OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 21, 1892, Image 1

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017270206/1892-10-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

J
ZÁPADU
terme f fti fit jf íi#ř m 4 ttirrii
owaim skiiiuju v I'Atkk 31 film im
lrJI(fřřiř)lM r14rií i 9
POKROK
v
V
fo rffnlii?lmi k f 4nt iMmírnffi
JeoMrb KHlmřilhfi ímí
t tWhttf 4 4 J I í!f "
Mity P' Jkk"u
KvUJtnl vfjhJ íM-f lil i
UM !! BJIj ftaeuel iftitfpf fcerev ! II Jň -tu
Mtlkfc4 apl 4(t t I barvách Mi4 Ilulv4 ! Vií4
Mtk4 rfft4 pureíirttr liřnlřk Mřft n4 barva tle
♦nJUtn f ! Mručené ptltné llo K"
Ináaoooa táfo4 d4Un4 rozlety tle
tínl4 Ut kliif rv
HejSptoJjlI výbl imíiUi oidobného UÍ( #tlfrft jaký f
nálet rťiutt mA
I'l(ittfj( do na!' h vjkladntrli
i:ii7 ii i:iif
Pamatujte h ři%:
117 a 1319 Douglas ul
OMAHA
tetelil
ťlollllllií
4im1miuí líly
utrhl ! J" wy klr ilftBW
bil Untl w ilítlill
IUtl Uk lÉwfcf řHlm U MlUwí #
(iul dr kry Uii ) I €! I t l ►!
l rMtJ- rrtfpwa: 9 9 ÍIUI p '
inhf pmatln4 ttJi IébJ ►
tuw m t ! 4 Hi p řr4 f rlKU tlTaMil
Uk ♦oi'i 6íUrtl brtlt
4al t m4 if lHucl' inlkla d kM
lak Ma u "'l'r 'nV
CbtOa -kf kl kkllf f IU ul
( dutal Jkk I ♦ '" V '' f "
krtrk svUIÍb "K I"
t kU ' 0h" ! ř V VlMHi
li Uhlí Uhli!
J A kde 1 Ve ukliulp u
ALFRED HALDA
SO l'pl-ta kil
— f rf4 I nttnf — T+ íla 1W —
Cl fok 1 aar4' Tal WM
' I lrfluji ! mAm -lw druhu
ill na klíní mřká I irtl Jki I
rTt Z 'no uhlí m
ui( i jt tkov u J# pro
'v4 — Ku UjtHiiu poÍHxllt nlra
Mk m kraUiiAm PluH Pn Ant
iuřJit ol-nl priwninky
wiiai m ůelí
J All Iiam
# tk k
m m I UH 4 O— al t M O-
tcsVý krám ohuTnlrk
fkaf (val a%l Mj!aí
ataftkHaV tf
aa4 ékJatei
So Omaha-
M A
- jel # ni'rt !
vfMr i-f4 y
aklfiil
iou:Iiim ni
ťOIIIIHlIlf
J BAMBERGER majitel
ZAIíXZKY 1'OSTÍIU
liuilmi v yjilnřny co nf jeř!ivřji
Uhlí!
TkV Ufiai £kla tolik tmimf kalaala-
U afceaaaals
I Ij(vý
I 4rak4 4lrhal íaat la aaaa)aaaal
k II aJaiaaslM - ) -
rfak kluXla taéaiah lakaa I ai kr)aéa
rabaa ta arkilaakoall tmtf aWkt4 a alea
Slcleid
aaaa 4 raka ajkkkaaa I Hrtlhk BaMal a f
atMtIU rmm aarkl a aa4ajlka k (aaata
sat-k la Jaká trakat Jlatak aaatatk
laat a J-la
ryzo český obchod
nta a aaka Mla ar aa4ti ar ail af
li k#it kralaal aaa t tiwaaaa
t~mtf aakW k4a akal fitaa4t-
7 Jí 13 ultc
mmá taaf ia lak
1'rllrt1k kA " 'M-a
1 njlIIC C #iatrM ttxataaaafo
ia kyttVfcra lWU eiaaaa M
Ia4 MiM—m af k 4 MM
aVfa ai ta
K3E Zřňlíí DOlMCL
fila-tlal m4I tmím
-' f Vf
iMoi é'f 44 fHAÍtf la
! dM #t 4Jli#t M Jii#(iii
t„ttttÍ #'M fHf4a4 Pe
vf !tf a-i I 4l ffMji
fii 4taf ié4 li mj#})í4
' k4 ptM !( 4knft
I4'f tf MMf t rf f 1 f4lř(4si
f'#Í#ífřfHi #'! t fi4 (Mu
l-H' l M ! k ti
( ntf !♦
jk f l r4 ffi Mt4
i
H :#!§ tt-i-f řtiMikMř
řf ff4U4 tnmitiť-i i(IoIi)i
Hfiím t ftlmt ifJfrA jf4
ti f ! li ctli?lrkf#l fclélki k
f hljtt l'íf lf-f t IAntli t
N Yfkd ffi4i V T
fnlílf ffc irn knltl (řř áťt
m" v mlail "w Vofk IU
íkiMki kř' k"n
rlit Klwi Fhuji rkrn
domkr(ii ki Jukn (nim Tm
mnj Tbtn F litlrojr
f ROK II ODAtOtTf
kalMla aUfaaat f Iklrarv
)i-lik'iil Usti kotumbirké
la!iBjiijr ljrly írr
Vhu ttín rlkoi ck4líilf IVU
míklfl tnf' V aUvflmtdl
roucho klciky vařejté IhhI
liyl)' ! (matriA (ity rMrj
a guirliiiiiltmi jukol i otxhoin(
mkromé li4ovy Miniový yj
y ř'l(ibřiiy lry prapory Vrli
u mí nfcroilii maii niinil okáciii
ádíily hara nmcricki — chi
ca){k4 — totii ti-rr cotto
v A ktrroullo harvu iik'bI-i v
ale lni ilnlř ta aviiii říjlo Mcti
vii-mi iipjkráancji oxlolcny byly
III f radllicH JMliU Maaaivtll
nloiiiy mdnice ohtoňcny trracotlii
vými Kutrlaniami a nad hlava Im
mrtilm viniicl au ink rnřau
korunovaný fi4roinfrn álltrrn Prt
ilolíitny Kolumba WaNhintona a
Frlinaiiii a I ! Ilon akvMy no
na vírch liudovái li a icrvú nnal
v liitorii amerických voleb byly
jKiilobiitny xn4mýi'h cckni'ň prei-di-ntntvf
laatlnriiy jinými Jil v
atfniii ajljilřli hoaté i celých
Hpojených Sikift do mřuU cahrad
a nvřtové výdtavy mezi niinil byli
mfitrfidftit Morton býv irv
llye vrchní apolkovt aoudcoví
iivcrni'řl atálft ivými řtkby vo
jcniil hodnoatkfi clenovA kabinetu
t4ntuioové ciifch xeml a jiní
Hlavnoat byl ili4)cna vll4nlin
hoMtf rotliínýini výlxíry v mředu
odpolifdne ae olbýval alavnoatnl
pruviHl ákolnlch dlu-k m mřaiř
jichl na tiafco iúc'tnilo Dítky
oiclobcny byly nkrodnltni barvami
a v rolnii třímaly americké prapo
řecky Veíer byl d4v4n v Audito
rium akvilý banket na pořeat po
ivaných hoatl jichj ae ímÍ kolem
4000 MÚca-tnilo Sin byla alav-
noatni vytilobena výjevy a objeve
ni Ameriky aUrého SpaneUka
Ve čtvrtek byl alavnoatnl prftvod
po mřklr pencraly Stocktonem a
Mllcaem V čele IVOvimIu aenicaaV
nili viickní potvant hoaté úradnb i
polkovf atátnt a im! avélové výat
vy cioaeni'i( diplomati mřatak4
policie (píili na koních) haaicatvo
liatonoii na tialce rotlicnfch
ajMilků civitntch i aai formovaných
1'ruvoda ae celkem aúctnilo přet
100000 oob trvalo to celých pel
hinlin liel přelel Naproti poitov
nf hudovi na Adam ul a na rohu
State a Adama byly iřfieny plat
formy Prftvod celý byl roadilen
na tři blavnt diviae dle povahy
útetnivfcD ae upolkli — V cele
pr&kode byt tiicelnik polici Ma
t'laii((hry a4aledov4n jUluoe po-
lieit i nfl ala přll Dál pak byl
průvod aWadéu jak n4aleduie:
Meii kk národní kapel gra Milea
vrchnf maráál prtvodu poboční
ky atábem chicagitf kuři
mayor Waahbome gavernéří a tát 6
apolkovf iřadnlcí atd Z nimi
Báa1e4ovly apolky: fiál Iaatkk
tufiptf I ! tntl't t k
4ll t Maf)k4 r4''dl '# fl
#' p- fkf #k'fo4 ft-
1 " fcat 4ri k'(
ftlk4 If 4 lka f4k4f it(
4tl:f4 #p!l S a## frl
lifl 44 f{Mf fht t
4 % t ptíill } i i-i4ali
fl- U' l4f kfc'f l'tkt- i
fi dt'i ť4Kk( ti
Vkatht plkii4at !)-if
4 l ! f elaaa'(
l # 'ld AfahUdae ' I f í # 4
f ířrKÍ If 'riial a '{ fř N
'il ♦ tí-e řnatti
('! fcfý -I4f tiU ik p t
řý 4-ký Dťkf i
l'h t#řajl IIm f plaa
pi# i4v4inii#t r!km ( joft(0
Mfr% Mklf dl %ltky
4iý byly }y f pkť-tťt htt
tíh 4Mel axaSfy !řp i4r'f f i(rk
ift § r nk' aiy ###tr44
Hipreí-k 'tifě hjíf Prk4ý
tlttkf fttkf l4'ý I4ř4 ffl
► k' le f M!4 f l4lftaakf
♦ Uteaký byl al k iliiot pJtAt
fatWjal alail M#lf é
V!k4 ra v M'iaHtnth S
i VII! (Uk!i pfotj pdirj
ntrnu nl#tf OMrt a piha
burgu pttt " 11'Mtf ftkl i
odvelí l t4lU Kf4ak Mllirk
#lvial4ho r poievinatk I5tf
MiAuova kerý tMikatil o fvrt
dlal Pricka bel pailií řtých rekkí
ím( h líatin o ivřnřa
XiUttal #
V iterý lemřel v jtictna Wí
jíý ( iifti lín kt bývlý t r j a
dourf jenl rt leat řokl nemohl
aelxiu ani hnouti Před dvanketí
laty pojaty mu klouby na rlUnfrh
ťáatrt h lía koatHUléti ttotom i
mo na rnkou a nohou ikoatnatio
laklabyl úplni Ul vlkdy
Iiraký lerl
Minulý týdn tvili pr4'i t-
lerafol iřlienci na dr&hich Suita
Vit kpolocfioii ale v řipí tl vyílo
na jevo li byl to n4nli'dek nemlat
h('ho iertu Jak minule jamu 'lě
lili vypukla t4vk fia oilbocee
(iulf Cul irado A Suita 1 14 apo
lci"iKaii Sanla l'e drkliy Tidcgra-
lita larker t Dodn t'ity Kanu
chUl i udf-lnli řiditelu úřadovny
li rt Napaal dcpcM v nlJ na
řliujn na odém ayatému Santa Vé
ilrah i4ka ku podpoře výáejiiio-
liovuných Nlivkkřft a podeaal pod
to jml-no Himacy přcducdy unie
U'lefatitA nacei to pololil řidl
tli na atulťk Itidiud Swelt po
přečteni teto ilcpcíti hned ji opako
val dálu aa 13 minut ji víl l jit
každý ařliciicu na culm yat'mu
V 10 hodin byla dávka tél sahá
jena veákeren oIm IkmI na dráhách
přemal poutě některé oaobnf vlaky
jetdily Jakmile dolila zpráva o
utávce do hlavní úřadovny Santa
Fé dráhy IiLmIíI vrchní řidiul
Ilobinaon doatati upojenl a předae
dou tclegrilita Itamaeyem který
právě meěkal v St Ixihíhu ooi
mu podařilo a kdyl byl tento
překvidčil Jo alivka akutecni jeat
tahájena o'lpovíiU'1 hned ie byl
roikai padělán hned nařídil aby
vrátili viichni do práce col
bylo upoalechnulo Společnoat u
trpřla anaíoýcli ikod ale itávkáři
dokáiali jakou maji ajednixcnoat
llarker který avým ncmlatným ier
tem vie aavinil byl oviem ihned
prA-e propuátřn
Hvalh ťiBaaa
Minulé nedéle večer bylo v ř(n
ké čtvrti v Chicagu velmi livo
Kobatý ilnaký lékař dr Chanlee
Wo i Omahy alavil avatbu bílým
divfetem al ('ořou D Wittevou
Uktrl i Omahy v prvním preaby
teriánakem chrámu na Waahington
Houťd Dr Wo je jedním nej
bohatáfch Clnanft v Americe yo
guvernéra má bratra jenerálem
ám uatanoven aa ředitele řlnaké-
bo oddí-lenl avttové výatavy Dr
Wo nahromadil velké jniénl v
Omaie má vtee prkce metl A-
mericany nel ClAan Slečna De
Wittv býval plaařkou v roa-lit-ných
távmlech v Omaie iee
Wo a nl aeinámil akrte drul
ke df vřele která bvla a nf jednom
távode a jll dr Wo léčil SI
De Wittova méla velmi alabé pil
r íaato krváoel Jejl drulka ji
I odporaciU ilnakého odborníka ale
tato jej oilmltla konriné jej ale
naváli kila Dr Wo jl Uřil po
několik 4vetřv4 h jl vy'4il I"
liera tVhto eátilév meii nimi ale
vtnikl blilil pomér který nyní
k-irrinf4 J#t( iáikfv l-i (
dlký tfii l"ne b4i!l aU fy
Ir!'' f'k 'l#r!4 pOVottlI
Pa'k ♦ C-'-í ) ifll-i-fe V
I fc"4 lim Ml df
k
rtoaf f e friatfae
MJr !' Iiyfiv a t l-iraa-n v
pf!f r4ř i ft-t SU fwi#iřřt
jk't I fa ppi eék-bfc f4 jíl M
4rHt]l ii4 I4v! tl ď fy
Htfáltfm krieb(lff ýt f
al-li im 4'e e maaaaalf '4
pfifM !]! lfako 4k' a o
#f kvlo 4k4i S 4!dka)
ffil) U jTP4 ft' a f
m4i av4 i"kt p4eola
♦ '" l -lf
iřlaaeeaa rae l 44 la
ik"lký elif aarafk lli#f
W!ii-M Vf 4 í t Jitdíř v# #4
rne i dili a ehiUku tbcfi"dl
l-"ř Aii f 4l-a4 a (tjtf ml
pod Pf 1 S h
aby ji h pliaetiř vtiv'fni(f i
plř f ralfib t Pofl ToKd
Mf U inaltU Výfrlneti t pM
4' anil ly byla tiíiiUi pvlf
aoati i4 i d" fyíf lato při
iUI pd nékolika týday avé
pdry ixlaitdaU hilak4aae kio
'ilv Mt" Wayovl ebt ta iwlj!
I iiveaa akládal lUII Yák
rhiltký mlttokonael fie tien v
Taoma který má Manoudriyvm
pr44 tpof který rh tná prkvo
vyřiiovat rbilakt 4) á!alítoU f
lálivu PmííI poradil kapitknovl
by 1411 rKÍlr ipli Konul
mu ho nechtěl vydt nařídil
aby Jel i prozatímním řegiatremTen
pokračoval v cet4 D# Iín
piiorntt ti to -polkové úřadnfky
keřt vrtali oF Woiitt aby
'iiiiitn vrátila ale kapitán ne
rlitl upoalci lnouii al naft bylo
vypkletio litf podléhá pokuti
hlll mm Kel klap
Minulé úterý ráno m udilo
hroané lieíti'tl v dole Colhy v
lí' nn r Mii li Kdyl udeřila
hodin iiim'i'tl prárw tatoupilo lť
li Inlků ďi koac aby byli apuřicni
Hnu atop hluboko do dolu Pří
aponátéiif brxdiA John Kyan omy
lem povolil budu namlito aby
rjin7il kdyl doácl provař a koi
aleiěl dolft Kvan chvíli alál jnko
omráčen vidu co učinil puk a ale
J ákubl a lliiánél do eil kde ae
doaud idrluje I! hornlkA jen
jeden uicl poraněiil nalítni bylí
tlcheMiečii"! Iiotluúeni jitou V IIH-
inocnici
imaien I břanakou Válka I
Kanadaký čanopia World nejail
nejal alioip kanadaké vlády přináál
úvudnl elánrk v něm tvrdl le
připojeni ae Kanady ku Spojeným
S' znač ilu by obeanakou válku Ne
anad le by Kanaďané nenáviděli
Souetált aU v itiili ii i ucelili pFeata
li být KanaiTiiiiv Kanada má prý
volnu buď aftatat pod Anylif aneb
ae připojit k Souatátl ale rotdmy
chovatelé tohoto hnuli by měli prý
pamatovat Že ženou gem v ohcau
akou válku
1'rutl ahelnéma truila
Vrchní návladnl Slockton xe
atátu New Jeraey taadil reading
akému uhelnému truatu prudkou
ránu Minulé úterý aadal ládoat o
roakai u aotidu aby byl uatanoven
receiver dráhám New Jeraey Cen
tral Kaaton it A mimy a Delaware
t liound lírook který by vynutil
upoalechnulf aaatavu jícího rntkaiu
Boudu proti jmenovaným dráhám
aby nevolily náklad pro uhelný
truat 2ádt byla hned přijata
heie váech argumentu col naavfd
£uje le bude ládoall ji-bo vyhově
no Návladnl předložil mnoho
kvřdectvl naavédcujlclho le rot-
kaaft eoudnfeb aby nebyl cen
uhlí ivýíována nebylo pranic
dbáno
fttivka telerraflatá eaíaaiaeaa
Vrchnf řiditel Wheler dráhy
(inlf Colordo Sant ťé e minu
lé aiředy vyjádřil i cení pravda
le nejvyíal nuda telejfratiatft jeat
%m nýbrl %S měafcné pro jedna
tele ná-lralnf jeiti vyiif Talefra-
fíaté avnlali D atřrde ecbtii vaech
leletnialch iřlienefl do Cleburne
aby je odMtrovali ale tito po vy-
íetřenl Jich atlinoalf odaoodili
atávka jejich odepřeli jim pod
pora řkouc aby ae vrátili do prá
ce Vytvali lUmeeye by ae ode
bral do (ialveatone docílil vvro-
vnánl meti itávkáři polecnoatí
VystíííineiB si loto a
přineslo s sebou
Aph'if a p'li !l Jf t'1
řibfi # 4opí loml i fitr iim
i př)-je #oih lii iki 4 ft
i f
K fl nén n 4 kof pak
tťříhr } U'o xfaárnk t k arkvl
t4 blKaj ef fnfél'a fkftl
rif Milťftt k 44f H prim 'I
lo fti rv d4 of IfjfU
Míl l'4l! i la laáml Jam eo
#]lÍB4j# dlVrlf trrrrf Dllt
I newe akU 14 mI ibf
4pkM4 ikjialé f )( Iky
Hit pinlija
Talo Jw álkieré h4leh fai
íl f eané Sop
Mk!ky f eaf4 VM
flpoilnlprkdlof e4 l W)
Aerkité lalhoty ti
Přtvleky f refti Mie
Plt ktolmiiky V cwftt I SO
Jemné botky H 3 íl
Kiiboty pro hochy
♦ p4f Í t t WÍh
Pfevtanlky raní 5 (x
Multki obleky " niKi
14
I9
m
4'e
Un
tm
n
IIS
" I9e
" 114
' 4 50
Iepl druhy lautva jehol mám
velký vjbír ta podobné nlxké ceny
Pamatujte le doataneta arážko
10 proe kdyl podáte vyiř!lek
otuámky této po ncinřné koupí V
SE
1303 Iřotiílas ullco
2 dveřu aápadné od 13 ul
-Clfl)
DROBNÁ ZPRATT
Kapitán Sieward t lodě Dor
Siewart vypravuje le na avé plavbu
do Viclorie II 0 vjel dne 0 t m
blíže catrova At ks ha na odmořakou
Mopku Moře ae hrozné dmulo loď
a aebou prnlce háaela a t vody na
mnoha mlatech valily e mraky pá
ry pemra a popel na povrchu moře
plovoucí bylo důkazem le podtít f
aka aopka v ralaté tom byla v vin
noatí
Vrchní aouilce nejvyáiílio atáť
nfho aoiidu ve Wyomiiijjii Groea
Leck byl V Hinitéll večer přepideD
několika pobludy na Feru n ul v
Cbeyenne Wyo a zaaažeoy mu dvé
rány jedna do tváře druhá do hla
vy Soudce na ale Mrdn-ité branii
jednoho pobludu chytil a krk mezi
činil druti prchali Lapený ae mu
ale tel vyrval a prchal za oauuifmi
Frank Sword pověainý tulák
který ae zdržoval kolem llurlington
la byl poutáván re atředupřed
aoud v Hurlingtonu pro ohavné
imrtacení chlapce jemuž Kravina
mi potáhl ruce nohy aby nfra pak
mohl lebrit
Zednici V B )tori M4 doaáhli
oamihodiímé doby pracovní a to bal
atávkv )elu'-i alevili mdu za jed
nu hodinu denué aby toho doaáhli
Patnáct obytních domA a krá
mu bylo minulé úterý ránu v chii-J
akém plediiiéatl Keple wimhI H
cenil lé ženy přialy o ivot Paul
W K Rutlerotá ae zabila páďon a
nknil llowardová uholela Sko
da obliáaf H00OO
Osobní ipráry
— raa J P-4a4al 4ila4 aa Wa4 tkala r
aaaaia Ot aiatkal Mtat4taa v kkM4 aaaa
a 4ttrlaa
— raa r M žilka aataf aal 44M a tll-a-ný
okjth-alaUi Batk-t #ih omaky ka
atékHtaja a)aa4a 044 r-U- wa a a4U kkaka a44
taal a alai aataaa
— raaatl V4a tafka Irtlatagat a tatal i
k4aat 0a lun aetkr Oaali7 t Baarf f
H 'alkr ak4a aul alka (M4 r~iw% tOaaa
eM Maf a ktva I Oaaaaa allkala ama
U aa aaa ZaTVa aBrkt a atatt )aaa a4f
a e4taa aa aa )a 4 -ka a 4a ka
— raa r - t Vallay O aeiH aaa aak
aalf f aaa a aattataaa aaaaB aay Jl aa
Ukaetkk aakMat aaa-at Lakait 4ail aV
aaaai aa44k

xml | txt