OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, April 02, 1914, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1914-04-02/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

Regulamin Komisyi Emigracyjnych
ZWIĄZKU NAR. POL.
ORAZ PRZEPISY DOMOWE ZWIĄZKO
WYCH “DOMÓW DLA IMIGRANTÓW”..
UWAGI WSTĘPNE:
Sejm XVI Z. X. P. odbyty 23 — 28 paździer
nika >»X>5 roku w Buffalo. X. Y„ powołał między
iiincrai do życia “Komisyę Emigracyjną"' dla nie
sienia pomocy emigrantom oraz zakładania pol
skich domów dla imigrantów w portach amerykań
skich. Sejm ten oddał bezpośrednią władzę i kon
trolę nad/tą Komisyą w ręce Cenzora Z. X. 1’.
Sejm XX-ty przyjmując nową Konstytucję o
raz Trawa, Przepisy i Reguły utworzył stałe Ko
młsyc Emigracyjne w celu niesienia pomocy emi
grantom i uznał urzędowo cztery, a mianowicie w
Xc\v Yorku, Bostonie. Philadclphii i 'Baltimore.
W edłirg ROZDZ. LA II Par. I-go Praw, Przepisów
i Reguł IZ. 'X. P. wszystkie Komisje Związkowe
słkładać się mają z pełnoprawnych'członków Zwią
zku wybieranych w sposób przepisany ROZDZJ
III, Par. 6 Koirstytucyi Z. N. P.. który nadaje pra
wo nominacyi wszystkich członków i urzędników
wszelkich Komisyi fZwiązkowych Cenzorowi. /> a
wybór i zatwierdzenie takowych pozostaw ia Radzie
Xadzorczej Z. X. p.
Opierając się przeto -na tej podstawie Zarząd
Centralny Z. N. P. uchwala i ogłasza następujący
Regulamin: /
CZĘ&Ć PIERWSZA.
Komisye ^migracyjne Z. N. P.
ROZDZIAŁ I. •
Cel i zadanie Komisyi Emigracyjnych.
5 I. Związek Narodowy Polski, jako organ i za -
eya założona w celu zapewnienia Ludowi Polskie
mu rozwoju społecznego, postanowił zająć się opie
ką nad rodakami przybywającymi do Stanów Zjc
dnoczrjnych i w tym celu powołał do życia Komi
sye Emigracyjne w miastach New York, Bostonie.
Philadclphii i Baltimore.
ji i. (Zadaniem przeto Komisyi Emigracyjnych
Z. N. P. jest przede wszy stkiem niesienie pomocy i
opieka nad przychodźcaiui z Polski. Opieka ta ma
b\ć zupełnie bezinteresowna r zapewniająca przy
c bodźcom
a. pomoc prawną, ułatwiającą itn Zastosowa
nie się do obowiązujących praw innnigraerj
nych,
1>. ochronę przed wyzyskiem lub oszustwami,i
jakich ofiarą łatwo staje się przychodźca dla
nieznajomości stosunków i języka krajowe
go.
c. pouczanie przychodźców i dawanie mi po
tnzebnych wskazówek w celu ułatwienia za-,
pofnania się z warunkami pracy i zalłczpie-i
czenia ich praw. mienia i bytu w tym kraju, j
d. oznajmianie przychodźców z celami Z. N.
Rjego działalnością i korzyściami wynika
jącetni z należenia do tej organiizacyi,
e. zapewnianie tym z wychodźców, którzvbv
tego przypadkowo potrzebowali schroniska
w Związkowym Domu dla Immigrantów f
f. lyspółdzialame ^ w&kazaucmi przez wła
• dze Z. N. P. instytucjami w starym kraju,1
mającemi na retu opiticę nad cmigracyą.
ROZDZIAŁ II.
Skład i Organizacya Komisyj Emigracyjnych.
' § x: Każda Komisya Emigracyjna składać się
ma z siedmiu pełnoprawnych członków Z. X. P.,
zamieszkałych w obrębie Gmin iZ. X. P., mających
juryzdykcyę na odnośne miasto portowe.
§ 2. Na żądanie Cenzora Z. X. P. odnośna GmiJ
na lub Gminy na regularnem posiedzeniu swojem
Wybiorą z pomiędzy członków należących do ('.rup
danej Gminy nie mniej, jak czternastu kandydatów
na członków danej Komisyi Emigracyjnej i przed
stawią ich Cenzorowi na piśmie z zaświadczeniem
wyboru przez Zarząd danej Gminy.
§ 3. W czasie przepisanym ROZDZ. XLV. Par.j
1, b. Cenzor z kandydatów podanych przez Gmin\
zauominuje urzędników i członków danej Komisyi
i postara się o zatwierdzenie takowych .przez Ra
dę Xadzorczą w ciągu dni trzydziestu.
§ 4- ^ ybrana w ten sposób . Komisya Emigra
cyjna składająca się z Prezesa, Sekretarza i JKasye-l
ra oraz czterech członfków, zaprzysiężoną zostanie1
przez Cenzora i pełnić zacznie swoje czynności na
przeciąg czasu wyznaczonego przez Cenzora lub
dopóki będzie spełniać wszelkie swe prze
pisane obowiązki, lecz nie dłużej jak na «jo dni po
nad termin urzędowania władzy, która ją wybrała,
t. j. Rady Nadzorczej.
§ 5. Cenzor Z. X. P. ma prawo, każdego czasu,
/asuspeudować członków łub członka danej Komi
syi Emigracyjnej i zarządzić nowy wybór na wa
kujące w komisyi miejsce lub micj.sca. Śuspcmlowa
nemu przysługuje prawo apelacji d-. Kłtdy Nad
zorczej według postępowania przepisanego prawa
Związku.
§ ó. Wszyscy członkowie Komisyj Emigracyj
nych. jako Komisyj stałych mają pełnić swe obo
wiązki bez wynagrodzenia, z wyjątkiem, gdy w
spccyalnych wypadkach wydelegowani zostaną w
sprawach lub interesach Z. X. P. przez mającą do
tego .prawo władzę, t. j. Cenzor lub iZarząd Cen
tralne. (Patrz: Prawa, Przepisy i Reguły Z X. P.
ROZDZ. XXXIXt. .
ROKDiZTAL III.
Władze i Atrybucye Komisyj Emigracyjnych.
$ i. Każda Komisya Emigracyjna jes-n ciałem
wykonawczem, doradczem i knntrolująccm ogólny
hirg spraw i interesów, dotyczących emigracvi i im
migracyi w danym porcie. w którym urzęduje.
$ 2. Każda Komisya ma władzę ustanowić so
bie takie reguły swego po^tępowania i pracy, jakie
będą jej potrzebne z. zastrzeżeniem, że te reguły w
niczem nie będą sprzeczne z niniejszym Regulami
nem. Prawami, Przepisami. Regułami i Konstytu
Z. \. P., uchwałami Sejmów, postanowieniami1
Rady Nadzorczej i rozporządzeniami Cenzora i
Zarządu Centralnego /.. \*. P. Reguły te każda Ko
misy* ma przedstawić Cenzorowi do zatwierdzenia
■\\ rą/ie potrzeby moir dana Kotnt«va reguły te
zmieniać złiosic lub poprawiać, zawiadamiając o'
swych uchwałach w tyfh względzie swą bczpośred-i
nią władze, t. j. Cenzora 7. N. P.
8 4 Komisye Emigracyjne mają prawo usta-l
nawiać reęuły i przepisy porządku i należytego za
wiadywania Domami dla Immigrantów — funkcjo
nowania oraz kontroli nad tymi Domami — r#i:uły
te według potrzeby zmieniać, znosić, lub poprawiać,
za aprobatą Cenzora.
§ 5. Komisye Emigracyjne mają władzę kon-j
trolować osoby zawiadujące Domami dla Immi-1
frantów lub runkeye przy nich sprawujące i nad
•yłać Cenzorowi odpowiednie polecenia według po
trzeby, okoliczności lub na jego żądanie
$ 6. Komisye Emigracyjne lub ich posrrregó!-'
ni członkowie mają każdego czasu prawo wytępić
do 7.wiązkowego Domu dla Immifrani*.* * irlu
lustracyi, a takie dostęp do ksiąaek i rarbiiwko*
prowadzonych przez gospodarza
S 7. Członkow ie Komi«rj F.migri. \ )nnh ma
ją prawo głosu 1 głosowania na ?<•»■* i/e nav'.i *«e,
Komicy i, gdzie prosta większość głosów rozstrzy
ga w>zckicgo rodzaju sprawy.
(Juortim stanowi 5 członków Kotnisyi.
ROZDZIAŁ .IV.
Obowiązki i Odpowiedzialność Członków Komisyj
Emigracyjnych.
§ 1. Po wyborze i zatwierdzeniu Komisyj K
migracyjnych przez Rady Nadzorczą — Cenzor za
instaluje Każdą Komisy Emigracyjną, które zacz
ną pełnić swe czynności skoro Cenzor poleci ogło
sić skład Komisyj u pismach Związkowych.
§ i. Obowiązki tych urzędników są następują
a. Prezes: — Ma .przewodniczyć na wszyst
kich posiedzeniach Komisyi, zwoływać tako
we, podpisywać wszelkie przekazy na kasye
ra uchwałą Komisyi polecone do wypłaty.
Ma zarządzać badanie krążek finansowych
swej Komisyi, skoro to uzna za potrzebne. —
Ma prawo mianować Komitety tak stałe, jak
i specjalne. Ma pełnić wszystkie obowiązki
urzędowi swemu właściwe i ściśle się stoso
wać do poleceń otrzymanych od Cenzora Z,
X. P.. jako od swej bezpośredniej władzy,
b. Sekretarz: — Ma utrzymywać i prowadzić
wierne i prawdziwe protokóły z posiedzeń
swej iKomisyi i w możliwie najkrótszym cza
sie dostarczać kopii z takowych każdemu
członkowi Komisy i. a także i Cenzorowi Z.
N. P., i ma mieć jhh] swą opieką pieczęć Ko
misyi, którą przykłada do wszystkich waż
nych dokumentów wydawnych przez Komi
syę. t’trz)-mvwać wierny i doHladny rachu
nek wszystkich dochodów i rozchodów fun
duszy kontrolowanych przez jego Korni syę
podpisywać wraz z prezesem wszystkie prze
kazy wypłaty (wurrants) na kasyera; prze
chowywać wszystkie ważne dokunifnta i ko
respondencie. które oł>owiązany jest po u
pływie terminu swego urzędu oddać swemu
następcy. Pełni wszystkie inne funkeye u
rz^lowi temu właściwe oraz opracowuje i o
£ łasza wszelkie sprawozdania i prowadzi
wszelkie urzędowe koresp«>ndencyc.
. c• Kasy er: — Fundusze zostające pod kontro
lą Komisyi Kmigracyjncj w jakiej pełni u
rząd pozostają w banku pod jego opioką, a
wypłaty z takowychMiskutecznia za uchwałą
Komisyi według wystawionego przez sekre
tarza. a podpisanego przez prezesa i przez
niego czeku w formie rachunku z pokwito
waniem fvoucber> do rąk osoby w przekazie
oznaczonej. Ma być opiekunem wszystkich
papierów wartościowych, jak polis ubezpie
czenia, pokwitowań itp.. o ile nie będzie w
tej mierze innego rozporządzenia władz mia
rodajnych. Na wszelkie otrzymane pienią
dze wydaje pokwitowanie i wypełnia wszel
kie inne obowiązki urzędowi jego właściwe,
t rzędu swego nic może objąć dopóki nie zło
ży na ręce Cfnzora Z. X*. P. oznaczonego
przez niego poręczenia. Koszta tego poręcze
nia ponosi Związek Narodowy Polski z fun
duszu przeznaczonego na Kom. Kmigr.
d. Reszta członków Komisyi pełni fuitkcye ra
dnych z prawem zabierania głosu w dysku
syi i głosowania nad wnioskami, i z obowiąz
kiem wszelkich czynności, do jakich będą po
wołani przez władze Związku.
S 3; ^aaen z członków Konnsyi Emigracyjnej
nic może- zajmować płatnego stanowiska w zakre
sie kontroli, jaką sprawuje Komisya, jak naprzy
kład urzędu Agenta Immigracyjnego, Gospodarza
Domu dla Immigrantów itp.
§ 4. Agent Immigracyjny oraz Gospodarz Do
mu illa Immigrantów będą członkami Komisyi K
migracyjnej, lecz tylko z głosem doradczym w dy
skusyi — bez prawa głosowania; obaj też obowią
zani będą bywać na posiedzeniach Komisyi i zda
wać na takowych sprawozdania.
§ 5. Wszelkie wakanse w Komisyach Emigra
cyjnych pow stałe z usunięcia, rezygnacji lub śmier
ci członka — wypełnia Cenzor Z. X P. tą samą
drogą, jak wyboru całej Komisyi.
$ ó. Członkowie Komisyi Emigracyjnych speł
niają swoją fimkcyę bez wynagrodzenia z wyjąt
kiem kasyera, który pobierać będzie za swe czyn
ności jednego dolara miesięcznie. Rachunki na
wsąeMcic koszta i wydatki samych członków Komi
\vj nic mogą być wypłacone bez uprzedniego za
twierdzenia takowych przez Cenzora Z. X. P.
§ 7. Każda 'Komisya Emigracyjna przygoto
wać ma co kwartał ‘•prawozdanie finansowe, które
po zatwierdzeniu przez Cenzora ogłosi w pismach
Związkowych.
§ 8. Rachunki każdej Komisyi Emigracyjnej
mają być w każdym czasie dostępne dla rewizyi
przez Cenzora lub wydelegowanych przez niego
członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Central
nego Z. X. P.
§ Niespcłnianie obowiązków, działanie prze
ciwne regulaminowi lub też na szkodę Związku X.
P. lub jego in.-tytucyi, albo też stałe niewypełnia
me poleceń Cenzora lub Zarządu Centralnego Z. X.
P. jest dostatecznym powodem do suspendówania
przez Cenzora członka lub rozwiązania całej Komi
sji Emigracyjnej i zarządzenia nowego wyboru.
§ 10. Prezes Komisyi ma przygotować szczegó
łowe sprawozdanie z dwuletniej działalności 1K0
misyi na Sejm Walny Z. X. P. i takowe dostarczyć
Zarządowi Centralnemu na czas, aby mogło być
przed Sejmem wydm kowane.
§ u. Wszystkie protokóły z posiedzeń oraz
sprawozdania Komisyj .Emigracyjnych .podpisywa
ne być"mają przez wszystkich członków Komisyi o
becnych na posiedzeniu.
Ś >2. Wszyscy członkowie-Kadv Nadzorczej i
Zarządu Centralnego Z. X. P. mają prawo brać 11
dział we wszelkich posiedzeniach i czynnościach
Komisyj Emigracyjnych z głosem doradczym
^ ROWDZIAL Vr.
Posiedzenia Komisyj Emigracyjnych.
$ 1. Komisye Emigracyjne odbywać mają swe
posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu w czasie
i miejscu oznaczofiem przez prezesa.
$ g. I*orządck posiedzeń liędzie następujący:
a. Ceremonia otwarcia według Rytuału Z.Ń.P.
b. Odczytanie listy członków.
c. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedze
nia.
d. Sprawozdanie urzędników,
e Sprawozdanie Komfletów.
f. Korespondencye.
g Polecenia Cenzora Z. N. P.
h. Sprawozdanie Agenta dla Immigrantów.
i. Sprawozdanie Gospel a rzazom u dla Jmmi
grantów. '
j. Odczytanie i uchwalenie rachunków i wy
płat.
V Sprawy niedokończone.
I. Sprawy nowe.
m Dobro Komitjrj i Z. N. P.
n t Mroczenie według Rytuału Z. N. P.
| .1 fVwte«|*enia Komisyj Emigracyjnych mają
bys }«wi>r i «J stępuc dla ka/dego Związkowca zna
hasło Kr>mi«ya atoli ma prawo uchwalić za
mianę jawnego posiedzenia na poufne. W posie
daen-arh p»mf-i\.h Komisyj maja prawo brać n
dział ty l»w Kady Nadzorczej i Zarządu
Centralnego'lub osoby przez te władze w ydelego
wane.
•ji 4* ^a*^e nad4wyczajnc posiedzenie Komi
syi Kmigracyjnej ma być ogłoszone w organie u
czydowym Hr. N. P. przynajmniej na trzy dni przed
posiedzeniem, a nie wcześniej jak dwi tygodnie
przed takowem. Czas i miejsce posiedzeń regular
nych wraz ze składem członków Komisy i Emigra
cyjnych inają być stale zamieszczane w “Zgodzie."
ROZDZIAŁ VI.
Fundusze Komisyj Emigracyjnych.
§ i. Fundusze Komisyj Emigracyjnych składa
ją się z subwencyj przyznawanych przez Sejmy
Walne Z.N.P., z czystego dochodu, jeśliby był jaki z
Domów dla Immigrantów, z wszelkiego rodzaju za
baw, wycieczek itd., urządzanych przez Komisyę,
lub towarzystwa polskie, z datków, zapisów lub
sum, jakie Zarząd Centralny uchwałą swoja przele
je z funduszu obrotowego do kasy Komis vj\
§ 2. Osiągnięte fundusze w całości, tak gotowi
zna, jako też ruchomości, nieruchomości i utensy
lia stanowią absolutną własność Związku Narodo
wego Polskiego w St Zjedn.*Am. Pół. i podlegają
rozporządzeniu władz naczelnych tegoż Związku
§ 3. Podatek członków Z. N. P. na Dom Emi
gracyjny w New Yorku zostaje pod ^zporządże
nieni Zarządu Centralnego Z. N. P., który udziela
z niego na potrzeby tego Domu takie kwoty, jakiś
na rekoraendacyę Newyorakiej Komisvi Emigra
cyjnej i polecenie Cenzora za uchwalą Zarządu
Centralnego wyasygnowanemi będą.
8 4-. Wszelkie pieniądze zostające pod kontrolą
Komisyj Emrgracyjnych lokowane być mają przez
kąsyera w bankach przez Komisyę wybranych, a
przez Cenzora zatwierdzonych, na imię Związku
Narodowego Polskiego w' St. Zjedn. A. P. (The
Polish National Alliance of the U. S. of N. A.), a
wszelkie nieruchomości mają być na tytuł tegoż
Związku zapisane.
§ 5. Cenzor może każdego czasu zarządzić skon
trolowanie książek i funduszy, zostających w ręku
każdej Komisyi Emigracyjnej przez specyalny ko?
mitet, który po zbadaniu takowych ogłosić ma w
porozumieniu z Cenzorem rezultat swvch badań w
organie urzędowym Związku Narodowego Polskie
go “Zgodzie/' . ^
ROZDZIAŁ VII.
Pensye i wynagrodzenia urzędników oraz sposób
ich mianowania.
§ E V\ ynagrodzenia urzędników pracujących
pod nadzorem Komisyj .Emigracyjnych będą 'od
czasu do czasu oznaczone przez Cenzora na reko
mendacje Komisyj. Komisyę Emigracyjne same
nie mają prawa ani zniżać ani .podwyższać pensyj
osobom zatrudnionym w instytucyach Związko
wych, mających na celu opiekę nad immigrantamł.
§ 2. \\ szelkie taryfy i opłaty przedstawia Ko
misya Emigracyjna w porozumieniu 2 głównym A
gentem i Gospodarzem Związkowego Domu dla Im
nugrantów, a zatwierdza Cenzor Z. N. P.
§ 3. Odpowiednich kandydatów na płatne sta
nowiska w Związkowym Domu Emigracyjnym wy
najduje Cenzor Z. N. P. na przedstawienie Komi
syj, Gmin, Grup, lub wyhitnych Związkowców i
angażuje takowych w porozumieniu z Zarządem
Cer.imlnym.
ROZDZIAŁ VIII. '
Agenci Immigracyjni Z. N. P.
§ i. Dla ułatwienia rodakom^ przybywający m
do Ameryki załatwienia koniecznych formalności,
wymaganych pr/ez prawa krajowe. Cenzor Z. N.
P. mianować będzie w porozumieniu z władzami
imzmgraoyjtterm w miastach nprtowvch odpowied
nie osoby Agentami Immigracyjny mi.
§ 2. Obow'iąz*kjem Agentów Immigracyjnvch
będzie znajdować się na Ellis Uland lub w innych
miejscach przy lądow*aniu immigrantów' i dowiady
wać się o takich przyjezdnych z*ziem polskich, któ
rzyby potrzebowali pomocy, rady lub informacyi.
§ 3. Agent Immigracyjny Z. N. P. ma udzielać
immigrantom bezinteresownie i bezpłatnie rzetel-l
nych rad i wskazówek w celu obrony ich przed wy
zyskiem ze stronV osób niesumiennych i w celu li
la twienia im oryentowania się w nowych warun
kach.
§ 4- Tym Rodakom i Rodaczkom, którzyby so
bie życzyli tego, Agent Immigracyjny w Ne\v Yor
ku udzielić ma na czas przez niego określony pra
wa schronienia i gościnności w Domu Immigracyj
nym w celu oczekiwania na znajomych lub krew
nych. zasięgnięcia szczegółowych informacyi lub
wyszukania sobie zajęcia. Osoby nie mające od a
genta takiej legityinacyi nie mogą korzystać bez
płatnie ze schronienia w Związkowym bomu dla
Immigrantów, lecz Gospodarz tego domu może ich
P[z}kK jako gości za należną j taryfą oznaczona za
płatą. ' *
| 5* Obowiązkiem Agentów Immigracvjnvch
będzie spełniać wszystkie te czynności, które wła
ściwa Komisja Emigracyjna rnlpowicdnim regula
minem zatwierdzonym przez Ceftora Z. X. P. ozna
czy oraz brać udział we wszystkich posiedzeniach
tej Komisyi
5 6. (Równy Agent Immigracyjny w danym
porcie może mieć. o ileby się okazała potrzeba, slib
agenta lub sub-agentów , których on przedstawi Cen
zorowi do zatwierdzenia i którzy mają być pod
czas godzin urzędowych pod rozkazami Głównego
Agenta. *
7; Agentom absolutnie nie wrolno pobierać
od immigrantów żadnych pieniędzy lub wynagro
dzenia za usługi. 7.a przestąpienie tego zakazu Ko
misy* Emigracyjna może natychmiast agenta w je
go czynnościach zasuspendować.
R02DE1AL IX.
Gospodarz Domu dla I mmi grantów*, jego prawa i
obowiązki.
5 I. Gospodarz 'Superintendent) jest kierow
nikiem spraw gospodarczych, finansowych i matę*
ryalnych Związkowego Domu dla Immigrantów «
ra/ stróżem <?ałego majątku nKhomejjo i nierucho
mego tej instytucyi. Jest ex officio członkiem Ko
misyi Emigracyjnej j głosem doradczyni we wszy
stkich sprawach w kompetencye jego wchodzących
hez prawa głosowania. W zakre«ie «*w\ch czynności
odpowiedzialnym je*t hezpośrednio przed Cenzo
rem L. N. P., a pośrednio stoi pod kontrolą ho
misyi Emigracyjnej w obrąbie działania której ist
nieje Dom pod jego kierunkiem zostający.
§ a. Gospodarz może zajmować i uwalniać
wszelką służbę stałą i przygodną — potrzebną do
prowadzenia nomu dla Immigrantó^r, która zo
staje pod jego rozkazami.
5 3. Gospodarz ma uskuteczniać zdkupv arty
kułów spożywczych. węgli, nmteryałów i' mebli,
jakie się okażą potrzebnymi.
§ 4. Gospodarz ma doglądać prac i robót, jakie
są prowadzone stale lub czasowo w Domu dla Jm
migrantów. '
§ 5. Gospodarz ma prowadzić książki rachun
kowe oraz kerespondencyę a urzędem jego połą
czoną. «
§ 6. Gospodarz jest kasyerem Dorna dla Im
migramów i przyjmuje wszelkie pieniądze i opła
ty za życie i mieszkanie emigrantów lub gości. Z
pieniędzy tych zdaje rachunek raz na miesiąc Ko
misyi Emigracyjnej, przelewając ewentualnie nad
wyżki Uo kasy Konusy 1 Enugra> y jnej Ma pr/y^ino
wac od Komisyi Emigracyjnej takie sumy, jakie ta
w razie potrzeby na prowadzenie Domu wyasygnu
je- , . . .
^ 7- ^ szelkie pieniądze na ręce jego \^lvwa
jące ma codziennie deponować w banku przez Ko
^"'igracyjną wskazanym z wyjątkiem sumy
($25.00) dwudziestu pięciu dolarów, którą może
trzymać w gotówce u siebie na drobne wydatki.
\Y szelkie wypłaty ma uskuteczniać za pomocą cze
ków. Konto bankowe ma opiewać na tytuł “P. N.
A. Immigrant Home”, a czeki podpisywać ma
swem nazwiskiem z tytułem “Superintendent”.
§ 8. Gospodarz ma być .pod bondem w wysoko
ści $2.000.00, dostarczonym Cenzorowi Z. X. P.
przez regularną kompanię bondów. Koszt bondu‘
opłaca Komisya Emigracyjna z funduszów znajdu
jących się pod jej kontrolą.
§ 9- Gospodarz odpowiedzialnym jest za stan
budynku, mebli i innych własności Związkowego
Domu dla Immigrantów, za czystość, porządek, ja
kość i ilość pożywienia i za regdlarne funkeyono
wanie kuchni, pralni, kąpieli, miejsc ustępowych i
innych znajdujących się w zakładzie urządzeń.
§ IO. Oprócz miesięcznego obrachunku z Komi
s.vł Emigracyjną, Gospodarz obowiązanym będzie
zdać Cenzorowi miesięczne sprawozdanie o ruchu w
Domu dla Immigrantów i inn\'ch sprawach tej in
stytucyi, które Cenzor następnie poleci ogłosić w
organie tjrzędowym Z..N. P.
§ Oprócz Cospodarza Cenzor zamianuje w
porozumieniu z Komisyą Emigracyjną Matronę
Domu dla Immigrantów, której obowiązkiem bę
dzie dopilnować kuchni, pralni i porządku w Domu
dlą ^ Immigrantów i mieć pieczę nad immigranta
mi i osobami płci żeńskiej, szukającemi schronienia
w (Związkowym Domu Emigracyjnym. Matrona ta
ma pozostawać pod rozkazami Gospodarza.
§ 12. Pensye i wynagrodzenia służby Domu dla
Immigrantów wypłaca ( iospodarz: pensye zaś Go
spodarza, Matrony, Agentów i urzędników Domu
Emigracyjnego wypłaca kasyer Komisyi Emigra
cyjnej.
CZĘŚĆ DRUGA.
Przepisy Domowe Obowiązujące Urzędników i
Gości Związkowego Dosiu dis Irtuni grantów.
§ i. 'Agent Domu dla Inunigrantów towarzy
szy osobom, które przy lądowaniu objawią ży
czenie skorzystania z gościnności pomu dla Immi
grantów. Dla ułatwienia identyfikacyi immigranci
otrzymują od agenta na przystani okrętowej karty
numerowane z adresem Domu dla Immigrantów.
§ 2. Koszt przejazdu z miejsca lądowania do
Domu dla Immigrantów i przewiezienia swego ba
gażu immigranci ponoszą z własnych funduszów.
Koszt ten wynosi koleją elektryczną 5 centów od
osoby. Za przewiezienie bagażu t. z w. ekspresem
gość płaci cenę obowiązującą w mieście.
§ d- Agentowi Doniu dla Immigrantów nie wol.
no pod żadnym pozorem przyjmować pieniędzy od
immigrantów ani od gości .za jakiebądź usługi im
wyświadczone.
§ 4. Immigranci. którzy wysiadają na ląd z a
dresami do miasta, w którem lądują i w najbliższej
okolicy, płacą za odprowadzenie ich według adre
su 35 centów.
§ 5. Immigranci otrzymują w Domu dla Inimi
grantów bezpłatnie nocleg, z którego mają prawo
korzystać nie dłużej, jak do chwili znalezienia za
jęcia, ewentualnie czas pobytu bezpłatnego danej
osoby w Domu dla Immigrantów pozostawia się
Z° y*Z,pU1*a ^*^VVIlemu Agentowi Immigracyjncmu
UWAGA: — Stosuje się to tylko do immigran.
tów, ‘którzy zostali przywiezieni z przystani okrę
towej do Domu dla Immigrantów przez. Agenta
Związkowego.
§ 6. Immigranci otrzymują w Domu dla Immi
grantów NA WŁASNE ŻĄDANIE, następujące
pożywienie: śniadanie od godziny 6ej do yej rano
za opłatą 10 centów; obiad od godziny J2cj do icj
za opłatą 25 centów ;• wieczerzę od godziny Gej do
8ej wieczorem za opłatą 20 centów.
§ 7. Immigranci są obowiązani udawać się na
spoczynek w czasie od Maja do Października naj
później o godzinie ioej. a od Października do Maja
o godzinie 9ej wieczorem.
§ o. I ni migranci mogą korzystać z czytelni i
biblioteki i-tniejącej w Domu dla Immigrantów,
jak również / listowego papieru i kopert, które każ
demu wyda Zarządca Domu bezpłatnie, które ma
pod swą kontrolą.
§ <■;. Osobom, korzystającym z prawa pobytu
w Domu dla Iinmigrantów nic wolno przynosić do
Domu dla Immigrantów ani używać w jego ubika
cyach żadnych trunków alkoholicznych.
§ io. Palenie tytoniu jest dozwolones wyłącz
nie w jednym tylko pokoju na teu%ccl przeznaczo
nym.
§ u. W' Domu dla Immigrantów nic wolno
grać w karty ogólności, ani grywać w żadne gry
0 pieniądze. Wolno natomiast .w godzinach dzien
nych zabawiać się grą w szachy, warcaby, domini
lub inne gry towarzyskie.
§ 12. Zarząd Domu dla Iinmigrantów nie jest
odpowiedzialnym za zaginione przedmioty warto
ściowe, o ile one nie zostały oddane do przechowa
nia w' szafie ogniotrwałej.
§ 13. Wszelkie pieniądze, należące się Domowi
dla Immigrantow na podstawie niniejszego regula
minu lub wpływające na dochód tegoż Domu z ja
kicbkolwiekbądź źródeł, mają być .wręczane Za
rządcy Domu za pokwitowaniem, na którem ma
być szczegółowo wypisane, ile i za co zostało za
płacone.
§ 14. Dom dla Iinmigrantów jest w posiadaniu
osobnej książki, do której zapisuje, do kogo odsta
wia danego immigranta i w tej książce podpisuje
się własnoręcznie osoba, przyjmująca immigranta
na mieszkanie lub do pracy.
§ 15. Zarządowi Domu dla JmmigraT\tów. ani
żadnemu z jego urzędników nie wolno namawiać
nikogo do kupowania kart okrętowych, bilety ko
lejowych, ani pośredniczyć w żadnych traiizak
cyach pieniężnych , jak np. w sprzedaży kart okrę
towych, wymianie pieniędzy łtp. Immigarnci mogą
zmieniać pieniądze w biurze rządowem na *Kllis
1 stand.
s *©« iJom dla Immigrantów* przyjmuje na rfo
clejr pości. zgłaszających sie z chęcią korzystania
z pomieszczenia w Domu dla Immigrantów za o
%obn^ opłatą, która całkowicie jest obracana na u
trzymanie Domu i bezpłatną pomoc dla immigran
tów.
§ 17. Goście za nocleg płacą w oosbnym poko
ju jednego dolara od osoby pojedynczej, a półtora
za dwie osoby, korzystające z jednego pokoju przez
>edną noc. Za łóżko w sali w-spólnej goście płacą po
15 centów za noc. Zaś aa stołowanie płacą sumę u
mówioną z Gospodarzem Domu.
§ 18. W Domu dla Immigrantów znajduje się
kr.ięga zażaleń, do której immigranci i goście mogą
wpisywać swoje zażalenia na Zarząd Domu, agen
ta lub innego urzędnika. „
5 *9- Gdyby który z immigrantów lub gości nie
otrzymał należnych mu w DomH dla Immigrantów
i zastrzeżonych niniejszym regulaminem przywile
jów, powinien niezwłocznie zwrócić się ze skargą do
• Kom*syi F.migracyjnej, Zażalenie pisemne w takim
razie należy włożyć do osohnej puszki na ten cel w
^biurze Zarządcy umieszczonej, y
Czy blada cera jest znakiem
niezdrowia? Na to pytanie zwy
kieby doktor, bez wątpienia, od
powiedział: “Nie”. Niektórzy lu
dzie sąxz natury bladzi, to jest
braknie im tego czerstwego ko
loru cery, którym wielu się od
znacza. Dla dość ich, jednakowoż,
różni się od tej, która jest po
przednikiem choroby, ponieWhż
pomimo bladości, ich cera jest
klarowna i świeża.
Inaczej bywa z osobą chorą.
Wówczas cera jest żółtawa i wy
gląda jakby martwa. Ten niena
turalny koltJr zwykle jest zna
kiem, że krew niema należytego
ożywienia, że krew jest cienka i
wodnista, a jej cyrkulacya słaba.
Takie symptomy powinny na
tychmiast naszą uwagę zająć.
Zwykle towarzyszy itiL. uczucie
słabości, obojętny wyraz w o
czach, i czasem widoczne opada
nie z ciała. To znaczy, że nasze
siły żywotne ubywają. Ten lichy
stan wycieńczonej krwi naszej.
wywiera wpływ na nasz cały sy
stem, tak iż nie jesteśmy w sta
nie oprzeć się chorobom, i pod
padamy prawie każdej dolegliwo
ści, która się nadarzy. Zaczniemy
chorować i niedomagać, a jeżeli
nie zapobieżemy temu, wkrótce
pozostanie tylko cień z tego, co
poprzednio byliśmy. Tyczy się to
tych, którzy są bladzi i chudzi.
Mamy także klasę ludzi zupeł
nie przeciwną do tej powyżej o*
pisanej. Chociaż wyglądają jakby;
mieli krwi pnddostatkiem, jedna
kowoż, przyszcze na twarzy,
wrzody i krosty, świadczą, że
płyn żywotny w nich jest zepsuć
ty i w stanic nieczystym. Trudno
powiedzieć, która klasa jest wię
cej do pożałowania. ponieważ,
gdy krew jest nieczystą, człowiek
jest wystawiony na życie praw
dziwie mizerne. Co może być
gorszeni od odtrącającego wy
glądu i od dokuczliwego swędze
nia wyrzutów nieczystej krwi?
W szelkie dolegliwości pocho*
dzące ze krwi, mogą być uskro
mione prezz użycie Dra Piotra
Gonioz* Jeżeli cierpisz na “słabą
krew”, oto jest właściwe lekai •
stwo dla ciebie. Jeżeli zaś krew
twa nieczysta, i gdy cierpisz na
reumatyzm, lub tfiasz pryszcze,
wrzody i krosty, to właśnie t<^le
karstwo jest tem, czego potrze*
bu jesz. Najpiewsza butelka ci to
udowodni.
Dra Piotra Goniozo nie jest le
karstwem aptecznem, ani artyku
łem handlowym. Bywa ono do
starczane ludowi wprost z labo
ratoryum lub przez specyalnych
agentów. Adresujcie: Dr. Peter
Fahrney, & Sons Co., 19-25 So.
lloync ave., Chicago, 111.
(Ogłoszenie.)
Czytajcie na 4cj stronie dzisiej
szej “Zgody'* szczegóły o Wood
boro Farmach we Florydzie.
(Ogłoszenie.)
WYNALAZCY!
Dobre wynalazki przynoszą bogact
we. jeiell wynalazek jest zabezpieczony
przez DOBRY PATENT. Ponlewaft
Urząd Państwowy Patentowy Stan. Zjed.
znajduje się w Washingtonie, przete
Fawlnnliola tę zwracać de Washlnftsrui
do adwaaata Palcatowego
który mote osobiście zająć tlą sprawą
owego klienta i mo2e ją omOwić każdego
cąasu z egzaminatorem patentowym.
Pracują jnt od lat 25 jako adwokat pa.
tentowy i mogą dać każdemu uczciwą I
szczera opinią o jego wynalaska PO
MIĘDZY ADWOKATAMI PATENTO
WY Ml W WASHINGTONIEJEHTEM
JEDYNYM, Z KTÓRYM MOEECIK
nie: poroztmiewać po polsku.
odnośnie do apraw patentowych dają
każdeme Informaoyą I poszlą bezpłatnie
moją pożyteczną książeczką POLSKA O
PATENTACH. Pisz działaj o nią’
A. W. WILSON,
registrowany patentowy adwokat '
312 Vlottr lid j., Washington, I.C.
MY WYSYMMY j".!?, PRÓBĘ
h*« A* oocytil, Jak
I rAwnl** | opla' 1nt\ praanMia
Tyłka kMitnjr I canta, «•
*ohr 4nwła<1*la* ul* | «n.
*>■»•*»•<' naar.c rany ł
ty, i>ł 1914 in«4*l r^nPry.
Nin kupnfrU ml ntknarn
•tfdrjrr.h rnv*rAwj tak tM
I Sun), a* aofcaa^eia rana
wirtk) kalała*. w KtArrm
ntj4uJ| itt naJno«ara
modela, a ktArate ta m*
wary karta "ratafia . da
^aaaacn mlaata. *
*«E5n iprrHi l«r KMI* rawarjr
?" miastach rohla wlał.
kia plsnladg*.
Mr H>nwl«J«my tania J ant tali ja
kakolwiek firma. Ol WT. hantnlra pra?
Iplfijrh fcałarh, lampki, rsporarpa*l rn*.
mali* 4roM«i|1 pa pAI rani* ni* ciskaj**
plppria <1 Biała j pa nasra apsryalaa ofsrt*.
MEAO CYCLE CO. Dcpt. H-322 CHICAM.
Szkota Akuszoryl
\
V

xml | txt