OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, May 08, 1913, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1913-05-08/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

TAKT
KOBIETY.
U kobiety takt” jest rodzajem uzupeł
niającego subtelność i pewnego siebie .umysłu,
który jej dopomaga w stosunku i zachowaniu
się z ludźmi.
O mężczyźnie powiada się, że posiada ro
zum lub dobre serce; bardzo rzadko można u
słjszeć pochwałę taktu jego, ta zdolność od
czuwania sympatyi, prędkie oryentowanie się
w sytuacyi rozumienia, gdzie należy zachować
się z rezerwą, gdzie okazać serce, ten rozum,
który kieruje rozumem, wszystko przeważnie,
jak zauważył słuzsnie Jan Ruskin, właściwem
jest kobiecie.
Kobiety, prawie wszystkie kobiety, posia
dają pewien takt, takt równający się — np.
czułości mimozy, która ją wyróżnia pomiędzy
innemi roślinami. Ale prawdziwa kobieta po
siada oprócz tego ten nieoceniony dar intuicyi,
jasne zrozumienie, które jej dozwalają przeni
kać osłony, zamiary i myśli odgadywać i nigdy
fałszywego nie uczynić kroku. Gdyż pozory
światowe są nadzwyczaj i nieskończenie ruch
liwe, i ażeby je zgłębić, nie wystarcza słyszeć
i w idzieć, trzeba czuć i odgadywać. Słyszymy
wokoło mówiących ludzi, ale — czy możemy
być pewni, ile prawdy zawiera się w ich sło
wach? Widzimy uśmiechających się i płaczą
cych, czy możemy wiedzieć napewno, jakie
prawdziwe uczucia pokrywa płacz lub u
śmiechr.. Odgadnąć jaki grób rozpaczy po za
nim niekiedy się kryje.''.. Otóż ów takt wto
dzony lub nawet w doświadczeniach nabyty,
dozwala nam zgłębiać rozmaite odmiany, od
czuwać przyczyny, słowem łączy dusze nasze
z duszany drugich ludzi.
laki związek dusz cenny jest dla umysłu
i >erca, zaostrza i zarazem uszlachetnia uczu
cia, dlatego głupie i zarozumiałe kobiety są
szorstkie i odpychające, gdyż szorstkość bra
kiem taktu tłómaczyć tylko można. Jm rozsą
dniejszą i wiecej jasnowidzcą jest kobieta w
swej dobroci, tern więcej rozwija w sobie po
czucie taktu. 1 akt — ułatwia stosunki z ludź
mi i czyni je przyjemnymi, chroni od niezli
czonych przykrości i niestosowności, które
chociaż w gruncie rzeczy są nieznacznemi, a
jednak psują harmonię i zmniejszają powab w
pożyciu z ludźmi. Takt — uczy kobiety słów,
jakie, kiedy i w jaki sposób wypowiedziane
być powinny; taktem odczuwają potrzebę mil
czenia, potrzebę słuchania i okazywania zacie
kawienia w rozmowie, instynktownie pod
chwytują myśli mówiącego; nie okazują lek
ceważenia, tak niemiłe sprawiającego wraże
nia, umieją rozmawiać ze wszystkimi, z jed
nymi z dobrocią i pobłażliwością, z innymi
grzecznie a skromnie, szczerze lub z pewną
powściągliwością i stosownym chłodem umie
ją okazać szacunek lub upokorzenie się, umie
ją być grzecznemi z niżej od siebie stojącemi,
umieją właściwie zawsze się zachować, co ko
biety czyni tak bardzo miłemi i nadaje niektó
rym kobietom urok tak rzadkiej powagi i szla
chetności.
Takt — najzwyczajniejszym zwrotom
grzecznostek i komplementów odbiera pozór
banalności, czyni najzwyklejszą uprzejmość
miłą i pożądaną, jeżeli jest w właściwym cza
sie okazaną. 1 akt- sprawia, że oddawanie na
wet najniższych posług nie czyni je upokorza
jącemi. I akt udziela dobroci jej prawdziwą
wartość i jest powabem serca. W przyjaźni, a
nawet w miłości, takt odgrywa nieograniczo
ną rolę: zapobiega nudom i przesytowi i nie
porozumieniom ; wyklucza nawet pewne —
niezręczności, które, pomimo że są nieznaczne,
a jednak bywają do niepoprawienia. Najuko
chańsza kobieta może się wydać nieznośną,
jeżeli w niewłaściwym czasie jest zbyt hałaśli
wą, najdroższa przyjaciółka — natrętna.
Najśliczniejsze uczucia—utkane są z nie
znacznych rzeczy i tylko takt kobiety zapobie
ga rysom w tej tkanienie. Takt u kobiety jest
nietylko jednym z największych jej uroków,
ale powinien on siłę jej stanowić, z której mo
że czerpać o tyle więcej, o ile jest rozumniej
szą.
W gruncie rzeczy, modna dzisiejsza ko
bieta nie posiada dawnej towarzyskiej niepe
wności siebie. Za nadto odważnie płynie łód
ką swego życia wśród wirów światowych ku
upatrzonym przystaniom, nie zważa na ota
czające ją ze wszech stron przeszkody, uprze
dzenia, nieprzyjaźn świata męskiego dla jej
działalności, rywalizacyę kobiet, zazdrość, o
szczerstwa i wiele innych rzeczy. Jak to wszy
stko omija? jaką bronią rozporządza? Bez
wątpienia, wielkim entuzyazmem— i wytrwa
łością. Ale to nie dość. I akt — w walce życio
wej, jest najnaturalniejszą bronią; on stanowi
zdolność, która jej czynnościom nadaje powa
gę. nawet jej błędom wyjednuje przebaczenie.
On pokieruje nią wśród rozmaitych kompli
kacyi, gdzie “za” i “przeciw” ścierają się z so
bą, on nauczy ją usunąć uprzedzenia, bez uży
wania gburowatości, ubezwładnić nieprzy
jaźń, osłabić rywalizacyę, uciszyć zazdrość,
nakazać milczenie oszczerstwu.
Chcąc zachować swą pełną '•wolność” bę
dzie się starała ochraniać wolność innych, nie
przechwalając się ze swych zdobyczy.
Nawet i znakomita kobieta ulega łaj^tro
podchlebstwu. Takt zachowa ją przed zaży
ciem trucizny w niej zawartej, miasto poddać
się jej i używać życia w* rozkosznej bezczyn
ności, silna doświadczeniami, z podniesioną
głową i błyszczącym wzrokiem, dążyć ona bę
dzie do właściwej niezależności, a możliwość
powodzenia, podwojoną zostanie. Im wię
cej jest widzianą i obserwowaną, tern bardziej,
starać się musi, by oszczerstwo się jej nie i
mało, a prywatnemu jej życiu niczego zarzu
cić nie można było.
Ale jeżeli dla znakomitej kobiety zacho
wanie taktu jest obowiązkiem niejako, stano
wi on główny przymiot każdej kobiety, chcą
cej swoją wolną wolę zachować. Bo — gdzie
granica pomiędzy prawdą i fałszem, omyłką i
rzeczywistością? J akt nauczy ją ocenienia
rozmaitych wartości.
Również i takt uśmierzy przesadną odwa
gę, a raczej impulsy dzisiejszej kobiety w wła
ściwe wprowadzi granice... Takt nauczy
ją zachować miarę we wszystkiem, co ją u
clironi od śmieszności idącej w szeregu z je
dnostronnością i fanatyzmem.
Z pomocą taktu przedewszystkiem pozo
stanie zawsze “prawdziwą kobietą’*.
Z DZIEDZINY ELEGANCYI I SZYKU.
Ładnie i modnie, a tanio.
Oto dewiza, którą powinna przyswoić sobie
każda kobieta średniej zamożności, a lubiąca,
żeby bliżsi i dalsi z przyjemnością na nią spo
glądali. I nie jest to małą sztuką; przeciwnie,
zaliczyć to można do talentów i to rzadkich.
Wszystko bowiem składa się na to, żeby u
trudnić wykombinowanie toalety taniej. Mody
najchętniej umieszczają wzory wytworne i
kosztowne; magazynierki akceptują je i pod
suwają klijentkom, bo najłatwiej im przyjąć
to, co gotowe, nie zmuszające ich do połama
nia w łasncj głowy; wreszcie, sklepy namawia
ją na materyały i przybrania kosztowne, gdyż
te i bardziej zwracają uwagę na ich firmę i
trudniejsze są do zbycia. Nie uledz tym poku
som, umieć na miejsce czegoś drogiego wy
kombinować strój równie efektowny, harmo
nijny, a niedrogi — to doprawdy sztuka! Z
drugiej strony, trzeba mieć na względzie oko
liczność, że to, co tanie, często bywa nieprak
tycznem, a tem samem równie drogiem lub
jeszcze droższem, są więc rzeczy, których sta
nowczo unikać trzeba. Tak więc nie radzę ku
pować zamiast aksamitów tanich welwetów,
które wycierają się niezmiernie prędko i nada
ją stary wygląd sukni lub kostyumowi po kil
kunastorazowem użyciu. Natomiast welwet
angielski, gęsty, może w zupełności ak
samit zastąpić, a jest o połowę tańszym. Rów
nież przestrzegam przed lichemi futrami; imi
tacje szynszyli i srebrnych lisów są wyroba
mi w wysokim stopniu niepraktycznemi.Tym
czasem naśladownictwo gronostai, soboli i bo
brów zostanie odróżnionem tylko przez zna
wcę, a posiada trwałość i wytworny charakter.
Dalej — trzeba umieć zastępować mate
riały drogie tańszemi, choć w dobrym gatun
ku. Tak więc suknię aksamitną na modelu lub
wzorze można skopiować w suknie; faille _
tak bardzo modny — popeliną lub kaszmirem
zastąpić; szifon — francuskim batystem. Ko
sztowne aplikacye — maszynowym haftem
lub kombinacyą kilku sutaszy.
Ważną niezmiernie przy ubieraniu się ta
niem jest umiejętność przeróbek i zastosowy
wania materyałow lub ozdób posiadanych pod
ręką.
Mając to na względzie, radzę paniom ku
powanie dobrych jedwabi na spody sukien,
tak zwane szkice. Szkic taki powinien służyć
na lata i stosowanym może być do sukien naj
różnorodniejszego użytku. Przychodzi nam
wziąć udział w weselu lub być na balu: przy
krywamy jedwabny szkic, nieraz mocno wy
tarty i pocerowany, jedwabnym batystem,
muślinem drukowanym lub plisowaną gazą i
mamy już świeżutką toaletę balową. Na wio
snę przykrywamy tenże szkic etaminą lub gre
nadiną, wreszcie cieniutkiem futrem, aby mieć
elegantką toaletę wizytową. Ponieważ tono
wanie barw jest zawsze ładncni, nie potrzebu
jemy wysilać się na dokupywanie wierzchu
zupełnie w tymże tonie, co spod; na pasowym
spodzie niebieski wierzch da ładne tony lilio
we ; na żółtym — niebieski — zielonkawy itd.
Często w ten sposób możemy z dwóch podni
szczonych toalet zrobić jedną świeżą. W tym
wypadku musimy nieraz uciekać się do zasło
nięcia plamy, lub rozdarcia, ratujmy się wów
czas wstążkami lub naszyciami; różnorodność
obecnej mody pozwoli nam łatwo wybrnąć z
tej sytuacyi.
Przy przeróbkach trzeba umieć odpowie
dnio odświeżyć każdy szczegół. W tym wy
padku ostrzegam przed domowemi środkami;
ograniczenie się upraniem w benzynie lub o
czyszczeniem spirytusem oszczędzi kilkadzie
siąt centówr, ale nigdy nie da tej świeżości, ja
ką się otrzymuje przez upranie chemiczne.
Ramo.
Ukochaj wielkie prawdy, które są tak
proste, jak prostymi są wielcy ludzie; zrozum,
że szczęście tkwi w pracy, którą człowiek u
kochał, i że w tej pracy nie wolno mu usta
wać, pożądając spokoju, który jest dopiero
wieczorną gwiazdą duszy.
Zwróć ducha twego ku wieczności — nie
pętaj go ani krępuj, a pomknie sam wrodzo
nym pędem w bezmiar czasu, czerpiąc • nowy
rytm z fluidów przeszłości.

xml | txt