OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, October 22, 1914, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1914-10-22/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

NA POLSKO AMERY
KAŃSMSZPITAL.
Komitet amerykański, zajmują
cy się zbieraniem funduszu na p«l
pk<» - amerykański szpital w War
szawie, informuje nas, że w tyeh
dniach wyalał pięć tysięcy rubli
na ten szpital. Pieniądze wysłane
zostały na ręce wiee-konsula ame-1
rykańskiego w Warszawie, p. Wi
tolda Pucha. Komitet spodziewa
się wysłać więcej pieniędzy w bar
dzo krótkim czacie.
Dotychczasowe składki przed
awiają się jak następuje
Charles 1? Crane.$1,000.00
}{; James Patten. 500.00
Samuel Insull. 100.00
William Zelosky. 100.00 \
P. J. Pinncgan. 10.00 j
Antoni Kulkowski .... 5.00
Pani Zawadzka. 10.00
J- Romanowie/., Los Ange
les. Cal., skolektowal nastę
pującą sumę:
•T. Romanowie/. ....$25.00
W. Szelążkiowicz ... 10.00
Kr. Baierski. 5.00
J- L. Sledzianowski . 5.00
X. Lcavitt . 5.00
W. J. Tomaszewski . 5.00
Razom Ó5.00
Yikinp I^odpe No. 75 A. A
S. R. American Masonie Fe
deration.
P. Wanda DoLntuiir ..
Edward Lach.
J. Romanowie/, Los Anpe
leg. Cal., skob-ktował w po
larni »T. Tomas/cwskiepo
H. K- Kalusowski, Washiup
i 00
25.00
10.00
2.00
10.75
łon, I). C. .-,0.00
P. Helena Piolrowska, Ken
tucky State Norinal School.
Richmond. Ky. $>.00 jak«*
miesięczna rata z swej pcnsyi
jako nauczycielka. a $11.1:’,
z kolekty na zebraniu Amery
kanek . 16.13
_i
i
Razom $1.893.88!
Skarbnikiem Komitetu jest!
Charles <7. I)a w es. prezes Cr-ntrnl i
Trust. Company of Illinois. 125
West Monroe ulica.
Kosztowna operacya. “Hokto-!
rzy radzili pani Me. Gowan,” pi-j
•ze pan A. Rebzinski. 46 Xever-j
sink Ave., z Rcadinp. Pa. “aby się
poddała operaeyi- Ta operaeya
miała kosztować $130,00. Ktoś jej
doradził, ażeby najprzód spróbo
wała Goniozo. Rezultat był taki.
że oiperacrya wcale nie była po
trzebna. Cieszy sie ona obecnie
dobrem zdrowiem.”
Gazetka i pamlet, opowiada jajec
'zajmująca bistoryę o wynalazku
owepo starepo. zirłowepo lekar
stwa zostaną przysłane każdemu
bezpłatnie. Ora- Piotra Goniozo nie
jest lekarstwem apteeznem. Spe
cyalni apenei dostarczają je ludo
wi. lub można je ohstalowae |
wprost z laboraforyum. Adresuj-!
eie: |)r. Peter Fabrney & Sons.
19-25 S,». Ilayne Ave.. Cbieapo. III.
Wyleczony z Ruptury
r>oot»ł»m rtipture przez podniesienie kit*
f»rjm le tka lat t»mn. tokarza mi mónill,
t“ J«dvntm wyjściem c trj choroby jest
operary*. Nn-renie p.iti iiir ml nie po
ił togi.>. Nakoniec dostałam '-o#, oo mule
T. v1er*<’u T.otn nrze«?|r » mprtirn ml sl*
i i* wrftriła. nonilmo te*u. za .la ciężko
P^acujf Jaku stulat*. Ni* było operacji,
kłopotu ani namów ania czaru .za ńir
t ir «pr/.e<l.<Ję. uln fylko mojre Wam .W
I ofert miry* to tło tog" leczenia nor. ot»e
wj I. .lo*.- i napiszecie do Kugcne >1.
Milan, Corpentet. I.- : A Marcellu* ar*..
<(«tu»<)iun N. I. lub w ytnljcl* to ogło
ł/.enl# I |tokar..-ie tym. którzy < lerpii} na
rupturg, ii których n.-.ie. ie uratować od
oparzcyl. tlfmlcnla i śmierci.
TABELA PODATKU ST0PNI0WE60 ZWIĄZKU N. f.
(KiudtUI XI p ir.'.'Kwntnrtl/ N, P
Wild «* X i i
t I
19—21
21—22
22— 23
23— 2*
*4—25
23—29
97—29
29—29
29—30
90—31
81 — *2
22—33
33—34
29— 35
s=r
*7—38
m~39
9*—40
90—41
41— 42
42— 4 J
«3—U
44—43
4’—48
**. -99
• i—90
oo tg zi
00 19 29
10 19 20
10 20 29
10 20 30
10 21 31
11 22 32
11 22 33
12 23 M
12 24 34
12 29 3’
13 29 t«
13 26 40
14 27 41
14 29 42
15 24 44
13 30 46
16 32 47
16 33 44
17 34 51
1S 34 53
19 37 W
19 39 64
20 40 60
21 42 63
22 44 60
2t 46 64
24 48 72
25 50 75
28 53 74
04
06
58
59
61
62
63
97
69
71
74
77
79
82
80
M
72
74
77
78
81
83
86
81 90
84 oj
86 46
88 48
91 101
94 104
97 108
89 100 111
92 104 118
05 197 119
48 111 123
90 102 113 128
92 106 119 132
45 109 122 138
»9 113 127 141
102 117 131 146
76 91 106 122 137 152
79 95 111 126 112 158
8’’ 48 113 1*1 148 164
85 103 120 137 134 171
Tabela ta je«t oparta na tabeli *m**r
t*to*4; ''National Traternal Conorraa"
• d»d>4l*m raty procentowej 4 procent.
Oprłrj taj tabeli członkowie płaca 15e
na fundnoz obrotowy, z czapo Jui “Zqo
de" otrzymują bezpłatnie.
* Watgpno wynoel od każdego członka
.bez względu na wek | ubezpieczenie 82 00.
5 przyezen kandydat otrzymują odznakę I
zeetyfikat darmo.
Kandydaci na członków nieubezpieczo
zych płaca 30 centów wstępnego I takie
•trzy mu ja odznak* bezpłatnie: podatku
zad miooigeznogo p*act 16 centów, z cza
po “Zgodo" Jui joot opłacona.
Kandydaci, którzy ukończyli 40 lat mo
ll ubeznieczv< ot« nło wyłz| jak na 6M0
Wazotkio komunikaty do Zwlgzku N P.
» za'e*y adreoowoc de 4ekretarza Jon.:
JAN 9. 7AWIU65KI.
1008-08 W. Oiyioion Ot., Chicago, III.
W IMIĘ OJCZYZNY DO CZYNU.
Pod wpływem r ozszalałej wojny na ziemiach Polski. budzi się
z letargu sumienie narodowe na>zcgo Wychodztwa. Ci. co umiło
wali całą dus/ą ideały ojczyste, co ukochali pamiątki rodzinne, co
zżyli się z ojczystą glebą, śpieszą z pomocą i bodaj ostatnim gro
szem dzielą się, aby nieść ulgę Braciom i Siostrom w Ojczyźnie;
są to po większej części rzemieślnicy i róbotnicy ciężko pracujący.
Poważna czę-ć naszego W ychodztwa sjnacz.ywa na łonie do
brobytu i wcale się o to n»e troszczy, co się dzieje na ziemiach oj
czystych ; częśc ta zasklepiona w 'korujne samolubstwa, głucha na
ryk armat, głucha na jęk konających, głucha na lament zgłodnia
łych wdów i sierót żebrzących ratunku!
(. hcrwośc, prywata i sobkostwo zagnieździły się w sercach
niektórych zamożniejszych Rodaków do tego stopnia, żc ani na
woływania prasy, ani płomienne mowy. nie niogą wzbudzić w nich
miłości Ojczyzny i miłości bliźniego i trz.cba bodaj cudu. aby ich
pobudzić do czynu, do ofiarności na cel wywalczenia lepszej doli
dla Braci i Sióstr jęczących p**<l tyranskimi rządami zaborców, ję
czących pod okropnością wojennego kataklizmu, który pochłania
dorobek intelektualny i materyalny zdobyty wysiłkiem licznych po
koleń .
A przecież ci Rodacy zwykli udawać dobrych Polaków, zwykli
udawać nawet dobrych patryotów. Są tacy przygodni mówcy, rc
zuni. co w czambuł potępiają świętą przeszłość naszego Narodu,
znęcają się na prochach najlepszych synów Ojczyzny, pomiatają
ich imieniem i pracą, a samo zło widzą w rządach Rzeczpospo
litej 'Polski — nie baczni na to. żc rządy te były daleko lepsze
od despotycznych rządów innych narodów, żc b\ły leąi^zc od dzi
siejszych rządów Austryi, Prus i Rosyi. jakie gniotą nasz Naród.
•Ci re/.uni je.-zczc nie są zbyt szkodliwi dla sprawy — bo
grzeszą przeciwko niej z nieświadomości, dadzą sic przekonać, j
dadzą się pozyskać i często stają się gorliwymi pracownikami na 1
niwie narodowej.
Oprócz wielu niedomagali, nasze Wychodźtwo utrzymuje
swoją krwawicą bandę rozbijaczy solidarności narodowej. Ran
da ta, chociaż nieliczna, ale ściśle zorganizowana dla własnego in
teresu. pcha się przebojem na czoło ciężko pracującego Ludu. i u
topijną doktryną wyrządza mu jak najdotkliwszą krzywdę. 1 dziś.
gdy wszystkie organizacye splotły się miłością bratnią do wspól
nej pracy, gdy wszystkie stronnictwa płodziły się xv celu wywal
czenia lepszej doli Braciom i Siostrom w Ojczyźnie — banda
tych wichrzycieli z podwójną energią, z podwójną bezczelnością
sieje nienawiść, siejo zwątpienie i rozbój duchowy w dobroduszne
bezkrytyczne masy polskiego Ludu; «a to już jednak ostatnie
wysiłki tej bandt. gdyż W ychodźtwo zna doskonale swoich
rzeczywistych pracowników, a widząc ich zgodną, jednolitą pracę
w Centralnym Komitecie Pol-kini. Rodacy i R»>daczki stanęli
twardo przy swych organizacyach. przy swych skarbach i zasilają
je swą ofiarnością — wiedząc o tern. że ludzie postawieni na czele
Centralnego Komitetu Polskieg.> -ą godni zaufania, ze ich gwaran
cya daje pewność każdemu ofiarodawcy, iż złożona przez niego o
fiara nie bodzie użyta na cele partyjne —'ho ludzie ci stoją na wy- |
żynic swego zadania. stoją ponad partyami i stronnictwami i do
pilnują wszystkich spraw ogólno - polskich i popchną je na wła
ściwe tory.
Mamy obecnie s^cśc skarbów złączonych i zdążających pod
kontrolą C. K. P. do jednego celu. wobec czego rozbieżność mv
śli i poglądów zestrzelona jest w jedno ognisko, w- którem żarzy
się miłość bratnia i miłość Ojczyzny, a duch jedności i zgody czu
wa i czuwać będzie nad tym świętym płomieniem i nigdy mu za
gasnąć nie dozwoli.
Precz w ięc zc swarami! Precz z uprzedzeniem i nie nawiścią!
Niech żyje zgodna praca i niech ta praca stanie na takich wyżynach
aby jej świętokradzkic brudasów dłonie dosięgnąć nic mogły J Ty
zaś Ludu Związkowy, jak w każdej potrzebie, tak i w* potrzebie
niesienia pomocy Ojczyźnie — czynem dasz świadectwo prawdzie,
że patryotyzm Tw’ój nie jest czczeni słowem, ale jest pracą, jc-t
poświęceniem dla dobra naszego Narodu.
WYDZIAŁ NIEPODLEGŁOŚCIOWY Z. N. P.
LISTA NR. 17.
Józef Kuczyński. 1547 Augusta >t.. Chicago, 111.
Stały tygodniowy podatek od pracowników w biurach
pi Mn /wiązkowych .
A. Kieniew icz, W cstchcster, N. V., zebr. na posiedzeniu gr.
13H .
Grupa 1500. C'urtisville. I’a., za kwity i cegiełki.
Grupa 478. New Mritain. Conn.. za kwity i cegiełki.
Tow. P> i a lego ()rła. Gr. 350, Mcridcn. Conn.
Tow. Robotników Polskich, C,r. 485, Jersey City, N. J.
Tow. Synowie Polski, Gr. 143. Cle\ciand, Ohio.
Stanisław Monkowski. C1evcland, Ohio .
Tow. Km Józefa Poniatowskiego. Gr. 1074. Globc Vilłage,
Mass., od poborców.
Tow. R/.einieslników Pol-kich. Gr. 728. Chicago. 111. z ka
sy 1 od członków .
Tow. Miłość Ojczyzny, Gr. 1575. Chicago. III.
^ Alcx. Górski. \Vavcr1y. N. V., od Gr. 80 i ze składek.
I fan Crłowacki. W inonk. III., od Gr. 30 za kwity i cegiełki..
I Antoni Sołty*. Wilmington. Del., od członków Polsko
Kaptyskiego Zboru .
| J. Mikołajew ski i W . kłodowski. Johnstown. Pa., z kolck
I ty po doinadi .
Albert Krzak, Lowcll. Arizona, od Gr. 1757.
Grupa 233. New !laven. Conn.
Tow. Młoda Polska. Gr. 805. Chicago, 111. od poborców za
I kwity i cegiełki .
I Tow. Skarb Polski. Gr. 154^. Chicago. 111.
Tow. Jana Kochanowskiego, Nr. I., Gr. 149, Chicago, III.
Michał Tomaszkiewicz. Chicago. 111., sekretarz w iecn w ha
li ‘‘Słowiańska Lipa”.
f. 1\ Kornaś/ew»ki. Chicago, 111., poborca Gminy Z. N.
K N> 75 .
Ferdynand Kubala. Edri, Pa.
1 Iow. Jana III. Sobieskiego Obrońcy Chrześciaństwa, Gr.
• 353, Chicago, 111. ..
Członkowie Gr. 1183. Arnold City. Pa.
Tow. Obrona Korony Polskiej. Gr. 543, Pottstown. Pa...
Franciszek Zieliński, członek Gr. Jo. Cornwall on Hud
son. N. V. ..•.
A. Niebieszczański. Bata\ ia. N. V.. poborca Gr. 613 ....
Fr. Mady, \sh1ey. Pa. od Tow. IJinły Orzeł, Gr. 408.
Jan Nejman. Marinette. Wis., ze składek .
J. Pelc. Caldwell, O. «m1 (»r. 1340 za kwity i cegiełki.
T. Wiśniewski. Hudson, Pa., od Gr. 218 za kwity i cegiełki
Tow. B'>g i Ojczyzna. Gr. o88. Chicago. Ili.
M. Litwin, So. Tacoma. Wadi., zebrane u pp. Rudych....
Grupa H77. Chicago. Ili.
Gmina Z. N. P. Nr. 91. Chicago. TH., od poborców.
S. Dombrow ska. Rarenna »<; C1cve1and. O., od ofiarodaw
eów.......
M Rogalski. Ravrnna ,< Cle\rk<nd. < ...1 ofiarodawców
Zuzanna D)ba. Chuago, 11]. .i...
*
5.00
14 50
li .65
6-35
2.40
o
11.00
4230
4-5
51 00
61 00
tń.oo
20.00
n 45
jo. uo
15.00
21.80
2. bo
34*5
1305
50.00
5Ó75
33°t)
1.00
50.00
150
10.00
25.00
21.00
>>.50
5.00
■*7 45
3.00
b.45
470
8.50
1105
5.00
K. Żychliński, skoleklowane na zebraniu w Springficld,
Mass.
W alenty Kożuch. Chicago, III.
Tow. S<4c<>ł Polski. Gr. 1500, l>etroit. Mich.
W. Goś lwowski, Chicago, 111., od poborców Gminy Z. N.
P. Nr. 80.
B. Glatnkowski, Brooklyn, N. V. od Tow. Biały Orzeł,
G*- 43 .’.
Gniazdo 173. Joliet, 111.. zebr. na uroczystości pięciolecia..
('trupa 121, Antigo, W is.
Grupa 112O. Chicago, iii.
Na chrzcinach u ob. Józefa Jarocha. Chicago. III. zebrano
Tow. Stanisława Staszyca. Gr. 534. Cudahy. W is.
Kazia Andrzejewska. So. Ilcnd, Ind.*..
Poborcy Gr. i2f>i. Benton. Ili.
Iow. Polek Oświata. Gr. 10S0. Chicago, 111.
Jan Ciuntak. Hauaford. III.
Jan Dalkoski. Natrona, Pa.
J. Kazimierski .
Na wieczorku muzycznym ur/.^dz. przez p. Piotra Ilerka.
Chicago.
Na wiecu Gminy Z. N. P. Nr. it4. Bn.nx. N. V.
1.48
15.00
10.00
150.00
45.00
17.(10
45.00
4.01
5.01 >
25.00
.40
14.50
Ś.OO
5.00
3-00
I .OO
14.00
I74-’
Przeniesiono z hstv Nr. 16
Razem 1.101.07
.r i .070.78
Razem 14. r 78.75
WYDZIAŁ NIEPODLEGŁOŚCIOWY Z. N. P.
LISTA Nr. 18.
Poborca Gminy Z. X. P. Nr. 34. Pullman. III. za kwity i ce
K«dki.'
Fr. Zawadzki, Gary, Ind., zebr. na wiecu Gminv Z X P
Xr. 49.
K. Pawlicka, Brooklyn. X. Y.
H. W arszewski. So. Boston, Ma^.
Franciszek Grygorczuk, Boston, Mass.
W. J. Peplińki. Bay City, Mich. od Gr. 753 .
Grupa 120 i Gmina Z. X. P. Nr. 40. Ashland. VVi>.
J. Chorubski. Portlaml. Oreg. od członków (ir. 549 .
Tow. Jen. Tad. Kościuszki, lir. <>&7. Chicago. 111.
Członkowie Tow. Bratniej Pom. Jen. Czachowskiego. Gr.
254. New York. X. Y.
Pracownicy firmy krawieckiej "Spitz Br.»>. & Me\er Co.,
Chicago, 111.
Tow. Jen. Bosaka Haukc. Gr. 36. Jersey City. X. I.
Tow. Tadeusza Kościuszki. Gr. 250, Palisado Park. X. J.
A. Biernacki, Catfish. Pa , od ofiarodawców .
Wal. Furman. Grand Raoid<. Mich.
Józef Baran, Grand Rapids. Midi.
J. P. S/.trenk. Luhng. Tex.
Tow. Ojczyzna, lir. 069. Chicago, III.*.
August Szahatowicz. Chicago, 111.
X. X.. Chicago, 111.
Poborcy lir. 457. Milwaukee. Wis.
Stanisław ścislowicz, Chicago, 111.
Honorata Krysiak. Providence. R. I.
Tow. Dwernickiego. C,r. 1277, Detroit. Mich.
Józef Czarniaki'W-tki, Bernard. N. Y.
Franciszek W ys.tcki i Józef Talaga. Chicago, 111.
Mieczysław i Wanda Fołtyn. Salem. Orcgon .
Na chrzcinach ii pp. Rogoziejskłch. YoiingMown, O. /eiir.
L. Cykowski. Rurnham. lll«.
Tow. Przemysłowe Rzeni. Pol. Nr. 1, (ir. 328. Chicago, 111.
Józef Jacks. Chicago. Ili.>#i'.
Jozef Piórek. Stafford Springs. Conn.:
Pozostałość kasowa rozwiązanej lirupy 1508 .
Pozostałość kasowa rozwiązanej lir. 1709 .
Zebrane za czasów istnienia (ir. 1508 na K. <9. X.
Kolektor za kwity i cegiełki .
Zebrane przez kolektora Fil. Ciak za kwity i cegiełki ..
I. Scidlcr. Chicago, IH. zebrane w biurach Związku X. P.
Stetan Pcrliiiski. Chicago, 111., zebrane^tr* w^seln n <pp.
(irahowskich.. ,'ii..-..
Tow. Polskich Przemysłowców, Gr. 177. South Bend. Ind.
Członkowie Tow. Brat. Pom. Polonia w N^w^Yorksi, Gr. $
Jr.s. ()klcycwicz, Bridgeport, Conn. od lir* 5 . .....i
F. J. Budzicwicz. Otis, Ind.... ..
S. Kri'li. (iallitzin, Pa., od Tow. św. \Vojciccha. Gr. 520
Tow. A mer. Pol. i Brat. Potn. Postęp. Klizabetbp.orjt, .X„ J.
H. Kwaśniewski. Meriden, Conn. od Tow. św. Stanisława
Kostki. Gr. 655 ...
T m\« . Wolność, (ir. 1742, Wilmington. Del. dochód z ode
granej s/.tuki teatralnej ..
S. Lit ko. Milwaukee, \Yi«*. od Gminy Z. X. P. Xr. 8.
Józef Kostrzcwski. Orangc, Texaa.
Jo/cf Kicia. Cambridge Springs, Pa., od członków Gr. 1540
J. Smoliński. Chicago. Ili..
Tow. Harmonia, Gr. 4. Chicago. III...
1 ov\. Harmonia, Gr. 4, Chicago. 111., z dobrowolnych skła
dek na posiedzeniu .*..
Gmina Z. X. P. Nr. 29, Toledo. Ohio.
Podatek tygodniowy pracowników przy "Dzienniku Zwią.
zkowym i Zgr*dzie" .
Grupa 440, Chicago, 111.
22.15
27 o0
5.00
1.00
1.00
10.00
246.65
9.05
25.00
“79.76
2/ .✓ .s
1.55
8.85
4.20
31.00
29.00
100.00
17.35
6 00
1.00
1 OfT
1.00
4.00
5.00
21 00
1.00
2.50
59.00
2.40
1.00
2.50
6.50
5.00
100.00
10.00
5.50
•> ;;
10.50
5.00
15.25
2 10
;'5.oo
17.25
15.00
25.00
18.00
64.03
5.00
19.50
1.00
200.00
53.25
100.00
15.40
7.77
Razem.i ,
Przeniesiono z listy Nr. 17
1.463.81
12.178.75
Razem ....’.13.642.56
\N szclkie li«ty i przekazy pieniężne prosimy przysyłać na a
dres:
J. Magdziarz. kasyer Z. N. T\
1406-1408 W. Division *t.
Chicago, III. *
Szanowne pdlskie pi-ma przychylne tej sprawie prosimy o
przedruk tej listy ofiarodawców.
WYDZIAŁ NIEPODLEGŁOŚCIOWY Z N P.
No. 19.
S. J. Przybyła, Chicopce. Mass., zebr. na zabawie u ob. S.
Szeteli .. 945
I ow. l ad. Kościuszki, Gr. 646, TfcOrpie. Wis.150.46
Gmina Z. N. P. No. 106. Krankford. Brklesburg, Phila. Pa 2H.76
Józef Bryll, Niagara KalK N. Y.. od Tow. św. Lttka*za C,r.
•ł47 .-.^. 54.65 .
Jozef Pałczyński, Chicago, IM., zebrai* na zabawie u «*b.
Józefa Bonk ....
Na imieninach u ob. Fr. Sławińskiego. West Pullman. III...
Tow. Wisła. (»r.'J 166. Chicago, III. .. .*.
F.lżbietka Szpitalna, Chicago, 111. ...»...’.
W. I>elecki. Klin. Mich., od ofiarodawców .
Jan Dudziak. Phillips, Wis...*..
Na chrzcinach u pp.: Majewskich. 55<J Dg K/>vcn st.. Chi
cago, 111. ..... . ...
Na imieninach p. M. Barn i*iaka. Cłmafrw liU _,.,r_
1 . S/czcib w-ki. Chicag--, Ili.^
7.00
10.00
35.45
25
5.75
10.00
w • t • vi *Mł
275
im
100
TYLKO $2.00 WA akier wpłaty,
■ ■ RESZTA W 10 LATACH
Kłtyuh l». yc^i wtrynKaah vrit4i|*my nail«pa>, turnią po 1S Mirtttli
•ki*r, 4 d« I m I »d usiti i mlntt w 'OLaKi J KOLO I. FlaoOwaok. MIm., na
•k *• fc trij )oa» • paltklch pa afti Rat:M, atkaly, p.ly I Mitlara. na mojacM -
Foki tau łn.o-m •cyo platclt ’■■> oolahu ko no *•(« Zaraaksy: O. I. IO-ORIK
• a. ... .75 PLOOOFOO . M .N. lob L-nO O »*-T. u. t I. M. ... CO.. OO
-UTH. W ...
25.00
Tow. fw. Wojciecha M.. t'.r. 1552. Milwaukee. \Vi>..
( '•mina /.. \. I*. No. j\. W ilmiiigtoit. Dcl., od poborców /a
kwity i cegiełki . 18.70
('.mina Z. N. I'. No. <»•*. Carli-lc, W. Va.,od poborców za
kwity i cegiełki . 9n.20
('.abryel Kochan. Phillips. W i- od ofiarodawców. 8.00
Jacenty Surmati i Fr. labi-z. Pcabody, Mass., poborcy
('.rupy <*»7-cj 15.00 ’
M Kmiń-ki. New llawn. fonii., poborca . 18.00
I' Halla Braidwood, Ili.I ofiarodawców . 21.50
Kazimier/ A mb rufie wieź, Hatavia. X. V. 1.50
Mary a Am bromie wic*. Bataeta, X. 1".. 1.50
ilelcna Ambrosiewicz. Batacia. X. V......... 1.00
Anna Ambrosiewicz. Batav*a. X. \. 1.00
Jędrzej Madej. Hebron. Ili. 2.00
K Hrachocki. Sc ran ton. I*a zebrane podczas “Dnia Pol
skiego" . 6.45
Weronika W leklińska. Chicago. 111. pohurc/yni («r. 576 ... 25.00
Krancifzck Kęp-ki. Chicago. 111. poborca «Vr. .W . 11.00
fow. Bratniej Pomocy Tad. K> >ś«. iu-aki. C»r. 10^4. Rarberton.
( >hio. 5.00
T. a\ Kr. lana III Sobieskiego. f>r. 2j2. W. Hammond. 111.
/. wiecu . 27.25
l.iga mocy. Chicago. Ili. 22 50
Ominą Z. X. 1'.. Xo. 75. Chicago, 111. 6.50
Józef Cwynar. C<»n:ielU\ iile. Pa., zebrane na zabawie . 2.02
St Bryłowiez. Grcenfield llill.. Conn. 1.00
A Praszc/yk, W . I.ynn. M;es. 2.20
F. Osowiecki. Beaver Falb. Pa. 7.00
Poborcy l\»w. Kaz Pułaskiego. C»r. 1722. Tomf Creek. \ a..
za kwity i cegiełki... i3-25
J. Jaworski zebrane na posiedzeniu delegatów w Pertli
Ainboy. X. J. 5.60
I.. Kowalski. W allingford. Conn., zebr. na chrzcinach u <pp.
S. I.ackowfkich . 1.65
S. Szarek. Webster. zebr. na chrzcinach u pp. J.
A. Moskal . 5.25
S. Mierzcjcu -ki. Yonkers. X. Y„ zebr. na wiecu C.minv
7. X. P. Xo. 112. 41.40
Józef Zachara. Chicago, 111. zebr. na weselu oh. Józefa
Grocholi . g.00
Tow. Narodowej Korony Polskiej. C,r. 771. Chicago. III. 20.00
Woje. Kotarba. Chicago. III., zebr. na imieninach oh. M.
Filipiak . 4.00
Razem 767.72
Przen.tfiono z lifty Nr. 18 12,642.56
Razem 14.410.28
Dnia V>-go października 1614.
W fzelkie listy i przekazy pieniężne prosimy wysyłać na adres
Kasycra /.. N. P., J. Magdziarza, 1406-1408 W. Dhnsion st., Chi
cago. 111.
>/an* w ne polskie pisma przychylne tej -prawie prosimy o prze
druk tej lifty.
JUŻ WYSZEDŁ Z DRUKU
Kalendarz Związkowy
NA ROK 1915-ty.
Większy i Ozdobniejszy
NIŻ LAT POPRZEDNICH
196 stronic fareid 25
^ Zawiera:
Część Kalendarzowa:
z liozneibi Informacjami
notatki dnrauwf na kaZdy mieniąc
oraz rubryki do prowadzenia
dochodów i wydatków.
Powieści i Nowelki:
Biała Sukmana,
l)o Kraju,
Dzwonnik,
Walenty Karpiel i jeRo zona,
Mazda.
Wywłaszczona.
"Od nagłej a niespodziewanej"
i wiele innych.
Wiersze i utwory poe
tyczne :
'hłopskle Dziecko
Trzeci Maj.
NaMa.pi Dzień Zapłaty,
>Me kładź palca miedzy drzwi;
tmiało Chłopcy, itd.
Lecznicze:
Przyroda lekarzem,
,'*obryV»en f bez»»nm>W.
Pierw aza pomóc w nieszczęśliwych
. w ypadkach;
Kobieta i mężczyzna ze stanowi
eka adro wolność i, oraz wiele
centów [35c z przesyłką.]
*Prak tyczne:
Wy w a bianie plam;
Czyszczenie ubrań;
Ornewle 1 odświeżanie róż
nych przedmiotów.
Pielęgnowania ciała ltp.
Naukowe:
Dzieje Polaki (Z pięciu mapami).
Dzieje Literatury Polskiej.
Synteza Państ w owośrt Polskiej!
Słowniczek Korni Gramatycznych
i Pisowni Polskiej.
Informacje Astronom i ranę, Geo
graficzne 1 ^ry styczne;
Sęąd powstały nazwy miast 1 wal,
Wzajemna pomoc w święcie zwie
rzęcym.
Prawo i Postęp __ oraz wlała tu
nych.
Informacyjne:
Ile Jest masonów i rdzle aa oni.
Ile przodków ma człowiek;
Jakiej narodowości byli papieże*
Długość tycia ludzkiego;
Tle kawy wypijają w różnych kra
jach ;
Gdzie czytają najwięcej;
Statystyka telefonów;
O kablach podmorskich;
Różne religie na iwlecia;
Miary | Waał — oraz wiele Innych
ciekawych informacyi. których
w braku miejeca nie sposób jest
wIlAtr/
DZIAŁ HUMORYSTYCZNY:
ubejmuje mnAstwo pikantnych żartów i dowcipów, uzupełnionych II©*
neml i laracymnil.
Ponadto KaJendarz Związkowy na rok llłS-ty zawiera dwie rzeczy
laterea*tjąee każdeąro Połeka. mieszkającego w Ameryce K mianowicie:
Ustrój Prńitwowy Stanów Zjednoczonych, oraz
lajctówniejaz# prawa 1 reguły, które każdy wledzłeó powinien.
Prawidła Qry w Piłkę “Baee-Ball”
t Umetracyamł i tabelami.
Jeżeli nie chcewz porosi a<* bez kalendarza na rok 19 i S-ty. ramów
-zemprądzej'Kalet darr Związkowy. Z powodu wojny ar Fluropie. ka
lendarze europejskie nie przyjdą w *r«n roku. * na Kalenadrz Zw|ą*
kowy otrzymaliśmy Juz przeszło 20.000 zamówień. Nie czekaj az wszyst
kie wysprzeoatny. Wypisz zamówienie ua kuponie podanym poui/ej 1
razem z należnością (gotówką, lub w markachnadrillj na adres
DZIENNIK ZWIĄZKOWY,
1406-08 W. DIVISION ST.. CHICAGO, II,L
Zamówienie na Kalendarz Związkowy na rok 1915-ty;
Panowie: —
Poeyłam w załączeniu Sóc I pros/.? wysłać niezwłocznie Ka
lendarz Związkowy na adres:
Imłą I nazwisko ...
• r .
No domu | ulica ...
Miasto
8'an

xml | txt