OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois) 1914-current, January 16, 1919, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1919-01-16/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

USUWA BOLE PRZY
PIERWSZYM SPOTKANIU
Szybka ulga od bólów zrobiła
81oan's Linimentem
świata
Ten sławny pogromoa reumatysmo*
wych bólów, bólów s powodu sthicze
nla. sztywności, zwichnięcia i wiolo
Innych dolegliwości, na któro cierpi
ludzkość, cieszy ale naiwlgkasg sprze
u.u«- ponienrai on faktycznie nigdy
nis zawiedzie i przyniesie szybką 1
mi Ig ulgę.
Zawożę gotowy do otycia. Weiznle
to zaledwie chwilko czaon, aśeby
walkngt w rWe bez tarcia 1 przy*
niósł ul ze. Czysty 1 orzelwlajgcy. We
wszystkich aptekach. Wielkie Hasze*
rzkl dla oszczędności. 30c, *0c. I1.JŚ.
Sloans
I^i n i m cnt
Kills Pain
Z Instytutu Rze
mieślniczego
PRZY KOLEGIUM Z. N. P. W
CAMBRIDGE SPRIKGB, PA.
W pierwszą niedzielę grudnia
na posiedzeniu Kółka Samokastał
cenia, p. J. S. Kozaczka, djraktor
instytutu Rzemieślniczego dał wy
kład o człowieku z wyżzzem wy
kształceniem i bez nauki — różni
ca ta jasno i dokładnie przedsta
wiona. rozbudza większe zaintere
sowanie i chęć do nauki.
Będąc rozdarci na zabory, za
borcy nasi nietylko przygłuszali w
nas chęć do zdobycia wiedzy, lecz
w obecnych czasach musimy się
starać odzyskać ją i uczyć się, aby
nie pozostać na szarym końcu po
za innymi narodami.
W dalszym ciągu pan M. Ada
ma jtys, starszy instruktor war
sztatów mechanicznych, dał wy
kład o motorach gazolinowych i
silnikach parowych, również bar
dzo interesujący.
« tydzień później mieliśmy dy
skusyę na temat: dlaczego Ame
ryka przystąpiła do wojny. Dy
skusye są dawane w tym celu, aby
wyrobić w studentach naszych
śmiałość i wymowę przez branie u
działu w występach.
Studenci nasi nie zapomnieli o
sprawach polskich i złożyli na
fundusz Narodowy $110, tyle, ile
mogliśmy, gdyż kapitałów nie po
siadamy. Każdy s naa s trudem
zaoszczędził paręset dolarów i za
to staramy się zdobyć fachowe
wykształcenie, aby nie być popy
chndłem w fabryce, ale aby być
rzemieślnikiem, rozumiąc, że pie»
niądz wydany na naukę najlepiej
procentować się będzie i nigdy nie
przepada, a przynosi zysk — lep
szy byt.
Zaoszczędzony z trudem mały
kapitał,
W przyszłości przyniesie większy
zarobek,
A wiedza i umysł będzie roz- Q %
kwitał,
Przyśpieszy lepszy byt i dorobek.
Ł. X.
Od 1-go lutego mają przybyć da
Kaszel, Przezię
bienie i Influenza
Ksiądz Millinger zwalczał influ
enzę w r. 1891. Jego sławne re
cepty są dzisiaj wielce poszu
kiwane. Rozsądne leczenie,
które przemawia do każ
dego rozumnego
człowieka.
Księdza Mollln
*era 18 oryginał
nyrh recept znaj
duje kię w kslęże
'zoe z czaaów, grly
z początku 1891
so roku panowała
influenza.
Na plerwne po
kazanie slp zazię
bienia radzi on
parytetom swoim
****!. zaziębienie I Influenzę.
^ chwilą udania alf aa spocsynek,
**eby aa parzyć jednę pełna,
kwpląc* łyleczkę Jego mieszaniny l£
}U zi6ł goręc* wodę 1 wypif p*|ną fj.
H/ankę. Ta alawoa aiołowa herbata,
wypita goręca, spowodują poty. Tym
sposobem usunie truciznę s organi
zmu I wstrzyma natychmiast dresz
cze.
Kalfdsa Molltngera lekarstwo na
kaszel, saalfMenie I influensf 1 Jego
stawna ziołowa herbata, jest doskona
* tJri,l*c« «*rwa jej w
*«*'• Publk-znodd znajac
osobiście antora recepty, ma do tych
produktdw zaufanie.
Księdza Mollłngera lekarstwo na
kaszel 1 zaziębienie, wysylsmy wszę
dzie przez pocztę za 91.10. Jego sław
na ziołowa herbata ll.io Kompletna
•la?*** koMt«J« W.W. Zamówcie dzl
M0LUN6ER MEDICINE CO.
37 Mollingęr Bullding
*4 Eagt Park Way (N. 8.)
Pittaburgh, Pa,
■ZŁSESZiSSKK NAROD- p?^ ^, yANACH ZJEDNOCZONYCH północnej amerykl
Ada m-rnt
1918 raki ■iiiluwak na«(rnaU <»k «■
mu
IHM
imihmu ctatry
Kubllua Wincenty
Suchocki eodor
Oerc Franci ssak
M^u1 UAakl" Lenart
sssajr-su
Zach AnUla
Bach AaUła
Urbański Jan
Blawltraka Aaaa
Urabnrwk ___
Lewandowska Look.
KantMd jw
Nowakowski Antoni
iBrsTjF
Mankoafci Antoni
Dragoła akia
Kumukl ____
Jabłoński Jan
gasu&w
Oh rap loka Janina
%ssm.Anuu
Łaray^ika Mar ranna
Trenu*
nuda
Trap^a JulUnna
War
JarUoł Mary;__
Knuctr JAaef
Warkowakl TaofU
Obuchowakl Antoni
Siemion Jan
•łachuraki Paweł
Wlana Leokadra
timlersyńskl WtadypŁ
Plecsyńakt Bdw. W.
Złotkowskl Teofil
Kujawa MU kał
Michalak! stan
Ch miało wica M_
fisrassK"
Baran owaki Piotr
SE^sr&r*
„ Antoni
Jan
Baamborakl
Hakowi cm J_
ZalonU Frani .
I*odloch JAaef
CatllAakl Frań.
Pankowski Jan
Wyaockl a t.. .
Kempcayńskl Pawał
Watycbowiem Michał
DryJałtakl JAaef
Ł7&r»J8H*fcmi
KJIŁ-3Ł
Malarbofar Anna
Cayrnak Jakób
Jankowski Franolaaak
Koniny Władysława
Budnik PrancUaak
Pueacz Adam
Htelawakl Karol
LotTAakl Jan
MaSałcmyk Adam
Adamik Adolf
Ł3SKftłBU.
Wic tao ha Jan
Janda wica Dominik
Łnftaiwłki Agn-a
Michalczyk Pawał
I‘Udataki Wlad> aław
Ogród na Karolina
Jarsynka ^ Antoni
Ryra_
Topolaka Kofta
Skowroński Piotr
Łan W ład rata w
Mruk JAaaf
Wójctk FraacUaak
<'zeczko Weronika
Karpi na kl Jan
Matulawlcs bzymoa
Bs ulgowe kl Jarmy
Pokropią Magdalena
Pokropią Antoni
Michalak Wlncanty
ŁMjc Jd^f
-- JAaef
Wróblewska Teofila
Harostek Kamila
Janklawlcs Piotr
Maaurklowtea Frań.
Mamurklawlcs Paulina
Zdońcsyk Edward
Zalewski Karol
Szozda Anna
Masur Michał
1‘oltinaa Michał
Jabłoński Jan
Barancaawakl L._
Warnik Marynnaa
Cłraądslel Zofia
irklawlca
Jarl—_ _
Płnkunka Fr
Parkownłfc Rt
Het* Pawał ‘
Gpaacs Wojdach
Pawłowski JAaaf
Maślak te wiem Ant-a
Woknlcka Mtanlaława
Kualn AndneJ
ZUii.iv Michał
Jahenyńska Stanisława
Romanowski Kas.
Kowalkowski JAaaf
Niemiec Michał
HMsłak Franciszek
Zieliński Wojdach
floj-m Mary arna
Baawesyk Stanisław
Kurta Jakób
Krupa Karolina
Budna Aleksandra
Jaaak Michał
Potelk Józef
Jet> k Stanisław
Hemljan Julia
Wilcaańakl Jan
Lukasie wleź Antoni
Wilkosz Stefania
Kryaa Teodor
Itucholta Jan
Kurowski Władysław
Ogorller Maryinna
Tu rajek a Marianna
Bad aa raki Bolesław
Jakubowski Jan
Msesurek JAaof
Nikiel Piotr
Masurktewteu Stan.
Smutek JOaaf
Karp Wojdach
Pamcsutkowakl Jan
Boehmurakl Jan
Wojdochowakl Tsodoo
Poniatowski Maryan
Wojnar Józef
Niemiec Józef
Prała Apolonia
Jaworska Anna
Hancsak Szczepan
Waalalewskl Wladyuł.
Tle lek ta Jan
Klchman Oertruda
Kucharski JOaef
Hlllńakl Wojdach
Bora Kranrlaaek
Kryaluk Aleksander
Poprąwaka Anastazym
Jakowski Ignacy
Reguła Htanłaław
Pucułowakl Rafał
Kosy nok Pawał F.
O orze la Marya
I.ubmł Jan
Wofnlak Klemens
Naumowlcs Józef
Hzarowlrz Plbtr
Zaleski JAaaf
Józefczyk Jan
fternzk Karolina
Stanleławcsyk Jan
Idrhtenataln Antoni
Balcarek Herze pan
fMiden Kazimiera
■gąrta tona
Kranciaaka mat!
Ciifrjs
Julianna tom
Borta, siostra
sasSEr*
Jdaefa tom
M u. hal. mąt
Jan. ma*
gust.
Alahaander mąt
Staalataw.
inna. matka
Dalocl
tesftt.
BtaTanla. ko
Anna, kona
Adela, kona
Antoni, mak
n^rr ^
Anna. kona
wincoatjr. mak
Katara jtoa kosa
AndraaJ mak
Kranclatak. mak
Włudyalnw. mak
Maryanna kona
Staalatawa kona
Finn. mak
KłUrtjma, kona
Rozalia kona
Rou.Ua. kona
Bracia I siostra
Klara kona
Katarzyna, kona
Kranelosku Stojak, córka
Apolonia f
Wiktorya
233 Sit
Maryanna tona
Kalana kona
Mactsj. mak
Maryanna. kona
Marcin, mak
Michał, mak
Sona 1 dstsci
Zofia, kona
Anna kona
Karolina kona
Jfttef, mak
Anna kona
Balbina koc
Anaa. kona
Antoni. IL mak
Magdałsna kona
Maryanna kona
Maryanna kona
Mtrrznnt. kona /
Atelraander. syn
fftanUław. mąt
I.. P. Jan kle wica m
Paulina kona
Kramlstek. mąk
Tsoftu kona
Aniela kona
Karol, mąk
Kolona kona
Wiktorya kona
Ludwika matka
Rożni la kona
Franclsaak. mą*
Jan. mąk
Jkaąfa kona
Rotnlla. tona
Dominika kona
lawa ar. mąt
JAtsf. mąk
Antonina koną
Rodzim,
8 taniała w, mąk
Stanlaław. ojclaa
Natalia tona
Katarzyna, tona
Karolina tona
Maryanna kona
Waletach, mak
Ludwika kona
Anlsla tona
Kran. łezek mąk
Bronisław, mąk
Msrvanna kona
Karolina kona
Marya tona
Jan. mąt
Anlsla tona
Antonina tona
Mak I dzieci
Zofia tona
Ann*, matka
Asn tasaka tona
Michał, ma*
A^flrteJ. mąt
Halana. tona
AfnlMika tona
Halana. tona
Maryanna tona
Barbara, tona
Takla N«klak. alostra
JAaafa. tona
Stefania tona
Maryanna tona
Brat I na pogną*
Walsrya ton*
Kranctaiak. mąk
Jhtef. mąt
Aatlela tona
Wiktorya. tona
Magdalena tutia
Katarzyn. matka
Magdalena. tona
Pelagia tona
Anna tona
Aleksandra kona
Krancleaek. mąt
Stanisława kona
Bracia I na pognęb
Aniela, kona
Rotnlla. tona
Michał, mak
ton* I n* pogmab
Ki. tany na kona
Krancleska tona
Anna ton*
Zofia ton*
Kaurtyna tosm
Adam. mąk
Rom I la. ton*
Rodalos
Aleksandra kona
Jdacfa. tona
Hr.
Or.
«o
•1
7*
7*
•a

•4
100
na
na
no
na
na
150
lis
140
140
141
145
145
147
151
ias
1SS
lta
ISO
sos
ais
SIS
SIS
lis
SIS
>34
SS4
>41
KI
sas
I1*
340
140
>40
>44
144
>74
S74
>14
>S«
ssa
if
1*4
sss
1*4
sos
!••>
10>
SOS
sss
MS
sss
SIO
111
ssa
>41
141
>41
sto
sas
sss
>41
sss
144
>44
sas
044
>74
sos
4«a |
404
410
41t
410
410
410 i
410 (
410 '
410
410 I
410
4S0
410 1
443 I
447
4SS
453
400
477
441
SSS
404
404
KI
os
SSS
SOS
aot
Stl
tso
asa
asa
sss
sos
sio
sss
444
SSS
440
SM
sr.s
SM
CSS
471
477
SSS
«ł»
711
737
7SS
7:i7
710
711
747
404
Sit
MS
144
157
»ot
oia
0)4 I
024
ołl |
»77
»0! i
r*«»
*11 !
I o# '
|O0 t
lis
141 '
140
iii !
214
I1S !
240
lot
117
I m -i
członka
I 14475$
20040
204888
247410
10425
2822
182210
174045
120015
25427
04144
17722
51227
177142
241284
18845
21271
122265
28641
180270
21820
46486
124848
160410
0712
175642
212014
62(1)0
224642
214424
247262
48665
148264
22464
01440
100472
40044
182212
112065
171467
144
544.
10177
04428
04202
16064
60421
221284
42821
222800
50074
182267
210010
228141
241426
121074
122242
22772
74127
10047
14172
74120
68087
84840
58102
144410
212402
77287
42210
10842
18107*
22020
48021
26878
107807
106424
176468
80<*77
28412
128467
127174
20184
100124
144472
108272
40640
61062
84612
86087
74204
162616
72405
124017
67442
74082
20042
22054
11000
22710
82001
12141
2!4q4
51418
10]4<>4
42392
42101
42112
06041
200210
07404
1742
I6IK
40421
101661
ttoso*
157041
110441
224741
12420
67221
10461'
14071;
17146!
18076!
21848!
74041
7000!
04561
• 7401
02711
12202
im;
57211
121481
221141
120421
4002<
74011
20117!
151211
6500!
87301
llft*»(
243261
211401
71211
187411
144*0!
21178!
12278
222X0!
10140!
1660o|
118471
21048!
14*52<
128*31
!>0J01
00211
1*0111
216241
14 6 T> 4 I
118«0C
1464D1
168721
1 '• 4 '■ 1)
138101
21631
241»4!
14769!
114141
28*071
248671
17 22**7
170771
1*6741
16721J
1*8024
111721
1784X4
200488
2.13310
24110*
2207*8
100001
21*2*0
04411
220861
im
1897
1914
1918
1888
18H
i
88 liarct
4 Lipca
88 Lutego
8 Marca
4 Cserwca
88 Marca
18 Marca _
| Kwtataia l»i«
8 Listopada 1918
“ Lipca
Kwietnia
Kwietnia
Cserwca
Lu tego
Htycmnla
Grudnia
Wrsełnta
18 Sierpnia
8 Stycsnla
*5 Marca
8 MT
M<
1$
1?
18 Slerpola
• 1 rudnia
.1
Ma]aH
Kwietnia
Grudnia
Cserwca
18 Grudnia
I Lipca
18 Sierpnia
8 Llatop.
8 Wrseinla
18 Lutego
8 Kwietnia
*
Wrseinla
,1
18
18
Pi_
Marca
Lutego
os*
8 Llatop.
18 Btgeanla
8 Kwietnia
8 Marca
8 Lutego
8 Grudnia
8 Sierpnia
4 Stycsnla
88 Marca
18 Wrseinla
81 8tycsnla
18 Lutego
18 Wrseinla
18 Csarwca
18 Sierpnia
18 w letnia
8 Maja
i Maja
18 Lutego
18 Marca
17 Wrseinla
9 Wrseinla
88 Kwietnia
81 Lipoa
Maja
8 Kwietnia
8 Stycsnla
8 Grudnia
Sierpnia
Mają
1 Lutege
- St ycanta
18 Slarpnla
4 Maja
8 Caerwea
Padda.
\l
9
18 Padda
i
Btycsnia
Mi
88 Maja
_Wrseinla
8 Llatop.
18 Kwietnia
8 Grudnia
18 Marca
18 Grudnia
88 Lutego
14 Sierpnia
88 Styrsnla
88 Sierpnia
II Sierpnia
8 Lutego
Lutego
WraeAnla
Petda
Htycmnla
Styrsnla
18 Lipca
‘ Cserwca
3
ii
18 Padda.
- »'meri
8 Llatop.
8 Lutego
*t E&K'*
4 Marca
8 WrsSnfa
4 Grudnia
8 Llatop.
18 Lutego
4 Styccnla
4 Sierpnia
8 Wrseinla
18
8 Hiertatla
( Grudni

18 Kwietnia
18 Marca
-8 Grudnia
8 Lu lago
17 Wrmełnta
18 Lutege
> Grudnia
Ułtop,
Llatop.
1'adds.
Padda.
Wrmedala
1 Taidm
18 Wrseinla
18 Wrseinla
3 Llprg
8 Lutego
8 Kwietnia
18 Marca
3 Lipca
3 Lipca
3 Kwietnia
4 PaMa.
3 Llatop
3 PaMs
3 Stycsnla
3 Wrselnla
3 Marta
3 Sierpnia
3 Sierpnia
3 Sierpnia
■* Hirrpn1»
3 ('serw ca
4 l'l«Ara
3 l.IpCa
3 Maja
i Lutego
t Grudnia
4 Grudnia
3 <*serwea
3 Grudnia
3 (Mrwea
8 Lip a
4 Stycsnla
3 Kwietnia
3 Wrseinla
8 Maja“°
3 Stycsnla
3 eserwea
t Kwietnia
3 Hteesnla
3 Cserwca
8 Kwietnia
8 Llatop
6 Wrseinla
3 r"*
3 Lutego
8 Lutego
1911
1199
1909
1194
1903
1914
1917
1994
190#
1911
1904
a4
w
1914
1891
1913
1911
1903
1914
1914
1911
1998
1913
1999
1998
1914
1914
1914
1918
1998
1894
1941
1949
1194
l»o<
1914
1948
1914
1903
1914
1914
1917
1917
1911
1911
1X98
l»og
1897
me
1904
1904
1904
1904
1918
1914
1907
1908
1194
1911
1998
1903
1999
1918
1914
1913
1900
19*0
1913
1913
1940
1918
1918
1909
1904
1903
1948
1899
1908
1913
1904
1911
1904
1904
1«97
1900
1994
1191
1947
1911
1943
1949
1944
1901
1901
1901
1918
1906
1948
1913
1948
1943
1913
1917
1918
1911
1914
1914
1944
1918
1918
1918
1914
1914
1944
1947
1909
1904
1909
1911
19«7
194
191
191
19!
190
190
191
191
190
190
191
191
191
194
191
191
191
191
191
191
191
19L
191
191
191
104
19o:
191 ■
1911
191
1911
iti:
191
19i:
191
191
191
191
19l<
1911
191
1911
191<
191
1911
J 913
1911
I9I<
1111
191 ‘
191 1
1fl<
1911
1914
1901
1911
, {&»
1 27 PaOda.
80 Llatop.
II KSSf
U Mdi.
U PaOda
14 Llatop.
SI PaOda
80 PlUi
SI Ll*tui>.
10 Uatop
« Grudnia ISIS
S# Llatop. 1*1*
A
II
14 -
SILUtS
\\m
S* Uatop.
15 Li*top.
A ar*
iJfcSiS:
i
t&Z:
PUds.
17 L&top.
\t
1° Uatop.
11 Llatop
4 I.lotop.
.itesr
10 PaOda
4 Llatop.
"kar
» umiop. fili
S O rudnia Itli
14 WnSl,
— --’ra«*.
1 Uatop
10 PaOda
SS Pajda.
4 Llatop
1S Pa Odm.
SS PaOrim.
IB PaOda
5 LUtop.
1* PaOda.
u P*Mi
SI PaOda
25 Llatop
S7 PaOda.
14 PaOda
SS PaOda
SI PaOda.
SS PaOda
SI PaOda
Uli
1*18
l»lf
1011
1*1*
SCI!
ui*
1*1B
1*1*
ISIS
1*1*
1»1?
ł»!S
1*11
1*1*
1*1*
1*1*
1»1S
1 O rudnia 1*1
S Llatop.
SS Uatop.
« PaOda
PaOda
SS Uatop.
4 Uatop.
11 PaOda
S0 Llatop.
U Llatop.
. Llatop
ll fSfc
1* Llatop.
I I.latop.
18 Llatop.
11 Llatop
S PaOda
S* Llatop.
14 1‘aOda
S« PaOda
14 PaO<ła
I Unio*.
87 PaOda
17 PaOda
33 PaOda.
14 PaOda
S0 PaOda
14 PaOda.
Sf PaOda
15 Llatop.
'iWSSt
PaOda
1811
1*11
1*10
ISIS
i«i
St|S
1*1*
1*1*
illl
mi
1*1*
Kij
1*18
HS!
im
i*ti
mi
i*i*
i*n
i*u
i»i*
Kii
i*i*
i*i»
l»lt
1*18
1*1*
1*11
1*18
1*11
i»ll
1*1*
1*1*
1*10
llll
mi
i*ii
iii!
!"*
1*11
1*1*
1*1*
1*1*
1*11
\l\
1*1
1*1
1*1
1*'
1*1
l*:
i*
i*i
1*1
1*1
i»i
i*i
i»i
l*i
i*i
i»i
1*1
i»i
i*i
* Ma
; i
o

4?
is
49
41
94
91
t!
49

I
8
I
I
i
99
49
t;
I
40
49
99
99
94
44
47
99
14
99
44
i\
U
44
94
19
4l
29

94
41
90
27
49
97
99
94
47
44

94
91
91
94
fet
99
49
94
99
91
97
91
41
10
21
49
91
14
17
S
99
99
19
99
27
94
99
49
14
24
99
14
97
99
29
94
29
24
10
91
21
29
W
91
24
14
21
li
Influenca “
gafluenaa 1 napalenie płue
raflutnu I u|«1mU płue
Influenaa I uptlteU płue
roba irrck
IMptlMlt płue
■upalenie płue
Influenaa 1 upalenie płue
Sapelente płuc
Influenaa f «epalenie pfuo
Zapalenie serek
Influenca I aa palenie płuc
Prmvpudk. caczads Kazein
Influenca 1 aapalenla płuc
Iniiuniłk i palenie płuc
Influenaa I aapalenla płue
Sapalaule cakrselt
Krwotok iuOmu
Influenza I aapalenla płue
DłUC
Influenca Iaapalenla płue
Itak lełpika
Influenza I zapalenie płue
Inlluenza I eapalenic płue
wodna puchlina
Clmioba seica
Influenaa I zapalanie płue
Inriuenaa I zapalenie płuc
Influenca I zapalenie płuc
Influenza 1 zapalanie płue
Influenza
Influenza ł zapalania płue
Krwotok tnAmuu
Zapalenie płuc
Zabita przea tramwaj
Zatr. krwi po poronieniu.
Influenaa I aapalenla plue
Influenaa
Influenza I napalenie płue
opalenie płuc
ipalenle płue
alenle płue
uenaa
lenie nerek
—„-Janie płue
Choroba eerca
“ fluenaa 1 napalanie płue
■alenle płue
kotr
galenie płue
jpalente płue
Zapalenie płue
Zapalenie płuc
Zapalenie płue
Influenca I zapalenie płue
Influenza 1 zapalenie płue
influenza i aapalenla płue
Zabity
Influen
Influen— . -
• horo ba wątroby
Influenaa I zapalenie płue
Ruchoty
Zapalenie nerek
Zapalenie płuc
Influenza 1 zapalenie płue
Influenza 1 zapalenie plue
Zapalenie płuc
Influenza I zapalenie płue
Zapalanie płue
Zapalenie płuc
Zapalanie nerek
Zapalenie płuc
fhoroba eerca
Zapaleni# oekruell
Zapalenia płuc
Influenaa i zapalenie płue
Choroba serca
Influenza I zapalenie płuc
gjgSŁ.
1 popieką ya
lenie płue
lenie płue
lenie płuc
—lenie płuc
—1 u en aa 1 zapalanie płue
. ~pc,. m
Zapalenie płuc
Zapalenie płuo
Influenza
Influenza 1 zapalenie płuc
Influenza
Zapalenie płuc
Influenza !• zapalenie płuo
Zapalenie płue
Influenaa
Influenaa
Influenza I napalenie płuc
Hak Zoładka
Influenza
Choroba aerca
Zapalanie płuo
Influenaa
Wre Od płue
Inftnosaa
Influenaa
Influenza
Influenza
Influenaa
Zapalenie nerek
Influenza
Zapaleni* płue
5*wty w kopalni
Zapalenie płue
tafl uenaa
Zapalenie nerek
Wodna puchlina
Influenza
Influenza
Influenza
Influenza
1'marl z ran we Francy!
Wodna puchlina
Influenza
Zapalenie płue
Influenza
Zapalenie płuc
Influenza
Zapalenie płuc
Zapalenie płuc
Zapalenie płuc
Zapalenie płuc
Zapalenie pluć
Zenity — wypadek ,
Zapalenie płuc
Influenza
Zapalenie płuc
Orufllca płuc
Oruftłica płuc
Influenza
Influenca
Za p Ornie płuo
Orrdllca i>łuc
Influenza
Dychawica
Influenza
influenza I palenie płuo
Influenza 1 palenie płuc
Złamanie krzyia
Influenca 1 aa palenie płuo
Zapalenie płuc
7.1 truty *nzem we Francji
Influenza 1 zapalenie plue
Influenza
Zapalenie płuc
Influenza ł zapalenie płue
Zupa lenie płuc
Zapalenie SlejieJ VI arki
Influenc# I zapalenie plue
Influenza I zapalenie płuc
Influenaa
Ruchot
Mucboty
Ruchoty
I uf 1 j.-nza
Influenaa
Influenza
Influrnau I zapalenie płuc
Influenza
Zapalenie płuc
Influenza
Zapalenie płuc
Influenza I zapalenia płuc
Influenza I aapalenla płuo
fłriitHra płuc
Influenza
Iły «*ha wica
Influenca
Influenza
linftuenza I upalenie pluć
Influenca I upalenie płuc
Ruchoty
Zapalenie pluń
Zapalenie pluć
Influenca
Ilifi IV
Sfc> til.Utk
tfinim
O- tnlk
StrO*
W ytablaca UiaUnl
Robotnik ftbrycuy
P< 'kara
l*i u ;» ihmowi
Robotnik
Jotnową
Krawiec
Procą domową
Pracą domową *
Robotnik
Robotnik
Proc« domową
Ho t.k m
OArnik
* OArnik
Procą M omową
OArnik
Górnik
Pron-odsll łatwo*
Robotnik
Robotnik
P •< 0 domową
Robotnik
Robotnik
pracą domową
Robotnik
Prncą domową
Konotntk
Procą domową
Pr rą domową
Robotnik
Robotnik i
Naynkarą
OArnik
OArnik
Pracą domową
OArnik.
Robotnik
Robotnik
Robotnik
Kowal
Robotnik
Robotnik
Prowadąitą ąrooornlą
Robotnik
Pracą domową
Robotnik
OArnik
OArnik
OArnik
Robotnik
Pracą fil)
OArnik
OArnik
Robotnik
OArnik
Psynkara
Proca domową
OArnik
Pracą domową
Procą domową
Prącą domowa
Robotnik ’
Robotnik
Procą domową
Robotnik
Robotnik
Hirnknn
Robotnik
OArnik
Robotnik
Pracą domową
Robotnik
Robotnik
Kupiec
Prącą domową
Robotnik
Robotnik
Pracą domową
Robotnik
Prącą domową
Pracą domową
Robotnik
Robotnik
OArnik
Robotnik
Praco domową
OArnik
Robotnik
Robotnik
Pracą domową
Zarsądcą hotelu
Robotnik
OAmlk
OArnik
Tracą domową
Pracą domową
PnloatlWłl W dom*
Robotnik
Pracą domową
Robotnik
OAmlk
Pracą domową
OArnik
OArnik
Robotnik
Robotnik
Pracą domową
r-aom domową
OArnik
OAmlk
brvnkafą
OAmlk
OArnik
OArnik
Pracą domową
Pracą domową
Rnłx tnik
fcołnli-r*
pracą domową
OAmlk
Robo talk
OArnik
Rolnik
Robotnik
Pt;» i domową
Roi o‘ti1k
Górnik
1'racą ''omową
1‘rącą domową
Tk«'«
Robotnik
Rolni’ nlk
Prac* domową
Robotnik
Krawiec
Procą domową
Robotnik
Ro^cMilk
Rrowari
I’ ncą d(.mową
Pracą < o mową
Pnbolnlk
OArnik
Robotnik
Robotnik
Rfli.it nlk
ftotnlr-*
Rolni, nlk
P t #r>lk
OArnik
OArnik
Robotnik
1'ratą domową
flowilnik
Robotnik
Robotnik
Robotnik
OArnik
GA t nlk
Robotnik
Pri i domową
Krtn lec
OArnik
Robotnik
Robotnik
Robol nl on
Robotnik
Robotnik
Robotnik
Robotnik
Robotnik
Robotnik
Pracą domową
Ptnlart
OArnik
Robotnik
OArnik
W*l»rnp>H
Cblri
, - CiłŁ_
Clev«IatiJ. Ohio.
Wllkee n*rre. Pt.
Wllkea Hu rt, Pt.
Detroit. Ich.
£vs? ’■
Brooklyn. N. T.
Brooklyn. N. T.
»•> Brooklyn. K. T.
Bo Brooklyn. N. T.
Baltimore. Md
Bro..*iya w. T.
8t. Louis, Mo.
UL la>nU. Mo.
8». Bttnl, Ind.
Detroit Mich.
Bo. Chlcnco. 111.
Nantlcoke Pt.
Hatleton. Pt.
Httleiot. Pa.
E Sait 1 naw. Mich.
Oien Lyon. Pa. •
Olen Lyon Pa.
Buffalo N. T.
Buffalo. N. T.
ptt'*Uur*b Pa.
Plttnburth. Pa.
CUvrland. OhJh.
Nanttooke, Pa.
Kantlcofe*. Pa
Nantlcoke. Pa
Buffalo. N. Y.
Jolllet. 111.
Detroit Mich.
Houaton. Ter.
CMcaco. III.
Plttsburth. Pa.
Hudson. Pa
HuAtna Pa
Hudaon. Pa
Badanu. Pa
Hudaon. Pa
F.rta Pa
Erie. Pa
Cblctyt XII.
(laweto. N. T.
Depnw. N. T.
Depew. H. T.
Depew, |f. Y.
New York. N. Y.
New York. N. Y.
Bron*. N. Y.
Wtlkea Harta Pa
Wllkea Darra Pa
Glen Lyon. Pa
Olen Lyon. Pa
Detroit, Mich.
Preeland. Pa
Preeland. Pa
FreeUnd. Pa.
Preeland. Pa
Chlcafo. III.
Chi rato. IIL
Warlor Run. Pa
Bernesboro. Pa
Barn ta boro. Pa
Barneaboro. Pa
Bnrneaboro. Pa
Detroit Mlek.
Ch ira«o. 111.
Bo. Brooklyn, fi. Y.
Schenctedy, N. Y.
Toledo, otia
Plymouth. Pa
Plymouth. Pa
Phlladelphla Pa
Duryea Pa
Mllwaukea '
E. Chlento. Ind.
Wllkee Barce Pa
Wllkee Barre, Pa
Mt. Pleaeant. Pa
Mt. Pleanant
Mt. Pleaeant. Pa
Mt Pleaeant Pa
Plymouth. Pa
N. Tonawanda N. Y.
Jersey Cltjr, N. J.
• hlcato. 111.
Mahanoy City, Pa
._Jn Pa
Edwarda vlUa Pa
EdwerdaTlIle. Pa
Kdwtrdeyllla Pa
Edwarda et Ile. Pa
EdwerdevłUa Pa
Edwardswllla Pa
EdwardertUa Pa
Edwmrdmrlfla Pa
M w ar der Ula Pa
Loraln. Ohio
Utlca N. Y.
Hasletoa Pa
Hasleton. Pa
Wyandota Mlek.
Thmop. Pa
ohieaąa Dl.
1'HmoPtk. Pa
Plymouth. Pa
Plymouth. Pa
Breddock. Pa
Plttehurcn. Pa
Pltteburth. Pa
Hudaon Pa
Hudaon. Pa
Hudaon. Pa
Hudaoa Pa
ITodroa Pa
Wllkee Barre. Pa
8L Louis. Ma
Po Met owa Pa
Carbondale Pa
Duluth Mina
Baltimore Md.
T.uaema Pa.
Hurtny, Wla.
Olen Lyon. Pa
Detroit. Mich.
Detroit Młch.
Old Forte. Pa
Old Forta Pa
Old Porte. Pa'"
Odreiro. 111.
Oleyelanrt. Chla
Centrul Fnlla R. t
PlatSYllle. Cena
WMtlny. Ind.
Brnlf<port Ohio
Chi,eto. ni
Baltimore Md.
oarllele. W. Ta
Evernon. Pa
Cbłenro. fil.
CWonto. 111.
Tioy. N. T.
Plewlnnd. Obło
Plltaburwh. Pa
PI ttahurwh, Pa
New Bnlem. Pa
bUln City, Pa
l<flr»ln, Ohio.
OH Ol ty Pa
01vrhant Pa
norę. Md.
wood. Pa
West Hasleton. Pa
Weet Hnalaton. Pa
New Kenalnttoa Pa
Anthony. R. Ł
Detroit. Mlek.
Ambrldt*. Pa
Depew. N T.
Depew. M. Y,
1’aeenlc. M. J.
Ohloata m.
M a*l e wood. Pa
Bi ranton. Pa
Bi-renton. Pa
NI 8crantoa Pa
Bi-henectady. N. Y,
Baltimore. Md.
Woal Hasleton, Pa
Forest OMy. Pa
Milwaukee Wla
Cblrtito, 111. ,
Ohouto. tli
Toiloston. Ind.
Tb» ««ir. P .
H h»neotedy. M. T.
Boheneotedy. N. Y.
Wllkea Barre. Pa
Wllkee Barre. Pn.
Bouthlntton. Conn.
Befcaer, 111.
I’ltIsburth. Pa
Dunmora Pa
• 00
IM
1111111111v111111111111111111111111111 ii ii 11r111111111111111111111111111111111111 ii 1111111111111111 ii 1111(1111111 m 1111111111111111111 u 111 u 1111 ii 11111111111111111111:1111 n 1111111 u 11n
1114.100 00
Ranem IM wroMkAw M offAlną aum«.
UWAOA. — Stosownie do Roiói XII paragraf I. Konetytucyi Z. N. P„ każdy członek. Ze l*zku na płacić na rę<ce sekretarza flnaneowego nwej O nipy, bez naobnego zawiadomienia. dwadde rantarnTok o©łat
h,o ,a.Vu ^ y *o roku. płatnych ir.ioaleeiaie * *617, 1-go dnia każdego mtealgca, wfai s podatkiem aa funduaz obrotowy 1 taktem! aprcyalaeml lab nadzwyciajn cml opłatami, jaki a mogą byt od oaaau do
stooownle do prsepledw Koaotytucyl Zw. Nar. Po|. j ~ w "
WAŻNA trWAOA. — Gdyby kto a członków Ł H. P. wiedział o ważnej prryoaynłe, dla ktdrej jakikolwiek 1 powyżeayck wypadków śmierci nie powinien byś wypłacony, niechaj bfdtle łaakaw donieść o ten Zaraądowi Cea
n nmDU_ JAN 0. ZAWrUAWCJ, Sekr Jen CHICAOO. dala *7-go Orudnla. l»ll roka.
wni studenci dokończyć kursu,
czyli dopełnić nauki i uzyakać dy*
płoni. Mówię oni, te kto się nczy
w szkole, ten jest lepszym rze
mieślnikiem niż ten, co uczył się
tylko w fabryce.
Podajemy urywek z listu byłego
studenta, który zaraz po ukończe
niu kursu w Instytucie, powołany
został do Armii Stanów Zjedno
czonych. a obecnie uwolniony, pi
sze:
I JÓZEF CHMlCLlNSKi I
Wypoftyc** komy urny <lo prydma
WH* potach UatralnrcP.
“Zaraz po uwolnieniu mi* z
armii, dostałem pracę jako me
chanik. Pracuję pięćdziesiąt go
dzin tygodniowo — praca lekka i
dobrze płatna, a takie mam sposo
bność uczyć się dałej, a to dzięki
nęuce otrzymanej w Instytucie.
Teraz mogę dobrze ocenić nau
kę w szkole. Wszystkie Wskazów
ki idą mi na korzyść.
Przesyłam wyrazy szczerego po
dziękowania i wdzięczności nau
M SOMlinr (RAMKI
"Misr' <1U mm;
fc*r4»o pr«4kn a nlrh *„
!** ■'Trr*' M r Mftpa irumr ni>i
rtł«<ł i piMoimr lis ■■
.. MłMfc* nrma Rond prłwrlkl.
«w|«r*f | mlMl*M ilir*. Kontrakty I
"mTs/odKJnr maSnnTł* - ”,r “
Ai
CO,
ta
ezyHelom Instytntn r.a ich prae*.
Z poważaniem
Jan Waszkiewicz,
Boa 6 R D. T.
Sonthbrtdfo, Maaa.
Radlimy zatem wazyatkini. któ
rzy chcą nią nauczyć rzemioała i
polepszyć byt, aby pomyileli o so
bie, bo z niem l-go lntofo zaczyna
ftif półrocze i można saciąj się u
ezyć, a pieniądz wydany na nan
kf przyniesie lepszą przyszłoś. Ja
icli k proctyrh wyrobników *ta
niemy *ię rzemieślnikami, wów
czaa obcy inaczej traktować nan
będą.
Fr. Kolano.
>AMF. DZnCL
— JaaUrifcn, ja rl dam k w odra, Ja
dali ml praynlealaiw jodan lok wio*
sów twoja] ałontrjr
— Daj ml pół dolara, to przrntoaę
panu <mł« Jaj panikę.
$
» NaJ^aiam t—y PfMI SMad
ZŁOTNICZO-ZEGARMISTRZOWSKI Z
■Wit. Tmmt iwnmwii. Ma M««7«
T>r*«i Ma«ala»> '
Umiui KŁ Tywfciwfki, 2381 MKiidm Aft. <jfcy"W?
JA WYLECZYŁEM SIC 9AW ZE
•o Funt*w
K**lr olarpłący aa iUb« płuc
iśdjr cierpiący na ehrantcany ha
<tr — Powinien prweayta* t« eu4nu
limoryf aptakaraa. kldry olarpUl -
«ucho(y, ą ohoąc alą wylacayd ro
udwladoaant* na Mtla Za
•<* mm michy kaasal naoda ana
•M aayhką **«. tppodaący I prmy
C"tVi KE*
wpoiui w w R«iovti. rnw
tlljcła tylko naawlgko I itru na
iiocatAwoa do AddUłnn, im Capital
Frant Bid*. Columbno. Ohio.
m pviittw
NAJLEPSZE ODZNAKI, SZTAHDAIT*
w. Słomttsktai WofcUch J. DantseK vM
ńŚSSi Mrs. W. Slominski
BADOB AMNIMR WORU
^_** WBmttom ku.

xml | txt