OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Chicago, Illinois.) 1914-current, December 07, 1922, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218622/1922-12-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Grupy, które zapłaciły podatek do Z. N. P.
w miesiącu październiku, 1922
0 . lU.lt
1 . 152.18
53.70
;;. 270.3:
4. UU1
i. 78.45
«. 81.53
7. 99.18
i:. 238.02
14 . 327.32
i;
• 1.57
10.. 51.47
:<*. 207.74
21.
. 11.15
. 258.98
23. 17.51
23. 17.51
23. 123.18
30...
31. 184.43
. 122.45
83.54
184.88
230.57
33. 25.00
. 59.32
;S. 422.58
39.
41.
13.
17.32
103.33
135.32
41. 250.01
45.
49.
51.
4
v8.,
80.
81.
83
88.
87.
70.
74
140.04
29.34
220.37
427.39
132.83
258.57
29545
357.17
89.90
89 93
17.98
79.05
8.17
91.92
i 8. 035.39
77. 172.31
7S.
81.
28.52
71.00
82. 138.28
S3. 250 48
84.. ..
88.. ..
32.02
212 37
165.95
I7J|
91.08
93. ..
98...
99. U7.48
10o. 124.02
5.. .
8.. .
110. 159.75
11 . 114.03
12 . 139.14
13 . 95.39
14...
2.43
23.76
144.48
15 . 348.81
18.
113.92
1?. 183.42
120. 197.«4
21_
28.
29
84.45
145.18
73.72
112.8**
78.51
112 89
29. 110.32
134. 203.37
6. 119.15
5. 110.91
8.
32.31
C 27.02
140
1
**.. 175.35
. 573.19
. 108 «•§
2 . 585.57
5. 227.91
4. 103 88
483.11
134.93
msa
4.00
C'i.85
143 o;
153. llJ.99
4 . 30140
5 . 1314'*
8. 94.53
*. 38.99
8 . 98.51
9 . 187.03
180. 104.71
2 . 118 58
3 . 44.95
4 . 81.00
5 . 82.72
5. 30.87
7. 43.72
8-.. 392 17
170. 122.43
1. 18135
2 . ISUfcl
«. 152.94
7 . 90.27
8 . 84.78
* . 141.17
180. 337.70
1 . 08.31
3 . 180.67
0 . 182.13
7 . 288.30
8 . 230.81
». 80.62
190. 302.91
2 . 28.23
3 . 80.80
4 . 88.97
6 . 72.43
* . 94.74
». 11.81
200. 34.60
1 . 17.77
3 . 117.63
4 . T12.77
0. 811.14
5 . 110.78
9 . 187.18
310. 108.00
12 . 128.31
13 . 72.64
18. 98.13
17 . 108.08
18 . 248.00
19 . 105.88
220. 84.05
20 . 80.50
2 . 41.18
4. 226.29
4. 64.42
8. 103.29
7 . 81.43
8 . 80.02
33'*. 45.40
1 . 8°.34
4 . 213.99
8. 14180
8 . 224.74
9 . 152.74
241. 27.42
2 . 14.20
3...... 40.31
0 . 42.77
8 . 23.87
7. 8 80
5 . 113.12
9 . 21.03
250 . 24.59
1 . 79.13
2 . 133.70
3 . 18348
4 . 32.03
6 . 58219
0 . 27.67
7 . 129.25
8 . 240.90
9 . 194.60
280. 188.03
1 . 149 93
2 . IM.95
3 . 138.20
4 . 48.78
5 . 204.72
«. 113.78
7. 115.91
270. 15.34
1. 187.51
3. 120.03
3 . 118.82
4 . 040.48
6 . 103.30
4. 07.24
7 . 7403
8 . 40.49
9 . 144 60
280. 84 72
1 . 104.47
2 . 7S.11
3 . 87.40
4 . 64.94
* 5...... 60.58
6. 80.14
290 . 85.45
1. 87.51
3 . 37.80
6 . 56.98
4 . 233.80
7 . 74.72
8 . 88.09
9 . 217.81
300. 24.88
1 . 170.20
2 . 218.18
3 . 85.42
4 . 40.8;;
4. 79 29
7 . 94.23
8 . 228.24
9 . 130.14
311. 90.26
1?. *970
10. 141.13
Spróbujcie
KRISTAL WHITE
do waszych
NAPOJÓW DOMOWYCH
Działa jakby magiczni#
tauwa nwrriyjtmny ZAPACH i
^MAK. Uc£ ZAPACHU NIE NADAJE.
"Titircijr tylko dodać do napoju i
PRZECEDZIĆ.
f cna wielkiej paczki z prze
pisami pocztą opłaconą 35c
KRISTAL WHITE PRODUCTS CO.
Not Inc.
Ml7 So. Morgan St. Chicago, III.
!•. 16.38
19. 187.18
320. 70.65
2. 82.60
3. 107.33
•. 103.31
«. 131.01
ł. 301.71
9. 17.24
330. 178.38
1. 20.61
6. 51.66
6 . 118.36
7 . 138.41
». 142.32
9. 3*>6.*G
340. I*.*)
1 . 83.39
2 . 312.77
3 . T.2J6
«. 32.18
3. 332.84
«. 17.78
7. 133.81
380. 321.83
1 . 104.64
2 . 127.18
1. 134.04
3 . '.‘6.S6
«. 337.18
7 . 131.80
8 . 310.63
9 . 67.44
360. 36.48
1 . 116.92
2 . 433.13
3 . 18040
4 . 337.73
7. 36.26
7 . 26.26
8 . 77.80
* . 133.67
370. 147.83
1 . 6047
6 . 183 68
2 . 86.63
320. 169.18
1 . 34.61
2 . 33*i.80
4. 73.04
* . 03.02
7 . 33*32
2. 79M
9 - 132.64
391...
4.
6.
6.

26.22
110.82
80.44
124.32
6*V89
80.88
2. „7942
4 0t». 239.32
1 . 04.42
2 . 73.30
4. 109.93
8 . 304.23
6 . 186.29
7 . 13.6*
2. 201.79
9 . 64.86
410. 14341
11 . 01.14
12 . 69.74
13 . 87.40
15. 17054
16.
17.
18.
l».
42«.
4.
. 173.75
7.0*1
50 99
. 111.32
. 138 0..
67 62
3. 63.18
8 . 396.64
2 . 11984
9 . 66 2*
430 . 603.63
1. 260 71
3 . 411.00
6 . 93.32
4 . 60.00
«. 386.69
7 . 346.19
9. 144 33
440. 9742
1 . 24X2
2 . 150.06
3 . 46.22
5 . 212.13
*. 131.50
9. 40 43
45»». 62 26
3 . 137.96
2. 3132
4 . 327.91
ó. 136.63
«. 101.94
2 . 204 14
9.. 53.74
440. 103.97
1. 119.52
3 . 07.93
6.. *132 77
«. 6*29
7...*... 73.87
. 312 "9
45J9
. 52.43
9*'.99
49.23
52.88
8.i
9..
470..
5..
3..
* . 58 M
9. 121.15
4*0. 7332
3 _ 41.46
4 . 378*2
6 . 25.74
7 . 94.76
9. 03 94
490. 193.17
• 1. 161.13
2. 27.43
4. 67.13
d. 271.64
6. 70 30
* . 104 90
9. 94 74
■500. 232.03
2.
3.
4.
3.
«.
7.
3.
9.
9.
510.
ts.
13.
14.
17.
18.
19.
680.
1.
3.
4.
6.
«.
7.
8.
9.
630.
1-1.41
46.59
38.98
10.48
137.62
5*8.12
184.18
‘-•02.08
238.10
270.24
5*4.23
177.27,
34 08
47.32
22.71
5*3.88
148.65
142.13
139.1*5
139.87
202.24
1.
2.
3.
4.
3.
8.
7.
9.
640.
73.47
77.28
108.19
27.02
87.28
323.30
2*50.0*5
131.73
180.17
1*0^8
31.77
310.34
6340
3.
6.
6.
7.
9.
1.
3.
3.
4.
6.
8.
7.
8.
670
2.
6.
8.
9.
68<>
1.
3.
4.
8.
0.
9.
301.
2.
3.
4.
6.
8.
9.
800.
1.
87.3:
128.81
18.38
5*0.14
«5.<M
133.83
64.70
61.17
11*5.9:
101.21
12.29
20 j62
66.28
90.41
61.80
33.00
159.93
351.00
22.81
120.90
44 76
30.98
238.49
,ss
107.78
38 83
139.73
8114
7.14
71.86
143 £7
11 V.
77.53
162.62
188.01
10.7
49.1
1112.1
, 00.1
101.4
123.4
i?.:
3041
110*
54 I
63.5
68. *
12.3
34 0
11.4
9.5
1.
610.
11
13.
14.
U.
18.
17.
18.
19
621.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
0.
428.
28
112.
180.
211.
14.
28.
32.
95.
91
170.
189.
143
201
121
153
64
113
41
641.
3.
4.
ó.
6.
X
5*.
650.
121
81
41
137
82
91
335
212
3.
3.
8.
6.
6.
6.
6.
680
1.
2.
4.
A.
7.
181
ir<
187
127
10?
l«l
244 61
31.44
(
BACZNOŚĆ RODACYI
Kombinat my <fn <«f ar-popi* rota ,S'tn<l
nt*--* r».i«««>a polotaiaro J0*»f* riMu<ft
kl«IT". i-oa-lnlan *n»Hr»»a<4 a1 • w kaMvm
polakmi oomn. a.lbo*ri»fn <t/.i to
<»»BlĄ«1aitł arl> »ł}•« «nj m Jak rA*ril»a | pa
frjotycAuym t* atron *4*iu(iii« na
r«Hr^i* n»»fb% o-yao^o arf.*#»'
i »na w tlirsnycti kolo* arb
< *«oa tworay pra*oH*lw» Oadob?
n»*»i a -lałbpf a'vl' in dom>i hó:
miar Irgo i#»> i; cali pnaa « *na
'■<). 1* flnaa ImponuJi^o
rłf pr»a<4a»a«rią Z+gąr
raj na 41 *».<Jam nakrę
cany » »rv trobiony *
«.lln«J nia-nuek'«i 8**11,
l««t w
w f<*rmu piar
amanta ramki fi#*
irayma bar4&« t-'jnkłija1
ma l 1 « t f*-aran*»>
'riny <*ana aam*4» ta
»»>•* ja«* M **, aa* raa
»ha Naą*«lntka praaitata
1^ *»*»»aa n«)mnl»i
«l
taoa atak'
tu'
maannte nkJhladniajatr 1
>l«l*taf famjl;
piąknokn n«kya mv y.
I1JI łan tansr
nj-my a» aajy tan iwir
MM fylk* Pmraafcuja.
my 300 »#ant4» na*vcli
mlaaf f*a arilami prn»i
my łałfcayi* »<*<• •**«*.
W’I. raaatą płam alf. Jak
la
^Plaacia *arat na air#*
| n-wtWTIC TlUfH5S CO, 1J.l«. 7J* *. *«twy St, I hJc*«. UL
ZMYJ BOLĄCZI
SKÓRNE
Csy cittpiu na chortkr ekAraa. lak wruty.
W1'”- Hawaje wynjpkę. lak egeentę w Jn
kMJIi*l*l*k Iciult? l'-iy wi4ytliMi do ir|*
•Mkdntt*. rhl*4nt|« afiwu. kttra ue
ttepitje. gdy telerzklenle uaiajeT W takim
r%*l* .prdkuj ra-talf D.D. U. Ugod lar.
klArn 4ajr natyekuiTaatawe
przemywani*
“'■* » l»J •»"»*! chwlIL gdy alf Ja ta.taau
m ik !•« powodzenia — tyal«va llatAw #4
U ra
wdzięcznych Mc]«a(4w palma Ja
capty lakaraka
Lata Citr piań
cierpiałam pr*»a pite lat na najgorsza II
.•u, h« •€-*»»». jaka kladckal
* lek widziałem. rraboaalem *ai)atk'v a
ty*ko »l>azałem. luk czytałem. Mia
łam lat Irae. h doklorAw. Ulgi nla strayiua
tam. k konni lokaraytein U.D U. I wala
łam na pr«ke rontowa* pomoalo ml. kupi
łam ••nl# butelka, a tanim luttltm palowa
Jej. 1 lataj wygoił eta I pratt ratary lala ta
4łn Al ad tal choroby ai# nie ran a tał. H r.D
ł Bat Warramon. \ a. W Ultam M. Boli z.
Tratch Doktorów Nit Pomogło
■I*4** BnlMka D tł D. prayaoai alga
t tyrałam P D P. prze. lala — aAkat na
bawiłam alt rkaenky aktraej. ktdrw) lepaeh
doktora w nla mogła ulsctyP ani jej «IAy«.
Jedna butelka D D D. "OMlnary" w»l«<-ay.
la innie arybko. Mogę Poleci.' Ja hatdej o’a
ble rlerplgraj na choroby agArne. Nigdc
abywamy ile bet P. P. D. w naaajrm t»mii i
taweta traytuaniy go rad ryk* od raku l»t«
— lal. tj. od .zenu gdy aiv nabawiłem
napomnianej t horeby skArnrJ. Matei-le ale
na mnie unii- nowoład. Wm. Uafontatne
• OalUtebla St-. Ncrantott. r*a.
Opowiada kaidtmu o D.D.D.
Cl«rpial»n> yr.-.gz ofUt»lt lt lat. Ka*4y
litery prll^wiUin. prt«««inh ro
Itharik^, « o«»«t «nt« w
i*Tkf. m ^t'* w irnijl. w plecy. m«
~ r ■ —-•w,-. - w-w -w w w ■ j >. aa i et ł , ■ |t
pamagly mi wenta Dtit chlubie alf. te m«g«
Poa ladzie. |g pa uiv,-|u kilku bulelek D t* U
w- -- - — I - WI*IPIW» ■
kylactylam ale praata . alktem a tej tnlara
Wldtoret cker->by. Polecam |aa D.D.D
waayetkim maiomym htdrgy znajduje ti1
* takim aamytn połażeniu. e* i Ja. a nene
niatnajamym. k*Ar<eb .patkom •iarplfyel
na ta eame rhnrabe. Niadaaaa tentu ńł
prtyłeelel. kt*ry cierpiał na egzemf. prra
taedl da mnla * podzięko, anlcm ta palt
eeale mu D.D.D,
H tłraya tit. 1'helaea. Mae*
Butalka na Próbą Pomogła
Otrtymalem H'u:t butelkę D.D D. ...
JTbke ktAra pomogła ml tyta. z« posiałem
In aptek! po cala I wylactyiam ... s kraal
pa talentu Mlaieiu rozmaitych deklordw
wydalęm przeszło tlt.SA Prwpiai
---, - —ww.w a-o.ww. t taa>m«;ti||| m
rvcm%««» iumbc\* lit 6ro ml l#4nak nu- nu
ponmgły. Nla mogę alf dued naektaHP I
lar.tr a D.D.D. g ,g. |
H.dleg
fbr 5Kłn DiMftsc
KeJnoy pł>n ilotnny ta many.-h l*‘ tnlrzy. k
Iwgrądlan. Jt — tytnalu. wtatargeaaa Ud
Przyślij po
Butelkę
na Próbę
Pt t v*UJ nu>itk» |
• u* poniMotn kupa.
•»ta po prObo* Vn#lk« |
P t* n Plam--.a .1 .nintł- 1
Clo pł»tim> tlili im cl na- l
ulać — t>«
• <a<«4u a* ta. jaa aiu«*
rltrrUri*! Z »*a«aołcl* nia
ai* a>»ka* w aprn.
konaniu taj racaptp. akora
toni <1n*nal| pnaatana ul- j
■» Prayalli kupon Onaiai ,
/al«n Ikr na oplata prsa- |
a>lkt I opakowania.
D.D.D. Laboratoria*, Dept.7159
)MI (••• AtmiH. CMIACO, IU
* D n o UMtATARIU IM#, tlll. '
MM *• kiitM«M4 4 III.
ra«o«l«: rr*,,« ml nr~jrai af prakna
t>nt«lk* pr»,hryi><-jl 4ala<««m
I* ranIOw na koa*'a pr>M;IU I opako
M.aat®
Hm
9.
*70.
1.
50.28
10«.)C
i:.*.*i
41 90
*3*0
7 . 1*2.34
8 . 39 1*
9 . 92 93
«»•'. 71.15}
1 . 142.89
2 . *7.13
4. 108.1*
* . 9189
<. tu
8 . 41.78
9 .' 89.91
*90. 141.49
1. *4 40
3 . <4 :*
4 . 8*2 *8
* . 75.94
7 . 1140*
8 . 51.08
700. 7888
2 . 498.83
3 . 4 •>.97
4 . 928.39
5 . *3.23
6 . 83.93
7 . 17*44
8 . f'2^3
710. 88 9i>
11 . 11476
12 . 171.90
13 . 4767
H. :h.9!*
16 . 102*4
1*. 27*
17 . 109.97
18 . 143*9
19.
721
82.62
57 271
2* #7
288 12
:a
90 40
20.7.9
92.72
*5.47
140 14
9. 182.01
730. 137. *2
1 . 9531*
3 . 104 72
4 . c:.» 7
8 II" 38
7 . 83.33
« ... 1948
8 . 12.87!
9 . 0*80
74«. 88.91
2 . 111.87
4. 4* 63
... 7*.ii
* . 118 *4
7. *8.79
* . 121.18
•. 8.81
75«.. 240.J3
1 . 243.30
2 . *8.1i3
4..
r».
0......
8..
i
780 ....
*0 83
22 91
(MAI
7* 98
138.38
*4 79
*7 *3
«.
7.
771
3.
6.
7.
9.
9.
no.
730.
1.
1.
4.
A.
*.
roo.
i.
3.
3.
«.
7.
7.
9.
9.
{w.
1.
3.
4.
A.
9.
13.
H.
)«.
824).
4.
ft.
A.
7.
9.
8J9.,
1.
3.
4.
ft.
7.
841
4
t
8v.A
1.
4
ft
A.
7.
9.
M2.
3.
4.
4.

7.
ft
9.
87«.
1.
1.
34 89
3.-.9S
137*3
47.12
04 74
142.73
123.10
142.07
:4 os
94.97
41.45
2737
35.07
14.99
10.10
37 10
3010
97.07
24.57
11.70
27.23
WV7.0A
198.01
SOJO
190.40
IMA.',
::.7t
2<V$9
20.34
33 10
83.41
29.31
120 93
v. |H
214 47
33.41
3.Art
II 4"
121 21
:*« •*..
44.92
r.:.9
43.32
712*
204 30
40 02
83.49
39 19
172.83
224.33
110.20
07
94.13
n 6o
41 93
7*04
1*217
44 3C
120.24
34
34.70
81 44
&Ó.43
*2 1*
A» W
42.4A
32.94
124.23
7.40
147 *2
20 tft
3804)
34.AA
*1 79
**.44
U.44
*A.2*
f,7 73
4.
•*.
4.
7.
».
#40.
1.
4.
4.
7.
8.
9.
890.
1.
3.
6.
4.
9.
905.
7.
8.
912.
13.
914.
li.
18.
921.
4.
5.
7.
9.
933.
i.
4.
9.
940.
1.
3.
3.
'4.
7.
9i0.
4.
6.
«
9.
900.
1.
5,
«!
9!
911.
Ś!
4.
0.
«.
8.
98».
1.
3.
4.
4.
7.
#!
991.
e.
3.
4.
I.
1000.
1.
3.
4.
8.
9.
1010.
12.
12.
13.
13.
1020.
3!
4.
4.
7.
9.
1030.
1.
1.
3.
6.
0.
0.
4.
1041.
4.
7.
9.
10&1.
ś!
4.
8.
1040.
1.
4.
4.
4.
4.
7.
8.
9.
lo;o.
1.
a!
4.
4.
8.
8.
1081.
4.
4.
109«
I.
3.
32.30
132.42
77.13
333.43
17.41
04.09
19.94
49.08
30.33
134.04
28.74
29.22
33.07
33.37
31.48
123.42
22.44
108.22
33.19
14.88
49 *3
325.22
171.83
104.93
301 «6
218.10
44.78
143.21
177.04
lt4.02
».ll
31.32
30.74
21.22
19.31
7.70
30.39
30.42
33.27
130 J*
13.99
83.48
97.82
4.33
40.20
88.89
67.72
14.34
28.12
2844
•4.24
30*9
90. W
41.40
49.77
47.H3
107.71
100.41
109.14
77.74
23.12
116 48
34.04
13102
32.78
39*0
42.33
43.77
94.17
22.04
748
9409
107*0
30.97
143 48
3.24
59 92
164*7
147.44
109.10
1472
14.72
229.47
49 22
42.98
47.87
10147
97.94
48.99
42*7
IM 99
22 28
2744
27 U
9144
M 48
•5.30
29.01
29.01
140 03
210*4
37.41
23.49
r.o 17
92.34
35 93
111 jn
144.43
24 44
44.13
21.42
624.4
73 40
43 74
24 44
14.48
14 07
44.41
»7.r
1194
48 01
M41
14.74
39 23
108.47
*7 74
Wł2
74 61
43.41
1«»5 09
21 95
37.40
24.48
44 3*
22.09
27.18
50.71
M 1
177.69
123.44
46 11
9.
1114.
12.
14.
- ft.
• .
9.
1150...
4.. .
«. ..
7.. .;
im....
3_
58.4S
. 177.69
6.60
7. 18.42
18.5S
186.46
1191. 04.94
17.94
«. 171.17
25.97
U44. 123.10
88.74
34.37
11. 39.20
12.90
83.44
*3. 249.83
17. 106*6
1120..
87.76
lot.98
16.43
74.87
«. 84.69
14.42
41.1:
4
1130
*> . 34.36
3. 88.15
«. 32.14
7. 95.43
•. 318.44
1141
98 48
8.91
2. 35.47
91.34
277.2*
7. 94.13 1
8...... 43.59
66.47
24.54
2020
14 44
65 81
73.72
37.55
92.00
4. 95.49.
* . 80.73,
«. 70 «4
8. 40.00
* . «»•*'
1*70. 103 3|
1 . =«.:i
*. 150.181
2 . 30.67 !
n»o
4i
6.
4.
».
5.
UM.
4.
&.
I.
9.
9.
1200
3.
i
4
«,
9.
1311.
12.
14.
16.
17.
II
14.
19.
1X0
1.
1.
4.
8.
9.
1231
4.
3
a
124<>
i
3
3.
4
9
r.‘io
3.
7
t.
9,
1340
1.
9,
in
4.
«.
S
I.
1.
9
1340
vr*o
2.
3.
4.
7.
1390
1.
4.
6.
I.
9.
13<ło.
1.
120.49
44.14
53.43
tui
110.2S
135.K'
107 1S
106.14
2°;«
44.70
127.34
63.34
14-4
17.63
U 99
16 99
63.23
20.19
219.42
14.30
60.47
149.56
13.46
107.31
MJC
46 06
142 14
70.04
219 10
39 43
39.43
122.21
43,V.
49.10
102.71
72.32
34.94
lut
34.60
64 42
14.44
22.13
69.04
112.41
121.94
1*4.79
7 3. U
35.44
1« *6
17 04
334S
38 61
8847
3143
77.f<*
60.24
35.70
24 34
45.ft*
61.74
18 76
27.71
49.76
4242
119.91
•6 47
96.43
100.47
238.20
64 24
64.24
39 99
19.90
1747
47.62
43.93
14 19
33.9t
27 37
34.30
123.89
74 «7
49 .'>9
89.66
II 44
113 53
(Dokończenie na sir. 4-tcj)
Dzieci powinny
biegać po dworze
zimą lub latem
Ni« rozpie»<e«ajcia awyob dzio
ei. Ni* zabraniajcie im nwieiefo
powietrza obawiają. aif, /ą *1*
zaz<ę-bj» Niema *S«* lepszego dl*
budowy ereratwef© ciał* od ćwi
ejtń fiayczpyeh 0% w*«1pą m po*
Mi^trtu Mojr* aif przy tom n*
barn* lefckwh aetiębitń. które
jednak mofą byó wyleczone na*
*ym BraPOśRKDŃIM apoa©
brm *«*Mnętrmie — ni* raj on
delikatnych żołądków lekar
stwami. Natrzyjcie ty 1 ko fardło
1 pier*i mawną Vldk* V|p*lnb.
^ nika ^n* jak liniment i wdecha
«f j*J P*ry. Leeeemia la usuwa
•oyMio zaziębienie i chrom przed
krupem spazmowym VWika nto*.
oa doateć w każdej aptece p© .1óe
z* słoik. (Oft.)
Niestety jeat wielu osób, którzy
śmieją st«j ■/. Wu.vzego uie
MCłeiria! |)ol»ry przyjaciel
jctlnuk porail/.ilhy Wani użyć
Ryffles -
Fmierteluy wróg łupicża.
Nacierajcie Rufllescm skórę
głowy codziennie,mniej więcej
* tydzień czasu i łupież wkrót
ee zniknie. Później używajcie
Rułfles otl czasu Ur» czasu i
utrzymulcie w len sposób skó
rę płowy czystą i zdrową i
Wasze włosy bujuenii i lad
nemi.
Cłr. w aptekach lub poślijcie
•frnit 4o laheraloryum.
P. AD. RICHTER ft CO.
104-114 So. 4th St.
Breeklya, N. Y.
Z ŻYCIA GMIN I GRUP
ZWIĄZKOWYCH
Podziękowanie
Grup* Z.N.P. 1444. Kt-ambaugU.
Mteh.. tuyU •erderznr i>o<ui?ko*a
nl« Zarządowi Centralnemu u
odebrana sumę |.v«k> j»o i*. p. Jako*
bte l*tgtkle* k*>u. Jako Spadkobier
czyni Katarzyna l’ia* k lew lcz. /* o
trzymana tum? po twoim tn*£u dzię
kuję Szan. /.«<rza<l<>*4 i wszystkim
braciom i siostrom.
Z bratnim pozdrowieniem.
A. I laonlcŁ, aekr. Hu
Nanticoke, Pa.
Nmiejazym akładam ee^leczoe po- j
dziękowanie /-arzgdoat Onlralnrmu
Z.N.P., z.i rzetelno 1 prątki* wypła
cenie p<>>micrin»s« po moim mętu ś.
p. Kełlkaie Uryio w mimie JhOO.dO.
która ml mrfrzył prezes I sekretarz
*r. M6, do której mój mg/. należał.
ttycif Jak najpomydlncjazego no/.wo
Ju tak szlachetnej ' potęlncj organtza
cjl. Jaka Jcet Z.N P. Dziękuj? także
Tow. I. J. kraazea afcicgo. jr. 14& za
oddanie ostatniej usługi zmarłemu.
Z szacunkiem.
Kazimiera Gryge.
Mckeesport, Pa.
Z*a )adam>a uf wszystkich dflega
tów. należgocb do Gminy lio Z.N.P..
ta posiedzenie Giulny odludzie alę w
P>gtg niedzielę grudni*. tj. 3 Igo gru
dnia w hali T. Kościuszki ua. Kvan*
ara., w McKcaaport. Pa. Zarażam u
pra*(au> w»z>.tklo grupy naleigre do
Gminy 110 2.N.P., aby się uiściły z
podatku Gminy przed No«>m Rokiem
\9Zi. aby ule było tileporozuuiiauut u
rok następny.
Przy taj spoaobnosci tyczę nwyat
Irtm delegatom We-ołycb dwigt Bożego
Narodzenia I WenołeJ Kalendy.
Mech żyje Z. -N. P.!
(Niech żyje -wolna, zjednoczona i nle
Podlepia rolska.
Z bratnim pozdrowieniem
V. Burłak, sekretarz.
Utkaj*. Y.
Z ftmlaj •; t * r.
Sunofne nici$ *>braó hm
fc^jr.h i>»ir.|/.fni»* li w ?m<lnlu dHs
gm*6'r do (Imtny «7 oj Z.N P t np»
tr*4 lob w mondst' przepisano ko:i>ty
lui j* Kn>d> »l*lf s»f, rxy tn nowo
obrany. «ty Uv pululrrdtwiy wl r.*
►xloifn roku, ma urij nloii/ v. t.ob$ man
dat Ha posl*dr#ilIe Om lny, VtAro odbę
dzie ul*,' » «*.tntniu ni*drjale. lo Jest.
”•1 so grudniu 19J. " Domu Polskim,
o godzinie !<rj |>o południu.
IV > brać naeUy nu k i/.do ?ft r/lou
kOw 1 drl«K«lM.
Z rlowtr/anyin pozdro* leniem /
k. kurplasba, •.•kr. >.mm*
Thomas, W. Va
*19 cxlr>ok4«
Tow *w. htani* ł»v * H i M *r #M
tar Nar. Pol w Tbomar. W Vi. ra
kK*rrrh v*»» T*» plant* aa»#am»n
lt A<* tar. tN»r Pnl, Mnflni
ftAratrstfo. ro na.»t#r<M# Pon1«w»*
p*ra>lr fOra(.*r *o*tał r.«ko<Vr»n«r Jat
* «Jl##1%ru fl^rpo"i b. r. ♦ prx»«r.ło \
cr.łoekOw Tow. pras tri* 1 pnnlawat oa
M C*lnokO»- Tar., pifćdil^lfrm rrpla
ea aaM—mrnt ragularbl#. » *a r»to
rf k diMrrtkMa* ofiara.! a ku* To#»
r»r#**#. «atara zawiadamia #1$ tyofc
oałonkAw. atov zgłosili nr I zapłacili
«voj« mi r *««##»ni#ni**it
IWMian w mamili rnni&nhi b r. W
rast* i>i*>aaf«»owa*ita alf 4n f «*o. ha
da bat x*dnv<*h ta«trz«**4 formalni#
Ł*Mi -|>cndowant. gdjż To*. ale wuze
nadal oplacac za ni U pod:tlko w.
Jwfł Slftiawckli wicc-prsze*,
HiraliiMlI, nlcfprtin.
Stanisław 1'tlrak, kasjer.
W ilmerding, Pa.
Sprawozdanie z wiecu. ktśry był urzą
dzony dnia 2« Iłatopada na hali
Filaretów przez Towarzystwo
Gwiazda Wolności grupa 1*92
Z. N. P.
Na wstępie pozwolę sobie zawiado
mić !".tt.«)>ursh I pkolicę. za czyim »ts
ranlem to wszelkie wiece, któro by
ły urządzano należy zawdzięczać p.
WlktorJI Kozik, członkini jrrupy lt»92.
'Paul Kozik była oboroę na obcho
dzie urocz? stoscl w Kolegium w Cam
bt idpc .Sprlugs. Pa., a wtdzęc etę tam
z p. Itdżycklm komisarzem na Okręgi
XI. nby urzędzie wlec. który grupu
nasza chciała urządzić, ale nie było
Ułówców. Prosiła p. komisarza, alo na
tcu ssui dzień i o toj samej godzinie
byt zamówiony na Inny wlec. Pnm
Kozik nie dala za wygranę. alo widaęc
n i obi lmd/.io p. komisarza, znowu za
gaiła o ten wlec i tak za zgoda p. pro
ze«a ifiNP. I tam obecuycb pp. dyre
ktorów zwelano ua prędco posiedź*
nic I pp. wiceprezesce &NP. p. Milew
skiej I p. dyrektorce K. ObarakleJ po
pi owzone aby pojechały do PftUbur
gbs. Zaraz rano w niedzielę nlo cze
kano na obchód w Kolegium, alo z ko
misarzem p. Hożyoktm wybrano się do
Pittsburgha i były ursędtanó wises 1
zebrania po dwa na każdy nieomal
Wieczór, a na niedzielę 2$ listopada
to urzędzoou były 4 na których to
dzielne pracowniczkl przemawiały. —
Nam w grupio 1002 w udziale przypa
dła Kuno*na p. wiceprezeska p. Mi
lewska. której towarzyszył p. S. Wiór
nliki uależęcy do Wydziału Oświaty
przy Gminlo U 8 Z. N. P., oraz p. Clo
ftlewtcz Mckrrtarka finansowa z grupy
1» 11 ZN I*. I tak starania p. Kozik od
nłwly pożędany plon. bo niotylko
Wilmrrding skorzystał alo cala okoli
ca rittshurjth I mniejszo osady. My z
grupy ZNP. wcale nlo wiodziaiy
•my o tych staraniach p. Kozik, do.
plero p. Milewska nam o niej powie
działa w pierwszych słowach swego
przemówienia, a p. Kozik Jest tylko
członkinię, bo urzęda wcalo uio dba.
chociaż jej ofiarujemy. A zatym wię
cej cichych pracownic w ZNP. I ko
biety nateżęi-c mogę się spodziewać,
żo nie 40,000 alo go.ooo do Sejmu ko
biet będzie.
A teraz przebieg wiecu.
Wlec otworzyła p. Marja Niemczyk,
prezeska, powołują na przewód o krze
c* p. W. Kozik. Na wstępie p. Kozik
przemówiła, zachęcając do w stępów a
nia w szeregi Z,VP. I wytłumaczyła, te
ŁVP. nietylko wypłaca poMniortne, a
le gdy nłeasczęśrio upadnie aa cslon
ków J6NT. Jak miało mlojaco w Johna
tew'o. Ta., to się nimi opiekował nie.
S'ow#m ale czynem. llownleZ ale za
pomniał i o tyrh co ule należą Jeazcze
do ZNP. i tym słał pomoc.
Na pierwrzego mówcę poprosiła kr.
Pr Padło z Wllmerdior. Ks. proboszcz
i rerd*e/n1e podziękował i w awym
! przemawianiu zachęcał każdego pola
ka i polkę aby należeli do ZNr. lub
do dwuch bratairh organizacji, które
ag w Wllmerdłng. Jak umo oówlad
czył. Jemu katdu organizacja jest do
bra, byle było polskę. ł tak chcesz
bracie naleted do ZNP. dobrze, chcesz
neloitó do Zjednoczenia dobrze, do
Unii iw. Józefa dobrze, a maaz na to
- należ do wazyatklch trzech. Jogo
przemówienie było tak serdeczne l tak
odmalował obraz nędzy ł biedy gdzie
ojete 1 rogi nigdzie nie należy 1 naglił
aby nie odkładać, ale póki czas w»tę
powaeo. czy to czy do drugich
bratnich organizacji polskich, za co
mu serdecznie dziękowano.
Następnie deklamowała mała Hale*
na Przybyła, po nlaj zagrała orkiestra
złeiona z dzieci to Jest dziewczynek t
chłopców pod dyrekcję p. Szajny.
POLSKI NARÓD
Posiada silną krew — i ni
gdy nie może być
pokonany
Polacy aa całym świerte (dr maja
róWue ttusr. za*ez# zwyciężają wal
ił^- fyria. ponieważ najczystsza I naj
-itnlejsza krew płynie -w irfi żyłach. 8*
oni skrzężnl, uczciwi i inteligentni —
wydali utrt światu największych polity
ków. wojowników. artywtów i atletów.
.\arwiek.i jak Koecinazko. Poniatowski,
Madame Curie, kima zdumiała awlat
cały odkryciem beaeenego radium, Ko
pernik. największy z astronomów, l’a
derewwki. bran ia £bv*ako i wielu in
nych *4 <Jutt»o trj wielkiej rat»y.
Polacy utrzymują owe Zycie w v»y*
*totcl. I'tr/.nnuJz ont twy krew czjr
•♦* 1 silne uz> wajqr najczywtsze lekar
•twa. które od Natury mocą otrzymać,
a dztż tiitaj w Ameryce prawie w każ
dym domu modna znaleźć pudełko ala
wuej Bułgarskiej Herbaty na Krew.
Tolary wiedza. ze jent ona l>oktn
rem dla biednych, ponieważ je.it tania.
Potuaea przełamać zaziębienie szybko
i chroni przeciw groźnym chorobom.
Żadna rodzina nio powinna rię obejść
bez Bułgarskiej Herbaty na kr«w.
powtuna tmt do aptokarza i zazedać joj
dzisiaj, ponieważ jutro ranie jej który
członek rodziny bardzo potrzebować.
Jeżeli wkwz aptekarz niema jej o*
•kładzie, powinniście zamówię. Ja na
tychmiast. Wysyłamy szybko poczta a
flekurrowama 1 opłacona- 1 wielka paca
ka familijna aa *1.36 lob .1 za **.15> al
bo * z* S&2S. Adresujcie: MaTeot
Produets < Company. 49 Marrel BulM-’
łng. PRtabwgb. Pa. lOgt-))
-i
Ikntlm mówca byt Pr. WIwiMU 4
FUtatmrgfca a Komlteftu OMafr (Bk
oy 3S.
Oddał poebwałf grupie 1113 aNS>
za jej starania 1 atawlał za prsySSadf
te kobloty wszędzie przodują, bo Jakią
matki miód będziemy, takich pstrjoi
tów Polska bodzie miód, aa oo spotkam
ło dsieluego mówcę mała ntessóowolew
nie ze strony p. preaeaa Towaizjotag
Filaretów ,alo nigdzie ula brak Blsaa^
dow-olonych. Ano, palma pleraaaaSa
•twa należy elf kobietom
Potym deklamował synek p. Ntam
czyk, za co mu podziękowano.
A teras powołała przowodnicu»ea p*
Milewska na mówczynię. Ta w barwW1
nych słowach wykazała nam jak to 2<
N. P. śpieszył i spłoszy wszędzie gdzlg
pomoo potrzebna; sial ptenladss. ałat
odzteś i do dari dnia opiekuje alf ka
lekami 1 Innymi potrsctrajgcyml porno*
ry. Za staraniem ZNiP. stanę! Douai
Emigracyjny, sokoła wyśezts/w Cam
bridge Spring* l jedli polki będą
sarnad to nlo 40,000 kobiet ale drn*1«
tyle będzie w Związku ! wówczas wlę.
cej dokażemy, my polki. Przez godzinę
twej mowy rozbudziła ducha, dodała
ochoty 1 S nowych kandydztok wstąpi
ło. a nawet Jeden kandydat, któremu
wypisano aplikację i odesłano do se
kretarza To w. Filaretów.
Jeszcze ras przemówił p. Wiernicki
1 na tym wiec zakodczono odśpiewa
niem Boże coś Polskę
Aniela Olszewska, cekr. obch.
Na Reumatyzm ciorptyeerau
Anioł Slr&t tak ntet*:
Pan wysłuchał Tw% modlitwy
Dobry wlarny człecso!
Kup od Ojca Groblewskiego
Reumatyczne leki.
A bpdeloss cdrów 1 eUny
1 wdityczny n* wir W. * "
Piaście:
A. O. flrtMtwtt
Plymouth. Pa,
Cena wraz a podatkiem wojennym I
praosylk* UJM.
rriu kr-v*t r**j«
l'łk'» mntool* W<»
rOłii*1 * t«J
KlUntlłPJ urn**!*
Mfrl i —
t>*4w<)jną *fcr- ^
laś* Km * »#<* 1
i* ł <• n Tu ^
t*nt i»"'M 41*. fl
l'Itgn inoKli* 14 4
*rebi«\ fjirty m*
lltniy wtKlhi *.%
PM Miwnych
nllmiickMk i* i
>«r6w t kukutk«. i
Fr®rrłk*««
4v ttp p* <'«*»•*-* -
^rłi-ł ni»M«h 4
P*~t+<H4tn. zAntm 4
(w^i *«ryf • pt#
f»ł» w #y«« 4U.
•<**• J»#««lipy w
"*AI* t PH4łi
• Ki! J4 M f Asn
'wnia i«k 41 jfo
iAM« ni«"
'•xpkv CiflKMJ
«*l# natyon
m««*ł I ttmt
rr»*4t)wv « r**rn*B<% t.ąjM I.fif , w..ta..ł
5* *****7*1*11. ir^fetonjr ■ bard** tr*ał#f*
•S*a*^+ - fł-^rhanitm n«lUnM*«A •frnh. ... ... i«— . _. p*fy
do*#n1«
Kuk ••111*
3 Pr»«-d»|„, ..
#<łd# n» d*hf rąprrAt1
— » ~ ■ wfu*" ' rw*ivpr> 'iritwŁ,
f^^rkaniłm • yrobu. rttulńirinr
•HW*y impnrto«»inv •Pikkfrtk 1a|Mv” »- - "
“ws^sE mssi^rrji^Ti^K
»:» ,;,ix,.;A,,„'’;";;, • ”",m* - “E* ■•■•> aSH8» jMB
UNION IAI.ER 00. Dapt. 808 18 80. DaiplailMa «t., Chicago, m
Bądź pierwszym—nie chciej być ostatnim na liście Związkowej

xml | txt