OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, April 17, 1913, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1913-04-17/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

Sprawozdanie.
8PRAWOZDANIE Z OBCHODU U
RZĄDZONEGO STARANIEM
Wydziału Kobiet Z.N.P. dla dziat
wy na Town of Lakę.
W niedzielę, 30-go marca r. b. w
sali parkowej w Davls Squaro na
Towu of l^ake. za staraniem Wydziału
Kobiet Z. N. P., odbył się obchód 50
letuiej rocznicy Powstania Stycznio
wego urządzony specyalnie dla dzia
twy 1 trzeba powiedzieć, że obchód
ten rzeczywiście osi^gn^ł cel, gdyż
sala była przepełniona.
Punktualnie o godzinie 3-oJ po po
łudniu program rozpoczęto obrazka
mi ruchomymi, których treść tłuma
czyła pani Marya Sakowska. Obra
zki przedstawiały panoramę Racławi
cką, żołnierzy polskich, różne ważne
chwile dziejowe, pomniki K. Puła
skiego w Washingtonie i Savanah,
Ga., oraz pomnik bohatera Racławic,
Tadeusza Kościuszki, który to pomnik
został ufundowany przez Z. N. P. 1
ofiarowany rządowi Stanów Zjedno
czonych., oraz widoki Kolegium Z.
NP.
Następnie p. Marya Sakowska za
gaja obchód przemową, w której o
smajmla cel zebrania, starania, jakie
Wydział Kobiet Z.N.P. podejmuje,
ażeby przez szkółki, obchody itp. pra
ce unarudawiać dziatwę polską, także
zaznacza, 4© podobne obchody powin
ny być urządzane przez wszystkie or
ganizacye we wszystkich miastach,
miasteczkach i miejscowościach,gdzie
tylko znajdzie się choć parę rodzin
polskich, ażeby zaznajamiać młodsze
generacye z dziejami i historyą pol
ały gdyż poznawszy to, nie będą się
wstydzili, że są Polakami.
Na przewodniczący poprosiła pani
Sakowska p. Kuflewską, a ua sekre
tarkę p. Pelagię Stranc.
Numer pierwszy programu wyko
nał chór dzieci ze szkółek sobotnich
z Bridgeportu i Town of Lakę pod
kierownictwem nauczycielki panny
Jadwigi Krassowskiej “Pieśń żołnier
ską", za którą odebrali oklaski.
2. Bardzo ładuie wypowiedziała de
klamacyę A. Sygnet, p, t. “Smutna je
sień'*.
3. Piękny wiersz M. Konopnickiej
p. t. “Stach”, zadeklamował Ste
fan Stachurski, nagrodzony oklaska
4. Fortepian solo, urywek z opery
ml.
“Marta”, wykonała Hel. Chrzanowska.
Mała fortepianistka wykazuje wiel
kie zdolności muzyczne.
6. Przemowa dyrektorki Wydziału
Kobiet Z. N. P„ p. M. Milewskiej. Sz.
mówczyni, nasamprzód, ażeby uczcić
pamięć bohaterów powstania, pros!
zgromadzonych o powstanie. Nastę
pnie w przystępny I zrozumiały spo
sób opowiada dzieciom czyny i męs
two dzieci w W. Ks. Poznańskiem,
jak one ukochały język i mowę ojczy
stą I mimo kar, rdze 1 innych prześla
dowań. nie dały jej sobie wydrzeć i
zachęca dziatwę do wstępowania w
Jej ślady, gdyż dopóki zachowamy ję
zyk nasz i obyczaje, to pomimo prze
śladowania, męczeństwa i ukrzyżowa
nia. Polska żyć będzie i nie zginie.
Dalej opowiada różne ważne chwile
dziejowe, zachęca dzieci do nauki
języka, historyi i literatury pol
skiej.
Muszę zaznaczyć, iż szan. mów
czyni tak serdecznie przemówiła do
dziatwy, że ta w lakiem skupieniu i
ciszy siedziała, że możnaby było u
słyszeć szelest spadającej szpilki.
6. Wiersz patryotyczny |z werw^
i zrozumieniem rzeczy wygłosiła Hel
cia Trembaczkiewicz.
7. Bardzo pięknie wypadł wiersz pt.
“Orzeł Biały” — deklamowany przez
Adelcię lladecka.
8. śpiew małego Marcysia Belki
spodobał się wszystkim.
9. Deklamacya Wal. Chrzanowskiej
p. t. “Modlitwa polskiej dziewczyny”
przyjęto oklaskami.
10. Ogólne brawa zyskała również
Stan. Stachurska, za wypowiedzenie
wiersza “A czy znasz ty bracie mło
dy”.
11. Tekla Graczyk zadeklamowała
bardzo pięknie: “Polskie dzieci".
12. Dyalog przez małego Belkę i
Paszkiewicza p. h “Polak mały” po
dobał się wszystkim.
Muszę zaznaczyć, iż wszystkie nu
meru wypadły bardzo dobrze i wszyst
kie bez wyjątku wynagradzano opa
skami i dziatwa zachawywała się
wzorowo. Na zakończenie rozentuzya
zinowana młodzież, oraz całe zebranie
odśpiewało “Boże coś Polskę”, “Jesz
cze Polska nie zginęła” i “Ospały i
gnuśny” i inne śpiewy patryotyczne,
poczem rozeszli się wszyscy do do
mów.
Wydział Kobiet Z.N.P. od czterech
lat w dzielnicy tej, to jest na Town
of Gake prowadzi szkółkę sobotnią w
parkowej sali Davis Square, róg 45-ej
i So. Paulina od godz. 1:00 do 3:30
po poł., a szkółkę wakacyjną w szko
le publicznej Seward School, 46-ta i
Hermitage ave., i stara się pracować
przeciw wynaradawianiu się naszej
dziatwy, więc też Wydział ten ma na
dzieję. że tak, jak dotąd, tak i nadal
ogół życzliwy przez jaknajliczniejsze
przysyłanie swych dzieci okaże swą
współpracę.
Pelagia Stranc,
Sekretarka Obchodu.
Jak nie masz metalu tak twrar
dego, któregoby ogień nie zmię
kczył, tak nie ma sprawy złej do
tego stopnia, żeby jej pieniądz
me naprawił. Złoto zmusza nawet
umarłych do mów ienia, a bez pie
niędzy nie można niemowom na
wet nakazać milczenia.
SWORN STATEMENT OF THE POLISM WEEKLY ZGODA
(WomerTs Edition)
Statement of tha ownership, mamgement, circulation, etc., .of
ZGODA (Women’1 Edition) publiehed Weekly at Chicago, III., required
by the Act of August 24, 1912.
NOTK — ThU statemetit ia to bo madę In duplikat*, both em>iea to be
,7.. , . re*J by the publJahi-r to the poetmaster, who will *end one eony to the
T hlnd ArtMlMtMnt Postmaster (Jenerał <I>ivi*ion of Claselftcation) Waahinieton DC
and retuln the other In the files of the pnat offloe. '
President — K. tycblińskl. 1104-08 W I)ivision st.. Chicago, III.
Secretary — 9 J. Czechowicz, 1406-08 W. Divisfon st.. Chicago, III.
Rdltor — W. Tylkowska. 1406-08 W. Di v i słoń st., Chicago. 111.
Business Manager — Joseph Olbińskf, 1406-08 W. Division at., Chicago II*
Publisher — POLISM NATIONAL ALLIANCE of the United States of
North America. 1406-08 W. Divi»ion st., Chicago. III.
Ownera: (If a Corporation, give namos and addresses of stockholders
holding 1 per cent or morę of total amount of stock).
Polish National Alliance of the United States of North America. an Il
linois Corporation not for profit, and haviog no stockholders. the owners
betng the members of the organization.
Known bondholdera, mortgages, and other security holdere, holding 1 per
eent or morę of total amount of bonds» mortgages, or other eecuritłes:
There are no bonds, mortgages or other sectirities outstandlng
Ayerage numer of copiee of each ieeue of this publication sold or dla
tHbutsd, through the maile or otherwłse, to paid subecribers during the
•łx months preceding the datę of thie statement. (Thie Information la re*
quired from daily papera only).
POLISM NATIONAL ALLIANCE of the United States of North America
K. ftYCHLlŃSKI, President.
....Swom to and subscribad before me thie 4-th day of Aprll. 1918
(SKAL) JOHN S. ZA WILIŃSKI, Notary Public.
(My conamission expir*s Feb. 19th, 1918).
Szkółki sobotnie dla
dziatwy.
Utrzymuje je Wydział Kobiet
Z. N. P.
_ ~ )
Szkółki Sobotnie Wydziału Ko*
biet Z. N. P. prowadzone są w
następujących dzielnicach:
Trójcowo — hala parku Nr. I
od godz. lej do 4-ej po poł.
Avondale — hala Wachowskie
go, róg Milwaukee ave., i Gre
sham ul., od godz. 9-ej do 12-ej
przed poł.
Town of Lakę — hala parku
Davis Square, od godziny lej do
godziny 3:30 po południu.
Wojciechowo — hala Pułaskie
go, róg Ashland ave. i 18-tej ul.,
od godz. io—12 rano.
Bridgeport — hala parku Mark
White Sąuare od godz. 9:30 do
11:30 w południe.
Szkółki sobotnie mają wielkie
znaczenie dla dziatwy naszej, to
też spodziewać się należy, że ro
dzice zrozumią doniosłość spra
wy i tłumnie posyłać będą dzieci
do szkółek.
Z Grup Z. N. P.
Towarzystwo Sztandar Polek,
grupa 633 Z. N. P. obchodziło dn.
27 marca io-cioletnią rocznicę za
łożenia przy suto zastawionym
stole. Prezesowa otworzyła ob
chód. aby uczcić pamięć zmarłej
prezesowej i założycielki Towa
rzystwa przez powstanie. Nastę
pnie powołała sekretarkę do od
czytania sprawozdania z czynno
ści za 10-lecie.
Towarzystwo Sztandar Polek,
grupa 633 Z. N. P. założone zo
stało dnia 3go marca 1903 roku;
założy c iel kami To wa rzy st wa
Sztandar Polek grupy 633 Z. N.
P. były;
M. II. Łebkowska,
M. Makarska,
M. Tarnowska,
St. Dąbrowska.
Członkiń wstąpiło do Towarzy
stwa 108, z których zostało wy
kreślonych 40 i dwie Członkinie
umarły, więc grupa liczy 66
członkiń. Towarzystwo Sztandar
Polek grupa 633 wypłaciło po
śmiertne po dw’óch członkiniach
100 dolarów; chorych członkiń
meldowało się 13, którym wypła
cono wsparcie w chorobie w su
mie 151 dolarów. Towarzystwo
nn cele narodowo - patrotyczne
wyasygnowało 150 dolarów. Pre
zes* »wa pani Jakińska powoduje
panią Komisarkę I.ipczyńską na
przewodniczącą wieczoru, która
przemawia abyśmy pracowały w
zgodzie i jedności jak dotąd tak i
nadal, aby się Towarzystwo jak
najwyżej wzniosło. Następnie
przemawia pani Chodzińska dy
rektorka Z. N. P., a później pani
Sakowska także dyrektorka Z. X.
P., potem panie Zembal i Osada.
Myjcie wasz statki przy
pomocy
GOLD GUST
Zwykła woda oczyści tyl
ko powierzchownie. Wsyp
cie do niej trochę Gold Dust
a pójdzie do dna rzeczy i wy
czyści wszystek brud wszy
stkie mikroby i wszystkie in
ne części. Gold Dust oczyszcza
jakoteż czyści.
Jeżeli używacie Gold Dust
to możemy Was zapewnić,
źe Wasze statki będ^ jaśniej
sze i czyściejsze, niż kiedy
kolwiek przedtem, o przy
tem zaoszczędzicie połowę
czasu zwykle zużytego do
mycia.
Gold Dust lepiej wykona pracę niż
mydło lub inny środek do mycia, o
raz zuoszczę- j
dza połowę
czasu.
Gold Dusi jest
sprzedawane w
5o i dużych pa
czkach. Duża
paczka to więk
sza oszczędność
‘Let the GOLD^UST TWINS do your work
Wszystkie te panie życzyły To
warzystwu jak najlepszego roz
woju. Następną mówczynią była
panna Napieralska, która, koń
cząc swą mowę dodaje, że nietyl
ko jedna polska organizacya niech
się wznosi, ale wszystkie polskie
organizacye niech się wznoszą i
niech żyje Polska. Następnie
przemawiał pan Perłowski i za
chęcał nas nadal do pracy, że
tylko od nas zależy przyszłość
Polski i życzył Towarzystwu do
czekania 25-letniego jubileuszu.
Założycielka pani Dąbrowska
dziękowała wszystkim za tak li
czne zebranie.
J. Skupniewicz,
sekr. prot.
Są ludzie, którzy próbują wszy
stkiego, a wybierają najgorsze.
POTRZKBA ACKNTAW
w kardem miasteczku do J®*
dtenla na naszych 1»13 okazo
wych bicyklach. Piaście po ®p«
ryalną ofert®. Najlepsze gwa
rantów. 1913 modele 919 do <7
s hamulcami I gumami, ktdro
nl® podlegają przekłuciu. Mo
del® 1911 I 1912 najlepszego
wyrobu 97 d® $13. 109 z DR('
OIW RRKI rozmaitego wyro
bu 1 rozmaite modele, dobro
Jak nowe $3 do 99.
W wiflkł WypnąUJłf* Fabryczna Wf.
eprredat. Wyeyłamy na okas bes
centa wpłaty, płtrlny cipm I dajemy !•
HM NA PIMRC. GUMY, hamulce do tyl
nych k*ł. lampy I Inne nięśri do bicykli
wnzyntklcb wyrobó w za pól ceny. NIK KU*
PU4CIK, dopdkl nie doatanlerl# naszego ka
talogu I oferty. Płesrle teras.
MKAP C Yt l.r CO. Papt. H. m, CHICAGO.
Szkoła Akuszeryi
Nnaks Akanforrl w języku Polukim po
dług praw I m*t >d najnowszych «m«rr
kanakuh Po ldizaz« azrzogoijr 1 warun
ki prósz* płM/
Dr. «Mztf Kozłowski
4S00 S. Ada •«. CMeago. III.
Ntoorani na l'omor dla Koh «t
Ktokolwiek >>r*T4le*w* ninn.
*ko ł »drM, otr/yma ioik^niła
prft»^ naacflfo wynalazku który akróci prac* |.raT
lita na |iAł. Wyiiemr tikta podręczą ik naaryrh
«ł wnyrb wyrobów f> (nowych lekarstw, r>r/.yp>i
rów toaletowych tti Adreaujcla
WŁAIIYMŁAW W. UÓRALHKI,
LIKOM CMlilH Al. WOBIH
*4*0 Macał* Ar# i blca«*, U. ». A

xml | txt