OCR Interpretation


Zgoda : Wydania dla niewiast. [volume] (Chicago, Ill.) 1900-1913, December 25, 1913, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218620/1913-12-25/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Wewnętrzna, pustka.
Czy jest na świecie człowiek, któryby uic
słyszał skargi: ach, jakież to ży*ie nudne!
Przyczyny nudy bywają tak liczne i tak łat
we do zrozumienia. To “mama buda *, w któ
rej znudzony biedak skazany jest pędzić ży
cie, to znów, “nużąca, nieznośna jednostajność
zajęcia \ albo “puste głowy i nudne twarze”,
które codzień spotykać trzeba —- rozumie się,
że własna stanowi wyjątek.
W edług mniemania takiego osobnika, ca
ły świat zewnętrzny ma święty obowiązek ba
czyć, aby jego Wysokość, znudzony pan, mógł
znaleźć miłe i zabawne przepędzenie czasu.
"Ja. znowu ja i jeszcze ja!”, to hasło takich
rycerzy nudy i jałowych myśli.
^ycie jednak płynie i pędzi dalej szerokie,
pełne, mimo napotykanych zapór i przeszkód
mocne i wiecznie świeże i zostawia przy dro
dze tych, którzy za nim podążać nie umieją, a
tam, przy drodze właśnie jednostajnie i w wra
żenia ubogo.
w Lzem iezy przyczyna i prawdziwa pod
stawa, na której wykwita obciążające wartość
człowieka uczucie nudy. możemy śledzić i ba
dać już wpośród dzieci. Bywają rodziny, w
których słyszy się wieczne narzekanie, że nie
\\ iadomo, jak się to dzieje, ale najmilsze pocie
chy “okropnie” są niegrzeczne i wcale nie u
mieją radzić sobie z czasem. Rozwiązanie ta
kie proste. W większości wypadków przyczy
ną niegrzeczności dzieci jest tylko to, że nie
mają zajęcia. Nikt im nic wskazał, nikt ich nie
naprowadził na. umiejętność wspólnej zabawy,
na upostaciowanie martwych przedmiotów, na
zbudowanie własnego, miniaturowego pan'
stewka w domu czy w ogrodzie.
Bywają dzieci, którym żadne wskazówki
nie są potrzebne, ale to są wyjątki, ogólnie
biorąc należy ułatwić dziecku znalezienie uj
ścia dla jego fuutaiyi, co najłatwiej osiągnąć
|>T7:ez współudział, który przez dziecko nie
powinien być zauważony. Najtrudniejszy po
czątek, ale gdy ten zrobiony, niewyczerpana
fautazya dziecka niestrudzenie zajęta, tworzy
coraz nowe przedmioty uciechy i zabawy. —
Płaczliwem, bez humoru i niegrzeczncm —
dziecko zdrowe jest tylko wtedy, gdy jc ska
żemy na bezczynność.
A więc tajemnicą spokoju dzieci, ich
•zdrowych nerwów, a zatem ich pogody i weso
łości jest umiejętność wyszukiwania im zaję- *
cia a jeszcze bardziej nauczania ich, by so
bie sanie zajęcia wytwarzały, zajęcia dla nich
zajmujące, z wytrwałością podejmowane. Tak
dla wychowawców w domu jak i w szkole sło
wa Pcstalloziego winny być kardynalną wska
zówką: “Największym grzechem popełnio
nym względem duszy dziecka jest: być nu
dnym”. Tłocząca, duszna atmosfera nudy
przysłania budzące się wesoło życic dziecka i
jest początkiem pustki wewnętrznej na przy
szłość.
Też same zasady, które powinny rząd/.u**
królestwem dzieci mają równic szerokie za
stosowanie wr vświccie dorosłych i rozumnych.
Można przyjąć za pewnik, że na nrnlę życia
skarżą się tacy ludzie, którzy jako bierne ob
jckty dają się przez życie zużywać, zamiast
zachowywać się względem życia jako subjek
ty.wy czynne.
Kto ma pełne ręce pracy i zabiegać musi,
by o1)owiązkom na siebie przyjętym sprostać,
ten nie z nudą lecz z wdzięcznością wita go
dzinę spokoju, w której musi skupić się, na
brać nowych sił i ochoty do dalszej pracy i ze
swych czynów zdać rachunek przed duszą
własną.
Przeciwko nudzie i tej strasznej, dławią
ccj pustce wewnętrznej istnieje wiele nieza
wodnych sposobów. Jeśli nie potrzebujemy
illa siebie zużywać darów naszego umysłu i
naszych uzdolnień, nieśmy je na pożytek in
nym, dość jest biedy, którą gnrliwcm stara
niem. usilną wytrwałością zażegnać można,
dość pracy na różnych polach, która ludzkość
na drogę oświaty i kultury wiedzie. Wielka,
szci oka rzeka życia potrzebuje sił olbrzymich,
pochłania wszystkie i właśnie ci, którzy nie są
wyczerpani obowiązkową, ciężką zarobkową
pracą, powinni siłami sweuii zasilać ową rze
kę. Pustki wew nętrznej wtedy niema, życie w
czynie, t. j. w pełni, staje się pełnem życicnt.
Człowiek, który się na nudę życia skarży
nic zasługuje bynajmniej na politowanie, ra
czej na pogardę. Zamiast jęczeć nad tem, że
nudne i puste jest życie, powinien biadać że
on sam jest nudnym, pustym osobnikiem, bez
treści i bez celu. O ile sposoby, mogące zmie
nić i wypełnić takie l*czwartosciowe istnienie
— są do znalezienia łatwe, — o tyle otrząśnię
nie * wewnętrznej pustki jest rzeczą wielce
itudiią. Wszelki jioczątek jest trudny, najtru
dniejszy, jeśli od tego, co nazywamy łatweni,
albo od... niczego zaczynamy.
Dziwna ironia tkwi w ustroju świata. Lu
dzie dalecy od heztrcściwego, pustego próż
n i acz ego życia uważają jc częstokroć za szczę
śliwe. godne zazdrości. Wprawdzie na takie
życie w ogóle mogą sobie pozwolić jedynie lu
dzie zamożniejsi ci, których troska o clileb po
wszedni nie gnębi, ale tu powtórzyć możemy
piosenkę o tent, że pieniądz szczęścia nie sta
nowi. on tylko bardzo dopomaga do szczęścia.
Przede wszystkietn pamiętajmy, że kto z
radością czyni, ten czerpie radość z czynów
swoich.
Zofia Seidlerowa.
Przepisy kucharskie
Tort “prowence.”
l'piec dwa placki z kruchego lub biszkop
towego ciasta, a między te kładzie się nastę
pującą masę: świeżego masła ćwierć funta
trze się z ćwierć funtem cukru na pianę. Po
tem wsypać pół funta tartej czekolady, mie
szając całą godzinę i dolewając po trochu i
kwaterkę (ćwierć kwarty) słodkiej śmietanki,
bardzo gęstej; po złożeniu lukrować.
Kruche ciasto.
Pół funta mąki i pół funta masła słodkie
go zarabia się na stolnicy; dodać 4 żółtka go
towane, 1 całe surowe jajo, ćwierć funta cu
kru. Podzielić na dwie części, upiec i przełożyć
powyższą masę.
Ciasto biszkoptowe.
Cukru pół funta trze się z 16 żółtkami pół
godziny. Poczcm daje się 6 tincyi mąki,
skórki z cytryny i z 8 białek pianę. Upiec w
dwóch tortownicach i przełożyć masą wymie
nioną w torcie “provence.”
Tort z tureckich orzechów.
Trzy czwarte funta cukru miałkiego, pół
funta migdałów w łuskach tartych na tarce i
pół funta tureckich orzechów tartych i z 12
białek pianę; to wszystko razem dobrze wy
mieszać, rozdzielić na dwie części i piec. Tor
townicę wysmarować niesfonem masłem.
Masa do tego tortu: pół funta orzechów
włoskich, pół funta migdałów utrzeć na tarce;
trzy czwarte funta cukru i wody tyle, żeby ma
sa była gęsta. Przełożyć i znowu wstawić w le
tni piec.
Tort nugat.
Szklankę miodu białego, orzechów wło
skich i funt sparzonych gorący wodą i obłu
skanych z łuski wsypać w miód i przez kwa
drans smażyć na miernym ogniu. Z 5 białek
tęgą piane zmieszać dobrze z funtem cukru;
wsypać w orzechy i smażyć. Ody masa będzie
tęga (próbując wyziębić trochę) wynieść na
zimno, tortownicę wyłożyć opłatkiem, masę
wlać niech całkiem wystygnie, nakryć wierzch
opłatkiem, przyłożyć deseczkę, jak forma,
przycisnąć ciężarkiem, żeby tort był równy,
krajać nożem w wodzie maczanym, żeby się
tort nie lepił.
NOWE PRAWO OCHRONNE DLA
KOBIET.
0(1 pierwszego listopada 1>. r. weszło * ży
cic w stanic Pcim sy Kania nowe prawo, nor
mujące warunki pracy dla kobiet i dziewcząt.
Fabrykanci dopiero teraz widz.*}, że to prawo
dotkliwie uszczupli dotychczasowy wyzysk
kobiety i ograniczy nadużywanie tejże, a rów
nocześnie wprowadza zamieszanie w pewnych
gałęziach pracy.
Dziewczętom poniżej lat 2\ nic wolno
pracować po godzinie 9 wieczorem. W fabry
kach wszystkie pracowniczki muszą przestać
pracow ać już o godzinie loej, z w^ątkiem słu
żących w domach prywatnych, na farmach, za
kładach rządowych i szpitalach.
Kobiety ponad 21 lat, w niektórych ga
łęziach przemysłu mogą pracować po godzinie
cpcj wieczorem, atoli liczba godzin w* tygodniu
nic może wynosić więcej, jak 54 godzin, a do
tąd nieraz musiały w* tygodniu do 70 i więcej
godzin przebywać w pracy.
Szkoła oszczędności.
Szkoła oszczędności ma być niebawem :za
łożona w Paryżu, a mianowicie w tym celu,
aby młode dziewczęta wychować na oględne
gospodynie wzorowe.
Han szkolny jest tak pięknie ułożony, że
powinien pobudzić odnośne sfery naszego
-społeczeństwa do naśladowania. Otóż uczcui
u’ niaj*l niiędzy innemi nabrać wiadomości o
należytej wartości pieniędzy i — czasu. Mają
się przyzwyczajać do praktycznego wyko
rzystania wszelkich rzeczy w gospodarstwie
domowem. Mają się nauczyć dobrego zakupu
towarów i to tylko koniecznie potrzebnych.
J>o szkoły tej zapisała się już cała moc nie
Olko dziewcząt ale i starszych kobiet, aby się
lepiej zapoznać z gospodarstwem doinowem.
Do sejmu finlandzkiego powołano w wy
borach ostatnich, po raz drugi, panią Annę
Faruhjelm, wiceprzewodniczącą międzynaro
dowej Ligi praw wyborczych kobiet. Dziwną
anomalią jest fakt, iż w 1'inlandyi kobiety
mogą być wybrane do parlamentu, a nic ma
ją praw w samorządzie. Reforma byłaby za
sadniczo łatwa. Jednakże obecnie wszystkie
siły kobiet, jak zresztą wszystkich mieszkań
ców. wytężone są w obronie stanowiska na
rodowego, a sprawy czysto feministyczne
schodzą na plan dalszy. Kobiety pracują po
dwójnie, 1h> w sprawach ogólno-społecznych i
swoich własnych. Założyły obecnie tederacyę
związków równouprawnienia, wydają dwa pi
sma agitacyjne, federacja* liczy 2 tysiące
członków i 35 oddziałów prow incyonalnych.
Zebranie Rady miasta Paryża uchwaliło
jednogłośnie popierać w parlamencie wniosek
posła Buissona o nadaniu kobietom praw wy
borczych z samorządzie.

xml | txt