OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, August 17, 1922, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1922-08-17/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

Grapy, które zapłaciły podatek do Z. N. P.
w miesiącu lipcu, 1922
I.. 151.08
2. 58.70
s. 2««.n
. 4.20
4. 125.15
«. 70.22
T. 88.40
•. 30530
U. 238.1T
. 243.01
14. 331.1*
17 . 04.5 ‘
18 . 32005
10. 48.70
20. 103 00
1 . 11.15
2 . 250.33
* 25. 122.08
0. 88.53
8. 18488
30. 237.00
1...^.. 180.30
2. 122.20
3 . 20.25
6. 00.08
0. 381.03
8. 410.71
3. 17.32
41. 10855
. 100.52
' 8. 141.21
, 4. 248.42
0. 140.82
0 . 20.34
51. 222.84
2 . 427.24
3 . 128.78
4 . 200.13
• 0. 40.83
. 7. 307.83
- 00. 359.30
1 . 69.90
3 . 69.93
6 . 17.98
7 . 80.81
70. 8 17
4 . 91.92
8 . 539.18
7 . 171 98
8 . 28 63
81. 87.83
►. 2. 139.86
• 3. 264.18
4. 32.02
*. 19S.85
1 9. 46.58
90. 153 40
3. 20.28
6. 97 90
9 . 114.29
100. 127.22
5...... 74.47 '
- «. 23.75
110. 180.94
11 . 116.57
12 . 139.89
13 . 95-57
14 . 143 52
15 . 354.66
18. 113.93
120. 201.24
1 . 84.45
2 . 145.43
3 . 76.64
8 . 83.29
. 83.29
9 . 111.7*
130. 363.83
2. 97.04
4. 199.64
6 . 120.29
6. 108.61
7 . 92.31
8 . 224.22
9 . 174.45
140. 277 80
. 276.31
1 . 109.72
2 . 389.04
2 . 237.-0
4. 105.99
6 . 429.28
«. 135.46
7 . 282.44
„ *. 60 66
9. 98.92
153. 112.31
4. 206.01
«. 91.07
7 . 38 09
8 . 97.83
9 . 168 45
*"160. 112.00
* 2. 118.67
3 . 49 50
4 . 64.00
U* 5. 81.12
6 . 30.62
' 7. 44.90
8. 302 94
• . 140.88
"71. 188.84
- 2. 183.34
6 . 40.62
6. 157.29
T. 96.31
. 8. 83.22
8 . 141.27
180. 321.39
1. 54.73
3 . 183.56
6. 164.09
7.. 261.18
8. 228.16
9 . 66.52
190. 305 17
L 2. 38.23
». 79 90
4 . 7194
B. 74.59
». 11.81
800. 34.65
^ 1. 17.77
3 . 108.15
4 . 113.93
B. 609.69
* . 210 71
9. 186.01
210. 100.51
11. 17.78
12.. .#*. 130.52
13.. .... 74.60
16.. 100.26
17 . 107.00
18 . 227.04
10.. .107.22
220. 20.67
2 . 41.10
4 . 222.35
5 . 54.42
6 . 102.14
7 . 64.20
230. 43.00
1 . 75.87
3 . 70.60
4 . 200.60
6. 145.60
6. 219.08
0. 152.30
241. 27.17
2 . 1620
2. 40.36
6. 41.77
6 . 22.87
7 . 8.60
2- 112.44
0 . 22.96
250. 28.41
1 . 79.78
2 . 126.ll
3 . 144.62
4 . 22.68
5 . 69 26
6 . 27.57
7 . 131.06
. 4.75
2. 241.46
260. 172 26
1 . 149.62
2 . 102.56
4 . 54 95
R. 215.lt
«. 114.90
7. 112.48
770. 17.50
5 . 117.29
. 117.82
4. 341.St>
R. 9901
4. 59.69
7. 74.03
R. 43.45
9. 140 37
. 14037
*19. 34.01
l>. 11954
7 ..... 74 85
3 . 55.41
4 . 57.52
6 . 63.59
6. 90.00
». 209.53
290 . 46 45
1 . 47R1
2 . 37.95
R. 59.75
«. 234 10
T. 74.72
8 . S8.09
9 . 200.05
S00. 25.08
1. 171.95
8 . S3.45
4. 42.07
* . 79.73
7. 94.69
* . 228.49
9 . 187.78
11 . 115.80
12 . 85.63
15 . 164.95
. 148.93
16 . 20.92
19. 192.59
320. 66.77
2. 88.84
6 . 103.80
6. 120.16
7 . 305.22
* . 79.35
9. 47.24
330. 18058
1 . 87.11
2 . 78.04
4. 55.45
. 57.24
6 . 148 4)
7 . 189.41
8 . 147.38
9...... 208.04
140. 159.86
1 . 86.14
2 . 212 AT
3 . 35.0*
4 . 38.75
5 . 235.67
6 . 17.79
7 . 124.16
8 . 105.76,
350. 289.74
. 1. 10129
Z...... 192.99
3 . 10173
4 . 124.09
6 . 238.8)
7 . 13290
». 68.78
360. 26.48
1 . 115.69
2 . 422.83
3 . 177.80
4 . 341.60
6 . 225.11
7 . 26.89
. 26.89
* 8. 75.76
9 . 126.08
370. 151.42
1. 62.19
6. 76.09
6. 165.85
8 . 86.62
380. 169.60
1. 34.61
3. 231.08
Na Ran matysm cierpiącemu
Anioł 8tr6t tak rttcM:
Pan wysłuchał Twf modlitwy
Dobry wlamy eiłacsa!
Kap od Ojca Oroblewekiego
Reumatyczne leki.
A bpdiien adrów 1 ellny
1 wdilyctay n« wlakl.
Piaacla:
A. O. GrobleweU.
Plymoatk, Pa.
C«na wra« a podatkiem wojennym I
prseeyłky 9*M.
4 . 73.04
5 . 90.72
7. 155.41
4. 79.63
9. 122.72
391. 27.45
2. 114.42
4 . 44.04
5 . 121.10
4. 50.00
0 . 14.00
400. 247.74
1 . 66.93
2 . 77.70
4. 100.70
6 . 106.29.
4. 190.27
7 . 14.24
f. 205.21
0 . 73.57
410. 145.00
11 . 61.90
12 . 69.74
13 . 94.44
. 94.44
14 . 102.44
15 . 144.42
14. 173.74
17. 7.00
14. 64.54
19. 114.50
420. 124.34
1 . 44.64
3 . 44.24
4 .40
6 . 200.65
0 . 41.41
430 . 694.77
1 . 324.73
3 . 227.64
2 . 93.61
4 . 64.66
7. 249.18
9. 150.lt
440. 100.44
1 . 84.21
2 . 151.23
3 . 4418
5. 218.58
4 . 87.07
7. llT.Ot
9. 40.48
460 . 75.90
1. 8.77
120.00
3 . 52.07
4 . 284.37
5 . 14084
4. 101.94
7 . 184.80
8 . 208.44
9 . 53.74
461 . 128 95
3 . 57.90
J 4. 970.48
6 . 185.28
4 . 41.59
7 . 71.38
8 . 31181
9 .. 48 01
473. 94 36
3. 48 80
b. 4I.H
7. 159.78
S. «1.3«
9. 130.31
480. 73.32
1. M(l
. 52.00
. 53.00
2.. 37.57
f.... .. 48.00
4 . 383.14
«. 17.41
7. 89.43
9. 53.84
. 5384
480. 193 30
1 . 142.45
2 . 38.18
4 . 47.12
5 . 271.80
47.28
* . 103.34
500. 833.74
2 . 120.32
3 . 47.44
4 . 63.48
5 . 10.44
4. 141.34
7 . 88.12
8 . 188.69
8..245.24
810. 278.80
12..7-... 83.02
13 . 178.94
14 . 35.47
17. 4808
19. 93.08
521. 142.18
3 . 144.80
4 . 138 30
* . 201.89
«. 05.73
7. 73.23
«. 74.16
9 . 107.29
530. 27.02
1 . 03 98
?. 326.08
3 . 261.48
. 254.10
4 . 129.00
5 . 170.77
6 . 262
. 187.20
7. 31.81
3. 52.26
9. 112.90
540 . 00 21
7. 14.14
2 . 86.82
3. 180.80
«. 1181
* . 107 22
«. 47.96
. 47.70
7. 13062
* . 44.20
9. 61 91
. 4813
«0. 163 20
1. 99 97
2....T. 1229
3. 21 KU
6
6
7.
t.
».
560.
1.
i.
2
4.
1
6
8
8.
570
2
4.
5
4
7
8.

580
1
3..
4..
4 .
67*7
90 16
61.30
43.85
*4 00
160*7
361.06
22.81
128 7*
43.21
31 44
234.50
143 88
24 02
1*6.10
38 63
60 10
132 14
7*14
9 80
506 32
7101
12172
12 60
12.40
77 61
164 01
171.84
\
20.68
22.68
49 98
112.78
108.82
108 98
128.18
17.22
281.04
121.08
82.28
62.08
6840
18.88
24.07
74.88
428.82
68.00
22.12
108 88
20.78
163.67
201.78
12-68
24.18
86.06
86.04
82.66
168.80
161.42
142.87
201-81
122.83
118.68
161.68
64.06
64.67
34.33
127 01
41.04
107.44
9
•41
2
2
4
6
6
8
9
650
t
3
4
5
8
660
4
6
T
8
9
•70
1
126.25
<!»(
•499
34.89
39.25
146 56
4198
91.94
336.43
226 06
249.79
• 1 89
19.82
178.21
48.86
1*0.46
77.79
171.64
•248
283.48
34.40
78.22
•291
105.36
183 69
158 04
191.63
41.90
6507
143.56
14270
39.16
M®. 70.68
* . 57.19
4. 10217
4. *7 91
!.
* . 40.10
* . *6.91
220. 147.11
1 . MW
2 . 42.94
2. 12288
4. 699.7*
4. 77.64
7. 107 43
J. 496*
790. 72.63
2. 444.19
2. 44.57
. 44.57
4. 2141*
* . 6463
7. 178.18
* . 92.97
710 . 22.07
U. 114.14
12 . 170. W
13 . 51.99
14 . 3705
13 . 10434
14 . 846
. 861
I7. 103.90
1*. 140.11
19. *227
711 . 41 97
2. 36.87
2. 191.14
4. 66.61
4. 85.76
* . 20.89
7. 47 91
2. 14438
9. 183 83
730. 138.99
1 . 96 86
2 . 109.12
4. 22.67
2. 112.96
1. *182
2. 12.83
9. 6761
740. 81 81
2. 105 26
4. 44.10
. *0.49
4. 72.11
«. 115 09
7. 66.44
2. 118.78
* . 8.01
7M. 239.721
1 . 239.41
2 . 69.46
2. *289
4. *6.61
. 6111
2. 78.04
•. 12314
9. 4142
760. 67.10
2. 32.10*
4. 188 60
720
7>n
200
02 27
10022
77.27
70.04
110.02
100 24
24 09
12476
20 12
8207
22 75
>7 47
12 02
42 41
>226
24 62
1270
26 26
100 20
11212
20 14
104 12
>272
64 21
2067
122 62
23 12
SEVEKY IfftAKSTWA UTRZYMUJĄ
£n«tm it ** mud/ nu
/runwaye, nauuUys
wty+nymć litymi uąpoe
5 E V E R A 5
REGULATOR
t^awcnitwl 4li Uibt
m ^ocmą p lyiwiy pręr zwcinio
wM^fdi 7 przywraca
«teau.
cdmAn
Złpyfijci* «f apftc«
W F 5EVFRA CO.
n.DAH RAPIDS IOWA
4. 211.14
• . IM
113. 14.Ot
15. 4L3S
. 49.14
14. 99.29
124. 44.41
4. 4.19
1. 11.24
4. 71.42
7. 244.14
9. 37.71
•30 . 90.44
1 . 39.19
2 . 119.14
4. 44 41
7. 92.44
•40. 414.92
1. 22.59
• . 1111
IM. 42.35
1 . 10134
2 . 3094
. 30.84
Ł II 11
5. Ti.43
«. 59.74
. 69.73
T. 6*35
9. 63.25
•60. 109*0
i. 43 60
5 . 31.36
4. 139.T*
i...... 167.71
6 . 11163
7 . *0.»i
«. 36.87
9. 33.34
•T9„..,. 79.76
1. 48.43
3 . 64.65
f.. 61.10
6 . 160.57
7 . 344.80
• . 71.97
9. 17.41
850 . 99 61
1. 19.95
4 . 55.11
6 . 80.52
7 . 153.46
• . 31.58
9. 3178
890 . 53.97
1 . 65.33
3. 49.82
5 . 121.57
6 . 22.40
•01. 16213
5. 54.11
7 . 18.37
8 . 69.12
912. 316.93
18. 178*0
14 . 117.99
15 . 396.10
lt. 192.74
921. 47.01
2 . 243.98
. 239 53
6 . 171.11
7 . 182 41
935. 21.77
«. 22.02
* . 38 23
9. 19.31
940. 7.70
1 . 60.39
8 . 35 32
4. 130.43
9 . 132.96
950. 83.13
...... 93.66
. 36.10
2 . 79.99
3 . 28.89
4 . 97.84
5 . 14X3
6 . 39.13
9. 89.19
960 . 68.32
2. 28.17
6. 100.13
6 . 23.41
7 . 30.69
971. 60.39
2 . 60.84
3 . 69.60
4 . 10617
6. 102.71
6. 11262
8 . 67.74
980. 23.13
1. 11443
3. 36.33
5 . 11341
• . 82 87
9 . 42 46
990. 34 97
1. 96.19
4. 96 69
6 . 32.00
7 . 1154
. 11.64
4. 104.33
1000. 3102
1. 169.3*
3. 114
«. 69 70
1. 14111
. 117 33
•. 14240
1010. 113 41
12 . 1403
13 . 234 93
16.
14.
1020.
4M7
• 4 89
94.44
4063
41.99
18 94
79.14
, 146 22
. 92.68
, 4199
4064
. 111.43
1030- 22 23
27.64
9186
64 04
45 30
9. 29.01
. 99.01
2. 212.29
4. 33.99
9. 34.19
<. 30.17
7. 93.79
1051. 107.99
2 . 142.94
3 . 30.71
4 . 49.12
3 . 31.75
7. 237.59
1090. 52.40
(•••>. 52.40
1 . 75.43
2 . 1909
* . 99.17
4 . 99.43
5 . 27.79
T. 79.79
9. 96.27
• . 23.14
1070. 44 69
1 . 34 99
2 . 1379
3 . 40 01
5. 101.71
* . *4.00
T..'- 6182
* . 77.42
. 77.42
». 44.10
ioi?. rc.S7
4. 46.11
* . 23.01
1. 17.17
IW*. 1*4.00
1. 114.60
. 110 64
* . 45.41
4. 67 00
4. 5.50
1. 1*48
«. 17.71
* . 184.21
UW. 141.74
1 . 66.14
* . 17.14
7. 25.17
4 . 125.85
5 . 91.11
>11®. 34.37
. 34.37
11. 40.01
1*. 1210
13 . 132.75
14 . 82.14
15 . 24104
. 26004
IT. 105.60
1®. 87.30
Ul*. 11.06
2 . 15.43
* . 77.06
4. 66 55
* . 17.32
U*®. 35.03
* . 37.56
4. 33.17
1. 17.87
* . 314.11
<7 69
7 66
26 98
90.94
277.T0
9893
98.29
45.11
4181
2714
22 69
69.04
14.44
44 34
73.72
44.09
36.14
34.29
97.11
94.88
78 *8
71 77
61 39
62 •(.
49 91
101 57
24 21
24.19
30 19
149.53
31 68
124.70
4490
80 19
29 01
127.43
1068
107.48
42.46
1190. 23.it
*. 46 0*
2. 129 6»
4. 17.29
ful
s...
. •. »»7
12W. M 10
2. 21.20 I
J. 2 Ot.17
. 217.49
• . 41.71!
• . 199.0*
• . 1144
. 109 03
1*. 94 94
H . 49 44'
17. 78 44
!•. *2195
19*0. 12110
1...... 48 95
4. 100 41
7. 70.94 I
». 74.03
9. 34.94
»91. 84 43
• . 74 60
4. 3779
7. 40.92
». 2149
1240. 5889
1 . 143 49
• 126 67
ltt.Ot
•044
SS.»1
atf
St.lt
lO.tt
14. Ot
to.os
17.00
10T.lt
tt.««
SO.M
*0.11
tO. 70
01.00
SO.lt
40.1S
141.04
T...... 17.K
• . 42.41
im. 4iD
s. 114.14
4. U.44
• . 11.44
4. 111.41
T. 10.T1
1. 51.44
...... BI 44
IWO. 4711.
1. 41.04
1. T3.T1
1. 14.11
<. MOI
«. 17.1T
T. W.T1
IWO. 34.31
1. 135.10
4 . 71.10
5 . 51.00
1. 1134
». 83.37
1100. 11.41
1. 11411
4. 13.51
1. 1178
7. 24.01
». 24.11
. 3431
1310.- n.oi
U. 21.41
11. 17.02
15. 177.44
14. 40 33
17 . 115.31
18 . 47 43
.. 31.25
1*. 40.43
1320. 31.47
1 . 91.17
7. 47.14
2 . 1*04
4. 102.04
1. 1001
4. 43 21
7 . 44 44
* . 4191
. 48 H
1330.. 42.14
1. 41.01
4. 10.40
1. 47.11
7. 18.06
* . 123 44
».- 4211
1340. 42.50
1 . 44 23
2 . 21.21
* . 3103
«. 39.31
7 . 4*71
8 . 20.42
9 . T.71
1250. 3*43
1. 312*
. 31.2*
«. 30*1
5. 24.44
«■. 18.*5
7. UJ* .
8. 30.00
8 . 33J1
13*0. 35.27
1.. 31.90
2 . *7.88
5. 98.00
«. *4«4
7 . 3704
9 . 13459
1370. 1211*
1. <1.32
. <7 3*
3 . 115.9*
3 . *090
8 . 142 ‘L0
1380. 23*4
1 . 48 04
2 . 64*0
4 . SOI*
5 . 23 88
*. 1188
8 . 329 0*
9 . 12114
1293. 146 1?
6 . 43.78
. 41 68
7 . 41.43
1. 65 94
. 53.**
•. 44 0*
1400. 107 23
1. 69.4*
3 . 7*8
5. 77.01
«. 4183
9. 43 62
1410. 49.23
11 . 53 06
12 . 71.16
12. 36.71
li
18
142?
21II
21.M
35.06
8.76
*7*
1111
6332
S2»t
MOI
1161
76II
71 71
88
6200
1430. Tl.71
1. 17.13
1. WIT
V. 41.31
1. 111.71
1440. 41.10
1. 101.01
1. 11.13
1. ISO
4.
I.
•.
T.
0...«•
1462.
«.
......
®* ••••
•!!!!*.
1444.!*.!*.
1 .
2 .
4.
•.
T.
•.
6.
1470.
1.
*.
4 .
6..
7..
t..
14*0.-....,
3.
5 .
7..
1..
9..
1490..
2..
3..
4..
6..
4..
7..
J 4r.
1600..
1..
T.
t.
1530.
11.
17.
16.
14.
16.
14.
17.
1521.
5.66
. 62.66
, 61.74
, 66.46
, 64.61
1.66
67.16
, ' 66.10
64.64
, 66.76
146.64
71.66
66.76
76.41
46.06
60.60
70.60
06.64
14.66
10.62
66.46
16.66
102.54
60.11
40.40
46.36
205.10
32.64
11.06
32 92
3244
16.96
15.96
11661
37.25
70.42
112.50
40 62
62.64
126.96
61.46
66.61
10.27
35 16
46 14
19.59
5564
45 13
266.04
1647
161.63
141.66
1L61
34 66
144.72
150.16
984
684
13846
8663
46.44
S0 4«
89 60
87.05
1.04
7744
94 44
41.71
145.05
9.
1530.
».
4 .
5 .
•.
7.....
C.
2.
S.
4.
4.
7.
*.
1553.
1 .
9.
1540.
1.
2 .
9.
4 .
5 .
T..
t.
9..
1570.
7.
9.
9.
1511.
2.
i.
4.
1590.
• 02
1T.11
3160
22 34
•Ml
41 29
30 24
37.94
37J9
11173
42.01
112 49
23.13
27 99
94.49
91.44
T4.T9
7947
25.74
29 43
27.30,
94.77'
•27.90
29 94
9 58
2.23
• 22
2409
19 Ti
119.10
145.44
150.41
•0.14
44.18
35.93
14.94
44.47
44.47
13.94
1214
54.00
1453
1422
120 29
117 42
32.05
21.04
77.01
s. 53.77
4. >7.43
. tr.M
* . *1*7
* . 91.01
1001. 157.21
2 . 5ft.0«
3 . 33.04
«. 17013
1. 80.70
1011. 05 00
13. 42 04
13 . 4718
14 . 38 03
U. 3882
. 41.01
‘5”
“H. & R."
AltBRUtyCZM
Rewolwery
J5»
Rabunki zd
rłtją al« co
drlań. Jadloll ehcees
al* ochronie, nie
csadzaj ai et* obrabuj*, lecą
kup "H A R" automatyciny ra
molwar. Oto sposobne**, któ
rej nie powinno aj* porała**, Zwykła
'Wlworów joat
$11 00 kabdy. lecą my bed?!«my oprae
darw.e po $| M aby kaljy nd/l
da* jeden * ’
Sławno »H A R • a* ar Ob łona a do
■konalej etall 1 aa na « atraałAw.
wlajfc. wymień kaliber, ery 12, 12. II,
taktłe ety ebeot wykońrterla a niebie
akie] auli cay niklowe. Wytnij to onlo
stanic 1 pryyiit] do nao a twoim do
kładnym adresem 1 fbo w sn setkach
popowych na pokrycie pnoaytkł
?*•* •i?****** P«7 odbiorte. Rio twle
tajl—flM działaj! Wesystkie tomd
wlania « pora tranie etanów Zjedno
etonyeb naloty prsysta* t fotdwlt* »
póry.
Western Ar me Co. Dept. t
11M W. Chicago Aro.. Chicago, III. j
U. SS.01
&>. St.TS
1IH.. MjM
1. tt.94
s. st.ts
• . SS.44
4. 14.11
• . lt.7l
9. SS.lt
1M0. S.St
1. tai
4. 9.19
• . T.1T
T. 41-41
«. 1(SU
1440 . 41.44
4. 11.04
«. 1141
• . >4J4
1441 . 14.04
1. 44.11
4. »>H
...... !H
. 1.41
€. 11 TT
• . 47.11
1440 . 44 00
1. 44.41
1. 11.41
. 12.41
«. 14.71
7. 114.20
». 22.11
1171. 11.10
1. 11.11
• . 1011
7. 47.il
• . 47.44
». 45.11
. 44.11
1412. 31.14
1. 150.21
4. 1.71
1. 141.21
• . 21.41
1. 41.77
1490. 2411
.. 24.01
1. 24.10
4. 74.43
4. 44.44
4. 27.43
• . 43.12
t. 41.14
1702. 111.11
3 . 12.25
4 . 2540
4. 24.41
7. 21.11
• . 1-41
. 1-41
1710. 3201
11. 14.11
14. 13.17
. 12.17
17. 38.17
11. 15 24
1714. 22.77
4. 14.01
T_ si tl
• . 80 7*
• . 21 8?
1780. 11.88
S. 189.78
•. 99.88
7 . 4148
8 . 102 47
1748. 89 88
8. 9J8T
8. 84.49
8. 8498
7 . 44.93
8 . 28.84
1780 . 17 88
1. 67.sr
8. 49.48
8.. 74 18
4. 187 47
8. 4190
8. 48.88
». SCSI
1TM. UO
1. M.Sk
t. 1K.M
S. Sl-M
•. ur
>. US9
lTTt. «*.71
1. 111.33
t. 20.31
. 09.SI
A_ 26.SŁ
C. 71.(9
• . 39.19
1799. 23.79
3 . (.39
1. 10.39
4 . 49.39
9. 3.19
• . 1(49
1790. 33.43
1. (3.83
9. 31.79
9. 15.81
T. 43.77
9. 42.99
1301. 89.90
3 . 15.97
1. 10.74
. 10.74
4 . 47.83
9. 33.(7
7 . 43.34
9. 89.33
9. 13.97
1919. 43.(9
lt. 4109
19. 92.49
14 .. (9 34
15 . 73.13
1(. 79.73
17. 52.33
19. 71.84
1921...... 71.47
4. 38 33
8 . 37.14
t. 18.81
9 . 32.91
IMS. (2.49
. 4187
8. 22.13
T. 18.41
8. 28.81
1340. 34.00
1. 77.41 ,
3. 3.40 1
3 . 04 89
4 . 33.82
8 . 42.24
(. 07.82
7. 20.t>4 .
1980 . 29.1( 1
1. 28.93
9(25
4. 48.94
7. 1999
9 . 170.00
184<*. 99.32
1
4
T
9
9
1170
1
8
4
6
«
7
8
9
lttO
1
4
%
4
T

9
1190
20 41
20 07
17 SB
13 41
17 11
S4 10
44 71
8.64
166.60
89 14 ]
9861
7 24
90 00
1469 1
6.75
84 33
69.07
41.00
67 23
96.61
27.03
23 44
67.47
Wy" ajiu.
jjomux3«ju -1 t
n*a
*ov«us*
■Kh » «u X/
1$ e.
1 . 184.81
J.. 48.88
4. 83.17
•. 88.23
T. 18.88
t. 88.88
1888. 37.48
«. 18.88
t. 84.24
8. 18.38
1818. 28.88
11. 48.88
18. 21.88
18. 34.71
18. 41.34
18. 88 42
U. 48.88
18. 80.14
1821. 18.88
2 . 100.87
2...... 22.60
4. 34.2*
8. 76.20
1 . 101.83
830. 137.13
2 . 84.03
4 . 48.73
5 . 28.80
«. 25.88
7 . 33.18
8 . 22.85
. 24.13
9. 70.00
•40. Uli
1. 41.44
. 41.43
3 . 04.00
4 . 34.43
4. 41.41
7. 10.00
». 32 70
•43. 44.74
4. 41JS
T. 33 41
4. 34.34
•40. 39.30
1 *vi • • m 24.04
3 . 33.40
. 79.47
. 530
4 . 15.75
4. 4044
7. 40.40
t. 74 41
>. 90.39
irn. 20.10
a. 22.34
a. 7.14
5. 00.40
• . 44.01
9. 40 90
1010. 00.04
1. 10.04
4. 40.01
4. 11.04
. 14.04
4. 24.70
4. 20*07
• . 40.81
0. 18.0*
1400. 22.1*
1 . 40.41
2 . 39.01
4. 24.81
• . 13.44 «
7. 04.01
•. 20.40
9. 10.00 <
2000. 41.00 ‘
4...... -0.20 1
4. ?0.00 1
0. 07.00
7. 20.34 <
9. 39.47 i
2010. 40 88 .
U. 2*04 1
13. 00.00 \
13. 40.41 !
1
a
sot
m
204
IM)
511
11.71
*7.11
45.65
19.41
59.11
20.51
17.11
11.00
10.75
104.04
12.59
29.11
6.41
13.97
33.50
32.33
42.60
23.41
1211
19.91
MK.
4.
«.
I.
9.
1.
4.
4.
f.
T.
I.
M7I.
1.
' I.
4.
4.
7.
I.
1.
9.
S.
•.
T.
I.
t.
3050.
1.
I.
r.r.::
*.
T.
9.
9100.
9.
4.
*.
•.
nio.
n.
12..."v..
14.
5144
104.10
109.41
24-04
44.4?
114-44
4.40
43.94
4.92
14.14
59.44
45.04
41.94
3549
24.41
45.99
1449
40.11
44.91
15.39
22.27
U.U
22.47
4944
47.00
52.11
174/
'17.44
19.14
4749
4544
79.41
44.49
54.44
44.44
71.09
51.74
7541
54.90
44.01
54.94
7141
44.74
39.21
33.43
34.45
27.41
43.10
74.77
39 43
23.49
17.44
540
:s m
::.7c
14.14
MM
31.71
«.«»
68 45
34.81
12.02
11.98
16.92
16 9?
46.99
10 47
44 00
29 44
14 96
61.32
51 ii
1957
60 72
17.91
16 44
8 54
9 72
34.94
62.n3
68.37
17.40
20.67
20.54
15.29
162 01
20 63
20 46
31.78
31 83
60 87
40.83
133 20
28.06
10.48
18.48
40.23
38.44
15.87
6.87
1362
2136
16 81
45.00
18.36
Szymon Tardif s 8t. Agatha, Me.,
►iazet "‘Dra Piotra Gomoro jest
>ardzo dobrym lekarstwem. Od
gdy ja zacząłem używać,
de kaszlę więcej, a reumatyzm
trasata! mi dokuczać.” Ten do
trze znany preparat ziołowy jest
skarstwem orfaniezaym; działa
no akuteesnie na ealy organizm.
fie można ja nabyć w aptekach.
*iaseie do: Dr. Patar Fshrney &
kata Co., 2801 Washington Blvd .
!hieago, Ilu COgł i
Przyjaciel robotnika
>AIN-EXPELLER
| KOLEGIUM
| Związku Naród. Polskiego
w Cambrigde Springs, Pa.
j Szkoła Przygotowawczą i Szkoła Wyższa
iHIUMUllHlIMIIIIIłMIIIIlimillMmOtmil
Nowy Rok Szkolny
rozpocznie się dnia 14-go wraeftnia przy
wzmocnionych filach nauczycielskich i
rozszerzonym programie, pod kierunkiem
kapitana Wacława Gąaiorowskigo, pisa
rza polskiego
Zgłoszenia i wpisy Kandydatów przyj
muje się od dnia
20*go Lipca
Do azkoły Przygotowawczej KOLE
GIUM, knra dwuletni, przyjmowani ag
uesniowie. którzy ukończyli sześcioletni
lub siedmioletni kura szkół początkowych
publicznych lub parafialnych.
Do sskoły Wyższej KOLEGIUM, kura
czteroletni, przyjmowani są młodzieńcy,
którzy ukończyli całkowity kura ośmio
letni sskół początkowych publicznych lub
parafialnych, albo którzy zdadzą przepi
sany egzamin.
Młodzieńcy, którzy już mają jedną lub
wiąeej klaa ukończonych w innych Szko
łaah Wyiezyeh, przyjmowani są na pod
stawie atopni tych szkół lub egzaminu.
KOLEGIUM Z N. P. ma Wydziały;
AKADEMICKI, otwierający Abitur
ientom drogą do Uniweraytetów Amery
kańskich i krajowych w Polsce, praygo
towujący młodzież do zawodów wyawolo
nych, a więc na lekarzy, adwokatów, pro
fesorów, dentystów, aptekarzy, inżynie
rów itd. itd.
i HANDLOWY, zapewniający młodzie
ży wyżaze wykształcenie handlowe.
KOLEGIUM Z. N. P. zapewnia mło
dzieńcom, obok wytokiefo poziomu nauk,
opieką rodzicielską, wychowanie staran
ne a kształcąc studentów swych na dziel
nych obywateli amerykańskich, krzewi
w&ród nich miłożó i czeżó do jązyka-ojców,
do tradycji narodowych polskich
KOLEGIUM Z. N. P. posiada wzorowe
urządzenie szkolne, wychowawczo, dba o
postąpy w naukach i zabiega o rozkwit
gier sportowych, godziwych rozrywek, do
których każdy młodzieniec słuszne ma
prawo.
KOLEGIUM Z. N P. jest w STANACH
ZJEDNOCZONYCH AMERYK T POL
NOCNEJ JEDYNYM WYŻSZYM, POL
SKIM. ŚWIECKIM ZAKŁADEM NAU
KOWYM
Na żądanie. Dyrekcja KOLEGIUM Z.
N. P. wysyła szczegółowy Katalog na
nadchodzący Nowy Rok Szkolny i udzie
la pisemnych informacji i wskazówek.
Adres dla listów:
I
I
!
:
:
:
:
:
POLISH NATIONAL ALLIANCE COLLEGE
CAMBRIDGE SPRINGS, PA.
Ittllłllłli tlłMf

xml | txt