OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 21, 1892, Image 7

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017270206/1892-10-21/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

PRO MJI MLÍDEZ
N-í ff # U ili I bi l -f ) l'k
}f fnn( i f 'k t ik f% eíM
df šfmíik Itlí'l j lr4
l('i (#-ti m n4 h f l''m}íi)l
lm Mlíefí lnMek a tttm
li Ik4 jjíih níf4 lilí i l#
nW ililly # if ě 11 lk
!!♦
A e 4 lly m hly l4 j-f ♦
my Akrr dl-U bM f j- ! -
Rozdetení prvé a druhé nardy ve
volební preclnkfy
lUtUtrétt ffřií V tlřřilii lil KJfidj ip iMtfffk
21 Hjnn{ ? pátřk i l((o(rnilii r ofotil
U lhfoťlii
U
t M Am 4 )
t h %U-% Jlhil IMnAVM til f Orfiaw
tU J 4et#en4 n4mt } ft#Jr4Wjl( ft#íií ij'BWMt }
t4 M f lr4ri1 thh-m l it
if(f-#-i"# ! ltfli
VýloomA Icuoliynó inxúo
H44 Jíl U"i I íU'I lí ř ř h fťlf fen V M!4
Je fliv I (f-4rť
trudit 1 tmlni 4itf4
) 7ai% olmánik
UHIOIJ DEPOT MASNY KRÁM
1 7 i J rott A ( f m)iuU
1022 již 10 Ml
jl přebytek
uriniMa L
tlIMMfl
j 4 rUiJf eiaUk po-l nbyíetno nt Kwp4 M ik-mík t v 4 tl
I Wt I? ft jde M efteí ne lilfi rVIm t pkoiBt f K '
4 ed Mi 'fH rif tih tíi ftwtk'Kf (Ir
Dmoha Brewíng Ass'n
PIVOVÁR
t #f Vthý J#í4k t fWh I Uhvfrh rnl4 M K 4jad#
V7REDERICKKRUGS
OMAHA PIVOVAR
i Jackson ul mozi 10 a litou j
j : HS f iit"A !' M IN
l ifiwfTv iiivnv a ii
naetliei - - - TSTe"braslca
Vjribl }bl4Aay e poceMm pjI4 ia nejlel uany "MUiv lev4hH Ol
i dn4rkám niťaié na venko vínuje m veíker4 potornoit ilKATUI MKTZ
NOKTIJ WEHTKHN
Marble & Granite Works
- A BACttlUrTKR auJIM -
nJLmtJt) rtif ftwh
TZoli oev IQ a CHarlos ul
OMAHA NEB
řolllnl iuhf l I II li kl dilnf
HIMEBA UQR db CQ
f ochod nc zbožím železářskýma núé řemeslnickým
Niit cřtir lnou nilul lift kdi-kohv iimli? (l-c
ik -i
MCCAGUE SAVINGS BANK
(Sl-OftlTFXNA)
McCague budova 15 & Dodge ul - - OMAHA NEB
XVit pr€Miit úroku
Ut( m n vkliuly
Crky iUtt tm pololétu Vkliulul sinřiiky na uríitý t nesou
úroky ixln dne ulufonl VkláiUtl moíno iuJM kdykoliv Jediným
dolarem
a o rtwTiK r
i L MILXM Tleřr
A r MUK lulr
?
PACKERS SAVINGS BANK
H I Ti VVIZIJXA
)lerfcn kiddcnn cmI 9 bmlig ráno do hodin olpoli-dne t re itledii r pilek
I S procant virolrCL platí bo na vlclady
JUiozápjulní roh 20 a N ul Houth Omaha Xeb
MI4 kl-ly optru)f m lk ini Jiiko lk (1H
— lllml cltl tn —
Mrlaway lnulc V— Jl4 pUna
Í(MI
'Irrlmg Clmgk é Wtren Mrhaní
SO Hit ě týi
tnrMI RHIn'f I 11 1 #ro "™
tťoulolky Ubály ifíinly
drnlin
iIhií
ví volkem I iiiíiIih
4 Grant Guilimore
llí i 1IMIIÍ
I tli rokcwi %is Cn 'uo
V
tif" Ié immik I mimo tu
Industría! Iron Works
AnMMWr T kwANA-
TI4JU14aL TW 1441
Mtq OMABA V0SAUA
! ttélk
lul JalftAtotok
f tta 4ÍI 14 U Wti HT
V #H J'il V
lýiíltit din II
jíl ti MM íli
I:#h4 )f
#
1 ifé m:4 kr)
jjfh 11
II j MIM
t lk mlfJI
irf4 Mtiit
k )y (
Mf4 opi4l
Wft4 ntKin í
li tu jit
ifii ktki t
Jk' )! i-fojUiljf M k N4
rlnlmi ilitt-IIn
dlrinou kl# iifíijl flkomf tky
tlllll Uk iMOfllf kk Hllilf u
Imi-Ioíh fi+kftý Ul in Moi4
k lijf dralíné o tlivaillf r)liliIí
líjil pMUlij Tl ujal
IM IlOtfl klott
l'M tnulloiilioii rhll(" ijyt
oil ''tiiUH jm# liAll'i iiml
n lirj hřmwkjř t druliJ Jn v
llrd'li A Vt "VAlrlill Oi)opdn
hrávala také Vky Tato vclik
iiA!Ihtii4 liiilna jo řc-kA ti4rolnl
divadlo )vU'in Jai£ r IHDH la
ohriiiiiní úi" Kti lidu ' ccli končin
icktwlovaiiwkých byly k ilivallu
tifioli)-m ulavnimtnlm j oloJniy rV
klednl kmt'ny řivpiij xc vi i li
arii4tiiýih inlut v ÍVťliiii h Z !
mni lii' i lílanlka a Úlpii z Trocno
a A mljiiitid (Vlú ntdvlia jik JI vi
illíe ilila h 3 miliony alalyt h t
nicbl jiFea olutioi wbra! n4roI do
brovolnými abfrkami VSak tato
budova jcnt vlaitné drtibým národ
nim divadlem jirololi první 13
urnu r 1381 vyhořelo Byla to
tenkráte pro Čechy veliká rána O l
roku 1845 unažili ne Čechové aby
měli avé divadlo ablrali na nJ a
kdyi i otřebaý oblina po krejca
rech untrádali a kdyi ni poitavili
krkxnou fintou kapličku tu nad
Vltavou pohltil ji ihoubný polár
ilříve ncí do nt vstoupili Al bo
hudík v echové rfAtÍKttm nemaláu
nřli Za nedlouho po poinru Nebrali
tolik penct 2e nudili přikročili k
nové alavbft Sám vtneicný efxař
pán předcliirel ublrkáni vtorným
příkladem 6nova na potaven(
nového divadla rnařný iiIhiok tél
oobn£ m tél o poMtiipu prací přu
avřdóil cíjí ardce vierb čftchftv mí
lo oblaiilo — l'ravel divadla jeat
bohaté vymlidteno ocdobami axocha
mi (abraiiijiuímí divadelní uměni
Vnitřek váak Jent jeitfi nádhernejii
Olmahujn krámé nákladná maHy a
jent rořilólen ve dví cixti v hlediňte
a V jeviŇlA Celé hlediňtř mftie po
jati 2200—8500 onoh kleré jU
umfnteny buI poho lluýrh eda
dleeh neb atojt M maji Jokoui-e
vyhralená oddélená od jinýih ml
ala aedadly polednl mlta jeu
ukvontnaa alovou In2e Xejiiádher
nejňf 1'iIh jext eUařnkÁ k nfi vedou
aehody I bílého mramoru nulby v
nl Eiiátnnujl iluevnl i hmotný po
kpok éeKkébo nároln pod mocnou
aátitoii vxiieieiiho rodu iaiiovui
ckého Jetilé jvfil iiřUi-no dle
n-jii"( jlili výkumA a molioiae
na něm v okamliku měnili rtWná
přt-kvaieni relé fkolf kmjiny li
velni ky otd Illediálé jenl Oil
di íelioul JeMlé li-leinou opiiuoil
Kdyby vypukl n jeviiii poiár
apuotl tt Opona lidů V hlediAti
joou i4t bráněni pír jl omeien
V liejliorfiu pMpa-lé lae divadlo
latopiti vodou aby nevyuofelo jako
m to alalo dilv"
Vjpravovául o národním divadle
nauloucbaly děti ulcrne Midi
ly o krán atavbé a anály tél llěenl
iavooetl při kladeni tákladnfho ka
lněné Co m oatoulily aby budova la
epatřily Dne ji íidl a hltajt jí
oeima Jíl m nevidí ie Čw bové
kJyl poprvé abořelo pro ai plakali
l(#]ř 1
K ll l"t l'Mfl (Hlt t
f (! frH IH 'l'l "
I-mIí ViMU )lk4 n
tni jl tvoři 4iVIU Vl'
ď !í 'k iik tmn
" I t řv n divaTi"
t I Jl'4'k "Jmeeij Jl-řírt
k H iífiiífwlkyn # hií-
ei jin4 mkf nleh' f Aivovhl
k H Zdl4 Joi 14i4 př
iře l ]( v4 f mi itAii n4llif
af 4t k l I přbt4tky
koneerly % t IMřof jt l"l
Ititlm mH)m 4(iíkei f lul de4
Kii4 aljf ktr4 li el(n I fcdio
d'ní v Hítl iřly byl N pv#
přej 4') tet i iIHve l4vl ti
ř i4 tovirtif MIMU í
ířov alynul "barvlřk j" — Iřnli4
valik otrov př Uhne
tmtttmf míxrf Jmej M "etřet
rkt" dříve Trávu kM
"itíeletky" nluje pfoti i jej
pralkt iilwe daroval polku rnét
k b MřtlrH t lí m tam evďl V
třiM Z "ítř#lerk)m ftřovmM
Iríl rttfVZíblVkM
"T# j kr4n tnout" prohodil
Komárková d(vjltt e lálíbou )
Hetlixový iiKwt "fkoro byeh # bá
I pj nim jiti vl lyC vináíř v p
vřtřf Jk pták"
"fUt'ovJ mott rfře Frnlíka
jft nejtari( po Karlovi nimtě
%p'lí do řeéi tařen o liolm' pan
Morávek "Hyl vyatavrit a otevřen
v rwe jeilnactyřicátém Je dlouhý
400 inetrft iiroký přea 0 nietrft
Ji léno vé olidrlid na pocenp dfd
nynějšího Jiného mocnáře Skládá
m re dvou ráti kleré apojuji ve
epolečném pilíři na Střeleckém o
Btrové něhol na mot vedu dvojí
Bt liodíňiě Jinak xavíAen jeiit lnout
na řctězecli o mohutných článcích
a proto říká nu mu také viíuobecnft
rnoat řetřxoví'"
Volným ] in hodem od montu bral
a prfivud k pomníku cfnaře ťran-
tiáka
liylo mu jdi ulicí mále dle břehu
Vllavina Domy mály tu jen po
jedné atrané na druhé kdo břeh ae
kkláněl do vody byla podávená
mocná Iru ae lelezným tábradllm
l'rfivodci dětem povědí li že ulice
taloaluje Františkovo nabřoil Vy
itUvčla je íexká kleebta právě před
50 lty
U pomníku kanil Ktránovítl po
několika atech krocích doAli řady ae
xantavily
Pan Hlávka avěřencfirn pověděl
ani iiáNlvdujicl: 1'omulk byl ponla
ven liáklidem cenkých xtavft a odha
len roku 1850 Má tvar jchlauce
vyatupujn t onmiliranné kanny a
konci v křllovou kytku UproKtřod
jehUnue roxevírá nu chrámeu a v
tom atojl hromová ocha cfnaře
Frantiňka I na koni Cfnař je oděn
v cenký korunovační oblek a má na
hlavě čenkou korunu Při nloup
cích které tvoři avatyňku jent cnm
nocIi (idiraxujícinh vědu uměni
mír hojnonf orbu hornictví prft
:nynl a olx hod O něco nlíeji kupf
ae k (imnlku 17 aonek předntavujf
cích řenkí kraje a měnto Prahu —
(Vlý pomník je plnkovce Nehvud
xkéhn méntyae a 4 hodiny centy od
Puliy VldHleiiého a "lál 70 tinlu (la-
týll —
Z locorotánl poiMiiku vytrhl děli
Zliořil ukaxnje na llr i lěnny a IV
lilo kt-ié byloi náliřeMkráne vi
děli (VU Milá Strunu Hradčany a
! Petřin rofkladily ne před PoAiimaV-
akou výpravou včele nvé velnliiionti
P'h nimi co mocny alřlbrný pán
Vltava jejt nio-iy ku viernu kolem
ěilý ruch řtini Netaponienu
telný pohled! Iěti unedly cá-ltc
ně na Inviěkiih neb ne opřely o
tábradil a dlouho trvaly v němém
natíráni na pěkný ijev
Ztořil rahleděl ae na potorujfet
poutničky lánky plně ('o přentáli
co chftie ku-lll a přece bel reptá
ni kráčí dále oddán a linkou
které jen détnké aidce je athopno
pnihlďjl ni vl a jnou t léčný ta
kallá elovo výkladu
(Pokraí bed)
JÍ 1
1
r -i
i
I Sk
"n
11
10
MHUU hranice
II
JCkK)B
Vliilou
14
11
3
- i
lTBWOrtll
S 3 s
t 4 o
Pluree
„ 7
worlk
Q Wllllm Q '
i i
C 8
Ulcíorjr
Cioíír J
l i"
Mrthk
1 rlflltr
11
ň 12
l
: "fit-i "
íl I I

xml | txt