płodom ruchu ludzkie
go, przeciw dziełom sztuki. Zniszczyły
zupełnie trzynaście obrazów w- Manche
ster, między innymi znane na cały świat
obrazy mistrzów angielskich, jak Leigh
b»na “Androniaohe”—Watts’a “Wieczor
na modlitwa’, “Miłość i śmierć*’, Holnian
1 funta “Cień i śmierć” itd.
Na szczęście szałem tym ogarnięta
została tylko próżniacza kla^a kobiet Ro
botnice angielskie dążą do równoupraw
nicnia także. Partya pracy wypisała na

xml | txt