OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, May 07, 1914, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1914-05-07/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Wiadomości Związkowe.
Sprawozdanie finansowe Kolegium Z. N. P.
w Cambridge Springs, Pennsylvania.
za miesiąc Marzec, 1914.
DOCHODY.
Uczniowie wpłacili za szkołę
na depozyt
za pranie
M książki
lekcye muzyki
“ “ “ lekarza
“ drobne
** mundurki
Nauczyciele za wikt w lutym
Goście za wikt
Bazar utargowa}
Donacye
.Zwroty i różne
Z. N. P. z podatku i składek przesłał
Balanc z lutego
Rzeczywiste
$1.017.50
20.00
70.00
121.00
41.20
17.25
50.60
2.00
93.68
22.69
.40
8,546.40
468.65
Przejściowe
J
112.55
14.10
$10,4*1.37
Suma rzeczywistych dochodów .10,471.37
przejściowych ... 126.65
126.65
•V
IX
ItL
*V«
Y*
Razem dootród . ..
ROZCHODY.
7 Rozchód
Fanaye Nauczycieli 965.00
Ruchomości szkolne 8.05
.Wydatki bież. szkoły 26.86
Peosyet
a> Urzędnicy administF. 185.00
b^ Służba domowa 75.00
Nauczycieli 322.16
Służba kuchni 206.50
Służba pralki 113.00
0, Służbo, farmy 139.42
g) Rzemieślnicy 75.50
Wfc*ochamodc\ ruchomo
Ic4 I roetioracye przewi
dziane budżetem.
a) Administracja .
b) Dom szkoJny i grunta
cełom szkol, służące
e) Maszyneryc .
d) Kuchnia .
.. .$10,598.02
Pozostałość
budżet, z lut.
4.570.00
897.18
5,708.44
1,113.89
500.00
1,641.67
1,032.50
565.00
1,210.62
850.00
325.00
Pozostaje
w budżecie
3.605.00
889.13
543.98
928.89
425.00
1.319.51
806.20
452.00
1.071.20
774.50
325.00
MĘŻCZYŹNI
Lecz żaden mężczyzna nie może
powstrzymać się od czytania no
wej, nieznanej dotąd powieści
Czytelnicy Dziennika Związkowego
otrzymują tę powieść bezpłatnie w
seryach tygodniowych — jedną se
ryę e każdym numerem piątkowym.
Sezye te możesz składać w format
kwątki tak, że w ciągu roku u
zbleraez
Wielką Księgę (830 stronic) wartości SI.50
Każdy nowy czytelnik otrzymuje wszy
stkie serye od samego początku z pierw
szym numerem Dziennika Związkowego.
Dotychczas wyszło pięć seryi obejmu
jących 80 stronic.
DZIENNIK ZWIĄZKOWY KOSZTUJE:
NIK LUBIĄ
czytać powieści
W CHICAGO:
6c tygodniowo
przez chłopców.
$2 rocznie
doręczany przez pocztę
NA PROWINCYI:
$1.50 Ten Kupon Wart Jest $1.50
DARMOWY KUPON NA POWIKŃtf “TKKDOWATA”
DO DZIKNNIKA ZW1ĄZKOWKOO,
1407 08 W. Plvlsloa *t„ Chicago. III.
Pasowi*! Prn-zą przysłać na mój adr*a Dalennlk Związkowy I a kat
il.m nnmfr.m piątkowym proszą przysłać jedną aerv* powleUcl ' TKEIM).
WATA”. Wazyatkie a<T»e, jakie wyszły dotychczas, proszą przysłać a pler
wszym numerom Dzlannika Związkowego.
(Dla mleszkalącyeli w Chicago).
Za Pzłenntk Z wiąz ko w* jo hą<ią płacił chłopcu «c tygodniowo.
(Dla mieszkających na prowlacyl)
Zapłacą f ’ na rok. skoro przyjdzie agent, lub otrzymam zawlado
mt«nle z Wydawnictwa.
Moj* Imlą I nazwisko
M6J adres
J*t*ll cheaaz otrzymać wszystkla aarya powł*4d "TRĘDOWATA”, od
•aaajo początku, wytnij tan kupon I dziś jaszcza nadoaslij do Wydawnictwa
Ssdb ta taran, nl* odkładając gasaty na atroną.
Dziennik Związkowy
1406-08 W. Dhrision 8t. Chicago, III.
e) Pralnia .
f) Farma 36.95
VI. Wydatki bieżące.
a) Administracya (wyd.
biura 48.20
b) Dom 922.17
c) Maszyncrye 59.65
d) Kuchnia 1,165.29
e) Pralnia 1.04
f) Farma 44.87
VII. Wydatki specyalne.
a) Ubezpieczenie od ognia
b) Procent od długów
c) Spłaty *
d) Podróże i dyety
Komisyi szkolnej 126.39
e) Koszta prawnicze .
f) Nieprzewidziane .
Towary do bazaru 84.77
Fracht od książek 10.56
Lekarzowi za wizyty 39.00
Instruktorowi muzyki 45.60
Zwrot szkolnego napłacone
go i występującym studentom 95.fi0
1,00000
150 00
3,<>84 00
420.00
7.566.00
120.00
300.00
1.881.25
2.275.00
600.00
1,000.00
963.05
101.80
2,761.83
363.35
6,400.71
118.96
255.13
1,881.25
2,275.00
473.61
1,000.00
Suma rozchodów
rzeczywistych 4.796.58
Rozchody przejściowe.
Zwrot drobnych stud. 125.00
Zwrot klub. atlet. 5.37
Suma rozchod. przejś. 130.37
Suma rozchodów rzeczywistych 4.796.58
przejściowych 130.37
Suma rozchodów 4,920.95
ZESTAWIENIE.
Suma przychodów 10.598.02
rozchodów 4.92095
5.671.07
M. B. STĘCZYŃSKI.
Zarzadca.
Balans w banku
Z posiedzenia
Wydziału Wsparć Z. N. P. dnia 27-go
kwietnia 1914.
Przyznano wsparcie:
Grupa 26 — Józefa Liss. La Salle.
Illinois, $15.00.
Grupa Sl — Stanisław Pietraszew
ski„ S» Paul, Mion.. 20.00.
Grupa 36 — Józef Rozmierski, Jer
sey City. X. J., 25.00.
Grupa 56 — Wojciech i Rozalia j
Knebel, Chicago, III., 25.0n.
Grupa Hit — Jan Borkowski, Balti
more. M(J„ 2O.00.
Grupa 82 — Wojciech Madaliń&.ii, j
Shamokin. Pa.. 10.00.
Grupa 82 — Jan żywiciel, Shanto-1
kin. Pa., 10.00.
Grupa 100 — Wincenty Wierzboio
wicz, Nanticoke, Pa.. 2o.00.
Grupa 153 — Stanisław- Drzymkow
».%i, Buffalo, X. Y., 25.00.
Grupa 153 — Adam Bodjch. Buffa
lo. X. Y„ $10.00.
Grupa 157 — Katarzyna Szynibor
Patersort, X. J., $20.00
Grupa 216 — Auna Czech. Roche
ster. X. Y.. 25.00.
Grupa 228 — Józef Urbanik, South
Bonstcn. Mass., 15.00.
Grupa 259 — Agata Starczewska,
Depew, X. Y.f 15.00.
Grupa 260 — Nepomucen Wojcie
chowski, Phila., Pa.. 15.00.
Grupa 274 — Franciszek Adamo
wicz, Glen Lyon, Pa.. 15.00.
Grupa 295 — Katarzyna Awidykow
ska. Pricebtirg. Pa. $15.00.
Grupa 329 — Michał Masłowski.
Brockton. MasS., 10.00.
Grupa 358 — Michał Szymańr ki,
Milwaukee. Wis., 25.t*0.
Gntpa 364 — Kajetan Bering, Mt.
Pleasant, Pa., 10.00.
Grupa 409 — Ignacy Sowiński, OUa
Campbell. Pa.. 25.00.
Grupa 417 — Michał Pryczyńskl,
Iiecatur, 111., 10.00.
Grupa 157 — Antoni Baranowski,
Milwaukee. Wis., 26.00.
Grupa 482 — Jan Wojciechowami.
Patv»n. Pa.. 15.00.
Grupa 182 — Elżbieta żołna, Pat
ton. Pa., 25.00.
Grupa 569 — Michalina Sieracka,
Chicago. 111., 15.00.
Grupa 592 — Franciszek Karasie
wici, Duluth, Minn., 20.00.
Grupa 717 — Scholastyka Szatalo
włcz. Thorp Wis. 25.00,
Grupa 690 — Marek Męka), Hun
k'rk. N. Y.. 15.00.
Grupa 717 — Scholastyka Kamień
ska. Kasthampton. Mass, 25 00.
Grupa 761 — Ludwik PollYtwski,
Tłunkirk. ił*a , fiń.oo.
Grupa 787 — lanary Kulusr, Duryea,
Pa.. #2ooo.
Grupa 878 — Franciszek Zalewski,
Syracuse. lf. Y., 25.00.
Grupa 917— JOzef Wawrzkiwwicz,
New Bedford. Mass . 25.00
Grupa 978 — Antoni Reluga, 8yra
euse. N V.. 26.00.
Grupa 1090 — Antonina Plenko*.
New Bedford. Mass. 20.00.
Grupa 1117 — Zygmunt Adatnow-skl.
Olen Lyon. Pa.. 26.00.
Orupa 1148 — Franciszek Gierlach,
( Forbe* Roari, Pa , #25.00.
Grupa 1159 — Antoni OłuA. Chlca
| go, HI.. 15.00.
Ontpa 1168 — JOzef Wałfga. North
ampfon. Mass.. 26.00.
Grupa 1260 — Ignacy Pachoń. Chi
cago. III., 26.00
Orupa 1259 — Michał Szostak. Buf
falo. N. Y., 20 00.
Grupa 1498 — Jan Dym, gt Jo
seph. Mo.. 20 00,
Grupa 1678 — Antoni Łukaszewski,
Norfabbrldge, Mich., 25.oo.
Grupa 1581 — Bartłomiej Rusin.
Iilaine, Ohio. 1*5.00.
Wszystkiego przyznano w«par«
i zł«n>om na łąfna sumę J>88u.O0.
PIOTR KEMPISTY.
Sekretarz.
Od Gminy Nr. 106.
Frankford — Bridesburg.
Philadelphia. Pa.r
Z wolą Szanownego Zarządu
Centralnego Z. X. i*. została zor
ganizowana C.mina Nr. 106 na
l-rankford i Bridesburg w obec
ności Komisarza na stan połu
dniowo . wschodni Fcmisy Kania
ob. Piotra Borowicza, prezesa Ja
na Staniszewskiego i <ekr. fin.
I.eona I. Kawskięgo grupy 17'*
Z. X. 1’. jako organizatorów dnia
u> kwietnia 1914 roku wahali So
kołów Polskich grupy nr. 800 Z.
N 1‘. w Bridesburg.
Nasampr/od przystąpiono d-«
wyboru zarządu na rok 1914, któ
x\ następująco wypadł:
< »b. lan Bulsza. prezes ;*ob. Fe
liks Kwieciński, wicc-nrezes; ob.
Ig uc\ Konopka, sekr. prot. ob.
Staui-law Kaczmarek. śCkr. im.,
ob. Marcin Nowak, kasyer; ob.
Jan I.emanów icz. opiek, kasy ;
ob. |* rancis/ek śmiałków ski. op.
kasy: ob. Jan Wesołowski, ntar
s/aick.
I o odebraniu «•«! zarządu przy
•dęsi przez Szan. Komisarza i
I przemowie zachęcającej tak za
rząd jak i delegatów do szczerej
i pitnej pracy dla dobra i roz
woju Związku Nar. Pol. i ucie
miężonej Ojczyzny.
Gmina nr. it/i zasyła Szan. Ko
misarz.owi serdeczne podzięko
wanie. że raczył zaszczycić swą
obecnością nasze pierwsze poje
dzenie. pomimo, iż będąc stru
dzonym po ćwiczeniach i marszu
Sokołow* w tym samym dniu.
Posiedzenia (»minv nr. 106 bę
dą się odbywać w każdą jcią nie
dzielę miesiąca o godzinie 7 w ie
czór w hali Sokołów Polskich w
Bridesburg.
Korespondencje dotyczące
; C.nrnr nr. iof> proszę nadsyłać
na ręce sekr. prot.
Z bratniem pozdrowieniem
Jan Bulsza. prezes,
Ignacy Konopka, sekr. pr.
4758 Tacony st„
Frankford, Philad . Pa.
l’c*ciwm kobieta jest najwspa
nialszym obrazem, jaki zna świat.
BACZNOŚĆ FARMERZY.
Zamawiajcie swoje nasiona o
grodowe i polne u BRACI KAN
TAK, jedyny polski skład w A
meryce, założony w roku 1899.
Piszcie do:
BRACI KANTAK. •
576 Lincoln ave.,
Milwaukee, Wis.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Gminy No. 61 Z.
N. P. w East St. Louis, 111.
z dnia i-go marca 1914 r.
Posiedzenie otworzy! prezes
Gminy No. <>i **1>. Edward (»o
dlcwski o godzinie 2-ej po połu
dniu w l ali ob. 'Kusiora pn. 1022
orth 3-cia ulica.
Pierwsze było odczytanie u-|
rzędników Gminy, z urzędników
się nie stawił na posiedzenie se
kretarz protokółowy, oh. Koza.
ani też nie przysłał protokołu z i
przeszłego posiedzenia, w tej !
sprawie prezes (•miny zapytuje j
delegatów zebranych na posic-,
dżemu, czy ob. Koza ma być i j
nadal sekretarzem Gminy; w tej
sprawie zabiera głos dcl. Edm.
Gronikowski i robi stanowczy
wniosek, ażeby na miejsce nieo
becnego sekr. prot. wybrać se
kretarza. gdyż nieobecność sekr.
protokółów ego na posiedzeniach
Gminy i nieprzygotowanie pro
tokołu szkodzi Gminie. Na sekr.
pri>t. zo-ydi przedstawieni dele
gat W . l*edon»wicz i IW . Zawa
dzki, głosowanie odbyło się taj
ne, został obrany większością 2
głosów W. Fedorowicz, co też o
trzymał. Przysięgę 7. rąk preze
sa ob. Godlewskiego i zajął swo
je miejsce pr/y protokole. Ob. K.
Gronikowski stawia wniosek a
żeby oh. I’. Koza nic mógł być
dcl. Gminy Xo. 01 w tvm roku.
żcbv unieważnić mandat do ('.mi
ny /a zakpienie z ('.miny i wszy
stkich delegatów. gd\ż został o
brany >cki*etar/.eni protokńło
wym na rocznym zjeździć dcl.
(.miny, ale ani jednego protokó
łu nic opracował. ani też nic
przybył na poóed/enie. o* izba
przyjmuje i odbiera prawo oh.
Kozie być delegatem (.miny <n w
ty ni roku. Następne odczytanie
k< tresp..ndencyi. K. tresjKMiuency a i
od grupy ió^4 uwiadamia Gminę
ze członkowie grupy 1034 przy
stali na wszystkie warunki, jakie
.zostały uchwalone na roczncm
posiedzeniu ('.miny. zarazem też
j przesłał* -wój podatek za trzy
miesiące w sumie 40 centów. Ko
respondencja z redakcyi Zgody
za druki do biura Gminy 6t w
sumie $7.10. prezes’ Kdward (*•«»
diewski zapytuje dcl. czy druki
‘mają być zapłacone. Izba uchwa
la zapłacić. ’ Sprawozdanie dele
| gatow: wszyscy delegaci o
I świadczyli, ze członkowie grup
zgodzili sjy na podatek do Gnti
| »iy, iaki l»y} uchwalony na rocz
ncm po-iedzeniu. t<» je>t po cen
ce od członka na miesiąc. Przy
jęto do wiadomości. Grupa
pr y lała 'w<ij podatek do ('.mi
ny za dwa miesiące S_* <o. .Zosta
ła porusz ma sprawa dawnej Gm.
związkowej w Kast St. Louis.
,111. gdy ż w niej -;ę znajduje 33
uoiary i centów pieniędzy z
czasu jak jeszcze nie h\łu ('.mi
ny urzęlowej. Prcze-> zapytuje
delegatów, czy te pieniądze maja
hyc przelane do ('.miny 61. Dele
gaci jednogłośnie uchwalają, aby
pieunulzc zabrać do ha>y ('.miny
<>i. Del. Mim. (Janikowski i dcl.
\\ys**c';i robią wniosek, ^że te
pieniądze moja być w (.minie,
ale ze są przeznaczone na Dom
Związkowy w M.a-t St. Louis, je
żeli kiedy łiędzię budowany. Izba
wniosek przyjęła i zastrzegła, że
pieniądze są przeznaczone na
budowę Domu Związkowego, co
też prez.C' /naznaczył komitet do
wzięcia pieniędzy z dawnej ka
-y. Do komitetu w cs/li: delegat
Wysocki, Hel. Ogonowski i dcl.
Siekierski. Prezes E. Godlewski
oznajmia izbie, iż delegaci, któ
rzy byli wybrani n,v rocznych
posiedzeniach grup, a potisppó
wali z delegartwa, są zastąpieni
nowymi delegatami; Izba przy
jęła do wiadomości. Został zor
ganizowany komitet oświaty:
Edtn. Gronikowski, W. Wysocki,
Szybo wic*. Laskowej, Pojawi*.
Kubiak. M Mondwiłł. W. Fedo
rowicz i Nadziejko. Z powyżej
wybranych del. zostali nomino
wani na prezesa kom. oświaty E.
Gronikowski i Laskowski, na se
kretarza W. Wysocki i W. Fe
dorowicz. Prezes E. Godlewski
zapytuje siy Izby, czyby nie mo
żna urządzić wiecu agitacyjnego
— w tej sprawie zabiera głos E.
Gronikowski i wyjaśnia, że w
tych czasach urządzać wiecu nic
możemy, gdyż są czasy za cięż
kie, a proponuje, ażeby odłożyć
do czasów łepszych, na to dele
gaci przystali i przyjęli do wia
domości. Proza* iidw. Godle w
ski oznajmia izbie del. co robić
z temi grupami, które >3 przełą
czone do Gminy 01 « Hast St. J
Louis, i iu) uwiadomione o tenu,|
a jednak nie dają znać o sobie. 1
chociaż je prezes uwiadamiał o!
tun. Izba uchwala zastosować
się, jak w pierwszych dwóch ra
zach. Sprawa na dobro Gminy.
Delegat Ogonowski robi wniosek
żeby Gmina urządziła jaką /ai>a
wę na zasilenie kasy Gminy, —
wniosek przyjęto ale zabwę odło
zono na c/as dalszy. Poruszono
sprawę biblioteki Gnilny, dele
gat Zawadzki robi wniosek, aże
by wszystkie grup) opodatko
wały członków* po cencie na ko
rzyść biblioteki. Dclega W . La
skowski oponuje i jest przeciw-i
ny opodatkowaniu członków, j
gdyż i tak mamy duże podatki
do opłacania w Towarzystwach.
W tej sprawie zabrał glos dele
gat E. Grotiikowski i wyjaśnił,
zc duże podatki zniechęcają
członków poszczególnych grup
do delegatów i całego Towarzy
stwa. a nic wychodzi na korzyść
grupom. Del. W . .Zawadzki robi
propozycję, ażeby zarząd Gmi
ny wystosował prośbę do każdej
grupy należącej do Gmin Nr. t>i,
żeby każda grupa urządziła jaką
zabawę, a dochód choć mały o
dcsłac do Gmin na zakupno ksią
żek d<> biblioteki Gminy. Propo
z)C\ę dcl. Zawadzkiego przyjęto
i fcają być w) słane listy w tej
sprawie do wszystkich grup na
leżących do Gminy No. 61. Po
ruszono sprawę kasyera Gminy,
cz\ ka>ycr ma bić j>od kaucyą.
Izlia uchwaliła kaucję kav\era
Gminy na sto dolarów. Po omo
•wieniu wszystkich spraw Gmi
nv, prezes h,. Godlewski roki
wniosek, zełi\ protokoł Gminy z
każdego posiedzenia• był ogła
szany w pismach związkowych,
«ll.i wiadomości grup pozamiej
>cow\ch. które nie mogą na ka/.
de posiedzenie (.'.miny wysyłać
delegata. Izba jednogłośnie *się
zgadza, żeby każdy protokół był
ogłaszany w Zgodzie i Dzienni
ku Związkowym, nie wpierw aż
po przyjęciu przez delegatów na
przyszłein posiedzeniu Gminy.
Xa tem prezes posiedzenie od
roczył o godzinie 4-ej po połu
dniu odśpiewaniem przez delega
tów "lloze coś Polskę”.
Władysław Fedorowicz,
sckr. Gminy No. 61
w Kast St. Louis, 111.
00 NASZE60 0R67NIZAT0BA
LIST Z PODRÓŻY.
2 Północnego Michiganu.
II.
Miliony ton wydobytej rudy
żelaznej czeka na transport do
stalowni. •
Górnicy tutejsi są zadowoleni
z warunków pracy i traktowania
1 ich przez kompanie kopalń.
( >smiogodzinna praca, zarobek
l od Sj.75 do $i.oo przeciętnie.
Szkoda tylko, zc niektóre ko
palnie >ą czynne tylko 16, a niiej
>cami nsm godzin na dobę. W
dodatku złego, spisano wszyst
kich >antofnych robotników, co
każe spodziewać się rychłego wy
dalenia ich z pracy — stąd jest
ta niepewność jutra.
(.dyby nie ta przyczyna liczba
nowych członków kandydatów
do Z. W I’, byłaby dwa razy ty
le dużą. jaką jest obecnie w mo
im objeździć.
Komunikacya kolejowa jest
pod psem. W 24 godzinach tylko
jeden pociąg kursuje w kierunku
wschodnim, więc zmuszony je
stem czekać do ginlziny 3 po po
łudniu. chociaż interes mój skoń
czyłem o godzinie nej wczoraj
wieczorem.
Pogoda “demokratyczna” wczo
raj jHgo deszcz lał cały dzień,
jak z cebra, a dzisiaj zawieja
śnieżna.
W Y\ akefield, Mich. Brać zwią
zkowa robi doskonały postęp;
grupa 1445. składa się przeważnie
z Kujawiaków — Warszawskiej i
Kaliskiej gubermi. jest to ser
deczna, poczciwa, patryotyczna
wiara związkowa — nie znosi o
na obcych, partyjnych, między
narodowych zabarwień, ale wyso
ko dzierży swój kolor ojczysty,
polski.
kwietnia pomimo ulewnego
deszczu odbyłetn dwa wiece z
tutejszymi rodakami w sali pa
rafialnej — o ,^ej godzinie po po
łudniu i o Bej wieczorem.; w u
rządzeniu wiecu pomagali mi:
prezes i sekretarz gnjpy 1445, a
praca nasza wyszła na dobro i
j korzyść /. X. i’., b<* z8 młodych
członków zap:»aio mc w szcreci
Związku.
ł'otrzcbny tu dobry Iclorz p-^l
>ki. aptekarz i adwokat; zrobili
by świetną karyerę, gdyby si^ o
^fcdlili w Ironwood, Mich.
M. Kmieciak.
Wszystkim uczestnikom w po
grzebie niej żony, śp. Maryi Dy
derskiej, członkini grupy 204 Z.
N. P.„ którzy się przyczynili w
oddaniu jej ostatniej przysługi,
oraz wielebnym księżom, a k$.
prolłoszczowi miejscowemu w
szczególności, jak niemniej Tow.
Synowie Polski i Litwy, gr. 204
Z.N.P., składam niniejszem
serdeczne Bóg zapłać — w smu
tku, pogrążony mąż z liczną ro
dziną
Władysław Dyderski, czło
nek grupy 204 Z. N. P., 224
Carleton st., Providence, R. I.
Ś. P. JÓZEF CHEŁMOŃTSKL
Polska straciła jednego z epo
kowych wyrazicieli ducha naro
dowego, który, przewodząc w i
deowym i kulturalnym pocho
dzie postępu, czynnika sztuki ro
dzimej do tak wzniosłych dopro
wadził wyżyn, żc czynnik ten
stał się jednym z najpoważniej
szych i najhardziej zwycięskich
objawów wewnętrznej siły i ży
wotności Polski współczesnej. Za
pracę tę. tak wielką w wynikach,
Chełmoński w chwili śmierci
znajduje gotowy już piedestał w
panteonie chwały narodowej.
W malarstwie iiaszem Cheł
moński ma znaczenie Messyasza,
którego zjawienie się zapowiadał
cały poprzedni przebieg idei sztu.
ki w Polsce. Zmarł jeden «z naj
większych malarzy, jakich Pol
ska wydała, którego prace podzi
wiał i cenił świat cały. Cześć je
go pamięci! ....
BĄDŹ DETEKTYWEM!
Duże zarobki; potrzeba ludzi
światłych na rządowych detekty
wów. Gor. System. 1501 Fort
Dearborn Bldg. Chicago.
(Ogłoszenie).
TANIO! KORZYSTAJCIE Z
OKAZYIl
Tajemnice klasztoru Karmeli
tów, cztery tomy, cena $^.50 za
$1.50, najnowszy samouczek ze
słownikiem, jak czytasz tak mó
wisz, rozmowy używane przy
pracy, możesz w trzy miesiące
mówić bez pomocy nauczyciela,
$1.50. Dykcyonarz kieszonkowy,
który każdy mieć powinien, 30,
000 wyrazów, skórkowa oprawa,
75c. Poradnik dla zakochanych,
joc. Pieniądze można nadsyłać,
dolary papierkiem, centy, marka
mi.
Maryan Wiśriewsld,
1410 W. Division ul.,
Chicago, 111.
FARMA 80 akrowa do sprzeda
nia w okolicy Thorp, Wis., 30
akrów uprawnej roli, reszta past
wisko i las. Zabudowania dosyć
dobre. Cena $3,000. Adresować:
WYn. Keller, R. D. No. I.f
Thorp! Wi&.
Skóry! Skóry! Skóry!
»*ewleckle I rvm*rokl«. tn
lazne kopyt-* rflŁnyeh rozmiarów <11# pry
watnego uiytku Munyny j*yci«)n« t
elektryczne ezrwieoklr. Paakl do brzytew
AU«nnKu wyrobu jzwarantowane do na
bycia w TV»l*kkni Składzie Skór, 1144
SlllwtukM «*e„ Chlom IIL. Józef Kar
Tilflzki. wla*ckl*4-Zwt#»kowłeo, Przyjruu
j« zamówienia przez poczt®.
Jenerał
mówi:
Niema *adnej prśby ateby motaa
było prgewIdried ery dach długo
bćdrte trwa<* lob te* praeclwole.
Alb kupując
Certain-teed
równia* kopujper odpowledrlal
nnśd trreck wielkich młynów któ
re daje gwaraneye w wytrwałości
aa co najmniej 15-cle lat.
Pat** nieb- Crrtnin Uerl inetrt byt «a
kerdej mice I goncie.
W««* karier mote w»m daatarccrC C»r
taiw-taed Roflng w rolkarh lab gontami
fabrykowane pfrea fłeaerat Reoflng Mig.
Ce. w #wiecie W l-enla
tli ■arrelllee. III. York. Pa.

xml | txt