OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, August 24, 1922, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1922-08-24/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

URZĘDOWY PROTOKÓŁ
SEJMU XXIII ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO
<n|h_i tego w dniach -**-co wrastała d« I-to października l*S| raka
w Memoriał Hall
w mle»<ie Toledo, Okk
(Ciąg dalszy.)
Try^-wa Syberyjska poważna pomoc konieczna. Akcia godna
poparcia.
Polaki luwalit Reaeralay.
Chicago, 111.
naiwrt o przyjęcie komunikatów do wiadomo*.! _ przechodzi.
Komitet Regulaminu poleca następujący Regulamin "Wyborczy:
1 Kandydaci 1 kandydatki na urzędy wybieralne przez Sejm Z. fł. P.,
•« * s»e aplikacje na piśmie Komitetowi Regulaminu.
: Po otrzymaniu wszystkich aplikacji Komitet Regulaminu uetnfe
pe■ edytaw i do nominacji wszystkich kandydatów gremjalnla.
' Pr oponenci miast do odbycia przyszłego Sejmu przedstaiwl% zwoje
rn a-* ta Komitetowi Regulaminu 1 tenże nominację ich wniesie przy wnoeze
tln nominacji na kandydatów.
♦ Konne aplikacji przygotuje i dostarczy Komitet Regulaminu, uwzględ
rsjąe kwalifikacje urzędników, przepisane paragrafem 3. Rozda XXXVII,1
‘.'rsw. Przepisów 1 Uataw Z. N. P. (patrz stronice
:< Forma aplikacji ma byó Jak nestepuje:
Aplikacja
Toledo. Ohio. września, 1921 r.
I1 • komitetu Regulaminu
Sejmu XXIII Z N. P. w Toledo. Ohio.
Niniejs-zeni zgłaszam swą kandydaturę na urząd...
łaskawie proszę v. niesc' moją nominację na urząd wyg wymieniony do Izby
Sejmowej.
Umie 1 nazwisko).
członek Grupy.... w miejscowości ..
t.nnny.Okręgu.
Piai-towat.następujące w Związku Narodowym Polskim:..
Jrdem obecnie. w Związku Narodow>m Polskim.
Jestem ubezpieczonym członkiem w- /w. Nar. Pol pełnych.lat I
Mn wafel. Stano w Zjednoczonych Pólocnej Ameryki.
Nie piastuję żadnego urzędu w innej organizacji ubezpieczeniowej, po
1>bneJ Związkowi i nie jestem agentem żadnego towarzystwa a-ekuracyjnego
Ośw iadczam także, łz me maru nlehonorowego rekordu osobistego, aądo
• eto. lub związkowego.
Wlarogodnofcć zeznab stwierdzam własnoręcznym podpisem dnia I roku
* v • w ytnienlonego.
(podpis).
* Po otrzymaniu aplikacji Komitet Regulaminu sporządzi w alfabety cz
n>n porządku listę wszystkich kandydatów. których kwalifikacje okażą się
'todne t paragrafem wyż wymienionym i nominacje Ich do Sejmu wniesie.
7 Po przyjęciu przez Izbę wniosku nomlnaryjnero kszdy z nominałów
ma być kolejno powołany i przedstawiony Izbie.
Po uskutecznieniu przedstawienia będzie nomtnat miał prawo przemówić
d'» Izby. Czas przemówień ma być Jak następuje:
e 1 dla kandydatAw- na Cenzora 1 Prezesa Zarządu Centralnego nie wlę.
rej Jak 15 minut.
b) Dla kandydatów- na \Cice-Cenzora. TWe-Prezesa. Wlce-Preteakl. Se
kretarza Jeneralnego 1 Skarbnika, nie więcej jak 10 minuL
c) Pla kandydatów- na inne pozostające urzędy nie więcej jak 6 minut
dl Każde miasto proponowane na miejt-ce przyszłego Sejmu będzie mia
ło prawo do przedstawienia zalet miasta Izbie przez proponenta Ja
kiego -obie wybierze. Przemowa trwać ma nie dłużej jak 10 minut
* Po uskuteesneniu nomlnaclt Komitet Regulaminu wraz x prezesem i
wice-prezesamj Komisji do Obliczenia tliosOw sporządzi prswyborczy, balot
zgodnie z listą nominacyjną
Porządek ui zędów na balotach ma brć według godności tychże, a porzą
dek nominałów I miast Jak następuje:
a) Na balocie prawyborczym według alfabetu.
b> Na balocie wyborczym według Ilości głosów otrzymanych w prawy.
v«r*ch.
3. I powainia : ię Komitet Regulaminu do zakupienia, przygotowania I
d■■••arczenia wszelkich potrzebnych form i materiału dla przeprowadzenia
Śliczne Nowe Rekordy
POLONIA
NA MIESIĄC SIERPIEŃ
WALCE, POLKI, MAZURY, MARSZE
nagrane tutaj i w Polsce przez prawdziwe polskie orkie
stry dla tych, którzy na polskiej muzyce aię znają, ta
kową szczerze kochają i popierają.
OO7 (A* do Rana—Potka. .Wanzawskę ork. dęta i klarnet
l Zawierucha—Oberek . Warszawska ork, dęt.a i klarnet
/ N* Rynku—Mazur.Warszawka Orkiestra Dęta
l Brzoza—Walec.Warszawska Orkiestra Dęta
1 / Starość nie Radni/—Mazur. .. .Warszaw. Orkiestra Dęta
l I Wieczór Majowy—Walec... Warszawska Orkiestra Dęta
OOC f Skowroneczek—Walec . . . Warss. Orkiestra Smyczkowa
' s t Nad Modrym Pięknym Dunajem. .War. Qrk. Smyczkowa
in01!M”ar z*»łnb*.Orkiestra Harmonii Ręeznyeh
I Gdy Wrócimy do Wsi Nasze).. Ork. Harmonii Rąc*.
4007!Zufh Dziewucha—Polka Mazurka... Ork. Har. Rąe*.
ł • l Matulu Kochana—Oberek.Orkiestra Mieszana
1 4 ft / Złotko— Mazur .Orkiestra Harmonii Ręcznych
* I Iskra Miłości—Walce... .Orkiestra Harmonii Ręcznych
*?9ftlPowrAt do 01r*y*ny—Marsa-Warss. Orkiestra Dęta
Marsh Wyrhndfrów.. W'ar*z. Orkiestra Har. Ręcznych
Każdy z powyżej podanych rekordów
„Polonia” jest gwarantowany co do ma
zyki i trwałości.
Nie szukajcie więc cudzych Bojów, j,*., popm^j^e polaką firmą.
Piszcie po ładny 1 kompletny kataloj polskich rekordów „Polo
nfa“. Znajdziecie w nim przeszło sto numerów do wyboru.
Są to jedyne polskie rekordy
wyrabiane przez polską firmą.
żądajcie wszędzie rekordów „POLONIA", Innych nie bierzcie.
Jeteli Wasz składnik nie trzyma rekordów „POLONIA** piszcie
wproet. do fabryki. Załączcie ?5c w znaczkach pocztowych, resztą
»*apłacicie przy odbiorze zamówionych rekordów.
Polonia Phonograph Co.
MILWAUKEE, WIS.
10. Cim 1 porządek glotowuli oznajmi alą Regulaminem porządkowym
Komitet da Mtmk Glonów.
1. Komitat Regulaminu poleca, aśeby Komitet do liczenia głosów akładal
alf s SI członków, podzielonych na * sekcji i prezesa Każda sekcja składać alf
ma i 6 członków. Jeden s których Ordzie wiceprezesem 1 przewodniczącym
swój sekcji.
2. Każdy wiceprezes sekcji przeprowadzi glosowanie 1 obliczenie w swej
sefeejt 1 takowe na liście korbowej (tally-eheet) nastawi. WTarogodnoćć ze
stawienia zaświadczą własnoręcznymi podpisami wszyscy członkowie danej
■akcji.
4. Po uskutecznieniu powyższych czynności prezaa Komitetu zesumuje
rezultaty list karbowych (tally-sheeta) wszystkich sekcji, takowe zestawi i
zda sprawozdanie Izbie. Sprawozdanie to podpiszą Prezes Komitetu do Uczenia
głosów.
^ "'szelki# spory powstające na tle głosowania lub balotowanla, oraz
spory z teml czynnościami połączone rozstrzyga w pierwszym rządzie ciaio
słatone z następujących członków: Komitetu Regularni na i prezesa i wice
prezesów Komitetu do Lu ożenią Głosów. Od decyzji tegoż ciała nłuiy apelacja
do IK>y, która uskutecznioną być musi natychmiast.
5. Wszelkie apelacją do Izby muszą być na piśmie. zaopatrzone podpisem
kontestaata i zawierać mają:
a) Krótkie 1 jasne zestawienie sporu.
^ PecyzJr cista, od którego konteetant apeluje.
c) W erem konteetant upatruj# krzywdf.
*• Wszelkie kontezty l apelacje muszą być wniesione ustnie natychmiast
I skompletowane w myśl poprzedniego paragrafu w przeciągu 15 minut po
oznajmieniu decyzji 2 wyjątkiem, gdy Izba dla r. a-ajch przyczyn na czas1
dłużny zezwoli. Decyzja /tby Jeet ostateczną.
7. Wszelkie decyzje odnoszące tlą do sporów połączonych z czynnościami
objądymi niniejszym regulaminem stają sią pełnomocne, jeżeli apelacje usku
tecznioną nie zostanie w czasie powyżej wymienionym.
I. Przy obliczaniu głosów zezwala zip na obecność kandydatów lub ich
przedstawicieli piśmiennie upoważnionych w liczbie nie wrtącej jak Jedsn na
kaidego kandydata, którzy jedaak nie mają prawą brać żadnego czynnego u- j
działu w obliczeniu i są tylko obecni Jako świadkowie sprawiedliwego obli
czania. W’ razie przekroczenia prsywileju nadanego kandydatom lub leli przed
stawicielom albo hałaśliwego lub nieprzyzwoitego zachowania wią. dążącego
do saklócenla porządku, za uchwalą wtąkuofecl Komitetu do Obliczenia Gło
sów, mają być wydaleni t tracą prawo ponownego wstfpu do miejsca gdzie
odbywa eią obliczanie balotów.
**den z członków tak Komitetu Regulaminu Jak 1 Komltetu’do Ucze
ni* Glw** nie mnie bjt kandydatem na urząd.
10. Prezesowi Komitetu do Obliczania GImów nadaje się władzę pi«zy
djum w* wszystkich sprawach objętych niniejszym regulaminem.
Wniosek postawiony o przyjęci*. ktOry przechodzi jednogłośnie.
Prezes R. 8. Abczyftekt powołuje p M. B Stęczyheklego, Zarządcę Ssko
ły Związkowej <w Cambridge Spruncs, Pa . do interpelacji.
Interpelanci: A. Piotrowski. M Tu rajski. J. Kotowski. A. Wsdaa. J. Ma
•łowskl. F. Furtek. Wniosek o aamknięci* interpelacji przechodzi.
Pr**** powołuje Wlcs-Cenzom J. Werw ińskiego do Interpelacji. Ponieważ
nie Jest obecnym, więc wniosek aby Interpelację zamknąć Przechodu.
Następnie prezes R. S AbczyAskl powołuje Komitet Poprawek do Kon
stytucji. która odczytuje następuj*™ paragrafy Rozdziału XXXIV.
Dodaje elę: Komisja Nominacji 1/rzędmkOw.
Par. 1. al (nowy) Seym wybiera Komisję Nominacji Cenzora. Wiee-Cenzora.1
Prezesa Zarządu Centralnego. Wice-prezeaa, Włer-pTezeskę. Bekreta
rza Jenerałnego. Skarbnika. Dyrektorów. Dyrektorek 1 Lekarza Na
czelnego. która iga tlę składać s trzech osób i ma stanowić ciało do
należytego zbadania kwalifikacji kandydatów na te urzęda. W ra
zie smierct lub dyskwalifikacji członka lub członków Komlsil No
minacyjnej. Cenzor Związku Narodowego Polskiego ma prawo zamia
nować nowych członków na miejsce wakujące. Przyjęto,
b) Komisja Nominacji ma władzę utworzyć nominacje ns te urzęda
przez ogłoszeńis czasu t miejsca, kiedy i na jaki adres Związkowcy.
Grupy i Gminy mogą nadsyłać nominacje kandydatów, takową bez
stronnie zbadać, zastęgnąć wszelkich Informacji o przedstawionych
kandydatach, zapytać się takowych czy odnośne nominacje przv)mu
ją i wystawić im w razie przyjęcia certyfikat nominacyjny. Zamknąć
nominacje ne 30 dni przed sejmem 1 zdać Sejmowi sprawozdanie es
ewryeh czynności. Przyjęto.
c» Komisja Bierna prawa odmOwio wydania cerytflkatu nomtnaeyj
n*C° radnemu kandydatowi, którego nominacja przedstawiona przez
Z» iązkowca. Grupy lub Gminę, opatrzona będzie 00 podpisami pełno
prawnych członków Związku. 1 który posiada wssetkle kwalifikacje
przepisane konstytucją. Prawami 1 Regułami Związku dla kandy
datów na te urzędy. Czynności tej Komisji nie ruogą przekraczać
zakresu czysto informacyjnego 1 me wolno jej używać swego urzę
du do agitacji lub zwalczania danego kandydata. Przyjęto,
dl Kom la ja rozporznta ogłaszać w organie urzędowym zaraz po wy
daniu orędzia przedsejmowego przez Cenzora Związku listę kandy
datów. ktOrym wydala certyfikaty nominacji t ma ogloeić o katdym
kandydacie z osobna następujące dane:
1. Pelae Imię 1 aarwlsko kandydata.
2- Datę 1 mlejaca jego urodzenia.
3 Miejsce jego zamieszkania 1 jego zajęcie
4. Jego kwalifikacje naukowe 1 praktyczne
k tonaty lub nie.
« Jakie ursęda. czy funkcje kiedy 1 gdzie spełniał
T. Kiedy 1 gdgle wstąpił do Związku.
• Kiedy 1 gdzie został obywatelem Stanów Zjednoczonych
* Powod xmJanv nazwiska o Ile zalana nastąpiła
19. Czy kiedy brł uznanym kryminalnego przestępstwa
11. Zamieścić fotografję kandydata Jeśli tente na kosrt swOj nadeśla ko
misji przepisanej przez nią wielkości klisz
Przyjęto.
g) Po zamknięciu nominacji tylko Sejm twą uchwałą mole uwrględ
nłd nomlnscje dodatkowe przedstawione przez komisję nominacyjną,
lub też przez kandydata pod warunkiem, ze takowe zawierają od
powiedzi na pytania w kwestionariuszu. Przyjęto,
hi Komisję w jej czynnościach kontroluje Cenzor Związku Nnrodo
Polskiego I może Ją publicznie powołać <jo porządku w razie
nłeregularności lub zawiesił* ją w czynnościach dta ważnych powo
dów. wyznaczając nowego członka lub członków. stosownie do par. 1.
litery a). Przyjęto.
łl Komisja ma otrzymać wmegrodzemle takie Jak 1 Inna komisja 1
podlega tym samym prawom. Przyjęto.
Jl 7.a aprobata Cenzora nlerbędna kosata wypłaci Zarzęd Centralny
t funduszu Sejmowego.
Wi Wszrstkls Inne postanowieni 1 przepity praw 1 ustaw Związku
Narodowego Polskiego tyozące alę nominacji kandydatów na ta urzę
da znosi elę 1 ogłasza alę za nieważne. Przyjęto.
Par. 1. (stary zmienia elę na paragraf 3). Przyjęto.
Par 3 Przy końcu dodaje etę: W razie równości otrzymanych głosów, \o
sowa nie między k andydstaml. którzy otrzymali równa lirzbę głoadw
rozstrzyga o wybori#.
WnlM«k #by #pr#word«n1# Komitatu Poprawak Konstytucji Z. S. p pr*y
W całości 1 ma brt! wmtna od B#Jmu XXIII po tarakordowadu w stania
Illinois Przechodzi.
Prwa* R S Abciyftakl odczytuj# ta Ugram a Tokio, a JaponJI
Prdtsh National Al Hanca Conrentlon,
Toledo. Okjo.
Prośbp pomocy poaał wyałal L/ubomlraklamu Btalklawlcg
PrrrJfto do wiadomości
Następują dal**# rpramoadanU Komitatu Poprawak Koaatytncjl.
ROZD-ZIAŁ XXXVII.
Par. 1 W wiaram trtoeta po #łowack: *'W1c#-Pr#z#aa" dodaj# stf: •'Wir•
pr#s#akf' s patnam pra **m #ofcr#aj1 Przyjęto
W wtarsru czwartym a tra#ch ustanawia *19 dw|# Dyrektorki Pr««
etedil.
W wtartzu pifSym po #łow*rb: 7 a rządu Centralna*#. ««*i #19 ra
ai»9 paragrafu •— Priechodil
Par. 2. W marszu tc*#cim po «!owt# "wydziera" mv«a #19 ałowa "dwAcb. ktA
t*y pńjd* na balot wyborczy", a zartprri# etp ełorwaml "Komlaarz*.
ktdrago Bejra zatwiardil. — Przechód*!
Par. * Prry końcu paragrafu pod Utarg d> .kraś Hf cały e*»#» Priyjpt©
ROZDZIAŁ XXXIX.
Par. 1. Kiedzie *9 pod Utarg h> co uaetppuja: *<Citoakowt# Koaitatńw: Maa
dgtdw t Kontroli. Praw l ITitaw. Próśb. Skarg t ZaZ«Uń, ora* Budt#tu
otra.rmulg taki# tama wmagrodaanl# | koaiśa przejaadu Jak 1 po
ałowia Sejmu, płataa * funduaru R#Jaow#go Komitat przedaajraowy
Jako lokalny pracuj# bełfntareeownle t członkowi# jago gj« otrzy
wujg ładnego wynagrodzenie Pmecbodz!
b) tmlamlf aa Utepg I). Prryjgto.
ROZDZIAŁ XLIT.
Par. I. prry końcu dodajo alg: Komitat Kontroli ma pra»o kontroli nad
publlc maml składkami dobrowotnam! w Zwjgikn pr zeznać tonem! na
cal# narodo*# 1 publiczne Przyjęto.
ROZDZIAŁ XL1V.
Par. 7. W drugim wierszu alowo “głosowanie” zastąpić słowem "wybór” —
Przyjęto.
ROZDZIAŁ XLV.
Par. 1. Pod literą a) za słowem w pierwszej linji. Prezes. ■> mtzwlć: "Pre
zes Zarządu Centralnego Jest przewodniczącym administracji 1 prze
łożonym biur związkowych. Obowiązanym będzie cały a w Oj nas
poświęcać wprawom organizdcyjnym. ubezpieczeniowym i flnaneo
wym Związku 1 jest pierwszym w składzie Jego dyrektorów”. Prze
chodzi.
Par. 2. W drugim wierszu akreaia elf ełowo ‘‘nieobecności” a dodaje nią iło
wa “opuszczenia ursądu 1 nieobecności z nlew lądowym miejscem jego
pobytu”. Przechodzi.
Przy końcu lago paragrafu dodaje elę słowa "po tawakow&nlu
urzędu. lub po usunięciu Prezesa z Zarządu Centralnego, za tym
czasowe zastępstwo Wice-Prezes, lub Wice-Prezeska otrzymują wy
nagrodzenie w sumie eledm (7) dolarów dziennie. Jeśli powoła
nym (ą) bądzie do tego przez Prezesa lub posoetały skład Dyrekcji”.
Przechodzi.
Par. 3. Pod liter* O przy końcu dodaje się: Oraz ogłaszać -w organie urzę
dowym listę nowoprzyjętych z wymienieniem Ich wieku. Przyjfto.
Par. 7. pod literą h) przy końcu dodaje się: Zarząd Centralny ma mleć
przytem wszystkie te prawa 1 władze. Jakie przysługują mu jako dy
rektorom Korporacji Związku Narodowego Polskiego w Stan. ZJed.
Araer. Półn. pod prawami Stanu Illinois. Przechodzi.
Par. g t 9 skreśla eię.
Zmiana par. z 10 na 8. z 11 na 9 przechodzi.
Par 12. Przy końcu paragrafu dodaje alf: "chyba. Ze zrezygnują z urzędu 1
ustąpią z takowego przed ogłoszeniem orędala zwołującego Sejm
przez Cenzora Zw. Nar. Pol. Przechodzi.
Par. 13. Przy końcu obu paragrafów dodaje elf: "za przekroczenia powy*.
Par. 14. aaych zastrzeżeń, a po udowodnieniu winy. tacy urzędnicy tracą
prawa do awycli pensji 1 dalszego piastowania ewych urzędów”.
Przechodni.
ROZDZIAŁ. XI,VII.
Par. 4. a) XV czwartym wierszu w vkre»11ć elowa “(rupie 1 t. d." do końca
ustępu. zaetępujęr Je oastępujęryml: “InkorporowaneJ publicznej in
stytucji dobroczynnej lub Instytucji równoznacznej, za zgodę Za*
rządu Centralnego". Przechodzi.
i) zamienić na: “Jeśli członek po wydaniu mu oryginalnego certy
fikatu ubezpieczenia zupełnie 1 całkowicie raz na zamrze jest okale
czony w następstwie wypadku, choroby lub podwzłego wieku, nie
niższego jak lat 70, za zgodę Zarz«du Centralnego i dotychczasowego
beneficjanta, njoze zapisać ewe pośmiertne wymienione w certyfi
kacie ubezpieczenia jakiejkolwiek inkorpoTowaneJ publicznej insty
tucji dobroczynnej, albo równoznacznej Instytucji innej, która
podejmie eię dawać utrzymanie jemu. lub jego Sonie 1
małoletnim dzieciom, albo jakiejkolwiek osobie, która zrobi na
piśmie ugodę w formie zatwierdzonej pracz Zarzęd Centralny, ze bę
dzie utrzymywać tego członka. Przechodzi.
ROZDZIAŁ XLVIII.
Par. 1. XV wierszu siódmym liczbę “14H zamienić na “16". Przechodzi.
Par. 2 XV cswartyui wierszu słowa i ltcsby "dwieście plęćdsleetęt" (3601 za
mienia etę na ‘triyata-trzydzleścl trzy <8331" dalej w tym eternym
wierszu po słowie: “członków" dodaje etę: "lub większego ułamku
tej liesby". Przechodzi.
ROZDZIAŁ LIV.
Par. 1. xv wierszu 4 zamienia clę ałnwa “ma prawo" na słowa “obowtęzana
Jest". Przechodzi.
Przy knócu dodaje atę: “Jednakże wsparcie w chorobie nie marże
przekraczać sumy flO.no tygodniowo, zaś inne wsparcia np. pogrze
bowe eumy 1200 00. Przechodzi.
Do Gminnych XVydzialów Wsparć zapisywać zlę mogę grupy i człon
kowie tychże dobrowolnie, lec* nie przymusowo. Grupy odsyłaję po
, datek miesięczny do kasjera Gminy". Przechodzi.
Uli
PAFKMSY
9ut

DOBRE!
Xtoy«jaU to ptpUłMj
1 MMaHnJcto MwiYmm
Najlepszym przyjacielem i o
piekunem w nieszczęściu jest
Zwięsek Nan.*iowy Polski
MŁODA MATKA
ZNOWU MOCNA
J«j matki wiara w Lydła E. Plnkham
YetttaMa Compomd paMztta |ą *
spritawMla tąp iradka.
Kenoght, "Wis—“NI* mam «l6w do
w >7)0 wiedze ma pochwały dla Lydia E.
Pmkhain a \egeta
Me Compound. Mo
ja matka pokładała
wielkg wiarę w tjn
— albowiem wielo
tego zuzyla— a gdy
i Ja nu borowałam
po dslenku— dała
mi je. Pomogło rai
to w lęcej a u tleli
cokolw iek - ltraagt\
więc doradzałam
•wewyarOŁlm kobie
tom cierpiącym na
•■bomby kobiecie by
norrrs •jj«roaw»u to lekarstwo. a
Jeatsni pewną, *e będą Uk zadowole
nl z tero lekarstwa Jak ja Jestem za
dowoloną." Pani FRED. P. HAjNSKN,
643 Kytnmonda et.. Kenosha, Wis.
Lekarstwo, któro było w utyciu przes
prawne pięćdziesiąt lat ł które otrzy
mało pochwałę 1 komentarze matek 1
babek Jest warta waszego zbadania.
J etc u cierpicie a powodów niedo
maga ii. jakie czasami następują po
porodzie, i amlętajcie, te Lydla E.
Plnkham'8 Yegetahle Compound Jest
lekarstwem dla ko Wet. Jest to specjal
ny perparat na zaburzenia kobiece.
Llety jakie publikujemy powinny
Waa przekonać; zapytajcie się niektó
rych s Waszych przyjaciółek lub są
siadek—one znają -wartość tego le
karstwa. Wy również przyznacie
karsiwa. Wy również przekonacie się
| wkrótce po wypróbowaniu.
POTRZEBA
TYSIĄCE
MECHANIKÓW
Pewien fabrykant kt^ey do Instytutu po
rzemieślników przyjechał powiedział:
Dobrzy tool i die makerzy zarabiają u nas
od 11.00 do $1 30 na godzinę.
Die makerzy mają u nas nawet w czasie
największego bezrobocia stale zajęcie.
Sądzę ze cm* ten nie jest daleki gdy bę
dziemy zmuszeni płacić, po $2.00 na godzinę
dobremu die tnakernwi aby go dostać.
Zapotrzebowanie mechaników w innych
gałęziach przemysłu jest bardzo wielkie. Insty
tut me był w stanie dostarczyć ich dla firm
które zgłaszały się po mechaników mogących
pracę z zaufaniem wykonać.
Jeżeli więc pracujesz, to czy zawsze masz
być popychadłem drugich!
Jeżeli macie dorastających synów, to czy
chcecie aby ci szli do ciężkiej pracy codzien
nej. Rzemiosło w ręku da im podstawę bytu.
Instytut Rzemieślniczy daj® następując®
kursa:
Konstrukcji Automobilów, Troków i Trak
torów. Ignttion systemów, EJektro-techni
czne, Metalowców (Mftohinists), Modelarzy w
drrewie, Stolarzy, ”Karpęnterów”, Tool ł
Machinę Designera”, ‘‘Tool ł Die Makara”.
Mogą także być dane jakiekolwiek inne kur
ta, jako to: 'Tlumbing”, Drukarstwa i In
troligatorstwa, Zeg&rmisfrzostwa.
Koszt za naukę wraz z utrzymaniem są
bardzo małe,są mniejsze ni z koszt życia w
mieście.
Nie potrzeba posiadać nauk ani też wiele
pieniędzy aby na kursa do Instytutu wstąpić.
W pół roku czasu raozeaz zostać operato
rem maszyn lub automobihstą. W jednym
roku czasu mozesz zostać Metalowcem, Exper
tenA automobilowym.Tool i Machin* Designe
rem. Stolarzem lub Karpentereni. W dwuch
latach czasu nW*az zostać dobrym Tool i Die
makerem lub Elektrotechnikiem.
Potrzeba tylko silnej woli
,ią posiadane to piszcie po bezpłatny katolog j warunki przyjęcie na ku^M. Kne»a
rorpoozną *19 10-go września. Posiadamy podręczniki w języku polskim, i
przez pocztę uczymy matematyki, rysunków i teorii warsztatowej.
INSTYTUT RZEMIEŚLNICZY
przy Kolegium Z. N. P. Dept. Z.
CAMBRIDGE SPRINGS, PA.

xml | txt