OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, February 23, 1922, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1922-02-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

r
TU
“ZGODA
99
OltUtlt
POLISH NATIONAL ALUANCE
ot u* w. a. «c a. A.
WCBKLT EDITIO!!
n* uly
U tB«rlW tUI
la »wfj
Ctioa
1406-1408 W. DirUan St
“ZGODA”
Orgaa Zwl*tka Saratawaga
r«ł«ktoff* w (H. ZJ«4a.
WYDANIE TYGODNIOWE
1406-1408 W. Dirlslon 9L
OUCACO, 1LL.
lM>,aft«h« Pul OfftaaaftCUur*
• wtUH far la adłaUą la
Chicago, 111., 23-go Lutafo (February), 1922.
No. 8
Rok (Vol.) 41
Do dzieła Związkowcy!
lak nu związkowcom it
związ kowczynjom wiadomo
/ odezw sekretarza icncral
i organizatora* Ż. X. P.
w - 'dę i-go marca rozpocz
nie 'ie kontest werbunkówy
\t eelu zdibycia jaknujwię-j
cci członków nowych dla
Związku Narodowego Pul
'kiego. Kontest ten trwać
u;d/ic przez całe cztery mie-,
siące od i-go marca do 30-go
c/erwca r. b. o cenne nagro^j
Jy. k'tóre rozdane .będą or
gani/otorum, którzy w tym!
c ierottiicsięcznjnn okresie
1 a i \n ięccj zdobędą nowych
c/ł"iików. O nagrody te po
kusić się warto, gdyż są cen-’
m\ a nawet gotówka będzie
wypłacana tym organizato-,
•m, którzy najwięcej człon-1
k»\i zdobędą i pieniężnej na-!
grody zażądają.
< > ik nam już wiadomo z
liftów nadsyłanych do rc-!
dakcji, grupy i pojedynczy |
członkowie zamierzają
w/iąść udział w tymi konte
'eic z całym zapałem, nietyl
ko, by zdobyć nagrody, ałe i
pomnożyć nasze szeregi. Po
przedni kontest przysporzył
naszej organizacji kilka ty
sięcy nowych członków, któ
rych w inn^ .sposób trudno
łohy zwerbować. Obecny
kontest, jaki się rozpocznie
pierwszego marca będzie
więcej interesujący, gdyż
jest lepiej ułożony, nagród}
si w iększe i cenniejsze ora/
zapał między związkowcami
niezwykły. Gdyby wszyscy
związkowcy i związkcrwczy
nic z całym zapałem wzięli
udział w tym konteście, to
-zeregi nasze mogłyby się
podwoić jeśli nie potroić w
tych miesiącach kontesto
wych. Każdy z nas bowiem
ma jakiegoś krewnego, przy
jacielu czy znajomego, któ
ry je>zcze do Związku nie
należy, i łatwo go może
zwerbować jeżeli zechce, po
'więcając nieco trudu nad
przekonaniem go, czcinu po
winien należeć do organiza
cji pol.deiej, a zwła-szcza ła
niej. jaką jest Z. N. P., który
ma szlachdtne zasady i cele,
który nietyHco sumiennie
w\ płaca sumy pośmiertne
spadkobiercom po zmarłych
członkach, ale niezmordowa
nie pracował i pracuje dla
Polski, oraz szerzy oświatę
między naszym wychodź
twem.
Niech tylko każdy związ
kowiec i zwńązkowczyni,
którzy mają dzieci nie matę*
'■■< e jeszcze do Związku,
" prowadzą je w nasze szcfc
kr*. <» już liczba nowych człon
*\"w wzrośnie do kilkad/ic
• ti tysięcy. A <hyt>a rodzice
If|ii.i tyle wfpływu na swoje
<lzieci. że niojęą je wprowa
dzić tam, jjd-zie sami należą.
Leonie system ulbc/pic-j
' 'uiia się w Zw iązku został
U epszouy, gdyś mosina się
ubezpieczać do dwóch lysię
rv dolarów, a także mrrżtia
" jmnwać pointy na 20 lat,
/;*tem je^t to dogodne dla
ł| i -l/ieży i chętniej (będzie
'• ma garnąć w nasze s/e
:<«s'i niż przedtem. Trzeba;
wytłumaczyć to mło-i
(jzieży, a napcwno się ją po
zyska.
I*oza tein są jeszcze setki
tysięcy naszych rotiaków.
którzy idą luzeiu i do żadnej
organizacji nie należą. Mię
dzy nitlli grasują agenci
obcintarodowych organizacji
i kompan ji ubezpieczenio
wych, łowiąc ich tysiącami
w swoje sieci złudnymi obie
tnicami, i sprzątają nam
członków z pod n«>sa. dzięki
naszej opieszałości i niedbal
stwu.
Kon test związkowy nad
chodzi, wdęc do dzieła związ
kowcy i związkowczymie!
Współzawodniczcie w tej
szlachetnej pracy werbunko
wej i pokażcie waszą dba
łość o rozwój organizacji, do
której należycie, bo to dla
waszego dobra *na przy
szłość. leżeli liczba członków
w Związku stale nie będzie
wzrastać, ale się zmniejszać,
natenczas Ibyt organizacji
będzie zagrożony, co przy
niesie szkodę nam wszyst
kim. Związdk wałczyć musi
z wielką konkurencją nietyl
ko ze strony organizacji pol
skich, ale głównie innonaro
dowych, które mają całe sfo
ry dobrze płatnych, a wy
mownych agentów, puszcza
ją ich między polaków i ci
łowią naszych obietnicami,
jakich żadna organizacja u
bezpieczeniowa dot rzy mać
nie jest w stanie.
/wiązek fałszywych obie
tnic nic daje i nikogo nie tu
mani. Rzetelnym jest i do
czego się zobowiąże, to do
trzyma. Nie pokrzywdził do
tąd i nie pokrzywdzi żadne
go spadkobiercy; wypłaca
pełne sumy pośmiertne, bez
odciągania jakichś “długów”
z certyfikatów. jak to czynią
inne organizacje. To trzeba
tłumaczyć nienależącym do
ZwiązJku i tern ich się zdobę
dzie. Wyjaśniać im ideowe,
oświatowe i humanitarne
cele Związku: wskazywać na
to, co dotąd ten Związek u
fundował i co jeszcze ufun
dować zamierza, gdy nas
będzie większa liczba.
Zabierzcie się związkow
cy chętnie i rączo do pracy'
werbunkowej w tych czte
rech miesiącach kontteało
wych, a napewno praca wa
sza wyda obfite plony dla do
bra Was samych. Związku.
Wychodźtwa i Ojczyzny.
Czas, abyście pokazali, co
możecie zdziałać!
ZAKAZ WYSYŁKI WAGO
NÓW.
Wobec tego, i/, w NirneMch
zatr/.yinuno !MXW wagonów po!
ukich — Ministerstwo Kolei /hkm
/.zło wyiijlm'1 wagony /a granicę
niemiecką !*e/ upewnienia aię co
do icb zwrotu. Oczywista, wywo
łało to OMetne utrudnienia dla
przemysłu w iełkopniakiego, ale
starania kupców i przemysłowców
poznańskich o cofniecie zakazu
nio zostały u w/ględnionc ze
względu na możliwość dalszej,
czasowej utraty taboru kolejowe
go, który dotąd nie wystarcza na
potrzeby kraju.
Kontest o pierwszeń
stwo w Związku
Podaliśmy swego czasu zawia
domicnie grupy 694 Z. N. P. z
Chicago, III., że ta ogłasza kontest
o pierwszeństwo w Związku. cq do
licasby członków i stawia $00.00 w
gotówce dla tej grupy, która w o
znaezonyrn czasie Wdzie liczyła
najwięcej członków.
Wyzwanie to bardzo śmiułe, bo
grupa 694 nic należy do najwięk
szych i stoi dopiero na siódmym
miejscu. Zatem o dość znuczuą li
czbę gonie musi grupy liczniejsze
*— a jednak wyzwanie rzuca, bo
wierzy, że wybije się ua pierwsze
miejsre.
Wiara ta daje też nam pojęcie o'
zapale., jaki panować musi war ód
wszystkich ezłonków grupy 691 i
gruntownym przysposobieniu się
do akeji werbunkowej.
Ponieważ konlrst ton upfwne
obudzi szersze ubitrr^onaRit1,
poniżej podajemy -wykaz grup i li.
etbę »<*h członków w dniu 1 styec
nia b. r., które dogonić i przewyż
szyć poNt«no\«iła grupa 694:
ifłr. członków miejscowość
4.'i0 — 577 — Kdwardsvillo. Pa.
20f» — — Pittsbnrgh, Pa.
76 — 527 — St. Louis, Mo.
1*4 i_ *W _ So. Chicago, IW.
f»2 — 432 — So. Brookly n. N.Y.
699 — *123 — Bayoune, N. .T.
694 — 398 — Chicago, Tli.
Zatem grupa 694 musi zdobyć
179 czlouków, aby dorównać gru
pie 430-ej. A, re Hpodziewać aię na
leży*, iż i tamte grupy nie będą
próżnować i obecnie, w czasie kon
tesłtu takie, zabiorą się do roh«*ty,
przeto ciężką walkę będ/.ie miała
grupa 694-ta. Ale, powtarzamy —
kto chce. wszystko możo, więc i
grupa ta, jeżeli raz powiedziała
“chcę” — wierzymy — swego d<»*
| kona.
Więc baczność! Bo byłby tylko
wstyd...
W przypuszczeniu, żo i grupy
mniejnzc mogą zapragnąć przesu
nięcia swych stanowisk na wyż
sze. poniżej podajemy list,* tych
grup. które liczą po 300 i yieccj
' członków.
'f»r. członków miejscowość.
145 — 395 — Nanticftkr, Pa.
i362 — 379 — K. 4'hiengo, Ind.
1142 — 366 — Nanticokr, Pm.
38 — 362 — Buffalo, N. Y.
1138— 359 — Pm nafcie, X. J.
[ 60 — 353 — Baltimore. Md.
36 — 850 — .lersey Cite X. J.
1 164 — 348 — Hartford. Conn.
i 840 — 313 — FMenhora, Pa.
, 9 — 3.39 — rievc)aml. O.
1476— 339 — Milwaukee, Wis.
14e*4 — 329 — Plymouth, Pa.
702 — 329 — Chieopee, Mow,
(364 — 321 — Mt. Pleasant, Pa.
532 — 315 — Seranton. Pa.
J*77 — 308 — Chicago, III.
' M9 _ 304 — Toledo. Ohio
l 649 — 300 — iMroit, Mieli.
Podana powyżej lista członków
obejmuje wykaz z dnia 1 stycznia,
1922 przy zamknięciu rocznych ra
, jmrtów.
.laki więc wyka/, będzie po zmoi*
1 knięeiu kontesfuT
I Apelujemy więc do grup. by
nie dały się wyprzedzić i nie oglą
dały aie na ostajiie dni, a na ty cli
minet zabrały aie do pracy 1
j Cauj duch — Związkowcy!
Dzitnnik Związkowy tylko
15.00 raczaia.
Promjt wartaśai $1.00 za
raezaą pronumoratf.
Notatki Organiza
cyjnel
Konteat już za pasegi. Czy zro
biłeś Bracie Związkowy postano
wieni© ilu członków pragniesz
(zdobvó t Przejrzyj listę nagród i
wybierz jedną dla siebie, a potem
zabierz się do roboty.
• • a
Za przykładom Związku liaj
rozmaiaze organizacje poczynają
wprowadzać u siebie i kont osty i
liO-letnie ubezpieczenia i Wydzia
ły Małoletnich. To im wolno i
nikt im za zło tego nie bierze. I
nawet cieszymy się z tego, żc u
mieliśmy pobudzić <ło roboty in
nych. Alo — jeat pewne “ale”;
Otóż z kiłku juz stron otrzyma
liśmy zawiadom enia, że organi
zacje te zamiast pilnować awego
własnego interesu, a prowadząc
agitację, wykazywać swoje dobro
strony, poczynają atakować Zwią
zek. To się uprania podobno na
posiedzeniach i /ubraniach towa
rzystw owych organizacji.
•luż poprzednio zauważyliśmy
w kilku orifdowyek organach pe
wno napuszone insynuacje, skie
rowane przeciwko inąynt organi
zacjom polskim; niezgodno a pra
wdą i sprzeczne /. prawem, a przez
to niewykonalne frairsy — ale,
ponieważ były* beiinarnnc, mil
czeliśmy. .Milczenialto jednak
zdaje się rozawebwattftamtych.
* « w
Zaszło już kilkanaście wypad
ków, ze na pewnywh zebraniach
dowodzono, aby do Związku nikt
nio wstępował, bo Związek to
MM berotyki i uiaaony; ie na
certyfikatach *4 długi itp. Ale ci
sami ludzie zapomnieli doda**, że
ich organizacji nie wypłaca peł
nych Mini, wykazanych na certy
fikatach; że organizacja ich pu
ściła nie na niebezpieczne wody
giełdowe i ogromnie ryzykowną
giv na “zwyżkę” i "zniżkę” itp.
1 eksperymenty.
• • •
I Z innej znowu organizacji —
jak iimiii donoszą ze stanów
Wschodnich — dowodzą, że Zwią
zek "/wąchał się z księżmi” i
“atał sie klcrykalny m ”, przeto
wstępować do niego nie pow inni.
Zapominają ziiowh • ci panowie
dodać, jaką jeat wartość ich cer
tyfikatów, jaką dają gwarancję
wypłacalności i jak długo utrzy
mają aie przy tych opłatach. O
teui ani .słówka.
Air frrają na nerwach Judzi nie
świadomych i nienrjcnt ująeych
nię w położeniu. W ten sam apo
*ńb prali na nerwach najrozmait
szego patnnku naciągacze róż
uych rouzich. Hishoffów tak dłu
aż pnuanągali naiwnych na
duże miljony dolarów. Nie mówią
oni zazwyczaj o właściwym intc
re*ic. ale uwagę owej ofiary zwra
‘•a ją w inną stronę, byle nie do
tknąć tego. i czego nie umieliby
oię wytłómaczye.
• • • •
•lak nędzną i nieuczciwą jcot
ta walka przeciwko nam, dowodzi
chociażby to, że jedni chcą prze
kona>- ogół, że //wiązek jcot here
tycki, dnidoy za*, że /wiązek jcat
klerykalny. f to zakaptiirzonr
głowy nie chcą, czy nie mogą zro
•zumieć, że /wiązek nie jest ani
jednym, ani drugim, bo /wiązek
jeet. tylko i jedynie po takim, —
jest narodowym.
• • •
Na tą wiaónio agitację "in
nych” zwracamy uwagę ifco/.irh
organizatorów. Odpowiedzią na
»e wszystkie zarznjy i insynuacje
uiech będzie zdwojona praca wer
bunkowa. Niech inni krzyczą, a
my róbmy, radząc każdemu, by
zapisywał się do Związku, gdzie
ma poza sobą około sześciu iuiIjo
nów dolarów rezerwy i zagwaran
towaną wypłacalność certy fika
tów w polnej wartości.
• • •
Tym zaś wszystkim, którzy lak
nami aię interesują powiemy tych
kilka słów, tak na ucho:
1’zyż, do lichu, na korzyść
swych organizacji nic macic nie
do powicdzeuia, że uciekacie się
do oczerniania drugich?
Czyż wy, ludzie tdzisiejszy eh
czasów, sądzicie, że oczernialiietn
przeciwnika wybielicie siebie?
Wzięliście od nas kilka dobrych
przykładów ubezpieczeniowych i
agitacyjnych — przyjmijcie i len
jeden :
Mówcie o sobie lo Wszystko, en
macie Jo j*owiedzenia, tak jak my
to czynimy ale tylko o sobie,
innym dajcie spokój, bo gotow i
suiy uw ierzyc, że o sobie nie ma
cie nic dobrego do powiedzenia!
Czym jest Związek Narodo
wy Potoki?
Dla obrony polaków w Amery
ce i dla pracy dla Polaki, został
zorganizowany przed z ♦córą 40
laty Związek Narodowy Polaki.
Skupi! on pod swym sztanda
rem olbrzymią ma-ę wychodrtwa.
bo przcs/lo 140.000 członków
mężczyzn, kobiet 'i dzieci liczy
dziś w swych szeregach.
Dla sprawy, odbudowy Polski
położył Związck*nie dające się u
jąć w cyfry zasługi, a rozwój ży
cia polskiego w Ameryce przz
spieszył o cale dziesiątki lat.
Przez, czas swej egzystencji bu
dził życie społeczne i kulturalne,
tworzył placówki oświatowe,
wpaja) wiarę w przyszłość naro
du. wcielał w czyn hasła wolnoś
ciowe i hojną dłonią rozdzielał
pomoc finansową tam, gdzie po
mocy tej potrzebowała Ojczyzna.
’Na^rcle te wydano z górą trzy
mil jony dolarów.
Pomoc Związku zna dobrze
Małopolska z czasów powodzi i
pożarów ; zna Wielkopolska z
czasów' prześladowań wrzesiń
skich i wywłaszczenia: zna i Kró
lestwo z czasów ostatnich: zna i
Śląsk, a nawet mroźna Sybcrja.
aic pomoc związku znają naj
i lepiej te tysiące wdów i sierót.
Wtóre otrzymały po zmarłych
swych żywicielami sumy, na ja
kie ich mężowie i ojcowie b\1t u
bezpieczeni.
Trtn bowiem wdowom i siero
tom wypłacił Związek z górą
$rz.ooo.or»o spadku asekuracyjne*
ęo
Czytajcie “Dziennik Związkowy”
POSEŁ WL okABBKl O ETA
PACH REPATRJAOYJNYCH.
Równe* Nadzwyczajny komisarz
dla wpraw rcpatr.htc.ji p. Włady
sław Orahski udzielił następują
cych informacji:
Przyjazd p. nad/wyczajnefr" ko
misarza tln Rów-nego miał na celu
ustalenie planowego postępowania
na otaipie wr Równem, aby przeetał
on być siedliskiem /ara/y i odpo
wiadał swemu zadaniu.
W Równem stwierdził korni
sarz przeładowanie etapu rep**
tr.jantami, które jednak z knżdyrr
i=g==.. i i i- gagagMJiMiu.
$60,000 na nagrody!
W poprzednim* numerze “Zgody" zamieściliśmy wezwanie do
wszystkich członków i członkiń Związku, by, nie zwłócząc, na
tychmiast zabrali sią do pracy nad werbowaniem członków dQ
swych grup.
Na nagrody za zdobycie członków przeznaczono ogromni
sumy pienifdzy, bo z górą sześćdziesiąt tysiący dolarów zostań ii
rozdanych dla tych, którzy zdobądą członków do Związku.
Wamnki kontestu opiewają, łe całe w stąpnę, a wiąc po dwg
dolary od każdego kandydata otrzymuje organizator czyli ten«
kto członka zdobądzie. Oprócz tych dwóch dolarów otrzyma na»
grodf. jak ogłoszono w warunkach konstetu.
Innemi słowy, kontest zamieniony na gotówką przedstawią
sią w ten sposób:
Za członków wstępna
250 “ $500..
175 “ . 350..
100 “ . 200.
85 - 170..
75 “ 150..
65 “ 130..
50 “ 100..
40 ** 80..
30 ** . 60 ..
20 “ . 40..
15 “ 30..
10 “ . 20..
nagroda razem
...$200.$700.00
... 150 . 500.00
... 75 275.00
... 65. 235.00
... 60.210.00
... 40. 170.00
... 30. 130.00
... 25. 105.00
... 20. 80.00
... 12. 52.00
... 10. 40.00
... i medal pamiątkowy
JMt to niebywała sposobność zarobienia kilkaset dolarów w
przeciągu czterech miesięcy kontestowych. Ze sposobności tej
skorzystać powinien każdy Związkowiec i Związkowczyni i zabrać
się szczerze do pracy.
Zwraca się uwagę, że wstępne zatrzymuje zaraz organizator,
a nagrodę, jaka przypadnie dla niego po skończonym konteście
może otrzymać w przedmiotach ogłoszonych, albo w gotówce.
Liczba* nagród nie jest ograniczoną. Jeżeli dziesiąolu organi
zatorów zdobędzie po 250 członków, — to dziesięciu otrzyma pier
wszą nagrodę. _. -
Jeżeli dwudziestu zdobędzie po 175 członków, — to dwudzie.
stu otrzyma drugą nagrodę itd.'
Do dzieła więc wszyscy!
Zdobądź każdy dla siebie kilka set dolarów—bo ci się przyda.
Lista zmarłych członków Związku Na*
rodowego Polskiego
raportowanych w ubiegłym tygodniu, od 12-go Lutego, 1922
do lS-go Lutego, 1922 włącznie.
No.Or. NmtIAo J iul^ zmarł.
Panońska Anna.
/adtaraka Marja .
Roazak Katarzyna.
Hybarczyk MLcJiał .
UronwaJd Krum-iazka ...
OlektOł-wicz Aleksander,
Jarz*l>ek Jan F. ..
Waictel Wojciech .
Stać Józef .
Lach Teofil .
Sobieraj Wojciech .
Gołomnaki Józef .
Przjbyłoweki Marjan...,
Hurnran Marjanna .
Marek Kranciazka .
Markiewicz Antoni .
Paradowski Piotr.
PobtacbowHki Prane.
KniszylWki Wiktor .
Kota Winceuty .
(zoenoweka Jul ja .
Anzklar Tekla*.
Ołowmik Antoni .
KojHelwkl Htunieław ....
Stefańska Marjanna.
Bal .Maciej .
flllar*ka Antonina ,.
rt*to*Tłn Tnmaaz.
Pawłowski Młkloa.
Warhonr.«kł Józef.
Zmuda Marcin .
lilak u paka Pelagia .
PokorńWI J6r.of .
ftaałajkn Karol.
88
108
147 1
218 |
438 :
994
1018
1120 1
1833
2064 |
i
»• j
1341
362 I
1313 \
67
143
240 !
302 j
337 I
369 j
44Ó '
Ó03 I
ńOS I
W2m |
539 I
700 (
>133
1188
1303
1275
1921
Data śmierci
8 lutego 1922 '
10 lutego 1922
5 lutego 1922 1
9 lutego 1922 1
9 lutego 1922 '
8 lutego 1922
7 lutego 1922
1 lutego 1922
7 lutego 1922
5 lutego 1922
30 utyciu. 1923
11 lutego 1922
8 lutego 1982 '
12 lutego 1922
8 lutego 1922 !
l«t lutego 1922
' 8 lutego 1922
14 lutego 1922 '
10 lutego 1922 I
12 lutego 1922 I
1ó lutego 1922 !
13 hitego 1922
7 lutego 1922 1
13 lutego 1922 !
1 7 .lutego 1922
11 lutego 1922
12 lutego 1922
24 etycui. 1922 •
13 lutego 1922 !
13 lutego 1922 I
13 lutego 1922 j
11 lutego 1922 '
4 lutego 1922
24 atynn. 1922 I
Miejscowość
Mt. PleaiMUit. Pa.
Chicago. 111.
Nanticoke. Pa.
Hudeon, Pa.
Stmtor, 111.
Weet Allla. Wis.
Crahtrec, Pa.
La Porte. Ind.
Brooklyn. W Y.
Heaver Palla. Pa.
Bay tHty, Mich.
-\osark, N. J.
Mhmeapolta, Minfl.
Wllurington. Del.
Kaat Cblcugo, lud.
Ho. Omaha. Nebr.
Chicago. 111.
Clevcland. Uhlo
Ciociami, Ohio
Uurneaboro. Pa.
Chicago, 111.
Collinerllle, Conn.
Jeraey CUjr, X. J.
Chicago, 111.
lludaon, Ta.
Ilolyufcn, Muss.
Dupont. Pa
1xm Angeles. Callf.
1\ alsemlnjrg. Colo.
TMtiaburgh. Pa.
Iluehronal, Pa.
Toledo. Ohio
Clereland. Ohio
OtaMgport, Pa.
LISTA MAŁOLETNICH
fc"» Ma*y)f<rł«v ManMkwi. ,,1
171 Mli^U CtMltw .I
3.V> | Chnł« />rt*kl Ulwąrti .j
Ml ( M*rfv*ktH Joanna.j
6* | lAftak Anielą. ..|
2* fal<ła. 1921 t Krt rhłr»gr«, |1|.
H 1«(*ko 1922 I CJevHand. Ohio
# liitrio 1922 | fhiry*>m. Pa.
1S luŁein 1923 ' Wilk** Bam, Pa.
8 h*«4|i> 1*22 | Molyokc, Ma**.
dniem zmniejo/a ai?. .luł obecnie
z dotychczasowej ilości 9,000 re
patriantów ipoznatnłn ty lic o 4.000.
Wydane zarządzenia mają «k»pro
wadztf do atałej ilośei 3,000 repa
•rjantów. Stan Militarny był fa
talny.
Na jednym łóżku wieściło nie
on wmiopn dzieci, oWnie już
•ylko po troje dzieci lub dwtjeh
| doroełich. JŚmierfelnoać wśród
dzieci i atarców <lu/a. Pomocni
i-./yeli oritHnizacji na etapie dzia.
la zbyt wiele, wobec </e*o ilośó
ich bfdzie mimiała wiedz zraniej
■żenili, ]*ob*ka - amerykański ko»
rnitet. pomocy dzieciom działa bar
dzo dobrze. Wojrółe w całej akcji
dotychczasowej brak było skoor.
dyno* anta zarządzeń.
ZWIĄZKOWCY
POZNAJCIE SWOJE
WŁASNE PISMO
CZYTAJCIE
i ROZPOWSZECHNIAJCIE
“DZIENNIK ZWIĄZKOWY"

xml | txt