OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, April 02, 1914, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1914-04-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

„ZGODA”
Official Oraaa af tka
POUSH NATIONAL AUiANCE
•f tka U. S. «f N. A.
WEEKLY EDITION
Tka aaly PaBak Nawa»a»ar la
Awrita tkał CirtiUtot nłmittlf
ia arary Stała af tka Uaiaa.
1406-1408 W. Dituh,. Str.
CHICAGO. ILL.
„ZGODA”
Organ Z w ąikn Narodowago
PoUkiago w SL Zjada.
WYDANIE TYGODNIOWE
Sk*y PaWuaara WyakadMwa
mttlalt i acaaiwia wa —l i) ilklak
•arawaak aarM aaUki akckadaaeyak.
1406-1408 W. DiTision Str.
Wlckar Paik Statiaa.
CHICAGO. ILL.
er „aren 7. 1913, at the Post Office a, Chicago. Illinois, under the Ac/ ot August 24, 1912.
No. 14.
Chicago. III., 2-go Kwietnia (April) 1914.
j
Rok (Yol.) 33.
Gminy Z. N. P„ a wybór Delegatów.
Do najważniejszych u
chwał. jakie przeprowadził
Sejm XX w Detroit, Mich.,
zaliczyć należy ustanowie
nie Gmin złożonych z grup
związkowych, a które to
grupy bezwzględnie należeć
muszą 'do Gmin najbliższych
im. Może się to niepodobać
niektórym grupom lub po
szczególnym Członkom, ale
uchwały sejmów i paragra
fy konstytucyi muszą być
szanowane i poddać się trze
ba prawom, iakie większość
posłów na sejmie ustanowi
ła.
O Gminy, czyli jak je da
wniej zwać chciano okręgi
zwitkowe walczono na kil
ku sejmach i zawsze odnoś
ne wnioski odrzucano więk
szością głosów delegatów za
zdrosnych o swoje prawa i
przywileje w grupach, do
których należeli, a które to
przywileje częściowo tracą
przez sformowanie się Gmin.
Dotąd bowiem bywało, że
jakiś członek miał wpływ
w grupie i rej woniej wodził,
zatem i “wieczystym” dele
gatem na sejmy bywał. Byli
i tacy, co nawet za własne
pieniądze jeździli na sejmy,
więcej dla własnej rozrywki
i zobaczenia się ze znajo
tt^mi, niż do realnej pracy
w Izbie sejmowej. Wpraw
dzie mało było takich dele
gatów na szczęście, ale byli
i kilku z nich delegaci ostat
nich sejmów znają dobrze,
że wszędzie ich można było
znaleźć tylko nic w sali sej
mowej...
Próbowano później zmie
nić nazwę “okręgi”, a utwo
rzyć “obwody”, co było jed
no i to samo, lecz i obwody
także ubijano, jak okręgi. W
tyf^ to czasie siłą koniecz
ności poczęły się tworzyć
gminy związkowe w róż
nych większych miastach,
gdzie istniało po kilka i kil
kanaście grup. Powstały
więc Gminy w Chicago, Buf
falo, Pittsburgu, Detroit,
Cleveland, St. Louis, Dun
kirk i kilkunastu innych
miejscowościach. Ponieważ
Gminy te nie*były przymu
sowe. ni urzędowe, zatem
nie wszystkie grupy poczu
wały się do solidarności i łą
czenia się z Gminami po
wstającemi więc trzymały
się zdała.
Działalność zaś Gmin nic
urzędowych i nicprzymuso
wyrh była ograniczona.
Gminy nieurzędowe zajmo
wały się ściśle tylko sprawa
mi wewnęrtrznemi swojego
koła, urządzając obchody
narodowe, odczyty, wieczor
ki, bale, pikniki, zakładając
biblioteki, chóry śpiewacze,
pomagając Sokołom i Woj
skom polskim, ile możności,
a w wyjątkowych razach po
średnicząc między grupami,
czy pojedynczymi członkami
w razie jakichś nieporozu
mień, lub zatargów.
Ryły nawet Gminy, jak n.
p. w Pimhurgu, które miały
wspólną kasę chorych i z
niej wypłacały wsparcie w
chorobie członkom istotnie
chorym, bo Gmina potrafiła
dopilnować, aby się ’ nie
działy nadużycia.
Ta dodatnia działalność
Gmin nieprzymusowych ko
rzystnie podziałała na o
gół związkowy, który w
końcu przyszedł do przeko
nania, że w gromadzie łat
wiej i r.kuteczniej można
pracować r^a Związku i Oj
czyzny, niż w pojedynkę,
choćby navve't w grupach.
Postanowiono przeto za
miast okręgów czy obwo-1
dów utworzyć Gminy. gdvż
już z tą nazwą oswoili * ię
związkowcy i zrobić je u
rzędmve, tak, aby każda
grupa do nich należała i a
by delegatów do sejmowy
walnych wybierano przez te
Gminy.
Myśl ta przyjęła się i zna- j
lazła wyraz w nowej kon- I
stytucyi związkowej, która
prawie bez opozycyi została j
przyjętą na Sejmie XX. Od-|
tąd Gminy stały się urzędo- |
we i obowiązujące dla wszy- |
stkich grup związkowych,
które bezwarunkowo muszą
do nich należeć, gdyż ina
czej nie miałyby prawa rc- i
prezentacyi na sejmach.
Nie chcieli niektórzy o
kręgów . więc mają teraz
Gminy.
Ze względu, że wybory
delegatów z poszczególnych
grup systemem dotychcza
sowym dawały nam olbrzy
mią liczbę delegatów, co
wielce utrudniało pracę na
sejmach, przeto ustanowio
no, że delegaci będą wybie
rani nie przez same grupy,
lecz Gminy przedstawią kan
dydatów, a grupy połowę z
przedstawionych im przez
Gminę kandydatów zatwier
dzą większością głosów'
członków.
Obecnie system wyboru
delegatów przez Gminy i
grupy jest żmudny i trud
niejszy niż przedtem, ale sy
stem ten daje nam pewność,
że w ybierzemy posłów najlep
szych z lepszych. Obecnie
bowiem kandydat na delega
ta przejść musi przez dwa
silne ognie. Najpierw musi
on mieć zaufanie u delegatów
Gińmy, do której najeży i
otrzymać nominaryę, a drn
gi raz muai iść pod głodowa
nie członków w poszczegól
nych grupach, które mają
prawo jednego kandydata
przedstawionego przez Gmi
nę odrzucić, a drugiego
przyjąć hib tez nie uznać
żadnego z przedstawionych
kandydatów. Gmina bowiem
mając prawo np. do 10 dele
gatów. przedstawia 20 naj
lepszych kandydatów, jakich
ma w swem łonie, a dopiero
z tych 20 kandydatów gru
py wybierają 10-cru posłów,
a drugą połowę kandydatów
odrzucają.
ten sposób ehoćbv na
wet jakiś członek otrzymał
kandydaturę w Gminie, mo
że przepaść przy wyborach
w grupach, zatem będą wy
brani tylko najlepsi z przed
stawionych.
Ponieważ Sejm ostatni
przyjął konsłtytucyę, która
opiewa, że na każde 250
członków Związku może być
jeden delegat do Sejmu wal
nego, zatem i liczba delega
tów znacznie się zmniejszy,
co ułatwi pracę Sejmowi.
Drugą dodatnią stronę ma
nowy system wyboru delega
tów, że koszta ich przejazdu
i pobytu na Sejmie opłacaią
wszyscy związkowcy, ale też
i wszyscy są reprezentowani.
Płacimy bowiem jednego
centa miesięcznie od człon
ka na koszta delegatów, co
przez dwa lata przyniesie
sumę dostateczną do pokry
cia wrdatków. *
Dotychczas właściwie wię^
kszość członków Związku
nie była reprezentowana na
Sejmach, bo delegatów wy
syłały tylko te grupy, które
•były. bliżej miejsca, gdzie
Sejm się odbywał; te grupy,
co miały pieniądze w kasie,
lub złożyły się na pokrycie
kosztów delegata, lub też te
grupy, gdzie jakiś kandydat
otiarpwał się jechać na Sejm
swoim kosztem. Stanowcza
Większość grup jednak nie
wysyłała delegatów, zatem
musiała przyjmować uchwa
ły mniejszości, b® inaczej
żaradzić temu nie było po
dobna. Przy obecnym syste
mie wyborów delegatów do
Sejmu walnego wszyscy pła
cimy podatek na ich koszta,
ale też wszyscy będziemy i
*totnic reprezentowani na
Sejmie i mniejszość nic bę
dzie uclrwalać praw dla wię
kszości.
Zarząd Centralny Z. K. P.
już podzielił Związek na
Gminy i okręgi wyborcze i
od i-go lipca r. b. Gminy u
rzędowo poczną funkeyono
wać. W edle konstytucyi każ
da grupa bezwarunkowo
należeć musi do Gminy w
swojej okolicy *i pracować
wspólnie dla dobra Związku
Narodowego Polskiego. .. .
SKŁADKI
na Kolegium Z. N. P., złożone
na ręce Zarządcy Szkoły.
Lista Nr. 6
21 stycznia. Jan Arciszew
ski, Adams, Mass. .... S5.00
27 stycznia. A. Szyperski w
im. Tow. ‘'Kosynierzy Ko
ściuszki, gr. 164 Z.N P
w Buffalo, N. Y.21.00
16 lutego. Rmnralaw Na
wrocki, Buffalo, fN Y... 1 00
5 maren. A. 5łr>hota. trezeń
Kolegium Z.N.P. 500
Tt marca. W. Zujew«kł, w
im. Tow. “Gwiazda Wot
00401’' a fEasfhampton,
Mass. 1000
marca. Profesor Zwierz
cłiowski. Ann Arbor,
Mich. 7.69
Z przenieś, z listy nr. 5 623.46
Razem do dnia 25 marca
*9*4 . $672.15
M. B. Stfc^yńaki,
Zarządca.
Mierz siłę na zamiary.
Nie zamiar podług sił
Adam Mickiewicz.!
Rezolucye Gminy 16ijZ,N.P.'
w Dulutti, Minn.
Na posiedzeniu Gminy Zw. od
bytem dnia 8 marca b. r.,
głośnie uchwalono następujące
rezolucye w sprawie stanowiska
zajętego przez Zarząd Centralny
Zw. Nar. Pol. wobec K.. O. N. i
stanowiska, jakie tenże Kom. O.
W zajął wobec uchwał na sejmie
XX w Detroit, Mich.
“Zważywszy, że Zw. Nar. Pol
ski na sejmie XX-ym w Detroit,
Mich., uchwalił popierać i zachę
cać wszystkich członków do skła-!
dania pieniędzy na fundusz O
brony Narodowej;
Zważywszy, że Żarz. Central
ny Zw. obrany na sejmie XX-ym
gorliwie wypełniał obowiązek i
nań włożony, bacząc, ażeby fun-J
ilusz składany przez związków-!
ców nic był obracany na jakie
kolwiek inne cele, lecz tylko
czynną Obronę Narodową, i dla
tego 7. rzeczy samej powinien
mieć kontrolę nad cał\in fundu
szem, i miał słuszne prawo do
magać cię tego na rocznym zje-,
ździe K. O. N., odbytym dnia ii
stycznia w Chicago;
Zważywszy, że na tym zjeź
dzić nie zgojzono się na słuszne
żądania Żarz. Centr., lec* nawet
obniżono wpływ i powagę Zwiń-'
zku Nar. Pol. przez usunięcie1
prezesa i większość Żarz. Centr.!
z tegoż Kont. O N.;
Zważywszy, że trzech dyrekto
rów Związku, którzy przekroczy
li jednogłośną uchwałę Żarz. C.'
w tej sprawie przyjmując podrzę
dne urzęda w K. O. N. złamali
soMdarność jaką z obowiązku byli
związani, i tern udowodnili, że
przenoszą sprawy partyjne nad
sprawy związkowe, na które skła
dali przysięgę —
f rzyszliśmy do przekonania, że j
obecny skład Kom. O. N. z po
mocy kilku zawiedzionych kan-1
dydatów na tirzęda związkowe,
dążą wszelkimi niegodnymi
środkami do opanowania Zw. N.
Pol. przez wpajanie nieufności
do Żarz. Centralnego. Prezes 1
większość Żarz. Centr. wypełni
ła swój obowiązek należycie i i
chwalebnie, nie przyjmując pod
rzędnych urzędów w K. O. X.,
gdyż przez to uratowali honor,
wpływ i powagę Związku, wobec
całej sprawy i ogromnej większo
ści Braci Związkowej, którzy nie
dla sprawy p.artyjnej, "nie dla
roli. nie dla soli, lecz dla tego, co
nas boli”, wstąpiliśmy do Związ
ku do pracy dla Ojczyzny. Przeto
uchwalamy pełne wotum zaufa
nia Sran. Cenzorowi, Prezesowi i
większości Zarzadu Centralnego,
za rzetelne wypełnianie przyję
tych na aiebie obowiązków, a
trzem dyrektorom w Kom. O. N.
radzimy * tegoż Kom. lub też z
dvrektorstwa Żarz. Centr. Zw.
zrezygnować.
|/.arząd <»rmnv i Kom. Rezolucyi!
A. Grabarkiewicz,
Józef Mantaj,
L. Zmyślony,
W. Kempiński,
Bolesław Kryspin.
McKEESPORT, PA.
Kawiadamłruu członków XII Od
działu Wolnych Polskich KrakusAw
Grupy 3r.2 Z.N.P.. te przyszła po«le.
dzenle odbędzie *1? w trzeclę nie
dzielę * powodu, te w drurę przypa
dają Awlęta Zmartwychwstania PaA
(rkiepro. DlaCepro posiedzenia Jesfc odło
tona na dzleA 1» kwietnia r. b.
tyczę członkom Wesołego Alleluja
* 7. bratnlem pozdrowieniem
N Franelazek lablckl, eekr. fln.
121 — llth a ve» McKeesport, Pa.
..Życie nie mierzy się sumą uzy
skanego przez nie osobistego do
bra. ale wysokością celów, do
których zmierza.
Gmina Nr. 72 w Erie, Pa.
Niniejszem zawiadamiam
wszystkie Grupy Z. X. P. w mie
ście Erie, jak również i w Cam
bridge Springs, Pa., iż została
zorganizowana Gmina nr. 72 Z.
N\ p. w mieście Erie, Pa., dnia
I5'S° marca b. r., do której
wszystkie grupy w mieście Erie
obowiązane są należeć, ażebyś
my mogli przyjść do lepszego
porozumienia sie, więc każda
grupa obowiązana jest przysłać
swoich delegatów z mandatami
na regularne po-óed/cnie. które
<ię odbywać będą w każdą czwar
tą niedziele miesiąca o godzinie
-•-ej popołudniu w hali św. Trój
cy. róg ulicy 22-ej i Reed. Xa
pierw-zem pi>sicdzcniu został o
hrany pełnomocny zarząd, w
"‘kład którego weszli delegaci
grup Z. X. i’.; Wawrzyniec Sta
cheweski, prezes; Wincenty Tro
cki, wicc-prezes; Nikodem Żu
kowski, <c kr, fiu; Jan Kulczew
ski, sekr. prot.; Antoni Duni
kowski. kasyer. Uo powyższej
• •miny należy H grup z 419 człon
kami.
Z bratnimi pozdrowieniem
N. Żukowski, sekr. gminy,
d-ió 1%. ijj st., Liric. Pa.
Scranton, Pa.
Ostatnie posiedzenie Gminy
-s'r* 37 u iścranton odbyło się_ui.
niedzielę dnia i-go marca na
hali oł>. J. Tru.lnowskiego, po
zebraniu delegatów w liczbie ^4
reprezentujących 9 grup z licz
i»ą &19 członków. Po otwarciu)
posiedzenia przewodniczący ob.
I'.. I»rach«»ck1 objaśnił delega
tów, iż na obccuem posiedzeniu
mają być wybrani nowi urzędni
cy na rok 1014. a jako ze stano
wiska komisarza zachęca delega
tów do czynnej pracj? dla X.
H., objaśnia zadania Gminy i o
bowią/ki urzędnikiw tejże,
wskazuje na nawał pracy, jaką
Gmina ma przed sobą do wypeł
nienia. z.aczcm przystąpiono do
wyboru urzędników', którzy zo
stali wybrani jak następuje:
Stanisław Tylman, Prezes,
Stanisław Majewski, wice
prezes,
W. E. Górecki, sekr. prot.,
Stanisław Szewczyk, sekr. fin.
Tomasz Bartkcwvski, kasyer.
Stanisław Swyboda, marsza
łek.
a o wyborze urzędników nowy
prezes ob. S. Tylman podzięko
wał delegatom za zaszczyt, jaki
mu powierzono i przyrzeka o
bowiązki swoje spełniać sumien
nie, stać wiernie przy konstytu
cji, zarazem stać na straży inte
resów Związku, dbać o jego roz
wój, bronić przed napaściami je
dnostek, które na każdym kro
ku pragną szkodzić Związkowi.
Zarazem prezes przedstawia po
trzaoę ró/.nydh komisy i, które
niezbędnie są potrzebne dla do
bra Związku, a przedewszyst
kiein komisy.* rozwoju. Prezes
| przedstawia tejże obszerne pole
do pracy, jaką komisją ma do
spełnienia, ponieważ mamy je
szoze wielu rodaków stojących
poaa Związkiem, » zatem obo
wiązkiem komisyi jest pouczać
mniej uświadomionych braci o
Związku, jego idei i korzyści, ja
kie Związek daje przez należenie
| tegoż. Zarazem wybrano ko
misyę prasy i komisyę skarg i
zażaleń; zaś resztę komisyi, ja
kie według regulaminu być po
winny, odłożono do następnego
posiedzenia, które się odbędzie w
| niedaelę dnia 5-go kwietnia.
___
Zawiadomienie.
Niniejszeni zawiadamiamy de
| legatów do Gminy nr. 37 w
Scranton, Pa., iż posiedzenia ^
Gminy odbywać się będą w każ
dą pierwszą niedzielę miesiąca o
Rodzinie ,vej po południu, na]
hali ob. J. Trudnowskiego przy
Lacka ulicy.
W. E. Górecki, sekr. gra.
Z posiedzenia grupy "Przy
szłość Polski”.
SOKOLSTWO ZABIERA
GLOS.
Jak to prawi* członkowie grap
rozpatrują sprawy zwią
zkowe.
W hali oh. W. Nowaka, przy ^
T.cavitt i Hamburg (na Jadwigo-!
wie) jw Chicago, odbyło się regu- i
larne miesięcz. posiedzenie Tow.:
Przyszłość Polski, gr. 672 ZNP., \
na którem po załatw ieniu wszyst- !
kicli spraw regularnych, dobra
danej grupy tyczących, zgłoszono l
rezolucyę bardzo znamienną, któ
ra brzmi:
My członkowie Tow. Przyszłość
Polski i gr. 672 Z. X. P., na po
siedzeniu regularnem odbytem d.
azgo marca r. b.. uchwalamy na
stępującą rezolucyę:
Zważywszy, iż niema żadnego
powodu i faktu posądzać Zarząd
Centralny Z. N. P. o zdradę w
sprawie niepodległościowej na
szej Ojczyzny;
Zważywszy, iż zarząd K. O. N.
iTmtaf opanowany przez obóz so
cjalistyczny, a który jest znany
jako zacięty wróg Związku N. P.
i spraw rdzennie narodowych;
Zważywszy, iż tenże obóz so
cyalistyczny wziąwszy pod swoją
komendę nie tylko K. O. X., ale
i— chce użyć powagi Związku
i Nar. Polskiego dla swej propa
gandy socyalistycznej;
Zważywszy, iż Zarząd Central
ny Z. N. P. w swej większości
zrobił krok bardzo rozumny
względem K. O. X., a wysyłając
emisaryuszy do Ojczyzny w oso
bach Szan. Cenzora i Wicecenzo
ra, w celu zbadania sprawy od
noszącej się do K. O. X. na miej
sou — dobrze uczynił.
Zważywszy, iż Szanowny Cen
zor i Prezes bronią dzielnie ho
noru Związku, strzegą spraw i i
dci tegoż,
Przeto my członkowie wyżej
wymienionej grupy, a w większo
ści Sokoli, wyrażamy swe głębo
kie oburzenie i pogardę tym
wszystkim członkom Zarządu
Centralnego, którzy nie idą soli
darnie z większością Zarządu;
Potępiamy warcholstwo jakie
obałamuca Brać Związkową w
stosunku do Zarządu Centralne
go, pism związkowych i sprawy
niepodległościowej.
Ubolewamy mocno, że zacni i
rozumni bracia związkowcy w
Cleveland, dają się bałamucić ta
kim karyerowieżom, warchołom i
rozbijaczom jedności związko
wej jak; Stanisław Dangel, To
masz Siemiradzki, )ó*ef Karasie
wicz, Kazimierz Głuchowski, K.
Żurawski i 'W. Rylski. Oto głów
niejsi przewodnicy i herazty war*
cholatwa.
Mr rzłonkowic gr. ośmie
lamy się zedrzeć maskę obłudy z
tych panów i pokazać ogółowi kto
oni są. Brać zaś związkową wzy
wamy do rozwagi i cierpliwości
w tej sprawie do czasu, aż powró
cą z Ojczyzny emisaryusze i spra
wę całą nam wyjaśnią.
Wyrażamy Szan. Cenzorowi,
Zarządowi Centralnemu oraz pis
mom związkowym votum zaufa
nia. «
Stanisław Czuwara,
Franciszek Pezdan.
Władysław Grzelecki,
Józef Janusz,
Piotr Politowski,
Komitet RrzoJucyi.
ODEZWA
DO GMINY Nr. 33 W IRON*
WOOD, MICH. I
OKOLICY.
Bessemer, Mich.
Szanowni Panowie Delegaci
Gminy Nr..33 w Ironwood |
Wis. i Bessemer i Wakefield.
Nadmieniam Wam, że kwartał*
ne pojedzenie tej Gminy przy*»
pada dnia 5-go kwietnia w Tlurs
ley, W is., o godzinie -w pół dr»
3-cj popołudniu. Zapraszam
wszystkich delegatów, aby byli
obecni na tern posiedzeniu, po
nieważ mamy wiele spraw do
załatwienia i wiele do rozmyśle
nia, bo to jest naszym obowiąz
kiem jako prawych związkow
ców. Być żołnierzem i stać wien
nie przy broni i strzedz swoich
obowiązków. Spodziewam sio,
że każdy to dobrze zrozumie, że
ostatnie posiedzenie "było bar
dzo mizerne, że czas był bardzo
krótki, bo zimno i podróż była
bardzo trudna, więc czasu me
było do dobrych spraw omówić- *
nia i pozostały na przyszłe po
siedzenie.
Zarazem zwracam uwagę se
kretarzy tych grup, aby raczyli
wysłać swoje listy członków do
Gminy, aby Gmina mogła wie
dzieć ilu jest członków do Gmi
ny należących.
Antoni Superczyński,
Prezes Gminy Nr. 33.
Komisye Emigracyj
ne Zw. N. P.
Skład Komisyi Emigracyjnej Z.
N. P. na miasto portowe
New York.
A. YYawrowski, Prezes, 67& St.
Ann’s are., New York. N. Y.
M. 'Seyfried, wiceprezes, 130 E. •
7th st., New York, X. Y.
i W. Jungschlagier, Sekretarz,
1161 Greene avc.. Brooklyn, N.Y.
W. Sohwenk, kasyer, Bedford
I ave. and Grand st., Brooklyn,
|X. Y.
Dyrektorzy: E. Zieliński, 149
|— 24th st., Brooklyn, N. Y.; F.
Skowron. 34 Cidre st., Brooklyn.
N. Y.; W. Wilusz, 205 Washing
ton st., Jersey City. >k J.
' Agent portowy (nie wchodzą
cy w skład Komisy i): J. Ko
zmor, 201 Washington st., Jcresy
City, N. J.
Skład Komisyi Emigracyjnej Z.
N. P. na miasto portowe
Philadelphia.
Piotr Borowicz, Prezes, 3873
Archer st., Phila, Pa.
Stan. Chludzinski. wiceprezes,
338 Lemon st., Camden, N. J.
And. Mangold. Sekretarz, 463
E. Stiles st., Phila. Pa.
Jan Chludziński, kasyer, 336
Lemon st., Camden, X. J.
Dyrektorzy: Mary a Dreling.
3060 Salmon st., Phila. Pa.; And.
jffowak, 4457 Living*ton st., Phi
i la, Pa.; Józ. Wojciechowski, 817
\$. 3rd st., Phila, Pa.
Agent portowy, który nie
wchodzi w skład Komisyi: Mar
ein Xowak, 2662 Lcfcvcr st., Phi
la. Pa.
% Ważne.
Na ostatniem posiedzeniu
Tow. Polskich Szewców Jana Ki
lińskiego, gr. 360 zapadła uchwa
ła, iż wstępne do Towarzystwa
zostało zniżone na rok 1914 od
lat 18 do 25 $1.; od 25 do 35 $2;
od 35 do 45 $4.
Z szacunkiem
K. Kleszczyński,
sekretarz prut.

xml | txt