OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, December 07, 1922, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1922-12-07/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

ZGODA
0*0*11 WIOSKO MAJL SOK.
h«ł«»»r»U lr|«4Mo«o
loaJtd w z. NP.
_ila rusm ■ Mtlkl
W« łlor4onk»w twąili
IX> •uropjr
tdaloooal "IMy" artta
wsi* Mo olatna ibs
4 Klktom ■•ItlkMMIt.
T.::::::!7^rSa
isL«Hr,sas.har«o!v **
•.53SUS. “SŁIK* tost
lo> Mioty proto^łi pod odsotom otkrolor.ia
Janaaalaaco
JAN A UPILUMI
— IW W. W U i M. Cl
PiMktiy Ptfikowo. pacslowo I
_ . HU,
plonltdip
HMpyltno do Pllttk*. oprdco ploolpdn
••Mpcyok M» tłwlllo mo druki I V
ty odroooond Jo ktitert
HM. jm W. dhlpo «k. C
O- o*ło
Okktta IIŁ
Wnplklo koroppondfnc)* dotyciaco ro
dakell “Ijodjr", oru Jlaty w pprtoack
•Mnlilrtcy/iipck “*ł|**y~ oftomt 1
robAt drukamkich I pł«ai«day M Mkooo
Mioty tdropowtC:
POl.lftH DAILY m nCEKLT ZCiOUA
MM-IIM W. lAfMot ■!.. CkkMB III.
ZGODA
muiiuro DYMBr tiommi
Otflclal orun •f tko Peliak HiUaaal Al
itą acn of Uso tjnltod H tatra ot Konk A marle a
Pukllakad by tka Follab National AUkaca
ot U. «. of N. A.
-MM W. Mtlakp at. Cklraca III.
Tolopkopokt Unnolik 2PM anfctm
■obarrlprloa yrlra Ikr
Pol lak National Alllanra:
Par annum .
To ootn-mrmbora .jp
To Oth-.r eountrlra ...
i a os boro of tko
wv
Z«z?d Związki
Cooaar: Mir hal K. IMaAokt. raj Jonrau Bid*.
_ Mif hrll a I., r or. lat •*».. Mlk>aukaa. Wla.
Ulta-Oaiar: l>. A. Kośeinakt Poraat and
r,<£.
MM' nr 11 VI., 'Ul. i V t *»r., JM I WW’ ■
llro-Omor: L A- lwlciftakL P
Ckaaa at, MAcktyan Mata Baal
l««ł# Dukola al .) Patroli. Mi k
Zzrzątf Ceatnto} Zw. U*. HU
Pfrtro: K. ż». hllttakl liat-ltat W a L>lvlaton
at.. • 'hleaco. III.
Wk»-Prri»o: F. F*. Garl-arak. IMt Wllpoa
_k»a.. fhlaaao. III.
Wlro-Fiłiftka: Maadalana klllaooak* Alit
Monlrnar Bl< A. nUruo, IIL
•koatars Jaaaralap: Jaa H ZaoplHOaol. 1IH
Itao W. r»lvl»U>n at . (Islcago. III.
* r: '<v»ar klaadaiąra, !«•« itaa W. Dł
h|.a«o III
Dprrklonp: p 01o» a. P. Kowak. K. 0. O
ba rok o A. Skl»'c«j fioka. W. Knhjrk M.
W. Kilko* akt. 0. >trtalarkl. & J. Dodok.
t- P. «lu«or. T. Pooiotor
lakan Narwlay: Pr. A. Bal- oroak. Hit
laot W. ti|vlo .in li . CMc«|a III.
Moohol lotoakaooj: U»o * Mallak. HM
HM W HI. lal..n al.. Chiraca IIL
■OMISAKZBt
Mcnoiony h»mlur> na nsaysikta stany: Ju
lian Sr A ... I — lilii nva N. L. Mla
nanpoMa. Minn
Hanoruna komlearka na Mtany /.iadn- : Wi
asa,
lorle U»ct|«al
Ot t-aatam N.
O rand Tląplda. Ml'h.
nvka4ala rt«0 Mai tafliaaaMa.
kr aa I. HVk<i4ala rtfłl Mn tarka
Halka I Naw Nnanpahtsa-. MeksytallJae
wlokt. 42 I.lnd»a ilTw/kt l.jran. Masa
ynn.
Okr<( II. rnnnrrtlral: ł renrlaiak Ohlnje
wIcł 471 ł‘ark av». Brlilfrporl. Conn.
Okta* (II. Kbada lalami: Michel DslAb. 2»t
łłlsh 1*1. \V»nn» k«i R. I.
ikkraą IV. HwMal Naw York: rraarlMak
X )a«nekl 747 -- |ril a»a . kreuklyn. M.T.
To3L H. K Ko
. ikl 741 — lr.1 a»a . Brooklyn.
Okraw ST- Snohcdnl Metr Tork. H. K.
walali. 216 \V«yl at. Rwchaatar. N Y,
OkTaa
ITT 1
Tl Raw Jtraayi JAsef .fuworokl.
>tT Ms«l!aon avr. Pateraan. N J. _
kras 4 11. Maryland I l)l>trirt ał Columbia l
Tomasa FV .1 arajN<wakl. 221 Praal
way. Baltimore. Md
(Mirta VIII. Delawara: Knaalla tkura. 626 B
Harrlaan at.. Wilmmgton. I>al.
ObRi IX. Pałmistawa-Wackmlaia Puanaplta
ala: Stanlalaw rhluOttrtakl. 14»i Mn* Ina
at.. Caimtun. N. J.
OkrtK X- r*tnm-m»-Wa<-bodnia rrunayt renta i
JAsef Sejn. llSPunmore at. Thtoop. Pv
Okręs XI. Zachwiała Naaultaalai M lokal
W. RAsyckl. 2S2—46 at . PlttnburRh. P*.
Okras XII. Went tlrglnia: Aleksander łta
Salski. Boi 441. Woirton. W. Va.
OkP«s XIII. Oklai J4aal Kar seaty Preisie
" Court. Toledo. Ohio.
Okras XIV. Indiana: Jan KoetAekl.
1764 Delawara at.. Gary. Ind.
Okras XV. Illlaata: Michał Tnannaskleelea
4614 W. Siat PI., rio.ro. III.
Okres XVI. Oolay Ml.hlgan Adam Brsoslfl
akl. 4(1* Ma Oraw av*., Patroli. Mlek- _
okras XVII. Gemy Mlrhlgea I Wtaiauałoi
J. K Oroncaowakl. 41» Smahall at-. HU
Okrw *XY1XX, Wuatota, Antoni Ul»
bAlewIck P. O. Dtllułh. Milan.
Okras XXX. ldlsaoart I Alabama: Piotr
J. T4V»jclechewsk!. II2« S. l»lk M.
St. Louis. Mo.
Okras XX. Makaka. Mmmmm I Calaasdoi
Ddopold Chloblftakl. Uli Prederłch 4t . O
maha. Vebr _ . __
Okras XXI- Arka fi ma. Trans I Oklnboaaei
Dr S. V. Warner. 46* Płaree Atr*-.
Houatnm Texan.
Okras xxłl. rsllłoraln I ArUoaa: Ifnney
Cylkowskl. 1471 Sanfranca at.. Los Angaloa
Callfornla -
Okras XXIII. Waehlastoa. Oregon tSaho l
Montana: J. P. Tro.inlnwekl. re KII. Waah.
Okras XXIV. Caaadn I ?mwła»J»i Antoni
Jnnklc wic a lit pmekard ara-. Wlanlpes.
Manltoba. Caaada.
Okras XXV. Zachodni Maaaachueatte I 4 ar.
moati Feliks S. Fur lak.. t» Psik dt..
Chlconee Maaa. _
Okras X441. Pałudalnwr llMaele: Wajclarfc
1-askowaki. ł»14 Cdwardarllla Pd. Madl
C Zt.ONKOW IR KOMIbJI KONTROM NAD
POD ATKI Pil NARODOWYM
Michał F. Ulonaai. t ensor, X.
Junesu Btdg . IMtrktll 4!., cor.
a. wie.
P.. *•»
K *Vyrh!ltiskl. Pr»j*a X. N. P.. 1444 14*6 W.
DH-iel.n at. Chiraca. III.
Alokeandor Obryckt. 1111 llaat at., Nsltl,
Jamiiy bakuwakl 422 So. Mark4t 4t.. hen
tlcok*. P»
Jdaaf P. San laki. IUT K. 7 lat at.. Clatelsad.
I SŁuNkm* Itr. ktiMI.nJI NOMINACJI; "
l aloala » J. Dałkowski. btalloO D . Toleda,
OM*.
Dudwik M Kolt<-kl. 1444 Bramea 41., MII
neukse. Wis
Roman J. Kownlawakl. MIS a. May at. Chi
cag”. III.
(PiUukcje ći zmiany
1 pśy'
lararauy nnoga rslonkom Zwisaku N. f.
aby hałdy aaałeelaJsey awaja naleaahanle.
podana! aawaao siary I aawy adres,
numer grupy, da kldraj naleły. Tya epoeo
l-ewł unikniemy woirlkt- h innsyłah pray wy
ayłnnla /sady. Kia alf tła lega pi# easlo.u
Zsedy panyl ' iśT
Jo. trmn Zsady paayład nic badałem? naagtl.
Tałnlonln w oprania nlrregularnasn poarln
ala Zgody powinny rówułcł hył «a*salf|aa4
w wyrainy a dren I nnmer grupy.
Związkowy
DOM EMIGRACYJNY
p.R. Ili Steond Avt.
Pnjrlmulł łmtgrantłw era* go*el
Pr yJetdiaJaryeh do Npw Yorku.
Wygodna pokaja aypialnla. baa
płatna btbllotaha I eaytalnia. waa
-r imanna I lania Kuchnia.
OBRŁ.UOA POTOCKA
oom saPMAcrm
Imigrantom l*<1uj*<-ym w mila
TWilTt W IUOYM OgAtU.
Iiltnil l|Mt Zwipikow y Domu
Rm Ig racy) naga u4sl»la baslntarp
mwnt* riMi«*ych Infarmacyi
So. Boston, Mass
l’zlękuję aardecznio Z.N.P. t całe
*»• Zarządowi Centralnemu pręd.
Ma 1 »umiann« wypłacenia mi aumy
$1.000. jako pośmiertna po ś. p. mo
im m?in Walentym Rogalskim.
Pozostaję w amutku.
Mefanja RefiltU.
-*»! -I-1' ■„ . .L
Notatki organizacyjne
W Riserside, N. J. dzielnie
krząta .się organizator J. Dmo
chowski, bo powiada, że miejsco
wa grupa 1585 mui “ * “
W Reading. Ta., pracy organi
zatorskiej podjął się znany tam
Związkowiec Ob. F. O. C.alman,
a pomaga mu dzielnie ob. Zajdo
wie z i K. Klimpke. Spodziewać
*ię też należy, że wszyscy Związ
kowcy w Reading zabiorą się te
T9? szczerze do pracy.
Wre też praca organizacyjna
MO Pittać>urghu- Wiceprezeska Ża
rt: ąd u Centralnego pani Milew
slai i dyrektorka pani Obarska
przemawiały tam ostatnio na kil
ku «viecach, ą p. Komisarz Róży
cki zapewnia, że Związek wiPitts
burgjiu do Nowego Roku powię
kszy się coiiajmnicj o 50 procent.
• • •
I Silnie rozwija się też praca
werbunkowa w gminie ąj-ej w
1 Plymouth. *Pą. Organizatorzy po
szczególnych grup idą w zawody
* pierwszeństwo, aby zdobyć na
grody, wyznaczone przez gminę.
W Chicago w gminie leo idzie
dalói gorączkowa praca wśród pań
1 powstają coraz .to nowe grupy
żeńskie. Najczynniejszą tu jest
byłą dyrektorka pani W. CI10
drińska.
W Ohkrago powstał oddział
Stowarayszcuia Alumnów Insty
tutu Rasmicslnusego ZjN-P. By
li uczniowie naszej szkoły rze
mieślniczej pełni są zapału do
pracy i zapewne w niedługim
czasie usłyszymy o ich działalno
ści.
szeregi. Życzymy
łego serca.
• e
W PhiUdclphii i Camden pra
ca werbunkowa idzie dalej. Sze
reg wieców, jaki kię tam odbył,
rozbudził znaizmc zainteresowa
nie Związkiem i ułatwił prgani
zatorom pracę.
• • •
W przyszłą niedzielę jest
‘'Dzień Związkowy". Czy obmy
śliłeś już program, jak dzień ten
spędzić ?
• • •
Chociaż to jest dzień grudniowy.
Zima idzie wszędzie,
Każdy święci "Dzień
Związkowy"
I członka zdobędzie.
'Prawda ?
*’ * *
W niedzielę i “-go'grudnia wiec
w Pottstown, Pa , o godzinie 3 po
południu, a o godzinie 7 :.yn wie
czorek w Reading, Pa. OCa oby
dwuch przemawiać będzie organi
zator Rakoczy i kilku innych
Związkowców z 'Philadelphii.
• • •
Jednocześnie z wysłanym do
grup raportem na miesiąc gru
dzień, w»łąny został okolmk w
w sprawie wyboru urzędników na
jrok Grupy mają zastosować
'się do tego okólnika.
• • •
Po dokonanych wyborach, ka
żda grupa obowiązana jest nade
słać do Żarządu Centralnego listę
wybranych urzędników, na karcie
w tym celu wysłanej do (grupy. O
bok nazwiska danego urzędnika
podany ma być dokładny adres.
• • •
Na przedroczne posiedzenia
grup ętawjć »ię mają wszysey
S e vrr y L( M<irstw(i utr/yrmj|,i
f<flrot*i«* «* iad/inif*
Na słaby żołądek
brak apatytu i
i niaatrawność,
biarzcia
8avera’a Esorka
«>rm toMkow*.
Wamaeria osłabiony iołądsk.
aęrowadza apetyt i przynosi
* w *Un u,troj°“
_ Harayth
wlokłam | słabawltyek.
Cana 7fe a 91.10.
^ f . scVI.ra co
f H>AR WAPIOS. I o rv a
)UM> I ffIMZAK
Ulej Uraw*
•ciy. Jrucell się tnę
««. ■ **!**. pula.
|<lvk«. |xhI> a4nlJ.J» lub
*»< u
».»»*>•*«• ci««i<i Mitrl
,riTr « .tu U4i«
» *'»wi>.h 11 »u<»ikiih uplekarsy■
P**1 •• Po b*tt>l«tn« u ihli.Ii
M«i«m kj« KmmUj IV. t'titr<Mi«. Illlaut*.
13
JAJ
DZIENNE
zamiast JEDNEGO
ł'««i| Wtu. Bi *<J*ba ar a CraokWII*. Uhl*.
Ttrwmtom *mi Mm* r«*a Twk
gr.
i.*
J* 1,łr,ff» ■>>••' UIDBM
141 jaj » ll*t*nJil«'.
Mor* K|f> Troałc *tr» miiij* V<irr w
tnoailui* ua Kapra) m tum. 4., akia.tarta
J*J J«*t en thoiKtnlroa .a.ai t«il|l«a.
ir*Unl«M| /.a» i*
akladnikl. aHa.lata.a »lr na bud*** A
t* nar*** M*r* r«<« n«l>.S.
iljnl* ii»«t^
htlaal. Nl*eh out* kurv lhMl4 w na 1
llmntajaa) tu Ktonlr. blady jajka a*
•«J4»a4kM- Mvk*vi* ml*0 i^nimn* arabl
• ar**»r»’h kur Uj alin*. J»k Inni uijut
J«<-y tuniki Moi* h»M».
IMt JAJ W -I PMU H
"Ktokłar Pani* Raaltt. rp*irsab«»ałam
dwt* pa. ahl Mor* r.*aa dla mn|. b kur I
444**. *• pnhUr rak.-rdy « aaoriaalu
Jaj. Mam l«« blaty, b kur **t.a*hprti" I *r
II inla k atra>ui*l*n. i*»ua lit tua.aow
JaJ"..B. M. pat lun
Illl 2MM14 rtuhł.
CAI4 ZIMt
Wyniki niAwl* rama aa alabia. FudaJa
P****J klika li*«aw *d h«o«»r*w
»”'**. htAray ntrayniiij* arlęr»i •*> •
ayab* w praa* tut«*bi* loułku
IKMTAJK IW JAJ 1-W» lift! DM\
"Korkami Pani* Raafar: Nl*4aan.i tomu
airaimaJtai aiara M*r« K(c *0 rarray
alkrl* oaitaoaaln a l*r*) Tal T*ra* J*.
•*•■• aup*łbl* praafcoaaar * . a* . uaytraj.
■okol. P*«1adam II hurra*! 1 1* kur j
d**r»*»u), h I w plar»*ay*h l*r|«« .im*. I.
■ ludni* attloaly II luiiaHw J 11 " II ►
Vo!• lan*. praij 4*at CIUmu i Bank. Aali
1**4. Or***n
pierzące mi; irBY /.*<>*/»
m JAJ
"Ko<-han.* Fant* Ra*lar iVl n |t*>*.
Paia 4* T-*o cruJala moich ł« kur pl«
rsyl* aa* I w tym ••**»!« *m**|r **• laI
Wa#a Mora Ud Tome akaaai »,* tu* -
b*mlt>m I b*4« a* sawaa* u a) mat a
domu na :apao". F. bMAW.
U* TIZIMlW W MM IM.ODMł
"kwkaar Faula K*«l»r: NI* in*a« *»y
r*a!4 w *l*wa'h. II* rkaraititl.n odn"
al*4aJ«* a* *«»«• »clo*a*oi* W o#'*t
■ im ty*o4*1u apraadalam 4I>^ tuala*
Ja). *Jo«) lam a* wyaudsal* 4 1 tam*.
tr*oka ajadlain i saflalo ml J**a- „a |*t
tualaa." Mi* Lwa M- Prn*n
IłARMO II PACZKI
N|* prararlaj-la pi*ai*4av. tyłka k i**a
W kilku datach Halonu** pray*ln*ia Wam
DWIE II »* parafct toniku MORĘ FG<jS
Zaplarlrla tylko aa J«ulra racak*. Druaa
parak* J**t DARMO. J*«*lt ma btdii*«i#
aupalala aa4owol*nl a taalku MOKK
CUG* p* traydslaatu dniach. mrAmipy
**«* pl#nl«daa naty< hmiaat. Ni* r»»p
kulana n|r. NI* odkladaln* rru*',tj.|*
natychmlaat po t*n |waraM»«ani pra
ducant jaj, ktAry doda w*m x. ak«*.
PrayaiiM* kupa*.
£. J. RLE PER, ŁAipcrt drublu
HI a«d Ipwr* Ma. Itapt. iim
— Fhll ad oi piała. Pa —
_*•, rm. ,U*
•'raaJ»' »l frinltt 1 pa>?fct M«r«
• ««» Ta»|c. »« W'»r» aabawląłuja (l«
ll>(»»Nioa| |l •• aila ».
Ilłljr r«łi»»i). «*1y rakuaali nadal
4(1* Raauiatn alf. m (djr hi* M4f w
.-up»łn •# i udnwulny po uplynla »•
dni. iwrArtrla tnl m»)« plaal«4*a.
Adrau
.••mii oku iruni. fal«rtci« • ku.
i.o«»n fl aa w fr..Awc* lab pr_»ka
/•m p«Cilo*)ir Ta pM)lalt|iV na
dajArl* aamAwlanta. C O l» r*'-*l
‘aaaaaa lata dłutaj na parada.
członkowie bez wyjątku, jak ró
wnież uiegulowac swoje zaległo
ści. Niektóre z grup — jak nem
donoszą sekretar/r — pr*}jęł>
bardzo ostre uchwały na ostatnich
posiedzeniach i jeżeli który z
członków nie stawi się na roczne
posiedzenie w grudniu, uchwały
te w całe; rozciągłości mają bj ć
zastosowane.
• • •
Aby #więc uniknąć niemiłych
następstw, należy pójść samemu
na posiedzenie a nie przez dzieci
posyłać podatek. Przypominamy
przeto powtórnie, że posiedzenia
grudniowe są przcdrocznymi, na
których każdy członek i członkini
tnają być obecni.
• • •
"Dzień Związkowy’* w przysz
łą niedzielę je~st dniem “drajwu”
dla Związku. Pamiętaj bracie, żr
i Ty inasz zdobyć jednego czł ut
ka.
• • •
Okażcie iprzywiązanie do oitga
nizacji przez zdobycie nowego
członka w “Dniu Związkowym”.
• • •
W przyszłym tygodniu rozpo-J
czniemy druk programu pracy
wychowawczej dla grup dziecię
cych. Zwraeamy uwagę, ż® z pio
gramem tym zapoznać s?ę powi-;
men każdy członek i członkini, a
następnie starać się wprowadze
nie tego programu w życie.
• • •
A jak tam i wieczorkami gwia
adkowymi dla dziatwy?
Czy jur wszystkie grniny lub
grupy rozpoeręły pracę przygoto
wawczą ?
W ybicrając urzędników w gru
pach nic zapominajcie wybierać
najczynniej szych i najlepszych
organizatorów. Kto stara się o ro
zwój Związku, ten będzie dobrym
urzędnikiem.
• • • /
W zeszłym tygodniu święciłeś
Bracie “golarza" — w przyszłą
niedzielę święć "Dzień Związko
wy" i zdobądź nowego członka.
DOBRA RADAIPRZYKUD
Często, 'bardzo często piszemy
o koniecznej potrzebie budowa
nia Związku Narodowego i wy
kazujemy dlaczego czynie to
trzeba.
/e nie jesteśmy odosobnieni w
tym nawoływaniu, dowodzi tego
łist znanego Związkowca z Tole
do. O. ob. J. \Yi|usza, który poui
• oj częściowo zamieszczamy.
I dziwnym zbiegiem okoliczno
ści głos ten nadchodzi na cia*»,
gdy u u,ii* obchodzi Mę “C>zieu
Związkowy”, dzień “drajwu” dla
Związku.
Ob. W ilu>z dowodzi, zupełnie
słusznie, że jeżeli kto chce, człon
ków na jwmviio dostać ino/c do
swej grupy', a tym samym do
Zw iązku.
Przeczytajmy przeto, co pisze:
Toledo, O. — Hędąc na dwuch
Sejmach delegatem t. j. na XXII
w Pittsbnrgh, Pa. i na XXIII w
Toledo, wprawdzie nie byłem
głośnym delegatem, ale jako no
wicjusz, dużo się nauczyłem w
pracy dla Związku-Narodowego
Polskiego.
■Sprawa najważniejsza, którą
uwa/am. by la (oprócz bardio wa
żnych spraw innych), ażeby ka
żdy związkowiec obowiązkowo
przyprowadził jednego członka
do Związku w roku.
Pomyślcie, coby to zrobiło dla
Związku ?
Zamiast w Związku 150.000
członków podwoiłaby się ta ilość!
A to tak łatwo może każdy zwią
zkowiec /robie, ze nie potrzebuje
przecie/ żadnych sił fizycznych
wytężać, ale tylko trochę chęci
dla pracy Z. N. P.
Otóż dani inaly przykład dla
Braci i Sióstr związkowych, jak
łatwo dostać członków do swojej
organizacji. X ijaatnprzód potrze
ba samemu wierzyć w .tę organi
zację, ażeby zalecś: ją drugim, a
później zapytać się każdego, któ
rego się nie -na jako Związkow
ca 1 mieć aplikację przy sobie i
póae. — nic więcej tylko pisać 4
plikację. — Ja niżej podpisany od
czasu do czasu dostaję członka w
ten sposob. W zeszłym tygodniu
chciałem .się przekonać ile na
szych przemysłowców, kupców,
kontraktorów i t. p. jeszcze nie
mamy w Z. N. T. A no i przeko
nałem się w ten sposob, że a z pię
ciu na jednej ulicy I.agrange za
pisałem do Ż. N. F.
Bracia Związkowcy, obudźcie
się, a będziemy mogli bez organi
zatorów lub agentów podnieść Z.
N. n. na wyżyny dla chluby na3
tutaj polaków-.
Zróbcie tak samo jak ja. Prze
konajcie się.
Brat Zwiąż. Józef "Wilusz.
GROBLEWSKIEGO
3
DOKTORA Cl NIE POTRZEBA
GDY MASZ W DOMU
GROBLEWSKIEGO LEKI
Na aprzadat w amokach, w aatc
r*rJi, u a*antftw, lub wproat a fa
brahl. Po porad* lub kaiajog takie
pin( do:
Alfetrt 0. Groblewski Mfr.
Elf K. Hala ii, 1’lraaalh, Pa.
Lustrum (a.
Mnriiio PrAha
Wv ! nlj I pr«j Ml I f*
"•l"»*«nl# *4 »»nlm
44 r*'4h t»i« I Hrwan 4l> Hm*
pi<*oi*<l»» nl« pniijilii ą t**v pr»\*l»m> r,
rłowni’ HI4 prir»>i4 l. ą t*łv rrłyllomy r|
l« brtyltnt n, )n rtnl««f Ooiptal
"o ff't'1 o<i* r> m7<(
ft*y*Vt |i **. inh
iA» fi|li ,
«WM. f»M4« KU
!•!.% Amw I Htraa*.
lecze
nie
WODNEJ PUCHLINY
d«Jo *>*ykko uIm. PucklU
Krotki oddech wnst uaTopulo. Wasysl
•iokucyllwo symptomy ssybko ant I)
it«« symptomy s»
PtUtsnls nsrok I arotroby
NwlfPitJs a|4|n«
kU:
»»
MMlk
fcK5& *trŁV^T&
dobrym lekarstwie na y«4n« puohllpo.
rurscio do:
U
UWAGA!
J«tyn« 1 •karat tno
m ząWtMraie. %t&
r* dmj« ulg* w -4
(•iiluek.
K. r. X. Llalwal
fotela tffcutacante.
Dobry na b*l«rau
■MlycłM. —1 |T
pr»«ftlnai«»te |towv I
P»r«V n«u
r«teJ«k rn*«n»*» |
uau«M to upiurlu
ul
ZNOWU PODWYŻSZAJĄ
PODATNI
| . --
Znany w Chifago i usłużony
zre&zta Związkowiec .T. Szczepan,
od wiciu lat ©prócz do Związjpj
należy również i do innej, ma się
rozumieć obcej organizacji. !'bez
pioezył a;? tam na tysiąc dolarów,
bo gdy wstępował do Związku nie
mógł się więcej ubezpieczyć, jak
na *900.00.
W pierwszych początkach pła
cił w tamtej organizacji $1.06
miesięcznie, potyrn w roku 1918
podwyższono mu na $2.11, a w ze
szłym tygodniu ©trzymał zawia
domienie, że ml 1 -kwietnia, 1923
, r. płacić będzie $4.55 miesięcznie.
I przyszedł do nas z zapylaniem,
'czy ta możliwe. A no. możliwe, bo
tak organizacja zawiadomiła. Są
to skutki dawnych, tanich opłat.
Jeżeli aie nie mylimy, jaat to
coś ósma organizacja (o której
wiemy), że w ostatnim r©ltu pod
niosła tak skandalicznie wyuołfo
podatki, że -wielu z ubezpięęjo
nych nic j*^t w stanic utrzymać
swych certyfikatów ubezpieczę
niowych.
Nie do nas ualeay rozbierać
sprawy innych organizacji, ale
- musimy zwrócić uwagę braci
Związkowej na jeden bardzo eh a
rakteryatyezny objaw. Mianowi
cie:
Ponieważ prawo poszczególnych
stanów wymaga pobierama dosta
i tecznych opłat w atoaunku "do
.śmiertelności i organizacje do te
go zastosować się dSuazą, przeto
chcąc jednocześnie konkurować z
innymi organizacjami —» wyszu
kują one najrozmaitsze “przywita-1
je” i w ten apo*ób et w ar/a ją nie.
mai taką aaraą sytuację, jak po
przednie, tylko w zmienionej fer
mie.
Opłaty pobierają niby takie, ja
kie przewidują tabelki “American
Krperienee”. ale popadawali tyle
dodatków, ż« opłaty te z tymi do.
datkami znowu są niedostateczne.
.Test to obliczone -w tak, jak da.
wniej — na przyreat. członków
bez najmniejszego zastanowienia
się na przyszłość. I za lat kilka,
esy kilkanaście wytwerzy się w
tych organizacjach sytuacja taka
sama, jak obecnie.
Są nawet polskie organizacje,
które pp. przy przyjmowaniu
dzieci zupełnie zignorowały praw
ne podstawy ubezpieczenia dzieci,
licząc zapewne, żo to ułatwi zapi
sywanie dziatwy. Otrzymaliśmy
już w tej sprawie cały azereg ko
munikatów, by i u nas w Związku
tę samą metodę wprowadzić, na
co stale odpowiadamy, że ani nam
się śni coś podobnego robić.
rberpieczenie io nie zabawka,
to nie towarzystwo oparte na nie
pewnych pmbitawac-h, w którem
w razie braku funduszy urządzi
się bal czy przedstawienie, aby
zdobyć fundusze na wypłatę po.
imiertnego. Związek, to organiza.
cja solidna, pewna i musi patrzeć
w przyszłość, musi być oparła na
podstawach silnych i pewnych.
I dla tego jesteśmy tacy skru.
polatni.
Sposobność N toby wała
wk)ri |t f>Unt«<1ł) i m, i
MwnUnta *«H« byt>j n«
cal* *v«U uhM •*Ur»<v
ntrspnmai T^aiaaa
•i*«rm*#ll« lanych. >łi<f.Ilil
MIU» n« *rt*\ •tba
» Mr^ mui ■•»»><> ■ ■>« tvcł« pragnąięi.
—4« r*X»«rto« \>r».a*Mł **&l—f, »»|.
PARMY i* w (»• nni*
■ nnmi peni»i.v1vani» t N#w York.
około ibIm* Krl«. Corry. Nonh E&ipt
P1*#ci« po rtonłk. Fo»opr»fl# ku4ro
ków
K AU ■■
r»*t Tr\m r*. I»»p*. B.
ołyl*m od k«t4H t»rmy DARMO
-MRW »(JEkrT, r#r. 7tfc
po*vUi
JW1I
Al® wraeuiy do rseczy:
Posiewaj wrhrsu cif rueh
dawnej “t amoku" tylko w innoj
farmie, prsetto ostrzegamy ne
szyeh członków, a ei niech ostrze
ienio to zakomunikują swym a#
siadem, by znowu nie dali się ła
pać. JwA Zwiyitk Nanutowy JY\1
•ki, który nie eksperymentuje do
piero ubezpieczenie, nie robi do
świadczeń, ale prowadzi ustalony
i pewny interes, oparty na prze
pissoh prawnych.
Komu ubezpieczenie na tysiąc
dolarów jest aa małe. niech weź
mie na $9,000 ale w Związku. —
Kto chce, nroże wziąć ubezpiecze
nie na lat 20 — ale w organizacji
pewnej jaką jest Związek. Nigdy
nią obiecywaliśmy, ani obiecuje
my tego, czego Związek ani inna
organizacja, dać nic może czy to
dziś, czy za lat kilkanaście.
Nie rynykujeie więc i Wy, aby
potem nie żałować, że obiecanka,
tb tylko cacanka...
KONSUL Z. NOWICKI 0
PRACACH Z. N. P.
Konsul generalny w Chicagu,
p. Z. Nowicki, wybrany ostatnio
członkiem senatu w Polsce, nad
syła następujący list. który »am
za. siebie mówi. Konsul p. iNowi
eki pisze:
“Za nadesłany rai podręcznik dla
dziatwy Związku Narodowego
Polskiego serdecznie dziękuję. —
Pomimo nawału pracy nie mo
głem się powstrzymać od natych
miastowego przejrzenia tej pra
cy i z przyjemnością prawdziwą
stwierdzam, że do wielu dokona
nych prze* Związek prac narodo
wego znaczenia przybywa nowy
poważny dział zabiegów koło du
UJ dziecka polskiego na wy
chód itwie.
“Podręcznik ten wraz z poprze
dnio ofiarowanymi materiałami
dotyczącymi Związku powiozę do
Kraju na pamiątkę dla siebie i
dla informowania rodaków o naj
większym Związku Polskim i
rzetelnie sprawie polskiej zasłu
żonym.
..Gdyby Związek posiadał do
datkowe materjeły, prosiłbym u
przejmte o udzielenie mnie ich dla
kompletu.
Z poważaniem,
(f*odpisano> Z- Nowicki,
Konsul Generalny.’’
Ma się rozumieć, ie żądane nu
terjały przesłaliśmy.
— Podobne 4e pazkkiej irnrpj sale
*7 **aa Inteligencja!...
— A tek... Oni są Jsi tak lateligen.
Ul. U nawet «J« widzą. kłady 1 gdzl*
•dbywsją sł« posłodzenia grupy ..
nsos
Mr«bujc>* p|.
NaJuyb
U« ulga Inny
I milaay 8yrup
B4ST”5:
aatruw*. »c i
•Oc Wł^daią
Ostrzeżenie
.t|mlawaj«ra odkrycia! Jaielt wh>„
»t«*Jęi>kT lob nawot Ja**U jMtri
t^M'1 tytka kołatkę 1 Hln w |.,,tr,,
wlał u wypadkach adrowe
J"*lv na nowa na NtfnJarach
♦ławy IM prfthoa nartk* dwn
«*•*• tylko naptaa^ da Kotw
- --- luitru
■drowe wto»y „
ły«> eh. \y
.—__-HM. Wikta.
. . K+PlS Kotslk t Off,;
K>U1I, Slatión X. New York. 1
ClevcUnd, Ohio.
Sacznażr Zn fanka wry, a ni z wyżyw,
Mtaay w Cłaeałnnd!
Gmina No. I Z.W.P. urządza 1t>
Związkowy w niadzMv. dnia 10-gn
(rudnia wicrzoram w *aH Gminy pn
Fullorton uHcy. ku uczczeni i dnia
Święta Związkowego. Jak również ku
uczczeniu 10-lctnlego Jubileuszu zalo
ienta Kolegjum Związkowego w tam
bridga Hpringn. Pa. Weayscy uprł#)w1f
aa tan wiać zaproezani.
Z bratnim pozdrowieniem
W imieniu Gminy No. ti Z.N]»
M. Ta rajski, e«kr
Smaki nfe-akohołiczne
w rozmaitych Ralunkich — n P
Bourbon. Rum. Kum met i 14.
Bardzo poi} twine do domo*veb
potrzeb. (>n» 75c butelka Pro
zimy pr*>'syla«t znaczki poczto
we zlbo Munejr Order.
WOLE
Mam dabra. «rr*ko"M«
MmIwo im wola <*crti
bltnlt »f»Jł) Powairaymu
J« raawAJ «horoby natych.
mla#t arrubla
ula wu*t Ml 1 cm w
krttfctm mpli FnwlMa o
U» awelm a nv jar lotom.
FMp »»lr«hnł*M'
Dr* A« Aa Rock i
«ta
737. a*Ul
ikM. W Ib.
Skład i
Pierza,
* PMmmmJ *«wm. Posiadamy w aa
—rv i —w i
•w* MMMSło iltiu •lun'|0 »yr«tj
•>!• *« *kU4*w. Skubana. cala
•*,w ■■ ■ w* C» BU «• M
*••**»• *• »«4onlo wyaylnmy »r6.
bkl. Te«»r wysyłamy do wssystklrh tla
*?!* An,*,*k< ąkaprooaią. r>w«is <J» *•:
iarJAiSÓ.Vr52Sf«,T- ”
rmiUNci i uiroiTpn
Najkpuych Harmonii
w »wl*c1». po
*■ * tl
•łwtak
n* n« 1* ]«».
Kil«ik> 3 In
Mruk cj»rni
4 « r m o 41*
kup <iJ*<Tch.
r* mforru*.
ej* pl*f*l* p*
Ml P« fc*».
»•••■/ k»t»
M.
$3*
•II
WĄTU * SIUMLU
trrnpiteoN m»0- r©
Bl«« I»l9 *4 At*., r»l<-a|
Chirac*. III.
PIERZE! PIERZE! PIERZE!
M**«r M«1U «rMr na.tlapn.rt!* »in m. któie w. *-ta
1° "^satkloh «•*.< tManó* Zirdnooitnycli
Cm* $l*§ io ęi** lut. Otyftj bl«*ir pnah fl.BO da fi. 75 ląa<
Mamy wląlkl wvbór ł**ra>il,-xn*|r«. m*terl*)'i pa nodst* •
W • nraypy w kalorjr nicb!**blm i róBowj u> po BO* d* «6c ud
— u. w° n*!**i*<^ pr*vdl*mv wam tow.r do mu
•u“\1 Atvr”kl. Próbki W<PUi nie. Pray*l!Jet« rwi' '
wy M*n*y t >rd»r «Jo *
1M. 4 f*OM OP QU ALITY
1 ****** lUMt p, p. putybwryh r»
DOKTORSKA KSIĄŻKA za $2.50 v
r«;—»a> y> «wh M»t___,_w__ m
***** *•■•■«■ M»» •• P«*«»t rrnnr w »w«| *!(•■«] MlakUJ
&&R*^VS&2£!VSS$S: •g&STr&żńi;
L*l?f 11 - . "*"•*• «łt>r*—y* «* krdihłia au'
11 *44»w»>, yr»mij Olku «|„ •» hM*.» pr
rt** •«
katda rioin^t lklji)a«M tj
-'# # BfcibtrUllij 4M(ari«l#i <*<
praaaylltl. « *, Wal«ak( Mpl< •
E J. MEOICAL COMPANY, "" '
Baczność Urzędnicy
Towarzystw i Grup
OSwnypi FikrytaaM
SSTANDAZÓW. chorągwi.
OOZNAKÓW. ODZNACZ
KOW ZŁOTYCH I MEDALI i t. 4.
TT*?* *Tt»*rarp»«J*aawchcai%a«h jak
fdiUlndilcj, Pruk«iMjci« ai« I pissci* po nas kalało.;.
IASLC mm COMPANY lis Nastii St., Niw Tak
*8.28 "H. * R.” AitMiticiM Rmlweri *5.25
ilakunkl «dar»a.iy alf raji1"'
a*all «kca«* alt ftraaM. nfa
'••kat ę" cif »*> ał>"i >a. Ia«t kur
"H 4 aulania'*«Bi>v »*ani
• #r. «M» wiaatatM, Ktfil «'»
> f ■ IIIIW■.
• Fik !»»«'»*rł * J*»t III •«* \t-T, *r
k«4łl«N*y afraa4aaa<l pa (Ili. ahy ba*4p u*'-*'
rtitilll J§4*»
*l**fl" “H * I* ’ fi i itfrtfMiii
•f*l| !•»«•» alr*al*w. iimi*ial|‘ avakf ha
HN*. »ay SJ. I}. Ił. Ukta nr* rhrn.n wyko*'f
kia » *iakl*»kl*l •••!< ety aikla*a. Wtlall h c
• 1'ssaną |
<«ł
• tani* |
s
• i pr«*»IU o* asa • • »»lni a«h'44nviT<
».« w »*« • ks'-* p#-i'u»y«k ni pDhnnt prssarlhl. łl :»
ptiy «4kl«r«* Nł« twlshaj: riss d/i>l*J: tts«ya<kia sam*
l fara franta Ml"l, fJaiassinarrti pal«*j> prarsla* 4 •*
WtfTKItN AWMt CO., Dtpt l, 2131 W, Chtafl CMes|o. III
pH — __ -—- - 1 - 1 ' ■ ■ ' ii ... ...
Tylko o jednego Członka prosi Cię Związek Narodowy Polski

xml | txt