OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois) 1914-current, March 31, 1921, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1921-03-31/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

ZGODA
SROAN ZWIĄZKU NAR. POL.
W Itniłch Zjednoczonych Mti». Am
Wychodzi w k«Hy crswartok.
frtnu mera ta tygodniowej “Zrodr dh
łato tyków ZN P rocanio Mc płatna ml*
siecznie rasem s podatkiem t*i|łkowvni
Dla nlorałonków rucint* . Th
Dm Buropy . HO*
_ Kuro Zarządu Zwltiku N«rodow«|ii
r>hklr|n. or* z r*dak©vl I dn-kjrnl "Zgc
*•* oilfArl sio w* wt*anvra budynku pn
-MOR W. Diy Istno ul., Chicago. »»
Mgnrot 760—T?0.
W *s*lkl* ltstv t j neą t s sio aoraw n«1m'
■tatr*'/Jprch Związku Narodowego Pol
•th.o na'eSv orzeaylaC pod adraoatn a*
kra turza Jenerale**©:
JAN R. ZA WILI ARKI.
MJR 1406 W. Dlwlalon ul.. Chicago. III
Wwakazy bankowo, pocztowo I plenią
de* przesyłane do Związku. oprAe* ple
•l*dzv n.zlrtąeyrh al© 7.* ’ 'rlo za druki
I L p.. naloty adresowa© In kasy ora:
JOZEF MAGOZIARi.
IW MOR W. Dlwlalon ul.. Chicago, tli
Woaotkle hnrespondeneye. dotycaące
Rednkryt "Zjisly" nalety prmotyłać pod
idrssam:. |
* S. ORRIRZEWSKI.
MOR—MOR W. Dlwlalon ul.. Chicago. Itt.
t.tały w sprawach administracyjnych
ogłoszeń | robót drukarskich i
pieniądz* aa takowe, naloty adresowa*
do Sokr*tarza T1«m Związkowych:
J. OLRI ARKI,
MOR—MOR W. Dlwlalon ul.. ChlcaRO. Ul
ZGODA
APPEARINO CVERY THURRDAY.
Offldal organ of tho Poltah National
Allan©* ot tho Unltod 6 ta t aa ot North
Publlshed by tho pollah National Al
i of IT. S. nf N. A.
MOR—140S W. Dlwlalon *L
Chicago. III.
Tąloohono: Monit
Subacrlptlon prlc* for i
Pollah National Alllancą:
rlc* for mombora ot tho
i Par anntim . soc
To nen-ntembem .. The
To *th*r onuntrioo . W.M
R. ORPIRZEWRKI.
Redaktor
847
Zirząf Związki Narokowego Polskltge
Room 207 łl. Jimoau BM(., Mitchell
8L oor. lat Ave.. Mllawukoo. Wla.
Wlco-Cenzor.
JRaif A. Worowi Itaki,
794 W. Joffornon et. Aotith Rond. Ind.
Zirzątf tntnliy Z«. Nir. Pol
PREZER: — Kazimiera Rychli Raki. 1404
14RR W? Dlwlalon ot.. Chicago. IU.
WICE-PREZER:—K. B Czarnecki.
1409 W. Dlwlalon at.. Chicaga III.
WICE-PREZERKAi — Magdalena Mllo
wska, 4119 W. Montroso Blvd.. Chi
cago. DL
SEKRETARZ JENERALNY: — Jan fl.
ZawIllAakt. 1404—1449 W. Dlwlalon *L
Chicago. ID
KA9YER: — JOaof Magd siara 1404-1401
W. Dlwlalon OL. Chicago. ID. •
DYREKTORZY: — Walenty Rywmańakl.
8. J. Dudek. Wład. Chodel daka. F.X.
Wlekllńakl. Pr. Nowak. M. Kuflew
Rka. J. F. Singer. W. PtJanowakL N.
■C. Złotnicki. W. Wrzesiński.
UKARZ NACZELNY: — Dr. Wl. A. Ku
flowskl. 1404 W. Dlvlalon aC. Chica
go. DL
ADWOKAT ZWIĄZKOWY: — Leon S
Małłek. 1409 W. Dlwlalon ot.. Chlca
ira III.
KOMITET KONTROLI NAD PODAT
KIE M NARODOWYM:
Wrt»ł lhtotl, Cenmr Z. N. P.. Room
>07 B. Juneau mac. Mitchell SL.
cor. lat A«, Milwaukee. Wie
K. Zyehllflskl. Prezes V. N. P.. llOł-01
W. Dlvl«lon et.. Chicago. III.
koeay, 3117 N. Pro a d aL. Phlla
hla. Pa.
delphla Pa.
L. A. KotelAikl, 10 Woodland asa.. De
troit. Mich.
K. Aypniawikl, 301 Berger Bldg., Pltts
hurgh. Pa.
KOMISARZE:
Komisarz Honorowy na wszystkie Stany:
Julian Kiajnsrt, 969 — Ittk ara.. N.
K. Mlnneapotla, Mina.
Komlsarka Honorowa na wszystkie Sta.
ny: W. Lipczyftaka. 1967 8. Broad
way. Loa Angolo*. Callf.
Komlsarka na wszystkie Stany a Wy
działu Kobiet Z. N. P.: Lookadya Ł.I
yUlaka. 600 lloluuan ave.. Hammond.
Stany: Wschodnia czyść Mass., Mo I New
HampMUre. Okryg No. I. — Maksy
milian Powieki. 41 Lindan aL. West
Lynn, Masa.
Stan ConnectlcuL Okryg II. — X. D. Wi
dnie wakl. 1(0 Oovernor aL. Hartford.
Stan Rhodo Island. Okręg III. — Rtan.
Majewski. 17 Plaasant et.. WoonaockeL
Wschodni New York. Okryg IV. _ p
X Jagockl, 707 Thlrd asa.. Brooklyn.
Zachodni New York. Okryg V. — Jen
Maternowie*. lOJt Sycamors ave.
Buffalo. N. T.
Stan New Jersey. Okryg VI. — Józaf
Jaworski. 137 Autumrn et.. Passaic.
Stan ‘ Maryland I Dlstrlet ef Columbia.
OtoH m —- Stanisław T.uMfleki.
700 S. Llnwood Aya.. Baltimore. Md
•tan Delawara. Okryg VIII.—Kafat Ko
gystwckl. 12U Linden aL. Wllrnlngton
Petudnlowa-wschodnia P*nn*y1vanla. —
9tTtflw,X: Chi ud ilflaki.
1S91 Morton aL. Csmdsn. N. J.
PSłnocno-wschodnia I środkowa Pannayl
yanla. Okryg X. — M. Rurzyflekl. «4
ludaon sva. Plal na W Ukos- Par ra
Kschodnia Pennsylyanla. Okryw XI. —
Pr. _ Michalak!, im Flfth av*.. —
MÓKeeeport. Pa
Waat Vlrglnla. Vlrglnla I Plorlda. Okryg
XII.—Jósef Praczek. Dunloop. W. Va
Stan Ohio. Okryg XIII. — Józef S Kar
_ SM ty. 1141 Protoate Ct.. Toledo. O.
Stan Indiana. Okryg XIV. — Prań. Za
„ wadakl, 7*tt Broadway. Oary. Ind.
Nła. czyść Illinois. Okryg XV. — Ja* B
WlakllSakl. tle N. Storn ara.. U
Ora nas. In.
Palny P6i*y»fo Stanu Michigan. Okres
XVI.—Adam BrzezlAakl. (II McOrmu
aL. Detroit. Mleh.
my Półwysep Stanu Michigan » Wle
sonaln. Okryg XVII. — Dr. a Heller
419 Mitchell et . Mllwrfnkey. Wisa
•tan Minnesota. Okryg XVIII. — Antoni
Ombarklewloz. P. O Duluth.
^ Mlnn.
inyt Missouri I Alabama. Okryg XIX.
Kwplmlers Janowski, 4714 Mebraaka
SYS.. SL I/Otjls. Mo.
»ny: Nebraeks. Colorado, Kaneee I
SŚSrfcJKKJ!. cS.- w
tny: Arkansas. Tezae l Oklahoma _
Okryw XXI. — MA f^ikaalewlca
1411 wlllow at . Argenta. Ark.
my: Callfornla I Arizona. Okryg XXII.
Mnący Cytknwekl. 1014 K.igle ot., lA>a
Angeles Catlfnrnla
•tany: Washington. Oregon. Idaho I
Montana. Okręg XXIII. J. J. Tria
Snlowskl. Pe KIT. P uh
Canada ł Prowlnr*!. Okryg XXIV. —
f*r. Sod/.Ink *7 — Slh sve SL VI
tal. Wlnnlpeg Min, ('anoda.
•tany: Zach Masaarhi.aatia I Ysrmont
Okryg XXV. — Pellk S. Furtek. 79
Park et., Chlenpee. M«
Illinois. Okryw
Wojciech liskowski. Rox 690, Madl
Stan Południowy
Okryw XXVI.
Ul
lisirikcyi do zmiany adresi “Zgody"
Zwracamy uwaga cunnknm Związku
K. P.. aby kaidy zmieniając swoi* mit
askanla. podawał zawsze stary I nowy a
drss. oraz numer grupy, do któr*| nals
9y. lym sposobem unikniemy wtrelkich
pomyłek przy wysyłaniu Zgody. Kto slf
d« tego n's zastoinie temu Zgody posy
ła ó nie bertztamy mogli Załaianła w tpra.
wlg nieregularnego odbierania Zgody po
winny równlet hyfl zaopatrzone w wyra
łny adres I numer grupy.
Związkowy
DOM EMIGRACYJNY
p.n. III Seeond Avi.
PrayJmuJa ImlrranMw nraa go«d
pr. yjoMtajnryrh do Naw Yorku.
Wygodno pnkojo orpialnlo. bos
blbllotoka ł czytelnia. won
ny. unormo I Unia kiKhma.
OBRMTOA POT.PKA.
DOW KMIOBACTYJmr
OfWABTf W KAtSYM CE A gig
Imigrantom lodującym w Klim
Ialand Agont Związkowy Domu
■migracyjnego udziela bealniera
owwnla rzeczowych Inforrnaryt
UWAGI.
Głupota reforma torów amery
kańskich dochodzi do zenitu. —
Sprowadzili oni «a ten kraj głu
pią prohibicyę. która tyle zdziała
ła. że więcej teraz ludzi jest tu
pijanych ,i więcej waryatow w
domach dla obłąkanych, gdyż ht
dżiska się zapijają gorzałą włas
nego wyrobu, która nie sprejwirn
wana należycie i iiicwysttthi, staje
się trucizną. Obecnie upojeni zwy
cięstwem w skasowaniu (niby
to!) gorzałki kią dalej i próbują
zaprowadzić prohibicyę w pale
niu tytoniu w jakiejbądż formie.
Stworzyła się więc jakaś ..Inter
national Anti-Cigarettc Lauguc**,
(Międzynarodowa Liga przeći w
tytuniowa). .która szalenie agitu
je za tem, by tu nie wolno było
hodować tytoniu, sprzedawać go
i palić. Ot oczywiści szaleńcy.
, których chyba warto pozamykać
do domów waryatów. Nie będzie
tytoniu, to amatorzy tegoż l>ędą
palić watę. stare skóry, szmaty
lub coś jeszcze gorszego i tem się
będą porzej zatruwać, jak „moon
shinerką" 'wyrabianą dziś .po ci
chu w domach, gdzie się ojciec,
matka, dzieci i przyjaciele grubo
upijają aż do utraty prrytonmo
ści.
I to się nazywa tnpralność a
merykańskieh reformatorów >i pu
rytanów którzy są ślepi ^ta wszel
kie •zbrodnie, jakie się tu dzieją,
ale dążą do krępowania wolności
osobistej obywateli. 1 nie dość im
na tein, co złego wyrządzili dla
kraju, ale idą jeszcze dalej, bo
usiłują przeprowadzić tak zwane
„Blue law“, Jctóreby nakazało w
niedzielę stanąć kolejom, trainwa
jom, okrętom i niktby nic mógł
w tej wolnej chwili od pracy
pójść do .teatru, czy innych tniejsc
rozrywek, ani do restauraeyi!
głodny nie mógłby kupić «*oł»ie
bochenka chleba, czy kawałka
wędliny. bo to grzech, a chory
ciężko nie mógłby nawet dostać
lekarza, ho ten nie mógłby przy
jechać, skoro wszelka Jcomunika
cya by ustała. Ale są fabryki, któ
re muszą iść dniem i nocą nawet
w niedztele, no o tych Tobotni
kach tamże pracując>ch reforma
torzy nie myślą. Według ich bo
wiem zdania, robotnik jest na to,
by ciężko pracował, a o traczem
innein nie myślał. Nie dać mu
szkalnki dobrego piwa, ni zapalić
papierosa czy fajki, bo to grzech;
nie pozwolić mu w niedzielę prze
jechać się tramwajem, koleją czy
automobilem dla odwiedzenia
krewnych czy przyjaciół; nie wol
no ma być temu ciężko pracują
cemu robotnikowi pójść do teatru
czy innego miejsca godziwej za
bawy, bo to też grzech. Ma on
tylko pracowaó^Ciężko przez cały
tydzień, a w niedzielę ma pójść
do zboru tych reformatorów i
„moralistów’*, a tam słuchać ich
wywodów, o potopie świata, gdy
kropli wody nie było, boć każdy
z nich na swój sposób biblię tłu
maczy i po swojemu ją nakręca,
jak mu "wygodniej...
Przeciw więc temu zamachowi
na wolność osobistą^ obywateli i
mieszkańców tego kraju energi
cznie protestować powinniśmy.
Wara tym głupcom purytańslam
dyktować nam obywatelom, co
mamy pić, co jeść. co palić, kiedy
pójść spać i co podczas spania na
wet robić...
Jesteśmy naturalnie przeciwni
wszelkim orgiom, jakie się tu kie
dyś działy jawnie, a dziś odbywa
ją tajnie. Kontrola nad tern tak
państwowa, jak stamrwa, powia
towa czy miejska być powinna i
być musi; ale znowuż za jednost
ki niepoczytalne nie mogą odpo
wiadać obywatele dojrzali i mą
dirzy, umiejący się kontrolować.
Zabronić smarkaczom niedojr za
łym wiekiem pić i palić: me po
zwolić im na wałęsanie się no ti
łicach do późnej nocy; zamknąć
sale bilardowe, w których ren l/i
się zepsucie i okłada Zbrodnia, a
le poważnym, spokojny, dojrza
łym obywatelom dać .spokój i nie
dyktować im. co oni mają robić.
Na awanturników jest prawo, a
/a nich nie mogą odpowiadać ni
cierpieć porządni obywatele.
Jak bezczehnmi i nawet podły
mi kłamcami są „nasi" aocyaliści,
dowodzi tego ich organ „Dzien
nik I.tHkrwy". < )to jio zwycięstwie
Polaków na Górnym &iąsku pi
] seinko to beaczekhie, bez zachły
śnięcia się nawet powiania, że pfe
| >iso>t wygrali socjaliści. A bu
, Jaj was... morów ka! Socjaliści
l na plebiscyt G :rnego Śląska ofiar
nie zbierali, ani centa na tę spra
wę nie dali i lud polski na ten cel
od ofiarności odmawiali, a dziś ni
kczemnie twi-rdzą, że to oni ple
' biscjt tam wygrali. To jifż szczyt
najwyższej podłości i kkmitm.
j Setki tysięcy dolarów*, na plebis
cyt górnośląski dali: Zwżąack Na
rodów j- 1’olski, Wydział Narodo
wy, Zjednoczenie P. R. K.. Zwią
zek Polok. Sokolstwo, Związek
Wojsk Polskich. Koła śpiewacze
i inne organizarye polskie, a co
dał Zw iązek Socjalistów Pul- 1
1 skich? Niech to wykaże publicz
nie. Radzibyśmy byli ten doku
• incnt ogladać!

Dzienniczek Liniowy (ach. jakł
:on ..ludowy**!) powiada swoTtn
bezkrytycznym czytelnikom, że
na Gi/rnym Śląsku Polska Partya
, Socjalistyczna |xx>tw ierała ja
kieś lokale agitacyjne w* różnych
miejscowościach i stamtąd pro
wadziła agitację za przyłączeniem
Górnego śląska ik> Polski. —
Kłamcy i oczajdusze bezczelni!
Mv wiemy o tern dobrze, ze otwo
rzyli oni tam swoje lokale w ró-1
żnych miejscowościach, ale nic
dla sprawy Górnego Śląska, ale ,
dki własnej propagandy partyj
nej, na którą tu zbierali i jeszcze 1
zbierają pieniądze. I oto oka
zało się. że właśnie w tych gmi
nach, w których mieli swoje loka-1
le socjaliści, Polacy sromotnie
przegrali. Tam wialnie wygrali,
gdzie nie było socjalistycznych o
jpiekunów**. To wykazały rap»»rty
i to nam daje dużo do myślenia,
dlaczego tam socjaliści pootwie- i
rali sweje kwaterj* i za czyje pie
niądze?. ..
I teraz ta hołotka śmie otwarcie ;
twierdzić, że to ona wygrała pic-1
1 brscyt; A bodaj Was... weiónvo
>ści! Krzyczeli oni, aby nie dać a
ni centa Wydziałowi Narodowe
mu, który część składek zełga
nych z liifiu polskiego na wycho
dztwie właśnie dał na sprawę
Górnego Śląska i tętn może urato
wał sytuacyę, a czerwoni nie <fciH
ani złamanego centa, lecz tcTaz
po zwycięstwie prawych Polaków
oni śmia bezczelnie twierdzić, że
to oni li tylko oni wygrali plebi
scyt.
Na Śląsku Górnym socyaUstów
prawie, że niema, więc „towarzy
sze" pozakładali tam swoje kwa-;
tery nie dla pracy? za plebiscytem,
ale dla swojej partyjnej propa
gandy. A zc plebiscyt został wy
grany, no to dla czego oni nie ma
ją powiedzieć, że to ich wyłącznie
zasługa. Przecież stroić się w cu
dze piórka, to oni znakomicie po
trafią. ..
Wojska polskie z armii jen era-1
ła Hallera wkroczyły na Górny
Śląsk do okręgów, które przjrpa-l
dły Polsce i tam wywiesiły polską
flagę* Śląsk więc był nasz, jest
i nasz i będzie nasz po wieki. So
cyaliści może powiedzą, że i to
ich za<»ługa, choc oni przecież tak
szalenie byli przeciwni tworzeniu
się tu armii Hallera i ani rekruta I
ani centa do niej nie dali. Czego
więc <»ni teraz chcą?... Równo
cześnie ze zwycięstwem polakiem
na Górnem kląsku w Niemczech
wybuchła krwawa rewolucya ko
munistów*. Padają tam trupy i
ranni. A <no... niech zagryzają
się wzajemnie wrogowie nasi. —
Dość nabroili na t\nn święcie,
więc niech idą w zaświaty, a to
dla Polski i całej laKlzknsci bę
dzie o wiele lepiej... Może to
jest sztuczna rewolucya, jak była
poprzednia Spartakusów, aby nie
zapłacić tak grubego odszkodo
wania wojennego aliantom i w ce
lu wywołania rewolucyi na Góf
| nym kląsku, ale to wiele nicjuia
szlconi nie pomoże. Od>zkod<n»wa
nie całkiem słuszne zapłacić będą
| musieli, a Śląsk i tak bęmzie pol
skim. A jak się targną w tę stro
nę, no to są na ich uśmierzenie
bafjnety francuskie i polskie...
Francya wtedy dalej się wedrze
w głąb Niemiec, a Polaka ogarnie
kompletnie cały Śląsk, zabierze
Prusy wschodnie i jej wojska i
prędko mogą się znaleźć w samym |
nawet Berlinie. O, bo do Berlina
Polakimi o wiele bliżej, niż inn,ytn
i mogą tam dotrzeć ł>ez trudno
ści !...
O strajku kolejarzy socyalisty
cznych w Polsce „Słowo Kujaw
1 PARA TRZEWIKÓW I DWIE PARY POŃCZOCH ZA $2.95 I
Dajemy Wam ofertę, której nie powinnierie
ominął! Niebywała apoeobnoóó zaoszczędzenia
pieniędzy Sławne Endloott Johnson MUNSON
ARMY KAST robocze trzewiki, włącznie z dwo
ma parami bawełnianych pończoch, których
piety 1 pałce tkane *4 podwójnie, kosztują
TYT.KO |2.»6. Trzewiki uszyte z miękkiej akór
m, pmiwujne ponraiwy i pifiT, epr
rjulnle eporzadwone dla wygody I
trwałości. Idealne trzewiki do pra
cy lub wyJAcla. TanloAl, pozwalają
ca zaoazczędzTJ poważny wroez. Sa
me trzewiki aprsedawane *ą od
|3.M) do $4 00 w którymkolwiek
Cm $2.95
włbAw i Hw>«
pary poA
Nadrrłajcia zamówlanla dopóki ga
pa* atarrgy. a my nad^lamy Wam
parp troawlków I 2 pary poórzoch
do arzamtnaryl r.a tylko $2 P5 z
pr*A*yłką Jaiail nią przypadną
Wam do Kurta, motarlp ja * wrócić.
__. . - ^ W KIIBIU, jr
a my zwróHmy każdy < ant. i'rzy zamówlanln podajrła mlzTf
CIVILIAN ARMY & NAW SHOE CO
45 W. 34 St.. «
Dapt. D. 20
New York City
CENY OBCIETE
****** ."WWItNUif IMt NABYCIA
N.UHlthor* I W\HT(SMI W
TR/r.trtiui m
I rm.Ulon tra^wihi • Karina Corpa".
latlhatit, i» Bkdrjr “gun mi>tar duh«»ro>
•■tlunhu. I'i>d*c.inn> uran* ikOrt
!*• I>o<lMiw»rh. KiAinjrmii : pary. W
• ych in«»!kuh niAclf n»J«ltk«i4 wy
W^tą i>uU(«on> a tr* «!©*!* Uu roboty.
(uj *• iwitta ittajdiltrl« ta trsawtki
Martaa torpa*' Jakie kia
ayh«*i % i*k narta kupić. Of/wxvvlr«. a
r« fj :,d aa k^aid pms*. lUłii*
moterla snalaić taki tnakomlty ratunek
**, • Takla trt««|kl ula iiu>V4 być
drtataj tmSion* ta |1M Ta rana 15 «»
prsadata'« la ogromna p.ils icoaala f.«bry*
Manta Naaa sapaa J~at oicranieMtiy. 3U
maatajrlr d/iskaj. T* trzewiki a# tak
• ritnln# | trmal*. jak Inna. która dwa
******* Zmąćcie Tylko
S2.69
( rmm Iłbrykaala
rynlnla dla waa
Kaplaa<1a poprnatu ■«»)> naialako. a
draa I nutnrr Irtawlka. «<t>laj Jr.lr.a lub
J pary. Ma ninttai »( • p >mylla na laj
Wiinlialrl apraailaly Ni* r> ‘> kulana a
nl i *m«« Nla platf (utiaka. Zap:.>(rl« II
•lonoajuial po I iwamu prrarylkt I
dnly.iu l>i’h in*»ikft». .1 -a- lI nla a« ia
kia. Jak inAwImy odaatllj la na tiara
koaat Takla aprmlaa* triaarlkAw. jak la.
t>u<1nj« narit rapulary* na rynku zbytu
Zamaalajd* natychimaat. Tany aa tiaa*
tllnrla wjallaaa. PlMCta po kuplatnr
l*oproptM prx>ntlljcla naaarlako I a.lir.
I numar trsaalków.
I ndarurtrad Mail Ordar Homo
Dapt. X I. I. HstarfcUl. Maaa
P«Kt ml prayala« .. par
iraoniknw Marina Corpa. Zaplacf' »* «»
prajr mlbloraa. Kotmlar . p.o t>,
Prtyjmc ja tylko i-<*.i waaaa itaranoi.
ta utlaailaria ml kataly cant w rasła ma
aatlon olania.
A<1raa
skie * wychodzące we Włocławku
taik pisze:
„Dnia 23-go lutego Zwiążcie
leolejowców ogłosił strajk kolejo
wy. Ze względu na to, ie strajk
został wyznaczony na czas naj
bardziej nieodpowiedni i w tej in
tencji, aby szkodzić państwu pol
skiemu, całe społeczeństwo przy
jęło względem strajkujących
bardzo nieprzychylną postawę.
Jednocześnie rząd, zdając sobie
sprawę z doniosłości chwili, wy
dał ostre zarządzenie względem
strajku. Następnego dnia zo
stało ogłoszone rtzejiorządzenie
rządowe o militaryzacyi kolei. —
Pracownicy kolejowi, któryby!
występowali na szkodę państwa,
zmuszając innych do bezrobocia
lub też niszcz je materyał kolejo-,
wv, będą oddawani pod sądy po- !
łowe. te zaś wymierzą karę śmier- j
ci przez powieszenie lub rozstrze
lanie. W odezwie rządowej putnię
dzy ni nenii czytamy : „Nie o pole-1
pszenic bytu chodzi żywiołom,)
które parły do strajku, icoz o to, t
żeby do strajku doszło za wszel
ką cenę: nie o to, żeby ich rodzi
ny mogły lepiej żyć, iecz o to, że
by Polska żyć nie mogła '.
„Stanowczy krok rządu został 1
przyjęty z najwiękttzetn zaulowo-1
leniem. Obecny strajk kolejowy1
należy przyjąć jako zwykłe bol
szewickie wichrzenie, zmierzające |
<ko podcięcia w samym początku
cgzystrncyi Polski. Większa część !
jłraoowników kolejowych przyj-,
mu je również z zadowoleniem to
zarządzenie. Dzięki zarzątLzcniain :
na kolejach panuje ruch prawic
normalny".
Ot i macie drudzy moi robotę [
nikczemną socyalistów w Polsce ! j
To samo pismo powńda, że ,,to- ■
warzysz" Ignacy Daszy ński, by- j
ły wice premier Polski, próliował
wywołać dwudniowy strajk we
wszystkich gałęziach przemysłu i
handlu w Polsce całej, niby to ja-1
ko protest przeciw tak ostrym
zarządzeniom rządu polskiego, ale
strajk ten „protestujący" mu się
nic tułał. Robotnik jx>lski i chłop
nasz są bowiem za mądrzy, aby
się dali nabierać tego rodzaju ka
ryerowiczom i szalbierzom jnóity
cznym, co Daszyński. I )<> czego
tacy ludzie dążą, co robią 1 czego
chcą — to wielkie pytanie.
W „Słowie Kujawskiem" pod
nagłówkiem: „Deprawacja" ta
kie czytamy trafne uwagi;
Ilistorya nas ue»y, że jk> wiel
kich przewrotach sp^decznych wy
pływały na wierzch męty i jrrzez
długi cza» musiało społeczeństwo
walczyć z korupcyą i deprawacyą,
zanim wdrożcJno wykolejeńców
do przestrzegania spraw uczciwo- i
ści i sprawiedliwości. Obecna
wojna uprowadziła jeszcze więk
sze spustoszenie do dusz ludzkich.
W kłzimy, że rrietykko męty wy
■płynęły i doić często zajmują sta
nowiska odpowiedzialne, widzimy
że nietylko rozpanoszyło eię
chamstwo, mckrępujące się żadne
trri względami etycznemi, ale co'
jest smutniejsze: oto ludzie, po ;
siadający opinię zupełnie uczci
wych, ulegli takiej deprawaryi,
że dzisiaj trzeba patrzeć na ich
ręce, ze nie można ich darzyć <za
ufaniem. Ze wstydem mutmny do!
wia<l»miości przyjąć fakt, że nie
którzy dyrektorowie wielkich
banków warszawskich działali na
szkodę własnej klienteli, byleby
tylko wypełnić własne kieszenie.
Naprawdę -wstyd nas ogarnia, że
zrtmk cnoty uczciwości przybrał
tak szerokie rozmiary i zdeprawo
wał ludzi, którym dawano wybi
tne stanowiska w pracy narodo
wej. I na naszym gruncie jedna
z poważnych mstyturyi finanso;
wyrh musiała twuinąć dwóch urzę
dników. którzy w opinii ogółu po
! siadali jak najlepsze uz.na.me, choć
w rzeczywistości, jak eię okazało,
J byli oszustami, prac*ij?%ymi ku
wła.-nej korzyści, nie licząc «ę z
krzywdą ludu ką. Leży w interesie
jpolenDewtw* lępionie WNZelkiemi
możliwemi sposobaam rozpano
szonej deprawacji. Mniejsza o
względy towarzyskie, a nawet o
węzły pokrewieństwa. Gdy się u
każe nadużycie, powinno być bcz
względnie tępione i powinny być
ujawniane wszelkiego rodzaju
szelmostwa, o ile tylko roztrop
ność pozwoli. Zdrowa część spo
łeczeństwa powinna tępić niemi
łosiernie wszelkich wyrodków, a
by na nas wszystkich nie zacią
żyło potępienie: oto naród zde
prawowany.
ś. P. WŁADYSŁAW ŻZŁEA8KI.
W Krakowie zmarł dn 21 sty.
eznia najwybitniejszy z kompo
zytorów polskich, Władysław Że
leński, przeżywszy lat 83. Opróez
'>Jht. jak Stara Baśń, Goplana,
j Konrad Wallenrod, Janek, zmar
ły kompozytor pozostawia cały
szereg innych'utworów tnuzycz
1 uyeh. Krytyka fachowa przyznaje
mu ntiejsee zaraz, po Szopenie, o
bok Moniuszki, a jeden z mówców
na pogrzebie wyraził przekonanie,
że Żeleńskiemu należy się miejsce
nu Skałce, w grobach Zasłużo
nych. Obok pracy ściśle artystycz
nej, śp. Władysław Żeleński przez
lat kilkadziesiąt oddawał się pra
cy pedagogicznej i na stanowisku
dyrektora konserwatoryum kra
kowskiego wyksztaleił cały szereg
muzyków. 6. p. Władysław Że
leński był ojcem żyjącego dokto
ra Żeleńskiego, który pod pseudo
nimem Boya zajął wybitne miej
sce w literaturze polskiej raz jako
świetny satyryk i humorysta, po
wtóre jako tłumacz arcydzieł li
teratur francuskiej (Molier, Bal- J
zac etc.), językiem mistrzowskim.
--1
PIŁSUDSKI A PRASA CHOR
WACKA.
Podróż Piłsudskiego do Paryża !
wzbudziła w prącie chorwackiej i
wielkie zainteresowanie. “Obzor”!
p<4wieea tej n; »ru w ie artykuł wwtę-j
pny. Wizyta paryska jest dowo
dem, że ijtoJityka polaka podległa
nowej arjpiłtacyi. Konwencja1
wojskowa, letórą zawarto między I
Francją a Polską jest skierowana
nie prz«*ciwko Kowyi, lecz Niem
com. W dalszym ci a (ni dziennik
ton nadmienia, że dzięki nowej o
ry en tacy i w polityce -polskiej wy-i
niknie w Kuropie centralnej no-,
we ngmj*►wnnie. Ghęć canrarcia
nowego -układu z Rumunia. Gze^
oho - Słowacją i Polską wynika z
tego. że Frwncya nie wierzy w
trwałość d<>tycii<*za«łowego przy
mierza. Przez alians Francja za
pewnia hoUmj jwzewagę kontynen-,
talną.
MOGIŁY PBAlfOUSKIE W
* POLSCE.
W Grudziądzu i Czersku na Po
morzu nad <*.meu tarzam i oficerów
i żołnierry fruncinkieh poległych
i zmarłych w niewoli w wojnie r.I
1870 — 1871, opiekę mzŁaoz&ł
rząd niemiecki — oz do początku
wojny. lSwJezas wojny groby te:
były dość zaniedbane. Obecnie zaś
— |x* przejęciu tych ziem przez,
rząd pilski, wzięła je w opinkę
UUkcya wyznali niekatolickich o-!
raz gnolujw i cmentarzy wojen
nych. na której czele stoi znany j
ze swej wydatnej pracy na tmu |
polu poiljmłk. 1’ieracki.
Sprawa ta jest pod hezpoóred
nim zarządem kierownika wydzia
łu grobów wojennych ppor. hr.
lVąd/.yński ego, który troskliwie
czuwa mul tein, aby bohaterskie
groby naszych sprzymierzeńców
były otoczone należyty czcią.
ROLA ANTWERPII W ZAMOR
SKIM HANDLU POLSKI.
Toczące się obecnie ipod pomyśl
ny wróżbą układy jnulsko • gdań
skie, jak nie mniej świeża uchwa
ła Sejmu polskiego połączeniu ko
lei polskich z linią pomorską i wy
brzeżem tnorskiem poza Odań
akiron, wszystko to w niemałej mie
rze wpłynie na ożywienie zamor
skiego handlu IVl.ski. Jednym /.
warunków atoli takiego handlu
jest poeryskunie kor/yatnych dla
na<4 i»ortów zagraniczny<di. Na
przyjaznym dla nas wielce ifrirn
cle belgijskim zyskaliśmy już taki
port w Antwerpii, a poważne fir
my belgijskie w tym porcie w n
atatnioh czasach nawiązały, bądź
powiększyły swe stosunki handlo
we z PoKką. .Miło nam przy tej
ZpONohnnMci wspomnieć, że tamtej-'
azy konsul polaki, p. Garaży ń*k i
przyczynił się do przygotowania
tego jsnlatncgo gruntu dia stosun
ków obydwu zaprzyjaźnionych
krajów.
POLSKIE MAJATKI NA
LITWIE.
W związku z wiadomością o sto
sowaniu przez rząd litewwki roz
porządzenia 7. .10 października r.
■ ub., w wprawie zajmowania mająt
ków właścicieli nieobecnych na
BAUYCKO 4NERYK4ŃWA LINJA
't’2. llUOA|l\\A> - * --- - - ™
tWflOW SU
I W > Oim V N
wnr touv bo
I
DoakoMto okryty tntnbon oAptysyi
. kwtetslo
L1TLJLMA . 13-*o Kwletsls
Z WimuwT » *umr» t*j witnoM ■%
4. »““V. $153. rras: ““ 2
ck uowoSOoayek iffmUw
'.ssaasasr*
-.".J? Bremen i Gdańska
S. S. Susquehanna.6 Kwietnia i 21 Maja
S. S. New Rochelle.9 Kwietnia
S. S. Antigonc.3 Maja i 15 Czerwca
Z NEW YORKU i BOSTONU do NEAPOLU i GENUI
S. S. Pocahontas.7 Kwietnia i 19 Maja
S. S. Princess Matoika 21 Kwietnia i 2 Czerwca
DO POLSKI
Okręty odchodź) z New Toifco, Filadelfii itd.
Ca«a(* oWrA*4M dmtkmnmtm afcryłjT a Patron aW«ea*n(«m
DO WSZYSTKICH CZYŚCI POLSKI
arau naa(«aa/«c* Nah
American Linę
Cherbeurg — New York — Soathampton — PMadeJphia — Lirerpool
Red Star Linę
New York — do Hambwga do Gdańska
S. S. G OTHLAND
odpływa z Ntw Yorku 13 KwłoWa
Spacyalni* nowa usługa. Taksa regularno odjazdy z Nowego Yorku
do AnOworpii.
White Star Linę
-New York, Otrbowg — Southampton - -
MllUmjrrh infmrmmcyi arfaImlą mgmnci, alka aa Mara* *a>aaaal
9 Broadway, New York, N. Y.
Szyfkarły do Gdańska
Rodaku: Jeżeli jedziesz do kraju przez New York, pisz do nas po
piękn* ilustrowaną książkę, która da Ci wszystkie wskazówki co
masz zrobić przed wyjazdem, abyś szczęśliwie do kraju zajechał.
Największa
Polska
• Agencja
w New Yorku
15 Okrętów Odjeżdża'
Każdego Miesiąca
Cena Szyfkart
od $100 do >140
Zatrudnia
Samych
Polaków
Rodaków
Wysyłka
wszystkie
dumy rodziny
Karty okrętowe na
pieniędzy po najtańszym kursie. ICa . __
linje, wprost do Gdańska lub do innych portów. * Sprowa
ziny. Wszelka opieka dostarczana. Pisa dzisiaj po jr-ifibę
Poush American Steanship Abency ——**~*ł
New Tera. N. ▼.
ROMAN L. MODRAKOWSKI, Prez.
Litwie, Biuro .Sprawy Litwy M.
S. Z., przystępuje do rojrestraryi
obywateli polskich, posiadających
majątek na Litwie i nie mojrącyołi
tam powróć ii. W tym celu wzywa
sJ® osoby zainteresowane, by przy
słały pod adresem Biura, Miodowa
£j, wypełnione kwrstyonaryusze
ewidencyjne, zawierające nastę
[rujące wiadomości:
1) Imię i nazwisko właściciela.
2) Nazwa majątku i krótki jejro o
|>i*> (np. ile dziesięcin, fabryk).
Czy osoba zainteresowana po
siada obywatelstwo pęLskie. 4)
Czy w majątku znajduje *ię zastęp
ca i jakiejro rodzaju pnauida j*-ł
nomocnitwo. rejcntaJne, pry
watne i gdzie zaświadczone.) f>)
Czy osoba zainteresowana w razie
ustanowienia na Litwie opieki k<*n
sulamej nad obywatelami polski
mi, żyrzy sobie powrócić do Lit
wy.
UNION LIBERTY S1KTE BANK
W NASZYM BANKU URZĘDUJ* SAMI POLACY
Jeżeli chcesz wymiąć pieniądze szybko i z gwarancją, to wyślij ie
pod dozorem Departamentu Bankowego w 'Stanie Ncw^Yo”'
Gdy zrobisz to, to pieniądz twój przepaść nie może.
KURS POLSKICH MAREK
Wysyłamy każdemu na żądanie
Naaz Bank ma urzędowy kontrakt na wysyłkę pieniędzy przez Pol
akie Państwowe Banki, więc mośćmy dać najszybszą usługę z
(rwanneiB nnałarea.mw L..4.. —t _- .i • -T . _**Y .
gwarancją. Dostarczamy karty okrętowe na wszystkie linje. Prosi
my pisać wprost do New Yorku do Prezesa:
ROMAN L. MODRAKOWSKI. PREZES.
23rd Street nnd 3rd Avenue New York City
PRZESYŁKĘ PIENIĘDZY DO POLSKI ORAZ WSZEL
KIE SPRAWY BANKOWE NAJLEPIEJ ZAŁATWIA
BANK ZWIĄZKI SPÓŁEK ZAROBKOWYCH
UNION BANK OF THE CO-OPERAT!VE SOCIETIES
23-31 W. 43-rd St. New York City
ODDZIAŁY W:
POZNANIU. WARSZAWIE, KRAKOWIE. ŁODZI. GDAŃSKU,
BYDGOSZCZY, RADOMIU. LUBLINIE. PIOTRKOWIE,
KIELCACH. TORUNIU, GRUDZIĄDZU, ZBĄSZYNIU
BANK POLSKI STANOWY
UNION STATE BANK OF SOUTH CHICAGO
3064-3066 E. 92nd Straat Chicago, Illinois
Przyjmuje depozyta po poczcie od $1.00. Płaci
3% od sta. Wysyła pieniądze do Polski
- NASZ MAJĄTEK WYNOSI $2,000,030.00 -
Juliuat E. Smietmnkm, Prerew — P. M. Wojtalewica, Dyrektor
YT AJCI F« Szy|lcartV2 kraju i do kraju na wszystkie ffhie najtaniej.
Paazporty się załatwia.—Ja i moji zastępcy jesteśmy
pomocni w całej podróży. — Wy tyłka pieniędzy do kraju może być wypłacona w
Amer. dolarach lub krajowej walucie. ~ Sprawy notaryalae ułatwiam fachowa — Zmiana pieniędzy
Informacyr brzplahie I. HERZ, Bankier i Notaryuaz, 224 W. 34th St., New York. N. Y.

xml | txt