OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 21, 1892, Image 6

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017270206/1892-10-21/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

1 fU
V
ř I cesiích nwi
á4jt Ml #fpn'!' íf" J5
Wf et ' NjřtH (
I ( l'i'Hrt
ftti-ě I thkUf J kil UfM4
i4t K (' pTd K tl
íJl k# #♦) ! JJ 'k-imiale
f Mi Mj k#pettt f l
l 1)1 je mfif vltt Je d lea
ft a hěl 44U I
K Mm ílí"'ll ! lefc i
T El M A f J I ZUBÚ 25c
# f li léfci ría j#t
ve M I váeb kil t p
tfiKl f ' třU l t ! M
( lift o j í!m# l
jT" (Vid noví- uliv fts)
řh-f !♦( Mmil-i'
HU !' #f-i4 f'f!# l J f řtf hI lít t P #'lf "n
r ví-vyo : i
krt? -MřWr I # "V -
#IS pnfttší W't'#S I A loSfí ?' Mlt r"a"e fUtiáťtfMr
!"# PMví-vee t '' V #' j-í 4t}- MAilttH
M# If #ri aM! M) if Ir t #lř íM-Jfi Uti
a !Bfc# řijf4 fyrill Mt fc4 e#:} f i rjř
ti l ?♦ B f f'M ("#( k t J M4MK MÍ
f K lb-M m M j m ftUhU jrfitreviti elMo
Htt ##hík' Vf ♦ fsl (hí etaťee I lml Neí 11 #1 m
411 Ir-jt f li'iM rVl#i fiatka KU
Jrn%f ftvt-f Uti f ! Kut rm btt (v-feeoe ! att Mt ln-Vtl
(ír f (fn tMjřll ((
Vyplněni znhh tA) ctfi it výáo
{-( k tn- mmS jn M--
mtnt a k')t fk fili
m !♦♦ il k } ) lii I
j -► -tf -I! n
♦ ř k tl !! t)ř?'
ihf I n4 f mi tf
Ifl'!' 'imolt 14 H
SliftJí ' -It ti #} ' inm i
T ♦! jt- tk ř
'44i! I I kí
n k ff tl f ř-l!í
f f Jfk-t itřf l ť4
l'#fi- i t-# M#i It
k J ptf 1'Wwi #!#
♦'! í- t 't lf I ! iWř-b
t i'-m mM tř i itii -řr- it
f-ikfi'i fjrití {' kffífi't niil
hop tni ! f k ll ři fl
Uc (tr Ji Kř !♦! tWt i Kl
#b4!f b fttttfni %j
# '#rf IU f én fjr Jo Kfni
llttj ťlt líl'U A Uk lln l jr
"A nMt-Mnr — r t(m-i
dni u)ál I) t(n4 {řlpt l ktrr
!ult Ijli nm'r)4n eo rtioný h
kll felítii ni nířckho citu nAroJ
tího MUIf !arit-l který i ln
přeJ rokra byl oxrlil o]iil ro
vJ?o( fi!y nt j4iHra domř ed
niikému míttra l)ifiovi v 'YrA
cích Klyl mMo být to£to
3"til I)ien ni utavbu nfr
kolika tettnlkjr nit u tiimil byli d
Čecboví Stavitel JotTřlč? ne o
tom proLIáitil } ncdopami aby nt
tarbi jeho pracoval Čech Z4a
don tou flJil prý e jeho otec a také
on od lit neuitoiit( Yíak DícmcI
tmi na tvém ai konečnř doU!a w
vřo na okrenut bejtmaniiUt Úřa
dujíc! tam koncijidia Čcb Lukei
rozhodl prý ialamoutmky la stavitel
íeké dřlntky ku práci připustili
mu ní víak utavitel dokázal hned na
mtiftě že na nvřté nikdo "nemol"
Vytábl i tobolky 60 cl caplatil fe
kym ďdníkfini kaidemu za čtrnáct
dnfl mzdy a řekl jim aby táhli —
Jak by vypadalo to v "némt-ckých
C?ehiih' kdyby žilo v nich více
lakových mu id ?" — TáJfiiie kde
ca vřtř nalezli bychom druhý pM
klad tak inrové nettnáSelivottti r ú-
roin(? Kdyby ale takových lidt
bylo vtee v 'nfmeckých ÍVchich"
edali pak ví dřťnký Katek co by
potom a atalo? Zdali pak ví jak
by za rok vyptdalo to v aeverntch
Čechách kdyby oltammd byly vy
puw-ny pracovní etly íeitké? ''Uza
vřené území" by a celým avým bia
bobylem bladern zhynulo kly by je
neživily pilné anaiivé nic čké
Itytlřiký fin e a k d čtttnjnlki
Dne 30 táří a k 0 bodiné dohle
dné aedťrl 7 1 letý itařeo Václav Vo
koun pHaluíný do Itycbor v okreau
kolínakém nedakeko avé atamané
bopdy o ai lnice poblfia obe Koná
rovic blfdaje ívrutky Najwlnou
objevil ae před nfrn mla!ý vojenuký
pán na koni fřijildi-l od InbAé
Týníce bete vtirho dovoleni jal ae
iewiti ivetky tm trom& Stařeček
Vokoun dbaje tví povinnoti oilovil
eznámho: "Vojácko netrheju mi
ívetfky ji jwm ca to zodpovědný
Kupte ai aa jden neb dva krejcary
dtanet# jirb dit" Na talo !(
va aleal neznáirý a koni a d' l--rk v
domnťnf le vojín natrhané áveoiky
caplatití eííce kráel mi vníříc t4
ftnjník platil hned 'botovými" ae
liof dř lrí ka rammi rukou a pak
plorbon íall d iivuta a d hlavy v
iavém alova rnyj ctulátit Ne
boký atar idaial tea tiďintf aa
ailnki Meii Ditojn k víla jej
dti "ixlmífířníbo' vjivihlaena
bajntlo vranika a kluaal dá!e ku
Kolína Ohldnal a n koukrác
adaii jíl m vzpamatoval vida al# le
ae nehýbe otírá' il avého oře tak
j Wt( at#l a"! 4w vrHrit t
ía!aj# t "N- ft le tak
"♦valikíwí a4wi jaktn je d##j
air M "vf k-" t
k r tak b i in li
#' a afnelevil Mpfril # vy
i-b-e iU jU atk íelt t~Vt
le nef4 tftlkf a vajea
a a!ak imeivin íSk
k
A'í fklf~Hě A14 mtfy f
M Jl #té ## J CerBérii
ťeeli ni fe twiisf trk eapteeo
♦ áo }t a(ik# m'Hik't M tUh
řkjrt míjnl% a ř!!k Jíl!
Uf # (v pííl aáVjj!et -'thh
míUÍ8oH pt llttl jtl kfaval
f"dp rajt Hta-rareké mlýny a !m
pmkh)t ubíjet ( díii í primy l
miyaarakf #jatt i ri ttk ] I
B Hlivel nýt rl j rft4 řa U rlteé
korprae 1'fe teviim jaa lo tk
irafií po!ky potravní iřiiřn4 jř
{oIbmíIcIi prlinyelnýh j# t4roř
♦ fbřatrié odebířijt mnuka t mlýt4
tnafarakých l!a t eamotati4 tr
nlcké apolky aiotoval jako na
pMklal "(torna Kladní a "pokrok"
v KroceMavech naltajt ae mezi t
miHtt-lberateli IK-lníi ká aoli lari
ta jevi a ta v rajoIivném avísle
kdyl oVlnit-ké ajIky ne anad jen
mlynáře nýbrl také mlynáíakoa
tbaaa tedy avé aoudruby hoiotn
poikozqjí odnímajíce jim přilelitoat
k jblivé A eol říci teprve út
v6m odkázaným na veřejnou dobro
£!nnot jako jaou kláítery nemoc
nice Jel také jediné c t"hr mouku
odebírají Tím ovéem dá e vjavřu
lití le jediný peiteký mlýn prodá
ročně do Čech ca t} milionu mouky
rulýn v Kzegeliné ca milionu a
oatatní rovnel ca cnat né obnoty tak
le úhrnem platíme MadarOm do ro
ka ca mouku ani 15 milion! zlatých
A jak jaou nám ca to vděčnými I
Tak bldácky jako na přiklad ma-
ďaraký tiak nechová ee naproti náv
rodu našemu na avítn tik žádny a
jak náa iatf rytlřaký ten národ na
vSech etranách hopolářiik y o tom
cbytečno by bylo ilřiti alov "
ifflfomký jiiwmr v 'hni alavil
dne H října t r jubileum avího pa
deaátiletého trvání Že závod ten
to v čenké krajiné ležící v první
řad na čeké oIWrateltvo odkáza
ný který v6j vzrfivt a z lr v prní
řadč dikovati má čeaké Prz- v
ohledu národním jet indiff rentnlm
bylo jíl nejednou uvedeno lía to
vlce! Tento závo-l chová ae k ó
nkť-mu odbíratelatvu Jako by o ně
nwitál Jak vidřti i následujícího:
I'o dlouhé ladé let teprve na důraz
né ozvání ae praiakýcb boatiímkých
dal firmo avoa a ochrannou známku
protokolovat! také ceaky To ae ale
atalo nejtpláe jen tak na oko neboť
mciřanuký pivovar v 1'lzai reaké
avé ochranné známky neužívá jak
ae mflle každý v pražakých lio"in
cích kde plzenaké pivo Cepuje
přeevedčiti Jaouf v pražkýcb
plzenakýcb pivnicí h vyvěáeny ře
ako némecké tabulky opatřené jen
nčmeckoa ochrannou známkou :
"JtiBrilanerUier"
Noi rakfmk4 jnii4 No 4 mě
na v ř!i rakooako uherské easie o
nabyla aice táknnnité platnoati
jilli arpna avaak dle víebo bude
to jfáté deUf dobu rvali než ďnte
nou e do obla n je nové měny
Finaní-nf miniateretvo vypalo totil
teprve plel n kalika dny offertni
Ktenf na dnláko i0)00 kilora
mft bronrovýťh plíekl kteri dodá
vati ae majf v pytlerb po 25 kilo
gramech ju lii má e rn alrni ď
datí hlavní mincovní e Vídni nj
Befi# 10 a nejvíce 30 tííe kilogra
mft 1'rvaf (ťxlátka Mrčena aa 10
ledna Jludou ee la tii nivé
bnaanté peníze teprve 1 letna nřl-
iiibo roka raz ai
Ve Ilrolierh v k'lnlm nkreta tepli
fkem irvá jíl r'kem tivrtfn veřej
ai i alt eká dfoallklnf ako'i
d!e po-ia lákl dávzw aapA troj-
!! ' A
i řk H-l l " rf#f"l 4)
mthf ímIJ t !' a--y m
m'f a }'! ťtťit iřf b v{
#ía
jf-v-) Jl'tf% ťg V- -tli-l rtt
' ( t ! !-t-'=-fc frt-
l( : 1 1 : i (!
fct tt ď Ma íí'itM
j i! ntK HaM fhH m
j iIf ÍJflf fcamiH f „¥ lwW:ht
j M f4 tíS !(V ř
i ti t v í eaktn K1 f! Jikt
f aftfhtl Mejt vli l ji-l# likl f H
j ty V M di It) ř tf ( -
t nt n$ )4k4 N' )! tl i Imi
! tři 7 lák V f4i M t i
H%h T- 4k liyfa ta4 d't(
dali tavte lit V jr=i''Vhf p'l
denní i Uu4 tíetl í t
j let Naprrfi ťiwi l M'eat ep'
aliat 4v řiebvé tiovl a kolí ttl ( 'lkiá 11 Va jw O h n je Jn
před itt rkm f-ntk k'nt řla i ' ' m d'ti J-t fwby a rafik
rotVJU }e ilfzeM liýtt má iřMa'l'!l dtí bu i íeehy jeji- tn
I { táti uWk V pnfhtové fá'ao jravnkoá Im bm í#e by
ř íUcfsi tkda e
eká p&l á-t4 att li
kfi v Jihlatf irirh N tř'jt ři
dni ikole v It i líl pAl třetího
la řáku Na dtoutřldnt 4k'il V
ItrilMi h zapaáno 240 žákl žá brat
o zřízeni třetí tř dy j n zemáků
4kolnl rady Kdy ai dM'kajl
rodiče Vjřfzenil Vn Jdnilřidll
(j veřejné ky v Trutnove zpaá
ni l-t láká I! liji to letoa do teto
koly zápia drubý i muai prý a vy
čkat jeaié zápiau třetího aby obec
byla donucen opatřili víc učeben
než jednu Prozatím pomáhá
ť!lředni Matice kolká která ta
alavnou obec trutnovakou platí
nájemné a víc ne potřeby a ca fondy
okreaní a zemaký vydržuje tři aíly
učiteUké a katecheta Čeaké řkoly
na palčivém území pončmčenčm be
rou a ku předu ceetou trnitou a
víak bermi přeee jen ku předu
vlUznč
Ze fie Ivana n htrii lejt-rafuje
a ce dm '!') záři do Prahy: Společ
nici abč-ratele národních ptaní ÍV
cha učitele L Kuby byli zde Vlachy
iřeiadeiii a tíže ztiráni Kuba
aára vyvázl c nebezpečí bez úrazu
A saie vltfoitrť Z Ilořio ze dne
30 záři adcluje ae: Poalancem do
remnkčho inčmu král čekčbo cvo
len dnea za okrexy hořický a novo
packý kandidát národní atrany
evobodomyalnó pan Heřman Jandu
rolník z Bodohcatie K vniW
dtavilo 121 volitelft kteří jedno
myalné pro II Jandu hlasovali
Krimika tetiTilrft vttdlotti — Diie
1 října kdyl k večeru konal Joi-f
Weinl 30 letý hajný rytíře Slraua
aera c Hmltu' obchQAu na polích
a divoké vrky byl nl-kolika pytlá
ky napaden a poatřelen tak le alížl
mohl dotnfi dojiti Přivolaný lékař
aecnal že jeden brok vnikl mu do o
ka a le na oč oalepne dále whledino
13 brok S v hlaví a ik" kolik v pravé
ruce Tf'ži! ravičný hajný byl odve
len do pražaké váeotx-cné nemocni
ce — Podivnou amrtf zemřela 8( zá
ří v Podole u Prahy 28 lelá celiná
řka Anna MikAlkova Její domácí
poměry nebyly utčáená a uatavičné
aváry ctrpíily ji livot tou mírou le
a odhodlala k vebevraMA Seškrá
bala c několika ballkft ir-k kxtík
jejž petroleji-m požila a ca atraá
nýi b boleatl za ní kolik bolio cemře
la — :io září k 6 hodiué večer nalé
vala iMete dcera otx-hodníka v
Karlcvé ulici v Žižkové Anna bi ]
kova a velké láhve lib do kahánku j
Přiblížil ae a táhvf pMli blízko ku
plariK-nwhJib ae vzňal láhev eiptodo
vala a bořící ib rodil ae po neWhé i
dine le v okamžiku nalézala # v j
platureh !ttá t lidé přiej íli Jí j
na pokřik ku tMmoei a etrlali e ni
bořďt áaly lfka byla na celém
těleatran4 páietia a avijIa ae v
hrozných bdeatecb jjmil také ná
ledující dlen podlehla— 1 října p
kA veě boLlaav4aáé dl !
'
přlciny v továrn dfíve V ilaoví !
yai dra Itoxiera na vjraia
Upenky a Tyaa polím obvít
jenž záhy aábabnl roziířd a mokl
rf&'iHtf ík# I ttmit p-h
' 4 il-t-k f iii4 )'!
t ' tl 'ni t
fciwt t k
%i ( a
v í=-wít ' hni ťt §m
dOUSlCH00nsovHílll!l)K tVITIIHKS ziiImiI Hht
W#iwle# M b tí fíit ' :
4ví'l M-l - I ♦'!' aw-t")!! j
í lre { I Z(it jbí
j f4t nkf tii ký Mafkl
ÍSa-lf ír afvk4 ýn i J j
l'4-k i tyt at ř!f# Mt-k aby v!
ism $Upf 4embNti hé lwfl)
í i 1 k nechybili i
' tlfc tlanvf tf —
tkt%i attá4t4 ttk44 jíh n
ídijt V4ak t také la t t41-f
j tlfl l lentkí A abyetim j lfiť
: l ! p'4kfi ip(tal
- [Tatara Ine-I lí 4vN ae lbem
Nu tohle i U jíti nebylo aby k i
v 'díl na několik pokoUnt napřel
ei btiďiii jiho iiomí! A víru
kdyby náa y neujíalil le j Če
chem víru c jeho řeči bychom to
nebyli ponnali Miil ai chudák I
na tak jednoduchá alova vzpomínali
jako ovíář — ale nevzpomenul na
n a pk ípikoval řefi onu alovy jako
'mantl Hítkaa 'Landl' atp A co!
ta květomluva! Col ty kráné pří
klady které nám dával jak le kdvl
kd ai v Čechách u llydžova na mezi
vidčl pčkný anjjreit al zl a kočáru a
naprákal ho tak al aa ne to
nenapííu Jak to řekl — řekneme že
mu lezl c krku nazpčt ? nám z
jeho tlachu dčUlo tké "nanic" až
ae nám lalu lek obracel nejit řebuji
vám teprvé tvrdili Mluvil tik pro-
ti vemu rozumu proti veikeré zku
íenoati k iždčho proti nnkavé prav
ili- že nebylo potřeba nižádných dft-
kazo k vyvráceni jeho tlacuft Tla-
chal náiu o tčeb ukrutánky zdraže
ných aatecb kteréž n:ieleny a uma
zané prý dřii noal ač každ ví že
jaktéžity nebyly luky a obleky tak
levnými jako jaou Tlachal nám o
tom jak piý nám clo v4e zdražuje
ač záporní! vy( t!it když by tedy
to clo bylo zium-iio kde by ee vznly
plljmy na výlohy vládní To nám
ováein iiepijv6dčl Že za nynčjiího
zákona nevybírá mj více cla neí co
poetačiijtí k ukrotí vládních vydáni
to nám nepovčdíl že vybírá ee teď
o 60 až 75 milionu dol ménč cla než
za CleveUnda Nepovědět nám že
neleží za Marmona v pokUdne vlád
ní příbytek který by ae tniiil pftj
íoval baiikAm zlirina k užívání
nýbrž jen nám vyprávěl o lé ukrutné
lakae Jakou le clo Nu %vt (Jcjme
tomu Že měl pravdu že to clo jeat
taka k'etá nám některé eboží dra
žil je dejme tomu že by to rnohl no
jak utpoiádat aby tu uku truAil a
krti vydáni via liiťc luftu" (abych
lak mluiil jeho zpftideni) a le by
chom potahovali v-( hny Tikové to
vary a Evropy: éataUo výrobky Že-b-zné
naiail iiairoje atd eo pak
bychom dělali my v této zemi? Zač
bychom ai ty laciné véci koupili
když bychom nepracovali a nevydě
lávali? — Než dot loho již! Jeité
alěaií le té ballaniné nemohli Ame
ri ane iitiiiuéii Kdyby to mohli a
přijít to ttkble da an!i ký h čaao
l iari ani za pět It ly liohennan
Von ě neiiřrkonal řelatidek kti-rř
by prti nám vabdil- Pan PaU-k
anad vyinká v iiaýcli ohledech ale
cořeaiiý lťiiík by měl Uoatatl ter-
diM aby iif-lí lal "í:randu nddn
V áeti Váá V Itláhník
Octatla Pit!r ("o Neb 15
října l'i — (Vná redakre: —
i a t i
1'emoaraie v okreu lialier norii
ovalí ta poslance do tatiíbo ne-
run pana M A Ma-ka vtámou
"lrt"u ' l'ft ! o-lpor jh
Amerikána Ioufm la in I
tu fáJnf krajan jenž by a vyI!: 1
' adt ž ja ruualra lHt af on dřeaej
Ul Takovoaj
krajana í e ho iVto ohra Im
" ' TT ™ T ' i
oaaaali amerikefOm 1 a Ij J tnee
m#i d„kijm fkli tak eéi
'' Ud# pae Maiek iite avole
N erdeérjm drver-
IloetaJ '
JorAnl jtnlift
K tyl m taj efcrtp
Ift Intrl44
J Vnmí ai lť iih'4'b'i
a y7 iir aa
11 Mtlitat 15 6 1 OaUMfMlI
'SNOW DROP" PETROLEJ
iat
ntintntntMtt a tl vaí
Mřoií'A'l i#
''- ! ť ail -Jáii
f-1'- " ! fkrMZ J a tii
~- fnni o a na a a t ll ita
Mtmt 4rr trkj Mllalk !)
t Záoby nae poehárl ce távoda prolimonopoliatb kého
Scofiold Shurmor & Toaglc
ZAvotl nit lO ti Clfirlt- ul
IP BAOK
OHCMOI)
s groťcrif moukou krmi
vem n boty střevíci
V mne tl'itintt vir jři uíiikh
černích nri kthkidii' jinde
Na Hkbwlé mám též nmaa ryby
ovoce zeleniny nádobí atd
l-u
Tf Idou 1 77
Roh 10 a Bancroft ul Omaha
liratři Koutský
—prodávají —
kamna Železné zboží plechové
nádobí nožířské výrobky
trubky ke kanálům žláb
ky k střechám pumpy
lampy ohje barvy
farmertká stroie
vozy kočáry atd
422-151 ul So Omaha
Uair atraoTt poSt
Omalia 'in & Eipress Co
UhMtBl Ull akU4ul4aklaa 4 1
lani aátrua a n a iíkj M nti1
a riki a ť
va 7 f
I
' ar— t' i
i£i — —
J" - " -- awl i-r
' Ttl'" P1
~ --: ir aia
" — " -erjr
_
tM„ felePae
Iaeaar1k M Oaaaka Sek
1 j l-
-a— — i m i
t
Zft nliřtíř4 fftt J
amtj ap4ri4 tfK4 f
řr# HfrM arnMi
ebw abt ( i t A )!xt
I
OANNERBy )
mml i taaitai ctvaAřa i
' Jk i
im !„„ tritiu lt H™Ltnt
Hrrylnuhujt
fiar if-H "aa tfffT ef#e ! -
a +itt iUrk tapojia btta
fw llrfi élaa ia
lUjtk Motal I„t (uolla aiaMU a f4 '
8rJ0
Novd tllvadclnf Itry
(niii l'w
Hv Ifl KftlovikV ťanoa- vowlnhra v
1 jpilniinl ihI Tluaiiloiia flíl J I Tj
— 'nni4 ilivliiii vw-lira v I JeitnáiH
oi rorticra prei u uruneri
Hv 1? Mmiii-k a Kapnl-I i Virnelotirn'
v li-ilnom Icilmiiil ai iMial ř J Jalike
r raiK-itiKiivy- imniiiiy vi-aeloiirav Jeiln
jednaní K A 1'aille přeloH J V
iiriinai
8v 1 I't! lky lrani ve 3 hI1!#
nit li a ff iIi Ijtoii v I Ji-dmint dli- Sik— va
ripiiidnii "lra ehfímta al-l ' Aniour" tra
coval V V St-itlci ý
Kv ''2 ii tUI Teleitrain ífalka v 1
Íi'ilii!Íiií 'h1 Yt Juru — 1'ul lioillny
iifeti-in veaelohra v I Ji ilmiiil ai-ptal F
J Jnn ke
hr i't Zežiírlivoatl J-rl v 1 Jednaní
od U Ili-IdlIiiTiřovy— ('rk{ Kalifurnle
anelit ťelrolel v Kviiwvlrfi li drHiímtic
ky ifti v 1 Ji-iln4iií ml II Yímiřovírk- Im
— Iotn(lnitv na realdett veaelohra
v 1 1 ilnií ní ixl K é(vk'lio z noUtiiiy
pl-bzil V II llvlovky
řr SJ řvé k uvi niu i veaelohra v Jud
jmlmfnf d K líúrly — VUk fifed ťru
iky mu l) f HnHilf ní r ik-)! tt-Ukém
túlmrii írn-kii v Jcln imI Kejlara
hv ďi THjniiil ve vrute hi Teaeluhra
v t ledníínl tle V V lim klaetidra vde
Inl V — l'oie oku Veaelohra
V I ]ed w tal K W
Kv Na hlive anih avard Ikvřt
Venelidira v I J-d lln lrina vi'lula
K ťekoví -- Nuvrnt í aki ho dolirnviď
nika Kniiiliky vtjcv i 1iim' ný kut
k zertoviu-nm ví Jevu ' kv! ilolirovnl
nlk a frn niiří ai-lka" v IX av lllv
llililinii ky oti ii'iini)
Sv : Vcwluhrtt li-r avathv Ilram
řetl V I Jed eiUl J Z eaely — Mlfí
katka z Vriovic Veelohra v I Jed imJ
M Ili-hma íl J I T
Sv W ({uartetlo Veaeldira v I lel
Ile K W Conleaaa volna llel K K M
v íKi Ní milv venkov inirHliil o
rifka v I Jed od ll K IJrunerla
Hv a2 U Jezera rifíriHlnl oiM-reta ve
3 je Klora t lnuli a od Javork hi
se 83 Vyaokéiklv v Mrkvami -leh
Fr-ka v I Jeln Ile Nllirmifa volní
Vídcllll K Velíšky lť
h 11 I!" jiříafavu VeM-hdira V
1 Jed íranr vdelul XovolnV Oc
H S-V ťnW l e i mni Fm-ka ve i
Jed Z AI oMimra lel I 1 o-
Hv J hllv-chylv V-M-lohra v 1
Jed Minl ilnlinrk v ne
Hv 3Í Z i're k I- ki'l J)rin žert
V I Jed nafal E K M Uk
Sv itn ř-(-vt veMloher Vraehe
tra v 1 I-I Jíle a(ar( myl nkv airate
val E e
Divadelní hry pro dftl
CaM a I Mat 4
Hnbolnk l'uv (mdira pro dílkr ve
3 Jed od K V h
Mali ViJ41 aneli: Kd h Iiii
lvví hit (lira rUi if il uk in } ie
lanl
anna f e
nrit Teokí wvét ve S Jeti
iu J u -11 nera
tle
ii i _
torriiovo narouni lotil-
rrtl(t HH
CW Mina tr _ ta muI aa to
ht I 'rena aa Mele boe — 1
II J- O I — S 1 1'aleVrk — SV 4
"mtiuika a telm trulkft — Ur 5
r k až'1 — t a ťervená karkil
ka — rV ? ' raníte — "i 'i a
iřta fi~eil-i - st Malt lttin
aa — Sf i It-lokUvtk — S II
Kaijrrk a vllortrira — St J
M'tnt ildie — S 13 IIIMfcr atrf
k — s Krakon - sv i'
JkeWa BIalí miiftn — St H Vtia
- — St t: K min k — t
I Zlřeií ydlitTl — a p
pelka — St K l a aimi oMdvi
a ifT

xml | txt