OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois) 1914-current, March 17, 1921, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1921-03-17/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

DZIAŁ KOBIECY
Wydział Kobiet przy Z. N. P.
Walery* Llpczyuska. honorowa korni
•arka.
L. Lipińska komtsarka.
M. Milewska. wiceprezeska Z. N. P.
W( chodziOska, prezeska Wyds. Kon
M Kuflewska. wiceprezeska
J. /cm hal, sekretarko,
ii. Majewska, kasjerka.
Dyrektorki;
P. S>rano.
A. Łukasik.
I. . Sikorska.
il. Wasilewska.
W. Ma karska.
J. Skupniewicz,
W. Szymańska,
J. Zachary asz,
St. Jer*.
v|arya Wilde, redaktorca.
Wielkanoc.
/a ilni już kilku /alir/.mi wcn<>Ła
pieśń V. ma r t \v\ c łi w st u u iu.
Alleluja! Alleluja 1
|{'izkołys7.| >ie dzwony, ^ł<>s/.ąo
liyiun radosny łx» oto rozwarł s*ię
-rrńłi. czmychnęły Miraże i ziuar*
i uychw stał Pan...
. . .Zmartwychwstał nu ród ro/-<
d/.ielrny. poi tyczył *ię i w dniu
Zmartwychwstaniu Pańskiego —
kie w Poker itdaaw Allela
ju!
I Wam kocham* Siostry Zwiąż
*o\vc w dniu tym radosnym śie
»• \ słowa życzeń .serdecznych, o
uchy i wytrwałości dalszej pracy
■ * • Polski — dla tych. którzy na
wet w dniu radonnefro Zmartwych
wstania nic pr/n-taiuj spowiadać
i.i nas tu w Ameryce i oczekiwać
pomocy materyalnej.
W* dnia tym niech radość i
szczęście zawita tlo Waszych serc
i domów i niech z«*spdi W’as sil
niej z siostrami w Ojczyźnie,
święto Zmartwychwstania Chry
stusa — to jedna z najuroczyst
szych świąt z wielką okazałością w
i*olsce obchodzonych.
W dniu tym raduje się Polaka
'•ala — z całym chrześcijańskim
światem. Wszystko, co żyje. we
seli się, allmwieni fhrystus |*oko
nał śmierć i w chwale powstał z
martwych.
Przyroda cala powstaje do no
w.*vr«> życia jh» zimowej martwo
cie. H/eki z szumem wyzbywają
się swej lodowej powłoki, drzewa
przybierają się w swoje malowni
cze szaty, las wirta swych stałych
mieszkańców ; sa«ly ojułypują się
kw ieeiem. Wszystko |x»wstaje do
nowenny życia, do nowej pracy.
Najmiększy ^
Skład
Pierza
w PAtnucntJ Ain*r > ce. PoMadamy W
r i.it> m akiadale nicrse wl**iir(n wt
r .t»u, a ule aletałe *«* »ktad*». 8U»
całe plerac I puch. na «»<>*•
t wv»yłamy prAhkl Towar wy
iinv .i . waayatkiołi Stanu* Anie
tyki Kapreaem. Plaaet# do 1'olakMl
firmy na adren:
AI.BCIT B. CTETS
43 Tzno ST. Dapt. 3. FASSAJC, * ».
Polsku Zmartwychwstała |m
przeto w tekowej śmierci. Naród
zbudził si«* do samodzielnego ży
cia politycznego, do pracy <lla
swej przyszłości. Wszystku. co ży
je, każda ■warstwa społeczeństwa,
każda jednostka nie z ga u gronowa -
na, inie zatruta judem nienawiści
kastowej. wpojonym przez bezna
rwiowp teorye — pracuje dla na
rodowej przyszłości.
Żołnierz polski krwią swoją u
d owa dnia prawa nasze bagnetem,
kreśli Polski wschodnie granice.
J my, Polacy w Ameryce, o ile
elieemy mieć prawo zwać się Pola
kami. mamy pewne obowiązki
względem Ojczyzny.
ObchodząK zatem uroczystość
żuiartwychwstaniu Clir.Witlisa nie
zapominajmy ani na chwilę, ze w
Polsce tysiące głodnych sierot wy
ciąga do nas ręce. hlugająe o ratu
nek. o kronikę chicha.
1 Ma tych nas/\ch uie&zrzęśli
wyeh nikt pewno daru nie poską
pi — w kim |*olskie serce bije.
Ni-echże zatem rodaczki składa
ją ofiary na ulżenie nędzy w Pol
sce — na głodne dzieci.
V . imię Zmartwychwstałego
Chrystusa, w imię Polski — nie
skąpcie datków na głodnych w
Wolność Ojczyzny naszej Pol
ski wpły uęłu {Malnicrująco na u
mysly społeczeństwa naszego w
Ameryce, budząc w szerokich ma
*®ch chęć powrotu «|o kraju oj
czystego. Ka/.dcgo tygodnia pcw
na lir/ha rodaków oj mszczą )**rty
amerykańskie, o ile i«* tylko moż
liwe, puszcza się na wvan — z li
t ę*»lcnieniem, dążąc ilo miejsc
swych rodzinnych.
Reomigracya wzrośnie jeszcze
hardziej — I\* stosunki w Pol
sce uregulują się należycie. gdy
rząd nasz U|K»ra się z trudnościami
— ureguluje sprawy graniczne i
uporządkuje wewnętrzne.
Naturalny ruch r«*p migracyjny,
gdy zostanie ujęty w pewien sy
Htem. odda Ojezyinie naszej k*s
rzyśei niemałe, a rodakom powra
cający m 1I0 Polski <Li sj»*»w>hiiość
zapewnienia niezależnego bytu
ich rodzinom. <H»oenie jednak,
gdy* Polska walczy z roliezncmi
trudnoscianii, a hrak pierwnzej
1**1 r/.ehy artykułów spo/ywer.ych
utrudnia jeszcze sytuacyę, wy jazd
«ło krsiju nie jest wałcasaanym.
Wyjzzil di Pol.sśi nas/y eh r«>da
ków w czasie obecnym, nie tylko,
że utrudnia sytuacyę żywnościo
wą. przyczynia kłopotów rządowi
ftralakieiuii, ale samych powracają,
eyeh wychodźców naraża na tysią
ce pr/y krości i 'powoduje struty
materyalne — niekiedy nawet rui
nę.
Należy zatem przestrzegae ro
daków naszych, aby wstrzymali
się jeszcze z wyjazdem do Polski.
Niech każdy pracuje, oszczędza,
gromadzi środki, u powrócimy do
Polski wtedy, gdy stosunki sprzy
ja.
którzy mają w Polsce rodziny i
g< spodarst wu zatem własne war
sztaty pracy, których więc obec
ność j<-sf w Polsce |K»żad:tjia.
K't O UłYWA PAIN-EXPELLEK?
Robotnik używa takowy dla zniżenia
swoich bóli w muszku tarli, nadwyrężonych
całodzienną ciężką pracą.
Rolnik używa takowy i nie obeeredłby i
się bez takot/e^o; PAIN-EX PKLLER
zajmuje swo c za&rczytne miejsce na
każdej farmie, gdzie nir»t>odziane ataki
I chorób, nieprzyjemne wypadki i rożne inne
okoliczności się zdarzają.
KODointK Ubryczny używa FAI N-F.XFELLi.R. gdy ma bołeśrir ~
Z bok|,,, pTZy Pt^i^irnin i innych mniejszych me.lonugan/ach
• jest takowym ubezpieczony swoim dziennym zarobkiem na chlcb.
LiorniK używa J.Y1 a-1 .a rhLLr.K, gdy
bóle reumatyczne, postrzał w krzyżu,
newralgia i inne wypadki w jego nie
bezpiecznej pracy, zabierają mu siłę i
(lospodynł don. u używa I*AIN-EX«
PELLER, ę<!y dzieci padają i uderzają
się — przeciw ukąszeniu much i ukłuciu
innych owadów oraz kiedykolwiek dobry
liniment jest pożądanym.
Każdy używa PAIN-EXPELLER.
NOWOŚĆ! PANNY I MĘŻATKI NOWOŚĆ!
VWlOM SALT.8 CO. D*pt. ••
MS* W. CtlckfO »*•-. Chlctff*. ni.
Kunownl l'»nnWłf :■
Cmni" nr/.< nW ml..«
luf flMiifk. ZiI*'-*:itu lor murki*
r i rr» pri>'*i Ikf. sa firanki itpłi
l»'4y ixJblnrilA.
NiKWiAho .
<’*y mieliście Już kiedy sposob
Iłfwir w KKiJ.in życiu ogląda^ tuk
zud*iwtaj?ce • modan FIRANKI. Juk
U*, które przedstawiamy
Wam na powyższym rysunku? Z
pewności?. że nic. Klniuki to. będ?
<»/.(!otm Waszych okien, a s? tuk
wspaniali' i inoilnc, ze ważym y by
da W’am zazdrościć, ponieważ ar
tystyczna Ich wyroby nadaj? im
bardzo bogaty wygl?d tuk, iż naj
droższe firanki Innego wyrobu nie
bfd* ‘tak reprezentować aiy Jak
te. H? one zrobione »c świeżej naj
lepszej materyl 1 gwarantowana rę
czna robota — dlatego też posłuż?
Wani na wiele lat Oferta sprzeda
ży po tak zniżonej cenie, jest tyl
ko na ten Tnieat?c; daje Wani moż
ność nabyć- tak wspaniale I drogo
cenne firanki prawie za pól ceny t.
J. Jedna para na Jedno okno za
$2.9,». Kto za* zamówi cztery pary,
\n zysku na tern II .r»0. bo zapłaci
tylko lin.30. Ażeby później nie na
rzekać za utrat? tak zadziwiającej
oferty, Jak zobaczycie te nowo-mo
dne firanki u swojej przyjaciółki,
to epleemde aie ze zamówieniem.
Pieniędzy nie żgdnmy. prosimy wy
pełnić tylko ten kupon i zal*czyć
go razem z »0c w markaeh na ko
trr.ui przesyłki, u za firanki zapłaci
cie przy odbiorze. 7, Kanady przy
ślijcie <»ła naleźytość n» adres:
IMO\ ftM.R* fO. (lept. 6C
-.Nd* W. ritlesgo zirN t hleagn, |||.
Zorganizowanie nowego Kół
ka Związkowczyń w Mil
waukee
W ostatnich Uniarli lutego od
było *ię u pani A. <• iliń^ki*-J. 417
klapie ul.. wy.stkii'h
pn*iu*sok i M^kretnirk grup żeń
>kioh iwlf/jfcycli do Związku Nar.
Pol., w roili ii aa rdzenia *ię w jaki
s|Nisób e/.łotikiuie grup żeńskieh
inoj^ii j)r/.yj>r /. |H»?noeą budowie
Ihnnu Związkowego w Milwau
kee. Oheeoe były reprezentantki
iiaŃt-. pujaryrb grup ^tLskicli: —
Tow. Królowej Wandy. gr. 104Ó;
l*ow. ( ur IN.Iskh-li Pionierek, pr.
1!M»1 i Tow. Z wycieki w© lJ4rk.
Omawiano bardzo szc/.ególmro po
1 r/ehę zorganizowania Związków -
i i*yii do praey.
I chwalono ji^luopło.Ńiiie zorga
nizować <si*> w “Kółko Związków*
icayii.** Zadaniem Kołka b«*dzie:
1 Staranie się o zebranie jak iwtj
■wi»*«*ej fwudibtzów na budowę Iio
, nm Polskiego. oraz na umeblowa
nie własuego lokalu w lyinże I>«•
mu. w który m swiązknwezy nie
moplyby >ię zbierać. ezy to na jn»
siiHłzraia, tv.y też w innym celu.
Kółko to zajmować *ię będzie «m\ -
ciem. rozmaitemi robótkami itd.
(ilówny iuifyittorkf założenia
Kółka Związków czyń 1>\ la preze
i ska Tow. Królowej Wandy i wice
prezeska Gminy N*o. Z. X. P.. pa*
1 ni A. (i'lińska. która w dobitnych
słowach przedłożyła zebranym
Jczłonkiniom .sprawę zorganizowa
nia się w Kółko Związkowczyń.
Kończy ona przemówienie swe
następującym wnioskiem i j*od
stawną dektaraeyą do przyjęcia:
“My Z wiązko węzy nie. reprezeu
tantki trzech grup żeńskieh. mia
nowicie; A. Gilinirica, M. Gieniel
ska, Manii Kaczmarek, Maryn
Kałtyliska. Hr. I ayżcwska, Man a
l>ziedzie, K. Dziedzic. F. .Janik. U.
Oleśkiewiez i Mary a Kaniszew ska
zebrane w domu p. A. Gilińskicj w
dniu 21 lutego 1Ó21 roku. uełrwa
I lamy utworzyć Kółko Związków -
I czyń w celu rnzwinięeia jak naj
szerszej agitacyi na rzecz lK»mu
.Związkowego i zbierania fundu
s7.ów na urządzenie i utrzymanie
p«>k<*i. które powstać mają w Do
nm Związkowym. Kotko to ma i
atnieć stało i składać się ma z pra
wnie wybranych reprezentantek
grup żeńskieh.
W Kółku tyra wszystkie Zwiąż*
kończynie należące do grup /••ń
skicli mnją równe prawa i przy w i
1 leje.
W razie śmierci lub wyjazdu
reprezentantki grupy. Kółko ma
prawo obrać natychmiast zastęp*
«*ynię, by praca Kołka ua tem nie
1 ucierpiała.
Kołko nie może bić rozwiązane
• inaczej. jak tylko za zgodą wszy
stkich grup żeńskieh. należących
«lo tegoż Kółka.”
| T\ incizasow ą przewodniczącą
Kółka obrano p. A. Gilińską, a ><•
kret arką p. M. Kaczmarek.
Sprawozdanie z działalności
pani Milewskiej
Wiceprezeski Związku N P.
T>11 im ‘JO lutego pani Milewska
łn ła reprezentantką iim uroc/j
,-steui przyjęciu naszyrli powraca
1 jąryeli ochotników / armii Hallera
, którzy przy byli z 1'oUki z powro
tem do Ameryki. Przy nuto zusta
niuiiycli stolmh kilkuset w et era
nów z«jfło miejsca / |mważuyin
sztabem oficerskim i swym kajw
lancin k*. W ujc/iis/ck. linieniem
Związku N. IV powitała pani .Mi
IdWsku tych dzielnych obrońców
Ttaszrj ukochanej Ojczyzny Pol
ski. składając im -./•dec/ne |*o:|zię.
kowanie /a prace i poświecenia,
które złożyli dla wielkiej i świętej
sprawy - dla Polski!
Następnie brała nd/.iał pani Mi
lewska w III Sejmie Wychod/f\vi
Polskiego, odbytym w Pitsbnrthu.
Pft,
l»rae /winzkow u Zaprosiła mnie
na wiece agitacyjne Z. N. P„ nr/ą
, dzone staraniem (jmiiiy JJ Z. N.
P. Ibiia J7 lutego przemawiali p:i
iui Milewska o łej po |Mdiidniu im
Minerem Ile w #Iohn*t>wn, Pa.,
gdzie npnW*/ licznie zabranej pu
bliczności żeńskiej, nowozorgam
zowane Tow. Piątego Orła, gr.
2141 Z. V I*. 111',| li I U |/l .1 \\
czopem tegoż samego <lnia przema
wiała w f'onemaugti, Pa., iim wTiemi
W domu Z. N. P. Prace związkowe
w Ominie JJ wydają dobre owoce;
■ dowodem tego homo (mw.stające
: grupy, za eo należy *ię wyżej wy
mienionej Ominie ust tanie.
.Miały odbyć cię jeazeze dwa
wiece, które się najlepiej mogły
udać, ale. uważałam, ze za długo
byłoby mi czekać, więc po zakoń
i ezonym Sejmie w Pit tsburghii 'za
brałam się «|o praey związkowej.
N\ dliiil J7 lutego o godzinie J
przemawiałam w sali Filaretów na
jHej ulicy i założyłam grupę Z. X.
Pm Tow. Śpiew ii i Pramatu, gr.
21 łfł. Hyla t a iii tak/e obecna ko
mistirka |»ani S. Lipińska i także
przemów iła.
Wieczorem przemawiałam w ba
li parafii św. Stanisława na 21-ej
ulicy i jest nadzieja. ż<* wkrótce
powstanie nowa grupa. I tu rów
* nież łiyla olas-ną komrsarka.
Każda z Was
Kobiet Będzie
Mieć Śliczne
WŁOSY. JAK JA. Jrirtl pójdsłecłe
*.» tnc.j4 nor ad4. Wtórny >* y azły mi
talkli-ni. (upiek •* bielił Kie nu mo
jej głowie. rkńra tak innie swe
dlilł. ze doprowadzało mili* do
ruipm i,v. I'rrhunaiani n K*yalkłch
Arodknw Jakie kto mt doradził I
nie ml nie pomogło. a* Jedna x mo
li h przyjaciółek doradiliii ml abym
utvła "VKRVKNA" KISS OSY CZS Z.
AUPZKSU X TOSZKU na winny,
postu.-h.«łani dobrej nuly I spro
wadziłam eobie (ej medycyny, dzid
niemam ani tupieku. głowa mnie
nie swędzi a Wo«v moje nabrały
faliatodcl I połysku 1 teram upla
ta n Ja w dwa «Hn* war kocze. J,>
tali •■heorłe .iby wam łupież zgl
tiił I mlłlyjolr kllccne wto*v. to
npmw»iU,'|e sobie to tekaretwo
1est>*Xe dz.slnl. U nie i»ozutute< te
Warte ono Jei*t neikl dolarów K• >
Kituje tylko dwie butalkt I;r> _.
Mokeete Je na byt* w waszej apte
ce. u nmn .•h a rento w lub wproet
• >d n»« Przy Atljele tv!ko ISe w
markach, a re«złe przy odbiorze.
TMTSKA ŁABOKATOBY. Ize. 44
12*3 KI ran lima it. Chicago. XII.
Zdolni agenci niech nip tgłaaza
Jtt po warunki.
Ratujmy małoletnich tułaczy
Najcięższa bodaj stacya Krzy
żowa w męczeńskim pochodzie
Polski do wolności — to niedola
dzieci. Straszliwa zawierucha wo
jenna zniszczyła wraz z siedzibą
człowieka jego życie rodzinne.
Szczęśliwe zacisze strzechy dom o- i
wej zastąpiła nędzna tułaczka z
postoju n.i postój, wśród przer<V-1
żnych niebezpieczeństw dla ciała
i duszy, w >ród mrozu. l»czsrnno
ści. ponurych n>mk.»\v przydłu
gich nocy zimowych i o głodzie.
Tej udręki nic przetrwał wątły j
'organizm dziecięcy, ju/ wynisz-!
czony wojennymi warunkami ż\
cia. .Zamiast radosnych uśmie
chów dzieciątek, nieszczęśliwi ro
dzice widzą wzrokiem duszy ich
smutne, głuche mogiłki, rozłożo
ne pokotem wzdłuż krzyżowej
drogi [>iełgrz>mstwa polskiego.
Nie oszczędzili wiosny życia sie
•pacze wraży..,. (Odbyła się r/eż i
polskich niewiniątek przez nowe*1
go 11 er od a ludzkości, a ich człon- i
ków i kości nie chronią nawet
przydrożne mogiły.
Nieszczęsne matki, nieszczęśni
ojcowie, lecz szczęśliwe duszycz
ki umęczonych dziatek. luz w raj
skim >a orszaku Niebios i Polski
Królowej.
(torszą jr>t dola sierot oraz
dzieci, zajmujących wśród w r/a- 1
wy bitew i zgiełku ustawicznych
czę>to odwrotów przed wrogiem,
licz domu rodzinnego, bez mat
czynej opieki i pieszczot, a spra
wiedliwej ręki ojcowskiej, są one
tułaczami po cudzych przyzbach,
wśród cudzych ognisk. Jeszcze;
trudniej niż znaleźć dach nad gło
jwą. łyżkę strawy i odzienie —i
jest uzyskać kochające serce,;
przytułek dla serca sieroty.
Nusa-Tone
Wyleczyło go ze wszystkich
chorób, tok mówi pan Halicki.
Btandburg. Pu.
"Wira/um ewnie nrHrc/nr po>U,rk «»n.r u
<~<«1 »n* l»k.r»tw*, Nutre-Tone. Po uiy
O" - •’ h Iirwrt jeden tydnert, ciot* mc (u
p»l-u» ‘ ■< ror yrn a« *«i .'kuh CłcrjncA. juk.
fóu-Kł Cjujc Uf o‘JOI»ł irMtiun. Jenem t•• li
■ •oł. if * tu*ie m»)»i pracy, gotbw b>m t»A
Z1*i« » mri* to, re po u<vrju Ktlfir
butrlld : : karetwa, pr.ybylo (ni >• ««i o 4
JtM r.« (luckme i tanylam «»6i
».u k • r.\Vu» U ' LU KI
Nuta-Ione pokudu t wrmatma tily ł»
cłm*ą nic. I«t tuIndKin l«karit*tin dl*
(łahyth, iHinudih, (huA. /miuN mył*
tiytn i kobiet. Iiaia muc łjtle ((imtilc ł
bierkom, mil Kie nerki, onuca lru||«
odpadki. u.uwa (ary I («lv< ia. ntapray i
lennie oddoth I powlokę r łyiyk*. Daje
»»tmicmly apatii, dobra (ranienie. O -
t»»**a nemy I tnurdi pokrrepiaiat v (en.
kałda butelka Nu«a* f ona ramera Pil Nł.,
JI.I>NOHIl:.Mli/M. | I.A./I Nlf I cana
takonei jaat t* O IkutiAi ia eobia butelki,
drialaj a apteki. Merr< te perea id dnł t łałetl
me brdneoe rt, pełnie ładne oleili ■ rerul
(atón, aptakara a prr\icmnot, ia rnrIWi
na«ae plr mądre. W rarla nlemnlchnek I
<1...lania w apfaca. rmłllicłe nam II •*. a
potle my wam, oplataną potrfą, nam
gwarantowane lekar.twn NATIONAL
T * hop Ą toby. »J7 So Dearborn Sc.. CM.
tai*. III.
Na Uporczywy Zastarzały
REUMATYZM, ŁAMANIE W
KOACIACH, BĆL W STAWACH
i podobno cierpienia używajcie no
wo wynaleziony środek:
POLO
SAPOMENTDL
dilnie.iaey od wszylit kiego coście
dotychczas na takie cierpienia u
ży wali.
3AP0MENT0L wnika w skór? i
chorobę niejako spala.
ZAZIĘBIENIE usuną w kilkn go
dżinach. Cena słoi Ud HT» centów
z przesyłką poeztową 70 centów.
Do nabyna w aptekach lub pioacia
wprost do
POLO CHEMICAL CO.
2824 W. Chicago ara., Chicafo, I1L
I Phone Arrnitage 8986.
Nade wszystko im zaś potrzel*a
uśmiechu, miłości, liruk zaufania
i swobody w stosunkach z otocze
niem mrozi du*zę dziecka i jk>
grąża ją w samotność, wprost za
bójczą w tym okresie życia.
Rodziny «ic zastąpi nawet naj
lepszy zakład opiekuńczy, najle
piej urządzone i kierowane “Gnia
zda sieroce’*.
Zbiorowe wychowanie dzieci
już w wieku przedszkolnym jest
w wielu wypadkach “złem konie*
cznent"’. lecz nie mniej złem.
przed którern należ\ uchronię jak
najwięcej |>olskich istnień. Nie
można wtłaczać Kcltod/ącegu do
piero życia w karby suchych,
sztywnych przepisów i reguł u
rzędowego systemu, nowej lub
raczej szarego szablonu.
Dotąd jeszcze nie otrząsnęłam
się t przykrego i bolesnego w ra
żenia. jakie odniosłam przed kil
ku miesiącami na w blok zszcrc
gowanyoh dzieci y. 4- i 5-lct
nich. Szły w szeregach “pensyo*
narskieb". Ryły w nich maleń
stwa. co jeszcze kołysały się na
słabych nożętach zwyczajem dro
bniutkich dzieci. Szły samodziel
nie 7. przedwczesną powagą, ci
chutko. bez uśmiechu, lunę dzieci
w tym w ieku prowadzi ręka ma
tki lub opiekunki. Inne dzieci i
aąc skaczą, szczebioczą, śmieją
się i wyśpiewują.
Szczęśliwe matki szczęśliwych
dzieci, oraz rodziny tęskniące za
pieszczotą dziecka, pomnijcie, iż
wprowadzając do domów i serc
waszych polskie sieroty, dajecie
schronienie znękanej Ojczyźnie.
Więc na rozcież otwórzcie domy
i serca!
Straszliwie smutny, bezdennie
smutny obraz ustawicznie prze
suwa się iprzed wzrokiem mej du
szy. Obraz rzeczywistości stra
szliwie. bezdennie smutnej. Ze
szczęśliwego zacisza strzechy do
mowej patrzajmy rodacy: Borem,
lasem, drogą bitą. wąskim gościń
cem. boczną ścieżyną idą od
wschodu polskie dzieci-sieroty i
dzieci zaginione. Idą same. bez
opieki. «» mrozie i głodzie w łach
inankach. prawie bosiuteńko, z
członkami odmrożonemi aż do
ran. Idą do wolnej Polski. Idą z
własnej pobudki, instynktownie,
be/, świadomości najbliższego ju
tra. feicickają przed panowaniem
nowego Attyli. aby schronić się
na ł«<nie najmilszej z matek —
Matki Ojczyzny.
Niekiedy łączą się wśród drogi
ze starszymi, których codziennie
kilkudziesięciu przejeżdża woza
mi łub pieszo przechodzi tymcza
sowe wschodnie granice Polski,
nie czekając, aż wreszcie zostanie
Uregulowany jiowrót koleją. Bol
szewicy zwlekają załatwienie tej
sprawy z rządem naszym.
f>r«>gę krzyżową pielgrzym
stwa |h»1 -kiego na nowo znaczyć
będą członki i kości naszych
dziatek. Tylko najsilniejsze /
nich dojdą do raju ziemskiego, do
wolnej Polski...
Przed laty pieśniarka dzieci,
Marya Konopnicka, opowiedziała
im bistoryę o "Janku wędrowni
czku". co bez wiedzy mamy, ot
z ciekawości dziecięcej w ybrał *-ię
w drogę o miedzę, wśród kłania
jących -ię jemu zbóż i zawarł
znajomość z przydrożnym itogu
cikirm, z gąskami i -bocianem, aż
zaszedł do pobhskiej wsi sf»okoj
nej, wsi wesołej, skąd dobrotliwa
gosposia odprowadziła go do ko
chającej matusi, niespokojnej o
synka.
Kochana dziatwo i młodzieży,
posłuchajcie teraz opowiadania z
życia tamtego Janka - Wędrowni
czka sieroty, męczennika, z zie
micjr nawiedzonej najstraszliw
szym w dziejach potopem,, wyni
szczonej najostrzejszym ogniem
i mieczem, a wtedy serca wasze
ogarnie litość czynna i twórcza,
iz wstawicie się u waszych rodzin
Ratujmy małoletnich tułaczy a
za nieszczęśliwymi braćmi i sio
stratni.
Już w sejmowej Komicy i opie
ki społecznej zaznaczyłam, że
dla uratowania dzieci tułaczych
potrzeba wydatnej pomocy społe
czeństwa i osobistych świadczeń
ze »trony polskich rodzin. Wszy
stkim zadaniom i ciężarom pań
stwo podołać nie zdoła, mimo naj
lepszej nawet woli jego organów
wychowawczych. Ilraknie w do
statecznej ilości "(iniazd siero
cych, a do utworzenia i urucho
mienia nowych potrzeba świeże
go zastępu pracowników. ł»oga
tego zasobu środków materyal
nych. /reszt.-) “(iniazda sieroce"
nie zastąpią rodziny. \ letóreż z
dzieci potrzebuj.-) więcej ciepła
i rodzinnego i opieki, jeśli nie tam
te wędrowne pisklęta.
Przede wszystkimi organizacje
kobiece w-niny natychmiast zaini
cyować wśród swoich członkiń
akryę ratowniczy na rzecz mało
letnich tułaczy i jej propagandę
w ścisłem porozumieniu i we
współpracy z.e Związkiem **Cha
ritas”. Komitetem niesienia po
mocy Kresom Wschodnim w Po
znaniu. z równorzędnymi czynnf
kaini społecznymi w innych dziel
nicach. oraz. z. odnośną sekcją w
Miniftterynm Opieki społecznej.
Iiiicyatywa i działalność jedno
stek są (bardzo pożądane. C isobne
g«» komitetu czy komisyi nie po
trzeba tworzyć dla tej sprawy,
wystarczy skupić działanie około
już istniejącego, a najbardziej <*l
powiedniego czynnika.
Jeśli przesuniemy do prywat
n> cli iloinuw wychów .uvcu\v ró
żnych zakładów opiekuńczych, ,to
odzyskamy w nich miejsca dla
tych tułaczów małoletnich. któ
rycli należy w pierw 'Ucy w niżów ac
pod ika/.<lym względem, zmtitn l>ę
dzie można zetknąć ich ze śph1«v
wókaini rudzinnetni l>ez szkody
moralnej <łla miejscowej dzia
twy i młodzieży. Kodziny bez
dzietne mogą podjąć się lu z za
strzeżeń u morału iającej misyi wy*
chowawczej, trudnej oczywiście,
lecz pełnej zasług wobec Uoga :
Ojczyzny.
Społeczeństwo winno przyjść z
pomocą organom rządowy m przy
tworzeniu tymczasowych obozów
koncentracyjnych, trzeba dostar
czyć jioniieszczen na ten ceł. np.
w budynkach fal»ryk nieurucho
mionych, w barakach itp. I'zbro
jeni w dobrą wolę, energię i >prę
ży>tość. potrafimy stworzyć po
gotowie ratunkowe dla tego sie
toctwa, co je^t krwią z krwi na
szej — kością z kości naszej.
l am wśród niego są oprócz
kresowców nieszczęśliwe ofiary
ewakuacyi z byłego Królestwa
kongresowego, dokonanej na
r«*zjK»rządzenic wojsk rosyjskich
w pamiętnym roku 1915. Wów
czas nasze kresy wschodnie dałv |
serdeczny przytułek piclgrzytu
st»u polskiemu według obowią
zującej Polaka zasady “Gość w
dom. Bóg w dom”. Obecnie w j
myśl tego świętego 'prawa praoj
ców. środkowe i zachodnie zie
mie Najszlachetniejszej Rzeczy
pospolitej nic mogą poskąpić
strzech, clileba, ani serc najnie
szczęśliwszej cząstce narodu. O-!
patrznoeić darzy nas sposobnoś
cią spłacenia świętego długu
wdzięczności. Jedni spłacą go za
miłosierdzie, którego doznali ob
ficie dla siebie i swych rodzin od
braci dobrej woli. Drudzy, jak
Wielkopolanie i Pomorzanie, od
wdzięczą się sprawiedliwie Opa
trzności za to, że zachowała ich
od powietrza, głodu, ognia i woj
ny, a ich dzieci od skażenia du
cha.
Ja-ko “największy z bólów 1**1,
to narodu duch zatruty”, tak naj
wyższem szczęściem na ziemi jest
apostolstwo dobra, prawdy i pię
kna duchowego — apostolstwo
Chrystusa. Od obowiązku teg«ą a
posłolstwa wśród małoletnich tu
łaczy. nie uchylą się nawet samo
lubi. aby ich Pańska ręka ciężko
nie <h»tknęła.
Pomnijmy, iż dobrze czyniąc
drugim, sobie czynimy najlepiej,
gdyż w wyż wznosimy własnego''
ducha, a dla nowych polskich po
koleń sprawiedliwe znaczymy
drogi i budujemy' szlachetne
wzory.
Zofia SolcoInicka.
DLA DZIECI
W dniu Zmartwychwstania
Życzenia świąteczne odduwna
były w zwyczaju — składano ir
(nietylko w dzień 'urodzin, imieniti
[kochanych osób, ule i w dni uro
I czyste.
W ielku rodzina chrześcijańsku,
coraz powierzająca się po śmier
ci Chrystusa, w wipilię Bożeno
Narodzenia dzieliła się opłatkiem
jako widomym znakiem spójni
jajkiem zaś święcoiu-m w dniu
Zmartwychwstania, przy tein skła
dała sobie wzajemne życzenia,
llył to dowód ni ilości braterskiej,
w katakumbach, pdzic kryć się
musieli przed prześladowaniem,
rozproszeni potem po święcie, sła
li sobie wzajem chrześcijanie w
miłości dla Zbawcy, ono •słowo
pow tarzające się w pieśni wielka- ■
nocnej! “Alleluja!”, co znaczy:
“Ch w alcie llopa!”
I u nas za dawnych czasów,
kiedy ksiądz w czasie mowy rc- !
zurekcyjncj zaśpiewał “Alleluja !M |
wszyscy obecni uściskiem ręki, u
kłonem, cichym płosem życzyli
sobie: “wesołych świąt”. Z hic-I
pieni lat zwyczaj ten przeniósł się
do domów.
Zachowując ten piękny’ zwy
czaj staropolski, ślemy* Wam. tt
koehane czytelniczki, w dzień
77
PIĘKNA TWARZ
I crm. n!v pray^mig
MKZ4.K IIINU rK.tKY.
«l*l*tjr a kar*lv>l Kal« *ar> | <14/4 «1«» uchd
itnlłt lub <*lu ar »*»•*«■ l* &grabm*j i luilej figu
ry I i*nut«'j im.'u»\\>.
priKlw ntt4M n y lit
|i r s <*rłwlrAni «hiiii
pow o*J u niewiara*!* •« V
KO |MMl t r») tll> W MII IM. \
»y*«>tn>eh eiricl, to
jtst l»r/ii« h«
KoM**tjr. kt^re ro
suinlrl^, ic utył I Oo
bro Mlruwlr n»«»ara !*•'
r*.ku w rvk« In
ny nlywać liiMMiform
Kadu«*er - Hiyp»rtrr,
a yklu« *aaj*r wtxy«t
ko Inne. tako |»»*i»»n»*
w ntm^niEfllu RrarJI
» bod li-pifkno^i
kntfałttkw pAwbo
* «*l w foaUa In —
I«f dmlatkn«a i*o«łpo
r*. której **yn *ajn*«
h«n«|a»e »V|t Kttrm* ty
nie ilndz*. Hkulkkna
>• »*'•» kpiw
wie. takotM | »l\k
n
Moana *auwaxy<* na
tej tutaj llu»tra«yt.
pr£r4«tnalau*“l Jak
* i>a<ferw Hrdarer
bHpparter Jeat t»r*y
i>u»w«ny | pr«yl
unlftjr do rtala. ja
ka nudnie ylfktia fl
Kur«. laka i»opraw
na pndatawa. Jaka
pltknou* formy. Ja
ka rsarowna p«ia. a
Inrm Murrr sappartrr Jut tak wiele* *•
M'l«n7m u kobiet
r«lp(in I uhnpImMil* raolHae nów* pi
trntowanym OeWfena UeJwef-KappiHw.
Darmo! Darmo! Darmo!
Jeaell utyWarte Jakikolwiek banda* bnu
<**ny. lub jnrll napate la natychmiast, wy
•lamy DARMO potrzebne lufomtarye, Jako
tr< mapy anatomii 1 Ilustracja tego cudo w -
nrao tarynalaaku.
Goodform Manufacturing Co.
SUS Stuart lUdg. bt. leula. MS.
wielkiej pamiątki Zmartwych
wstania serdeczne życzenia. Nie
chaj dzieci tej samej matki-ziemi
łączy miłość dla niej i wzajemna!
życzliwość, wspiera opieka Boża
w dobrych zamiarach, dodając sil*
i zapału w pracy, w walce z prze
ciwnościami, jakie napotkacie na;
drodze waszej. Oby zasiew do
lny. rzucony w dusze Wasze, wy
dał plon przynoszący korzyść nie
tylloi dla was samych, ale także
dla społeczeństwa.
Nic żałujcie1 trudni, kształcąc u
mysł za młotfu, •uszlachetniając
serca wasze na chwałę Bożą i dla i
szczęścia Ojczyzny.
MILIONY LUDZI CILRPI
• powodem fvrh rlerpled m pr«o
ważnie wątrobą I Sołądek. Jrzntl or
fauy przetrą *ta i^n* nie fjnk<yonu
J •# należycie, upNluewzó «iv mnanaS
KÓłta'*ki zawrotu głowr. nłwtniw
nok I. bolo heurniio^ i, bólów
w hokn i Innyrti dolegrH«oh<-|.
Po t» •<ln*-k 1 I#Tpił ( |ei • Tin
tyi bmlaatow * uigz Jrzt pod r». ku?
.1* l»V% HI TKI.K I
\ I «.t HTINCK Id BKNh I «»KI»I \f.
w *ttifMfil t*» orguny, (HHlnlecI Je do
należyte) rzynnokM. pumow- naturza
wyprlitld |h«< zadanie i unuitie z or
ganizmu wa.elkie nir|Kiiu«bne pozo
I, która ferm*filują I zatru*
Lh-karat wo to apnadawan# Jo*t Jo*
rn, * rzyci zl« at u I «i'»at.i. |» można
m fl.oa wt*< **Jao pr*eaylkv ^ proat
od fabrykanta
KI# pray ay tajele t»lenl#«l t x •
|«ekaratwo to wy#l» my U ani na
C. O M I ndilanty pieniądze, Jeltll
ido aindnl ufin cwrgn zadania.
IIMOIkN H( łl\l>»
Itt.lA V HM.I.M VT. i lll( AM). II.U
TEATR RUCHOMYCH
OBRAZKÓW .
W TWOIM WtA-.
SNYM DOMU!
Ta maniynki* możesz pokazyw«/ ruchom* obrazki "mozlnc pic tura*'’
Im włłaijm domu M"Imi zabawić elehle, znajomych, e*slfśdrtw I leże
przylep, zarobić Taka łaiwa. ar »młe dziecko rnni/nl* operowa/
Wazyatko co polrzehnjem zrobić to lent zzazlć A wiat In w labie zapalić Awt*.
U" » '■f***'*** «a»o*y<< fllmc i zakręcić korba | mam swoje "możln* nlciurae
Kaad> '«-leaay. Tv*-h munyrh aktorćw. ktrtrych nieraz wldztalrA w zwykłych
fratrach aot>a< aym także w swoim wl««nvm domu. Nie potrzebujesz speryalnezn
?* * ła bo htniPH w M41 ir»r le Jest lak ur/ijrtznna. »<• doje silniejsze światło nil atak*
1/7^*„A* k»»*d<i ruaęaynk* 'łajamy wmyatko co Jest poLrscbne I 10 fllinAw tJkle
*o HHmctro iratunku jak uZywaJa we w-*r> slklcb teatrach. tylko krć>t*znco
iu. Nu khzdej filmie Jest o*ob> ,S0 obraik^w czyli rasem f.0ri obrazków
chodzić***** »k»*ynk* posyłamy także drukowana obJaAnlenła jak al« z nlt» ob
Maezytika la zrobiona Jest z mefalu I starczy cl na dtuitl c*aa. Takie maszm
J*1 _do_r".oh,'my, h obrazków sprzedają kdzlelndzlej ja. 5 z | |« dnlardw a nasza
cena za ten aparat I wszystko co potrzeba I dziesięć filmów Jest tylk.. H it*.
Pamiętaj Ze aparat ten pokazuje ruchome obiaakl "moylnt Ptcturea" tak tale
Zrykłyrh teatr,..-*1 tvHm mniejszego r»xmluro Nic poi rzelm |eac przysyłać olc
rtw I jeżeli c.hceaz
-y - Kin pnrrir i<u« naiexvlo*r <14..ni wraź a za
,'"r' "ktirat. a leżeli chcesz nose-z wystać tylko jn. w maikach a
szynkę zapłacisz <.rtt odbiorze. " *
•leżeli chc«g mleć co* dobrr
I Ule odkładać tego na |»óżnl*j
BtępuJ*:
óla rozrywki d:.. żlebie | znajomych to radzimy
lic zaraz wyAlłJ zamówienie adresując Hat lak na
UNION MAIL ORDER COMPANY
4711 NATIONAL AVENUE Dept. IM MILWAUKEE, WIS.

xml | txt