OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, August 24, 1922, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1922-08-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
u
ZGODA1
Polskie** w Bi CJ«4a.
WYDANIE TYGODNIOWI
•ktMitoA
14C6-1408 W. DhrMn
. CHICAGO. IUL
No. 34.
Chicago, 111.. 24-(o Skrpnia (August) 1922.
Rok (Vol. 41)
Winsząjemy i dziękujemy.
Komisarz Okręgu 5-go Z.
N P. na zachodnią część
anu New York ofb. S. K.
Kowalski z Rochester. N. Y.
donosi nam, że dwie grupy
w ią/kowe z U ego Okręgu
> heli o{|z iły srebrne jubileu
c. czyli 25 lat istnienia. Je
dną / mch Towarzystwo św.
Michała Archanioła, grupa
o; ta Z. P. w North To
nawanda. N. Y., a druga
I nv. Synowie Polski, grupa
*So Ń. P. w r>uffa'lo. N. \ .
Pierwsza z tych gnlp r»b
liodziła swój srebrny jubi
leusz dnia 20-go b. 4U. w Do
mui Polskim, 'n 'druga będzie
•beliodzić taką samą uroczy
tość dnia .V)?0 września r.
tez w Domu Polskim. Na
hic te uroczystości inbileu
zowe wydelegowane jostał
inko główny mówca i repre
entam 7.. N. P. szanowny
Komisarz Okręgu 5-go S. K.
Kowalski.
Żałujemy mocno. że z po
wodu odległości, kosztów i
braku czasu. nie możemy
być osofbiście na tjrh pię
knych uroczystościach i zło
'yć 6-woje życzenia grupom
iiHulaftkdm oraz *pn*dzi^lco
uać im za dtityciliczasawą
Toiną pracę na niwie naro
inwej i związkowej, więc
boi iaż przez łafrny “Zgrtdy”
przesyłamy im pozdrowie
nia. życzenia i pi^dziekę za
w^/yMjkb dobre, co d*la Oi
r/yzny i Związkiu czaiły.
O ile sir ‘dowiadujemy z
raportu nadesłanego nam
r*i /c/ Tirw. Svtio\\ ie Polski.
jar. .*Ko Z. NT. P. w Buffalo.
. Y.. Towarzystwo to zaio
>om* zostało dnia to-^olipca
'S-»7 go roku. Założyciela rrfi
ifgozbyli: \\r. Kurrmsłki, Fr.
Badowski, I. Wieczorek, J.
Pawlak. Igu. Cernński, W.
lei/ewęłki, f. Jerzrwyki. W.
Yatuszak. f. Miłun, T. Nie
iuelski, \V. Szmańda. A.
’ 'raiem, A. Adamczak, W.
'loch, A. Graczyk. J. Pysz
*/vtWki i T.. Adamczak. To
warzywtwo to ’ grupa chłub
nio się zapisał© na kar»tacb
liMnrji związlfowfj, -gd ytó
nic tylko gorliwie się karało
*> przyrost nowych rzjnn
ale nie szczędziło gro
'a na rele narodowe, gdyż z
asy Towarzystwa wyasy
gnowano przeszło $2.000.00
n-i sprawy polskie i oświato
" c. "raz zakupiło hond Pol
ni Pożyczki Państwowej
''■i Sioo.oo, a członkowie te
oż Pnhv. zaktrpifi 4ych bon
rl o\ /a smnę $2.300. Crłon
"" Tow. obecnie posiada
' o. w irm 87 mężczyzn i 72
kobiety; w kasie posiada
'40705. Do Wydziału Mąło
'etuieh przv tej grupie pr*y
*to sporą gromadkę dzieci.
Iłowem, gnrpa ta na polu
narodowym i organizacyj
ni vni była nader, czynną i
"ide dobrego zdziałała,
ł«*iecąc przykładom innym
J?r»»pom.
Raportu z grupy 395 Z. N.
w Nortb Top-aiwaińlda, N.
nic maimy, ale wiemy, że
' ' grupa była nader czynną
' 0,iarną w ciągu *wego 25
''tniego istnienia, (irupa ta
założona została 19-go sier
pnia 1^7 rolni. Głównymi
jei założycielami byli P. Wa
chcrwiak i T. J. Gostom-sAci.
Nie szczędziła ona grosza na
cele narodowe, oświatowe i
społeczne, oraz •starała się
goHiwie o rozwój Związku.
Raport z działalności tej,
pnrpy zapewne nadeśle nam'
jej seÓcretarz. a tymcza-sein o
graniczymy *się na przesła
niu iei życzeń i podziękowa
nia za dobrą, patrjotyczną
pracę.
Obecnie zaczęły się lata. w
których wiele grup związko
wych obchodzić będzie
srebrne jubileusze. Prosimy
przeto. abv nam nadsyłano
raport a z ich działalfro«ci w
ćwierćwieczu. byśmy mogli
to opublikować i' podzięko
wać ‘ka/dej grupie z osobna
za wszystko, co dla dolski i
Związku dobrego zrobiła
i Dwadzieścia pięć lat w wie
iczności. iest to kropla wody
w oceanie, lub ziarnko pia
sku na pustyni; ale 25 lat w
życiu poszczegafinych naro
dów lub organizacji, to do$ć
długi przeciąg czasti, w któ
rym zaszło wiele zmian.
Przed 25-ciu lałty Polska ję
czała <w kajdanach niewoli i
niejeden z członków Z. N.
P. nie wierzył, że się docze
ka tej Polski woflhei, złączo
nej i samorządnej z własnym
rząidem i wojddem i że sta
nie Ona w pierwszym rzę
dzie silnych państw. Wiełu
ze związfkowcółw nie d*ocze-l
kało tej wićfkiej chwili drie
I jowej, bo legli w zimnej mo-j
gile. Legli jedni z załorży
I cidi grup t^8o i ^05 Z. K. P.,
ale pamięć po nich zostanie,
bo oni wierzyli w przyszłość
PoUki i dla tej idei pracowa
li. Żyją jeszcze ich przyjacie
le i koledzy serdeczni i*ci
ćieszą się, ze irh praca naro
dowa nic -poszła na marne.
Żyją i obchodzą . swój inbi
leitsz, w 'którym i my. choć
młodsi od nfch, bierzemy
szczery udział. Radość ich
ieet naszą radością i du
chem związali z nimi, cie
szymy się serdecznie, że nam
jeszcze żyją i że robotę naro
iłową 'prowadzić będą dalej.
Cześć Wam drodzy Rracia
i •serdeczna podzięka za to.
coście dla Pcdslri i Związku
Narodowego Polskiego u
czynili. Cześć Wam. żeście
tu utrzymali dudha' narodo
wego i nie pozwoliliście nam
zginąć w obcym morau. Ca
ły naród pol«/ki mwsi uznać
i jirż uznaje waszą pracę,
która się okazała owocna, a
każdy dziś n/na je Związek
Naro<dowv Polski, rako naj
większą, najbardziej -solidną
organizację ipol«ką fu na wy
chndźtwie.
Cześć Wam nrrfi Bracia!
Nie ten dochodzi do względnej
samotności, kto duto zarabia, ale
ten, który dużo oszczędza. Naj
pewniej *xe i najlepszą oazczędno
ścią Jezt opłacanie, co miesiąc po
lisy ubezpieczeniowej na tycie w
Związku Narodowym Polskim. Ża
den bank, tadne przedsiębiorstwo
nie gwarantuje takich zysków.
Jak Z. NPw i
berpieczeń
■wym Wydziale U
Odparcie kłamstwa
Brat Jan Sambora, sekretarz
Gminy a8-tej a Okręg-u Korni sar
skirgo No. X w Hazleton, Pa., ta
kie do Zarządu Centralnego Z. N.
P. nadesłał zapytanie:
HAZLETON. PA. .
DO ZARZĄDU CENTRALNE
GO ZWIĄZKU NAR. POL
W CHICAGO, ILL.
Ponieważ niektóre piama pol
aki* w Ameryce doniosły, że Za
rząd Związku wyasygnował >5
tysięcy dolarów na ręce mistrza
Paderewskiego na 1 propagandę
przedwyborczą w Polsce, na po
siedzeniu Gminy No. *8 wHazle
ton. Pa. uchwalono zapytać się,
czy Zarząd Centralny wyasygno
wał daną sumę i z jakiego fundu
szu.
Z bratniem pozdrowieniem.
JAN SAMBORA, aekr. Gm.
803 Canon et. Hazleton, Pa.
ift-fo sierpnia. 1922.
Drugie zapytanie tej samej
treici nadeszło od brata Piotra
Iwaszkiewicza. prezesa Gminy
Nó. I. z Philadelphia, Pa., który
tak pbae:
Pfilidiiphk Pł, 14 sierp.. 192*.
DO ZARZĄDU CENTRALNE
GO Z. N. P.
Ja członek (rapy 393 Z. N. P..
a prezes gminy No. I. Z. N. P..
zwracam sif z zapytaniem do Za
rządu Centr., czy jest prawdą, że
Zarząd Centr. wyasygnował aj
tysięcy dolarów na zwalczanie
kandydatury Piłsudskiego, jak to
gazeta “Nowy świat** podaje z
dnia 9-go sierpnia, w No. atą-tym,
który to wycinek w załączeniu
przesyłam do przeczytania. Nie
czynię tego dla swego widzimisię,
■le jako Prezes Gminy No. I. je
stem atakowany, iż byłem poałem
ostatniego Sejmu w Toledo i jako
Prezes Gminy dlaczego milczę,
widząc podobne wybryki Z. C.
By zaspokoić bardzo wielu wzbu
rzonych zwtąrkowc&w, proszą dać
odpowiedź w organie "Zgoda" i
to w drugim tygodniu by było
zamieszczone, żeby przed posie
dzeniem Gminy mogli ewiązko
wey wyczytać tą odpowiedź i wy
jaśnienie, bo to mi wiele dopomo
że w mojej pracy. Posiedzenie
Gminy odbądzie się 37-go sierp
nia. Proszą mej prośbie zadość u
czynić, niech wszyscy sami odpo
wiedź, czyli wytłómaczenie wy
czytają.
Z bratniem pozdrowieniem,
PIOTR IWASZKIEWICZ,
Prezes Gm. No. I. Z. N. P.
Dobrze bracia zwięrkowcy z
Gminy No. I. i Gminy eR-mej u
ceynili, że odnieśli się z zapyta
niem wprost dó Zarządu Central
nego Z. N. P., a nie dali posłuchu
fałszywym, nikczemnym wprost
plotkom. Na zapytanie bsita Sam
bory Z Gminy sR-tej, tak sekre
tarz jeneralny Z. «N. P., który jest
odpowiedzialny ca wszystko, eo
pisze odpowiedział:
Ob. Jan Sambora. Sekr. Gm. a8
Związku Ner. Pol.,
803 Corsan »t.,
West Haźleton, Pa.
SZAN. PANIE!
W odpowiedzi na list Pański ni
niejszem mogą Szanownego Pana
oraz wszystkich członków Gminy
a8 solennie zapewnić, że Zarząd
Centralny żadnych pieniędzy na
politykę I. J. Paderewskiego nie
posyłał i posyłać ais będzio. Za
rząd Carftraloj pod iM|łfd«m po
lityki w Pałac* był, jost i będzie
boaalreauy, o ci ca stzmiają za
rauty aami ni* wiedzą a ooatn mó
wią lub kłamią z rozmysłem, aby
wywołać zamieszani# w wrogach
naszych.
Pieniądz* jakie opłacany po
jednym cencie miesięczni* na
Pundusz Narodowy, będą użyte
U tylko f(a takie oprawy, na jakie
Sejm XXIII polec# je użyć t Ko
misja Kontroli nad tymże Fundu
szem uchwali wypłacić.
Bądźcie pewni Szanowni Bra
cia, że Zarząd Centralny nie robi
nic takiego, czego miałby się
wstydzić, lub to ukrywać, ale
wiernie strzeże grosza wdów i
sierot i uczciwie goepodarzy, a.
z tej gospodarki daje Wam co
miesiąc wierne sprawozdanie w
“Zgodzie” i ogólne sprawoadanie
zda Wam z każdego centa docho
du i rozchodu na przyszłym Sej
mie.
Z bratniem pozdrowieniem.
JAN S. ZA WILIŃSKI.
Sekretarz Jen.
Ta odpowiedź sekretarza jene
ralnego Z. N. P. Tana S. Zawilin
•kiego, znanego z taktu i uczci*
\vo4ci. powinna wszyotkich rado
wo! nić. Piszący niniejsze słowa
był obecny na wszystkich posie
dzeniach Zarządu Centralnego Z.
N. P. i nigdy nie słyszał, aby coś
podobnego, jak ucjtnsknit pie
niędzy dla p. I. J. Paderewskiego
na jakąś agitację było uchwalane
i sam Paderewski o to się do
Związku nie zgłaszał. Nietylko
$25,000. ale nawet 25 centów na
podobny cel Zarząd Centralny Z.
N. P. nie uchwalił, bo chyba sani
wie. co robi i wie cohy go czeka
ło. gdyby podobny nietakt bez
wiedzy i woli ogółu związkowego
popełnił.
W tym wypadku fałsz jeąt
nikczemny i podły, a puścił go
pierwszy w kur* znany socjalista,
o zabarwieniu bolszewickim “me
senas” Bronisław Kułakowski,
znany pod przydomkiem “Kułak
żarłok”, wydawca pisemka "No
wy Świat”, sromotnie wyrzuco
ny za gałgaństwa z pism związko
wych, jako ich współredaktor w
swoim czasie. Wierzcie bracia
swojemu Zarządowi, który został
wybrany z woli ludu związkowe
go na sejmie, a me jakimś figu
rom i pod ciemnej gwiazdy o
nieokreślonej przeszłości.
Związek z centów z Was zbie
ranych na cele narodowe daje tam
ofiary, gdzie uzna za stosowne,
ale na jakąś politykę Paderew
skiego. Dmowskiego, Brylów, Wi
tosów Daszyńskich, M Oraczew
skich czy nawet Piłsudskich nie
da ani złamanego centa.
To chyba Wam wystarczy!...
ZGON KONSULA WŁODKA
IW Mona<-hjtrm. w Bswarjr
zmarł generalny konsnł polski j.
Włodek po dokonanej na nim o
peracji.
BURZA GRADOWA.
Częstochowa, — AV Blachowni
pod Częstochową spadł grąd wiel
kości orzecha, który wyrządził ol
brzymie straty. W fabryce "Bla
chownia" wybite zostały wszyst
kie szyby. W polt* zboże.zniszczo
ne. Ziarna powylatywały z kło
sów.
Mieszkańcy okoliczni nie pa
miętają podobnego opadu i strat,
które.zostały im wyrządzona.
■» ■ ' ■ ■ - * ■ I I ■ _
Polska Szkoła Rzemie
ślnicza
W roku 1915-tym, a więc sie
dem lct temu powołano do życia
w Cambridge, Springs Pa., Szko
łę Rzemieślniczą, w której tak
młodzież jak i starsi narodowości
polskiej kształcić się mogą na fa
chowych rzemieślników technicz
nych, których w społeczeństwie
polsko - amerykańskim jest bar
dzo mało.
Początki tej ze wszech stron
pożytecznej Instytucji były do«s>c
trudne. Warsztaty i laboratoria
mieściły się na początek w bardzo
małych budynkach. Brak ten je
dnak już w drugim roku istnienia
szkoły usunięto, zaś w roku 1918
z zachętą rządu Stanów Zjedno
czonych zbudowany był dwu pię
trowy budynek działu automobi
lowego wielkości y> stóp przez
roo stóp. I.ecz mimo tego dla li
cznie zgłaszającej aię liczby stu
dentów, warsztaty szczególnie
metalowe okazały się riasnę. to
Iteż obecnie budynek w którym
mieszczą się owe warsztaty zo
staje powiększony tak, ze będzie
jdwa razy większy.
W arsztaty Instytutu 44 obecnie
podzielone na cztery działy, a mia
nowicie: I. dział konstrukcji au
tomobilów, troków i traktorów,
a. dział konstrukcji drzewnych.
3. dział elektro-techniczny, 4. dział
konstrukcji nia-zyn i narzędzi o
brabiarczych.
Każdy z tych poszczególnych
działów posiada własne wyposa
żenia, lecz każdy z nich kooperu
je z drugimi. Dział konstrukcji
automobilów ma do rozporządze
nia II. automobili różnej marki,
sześć motorów gazolinowych i je
den traktor naftowy. Jest również
wyposażony w inne potrzebne
przedmioty i ak>ecorja jak bar
buratory, magneta, baterje roz
maitego typu, posiada również
niezbędne do reperacji automobi
lów narzędzia. Są tam także ma
szyny do wulkanizowania gum,
do spajania żelaza, do ładowania
baterji, i są też maszyny obra
biarcze gdzie różne części auto
mobilowe są dorabiani i dopaso
wywane. Górna ęzęść' budynku
mieści dział elektro-magnetyrrny
r. dziedziny automobilowej. Poza
tym przyjmuje się do reperacji
automobile prywatne.
D/iał konstrukcji i wyrobów
drzewnych jest znakomicie zao
patrzotiy w potrzebne narzędzia,
a oprócz tego posiada dwanaście
maszyn obrabiarczych i dwadzie
ścia warsztatów ręcznych.
Dział elektro-techniczny, to je
den z największych działów przy
szłości. Do tej chwili rozpnrzą
dza on urządzeniem telefonicz
nem. elektrycznemi motorami i
generatorami, maszynami paro
wymi. pompani elektrycznemi,
urządzeniem radiofonii, instru
mentami do telegrafji, lampami
rozmaitego gatunku, potrzebnemi
instrumentami mierniczymi, ak
cesorją potrzebną do zakładania
ośwretlań don\owyrh. Kompletne
urządzone laboratorjum fizyczne
Kolegjum 7.. N. P. służą do u
żytku studentów kursu elektro
technicznego. .Spodziewa nem jest
także, że w najbliższej przyszło
ści Instytut zacznie budować mo
tory elektryczne.
Dział konstrukcji maszyn i na
rzędzi fabrycznych, posiada do
tychczas przeszło 70 maszyn, to
imadeł, znaczny zapas narzędzi
pomocniczych. Dział ten posiada
Zawiadomienie dla grup Zw. N. P.
Niniejszem podaje Się do wiadomości wszystkich człon
ków i członkiń Związku Narodowego Polskiego, że podat
ki na ,
Assesment 176 za członków starszych
I 32 Wydz. Małoletnich za Slorptoift
muszą być odesłane do kasy Związku przed 1 Września 1922
Każdy przeto członek i członkini Z. N. P„ podatki swojo
obowiązany Jest opłacić na regułamem posiedzeniu grupy
w miesiącu Sierpniu, w przeciwnym razie naraża się na su
pendowanie i utratę wszelkich praw i przywilejów do sumy
pośmiertnej.
Stosownie do praw 1 pi i.eptsśw Zw. Nor. FoL podatki
mają być odsyłane na ręce kasjera Zwtąsfltu w 24 godzin po
odbytem posiedzeniu grupy.
JAN 9. ZAW1UŃ8KI,
Sefkr. Gen.
Lista zmarłych członków Związku Na
rodowego Polskiego
raportowanych w ubiegłym tygodniu, od 13-fO Sierpnia, 1922
do 19-go Sierpnia 1922 wtpeanie
Data śaSorai
4«l
4«9
760
160
MO
004
U41
406
1*01
61
ltl
•40
40
100
404
| Dwblńakl AMreej
Wl—arek Tar we .
Tadek Katarzyna .
Hojeeckt lOchał ........
taoarMri Andrzej ,
UMdd Madej ..
Sarnaki Jdzcf .........^.
Gbarzeweka JnIJa .-»T
OmiSl Prane. ........
Jeekdmek Karol .....mm.
Madrone J ul ja .».......
L/okaaze w Icz Stanisława...
Turomtłkl Bernard .......
Setaenpea
le nOwpa. un
4 MM. 1**2
14 Sep. U23
1* Upaa 1M2
• alarpi. 1523
SI bum ltl*
15 etaera. 1IU
• aUrpa. 1922
14 sep. 1*12
16 eUrpn. 1922
fWUkarw Bera Wa.
OMoata DL
Jttfet. m.
TMoa X T.
Bo. Band. IM.
oifc—a ni.
Taeiaet, UL
Uewln. JH.
Brooklyn. W. T.
Brooklyn. W. 7.
New Salom. Meas
Newmrk. N. J.
Nentfcoka, Pa
Plymootk. Pa.
laboratorjum Ho prób wytrzyma
łości materjałów i przyrządy do
próbowania twardości stali i har
towania tejże. Ten dział — jak
obecnie, — jest najbardziej apo
pularyzowany i najwięcej nań
uczęszcza.
Mając tak dobrze wyposażoną
szkołę rzemieślniczą i pod kierów*
nictwem dobrych inżynierów i
nauczycieli polaków, nie potrze
bujemy zachęcać Rodaków do
wzięcia licznego udziału w nauce,
która prawie nic nie kosztują, a
znaczne w życiu przynosi korzy
ści.
Ini. J. S. Kooaccke,
dyrektor Instytutu Rziemieśl.
Chicopee. Mass.
Protokuł > połrocrnago ZJanfu dolo
gotdw Gm. *2 ZNP.. odbyt ago dnia
80 llpca 1*22 w Chloopa* raiła,
Mata.
Zjazd otworayl prozoo Oa. 12 a*.
M. r. Tryba n godtlnlo 10:80 pr*od
prtłudnlom. Po aomianowaotu komt
sji Mandatdw, 1 porządku dtlennngo
prem irujf odracza aa 18 minut. Po
upływlo togo cza tu prozo* powołują
doloaatdw atir zajęli twoja mlojtca.
Za komltjo porządku dalanflngo daja
zprawozrtanlo dolegał J. Dobok. 8pra
wotdanio przyjęło Za komlają Man
datOw* da Ja tpraaozdanio Pt. Michał
etyk. Sprawozdaj* ta Jaat roproaon
towanych grup 10 w Hrabio 12 dolo
gatOw. sprawozdania prtTjfto. N'aato
pola prozo* odohrał prayalęgę ad no
wych dotngatAw.
PodHug rogulamlnn toki*. odczytał
Iłatę iirtędołkdw (łm 82 oraa prot#
truł i rootnogo Zjazdu. Protokuł na
wntotak M. Rsonra toatał prtyjęty w
całości.
Korenpondonrją Contora w ■ prawi o
czartom na atan Mataarlwaotta I ko
roapondoncjp * gr. «dl Z. S. P. odlo
iono na nowo aprawy. Protoa mfanuja
dalrto komlajo, a to komlają rowlijl
kalątok flnanaowyob. kona. budkom,
kom. wnparA I kom praay. Z powodu
godzin obiadowych pr«mr* aoają odra
eta na 1 godzinę Po upływlo togo
ctaau prozoa otwlora naalępaą aoają
Podług rcgudaminu nuatfpujo tprawo
zdanie urzędników 'za ostatnie pół
rocze. -Sprawozdanie prezesa, wice
prezesa, sekretarza, kasjera i rewizo
rów przyjęto bez Interpelacji. Spra
wozdanie kom. rozwoju. Del. T. 8.
Furtek daje sprawozdanie^ te w cza
sie konteetn zorganlsbwel 3 Kropy
związkowa oraz przemawiał 1 poucza!
organizatorów w grupach miejsco
wych. Zaś pa przyszłość kom. rozwo
ju proponuje:
L Wzmocnić grupy przez przepro
wadzenie dwumiesięcznego kontestu
w gminie Ś2glej.
t. Polecić grupom zatośewte kasy
wwparć o He de tego ezesn go ale
MU.
t. £ powodu bliskiego roSMda się
oalkowlele Om lny w Weetfleld. ©ml
na Ć3 powinna oglądnąć się 1 saane
ktować A# siebie Weetfleld 1 Russell.
4. Poprowadzić ćelej ćzfełe orpreal
sowaata ■owych grap zwłaszcza w e
Jtolley Wara, Mkss.
I. Rozwiń ąd agitacją w t
stwach kościelnych tam gdzie JuZ
spora liczba Jest związkowców, aby
ta powstąpowały fi o Związku.
I. Kota. proponuje aby pracę orga
nizatorską rozpocząć, która powinna
trwa A przez I miesiąca najlepsze w
roku do agitacji, a tymi tą: wrze
ataó, patdzlerntk 1 listopad. Sprawo
■dania kona. rozwoju przyjęto. Kom.
hudtatu proponuje aby uchwalą a ro
cznego sjaadu podtrzymali to Jest aby
I kaMs gnrpa naletąca do Gm. (12 u
rządziła Jakąś zabawą na dochód
Gminy 82, aby ta mająe fundusze mo
gła rotpocząd agitacją. NpraorOsdaule
kora. hudietn przyjęto. Kom. Wapar<*
proponują aby w grupach nałotyd po
j datek 4 e. od członka na mlealąe na
KTydtUł Wsparć. Po riłiiiszej dyskusji
na wniosek* M, Rzońcy propozycja
i kom wsparć irpadła.
Sprawą czarteru na stan Masa*
ohuactta oddano komisarzowi K. k.
Kartkowi. Sprawą gr. Ml oddano za
rządowi Oralny 82cj. K. H. Kurtek sła
wią wniosek, aby prezes Omlny mia
nował 1 delegata do kom. rozwoju na
miejsca delegata Surowca. Przeć ho
dzl. Na wniosek M. Raoncy następny
zjazd ma alf odbyd w Chlcopae, Masą.
Z powodu wyczerpania spraw, prezes
zjazd odroczy! o godzinie | wiecem
, rem.
Władysław Banaś,
aoks. Omlny «2g1eJ Z. JĘ.
ZWIĄZKOWCY
POZNAJCIE SWOJE
WŁASNE PISMO
CZYTAJCIE if
i ROZPOWSZECHNIAJCIE
DZIENNIK ZWIĄZKOWY"

xml | txt