OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, September 18, 1913, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1913-09-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

“THE ZGODA”
OffieielOrcaaefth*
FOUSH NATIONAL ALUANCE
of tfc* (J. S. «f N. A.
WEEKLY EDITION
Tk* only Peli.h NłwwtMr
Amenca (ket Circulatea ea
teneirelr in er ery State of tke
1406-1408 W. DirUion Str.
CHICAGO. ILL.
“ZGODA”
Organ Związku Narodowego
Polskiego w St. Zedn. ■
WYDANIE TYGODNIOWE
SłuSy Pokkiemu Wyakeditwu
rzetelnie • acaciwie we waayat
kich sprawach naród peUki eh
chods%cych.
141L-141 fW.DmsionU
Wicher Park Statioa.
CHICAGO. ILL.
No. 38.
Bntcrcda, ęccond-ctas, Apr.l ,7. 1013. a, ,hc Posl Office a, Chicag. Blrnw nnder the Ac, o, Anga,t £4.
(Wftfaole dla kobiet) • Chicago. 111., 18-go Września ( Scptember) 1013.
(Womee's Edition)
Rok (Vol.) 32.
Najważniejsze zadania kobiety.
w
Nie ulega wątpliwości, że idąc dalej
tym jak dotychczas kierunku, przy pomocy
wytrwałej pracy na polu emancypacyi społe
cznej i politycznego uświadomienia kobiet,
dojdziemy do zrównania nas pod 'względem
prawno społecznym z mężczyznami, z który
mi następnie ręka w rękę pójdziemy po dro
dze. zmierzającej do poprawy wspólnego bytu
i uzyskania pełnych praw obywatelskich.
A jędnak zawsze, pomimo, że prawa na
sze będą równe, nasze zadania społeczne będą
nas odciągać od pełnego wyzyskania tych praw
silą niezłomnych zrządzeń przyrody i ustroju
społecznego. U kobiety Polki ponad wszyst
kimi. sprawami politycznymi i społecznymi
górować będzie zawsze obowiązek żony i mat
ki.
Moralną ^wartość kobiety najtrafniej osą
dzić można ze stopnia jej miłości macierzyń
skiej ku dziecku, a jej inteligencyę ze spo$o
• Im, w jaki dziecko wychowuje. Miłość ^ła
dziecka jest wszystkim żobictom wspólna; ko
bietę, pozbawioną tego najpiękniejszego rysu
charakteru podejrzywać można o zboczenie
lub zwyrodniałosć. Ten popęd naturalny ist
nieje nawet i u szlachetniejszych, a bardziej roz
wimętych gatunków zwierząt, a wypadki roz
paczliwego bohaterstwa i nieograniczonego prr
święcenia się samic dla ocalenia lub obrony
swojego potomstwa wzbudzają podziw i szacu
nek. V. natury rzeczy ten piękny popęd natu
ralny powinien i stoi u ludzi na wyższym jesz
cze stopniu ; często zdarza się, -że kobieta, opa
nowana żywiołowo miłością do dziecka, za
nicdhuje gorąco kochanego dotychczas męża.
W takich wypadkach mężczyzna inteligentny
i myślący powinien wybaczyć chwilowej ozię
błości ze strony kobiety, starając się swoją mi
łością i troskliwością podzielić jej uczucie po*
między siebie i dziecko.
Czasem jednak zdarza się. że ta miłość
ku dziecku przybiera formy niestosowne i
szkodliwe tak dla samego dziecka, jak i społe
czeństwa, którego to dziecko ma być w przy
szłości członkiem. Mamy tu na myśli zbyte
czne rozpieszczanie dzieci, które wpaja w nie
bardzo ujemne wady, jak upór, grymaśnośe,
hystcryę i brak energii. Dziecko jest tyranem,
skoro tylko .poczuje, żc wszystko, czego zapra
gnie, osiąga, zaczyna domagać się niemożliwo
ści, teroryzuje rodziców a vr miarę lat i całe
otoczenie. Przyzwyczajone od dzieciństwa, że
każdy kaprys jego spełnić się musi, nic potra
fi ono, dorósłszy lat nifodzizńczych i rozpo
cząwszy żyć na święcie, zrozumieć warunków
bytu i tych wszystkich trudności, jakie czło
wiekowi a szczególnie nam kobietom zagradza
ją drogę w dopięciu celu. Stąd zamiast mło
dzieńczej energii objawia się w takim rozpiesz
czonym osobniku brak sił do życia i walki,
zniechęcenie do życia, żal do społeczeństwa i
hysteryczne zdenerwowanie. Która z Was
zatem, kochane Siostry, nie może swemu dzie
cku w dziedzictwie zostawić grubego majątku,
niech go lepiej nic rozpieszcza wcale.
— Błędem w zupełnie przeciwnym kie
runku jest zaniedbywanie dzieci, tak niestety
u nas w Ameryce rozpowszechnione. Kobiecie
inteligentnej, która sama matką była i wycho
wywała dzieci serce się ściska, gdy widzi te
gromady dziatwy bez opieki, po całych dniach
uganiające po najruchliwszych ulicach, nara
żone w każdej chwili na śmierć pod kołami
tramwaju lub samochodu. Notatki w pismach
przekonują nas, że takie wypadki są na po
rządku dziennym. Ile zaś wskutek tego ta
puszczona dziatwa cierpi pod względem mo
ralnym, dziczejąc i nabywając złych przywar
na śmietnikach ulicznych, ile chorób przynosi
do domu, wytarzawszy się po ulicznym bru
ku pełnym mikrobów zaraźliwych, to się na
■ wet obliczyć nie da.
Matka, która wygania dziecko dla celów
samolubnych z domu samopas na ulicę, popeł
nia czyn karygodny i lekkomyślny ; jest je
dnak inny rodzaj kobiet, które to czynią ze
smutnej konieczności, gdyż zajęte pracą na
chlcb powszedni, nie są w stanic opiekować
się dziatwą. Założenie polskich ochronek dla
dzieci, w rodzaju szkółek frocblowskich, gdzlc
ł>y dziatwa pod dozorem starszych dziewcząt
znajdowała schronienie i rozwijająca umysł
zabawą podczas nieobecności matki jest pie
kącą koniecznością. Tc jednak matki, które nte
potrzebują pod obuchem twardej konieczności
zarabiać na chlcb powszedni, niech nic wy
puszczają dziatwy z pod swego dozoru, ale
starają się o wychowanie jej i rozwijanie umv
słu, pamiętając o tern, że takie młodziutkie
głowy mają pamięć doskonałą i słowa w dzic
cinstwie z ust rodziców usłyszane na całe ży
cic zapamiętać sobie potrafią bez względu, czy
one są piękne i szlachetne, czy brzydkie i nie
moralne. To jest pierwszy i główny obowią
zek kobiety wobec społeczeństwa i narodu.
—• Hrugą, bardzo ważną rolą kobiety jest
stanowisko, jakie ona zajmuje w rodzinie i
gospodarstwie domowem. Obecnie czasy nad
chodzą coraz cięższe; o pracę coraz trudniej,
kompeteneya obniża plącę z roku na rok, a
drożyzna rośnie i rośnie w nieskończoność.
Ten proces odbywa się tak nagle, że wielu nic
jest w stanie zdać sobie z tego sprawy i w dal
szym ciągu prowadzi życic na starą modę.
trwoniąc grosz z dnia na dzień bez jakichkol
wiek zasad ekonomii gospodarczej. Mężczyźni
z zasady nie są zdolni do opanowania kwestyt
gospodarstwa domowego; z natury bardziej
dobroduszni i hojni, aniżeli kobiety, więc
przejdacają wszystko, lub zakupują rzeczy nie*
' pożyteczne a drogie. Przeciwnie my marny
wrodzony dar do drobnostkowego obliczania i
do kombinacyi w dziedzinie finansów domo
wych. Na kobiecie polega gospodarstwo dotuj
we, icdua z najważniejszych dźwigni społecr
,lc«° dobrobytu. Aż nader często zdarza
w id/iec przykłady, które tego są jasnym do
wodem ; natrafiamy na rodziny, które dostat
nio żyją i porządnie ubierają się przy małych
dochodach, podczas gdy inne przy dwakroć
wyższych ciągle ledwie koniec z końcem zwią
zać są w stanie i przeważnie od połowy mie
siąca począwszy żyją na kredyt. W pierwszym
wypadku z pewnością żona jest gospodarną i
dol>rą kucharką, w drugim lalką bezmyślną,
nie mającą żadnego gospodarczego program**.
Ktota z nas zna się na kuchni, wie dobrze, że
7. czterech funtów mięsa można zrobić wspa
niałą pieczeń lub wyschły schab, w miarę tego,
jak kto umie. Za te same pieniądze można ugo
towae smaczny obiad lub podać na stół rzeczy
bez smaku, nie do zjedzenia. Jak z jednego ka
wałka marmuru kamieniarz może zrobić na
grobek a zaś rzeźbiarz-artysta wykuć nie
śmiertelne dzieło sztuki, tak z tego samego
tnateryału jedna gosposia spitwaśzy byle co, a
druga zrobi smakołyki. Ze smutkiem wyznać
musimy, że sztuka gotowania za mało jest
między nami rozpowszechniona. Jak wicie pie
niędzy wskutek tego idzie na marne, ile nie
porozumień z tego powodu wybucha pomię
dzy mężem a żoną?
I sftnio ma *ię rzecz ze sztuką szycia. -
bierzmy przykład z naszych koleżanek w kra
ju, które pilnie uczą się kroju i szycia, aby od
czasu do czasu w wolnej chwili mogły u>zyć
cos dla siebie, lub dziecka, pomimo, żc tam w
kraju stroje są daleko tańsze, niżeli u nas w
Ameryce. Dlatego też przy małych środkach
niejedna z nich wygląda szykowniej, aniżeli tu
milionerka. Oto są zadania kobiety. Jeżeli
chcemy z czystem sumieniem stanąć przy bo
ku mężczyzn do wspólnej pracy społecznej,
wówczas przedewszystkiem musimy dać do
wód, że potrafimy godnie spełniać obowiązki,
które niezaprzeczetiie do nas należą.
Testament dziwaczki.
Adelajda Sonic, wdowa po profesorze uni
wersytetu w Berkeley, w Kalifornii, lękała się
widocznie, aby jej żywcem nie pogrzebano.
Widać to z- jej testamentu, który po jej śmier
ci otwarto w sądzie. Trwożliwa Adelajda po
leca, aby w' 24 godziny po stwierdzeniu jej
skonu, lekarze wyjęli jej serie z piersi. Nie.
dość na teni. Poczciwa Adelajda lękała się wi
docznie, aby mimo to nie ożyła, zaleca bo
wiem ciało jej trzymać jeszcze przez siedem
dni w domu i potem dopiero pochować. Zara
zem poleciła swoje 4 ulubione pieski w 24 go
dzin po jej śmierci otruć, a zwłoki trzymać
przez dobę pod winią, również 7 obawy, aby
ich żywcem nie pogrzebano. Wolę starej dzi
waczki spełniono co do joty.

xml | txt