OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, September 24, 1914, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1914-09-24/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

Wiadomości Związkowe
CHICAGO. ILL.
zgody I wspólnej pracy.
D® p. X. Tarały, członka Tow.
Polskich Przodowników gr. 1636
"Ł N. P., zawitał bocian i zosta
wił mu w prezencie tęgiego sy
na. Z tej okazyi szczęliwy ojciec
«apeoaft przyjaciół na ucztę, pod
«aa której A- Walawender przed
dawiwssy biesiadnikom ważność
♦becnej chwili w naszej Ojczy
źnie, zaproponował składkę. I
chociaż niektórzy już od dłuższe
go cus* są bez pracy, jednak z
chęcią duli ofiarę, przyczera wy
rażono życzenie, aby przewodni
cy naszych partyj na wychodż
twie już się raz pogodzili i wy
brali wspólny zarząd dla niesie
nia pomocy naszej Ojczyźnie.
Złożyli: L Tarała $1.00. L. Pa
nek $1x0, A. Walawender 50C,
A. Tarała 500, J. Rogowski 50C,
M. Sierańrld 25C, A. Walawen
der 25C, Filomena Tarała 25C —
razem $4.25 — na Wydział Nie
tJ>odl egłoc łowy.
DETROIT, MICH.
Ponieważ pewne stronnictwa w
Detroit. Mich. starają się zakłó
cić spokój w gronie Związkow
ców, i w pismach miejscowych
napadają na urzędników Zwią
zku, przeto my Gminy nr. 15 i 54
potępiamy wszystkie takie napa
dy na urzędników związkowych.
Także potępiamy redaktorów
“Rekordu’* i “Dziennika Polskie
go”, które w haniebny sposób na
Związek napadają w tych pis
mach. Zarządowi Centralnemu
wyrażamy wotum zaufania i
przyrzekamy wiernie stać przy
Wydziale Niepodległościowym i
nieść razem pomoc naszej uko
chanej Ojczyźnie.
Komitet Rezolucyi:
DR. SADOWSKI,
GARSZTECKI.
KWIATKOWSKI.
Sekretarz Wiecu:
J6ZEF SOBIESKI.
Brooklyn, N. Y.
Szanowny Wydziale Z. N. P.!
Czytając odezwę Wydziału
Niepodległościowego Z. X. P.,
wzywającą do czynu i składek dla
naszej ojczyzny, otóż i my dwóch
jako na prawych Polaków przy
stało, składamy choć małe datki,
ale szczere dla sprawy narodo
wej i obowiązujemy się opodat
kować ile tylko na to nas będzie
*tać, a zatem proszę łaskawie:!
a dolary S. Ttyczyński, 1 dolar'
A. Raźnikiewicz, razem $3.00.
Po drugie wzywamy swych ro
baków Leżajskich, a przeważnie
Unurarzy tutaj na obczyźnie. Dro
dzy koledzy i znajomi Leżajcza
)nie! Do czynu rodacy, okażmy
«lę prawdziwymi Polakami, jako
«ia ras przystało, a Bóg da gdy
fjowrócim do kraju, to zastaniem
'naszą Ojczyznę wolną od kajdan
laką sobie życzymy, co daj Bóg!
Z poważaniem
Stanisław Tryczyftski,
448 Wyona str.,
Brooklyn, N. Y. j
GROBLEWSKIEGO
e
o
N
s
NAJWIĘKSZY
Pogromca Chorób,
:ak ze.(iętrznjek Ja< I *e»aętr.nrch.
WYHAH Air W Srh FORMACH
PO 2A«. Wtt i PO $1 OO
LEKI GROBLEWSKIEGO
nirJr ,wifT wlijcnJ nh»r?ch •#>»
kl tnnrch, b<i »» r«<t«*ln*, cmtr, pra
wilr.lwr, |M>roof*n» I m« oo/uknno
# *♦» * •«n|<-h men, (kr>t*k»
t’j. nto^k w 1«*>
P. r»k . a<(«rł»j« Mną , v ii
Albert G. Groblewski, Mfg.,
PlymoBth. Liz. Co., Pa.
East Chicago, 111.
Rodacy! Godzina czynów już
bliska. Zapewnie w niedługim
czasie przyjdzie nam stanąć w
szeregu i pokazać, iż jesetśmy
godnymi potomkami rycerzy z
pod Wiednia i Grunwkldu.
Otóż w tym celu gniazdo 175
Z. S. P. w Kast Chicago otworzy
ło biuro werbunkowe, które o
twarte jest co środę i piątek od
godz. 7:30 wieczorem w hali dha
J. Krupy.
Niniejszem wzywamy wszyst-^
kich chętnych rodaków do zapi
sywania się wł szeregi ochotni
cze. Jakoteż druhowie gn. 175 o
bowiązani są bezwarunkowo pod
karą stawiać się na ćwiczenia.
Czołem 1
Franciszek J. Kmąk,
naczelnik.
Braddock, Pa.
Spraszam o łaskawe pomiesz
czenie niniejszej korespondencyi
na łamach waszego poczytnego pi
sma.
•W dniu 3o sierpnia Polonia w
Braddock urządziła wiec narodo
wy, który miał się odbyć o godzi
nie 3ej po południu, lecz z powodu
przeszkody zaczął się o 3.45.
Na wiecu owym wykonany był
następujący program:
1. Orkiestra dha A. Szajgieca.
Prezes Sokołów gn. 15 dh Jó
zef Pańczyk wyjaśnia cel zebra-;
nia i powołuje na przewodniczą- j
icego wiecu dha E. Szymorowskie

2. Mowa wiceprez. Z. S. P. dh
Mruczka..
Mówca przedstawił sytuacve w 1
kraju i jakie stanowisko powinni j
Polacy zająć w obecnej chwili.
3. Skrzypce solo młody Będziew
ski z akomp. fortepianu L. Bę
dziewskicj, siostry skrzypka.
4. Mowa dha Andrzeja Ourzy-j
tek z Pittsburga.
Mówca zrozumiele wyświetlił
stanowisko Rosyi, Niemiec i Au
stryi do nas Polaków i zaznaczył, i
iż nie możemy tak prędko zapom-1
nieć rosyjskich szubienic i Sybiru,
a Niemcom Wrześni i wywłasz-i
czenia. A Aaustrya pomimo po-!
zornej wolności zrobiła z nas bie- i
daków. W końcu zachęcał do o
fiarności na rzecz Ojczyzny.
5- Mowa studenta uniwersyte-1
tu z Valpaariso Wincentego Ula- j
nowicza do polskiej młodzieży i!
zachęcanie jej do nauki.
6. Solo skrzypce A. Biedziewski i
z akomp. fortepianu L. Biedziew
skiej.
7- Mowa dha Tomasza Polań
skiego, nawołująca do zgody i je
dności.
Przewodniczący zaprosił za
rządy wszystkich towarzystw na
1 września do Sokolni w celu wy
brania stałych kolektorów do
zbierania składek na rzecz wolnej
Polski.
Składka na wiecu przyniosła
$76.23.
W końcu odśpiewano wspólnie
hymny narodowe i na tern wiec |
zakończono.
Czołem!
Jan Ryznar.
Yonkers, N. Y.
My, niżej podpisani komitet
wybrany z łona Gminy No. 112
Z. N. P. pod egidą Wydziału Nie
podległościowego przy Z. N. P.
zwołujemy wielki wiec całej Po
lonii w miecie Yonkers dnia 20
września o godzinie 3ej po połu
dniu do Turn Hali.
Spodziewając, się że nasi Pola
cy przybędą jak najliczniej za
znaczamy, że będą zaproszeni na
tenże wiec wybitni mówcy, któ
rzy udowodnią wszystkim zebra
nym, ze grosz przez Wydział
Niepodległościowy zbierany uży
ty będzie jedynie na cele niepod
ległościawe na«zej ukochanej Oj
czyzny.
Sądzimy, że ten co się czuje
Polakiem i Polką podąży w oz
naczonym czasie na ten wielki
wuec narodowy.
Kreślimy się za zarząd Gminy
No. u 2
W. Bielecki, wicepr. Gminy.
S Mierzejewski, delegat
DO OKUP ZWIĄZKU NAR. POL. W ^TANACH ZJLDNOuZCMYCH PoLNOC.SfcJ A» ŁMYCE.
Łtnąa —* tm Hi. mm —» »»»«, ——f -■ Um j*ot* Zw J..,. p* :»>{.- mm. ię.k, W.ut* a i9;« „miMw
■•ni* »»*•' na >tl*c •
•M | MouJzelowrtui Ann*
>604 , N edbaiakl Walni ty
fcłOi | Koamary non skl AuUml
•S«C KrancUzak
>607 ' Wojcsyńaku jtaryuM
KOI Oratucuk Karctll
>bV~‘ j K uciyflak! J4i«f
>61* j Kuw&ltnikl M iclaj
>611 I Szymański Ijnacy T.
MU | Hlarnack* Jóaafa
>...3 Ptaraka S tantalowa
>414 | Mandyk Staniała*
Hit | Jaminawakl Tuniaai
Hit I Ziobro Krancleaak
9617 j Skraypc* k Kwa
| Hit ! Ultaa* Wojdach
i 9619 | Zardsckl. 3taclej
KIO l lad*baki Stanisław
>621 | Wa: ko wica KoaaUa
>6X2 Ulntaczyk Wal anty
96X3 [ I .oku ta kichał
>6X4 | Szczepanik Piotr
>636 Kruaaynlak HJwart
MSf | Saajna Mich*!
HS7 i Odo w lak Józef
MSI 1 Koni oczka Antonina
KIO | Koc W*wniynloc
H30 j Kamieniecki Jan
H31 Wołaelnowlns Józef
>63t | Kalinowska Antonina
Kt3 | Taranowakl Z}-*:nunt
iwii* apiKiiu i»rv»
| Ćórkl
i«yno» to
Amonita, tona
Marjanna, tona
I Krancimek. mąt
! Józefa, tona
Marytmn. tona
WlndiTb*. ayn
Józefa. tona
Michał, mąt
Stanisław, mat
Julianna, tona
D:.iocl
Hł cnł, otrka
, Piotr, mat
Karolina, toaa
Aleksandra. tona
Helena, siostra
Józefa. tona
Tekla, tona
Julia, córka |
! Zofia Narya. k-izywka
I Zofia, toaa t Maol
1 Władjnk*. mat
I Maryann*. tona'
Dzieci
' Apolonia tona
I Stan. 1 .* warci owaki, etoetm
I Władysława tona
t
t
14
19
tl
1IC
147
110
*01
XX
zet
X77
SM
sto
3(6
St»
40t
474
417
4X
M9
•44
•ft
790
8X4
>11
1176
1X27
!»'i
1342
1493
1 *i
T Sierp.
X4 Sierp.
24 Sle-p.
28 Sierp.
2.' Sierp.
23 Lipca
27 dlerp.
1 W rzek.
16 Sierp.
22 Sierp.
27 Lipca
2 Wrze*.
1 Sierp.
14 Mc U
10 Wrzed.
21 Sierp
X* I.ipca
X Wrze*.
24 Lipc i
23 Lłpca
28 Sierp.
11 Sierp.
17 Sierp.
22 Sierp.
13 Lipca
23 Lipca
22 Sierp.
7 Sierp.
A popiekły*
Itak Żołądka
/ap.uenle płuc
Powiesił siy - aamohójat.
Mlatdtyoa
ftcplł alf — wypadek
Crutlkm pluć
Clmrol* *et ca
t'horo’>a wątroby
Anemia
Choro! u n*rci
A|Miplekaya
Zatwlen'c otrzewny
Choroba serca
Z.»;> tlenie liszek
ilroziira p!ue
Grutllca płuc
Zipał. opon Pidifim
Zakni krwi —- poł(%
A popiekąya
Z.ibit\ przez pociąg
Choroba nerek
tlrutilcn pluć
Choroba serca
t*j>n!un\ — wy pa lok
Pijaństwo
Z-iHty — wypn ii ek
ApopleKrya
Zabity — wenadek
Che serrn
Che. ob* serca
| Puną domową
Kol-ot u lk
Kobo trik
Pracą domową
| Robotnik
| Oórnlk
1 Rolnik
I Rolnik
Pracą domową
Pracą łonową
Robotnik
I D<-nto'.rąica
Robotnik
Pracą domową
| Oórnlk
I Ssiuitra
| Piw* ą domową
| Kraniec
| Górnik
' Kupiec
! Robotnik ,
| Robotnik
i Robotnik
| Pracą domową
| Robotnik
j HandDrs wódką
| Oóm!!<
(Kra wi /.aa
OalwHnlzator
UbT»;
las Croasa W la
La Croaae. V\ ta
Mllwu.kee. W la
Cioci- ..itl. Ohia
Brooklyn. N. X.
Chicago, ni.
Nam oke. Pa
Trenwn. N. J.
Marc be. Ark.
Clei eland. Ohla
Sol enectady. N. T.
Chicago. Ul.
Chloago. IU.
Duryet, Pa.
Milwaukee. Wis.
ColłlnsvUia, Cona
Ashiey. Pi.
Chicago. UL
I Baltimore. Md.
! PMtebunrh. Pa.
| DuputU. Pa
| Detroit. 31 lek.
| Chicago. Ul.
Wilka* Rarr*. Pa
I Chi* aco. III.
' Indie na Harbor, Ind.
Mocanazjua Pa
Phlladelphla. Pa
W. H.tziaton. Pa
Cleyeland. Ohla
B. Vandargr1ft. Pa
I19.K*
_ „UW.A^AS r «• 181 1 182 Konstytueyl Z.NP. ka>dv członek 7w1aBk« rr. nłndi* m r-c„ «,vrf
wladomlenla dwannścle repularnyeh -p at atopmoaego podatku w et**., każdego roku p'atnv,‘b mL'L“n!e’i ^ rJ i
*“‘w«ŃT5».i;^uphT,;:T/,“‘.o.j4%wŁcso“s "r^* *** »*<« “™ * 5*;.'™. i
WAXNA UWAGA. — Odjby kto i człnp rAw Z.VP. wiedział o ważnej przyr żnie Al:« ktArel 1i\:kol» lek ,
****** donleAA o tętn Zarządowi Centralnemu riłlCAOO 1d*iIS<m Wr e Ul . 1914 r
Rh sem )l wyptdkA* na ium| .
■arza Finansowego swej Cłrupy. bea osobnego ra
no dnia kardero miesiąca, wraz ■ podatkiem na
♦p*own|e 6 pr/epfsAw Konstytocyl 7.w. Nar. Po*,
izycb wy* alków Amlerci nie powinien I>tA wrpłaco
JAN S. ZAWILIŃSKI. Sfk. j,.*.
Primrose, Pa.
Dnia 30 sierpnia b. r. odbył się
wiec zwołany przez zarząd jfrupy
1518 Z. N. P. celem niesienia po
mocy naszej kochanej Ojczyźnie.
Przewodniczył ob. I. Dumow
ski, a przemawiał ob. I. Klatt,
który w krótkich, lecz dobitnych
słowach przedstawił słuchaczom
stosunki naszych braci z pod 3ch
zaborów, jako też i teraźniejszą
krytyczną chwilę w Europie.
Po mowie, którą przyjęto bu
rzą oklasków przystąpiono do
zbierania składki na Niepodleg
łość Polski.
Lista ofiarodawców:
Roman Latoń .Si.oo
I. Klatt .i.oo
I. Dumowski .i.oo
L Stopczyński .i.oo
M. Szmek .0.15
S. Wojciechowski.1.00
S. Jakubowski .1.00
A. Kowalewski .1.00
W .Zebrowski .1.00
W. Kołatkicwicz .1.00
I. Kotkowski .i.ooj
S. Nowakowski .1.00
Razem $11.15'
którą to sumę posyłam do ,Vydzia ,
łu Niepodległościowego przy Z.1
N. P.
Zaznaczyć mi tu trzeba, że na
ilość Polaków zamieszkałych w
Primrose* oraz okolicy bardzo i
mało przybyło na wiec, a z tej
garstki zebranych zaledwie trze
cia część poczuła się do obowiąz- |
ku nieść pomoc Ojczyźnie, co
bardzo nieładnie, że w tej tak wa
żnej chwili zapominają o swych
obowiązkach względem Ojczy
zny.
Z bratniem pozdrowieniem,
R. Latoń, sekr.
ODEZWA
Gminy Grup No. 17 Z. N. P. na
Wielki New York, N. Y.
Donosi się Szanownej Polonii
tak newyorskiej, jakoteż brook
lińskiej i okolicy, oraz Braci
związkwej, iż w niedzielę dnia 27
września b. r. o godzinie 3-ej po
południu odbędzie się Wiec Wy
działu Niepodległościowego Zw.
N. P„ dawniej w New Assembly
Hall, 261—267 Driggs ave., obe
cnie w sali Narodowej Polskiej w
Greenpoint.
Szanowne Rodaczki i Rodacy!
Polska teraz nie prosi Córy i
Syny swoje w Ameryce o pomoc
— ale tej pomocy żąda!
Kto za głosem tym nie pójdzie
podobien jest do człowieka, któ
ry tam ojczyznę widzi, gdzie mu
się dobrze powodzi.
Wspomagajcie finansowo Wy
dział Niepodległościowy Z. N. P.,
bo ten prześle wszystkie pienią
dze na walkę o wolność i niepo
dległość narodową.
Gmina Grup No. 17 Z. N. P.
wierzy niezłomnie, iż grosz ze
brany, a będący pod kontrolą Za
rządu‘Centralnego Z. N. P., bę
dzie użyty na właściwy cel, to
jest: na wolność z kajdan naszej
ukochanej, a każdemu Polakowi
drogiej Ojczyzny.
Rodacy! Pamiętajcie o dniu
Wiecu. Mówcy przemawiać bę
dą.
Niech żyje Wolna i Niepodle
gła Polaka'
Niech żyje Związek Narodowy
Polski 1
Za komitet.
Wł Jungachlagier.
sekretarz gra.
Na fundusz Nie
podległościowy.
BOSTON, MASS.
Pan Józef Magdzlars:—
Szanowny Panie, na ręce Wasze
posyłam tndj złoty zegarek wartości
$75 w> Jako ofiaTę na ołtarz OJczy
m> przy W) dziale Nlepodległościo
wym Z. N. P. życzeniem moim
jest, żebyś pan glę zajął ofiarą wy
losować, ażeby Jak najwięcej docho
du skorzystać dla sprawy Nlcpodle*
Kłodowej. Pro.zę zrobić wspoicnie
uie a dzienniku “Zgoda” Z. N. P.
Kreślę się z szacunkiem
Wasz Rodak
JOZEF N. WIECZOREK
681 Mass Ave„ Boston, Mass
Znajdziesz Pan $1.00 na liście na
ofiarę Ołtarza Ojczyzny.
PITTS3URG, PA.
Przy niniejszym zasyłamy przekaz
(Money Order) na sumę $.*>.00 Jako
dobrowolny datek na Funduaz Nie-'
podl*'głościowy przy Z. N. P.
Frajidszok Majchrzak $2.50 1 Jó
zef Wróblewski $2.50.
Z hratnlem pozdrowieniem
Zwiąż owcy i Sokoli. <
P. O. BENTON. ILU.
Załączam (Money Order) na sumę
$31.20, zebrane na Fundusz Niepo
dległościowy, Jak następuje z Rend,
111. $11.50 a z Benton, 111. 19.70 — ra
zem $31.20.
Na fundusz niepodległościowy zło
żyli ofiary, które zebrał Jan Gibała 1
Imacy Grodzki.
Zebrane w Rend. Ul.:
Unary Gródecki $1.00. Andrzej Ll
nowskl 1.00, Konst Bnrczak 1.00,
Jan Plnkos 50c, S<. Mazur Mc, 8t.
Imałoś Mc. Piotr Mroź 50c, Jan Wł-1
śnlewskl 25c. Frań. Wujtowlcz 25c.
Frań. Król 1.00, Jakób Mróz 1.0O, Ju
styn Ruchlewlcz 1.00, Andrzej Ru
kaleki 1.00. Wiw. Buszyńsk* Mc, Jan
Dąbek 50c. Józef Szymański Mc, Jó
zef Donaszkiewicz 2*c. Wojciech Ma
zur 25e.
Razem w Rend. III. $11.50.
35 Benton, Ul. które zebrał Jan Gi
bała 1 Andrzej Przespolewskl:
Kazimierz Górski 3.00, Teodor Gay
skl 1.00. Wincenty Monkiewicz 1.00,
Jan Pastor 1.00. Konstanty Majewski!
63c, Orzeporz Kunas 50c, Tomasz j
SzcZoczaA 50c. Wojciech Baran &(*». ‘
Izv<Jor Haraburda 50c, Piotr Mlzyto
T»lcz Bóe. Józef Olejnik 50c, Jakób
Wysklel Mc. Konat. Wyskiel M)c, An
toni Kupczak r»0c, Albert Heltke 50c.!
Michał Barmlńskl Bóc, Walenty Sił-1
wlńskl Mc. Jan Solecki 50c, Józef i
Nowodworski 50c. Wojciech Bok 50c,'
Michał Czarnecki 26c. Antoni Swu
kan 2Bc, Antoni Klak tac, J. Rako
czy ?5c. J. Grzybowski 35c, Roman
Szybowlcz 25c, Ignacy l>nard 3.>,
FYanc Ryt>ka lOc, Teodor Trzasko
wski 2e. Walenty Mnich 2Be, Paweł
Mnich 2fic, Jan Mnich 2Bc, St. Talcze
a skl 2óc. P. Reczko 2Bc,. Boi. Blawa
28c, Andrzej Przespolewskl 2Bc, P.!
Machoskl 2 Bc, Ludwik Oszczyóskl
2^c. W. G. ?«*. Konst. Kapłca 25ę.
Józef Wysklei 20c. Antoni Czerwiń
ski 20c, St. Hełmlńtki 20c. Gabryel
Ryfcka Ific, Antoni Rrzowskl lBc. j
YOJKERS, W. Y.
Załaczam w IIAHe dolara I pro«zę
dollczyd do gromadki na NM«podlef}o4s
Polaki.
Z szacunkiem
l/ooa SnrdykowskL
■ ASOY CITY, IOWA.
Llita składkowa na celo nł^podle- !
głoArlowe Ojczyzny: Franrlamk p|»l ■
•6.00; Franciszek Komom* $S00; J8n !
Ctnlak 15.00; JAzef Pinezek |S00; j
J6zef Tlembronowlrc $r. 00; JAzef Or- j
llckl 15.00; ^an Plznal »B oo. /obrał:
Jan Csnlak.
WORf ESTER, HASS.
W załarzonln przesyłam przekaz po- |
cztowy na aume $25 00. zebranych na 1
Wriaz* Szkołę /w. drom dobrowol
nych ofiar Jut to od członkAw Towa- i
rzystwa, Jni od poatronnycb oaAb na j
wlaeu MltaeyRiy*. 8ua>« t* proaz* po-1
Kwitować w piBiuacb Zw. Jak następu
je:
Osowski Antoni $1.00; Delczyckow
ski Mikołaj 50; Naumowicz Antoni
ll.Ott; Czajczy uaki Stan. $100; Za
krzewski Wikor $1.00; Kaszkau Jan
ll-.OO; Silkowski Józef $1.00; Lasota
Stan. $1 l>u; Oagas Kran. 60; Zieliński
Jan ll.Ou; Kutko Iłami ni ko 25; Sko
robogaty Zygm. $1.00; Krukowski Ste
fan 11.00; Cicboiusal Józef 11.00; Gil
Stanisław 1100; Karolkiewics L.
11.00; Wodziński Jan $1.00; Jabłoński
Wład. $1.00; Tatnes Karol 11.00; Trel
ka Józefa 75. Na wiecu agitacyjnym
dnia 22 marca b. r. zebrano 17.49. Ra
zem 125.49. Koszta przesyłki 45c. Wy
siano zatem na ręce kasjera Z. N. P.
$2:.,00.
K. Itanrzjk, sekr. fin.
NEW IIWEN, CONN,
Na wyzsz^ szkołę *.. N. P. zebrali
śmy na wyclecsoe Grupy 432 Ł. N. P.,
które uiniejszcm wysyłam i prt -zę o
ło.'kawe pokwitowanie w •'Dzienniku
Związków yra".
Józef P.onfek J1.00: St. Mikołajew
ski $1.00; S. Grabowski 50; J. Borzen
< ki 50; F. Stawicki 3o; T. Haszczyńskł
25; S. Szramo w.- ki 5; A. Kamińska 5;
Obojski 5; E. Czacbowska 10; F. Ter
cyak 10; J. Markiewicz 15; Czerski
60; F. Sala 26; R. Stolarski 26; Wi
śniewski lo, S. Jankowski 10; J. Rjr
zk.ewkz 10; Szewczyk lo; ii. łlasz
czyńaka 10, K Łazowski 5; bezimien
ni z!o j li $1.10. Ila.-em $6.70.
Pozostaję z szacunkiem
S. (iajfirikl,
172 Franklin st
SALL.H, MASS.
Na chrzcinach u oh. F. Pawlika dn.
ltpea bawiono się prawdziwie po
Poh-ku. a że byli przeważnie Związko
wcy, nie zapomnieli tez i o Szkole
Związkowej. Sk'adki z łozy li Jak na
stępuje: S. Stcicnik SO; Czesław Pa
wlik 25; W. Iwanicki 26; L. Buba 60;
J. Bierut 50. Itazcna $2 00. Na powyż
szo su.nę pony łam czek Wszystkim o
fiarcdawcom składam staropolskie
Bóg zapiać.
Z bratmein pozdrowieniem
W. Iwanicki,
90 Derby st.
PLAINFILLD, CO>X.
W imieniu Grupy 1C91 w Moosup.
C'onn. wysyłam pieniądze przeznaczo
ne na Szkoło Związkową, które są i
podatków od członków grupy tejże wy
tej wymienionej. Razem $1.30.
Z bratnlem pozdrowieniem
Franciszek Wojtas, etkr gr. 1691.
FO TRZEBA. — Niezamężnych ko
biet i dziewcząt do wyrobu obu
wia gumowego. Zdrowa, czysta i
stała praca cały rok i dobra zapła
ta. Nasza fabryka Obuwia Gumo
wego jest największa w świecie i
najlepiej urządzona. — Znajomość
języka angielskiego nie wymag;
na.
The B. F. Goodrich Compar.y
Akron, Ohio.
(Ogłoszenie.)
(17,24.21
radź niezależnym—
Pssiadaj swoją farmę.
Oddział rolniczy Rock Island Li
nii otudyowaj rolnictwo we wszystkń i
Htmach, przez które owa linia prze
chodzi. co do rolnictwa, targów 1 ka
pita’u. który może byfi wydany prz< z
Europejczyków.
i Dla ludzi pochodzących ze średnl-j
1 zachodniej Europy, ziemia w Arkan
sas 1 Louisiana Jest najodpowledniej
, »Z4 Po dalsze Inforrnacye piszcie lub
• zą*o<e1e sif do L. M. Allen, P. T. M„
! Rot k Island Lines, Pokój 718 La Salie
i Siation, Chicago.
zrobienia interesy
Wielkie pieniądze dla agentów
N
T w Mtnt, MCr, i>nrno«l wielkie Mnin.
• ii®. ' ", «y*«w<nlo*.» t wyl.tkl. m I>«k6w l«no wlmne*o Interesu. Po
•couf f. najmniej ze IM ambitnych luurt jak* M»l«« I sarx*dc«w w różnych mtaj
ii "*"? J"*** J^nytr. ■ najlepiej rozwijających al« w Cwlecl* Mol ludzi* rohla
V? • z>* 1 •* tym Intrteele. »nlż»:i « jakim olwlek Innym f.iidrt* zagaja l>avla nmifnu/i*
L*7 .* .f»brykarh nrazyi h robotnic, pracowa* przez cjai Produktów
i. .. ‘ *rl -°d **** 1 rnr 110 *•* proc. zyrkAw «smtoni 1 miejscowym zsntsdcom u.
t* le Sprzedawać towar ten po nltszej ceni*, aniżeli w aptece, a mimo to możecie duto cero*".
— —-- ~ uuftu sarooir. j
Wyśmienite plany sprzedaży i
Moi luuzicuuuiiidią
beczki pieniędzy.
Dtvlu a*'ttrl wwę.Ulł
nont wielki' tjrsotlnłow' ry
»kl — tu klA>lHją Intere a*.
ktAra daj* Im nlft»lMB,‘)<
na cało ayrto. T>ale Wam zu
pełnie tt anma »t' .obu o I/, —
konrMajrlł ■ nl'l l wypełni J -
rlt ten knpnn tu ponltej xn
mieni zony. a odwrotna poo* i
ta otrzymai le w»zetkl« Infor- I
«.*>(» Zywla i ■« ntlfl'A.
Uu »-ik lu.-dut it‘ k * ł#ertt
»ylvanli zarabia ISO tyfirime
«»» c*y«'<*lfO ilmłimlu. *pr»*-'
dijar f>avira towar.
fi',’, 'X S nnbrk.
w jnjivm ty*. 'ir.u iprw
dalrm v płocią <lnta* h towa
ru r.m LU.otul 1 >bu w
priM >>i ’fi»r h pra
cy aprtc<1i>lcm towaru M
$*7 54 », owim atł ipri*
d«C r» 175.40 (I® •••'Mm O.
O. Rrnwt, Jł. — Fu.
«M Zyekn W t« l.odrinarh
Otraymnlem 150 gam®* 1*0
w 2« *®d*lna»h. aarobHci*
fnn. l.*on»rd W. Wrat. P. —
jlltnnla.
*7'O W Frrcclaan Minii**.
•TrayOlIJcio ml 54® p«» lo
lek ”I.ockr 4e\ en". b*8ry« h
d< rii)t Hmdwlrd ni I'.”** pu
del en mlerlar. prjtimłMd
1720 ayrkti. V W Wiltnott. J
— FU
Zarobiłem 45* W Prml|(i
Inlnrtn linia.
W renty pi.itek aa robiłem
III. Jeiit to ludny plenlada,
riy nie prawda T F. Rolay.
B. — Alb.
glino® /> et. n w • Mlewłącurh.
Wykazuje rekerj KnUrta
Cllfton i Florlda k'4ry *prae
dawal t>avt«* towar.
prrewln 478 Tygodniowo
C. M Futnam * New Torii
tarablal nkllo 1747.50 mleety
ranla w pierw aarch Jego ml*
■lorach. Okunti urabia ■
(Ora J75 tygodniowo.
V»t>'vrl« »ikr« o.l pnrntku Dumy Wam
.li.r-rT. . mv»r.|ln w *t|. n>»h parsk, h * lito
ffrj. f ,u nnrni! •!> :.! tml, ulnx my w ak6rr»ne.ł v alU «.
Zh Ti faorykanr »*.ie <lu«ał | nie daje tak llba
r, /J r'vr,y *fr*nT ^ * miejscowym tarsa«1<-r.m. In
ni fi rykami mtri.m i]<| nr/yMkl# *>*.<1 Ja
v. i ;k ai »«<* xv>>ków moich <*uiaj«* n»<* m a rantom.
I If*< ftcgo I 1 it*-o e a Ta. Iłem prn< om Jako a-l
*• r* la n» tak m .•:? H--*nfom moim: dajf- Im
kapitał na pow-atek. «lo*a iatfczenle Itp.
Kie polrzeta dośv.izd;zenia! Js wcm wszyst
ko wyił.m czę.
IMany. kt*r«- )■ mam, saoenmls Wam sukces
' Jl "' • “ • lei* to. i pulil.c zii.,44* aacta
"> -isr,!,. la 4-*. *I> o !a sl. cl* z ly, o n III.-nów
fumy | Inna toalet
larów, które ludrle wydaja na mydło, prr
\2£\Uz™ .‘"“ir'*"'. p,tJ,*‘,r}r r«rlM .-Cłekuie tych Przyborów i l>avi. Fabryki.
. * *7*r»^hC ’TaCI na»»t w najmnlrJazem miasteczku. Wstąpcie w
*-*r**‘ tych. irtórsy tiojiiit do ma.tetku. /.aesynaj zaras! Zrób to U/lelaJ!
7l4t t w» apttkarye na aranta! Watap
* *» wy#* 1*1 na plantadzn. w Intarra. nla
*->a aa rwifm, r*1 y tn mn*»»a m1*e wlel>
i kU ataki I ta takla. która alf powlfkna)*
c* lyiltlafl Wi>.Mu« mnlwi piana mntaeta
autss*nSf>w I Jeazi za aarabla*1 ■
nlfh Iłulf »i<mirnlti| >|io««bno4f tjm,
kt*rfy rhra pnlrpai)# mm A) byt. I)»lrj pa
■Iftljrlr, im Ja
Gwarantuje 150% zysków
rarnMd IlMt pro*, na Parta tna
Ict^wy. h art ykuiarh. KI* bnd* nlcwotnl
kt»m ayplat’ Zac/nIJ Interna na alabia!
Wypełnij t»n kupnu | pr»y«l!j nam. a
mr aam damy watMklr Informarya. tak
dykyd da J*t»TI prartijrig, to w
mlndfyrtaela motwi pu l tć alt ta] prary,
*n«a »*1y Jaatad ba» pra> y. rtan tu epe.
aobnoM arobK alfiaj. anltall kle lyknNrlak.
Tylka poda] a«oia na i młako I ad rea a my
cl damy waselkle Informarya. Za.lalaiet I
aty, ady at« danleac o naaaych pUnlf tn> < h
ofertach Famlylatrla. ta f «a<-aatiijaiay |
W«m (OMlmnlr) 1S« proront inki I aa
opatiaymy W«« w tllrzna ok»o«| walu
k< miflnlf darmo. Kio wlkldlaJH*. Wy
prlnljria kupon I prtyklljc-l* «o do naa.
Jałotl nollclo. pray«ll)rlo *r. #0 na |12.t«
kombinat yjny dobftr artykulAw, aamlaaa
caonjr nl*»J I wyMrraria dla aloblo toryto
ryum, tanim “Inni chftnl" iroMą to aamo
Vark»t Trnat and Ratlnii Bank w Cklca
«o. at«nrya Dunna lub Pradatrrata. luk
Jaklkolntak Inny bank, lub okapraaowa
knmianla powfadia »nm. ko naaaa firma
J»*t pod katdyaa wzdlfdatn adpowlodalal
Wltnlj ten
Kupan a
O pt.
2*4
I. H D*»łt ^ Wyilljoie
Owił So a Co. * r»M
- - -
Da/U Uldg. CMet|ł‘^
•/•.iownjr !• nt-I —
*' r t m /■•• r Ił 4T1'V
»J i’K'« r. Pf/f y.
*' ) • n (t br>i aat W«1.ikt- %
Z r błoni-? ICO pro ent 4
Ni# obowiązuj* u ę tom do
niczego. •
Ta kctrfcnacyjra 'ł*",;7*Vof*44
d!$ /.gonią za tpS.O J
Odb orcy piaca wam
V12.s»a aa towar.
V mi rysH rt |».
rfaym kenpleoic
$7 50
I ^kasowa walitka
DARMO.
Elcgmfci ikł*
lita walizka
Darmo!
N««w>ak'>.
Adraa_
■U
E. H.at¥ł« Prtt. Pt*l» »«i» Cr 252 Oavlt Klif. Chtuf)

xml | txt