OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, January 08, 1914, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1914-01-08/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Wiadomości
Związkowe.
URZĘDOWE.
DO P.P. KASYERÓW GRUP
Z. N. P. I INNYCH INTE
RESANTÓW.
Podaje się do wiadomości P.P.
Kasyerów Grup Z. N. P. oraz
wszelkich interesantów do kasyc
ra Związku Nar. Pol., ażeby uwa
żali na jego godziny urzędowe t
uciślc się do r.ich stosowali.
KASA Z. N. P. JEST O
TWARTA CODZIENNIE W
DNIE POWSZEDNIE OD
GODZINY 8:30 DO GODZI
NY 11:30 PRZEDPOŁU
DNIEM I PÓŹNIEJ OD i-ej
DO 4-tej GODZINY POPO
ŁUDNIU.
Powyższy porządek musi być
zachowany, gdyż Kaayer Z. N. P.
jest obowiązany codziennie depo
nować pieniądze w bankach, a te
mają też swe reguły czasu unor
mowane. poza które wykraczać
nie wolno.
Wielu Kasyerów Grup Z. N. P.
ociąga się z płaceniem assessmen
tów miesięcznych na ostatnią
chwilę z końcem miesiąca, co po
woduje nadmiar pracy w biurze
Kasyera właśnie w tym czasie,
dlatego też uprasza się Szan. Ad
ministracye Grup o spieszniejsze j
wypełnianie raportów miesię- ‘
cznych i tern samem rychlejsze I
nadsyłanie należytości na po
śmiertne.
Z bratniem pozdrowieniem
JAN S. Z A WILIŃSKI,
Sekr. Jen. Z.N.P.
Protokół
Z posiedzenia Wydziału Otw. Z.N.P.
Na posiedzeniu Wydziału Oświaty
Związku Nar. Polskiego uchwalono
dać pozyrskt następującym uczniom:
Jan J. Kaltenbron, należy wraz z oj
cem do grupy 44 w Brooklyn. N. V..
uczeń New York CoMege of Dentistry
(kurs dentysuyki). uohwalono $100.
Stefan Dembowski, członek grupy
1130 w Chicago, 111., uczeń Yalparaiso j
TJniverslty (kurs inżynieryi); uchwa
lono $50.00.
Maryan Siudziński należy wraz z
ojcem do grupy 52 w So. Brńoklyn,
X. Y„ uczeń Loug Island College llo
spltal (kurs medycyny) uchwalono
$100.00.
Jan Raczkiewlcz naWy wraz z
ojcem do grupy 421 we Kiladeltil, Pa..
uczeń Unjveralty of Pennsylvania —
(kurs architektury), uchwalono $100.
J. S. Kobylański należy wraz z oj
cem do grupy 13U8 w Chicago. 111., u
czeń Un!ver»lty of Illinois (kurs in
iynieryi budownictwa), uchwalono
$100.00.
Maksymilian Malczewski należy
wraz z ojcem do grupy 821 w Erad
dock. Pa., uczeń Valparaiso Universi-!
ty; (kurs filozofii;, uchwalono)
1100.00.
Aleksander Szczepański, należy I
■wraz z ojcem do grupy 354 w Buffa
lo, N. Y. (kurs prawa), uchwalono
•50.00.
Jan J. Szymański, nlo należy do Z. j
N. P.; ojciec należy do grupy 52 w j
South Brooklyn. N. Y.; (kurs niedy- j
cyny); uchwalono $100.00.
Stanisław Traczewskl, należy wraz ;
i ojcem do grupy 478 w New Brltain
Conn., uczeń Yale UnlversiVy (kurs
prawa), uchwalono $100.00.
Władysław Wieczorem, członek gr.
785 w Chicago, 111., uczeń Valparn1so
University (kurs chemii); uchwalono i
$75.00.
Paweł Rnkść. członek grupy 1231 !
Chicago. Ul., uczeń Yalparalso Unl
verslty (kura dentystyki); uchwalo
no $100.00.
Laon Lukwlnski, należy wraz z
ojcem do gr. 9 w Cleyeland, O., uczeń
Valparaiso Unlverslty (kurs Inżynie
ryi); uchwalono 185.00.
Stanisław Majewski nie należy do
Z.N.P.; ojciec należy do grupy 262
w Schenectady. N. Y„ uczeń Union
Uniyereity (kurs inżynłeryl elektry
czności) uchwalono liou.00.
Jan limie), członek grupy 105 w
Scranton. Pa., uczeń Syracuse Uni
versity College of Law (kurs prawa)
uchwalono $100.00.
Wacław Maciontek należy wraz z
ojcem do gr. 170 w Chicago, III., u
czeń Chicago University, uchwalono
$100.00.
Fehcya Cienciar# członkini grupy
logo Z N V w Chicago. IU„ uczenni
ca Unlsess wy of Uiinoia ikWrs medy
cyny); uchwalone tloo.oo.
Henryk Wilulakl należy wraz z oj
cem do gr. 485 w Jersey City, N. J.,
uczeń New Yoflt Unhrersłty (kurz In
iynferyi), uchwalono $100.00.
Ewa Tetttnayer. członkini gr. 267
w Saint Pawi. Mina., uczennica Saint
Paul Univevuttr (kurs pedagogii; u
chwalono $136.00
Leon Tuctiocki. członek gr. 4 w
Chicago. Ul., uczeń Northwestern
Unlrerełty kurs dentystyczny); u*
chwalono $100.00.
Uwaga.
Upra«»a się osoby, kbńrehy miały
JakJea zarzuty przeciw wymienionym
aplikantom w celu zakwestyonowania
•typendyum. aby zgłoulły swe prote
ety do dnia 10 stycznia 1914 r.. gdyż
Po 10 atyosnla. "typendyum będzie
wypłacone.
A. Jsrontsk.
sakr W. O.
Jak piękuoór płaMązczna pew
nych kształtów. mu*yka skali
chromatycznej, poozya wiergen.
w» zewnętrznej miary nylah, tak
życie towar ryskie pewnej zewnę
trznej miary, skali i kształtności
, form potrzebuje.
SKŁADKI
na Kolegium Z. N. P. w Cam- J
bridge Springs. Pa., złożone
na ręce Zarządcy Szkoły. }
Lista No. 5.
1913.
Lipiec u — Barski Teofil,
Clcvelaud, Ohio.
Lipiec 23 — Czajkowski
Wincenty. Honiestead,
Pa. .
Sierpień 8 — Dzic Wie
rzyński Paweł. Pitts
burgh, Pa.
(Sierp. 31 — Truunowski
Józef. Scranton, Pa.
Sierp. 31 — Trudnowska
Katarzyna. Scranton, Pa.
Sierp. 31 — Mikołajczyk
W incenty, Scranton, Pa.
Sierp. 31 — Mondrach Jan
Scranton, Pa.
Sierp. 31 — Mondrach Ku
ncgunda. Scranton, Pa..
Sierp. 31 — Rosenberg Ja
dwiga. Pittsburgh, Pa.. .
Wrześ. 3 — Komisya re
wizyjna (A. Główczew
ski > .
Paźdz. 3 — Matusz Piotr,
Rraddock, Pa.
Pa/dz. 21 — Pawlik Jan.
Syracusc. N. V.
Paźdz. jH — Waligórski
I. S. z Obchodu S'*kohm*
Gniazda No. 4 w South
Remi. Ind.
Grud. 31 — .Paszek A.,
Newark. X. J.. (zwrot
szkolnego za syna lóze
fa> .'...
.60
1.00 j
500
O.00
2.00
6.00
400
2.03
5-00
1.00
i
1.00
2.00
775
5000
Razem lista No. 5. 93.35
7. przeniesienia listy No. 4.329.11
Razem do 31 gnid. 1913. .$0.22.46
M. B. Stęczyński.
Zarządca.
Z posiedzenia Wydziału Wsparć
Związku Nar. Pol.
OMA 29 GRUDNIA 1913 R.
Przyznano wsparcia:
Cr. 1. Franciszek Wroński. Phi
ladAlphia. Pa. $25.00.
Cr. 17. Jan Rybiński, Cleveiand,
Ohio. $25.00.
Cr. 19. Wincenty Szafran. Cincin
nati. Ohio. $25.00. ,
Cr. 24. Michał Wnuk, Winona.
Minn. $15.00.
Cr. 30. Sylwester Andrv, New !
York. N. Y. $20.00.
Cr. JT". Ausutsyiia Kosidowaka, '
St Pani. Minn. $20.00.
Cr. 43. Jerzy Deljida, Brooklyn. '
N. Y. $20.00.
Cr. 52. Józef Wysokowski. So.
Brooklyn. N. Y. $15.00.
Cr. 57. Adam Wosiński, Grand
Raplds. Mich. $15.00.
Cr. 60. Michał Marshall. Balti- i
morę. Md. $10.00.
Cr 82. Mary&nna Zaremba. Sha
mokin. Pa. $5.00.
Gr. 82 Jan kpwiciel, Shamokin. i
Pa. $6.00.
<5r. 94. Józef Tuohocki, So. Chi
cago. Ul. *23.00. *
Cr. 135. Michał Szacki. Dunkirk,
N. Y. $10.00.
Cr. 135. Teofila Adamczvk, Dun
kirk. N. Y. $15.00.
Cr 147. Józef Kuczyński. Nan- i
ticokn. Pa. $15.00.
Cr. 158. Ignacy Jaraczewnki.
Spring Val1ey, Ul. $10.00.
Cr. 158. Wojciech Clernicki.
Spring VaWey. Ul. $15.00.
Or. 210. Stanisława Garczyńska.
Phlladelphla. Pa. $20.00.
Or. 269. Mikołaj Lewandowski. I
Depew. N. Y. $10.00.
Gr. 205. Bolesław Jlzyndzian.
\Mlkes Barre. Pa.. $20.00.
* Or. 266. Filip Sadowrfkl. Wtlkea
Barre, Pa. $10.00.
Gr. 274. Franciszek Adamowicz.
Olen Lyon. Pa. $16.00.
Gr 316. Jdwf Uiier^ki, Wenona.
III. $26.00.
Gr. 3RS. Jan Grabowski, Mil
waukee. Wis. $20.00.
Gr. 423. Piotr Bylak. Beaver
Fełls. Pa. $26.00.
Qr. SS2. Andrzej Wiśniewski,
Snrantón. Pa $19.09
Mfryanna Przekup.
Srrantpn. rp. $20 00.
Gr. 650. Jan Iły* Loweii, Masa.
$10 00
• Or. 649 Stefan Pochłońakl, De
trolk Mich $10 00.
Gr. 665. Henryk Dubiel, Woon
so<ket. R. I.
Or. 677. Kapellna Płatek. Cen
tra) Palla. R. 1. $6 00.
Gr. 678. Jan Pia*. Creekside. Pa.
$20 00.
Ge. 690. Józef Wacławski, Dun
klrk, N V $20.00.
Gr. 712 Jan Janik. Chicago. 111.
$25.00
Or. 717. Antoni Kisielewski,
Kasthampton. Maas. $16.00.
Or. $:i2. Józef Mastalskl. Johns
town, Pa. $10.00.
Gr. 893. Józef Pactwa. Chicago,
HI. 26.00.
Gr. »17. Józef Poterała. New
Bedford, Masa. $15.00.
Or. IMS. Wojciech Chrzan. Nor
wlch, Cena $16 90.
Or. 107* Józef Knipa. Prlce Htll
W. Va, $10.00.
6r. 11$8. Jan Eke*. Nicetown,
Pb41a. Pa . $10.00.
Gr U47. Wllstprya Ja Won owaka
Br1d*in> >r>. Conft.. $16.00.
Wszyrdflego prayznano wsparł* 4$
członkom na tyrana guma eaeścluset
oitndziostyclu dolarów.
Piotr Kemplaty.
••Hf****
Johnsto$vn, Pa.
Odezwa.
Do sekretarzy grup Z. N. I*,
należąc)ch do Gminy Nr. jj a
Johustown, I*a.
Bracia Związkowcy!
Przychodzi chwila rozpoczęć a
wielkiej rzeczy, t. j. założenia
y;miny Z. N. I’, w Johnstown, .Pa.
— którą Sejm Walny uchwalił
w St. Louis, a sejm w Detroit po
tw ierdził.
Przeto odzywamy się do was
szan. Bracia związkowcy niv *
grupy 832, abyśmy tę sprawo
przyśpieszyli i połączyli się węz
icm miłości braterskiej i abyśmy
pokazać mogli jedność i zgodę
naszym najmilszym . którzy nic
z Iz.alac nie mogą. a wszelki pa
tryotyczny postęp jest im solą
w oku.
Nic rozdrabiajmy się szanow
ni Bracia na małe oddziałki, lecz
łączmy się w siłę jak najliczniej
szą. to potrafimy stawić czoło
najgorszemu wrogowi.
Z drugiej strony sobie imię j>oI
>ktc wyrobić, takie, jakie maią
Polacy w innych większych mia
stach, gdzie się z nimi liczy każ
dy szlachetny Amerykanin cz,*
itmonan (łowiec; tak też i tu sz.
Bracia Związkowcy, gdy w połą
czonych silach zaczniemy praco
wać na niwie narodowej, a pra
cować wytrwale, to także zdobę
dziemy to. co się nam należy i
pokażemy naszym wrogom, że
Polacy irc tylko do kilofa i szu
fli są stworzeni i zdolni.
Zapraszamy więc was kocha
ni Bracia Związkowcy do nas, do
naszego własnego Domu Polskie
go. który >toi pn. 15^ Henshoif
>t. na Mincrsvillc o przysłanie
swojej dclcgacyi na dzień 2550
stycznia 1014 r. na wspólne po
siedzenie i założenie tej gminy,
na kt »rc to zgromadzenie zapra
szamy szan. komisarza R. S.
Abczyńskiego z Pittsburga, tu
sząc.. że szan. Liraca Związkow
ej zrozumieć e rzecz tę jak nale
ży i utworzycie jedną wielką
gminę związkową.
Antoni Zajdel, prezes.
Walenty Gomułka, wiceprcz.
Ignacy Bugielski, sdkr. fin.
Hk> lienshaofi st.
Ironwood, Mich.
W dniu _>8 grudnia z. r. Tow.
św. Piotra i Pawła, grupa 775 Z.
N P. na swern przedrocznem po
siedzeniu nic zapomniało o nę
dzą dotkniętych powodzianach
w (.alicyi. Dzięki solidarności i
energii prezesa uchwalono z ka
sy S25. a z dobrowolnej składki
wpłynęło S 14.02 — razem
S39.05.
Niepominięto tez nieszczęściem
dotkniętego brata St. Sokołow
skiego, bo skolektowano razem
S17.95.
Nadmienić muszę, że pod
względem ofiarności grupa 775
jest szczodra, ale też i liczebnie
jest silna, bo obecnie liczy 201
członków, a mogłaby podwoić
swoją liczbę przy dobrej chęci i
sohdarności.
Spodziewać się należy, że no
woobrany prezes ob Maciej O
leksy będzie się starał wyprze
dzi ć byłego prezesa ob. Vr. Ko
byleńskiego w werbowaniu no
wych członków do Z. N. P.
A sposobności ku temu jest bar1
dzo wiele, gdyż jeszcze połowa
Polaków nie należy do żadnej
polskiej organizacył. •
'Pomimo tego lud polski z chę
cią garnie do związkowych
grup w naszem mieście i okolicy,
ale brak jest siewców idei czysto
narodowej.
A to faktycznie tak jest; gdy
w r. iyoó kilku dobrze myślących
obywateli zorganizowało grupę
775 Z. N P. to wówczas klcry
kalne Fow. liczyły więk>zą licz
bę członków niż obecnie, a Z. N.
P. pozyskał członków w przecią
gu 6 lat 350 Do tych dwóch grup
można było pozyskać nic ajo ale
300 więcej. Siewca sieje zdrowe
ziarno, ale i kąkol *>ię tam wdzie
ra Tak było i jest u nas.
Kilku maniaków z przesądami
średniowiecza paraliżowało zboż
ną pracę na niwie narodowej pnl
•kiej i raapoczęła się klerykalna
nagonka na grupy związkowe: a
nawet w grupach znaleźli się po
magiarzy zacofanych klerykałów
w prześladowaniu ludzi postępo
wych.
Polacy zamieszkują tu już od
'i 18X7. a obchody narodowe
mc imały tu miejsca, aż grupy
związkowe poczęły urządzać ob
chody narodowe.
Dobrze na tern skorzystał /..
■N. 1’., 1h> nawet siostry nauczy
cielki s/koly parafialnej dały
Związkowi miano sternika wiel
1 kiego okrętu.
Klerykaine towarzystwa. wi
dząc co vę święci, poszły za przy- j
| kładem Związku i urządzą obchód !
| majowy w r. 1914. Czyz nie lepiej |
by było, gdyby towarzystwa ko-J
seielne i narodowe urządzały
wspólne obchode?
• Związkowiec.
NA POWODZIAN W SALICYL
Ulata No. 7.
Dnia 27-go grudnia
Członkowie gr. 981. Adena.O...
Gt-» pa 616 Knuiuclaw. Wasb. ..
Grupa 284 Detroit. Mich. ..
Członkowie gr. 1346, Caldwell.
Ohio ....
Grupa 1512, Chicago. 111 .
Jos. Owior. Boston. .Mass., ze
brane na weselu u pp. Nowaków
i u pp. Pieczków .
Tow. Obrońców Związku, gr. 9
€'levelan<* O.
Nr imieninach u oh. T libań
ski-go, Chicago. Ili.
W. Duda. Caasandrfa. Pa., od
gr. :06$ .
Klub Demokratyczny iiff. W.
Wiloeza. Jersey City. N. J.
Tow . I Pułk Czerwonych Cla
nów. jersey city, N. J.. zebrane
na rocznem posiedź. ..
Na balu Klubu Dem. iiu. W.
Wilusza. Jersey City. N. J.
Grupa 7.16. Chicago. Ul.
Grupa 492 Chi.aao. Ili.
Tow. Synowi* Wolności, gru
| pa 694. Chicago. 111..
Tow. Bratnia Dłoń. gr. 394
I Chicago. III.
Grupa 1474. Chicago. Ili.
Grupa 1546. Chicago. 111.
J. Romanowie*. Chicago. 111.
od delegatów obchodowych na
[ póln. z&ih. stronie .
Członkowie gr. 572, New York,
N. J.
1912.
13.00
4.15
3 10
6.80
2.40
12.80
25.00
1.50
1.10
lO.Ou
3.00
10.00
10.35
5.00
35.00
17.25
3.00
7.50
127.50
3.25
C/.łonkowie gr. 566. Duluth.
OM Inn.. . ..
Grupa 1020, Rochester. N. Y.
i Tow H. Sienkiewicza, gr. 1160
I Chicago. 111.
Tow. Ogniwo Narodowe, gr.
I 599. Chicago. 111. .. f.
Grupa 1112 Moon Run. Pa. ..
Członkowie gr. 141 Omaha.
Nebr. ....
Członkowie gr. 442, Dorain.
Ohio. .^.
Tow. Rzemieślników Pol., gr.
396. Rochester. N. Y.
.Członkowie gr. 416. Carncgie.
Pa.
Tow. Potęga, gr. 1370. Chica
go. III; .
Tow. Ogniwo Polskich Braci
gr. 181, Brooklyn. N. Y.
Członkowie gr. 1521. Detroit.
Mich.....
J. Dabroweki. Paterson, N. J.
z wiecu K. O. N.
R. Nitecki. Philadelphia. Pa.,
dochód z wieczorku 1 przedst. ..
Członkowie gr. 1269 Glene
Run. O.
Tow. J. Kilińskiego, gr. 308
Necetown. Phila. Pa .
Tow. Sztandar Polski, gr. 633
Chicago. Ili.
Grupa 705. Chicago. Ili.
Grupa 1075 Middletown. Conn
z obchouu listop.
Tow. a. Mickiewicza, gr. 729,
Cle\eland. O.
Tow. ks. Jana III Sobieskiego.
gr. 1281. Elmira. N. Y.
Grupa 177, So. Beml. Ind.
Członkowie gr 684. Plants
rllle. Conn.
Grupa 169. Chicago. 111.
Grupa 499 Chicago. Ili.
Członkowie gr. 52. So. Broo
klyn. N Y.
Tow. Polaków, gr 613, Bata
N. Y..
5.00
5.00
10.00
4.00
12.00
4.20
33.50
16.17
10.00
10.00
16.15
5 13
47.57
2.25
10.00
10.00
25.60
16.12
13.30
5.00
5.00
6.43
10.00
8.74
rla.
16.00
4.05
St Wolniatk, Chicago. 111., ze
brane na zabawie u pp. J. Bie
dzińskieh .
Członkowie gr. 488. Chicago.
Ili.
2.05
Grupa 357. Chicago. Ili.
Grupa 111. Chicago. Ili.
Franciszek J. Schweda. Chi
cago, 111.....
Członkowie gr. 1497. Hoqulam.
Wash.
Członkowie gr. 267. St Paul.
Mlnn...
Członkowie gr 1407. Wast
fteld. Masę.
Stefan Tyczyński. Buffalo. N.
Y . z dochodu listopadowego Gtn.
Z. N P.
MS
26 55
15.75
I 25
5.95
2.75
18.52
23.35
Członkowie gr. 555, Salem.
Mass. ..
Grupa 607. Chicago. 11. .
J. Hrwnzka. Portlantł. Oreg..
od grupy 549 .
12.15
10.00
38 00
MY WYSYŁAMY PRÓBĘ
v»*« Mitnffn d»pn/rtu lak
I I nplmrlmy |>r«-avlk»
fylkn kmflnjr I ren la, •
t*ky *1* I «>
l>»r*vr riaBi.e re nr ł nf-r
ty. n« t*1* m<w1e1 rowrry.
NI* kn^ulrl* mi nllmcn
Młlnjrrh mw*rk». lak i»»
I lun a* /nha'*y<-i» nar*
w*«4hl kntalnff. w ktfirym
ann Mula «» n».1«n»<n
mrMele * kt*r*a«* t» /«
a-ary >vt 'i n ratafia *a
Wra»»fo miana
Awr.NH mprrrńmląr nosi* row»rv
*'• waayatlrlrkt fntaararfc rnbl* »tM
ki* i>l»i>iarl»»
kfł- ■>»»<» l»Wł •at»1#t ta
bah»l*l*)> firm*. -r.|*Y. hamnlrr pri.
tkli*k*łi W»łart*. limaki. r»k#ra*r* I rm
m»l’» lr»M• *al pn pAi <-ant* Xta ł*r
ktluk] pa naaif ak***al»| «f*ri«,
MEłO CICU CO. Dapt. H-323 CHICAOO.
J. Chorupakl, Portland. Ore... 4.00
Tor. Ural. Pom. »w. Michała
Arch. w parafii św. Stanisława
IV i M.. Kast Chicago. Ind.50.00
Tow. św. Stanisława B 1 M.
Kast Chicago. Ind.50.00
Tow. Polek Matki Boskiej K.
K. P. No. 413 Z. P. R. K. E. Chi
cago. In<l. 5.00
M. Skowroński Cleveland. O.
z obch. tlstop. Gminy Z. N. P.
No. fi . 10.25
Grupa 578. Chicago. 111. tn.00
Grupa i3::;« Wheel Ina. w. Va. 10.no i
Członkowie gr. 216. Rochester.
N. V . Sjt!
Grupa 868. Bay City, Mich .. 2.50
Tow. K. Pułaskiego. gr. 335.
Toledo. O.10 00
Grupa 761. Duukirk. X. Y. .. S.30 ]
Członkowie gr. 550. Buffalo.
N. Y. 6.30 {
Tow. Błogcał. Szymona z Lip
nicy, Chicago. Ili . 5.20
Tow. Białego orła Piastów, gr.
I57ti. Chicago III. 5.00 1
Gru pa li 3. Chicago. Ili. 11.0«
W Grorlimalicki. Bon ton. 111.,
■ zebrano przez J. Dudka . 6.!0
Tow. lcr. Jana iii Sobieskiego.
igr. 484 Plymouth. Pa. 31.0<>
Gruoa «2I. Chicago. 11!.10.00 j
Członkowie gr. 1195. Jamos
j town. X. Y. 4.25
j Członkowie gr. 05*. Mazleton.
|I*»- .-. 1.50 |
j Grupa 1470. Plymouth. Pa. ... 5.00
Grupa 490. Braddock. Pa. 5.00
Tow. Xarodowe Polskie, gr. 57
| Grand Raplda. Mich.50.00
Tow. B. Głowackiego, gr. 1578
I Xorthbridge. Mass. . 24.70
Cgłowkowie gr. 375, Mlners
| ville. Pa. 2.50
Tjw. Sprawiedliwości, gr. 642
Austin Helgh‘s. Pa. 5.00
Kaz. Kozłowski, Austin
! Heights. Pa. 1.00
Członkowie Kr 339, Baltimo
re. Md.
Członkowie gr. 74T. Troy. X Y.
Grupa 835. Ww York. X. Y. ..
I Członkowie gr. 11G.*» Chicago.
1,1.I*.
A. H. PiBzezek. Peru. U!., od
'itr. 1404 .
Członkowie gr. 497 South Ri
rer. X. J.
To w. Trzeci Maj. Kr. 44. New
York. N. Y; .
Grupa 604. Prireburg. Pa.
Tow. ks. A. Kordeckiego. gr
•502, Baltimore, Md.
Grupa 383, I.estcrshire. X. Y.
Członkowie gr. 611. So. Mil
waukee, Wis.
Grupa 1103. Catasagua. Pa. ..
Grupa *31, ChU-ago. ||1.
łirupa 1277. Dcuroit, Mich.
Tow. Miecz. Kościuszki. gr.
670. Chicago. III.
Grupa 672. Chicago. Ili.
Członkowie gr. 132. Ironwood,
Mich. ...'.
Członkowie gr. 632, Hurley,
Wia. ..
Grupa 1354. Chicago. Ili.
Tow. Gmina Polska No. 1, gr.
20, Chicago. III.
Członkowie gr. 130, Saginaw,
Mich.
Grupa 775. Ironwood. Mich. ..
Członkowie gr. 3S9. Jersey
City. x. J.
Gr. 1538. Seymour. Conn.
Grupa 717. łCasthampton, Mass.
Grupa 766. Chicago. III.
Grupa 556. EdwardsviUe. Pa.
Członkowie Tow. śpiewu Har
monia. No. 8 Z. Ap. P., Cleve
land. O.
Tow. K* W. Jagiełły, gr. |278.
Berea. O.-.
Tow. Harmonia, gr. 4. Chica
go. Ili.
Grupa 405. Jersey City, X. J.
Tow-. J. Kilifte.-tlego i B Gło
wackiego. gr. 238, Baltimore. Md.
Członkowie gr. 1111. New
Brunswick. X. J.
Członkowie gr. 852. Aberdeen.
Warh.
Grupa 1003. Spokane. Wash ..
Ned Bush. Spokane. Wash. ..
Grupa 1500. Detroit, Mich....
Tow. Gwiazda Wolności. Gr.
1057, Newark, X. J.
Tow. Ks. Chłopków Kazimie
rza W. Gr. 1366. So. Chicago,
ni...
Pow. Polonia w New York,
Gr. 3© .
Członkowie Gr. 582, Roslyn,
Wash.
Mirhał Zając. Northbridge,
Mą^e..
Tow. Wolnośó Ojczyzny, Gr.
1574. Chicago. III.
Piotr To*arczyk. Spring field.
Mass.
Na wieczorku sylwestrowym
Konfederaryl-M lodzleży PolakleJ
Chicago. Ili.
Na wieczorku sylwestrowym
On. Sokołów No. 27, Chicago.
III.
S.00
3.70
5.05
50.n0
1.00
10.00
3.15
2.7!*
10.00
10.00
5.00
20.00
10.00
12.25
11.25
5.00
25.00
3.15
39.05
4.00
1.40
5.00
5 00
15.70
7.00
5.00
16.00
2.61
ltl.00
1.60
8.10
10 00
5.00
2.00
11.36
10.00
15.00
250
1.00
8.00
20.57
2.50
19.00
Razem .1,546 56
Z poprzednich list .2,157.66
Razem .3,704 22
Wysłano do Wydziału Kra
jowego w Gallryt .2.500.00
Pozostaje w rąxu Kssyera...1,204.22
Dnia 2go stycznia 1914.
JESSUP. PA.
Na roczncm posiedzeniu Tow,
I)/won Wolności, grpuy No. <109
w Jessup. F’a., obrany został no
wy zarząd na rok 1014: prezes,
Jan lanow-ki; wicc-prczcs, Win
centy Warskiewićz: kasyer. Fr.
Niczo; sekr. prot., Aleksander
Tuchalski; *«ekr. fin., Józef Ro
man; op. kasy, Michał Roman,’
Michał Szewc; op. chorych,
Winc. Simknjtis i Bronisław Go
goUki,
Jersey City, N. J
Odezwa do Grup Zw. N. P.
w miejscu i okolicy.
Zapewne grupy miejscowe i z
pobliskiej okolicy zadeklarowały
już. że należeć będą do Gminy
'/•w. X. I*, nr. jo w Jersey City,
X. J. Prawdopodobnie grupy ♦** j
wybrały juz na posiedzeniach*
odbytych w grudniu swych re
prezentantów do Gminy Nr. jo.
[leżeli która / grup tego jeszcze
nic spełniła, niech uczyni tu nu
posiedzeniu rocznem w styczniu,
t. j. niech wybierze delegatów
na każde jj członków jednego
delegata, każdy . delegat powi
nien być zaopatrzony od swej
grupy w mandat, który ma zło
żyć na posiedzeniu Gmny. W
przeciwnym razie delegat nic
będzie uznany i przypuszczony
du głosowania.
Ninicjszcm zawiadamiam, że
posiedzenie roczne Gminy Zw.
Xr. jo odbędzie się w ostatnią
niedzielę miesiąca, t. j. J5 stycz
nia o godz. 3 po południu w hali
pn. 4<u Henderson ul Na posic
dzeniu tem odbędą >:ę wybory
zarządu Gminy Nr. jo na rok
1914. Zaprasza się więc wszyst
kie grupy, ażeby raczyły wysłać ;
swych delegatów.
Przypomnieć także tu potrze- '
ba. że wszystkie prośby o pomoc [
do Wydziału Wsparć lub d / ,
Wydziału Oświaty /w. X. P. :
mają b\e przedkładane Ominie !
do potwierdzenia, czy takowe j
picrają -iy na słuszności. Nic za
szkodziłoby wcale, ażeby dele^ i- !
ci podali w Gminie prawdziwą j
liczby członków swych grup. j
Gmina pow inna wiedzieć, z jak^ !
ilością członków ma do czynie
nia
Z szacunkiem
P. Biaiecki. Sekr. Gminy.
4<x> Pacific avc.
PODZIĘKOWANIE
Nlniejszem składamy podziękowa
nie Żarz. Cenir.. ze otrzymałam ws
piąć one pośmiertne w sumie $S0o
mężu mym śp. Jakóbie Antoś — w !
krótkim czasie bez
ci.
Dziękuję również
Ciut nie Polkiej Nr.
?a łaskawe zajęcie
przeprow adzeniem
noaci.
Żadnych trudno—
Sz. Towarzytwu
1. tir. 20 Z.N.P.,
się pogrzebem l
».zelkich formai
Anna Antoś
wraz z dziećmi.
PRÓBA NA POKRYCIE DACHÓW —
PRAWDA JAKA KIEDYKOLWIEK.
Przez Jerzego M. Brown.
Prez. General Roofing Mfg. Co.
Idąc do stacyi kolejowej The Grand
Centra! Statlon w New York. dziwi
cie się. dlaczego pierwsza częsf dro
(1 jest różową, potem dalej o klika
kroków pop.elatą. a dalej błyszczy
mika lub karborundum Jest to zupel- j
nie io samo. jeżeli się uważa na do
brze pokrytym dachu. Dzchy się nie
obdzierają, tylko schną.. Zmiana po-j
wietrzą nl«zcz> dach. Ażeby zapobielz i
temu. trzeba pokryf- dach 'akim ma
teryalem. który prędko nie wysycha.
Dachy teraz robione są po najwięk
szej części ż węzłowej smoły, a my
robimy nasze pokrycia z asfaltu, któ
ry schnie bardzo powoli. Mv gwaran
tujemy to na ló lar dlatego, że Jest
zrobione / materyału trwałego.
Jeżeli kupicie Certain-taed na po
krycie dachów, będziecie zadowoleni
tafc z rolkowych, jakoteż 1 z gontów,
a my gwarantujemy na 15 lat I Jes
teśmy odpowiedzialni za to.
W dodatku powiemy, że nasze Cer
tain-tead pofcryrte na dachy przetrzy
ma fizyczną próbę, której żadne inne
pokrycie nie przetrzyma 1 dlatego też
wkładamy na nie l.Vl*tnlą gwarancyę.
Ogó! mówi:
Niebieskie obłoki iii* «n dobrym
dachem na farmerska n i«zvn<-ryę.
Pokryje e wasz duch tul stajni Ja
kotrż i »iopv r.
Certain-teed
ItOOIING
Gwarantowany na 15 lat
a przetrzyma dłużej
Ni* można najpierw przewidzieć
czv 'iaeli bidzie clIuc<> trwał jest
to odpowiedzialnożcift fabrykanta.
Wi i< km i c mno wuin doilirojit Ctr
Uin-łuJ Iti flns w rolkach lub gontami
taor>kowana przez n»ral llootini; Mb.
noZMirJozu »• iwiccic E. SI. Louia.
III V»r* ile. III York. Pa.
Wybory Urzędników w
Grupach Związkowych.
MILWAUKEE. WIS.
Na przed rocznem posiedzeniu Tow.
Tadeusza Kościuszki, grupy S33 Z. H.
P. został wybrany nowy zarząd grupy
na rok 1914 jak następuje: Jan Wlch
rowski, prezes; Józef Sawicki, wice
prezes: Adolf Jarosz, sekretarz finan
sowy; Francisze* Wiśniewski, sekre
tarz protokóławy; Hieronim Olszcw
sfc . kasyer: Ignacy Kowalski. Franci
szek Fymborskl. Antoni Sopińskl. ra
dni: Antoni Kwiatkowski, marszałek;
Franciszek Mirzejewski.' wicemarsza
łek; Jan llyniec. odźwierny; Michał
Lawniczck, pomocnik odźwiernego;
Jan Wiśniewski, chorąży; delegaci do
Gminy. Jakób Kloss. Hieronim Ol
szewski. Adolf Jarosz. Władysław
Tomczak. Józef Grabowski. Antoni So
piftski. Jan Wichrowskf, M. Śmigiel
ski. m. Michalak, st. Tomaszewski, Ig.
Kowalski. Antoni Kania: delegaci do
Komitetu Okręcowcgo Obrony Naro
dowej. Jakób Kłoss. Stanisław- Toma
szewski. Adolf Jarosz, sekr. prot.,
DETROIT. MICH.
Sprawozdanie z pierwszego posiedź*,
nia nowozorąanizowanej grupy p.
n. "Biały Orzeł” z dnia 21
grudnia 1913 roku.
Posiedzenie otworzył organizator H.
Kowalski. Po krótkiem przemówieniu
przedstawił wszystkim członkom ko
misarza ob. Terskiego, który wypo
wiedział mowę. nawołując do gorliwej
pracy na niwie narodowej pod sztan
darem Z.N.P. Mowa podobała się o
becnym. czego dowodem były rzęsi
ste oklaski. Po skończeniu wszelkich
formalności, przystąpiono do wybo
rów zarządu Towarzystwa, w którego
skład weszli:
11. Kowalski, prezes; A. Kowalew
ski. wireprezses; I. W. Stawski, 8»'kr.
finansowy; I. F. Kicinaki, sekr. pro
tokółowy; J. Migczyński. kasyer; W.
Modzelewski. T Chmielnicki, Sk. Ki
ciciński. opiekunowie kasy. H. Ko
walski. I. W. Stawski, delegaci do
Cminy. i. F. Kiciński, delegat do K.
O.N.; li. Kowalski, del. do Kom. Oś.
ZA MI EN 1 E dom na dwie
familje z wszelkiemi no
woczesnemi urządzeniami przynosi
$40 00 rentu miesięcznie, na farmę
z inwentarzem bez długu. Adresować*
L. IM. 708 • 8th Ave. Milwaukee, Wis*
Uczcie się po Angielsku.
c»* ohrrat ii; ftaurzyt ciyia( plu8 I mł
wir to infirlihi. w najkrftta.yni cullil
. ( n i o i>(ar.i.HHO i kzez potit*
M0l .»d.a lub dwa ml.
.... - darmo, z.plaeic-t. tylko mai* aum« sa
drukowano poi.ko-anal.lskl. lokcya. Plaacia
po i.kcv» prASn. I adraaulrla:
POMSHE.Ntil.ISII ICHftOL
Z639 W. 22nd Pt., cor. Miliard. Dopt. Z.
CHICAGO. ILI—
Szkoła Akuszeryl
N»ut« Akuirr^l w j4(«kn Po!sk bt> po
dło? priw I aistod osjaowstrrk smary*
kadsklrh Po hlirss* •scsofOtp 1 stru
k proiti) plirf •
Dr. J4i*f Koctowakl
4800 8. Ada •«. Ołiisaaa. III.
DARMO
MISZYNKA DO SOLENIA I
T STRZAŁOWY REWOLWER
Dla raKlam*. it»hv ««ln*ii‘ na
«l» n««e|« .Irin *»«»*• »r»»rl,i I
|iiil>ll' »n»W x nn«/n fir
' ••Mlii*
Siffty Nmr
mi), w*a pa png|amv kaf«!»mn al-guni kl roimltru mf«kl gaga
'kiiai** mały tamaltl g* irtrlnwuny na !» lai krytr o potrgjnyah k«f<rt«rh:
p, hnl» |rt«lr«*i*y aar-paTanny » nallapaay Ainarykafaki taork <myr-hanl*m),
• imania uriyulowany I laat akitialny ataag nlara nart nalmi.lat tli ko Naaaa
■M.ialil fm« >a tan /agara k i a«t tilfcn 11.11 I «pr/V< < lago na pa aa ani rtrerta ma
OlHłll) nowagn a\atamu Maagynkf iln tanienia I namorgagny ggykkogi rgalny 7'ml a
•trrataaay Rawntwar zupalnla t * annł«« anv
Ula |»atrtat>n|arla nam prgyay tal napr/Ail tnilnyrh planlyrlty; my aram arta
ff i my - FrtylMJrla nam lvlk'* Wa^z rlnkłartny artr«a raaain a lam oglnaganlatn
I napla*< la. laki rhiarla ragaiak mfgkl. ray rtamakl. • my go Wam aayOlamy na
tyihmlaai raiam * ms*avnk« |- ranolnaram > prgyn tlajam nl*y irg»ng I wypróbo
wania pr-raA tapla *na-n «v rln f-Xan'u gil' ".zyatkn <1t»Vrza phajrgyrl*
I gdy l*t-lg|*rla z ip-łn * zatlnw ..lani I« alanrm gaplaMrla aganlnarl tg matą tu
my |A (Ig ga aagarak l kna-ta aa przaarłkp rt^agynkl I rawnlwaru.
raiclftajala- Miary akr -In gnlanla I l-atr*atn«ry ftawnlnar. rtajamy U ara n
pałnla PARMO Jako praaant; ■> pła< lata tyłka aa Mfartt W zamian aa 'o,
proattny Wat tylli" an»0el» pr>l»'a’l nna naayaiklm pi ■> incmlnn. PltHt iln
•arga I agrggtijrla tak I nlyaraal kalta fg l«t N llfth ara , Itapt | fhlragn. III.
V«lvtrtal Sales Ca. 102 I. Flfth ki a. Dapt. 6, Chicaga, III.
r
Największy Polak; Dom Wtdsk w iłanseb Zjsdnoozsnyek
O. F. ZARUBA 4 CO. l«nrle«iM i łikjin
a? Mw aajlrpaay towar n »•••* ptaatortt. I gwaraat bJ.tmt pała* ahr>
___WIBRT*»B Mtm CENYi
SKT
wUrnlkm
t.M IN SM
t "• t.M 4.N M M
tM IM 4N IM
IMM ..
Mit ...
JiUmilk
MdU4.k.
« no
IN
»-“*-lh-V‘~*~ I lm».»t.waarrh Wit, ti
»«ptt Ohlnwahlrh
•I.U 4* M.M ta calaa.
gwwłila Wl». t»ł,rtk«w,. « kutaltk W.*#; I» ***•*
rn.ąTtoT "** 1
Jkirr**
r. o, m«
wyWO. IPUKIE
U4rU r^flttrnmmnjm
aa warolkl* ta«*wlrala aa
AW^,
C. F. ZARUBA ft CO.
pmwmnii, r*

xml | txt