OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, April 02, 1914, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1914-04-02/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

DZIAŁ DLA KOBIET
Zarząd Wydziału Kobiet Z. N.P.
9C. OBARSKA, prezeska. 8813 Com
mercial ave.
M. MILEWSKA, wiceprezeska. 4119
W. Montrose ave.
J. DUNINOWA, sekretarka. 2821 N.
Springfield ave.
M. MAJEWSKA, kasyerka, 3110 N.
Monticello ave
WYDZIAŁOWE: M. Sakowska. M. A.
Kuflewska, A. Łukaszewska. W.
Chodzłńska, B. Rajska, B. Malkie
wicz. H. Wasilewska.
tCOMlSAWKA na wszystkie Stany: —
Walery a Ltpczyrtska, Grand Ra
pids. Mich., 411 Eastern ave. N.E.
Kobieta jako pracownica.
Przeciwnicy pracy kobiet i ru
chu kobiecego wogóle, patrzą bar
dzo nieprzychylnie na to, że ko
bieta zdobywa coraz szersze pole
y dziedzinie pracy zarobkowej.
Niechęć swą uzasadniają tein, że
kobieta wytwarza ‘niepotrzebnie
konkurcncyę mężczyznom, skoro
glówncm polem jej działania ma
być dom i rodzina, zarzucając
■w reszcie, że nic posiada odpowie
dnich zdolności.
Wszystkie te twierdzenia i ar
gumenty są z gruntu fałszywe,
gdyż kobieta, taka sama istota
jak mężczyzna, ma prawo do ży
icia i zapracowania na utrzymanie
fcwej cgzystcncyi; dalej — nie
wszystkim kobietom jest dane
być żonami i matkami. Jest prze
cież więcej na święcie kobiet, a
niżcli mężczyzn, nic wszystkie
więc mogą mieć opiekuna, pra
cującego na nie; jest wiele wdów.
' które muszą utrzymywać się z
pracy rąk własnych. Twierdze
nie zaś, jakoby kobieta nie posia
dała odpowiedniego uzdolnienia,
nic wytrzymuje chyba żadnej
krytyki i warto posłuchać, co pi
sze w tej kwestyi gazeta “Star”
z Kansas City, Mo.
Gazeta ta donosi, iż jedynie
przemysf koustriłkcyi lżelaznych
i wyrobów cementowych Jest
dotychczas niedostępny dla ko
biet, pozatem niema już gałęzi,
w której kobieta nie odważyłaby
się pracować. Weźmy naprzy
klad “linotypy” tj. maszyny do
składania czcionek. “Dlaczego
kobieta nie może składać czcio
nek taką maszyną i pobierać ta
kie samjc wynagrodzenie, jak
mężczyzna?” — zapytuje wspom
mana gazeta. W Kansas City jest
już kilka składaczek i są one tak
samo zdolne w tym zawodzie,
jak. mężczyźni. Gdy wynaleziono
linotypy i zastąpiły one składa
nie czcionek rękami, -wszystkie
kobiety pracujące w drukarniach
— dopuszczono do nauki włada
nia te mi maszynami. Jednakowoż
kilka zaledwie kobiet podjęło się
tego, gdyż innym wydały się ma
szyny zanadto skomplikowane.
Jłraca na nfkszynach, dla tak zwa
nych : “job printing” — jest od
powicdnićjszą dla mężczyzny, a
iiiżcli dla kobiety, a mimo tego
wywiązują się z niej doskonale
i nie jest ona wcale niebezpiecz
niejszą, jak prasowanie motorem
gazolinowym. W Kansas City
pracuje już kilka kobiet przy ta
kich maszynach do “job prin
ting”.
Teraz przejdźmy do wyrobu
szkła. Kobiety znalazły i tu za
jęcie. Chociaż podłogi w hutach
rozpalone, flaczki gorące i żużle
rozżarzone grożą poparzeniem
nóg — pracownice noszą flasz
ki z odlewami do pieców i drwią
formalnie z niebezpieczeństwa,
na jakie są narażone.
Gorąca temperatura wytwarza
dla tych co w niej prjffują —
potrzebę ochłody, a więc zimne
go trunku i wiedzie nas do ko
biety, która rozwozi lód. W Kan
sas City rozwozicielką taką. a ró
wnocześnie i sprzcdawaczką lo
du jest właśnie pani Rozalia
Trcntowa. Oprócz tego rozwozi
ona wieczorami i zimą węgiel.
Na koźle siedzi nienagannie, kie
rując końmi jak najlepszy woźni
ca. Wyżej wspomniane miasto
posiada również kilka kobiet tru
| dniących się rozwożeniem mleka,
i "W stają one do dnia i rozwożą
mleko z taką gracyą po ulicach,
jakby siedziały w samochodach I
używały pr/ejażd/ck p<* alejach
parkowych.
Mówiąc już o woźnicach, nie
można pominąć pani K. Wisto
wej, pierwszego “szofera w spó
dnicy”, która na wezwanie tele
foniczne zajeżdża przed wspania
le rezydencye i wiezie żądnych
rozrywki do teatrów, na różne
zabawy i spacery. A jaki odpo
wiedni kostyum dobrała sobie do
tego zawodu! Jasno niebieski,
obszyty futerkiem i turbanik te
goż koloru.
Unia robotników wyrobów ze
skóry ma kilka robotnic w swvch
szeregach. Wykonują one piękne
kufry i szyją siodła na maszy
nach. Kor.atytucya tej Unii wy
raźnie zaznacza, że kobiety-człon
kinie mają pobierać takie samo
wynagrodzenie, jak mężczyźni—
członkowie Unii.
Mimo to, do robót ze skóry nie
mają jakoś kobiety wielkiego za
miłowania; wyjątkiem w tym.
względzie są fabryki obuwia,
gdzie pracownic jest bardzo wie
le. Niema jednak kobiety w za
wodzie szewieckim, gdzie praca
je>t ręczna; — zżęcie to pozo
stawiają one mężczyznom.
Chociaż znaczna liczba kobiet
pracuje w fabrykach cygar, tru
dno znaleźć między niemi “spe
cyalistkę ' w nakładaniu wicrzclr
nich liści. Dobra i zręczna cygar
niczka może zarobić $17.00 do
S25.00 tygodniowo.
W zegarniistrzostwie w tern
mieście zajęta jest jedna kobie
ta, a to pani R. j. Flintowa, któ
rą można nazwać śmiało eksper
tem.
Niewiele stosunkowo kobiet
pracuje w browarach przy napeł
nianiu i korkowaniu flaszek.
Jedna z firjn wyrabiających
szyldy ogłosiła niedawno, że
przyjęłaby chętnie kobiety, zdat
ne do tego zajęcia.. Niestety nic
zgłosiła się dotąd żadna i jedyna
specyalistka-kobicta w malowa
niu szyldów — jest w Chicago.
/-awod balwierski jest bardziej
odpowiedni dla kobiety, niźli dla
mężczyzny i balwicrka wykonu
je swą prace delikatniej i dokła
dniej. Zawód ten prawdopodob
nie przejdzie z czasem zupełnie
w ręce kobiet.
W Kansas City jest już i bal
samatorka, która prowadzi za
kład pogrzebowy z zupełnem po
wodzeniem. Dentystek i apteka
rck posiada to miasto tylko kil
ka, chociaż oba te zawody były
by dla kobiet bardzo, a bardzo
odpowiednie.
W szystkie Unie zawodowe go
towe są przyjąć kobiety, Jliko
swych członków; jedynie tylko
Unia robót cementowych oświad
czyła otwarcie, że praca ta jest
za ciężka dla kobiety.
Takie ciekawe szczegóły po
mieszcza gazeta “Star" o kobie
cie i jej pracy. Dodać jeszcze
trzeba, że kobiety jako pracow
nice są nader pilne i sumienne,
jak również, iż istnieją takie za
wody, które powinny być tylko
dostępne specyalnie dla kobiet.
Nastąpi też i cza«, gdy wszyscy
przeciwnicy przyjdą do przeko
nania, że kobieta ma równe pra
wa i zdolności i może tak jak
mężczyzna prac* własnych rąk
zdobywać clileb powszedni.
..Życie nie mierzy się sumą uzy
skanego przez nie osobistego do
bra. ;iff wysokością celów, do
których zmierza.
I cóż świętszego nad domowe
cnoty,
Xad fę tradycyą żywą, staro
żytną ?
Cóż jaśniejszego nad ów szczero
złoty
We«oły uśmiech, którym twarze
kwitną ?
I nad tę cichą serc naszych
zażyłość.
Co niesie szczęście — niosąc w
•obie miłość?
A. Asnyk.
Trzeba z żywymi naprzód iść,
Po życie sięgać nowe!
A nie w uwiędłych laurów liść
Z u porc m stroić głowę.
<Of lot x«n|«>
w -łKhNTM nvir.
I 1,*\AT1VF RROMO rhlfilrt Apt«
»*—"«—■ "••II •)• p.mot« R.
O«ov* • pMpia •• tiM>j pin,, j(c
UWAGI.
RODZICE! UCZCIE DZIECI
SWE MÓWIĆ, PISAĆ I CZY
TAĆ PO POLSKU!
• * *
Tow. “Promień Nadziei” gr.
1243 Z.N.P. na Town of Lakc, w
Chicago, pod względem rozwoju
i pracy organizacyjnej i społecz
nej śmiało może być przykładem,
godnym naśladowania. Wszyst
kie członkinie, począwszy od e
nergicznej i idei związkowej ca
lem sercem oddanej założycielki
tej grupy, a obecnej prezeski p.
Pelagii Stranc, oraz dzielnej wi
ce-prezeski p. Wandy Jurkow
skiej, dokładają usilnych starań,
aby godnie odpowiedzieć obo
wiązkom Polek i Związkowczyń.
Niema łprawie posiedzenia, na
którem by nie przyjęto nowe
członkinie i <lziś grtspa po kilku la
tach istnienia liczy około 100,
prawdziwie czynnych członkiń.
Towarzystwo urządza częste ba
le, które zawsze przynoszą pię
kny dochód, kasa więc nigdy nie
jest próżna, pomimo, że grupa
hojną dłonią rozdziela grosz na
różne cele narodowe. Oprócz te
go członkinie opodatkowały się
dobrowolnie i wspierają towarzy
stwo dobroczynne w dzielnicy
Town of Lakę.
Praca tv “Promieniu Nadziei”
wydaje obfite plony, gdyż jed
ność i zgoda panują tam wszech
władnie. Urządzane bywają od
czasu do czasu zebrania towa
rzyskie, co wytwarza bliższe po
znanie i łączność poszczególnych
członkiń. Zebrania te zwykle
kończą się dobrowolną składką
na jakiś szlachetny cel.
Niechże więc i inne grupy żeń
skie, w których panuje niczem
niewytłómaczona apatya i zastój,
biorą przykład z grufty Nr. 1242/
* * *
Małe dzieci wymagają nieustan
nego nadzoru i matki winny pa
miętać o tern, aby nie zostawiać
ich nigdy bez opieki osób star
szych. Zdarzają się bowiem wciąż
bardzo liczne nieszczęśliwe wy
padki, w których małe dzieci ule
gają ciężkim okaleczeniom albo
i śmierci, właśnie z braku nadzo
ru nad niemi. Statystyka wykazu
je przerażającą liczbę wypadków,
nierzadko z wynikiem śmierci. I
leż to dzieci zginęło wskutek ba
wienia się zapałkami; wskutek
nieostrożnego zbtiżenia się do
rozpalonego pieca; przez popa
rzenie gorącymi płynami w ku
chniach. przy praniu itd. Znacz
na liczba dzieci zginęła również
przez zatrucie lekarstwami Jub
rozmaitemi chemikaliami, któ
rych nie schowano należycie.
W szystkic takie wypadki po
winny być ostrzeżeniem dla ro
dziców i wychowawców, aby
przedewszystkiem dzieci małych
bez sumiennego dozoru starszych
osób nie zostawiali, jak również,
aby dzieci starsze, mające już
zrozumienie dla rzeczy, pouczali
i przestrzegali w sprawach nie
bezpieczeństw, a ostatecznie, aby
wszelkie niebezpieczne przed
mioty, np. noże, zapałki, truci
zny, bron itp. — usuwali i uczy
nili zgoła niedostępnymi dla
dzieci. Inaczej będą się nadal
zdarzać nieszczęśliwe wypadki
wśród dzieci, a przez to straty
nieobliczalne dla rodziców i spo
łeczeństwa.
Od pilnego i gorliwego wy
pełniania obowiązków na*zvcii
zależ/ przyszłość człowieka, za
leży powodzenie jego i w pó
źniej obranym stanie lub zawt>
dzie jego. Każdy zaś stan ma licz
ne obowiązki do spełniania, ści
słe a pilne ich wypełnianie spro
wadza spcfcój sumienia, zadowo
lenie, chwałę i chlubę narodu i
ogólny dobrobyt.
• • •
Co teraz powiedzą ci wszyscy,
którzy zawsze zarzucali osobom,
stojącym u steru Związku, że ci
sną%ię tylko do "żłobu”, skoro
się dowiedzieli, że dyrektorki i
dyrektorzy dobrowolnie i ochot
nie przeznaczyli wynagrodzenie
swe, jakie pobierali za taksacyę,
na pokrycie kóbztów podróży
dwóch emisaryuszy wysłać się
mających do Europy, w celu za
sunięcia bliższych wiadomości
co do Koniisyi Tymczasowej? Za
tę ofiarność należy się naszym
pracownikom dla idei prawdziwe
uznanie, gdyż dali dowód, że pra
cują rzeczywiście tylko dla idei,
tembardziej, że nie są to tacy
kapitaliści, dla których kilkadzie
siąt dolarów nie stanowiłoby
znacznej różnicy.
• • *
Znane są powszechnie tak zwa
ne "sale” w składach departamen
towych. Niema prawie dnia, abv
niemal we wszystkich dzienni
kach nie ogłaszano najrozmait
szych “taniości". Nasze gosposie
dążą^ównież pilnie na takie we
zwania i dla oszczędności zakupu
ją te “taniości", nie zastanawia
jąc się nad tern, że zamiast rze
| czy wiście zaoszczędzić, niepo
trzebnie nieraz grosz roztrwonią.
Jeżeli rzeczywiście chcemy po
czynić zakupna oszczędnościo
we, powinnyśmy się trzymać sta
le jednej zasady, a mianowicie:
“Jeżeli na wysprzedaży znajdują
się przedmioty, które rzeczywiś
cie są nam w danej chwili potrze
bne, korzystajmy ze sposobnoś
śi. Nigdy jednak nie kupujmy
dlatego, że tanie, chociaż jest na
razie niepotrzebne, gdyż taka
rzecz najczęściej zmarnuje ię bez
pożytecznie." Trzeba zrozumieć,
żc ogłaszanie tych “nadzwyczaj
nych taniości” ma na celu tylko
zwabienie naiwnej publiczności,
bardzo wiele kobiet spieszy na
te wysprzedaże, nie dla potrze
by, lecz tylko aby je zobaczyć.
Jeżeli już przybyło się do składu,
chociażby tylko dla obejrzenia, to
zawsze jednak zakupi się jaki
kolw iek drobiazg. 1 czv to oszczę
dność? ^Korzystają więc amery
kańscy kupcy z kobiecej łatwo
wierności i niezastanowienia,
gromadzą grosz, a my mamy po
tem tylko... doświadczenie —
kosztownie nabyte.
Prawodawcy, odmawiając ko
bietom praw, powołują sic na do
bro rodziny. Jeżeli obawiają się
zachwiania rodziny przez wejścife
kilku lub kilkunastu kobiet do
ciał prawodawczych, dlaczegóż
tej obawy nie podzielają, gdv
setki .tysięcy kobiet idzie zarob
kować do fabryk, do kopalń, ma
gazynów itp. — opuszczając ogni
sko rodzinne?
Doświadczenie właśnie uczy,
że gdziekolwiek kobiety uzyska
ły prawa obywatelskie, rozpoczę
ły działalność swoją od przepro
wadzenia postulatów, mających
dobro rodziny na celu.
Z życia kobiet.
e Lwowie odbył się wiec ko
biet, protestujący przeciwko po
krzywdzeniu praw kobiet przez
nową reformę wyborczą. Refe
rentka p. Dtilębianka żaliła się na
te stronnictwa, które wiele obie
cywały, a nic dla spraww kobie
cej nie zrobiły. Wyjątkiem było
tylko stronnictw'0 narodowo-dc
mokratyczne, które najwięcej i
najenergiczniej sprawy tej broni
ło w jednym sejmie i korrffsyach.
Zwłaszcza odznaczył się pod tym
'V7J?l?dem poseł Głąbiński.
Rezolticye wiecowe kończą się
następującym ustępem: “Doma
gamy się od sejmu, iżby na naj
bliższej sesyi wziął pod rozwagę
kwest yę politycznego równou
prawnienia kobiet i rozstrzygnął
w myśl ich potrzeb i żądań, ina
czej ł>ędą one zniewolone do jmk|
jęcia energiczniejszych środków
walki, niźli te, któretni się do
tychczas posługiwały.”
7 W ar sza wy donoszą, że Kon
troler państw złożył Izbie pań
stwowej projekt ustawy o dopu
szczenie kobiet do zajmowania
niższych posad etatowych w Kon
troli Państwa, motywując fo ten*,
•że doświadczenie ostatnich lat
dwudziestu wykazało, iż kobiety
są dobremi urzędniczkami; "wy
konują one z powodzeniem nie
__ _ 'Ofł«**»nł#>
KRMonoinT WTi.p.rzr w • no i« i>*i.
A r><akara ta r«el »laa(*4ta. jaaalt Paaa
Otntmant nla wtIuij arpadku la IrrtMa
raki. paSarakl I raa. Plarwara aair^la ara*,
•aal ulg*, ik.
tylko piśmienne i rachunkowe
prace, lecz z zupełną znajomością
rzeczy dokonywują wstępnych
rewizyi i układają tabele buchal
teryjne, tj. spełniają czynności
rewizyjne, należące do pomocni
ków’ rewizorów lub nawet do
młodszych rewizorów”. Wobec
tego kontroler państwa uważa,
że pomniejsze posady z niewąt
pliwą korzyścią dla sprawy mo
żina powierzać kobietom. Pro
jekt kontrolera państwa mą
wszelkie szanse przejścia przeż
Izbę Państwową, która wogólc
chętnie przyznaje kobietom przy
wileje służby rządowej.
Rozmaitości.
Bazar na da:hód szkoły dla ma
tek.
Kobiety angielskie zajęły się
energicznie zgromadzeniem fun
duszy na rzecz szkoły dla ma
tek. Zawarły one umowę z ol
brzymim amerykańskim składem
departamentowym Scliridga w
Londynie i urządziły ubiegłego
czwartku bazar w tymże skła
dzie. Obowiązki sprzedawaczek
pełniło 20 pań. należących do ary
stokfacyi, a pięć procent z utar
gowanych przez nic pieniędzy o
fiarow ał właściciel na cele szko
ły dla matek. Napływ osób we
wszystkich departamentach skła
du był niesłychany i fundusz szko
łv zyskał przeszło $6.000. Pomię
dzy paniami, które w dniu po
wyższym przyjęły na siebie obo
wiązki zarządczyń odnośnych de
partamentów, spotykamy nastę
pujące historyczne nazwiska, jak:
hrabina Rutalnd, Lady Shc/tield,.
wicehrabina Maidstone, 'hrabina
Albemark, Lady Fargnhan, Lady
Asquith, żona premiera angiel
skiego itp.
Dzielna dzieweczka.
Z Dcnver w Colorado donoszą
o odważnej 9-letnicj “Jessie”
Derby, córeczce Jana Dcrby z
Loveland. Dziewczynka ta swą
niezwykłą odwagą i wytrzyma
łością na trudy _ ocaliła od nie
chybnej zagłady 120 sztuk bydła.
Posiadłość Derby^ego leży w gó
rach, o jakie 40 mil na zachód
od miasteczka Loveland. Trud
ni się on chowem bydła i wypasa
całe stada w pobliskich górach.
Z początkiem grudnia spadły ol
brzymie masy śniegu w okolicy
Loveland. Biały całun nakrył
warstwą 9 st<>p grubą farmę Dcr
by ego. a w wąwozach i górach
zaspy śniegu wznosiły «ję na T
stóp wysoko. Zawieja przyszła
tak niespodzianie, że “cowboye”
nic mieli nawet czasu na przypę
dzenie z gór bydła. Wysiłki
cowboyów’ spełzły na niczcm,
gdyż było wprost niemożliwym,
na wytrzymałych i silnych na
wet koniach przebić się przez za
spy.
Dcrby rozpaczał, gdyż bydłu,
które stanowiło cały jego mają
tek. groziła śmierć wśród mas
śniegu z braku paszy.
Mała Jcssie, widząc zmartwie
nie rodziców, podsunęła im myśl,
że będąc lżejszą od cowboyów,
na swym koniku “Princc” prze
bije się prędzej przez zaspy i u
torowawszy ścieżkę, umożliwi
tymż* przedostanie się przez
śnieci do bydła, Derby owie pro
testowali początkował przeciw
temu, gdyż śnieg sypał ciągle i
taka wyprawa była nicbczpiecz
ną. <»dy jednak dziecko obsta
wało ciągle przy swym zamiarze
i zaproponowało próbę — zgo
dzili się. Jessic ubrano ciepło i
przyprowadzono przed ganek jej
osiodłanego konika P fince'a.
Dziewczynka wskoczyła lekko na
SEYERY ( Cukierki K<«wilnit]ące
X » n i av ) Przyjemne i RkutKine
1 A5-LAA ( Dla Dzieci 1 dla Dorosłych
Wysypki Skórne
takie jak świerzb, liszaj, zatracie blaszrzem ł inne
świerzbiące wysypki skórne, wyciągają dobrego środ
ka zewnętrznego. Spróbuj
Severy Maść na
Choroby Skórne
(SeYera’s Skin Olntment)
• I zauważ jej wpływ uśmierzający.
Cena 60 centów.
Jeśli potrzebujesz lekarstwa, żądaj Rerery 1 nalegaj,
by cl dano nie inne, tylko Revery., Żadnych innych za
miast nich nie przyjmuj. Gdyby twój aptekarz ale
mógł ich dustaresyó, obstalnj wprost od
W. F.Severa Co. ceTowapids
siodło i konik, wesoło parskając,
zaczął się przedzierać przez za
spy. Śladem jego jechali cow
boye na koniach by utorować
drogę. Posuwano sl^ zwolna na
przód, gdyż borykanie się ze
śniegiem męczyło tak Prince’a.
że aż piana oblepiła jego boki. Po
całodziennej pracy jednak zdc*-»
łan^ utorować ścieżkę w góry,
dosyć głęboką i jeszcze tej samej
nocy kilkanaście sztuk bydła;
przypędzono na farmę. Dwa dni
następne przepędziła Jessie zno
wu na siodle i przebijała ścieżki
w rozmaitych kierunkach. Po
dziewięciu dniach pracy dokaza
ła tyle, żc 120 sztuk bydłą było
jufc pod dachem. Derby stfacił
wszystkiego 8 sztuk jałownika.
Bohaterskie to poświęcenie
małej dziewczynki stało się glo
śnem w okolicy i farmerzy, chcąc
ją wynagrodzić, wnieśli podanie
o nadanie jej medalu Carnegiego.
By lepiej zasługę jej uwidocznić,
nadmieniają, że okoliczni farme
rzy potracili skutkiem tej śnie
życy po 100 i więcej sztuk by
dła.
Etyka Japonki.
Pastor Chigan Takaliaslii, mi
syonarz mctodyski w powiecie
Yubori. okręg Hokkaide w pół
nocnej Japonii, opisuje w jednym
7. tygodników nowoyorskich klę
skę głodową, a zarazem przyta
cza piękny rys charakteru bied
ncj Japonki. Powtórzę tu odnoś
ny ustęp za autorem:
“Okręg Hokkaide leży w pół
nocnej Japonii i obejmuje prze
szło 1,000,000 akrów. Grunta te
należą do rolników, a oprawiają
na nich przeważnie ryż, który
stanowi niemal wyłączne poży
wienie ludności, liczącej w tym
okręgu Gó.ooo głów.,Mrozy i nie
urodzaje w ostatnich trzech la
tach spowodowały klęskę głodo
wą, jakiej nawet i najstarsi lu
dzie nic zapamiętali. Ludność
żywi się: słomą, korą drzewną,
żołędziami i łuską z hrcczki, któ
rc miele w młynach na mąkę i
wypieka z niej chleb. Kobiety
mając takie pożywienie nie po
siadają dosyć pokarmu, by wy
żywić swe niemowlęta i ucieka
ją się do sztucznego mleka, które
fabrykują w ten sposób, iż ryż
mielą na prosżek, zalewają go
wrzącą wodą i wyciskają z niego
biały sok. Młodzież opuściła te
okolice i poszła w świat za Chle
bem. a starzy i dzieci skazani są
na wymarcie.
Jakie dramata rozgrywają się
na tern tle nędzy ludzkiej, niech
posłuży następujący wypadek:
W pobliżu naszej misyi koło
^ ubari mieszkał biedny wicśi
niak, który CTidem niemal utrzy
mywał się przy życiu. Przed ty
godniem zachorowała jego żona
z głodu i wycieńczenia i zdawa
ło się, że śmierć nieubłagana la
da chwila zapuka do ich chaty,
lłiedak, widząc straszne cierpie
nia żony, udał się nocą do jedne
go ze zamożniejszych sąsiadów
i skradł kilkadziesiąt kartofli.
Żona była wdzięczną mężowi za
jego dobroć, ale mimo to ode
zwała się do niego w te słowa:
"Ja nie chcę żyć dłużej, "jeżeli
mam podtrzymywać swe istnie
nie — kradzionem pożywieniem.
Odnieś to zaraz tam, skąd zabra
łeś nieprawnie!” •
Mąż, w którym odezwało się
sumienie, zebrał kartofle i szedł
z niemi, by je położyć na miej
sce, skąd zabrał, ale po drodze
spotkał właściciela. Przygnał się
przed nim do kradzieży, opo
wiedział całe przejście ze swą
małżonką i prosił o przebaczanie.
Bogacz, wzruszony smutną histo
ryą biedaka i jego uczciwością,
nietylko że przebaczył mu kra
dzież, ale obdarował hojnie. Wie
śniak, szczęśliwy, biegł do domu,
by podzielić się radosną nowiną
ze swą małżonką. Wszedł do cha
ty, otworzył drzwi i... ujrzał ją
nieżywą, wiszącą na sznurze,
przyczepionym do pułapu. Z roz
paczy i żalu za ukochaną powie
sił się także...
Takie zdarzenia nie są tu w Ja
ponii niczem nadzwyczajncm,
gdyż poczucie uczciwości w Ser
cach Japonek — jest silniejsze
jak klęska głodowa, a nawet i
śmierć sama.”
A_
IOOO.no DOLARÓW NAORODY
CHomt *r«iliztf U rrfai'cl« *w
Ładae bujne włosy i cudne
cera twarzy:
w*®*y wpmHwg Ula dni
"t**1 Prawdziwy CudowTyWynaJa
It*«?•
rw. i*X7,
•"•"dalpaaawła | pani* iiidlS*
ibnją tylko otyć Vioorola, aby wywoła-1
Vwm5w wlo.dw, idea dowIndklonoL *.
|VlBOaaŁA Kwsgs ł«»t Jarlynom łrndktcm
“ *• wło«y cienki* akab* i buda*
fl_
włoaowe,___
krntkl* zaczynają rmn*1.
Gwiranlawan* praca Vioohola (Y na
nwy prawa * czyztodci lakarzt w I pofcar
mftw (u..i* tmi roo. * •*«* act). Pamle
'**£**• "T Gwarantujmy tm Picmadaa
Wfrtrłmy hatdcm.i kt/ry Utytbał 7 tyyodm
|V|gohola Kuracyl b*a akutku.
Jn**|| wam wypadaj* włoay. Jof.li
słowa awiartM. j*t*ll mtn« hrpia* I
--- 11 " * * I Wall
apłowy typk iląUal* hi.ka łjawti
ehrą* miód lado* Mjn* I dhur- włoay.
to ratuj zaraz bo przez zwlekani* |
afrffy -
i--rw*rai»c y* ntejaat prawda
wv Macamv IOOO 00 dolardw roldwka
i „ P‘Jkno-£ *»way I cudna cara.
Viooftotut Kuracy* Vo 2ąMae»y akdma
. -uracya Vo 2» Harry .Mrne
choroby twarzy. Kto aa na twarzy kro. ty
pryazoz* (Mu*t mteje*myVwa*T**eE|rt|,
-II roamaltawyzypkl. Vioo»ot,» nad*.
naturalny kolor r*y
,ł Młładką l*k Uwrit. PtazTara twU
•ani* Jwt barda* ma»**pl*c«n« Pląs 4*
▼lOODOI.A CO..
’ Orrtc^ Box 4*7
ni.
Kalendarz Związkowy 1914 go 20c
S PRZESYŁKA
I)o nabycia w Adm. Pism Związkowych. Mamy jeszcze 200 egzemplarzy.
Spieszcie się z zamówieniami. Adresować:
DZIENNIK ZWIĄZKOWY. 1406 W. Dimion $t. Chicago, NI.
IIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllllllilllflHliaiaimilliaiai«maiaaaaaaa.*fla««aA«....>..«.....^^ X

xml | txt