OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, November 19, 1914, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1914-11-19/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Wiadomości
Związkowe.
Składki na Kolegium Z. N.P.
Lista !fr. 10*.
Dnia 7-go sierpnia 1914.
W. Iwanicki. Salem, Mass., zebr.
na chrzcin, u ob. F. Pawlika 2.00
Stanisław Polak, człon. gry. 712
Chicago, 111. 1.00
K. Pouczyk. Worcoster, Mass.,
zebr. na wiecu agitacyjnym.. 25.00
S. Gajewski, New Haven, Conn.
zebr. na wycieczce gr. 432... 6.70
Gr. 1578. Northbridge. Mass.... 50
Gr. 1008, Ansonia. Conn. 15
Gr. 1346. Caldwell. 0. 20
M. Orłowski. Webster. Mass..
zebr. na wycieczce gr. 1063.. 2.45
F. Kosiński, Ashley, Pa., człon.
Gr. 408 . io
Gr. 323. Camden ,N. J.. 1.00
Gr. 494. Westvllle. Ili_ 35
Gr. 1222. Pcrry, X. Y. 50
Gr. 81. Duluth. Minn. 80
Władysław P. Bednarklewicz,
Schenectady, N. Y. 1.00
August Szabatowicz. Chicago.. 1.00
Gr. 1691, Moosup, Conn. 1.30
Dr. A. nalcerzak. Chicago, 111.
czł. gr. 119 . 24.00
Gr. 494. Westrllle. Ili... 35
Gr. 1008, Ansonia. Conn.....^, 40
Gr. 466. Breslau. Pa.. S.60
Gr. 1578, Northbridge, Mass... „ 75
Gr. 408, Ashley. Pa. ._ „ 10
Gr. 1176, Mocanaqua, Pa. 10
Gr. 323. Camden. N. J. 1.00
Gr. 1371, Muskegon. Mich. 65
Gr. 257, Chicago, 111. 3.00
August Szabatowicz, Chicago.. 1.00
Jan Sobota. Chicago. Ili. 3.00
Frań. Zawadzki. czŁ gr. 912
Gary. Ind. 2.00
Paweł B. Lipiński, czt. gr. 226,
Hammond, Ind. 2.00
Walenty Lewandowski, czł. gr.
114, Hammond. Ind. 50
.Adalia Ryli .Chicago, 111. 25
Gr. 494. WestYllle, 111. ....... 35
Gr. 323, Camden, N.J. 1.00
;Gr. 1176, MocanaOua, Pa. ..... 10
Qr. 408, Ashley, Pa. .. 10
t.Gr. 500, Pullman, 111. 5.95
' A. Niedbała. Loraln, O. od gr.
963 . 14.50
\ Marya Sakowska, Chicago, 111. 10.00
[.Gr. 1371. Muskegon. Mich. 55
'Adalia Ryli. Chicago, 111. 60
••August Szabatowicz, Chicago.. 1.00
Gr. 1436. Buffalo. N.Y. 1.25
Antoni Lemiesz, West Hanover
Mass. 60
Tow. Henryka Dąbrowskiego.
Gr. 536, New Bedford, Mass. 65.00
Razem 8187.55
Z poprzednich llat 104 35,127.13
Razem 135.314.68
Dnia 13-go listopada 1914.
J. Magdziarz, Kaayer.
Cokolwiek o Szkole Związ
kowej i jej zarządzie w
Cambridge Springs, Pa.
IZwiedzając ostatni raz Kole
gium Związkowe i przebywając
tam kilka dni, miałem dobrą spo
sobność obserwować całą pracę
personahi szkolnego. Dość często
iw naszej polsko-amerykańskiej
prasie spotyka się niczem nieuza
sadnione artykuły zwrócone prze
tfciw szkole związkowej i jej Za
rrządowi. Obecnie nawet ukazała
eię broszurka, wydana przez pe
wną grupę związkową, krytyku
jąca zupełnie bezpodstawnie Za
rząd Szkoły.
iNie będę rozpisywać się, a je
jdynie w krótkości skreślę pracę
acałego personalu szkolnego.
IWeźmy osobę Rektora Piąt
fccrwskiego, który od godz. 6 rano
do godz. 9 wieczorem codziennie
jest na swojem stanowisku i tak
jest zajęty, że nie może poświę
cić kilka chwil czasu na prywat
»ią rozmowę. Oprócz tego nieraz
iw nocy obchodzi szkołę, bacząc,
aby wszystko było w porządku.
Zarządca Stęczyński tyle ma
pracy do wykonania, że inny na
jego miejsću nie podołałby temu
zadaniu. Gdyby nie bezgraniczne
poświęcanie się dla Związku, ten
DARMO DARMO
DARMO
I ^ 77"™'>r>r .,rr’-rV7 M*upHł*my »a bnfMi «cr*»mnr
mleć klej firmy, kt/.re poebinowll l*mr rozdać do nmyrti
n"* zez-irek inwkl lub dimikt. to irvł»J nmloit^unm* z
ryktii.l li 2* Wisiorek. 3) Mcyzoryk, «> 1’IAro
32 kalibru Rewolwer (Model).
TV:?r Je*ot) chcesz m1ef nas* zegarek 14 K Oold Fil
lywb awlo* le ino lmnunirm I I* I rzeczy w prezencie do
|>i »ysz iJ nam nutem z zadatkiem 2dr markami. :«*ehvAmv
po otrzymaniu iry*/lMny C| naty hmbist zegarek I te •
pabim“k przyniosą et do leni t będziesz zadowolony * *e
przofilkl 3-hs.. ff lyhyft za A nie był zadowolony, to nie piat".
Muetmy nadmieni. *e gdzieindziej za taki mm z.ega
fT.»; te iam« pr< zent« wnr więcej jak I7 !»S. ale my ro
oddajemy Je darmo, aby nasze z>*arkl mizkalf Jak naj
Pamięta 1, te wojna z Niemnami nie Jeat na za wazę; nie
tej ip««)’a)n*rl, dopóki mamy tapaa prezentów. plaż do
zapaa rozmaitych towarów pewnej zbankrutowani .u
«*■’**" WrmNfK DARMO. «;I- k?o TcTTr kt.nl
rr.czy doatane do zegarka ZrpK.DNIi: DARMO a* n^T
fomannowe; Brzylew. 4) Zegar Alarmowy 7, PtaUeMI
led. fabrycznie gwarantowany na *4 lat ze ałvnmrm w n
ze«arkH ZUPKłeNTK DARMO, to wytnij to ^lo^.me l
bvll pewni. *e prawdziwie chcesz mleC nasz zec , r^i, - mv
rzeczy do z-tcirkn na prezent KtrpKłJm; Iiakmo ’ a rdv
Z,ar^a 1 prezentów. to ript.iclaz pozoatnłe $7 70 i v,„r,.
a my cl oddamy t.'> centów
rek Zędallhy od Cird>le 3 mzv tyle. a mv 1łc*ymy ri tylko
rrlęcej** *'*'***■ tm *® Pr*‘*»,n»o fcupUMmy za beżem? to
za wazę nadarzy al« tako epneobnot*. to korzy* taj teraz z
naa dzid, adresuj tak:
NEW YORK WATCH CRED. CO. G«rk«« Bldg. West Broadway, N. Y. City, Dept. 25
rWAHAt 7. Kanady wwzytrtWe p|erd«dze rmisr* byt! z góry nadesłano
człowiek ze swemi zdolnościami i
wytrwałością w pracy, pracując
we własnym interesie, miałby da
leko większe zyski i pewniejszą
przyszłość i z pewnością takby
nie pracował dla samego siebie,
jak pracuje dla szkoły i Związku,
nie mając żadnej niedzieli ni świę
ta spokojnego. Dojrzeć wszyst
kiego w szkole i na farmie i wo
góle zarządzać całością, nic da
się tak lekko to wszystko załat
wić. jak to myślą niektórzy pa
nowie, co tylko krytykować u
mieją.
Profesorowie spełniają swoje
zadanie należycie. Uczniowie są
wzorowi i zachowują się przy- J
zwoicie i z pewnością otrzymają
takie wychowanie, jakiego inne
szkoły polskie dać nie mogą i w
przyszłości staną się chlubą na
szego Narodu. Rozmawiając z
niektórymi obywatelami w Om- i
bridge Springs, Pa. usłyszałem,
iż pochlebnie wyrażają się o ucz
niach i całej szkole związkowej.
Reszta personalu szkolnego i
gospodarczego pracują jak mrów
ki z tem przekonaniem że ich pra
I ca nietylko im korzyść przynie
sie. al« i całemu ogółowi zwią
j zkowemu.
Często słyszałem zarzuty jako
; by szkoła związkowa była bez
wyznaniowa, że w zakres nauk
nie wchodzi religia; przekonałem
się jednak że religia katolicka
Jest wykładaną regularnie przez
; profesorów i gdy przyjdzie nie
dziela, uczniowie na czele z pro
fesorami idą do kościoła, aby zło
żyć modły u stóp Najwyższego i
spełnić obowiązek Polaka-katoli
I ka.
i Panowie, którzy nie umiecie
i budować, ale krytykować, jedź
!cie, zobaczcie, przekonajcie się, a
I wówczas z pewnością zmienicie
swoje postępowanie i uderzycie
się w piersi mówiąc “mea culpa.r
Bolesław Lipiński,
Prezes Gm. 49,
Hammond, Ind.
Brooklyn, N. Y.
Na posiedzeniu 8 listopada 1914
roku. Piotr Jakóbowicz, członek
grupy 51-ej złożył 100 dolarów
na ołtarz Ojczyzny do zarządu
oddziału niepodległościowej Pol
ski przy Związku Nar. Pol.
Grupa 51 ma zaszczyt, że choć
jeden i pierwszy członek złożył
tak patryotyczną ofiarę bez ha
łasu i wygrażań.
Polska jest ofiarą wrogów na
szych. Dziś nasza Ojczyzna po
trzebuje zgody w naszym naro
dzie, nie czczych hałasów, lecz
ofiary.
Grupa 51 składa podziękę ob.
Piotrowk Jakóbowicz, że nas za
chęcił do liczniejszych składek.
Ob. Pani Faulina Januszewska
ofiarowała dwa dolary na oswo
bodzenie Polski.
Zarząd Grupy 51-ej uprasza o
przejipie o pomieszczenie tej ko
respondencyi w gazecie Dzienni
ku Związkowym i (Zgodzie tygo
dniowej i zarazem prosi Zarząd o
umieszczenie sprawozdania finan
sowego Domu Narodowego w
Greenpoint, Brooklyn, N. Y., za
kwartał pierwszy.
Zarząd Grupy 51:
Jakób Młynarczyk, prezes.
Piotr Machtylowicz, sek. f.
Franc. Bednarek, kasyer.
W. Kluska, sekr. prot.
Sprawozdanie finansowe Komisyi
gospodarczej Domu Narodowe
go, z interesu za lszy kwartał.
licząc od dnia 7-go lipca do ggo
października 1914 r.
Dochody:
Na zapoczątkowanie interesu da
no z izby delegatów sumę: 300.00
Dochód z salonu .4,183.15
Za użycie sali . 105.00
IZ wesela . 37.30
Zadatki na bale . 95.00
Za posiedzenia od Tow. 10.00
łialc .. 19995
Rent od Klubów z krę
gielni
57-05
Razem $4.987.40
Rozchody:
'Pensya gospodarza .... 325.00
Pensya bartendra . 182.00
Pensya sekretarza . 130.00
Pensya portyera. 53.00
Stawianie kręgli. 70.10
Soda i Seltzer . 35 Qi
Cygara . 119.00
Mleko . 13.80
L<s*l . 7498
^leb . 35.18
Elektryka . 58.56
Cas . 42.24
Wędliny . 106.05
Wódki, likiery i wino .. 303.11
Frecie .
Piwo .
Patenta na salon .
Spłacono długu .
Papierosy .
Telefon .
Opał .
Rcperacye .
Zaprow. światła elektr.
Register .
Druki i książki .
Rata za pompę elektr. ..
Procenta dla Tow.
Służba przy garderobie
Kelnerzy .
Special .
Kasyerowi na balach ..
Extra bartendrzy na b t
lach .
Kalucya za elektrykę ...
Kaucya na gas.
Oddano izbie delegatów
Domu Narodowego .
Czyszczenie okien ....
Drobne wydatki na «/kła
i rzeczy gospodarskie
10.50
1.46785
368.92
100.20
54.60
9.077
17 50
9.60
7000
}8.oo
rd.45
25.00
10.00
19.50
15.50
10.50
6.00
5.00
5000
10.00
300.00
11.02
6i 78
S4.27207
Razem
Zestawienie:
Ogólny dochód za pier
wszy kwartał . 4.897.40
Ogólny rozchód za pier
wszy kwartał .4.242.07
Pozostaje na drugi
kwartał . 745-33
Dochodzi kaucya za e
lektrykę j gaz . 60.00
Izba delegatów Domu
Narodowego po-iada ... 1.803.88
Ogólny fundusz. Dclcga
cyi Domu iNarodow. 1.89388
Powyższe pozycye dochodu i roz
chodu sprawdzono z kwitami,
które znaleziono w porządku.
Ed. Brachocki. prezes,
P. Machtyłowicz, kasycr,
Ed. Możejko, sekr.
J. Iwiński,
F. Głowacki,
Komisy a gospodarcza.
J. Wrześniewski,
J. Pilewski,
Komitet Rewizyjny.
Brooklyn, N. Y., d. 9-go paź
dziernika 1914.
Owo wielkie i świetne czyny —
które olśniewają oczy, przedsta
wiane bywają przez polityków ja
ko skutki wielkich zamiarów, pod
czas gdy zwyczajne są one skut
kami chwilowego usposobienia i
namiętności- Tak to wojna Augu
sta i Antoniusza, którą się przy pi
suje ich arabicyi zostania panami
świata, była może tylko skutkiem
zazdrości.
Z Polskiego Centralnego Komitetu
Ratunkowego.
(Pierwsza lista Składek do dnia ll-g0 listopada, 1914 r.)
Rada Narodowa. $20000
Związek Polek .. 200.00
Związek Narodowy Polski . 200 00
Zjednoczenie Polsko Rzymsko Katolickie. 200.00
Michalina Laszkiewicz w imieniu Maryi Fortuna. 5.00
Firma jubilerska Kracker and Kosiński . 20.00
Składka na wiecu w hali Humboldta w Cragin. 22.46
J. S. Bartkowski. 5.00
Bernard Palt . 5.00
Sylwester Drążkowski . 1.00
M. Wilczyńska skolektowała na chrzcinach u pp. Starczyń
skich w Duquesn«. Pa. 2.80
K«. Paweł Chrzan, Beaver Dam. Wis. 10.00
Ks. P. H. Durnin, Milwaukee, Wis. 5.00
Jan Książek. Little Lakę. Mich. 2.00
Bronisław Mickowski skolektował od członków Tow. św.
Jana Chrzciciela w Gowen. Okla.:
Bronisław Mirkowski . $2.00
Józef Bednarczyk. 100
Wład. Orygo. 100
Antoni Bukowski. 100
Jakób Bukowski. 1.00
Konstanty Rychlec . 1.00
Michał Baran . 1.00
Stefan Baran . 100
Wojciech Kurpiel. 1.00
Stan. Orawiec . 1 00
Bartłomiej Górnik . 100
Józef Klapać . 100
Zofia Rychlec . 1.00
Franciszek Klapać.50
Jan Zylkiewicz.50
Andrzej Karkoski .•.50
Ludwina Lowrs.25
Józef Żakow ski.25
Aleksander Jorkowski.25
Maryanna Mickowska.50
Maryanna Bednarczyk .50
Andrzej Scmaj-ki .25
17.50
Ri/frn .$S95.7ó
Jan F. Smulski. 'karbnik.
Stanisław Osada, sekretarz
Przepowiednie Wernyhory o
wskrzeszeniu Polski.
Obecnie kiedy na falach wojny
europejskiej wypływa coraz po
tężniej sprawa polska, nic od
rzeczy będzie przypomnieć prze
powiednie Wernyhory, o których
legenda utrzymała się do dziś
dnia.
Jeden z obywateli Królestwa
Polskiego po>iada małą ksiązecz
kę drukowaną w roku 18+j. w
której znajduje się jedenaście
przepowiedni Wcrnyhory. Wszy
stkie przepowiednie odnoszące
sic do wypadków z przed roku
184’ *ą niezwykle trafne, aż za
trafne. Lapidarność wyrażeń ko
jarzy się ze ścisłością przewidy
wania jasnowidzącego.
Trochę inaczej przedstawiają
J»ię przepowiednie późniejszych
wypadków.
Posłuchajmy tych ciekawych
przepowiedni.
1. Miejsce to na wyspie przez
Wszystkie wady osuwa
w dziesięciu dniach.
Opowiem każdemu rzylelnlkonj
darmo
Jak rera podnosi Int> szpeci wjfląd
fruń I » »«*», lirh akifirka ofłarnjr ko
Melom anńj tnakomltt wfulairk.
T#n wielki wtnilaiak natychmlaal wy
wołał oonaaeyę Zamarzało agrpiitkl wola
czono, Cdzlo lokarzo nic nta pomogli. W
calom tyfli Bl?djr nl« uSywallŚMo co* l*«
dohnogo fauna nio»*y»iy wy*t*d car y.
^ terw-one plamy, pryazrzo | o yrłii>y lak ma
*1* To nl* >a*t kramom, mloazafiln*. oma
i >. matcli plaotrem, bandałem maaka. ma
ratom. dy**a inh aparatom, nic do połykania
T»n cudowny wynalazek tylko w dzl'»l«c|u
• Inlach atanowcio usunie a»*«y*«kl# wady I u
>1»ko»y akAr*. Będziecie wysiadać o kitka la*
mfodezrml. Nadało afcArte wyd*d piękny I
kolor *p letoj rA*y w dtlo*|rc|u dniach mo
*»c|« brr przedmiotom tachwyconia u wa
rtych pitvj*c|dł. Kot wrslędu na wloh I alan
rdrowla Warrathlo /nono metody teraz a*
odnacano. Twart nawot rumiana ręc# mo
** byd uptękawone w ipcoI nl* oohlo wyohra
M h To was patko udowodni* Wam w wa
atem luatrtc w dziewięciu dniach. Ton wyna
larek )*tl bardzo przyjemny do mywania
Kilka minut ka*do«o dnia arnbł to PozwAl
cl« ml powl»drioc Wam o tym wynalazku
darmo Nlo rr Cykniecie — nlo prayaylalclo
tylko natclako i adroa na ku
oonlo ponlZeł. a dam Wam atcio*Aly odwro
Ina poctla —• darmo.
KI PON
rmm, i k mgr, nrrrr
*IN» Michlaan %yr.. CMnia. Tli.
1’roazę ml powiedzie* Jak nrifPIf
mola cerę w dziewięciu dniach, oras
pr*r*l!|cl» ml hota*k» Poarl U Has*
Ra.iuty Bonk — zupełni* darmo.
Naswlakn .....
Ulic* ......
Miattp . Klan.
1 młynarzy zamieszkane, będzie
ozdobione kosztownymi mitrami
i kosztownym pałacem, do które
go >ię zjedzic dwóch monarchów.
(W Kaniowie był zjazd cara, i
ce«arza Józefa I).
2. YY kraju pobkim niebawem
/.robi się wielka wrzawa i brat
zmażc ręce krwią brata swego,
będą rabunki, obcy żołnierze wie
le złego narobią i więzienia na
pełnią się niewolnikami, potem z
trzech stron wielka część kraju
rozszarpana będzie. (I. roz.biór
1772. rzeź humańska1).
3- Polacy, z nienawiści ku
swemu królowi, długo się będą
sprzedawali; nakonicc wybuchnie
pożar wojny i większa część
Polski rozebraną będzie na trzy
części, fil- rozbiór),
4. Powstanie w kraju człowiek
mały. bitny, lecz nie takiej siły,
aby zwyciężył nieprzyjaciół; ten
pojmany będzie, a kraju polskie
go reszta rozebraną będzie. (Ko
ściuszko. III. rozbiór.)
5. Naród jeden daleki, zamor
dowawszy króla, powstanie, tak,
iż się stanic wielu królom i ksią
żętom strasznym; zgnębi jedno
królestwo, a na odebranym od
niego kraju małym, powstanie
część Polaków i rząd nowy.
(Francya. ks. warszawskie).
6. W roku trzecim po powsta
niu Polaków, będzie w wielkiej
części świata wojna, posunie «ię
potem mocarz zachodu i na czele
ludów pójdzie na wschód i Smo-t
leńsk zdobędzie, w końcu jednak
ze szczytu wielkości strącon, wy
gnany zostanie. (Napoleon.)
Tych ó pierwszych przepowie
dni spełniło się co do joty, jeśli
rzecz naturalna, nie były później
pisane. Podajemy ciąg dalszy
przepowiedni:
7. Będą się zjeżdżać monar
chowie i będą radzili, a ostatni
zjazd będzie w Rusi Czerwonej,
ale z układu mocarstw nic do
skutku nie przyjdzie; będą się
ALABAMA
Katolicka Kolonia
IM«ri«win» pr*er. llAnłri;u*il* Ra
tollrVI*J Rolontranl * T, ł, A, I pn.
»wl*M*«n* pr«*» hiaktip* na atan Ala*
Nam* po dnbladnam ulatania.
7.i*mla la J**t podatna do »»*ln*»o
Mak twa.
N*JI<-i„/a na ib*ł« I otriHtawItfiy.
VaJI*p*.a Akallr* na rtiAw bydła I
DalaaTrh Infnrmaryl I opity mn*n«
raalranac o*nhi»«*i# Itih llatownla, ha*,
płatni* plnir: D»pt. Z.
STANISŁAW MERMCL
SAS Mllwauka* Ava. Chicago
JA COD UDEK MARTIN STRUO
137 E. 111 Sł. 13202 BaHimrt kn.
.DCAftBKYNE A LORENCE
Sary, Indiana
l«l Sulli Alabama Ra alty Cs.
76 W««t Maaraa St. Cblaaga, III.
kojarzyć związki, aby Polskę u
tworzyć, ale te zrazu skutku nie
wezmą i nie udadzą się. Przyj
dzie do wojny z Turkami, którzy
pokonani zostaną i Rosya, jak
koń rozhukany, pomknie się w
głąb Turcyi. lecz potem Turcya
się pokrzepi. Polacy zaczną po
wstawać.
Wojownik wielki z narodem
bitnym zwycięży Rosyan i wte
dy naród pol>ki mocniej po
wstawać zacznie, napadnie po
tem na obóz moskiewski pod
Konstantynem, na jarze Jancza
rów zwanym. Moskali pobije i bić
będzie do mogił Perepiatu i Pe
repiatyku, (takiej miejscowości
niema) gpdzic drugi obóz mo
skiewski stanie, wszędzie ścieląc
trupem moskiewskim. Przyłączą
się do Polski Turczyn i Anglik
(?>, pójdą przez Kijów, zawala
jąc Dniepr trupami moskiewski
mi. zajdą w daleki kraj moskie
wski i w końcu powitają Moska
le Polaków jako braci, z nieprzy
jaciół /robią sir przyjaciółmi.
fc- Polski kraj powstanie w
dawnych granicach za pomocą
Turków i Anglików.
9- Mało znany naród wystąpi i
/jedna sobie znaczenie w Euro
pie.
10. I Mała Ruś szczęścia zaży
je, lecz nadejdzie dla niej czas,
w którym wielkie zajdą rzeczv;
mówiłbym o nieb, ale się boję.
aby Dniepr ze swoich nic wystą
pił łożysk.
11. W znacznej części św:ata
odmieni się zewnętrzne nabo
żeństwo, nastaną nowe rządy,
zmienią się, albo upadną i szczc
sliwoś: trwać będzie przez wiele
iat.
Tak wieścił przed stu kilku
dziesięciu laty lirnik ukraiński,
Wernyhora.
Jasnowidzenia nie są rzeczą
obcą historyk W starym testa-1
mencie był ich cały szereg i ]
sprawdziły się co do joty. Rów- j
nież i cza*y nowożytne znają nie |
mało przykładów trafnego wróż-1
biarstwa.
Rzecz naturalna, iż wróżbita
operuje do pewnego stopnia po
jęciami sobie współczesnemi.
Stąd obraz Anglików pędzący
Rosyan mógł łatwo uformować
się w mózgu wróżbity jako sta
łych antagonistów niegdyś mo
skiewskiej potencyi.
Bieg wypadków gna z szaloną
szybkością. Oby potoczył się tak,
jak to przepowiedział Wernyho
ra.
W ROCZNICĘ MOJEGO
ŚLUBU.
Dziś mija trzydzieści lat,
Gdy mi się uśmiechał świat,
Gdym s<»bie żonkę brał —
Aniołem żem ją zwał.
Iżgrabna urodna była.
A\ pracy się nie leniła :
Dobra z niej Polka-matka
Będzie nią do ostatka.
Dziś mija trzydzieści lat,
Od czasu, gdy byłem chwat
Gdyni rączki jej całował
f pieszczot nie żałował.
W czacie trzydziestu latek
Bóg dał nam czworo dziatek
I wnuków matnv troje,
7a nasze trudy, znoje.
Lecz w czasie trzydziestu lat,
Ogromnie się zmienił świat:
Żonka się postarzała.
Mnie broda posiwiała.
Lecz jeszcze ze mnie jest zuch
Wypiję j zjem za dwóch,
Codziennie mięso kroję
I biedzie się nie daję.
Nie dbam co dalej będzie
'Szczerych przyjaciół mam
wszędzie.
Przy Związku wiernie stoję
•Więc biedy się nie boję.
M. A. Marmurowicz.
$12.00 Wartości Darmo!
Poślemy wam "Ambrew” skoncen
trowany ekstrakt piwa w proszku, z
którego będziecie mogli zrobię 4* ga>
lonftw prawdziwego piwa. * galonów
wódki I wina w pledu minutach przez
dodanie wody do tegoż proszku Am
brew.
Przyślijcie 98c na pokrycie kosztów
przeaylkl. Piazde adresując
PAPI, «ATC H
A wbrew Estrad T'nlrersal Agency
Hept. |fl. p.n. Roi
I.innton, Ore.
Zróbcie majątek
przez farmerstwo!
Słowiańscy farmerzy zakupując
grunta ort Rock laianrt Co., zostali zu
pełnie niezależnymi. Dato z nich pra
cowało w kopalniach pennsylvaó*klch
przez lata. Niektórzy z nich *ą warci
rto $20.000 Piszcie po informacye do:
L. M. Allen P. T. M. Rock laland
Lines, Rooro 71$ l.a Halle Statlon.
Chieago. — Usługa nasza rolnicza
Jest korzystna dla wszystkich.
Na Gwiaadke!
Kto chce nabyć tanio dobry |
wartościowy Zmrok, lub ładne
Ki* u ter > o, niech preze no
Bezpłatny Ilustrowany katalog
— - do firmy jubilerskiej —
E. J. Olbinski Co.
Milwaukee are„ Chlcaęrn, III.
POSZUKUJĘ KAZIMIERZA
MALEWSKIEGO.
W sprawie nader ważnej doty
' złcej Kazimierza Malewskiego,
członka grupy 228 Z. N. P. w
Bostonie, proszę panów sekreta
rzy i członków grup Z. N. P. w
Stanach Zjednoczonych i w Ka
nadzie o powiadomienie mię, je
żeli komu wiadomo, gdzie powy
żej wymieniony obywatel pozo
staje. Jeżeliby umarł, to proszę
podać w jakiej miejscowości i kic
dy.
K. Malewski, który często po
daje się pod nazwiskiem Miler
jest z zawodu stolarzem i rzeźbia
rzem, wzrostu średniego, w wieku
około pięćdziesiąt kilka kit. mówi
po angielsku, po polsku i ,po litew
sku. Szczególne znaki: dłoń pra
wej ręki ściągnięta. 3 palce w po
łowie odcięte pilą maszynową.
Wyjeżdżając przed czterema
laty z Bostonu, Massachusetts,
j mówił, że uda się na Zachód Sta
nów Zjednoczonych Ufo do Kana
dy i od czasu jego wyjazdu rodzi
na jego nie ma 0 nim żadnej wia
domości.
.-a podanie mi wiadomości lub
adresu, gdzie obecnie .pozostaje,
chętnie zwrócę wszelkie koszta.
Szanownych braci związkowych
proszę bardzo, by nie odmówili
swego poparcia w wyszukaniu ob.
K. Malewskiego.
Proszę wysłać wiadomość pod
[adresem: August Szabatowicz,
funkcyonaryusz w biurze Zarzą
du Centralnego Z. N. P., 1406 W.
Dńision st., Chicago. 111.
Z bratnicm pozdrowieniem
A. Szabatowicz.
POTRZEBA mężczyzn i dziew
cząt do wyrobu obuwia gumo
wego. Płacimy wtenczas, kiedy
wy <ię uczycie. Również potrze
ba doświadczonych ludzi do wy
robu gumowego obuwia i trze
wików, także i Lumbcrmanów.
Zdrowa, czysta i stała praca
przez cały rok i dobra zaplata.
Nasza fabryka obuwia gumowe
go jest największa w świecie i
najlepiej urządzona. Znajomość
języka angielskiego nic wymaga
na, dlatego, iż dużo z naszych
robotników jest narodowości pol
skiej.
The B. F. Goodrich Co.
Akron. Ohio.
(Ogłoszenie)
Generał I
mówi: i
Nieprrrimojclf iadnych prób os
trwałość pokrycia daebAw, dlataeo
*• nta ma prf.br na to, taki*] ,*.»,» motna
było pra»pow|n<ial«C riM pranr ktAry
<.»o : okrycia dach a badała trwać. Tan
inanak
Certain-teed
UOOFINO
prrM»*«wta odpnwta-ItlalnrWb* trrach nal
wi^karr b młrpftwł 15 Ufni*] gwarancji
nałogi j »rfain-tei-r1 pokrycia.
Pdrarla nt»by tan anacaak był na kaidat
rolcn I foccla.
W«ar knplrr mota w*m dootareayć
taln-taad Monflng w rolkach lab gontami
fot.rjrkbwłra prrar G»aaral Raofinr Mfg.
1.?' on/« <***#n w twiacta R. M. bonia
111. W»r«*1it»». Tli Torb, Pa
Ch<-eK byt wyleczony * chorób I
Żołądka i kimzkk spróbnil
1ft-rentnw» pudełko wv*titr< *v na mle
alac lecr.enł* KX-So ma *niak I wy
iriad cukierka a Jc»t »prjł<ln*nnr w
< r»rwnnjrfh pudełkach. Nie bierzcie In
nych'
-(►tell Iw^.J apifkan. irneernlh fTit* a
nic ctv e cl aprze.ład atho »pmwa
ililc' KX-TO, In przyAHJ ?ł cent A w
wproet do n.i*. a otrzyma** l r^y 10
replowe pu lelka prac* pocjttf.
EX-SC REMEDY CO.
JERSEY CITY. N. J.
Potne Pa agentów — 10P pnrv ant profitu
EX-$0
a przekona.* etp. *e«
to ici ni.lnon*xe 1
n«t'cp**e na HwlaHa
lakaratwo na prze
cz verc*enle
f«M|rndnn*ó książąt jest często
tylko polityką w crlu pozyskania
przychylności ludów.

xml | txt