OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 02, 1898, Image 5

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017270206/1898-08-02/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

: V ' ' V v ''f: - ( "'v'
-— — — m -Tmfniiiir mu i ii i i n i irrzr"":!
Pokrok Západu
1
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicajfo 1 srpna
Colý minulí r
trhu rifttanlJlitAm
míiio byl doiou orhablostl v
inmI vilťnrn xnrá
SKoro staieno hichAii! cen
ú16 A ocukáyány byly ovíí m nli ceny
iiaBtávaJicina prfvozom nov ueniti ptate
_ ------ - r- - —
ZDráV O lirixnl-ertl nnuul A hilni
"""" iicurtiiiiiu vnucMiio ncoKavani vrvu
" Jo CBnJ"o(14vMln se íer vencovi pSenlce po
no ku tw uii unie niCMiro Kioaia
na 67c a ířbož hotové a 64 pro záři My
vdr tomu poxud Jsme toho náhledu fv nízké
Jyto oj ny Jsou pouze reakví nimtalou po ápaď
u uvucn iunisn uuuoucnoHc nim lepši vy
tetky pHneBe Dries prortávi ne iervená o-
zimKa Mg z ratfttt pro róM fi4W PRrnilce
pr vnzuna jo vesměs nova Jurka není k do
►Um Kukuřice kteri po m nul- dva tyd íy byla
j-uj iictiio u Htuupiiiici nsicaKem nadržu
jícího SUOl a V COIhiu kukllhfllfim nAmnn mni
v Ječeny oohabli-JSi anyd'Si6 dosiavlly se v
neJvySSí ías v dnech právě minulých Jest
nyní za 33 ni 83 pro záři 3814 kvčten 36o
Ovos držel se bftbBiii mésíce minulého v ce
v no dohré stoupa úct víak se sklonkem téhož
kled vainř: prodává se teď za 21 až 22 bílý
Žito Jest táž ceny ochableji! a nlžSi t40K
Joímon trvá v cení n-zmfinSné 32 už 3o
LnCné semeno ze vSech piidlnkle8o bíhe
minulfeh dvou iydn& n Jvice Již po delRi
dobu byl trh ovládán rl Natlonu1 flimpl
011 Oo která snažila se nápodobit1 U-itora a
ceny do výíe vytáhnrutl— a md řilo so Jí to
jukli UUIKTUV1 — napaia duho se laif ovs ni
následkem klekáni ceny semene ale po pádu
společnosti kleslo toto teprvé jeSto rní-ruu
inačněJSi kdežto v polovici C rvence prodáva
lo se po 110114 teď má cenu pouze 8 1c
Dobytek hovřzi 1e Mále ceny pevné a vySSÍj
Jateíní voli prodávají ne po ♦liíVíiies vétíl-
uuu po nixiuíwii von k ziru 1íUOííí47B krávy
a jalovice [email protected] texasskó voli liWnM
Dolwtek vepřový Wtorý po stoupání poíát
kem druhé polovice niřsipe ku konci opět val
nfi klesl v cení- Jest nyní znovu ceny pevní -ííprodává
se lehký po $370®390 tížký 375®
Omaha 1 srpna
Přívoz dobytka byl v poslední doby spíSe
BlahXi uež prostředni Nové Jatky Arrnoiiro
vy Jsou alce liž v íinostl a hledí se vstříc
tomu že v budoucnosti přiváb! do trhu zdej
šího mnohem větSÍ přívoz než byl až dosud
viak toto očekáváni aspořl v minulém týdní
nepoíaiosejbstésplnovatl Přívoz byl jak
následuje:
Hovězí
Vepř
37914
59109
439 2
27975
512-9
8kop
12863
8833
6669
730i
14772
Celkem t týdne 10911
Týden konfi 23 íe'ce 12018
Týdn koní 16 ře'c" 1119)
Týden konfi 3- l-'ce in607
Týden kon5 2 6o'c 13 473
Jateínf voli píkné a tuSné mají cenu pe
vnou a vySJi Bfthem uplynulého týdne
stoupli o llKídIS ventn Jinak Je v8ak s kráva
mi a Jalovicemi dobytkem nedokrmeným
aneb k žíru Až do nedávná vol! k žíru pro
dávaly se tak draho lako lateční a krávv a
jalovice ii maio iuviicji
v v ivt iivji i nin iivui Jtjnu riPiWIII
arSlr nnl li I
jizznacnya juste zrnsia jatocni
voli prodá-
vaiv sedneš po f iawí&5 15 většinou
kol vnii-
Krávy a jaiovieeasX(íí2ň volt k žíru mHm
440 V budoucích dnech hledí se vstříc hojné
mu přívozu z rcníí
Vepřový dobytek který po valném stou
pnuti v minulých dnech opět klesl lest teď
opit ceny pevnější Pro lává se a 43 7V&3 85
Vojceterstvé prodávali se stále po 9c
Máslo Je ceny mvnřjňí a vy Si: dobré ven
kova iu az iz t masiovcn pnxuva se ze sbíra
né sme'anypol5 až lfic z odstřeďované 18c
Drftbež prodává se za cony dřívější: slepice
onKoiiouij ic kuraut 1 c 110 ftacti
Jsou neprodejný
Heno nové je levnřlJi z víSin tiHJJS n #ln
fUU
iirambory prodávají se no 45 až 60c
KAže Jsou cny nezmčnfiné syrové 6l4'7!4o
solené 8 až 9c„ telec 7až9e
St Louis 1 srpna
Plenice tak Jako Jinde klesla koncem mé
wcezd saviiní ierve icovó ceny Prodává
w Dyni lervená Cis t zboží hotové za 65 až
67: pro tiří Je též Icvi6 Si 63% i ro proslneo
MM
KuHuřloe Jest též nyni ceny ochablejší čís
3 za 3114 pro záři 3H% orosí ne M%c
New Orleans I srpna
Bavlna Je ceny ocha lé prostřední za 5 11-16
Výstavku Union Pacific dráhy
umístněnou v budově dopravní
neměl by nikdo opomenout si pro-
hlédnouti Fotografie proslulé ká
ry věhlasného našeho presidenta
Lincoln-a můžete obdržeti zdarma
od prodavače cestovních lístků v
městské písárně dráhy Union Pa
cific Farnam ul č 1302 91tí
Uposeoničiií!
Tímto sděluji všem krajankám
že prvým srpnem vystoupím z
obehodu s módním zbožím a kdo
v oboru tom něco potřebuje nechť
se ihned přihlásí dokud je výběr
hojný Zároveň žádim důrazně
všechny kdož mi nějakou částku
dluhují aby se se mnou vyrovnali
nejdéle do 25 Července Po prvém
srpnu jestli jaké zásoby klobouků
zbydou naleznou mne krajanky v
čísle 1406 Williams ul
S úctou 89-im
KATEŘINA HYNEK
Dráha Union Pacific
w vvsna nennp iri Kirvnsine v iiv a
n ě j v _i _
ce následující:
(" v "Thř Colorado Speciál"
X "Tup rE-nv km T %#fwrr"
j j _
lHí r ast Mail
Všechny vlaky tyto jedou nej
čelnějšími městy dalekého západu
Písárnu a prodavače cestovních
lístků dráhy této naleznete v čísle
1302 na Farnam ul 91tí
úcibkupectví Pokroku Západi
Mime na ukladS velké tnnoíntrí npi
& tábavnch a poučných te viech
možných oborů Divadelní piy má
me Tíechny jel jsou k dostáni v ruv
ých ablrkácb ťute si o %znum
Ute jej wartna Aaresnjte jeano-
- poKroK ztpman
a
1
SOUTH OMAHA
— Sj omažská bouře v sudě
se uklidnila a slavná městská rada
ztratila glanz! Po dlouhém heká
ní porodila zmetka totiž návrh na
postavení nové radnice za $40000
a ten slavně při odhlasování pro
padl a páni budou opětně moci
sobě znova lámati mozek jak by z
kapes poplatniciva vytáhli mone
ty! v '
A co bude nyní s radnicí? Zů
stanou pánové na dále v chlívku a
budou platit i dále dvojí rent? My
jsme naše stanovisko již předešle
po celý čas kdy hrozilo nebezpečí
so omažskčmu občanstvu že bu-
w
— — r —
de oartikami Dod rouškou zákon -
nou připraveno o peníze a kde se
jednalo o uvalení ničím neopod-
statnělých břemen na obec na ne
dohledný čas přesně před obe
censtvem vypsali a že zabránilo
se projektovanému darebáctví kte
ré jsme vyprali z jedné vody nači
sto toho zásluhu přičítáme z val
né časti našemu úsilí jak z hlaso
vání v české wardě vvsvítá kde
177 hlasů bylo dáno proti stavění
radnice a pouze 7? pro!
Toto poslední hlasování jest po
hlazení klackem pro našeho south
omažského radního p Fanferlíka
který je vždy na plácej kdy se jed
ná obtížiti občanstvo a uvaliti naň
břemena ale docela nezná neb ne
chce znáti čeho potřebuje
' ivayz sveno casu v žertu jsme
p Fanferlíka upozorňovali na to
co je poviností zástupce wady ve
městské radě a co je poviností
městského rady co Čecha tak do
stal p Fanferlík Žlutou zimnici
v horečce faníasíroval!
A od té doby? Pan % Fanferlík
nepotřebuje pro české občanstvo
ve své wardě ani plyn ani zavede
ní vody Ale p Fanferlík je li
dumil! Pan Fanferlík ku př hla
su je# proti zvýfení odhadu jatek!
Snad ne?
Co je to za jednání pane? Zvo
lili vás do městské řady prasečí
baroni anebo české poplatnictvo?
Proč hájíte zájmy milionářů proti
prospěchu občanstva obce které
vás svou důvěrou poctilo?
Pan Fanferlík rí že obec platí
na dvou stranách rent zi radnici
nynější místnosti a p Pivoňko
ví jehož krásné místnosti z bůh
darmá městská rada opustila Proč
nenavrhne p Fanferlík odstěho
vání se městské rady zpět k Pivoň
kovi?
Nejednal by tím spůsobem pan
Fanferlík v zájmu občanstva kte
rému by ušetřil vydání zbytečným
dvojím placením a nejednal by co
Čech kdyby napravil neb chtěl
napravit čím prohřešeno na kra
janu Pivoňkoví?
Proti p Fanlerlíkovi osobní ne
máme ničeho k namítání je řád
ným mužem ale proti radnímu
Fanferlíkovi velice mnoho a po
kládáme za svou novinářskou po-
vinost na krajanu žádati aby byl
co městský úředník právě takovým
dokonalým mužem jako jest co
hlava rodiny člověkem!
Zvoliti si Čecha do městské ra
dy aby nám tam dělal Ajryše to
ho nedovolíme!
Armourovy jatky začínají
psáti své memoiry! V pátek vy-
pukla tam sice jenom stávička ale
pozoruhodná přece Slibovali —
ale nedali! A dělníci rovněž se
nedali v sobotu ▼ 10 h se již
protože páni od
k rozumu! Da-
li protože museli U Armoura
je vůbec vše ještě v novotě a děl
níkům se tam práce nelíbí For
many importoval z Chicaga a to
není také pro dělnictvo žádná
khenda
Rovněž v Omaha Packing Co
to vře! Dělnictvo nás dobře zná
co své přátely a my víme a znárae
jeho strádání jsmeť rovněž dělní
ky a proto myslíme míti práva říci
upřímně jemu a do duše: je-li pří
čina je-li vyhlídka a čas ku docí
lení zlepšení hmotné existence
pak je to poviností dělníka se jí
I m 1 M 1 r kIa n lf rnlilAlniln n n
a a '"""""'"" HIU"
1 sireQKU JaK0 Je stavKa zneužívat!
a opotřebovati jej tak že tratí
svého efektu ve vážné opravdu
chvíli je pro dělnictvo samo ne
bezpečným více než vše jiné S
dvojsečnou zbraní se musí zachá
zeti co nejopatrněji Dělníci sa ¬
mi dobře ví že jest dokázáno že
vydíratelé jeho aby sympatie u
obecenstva pro dělnictvo zničili
provokatéry agenty sami stávky
vyvolatijsnaží! A proto pozor! Je
nouze o dělnictvo v Omaze a mili
onářskácháska chce prý importo
vati dělnictvo bez práce z Chica
ga atd Potřebují páni nějakou
omluvu že se stávkuje? Nebojte
se ate buďte moudří!
— Viděli jste Papeže? Ne to
ho v Římě nýbrž hostinského v
So Omaze na 26Va'N blíže ná
draží! ' 79tí
— Městská rada ve čtvrtečním
svém zasedání přikročila konečně
k rozvrhu daně pro příští rok ú
řadní 9 srpnem počínající a při
pravila při tom poplatnictvu ne
právě příjemné překvapení — zvý-1
šenať daň na 56 mills tak aby
vydání městské na $88700 roz
vržené kryto býti mohlo Daň
rozvržena následovně: Fond vše
obecný 10 mills úrokový 12 mils
policejní 5 požární 3 osvětlovací
4 rozsudkovy 102 parkovnl y2
% vodárenský 5 mills Daň při
nese pro jednotlivé fondy obnosy
následovní: Fond úrokový $18
839 policejní $7850 požární $4
709 osvětlovací $7065 rozsudko
vý $23904 parkovní $785 vodá
renský $7850 služební $4317 mě-
řičský $1117 pouliční $4317 a
všeobecný $3140 Daň 56 mills
jest tou největší jakáž kdy v So-
Omaze uložena byla a radou o
spravedlňována jest tím že ná
sledkem pohledávky společnosti
vodárenské kteréž město dlužno
jest $21000 a kteráž na vyrovná
ní dluhu toho naléhádaň o plných
10 mills zvýšena býti musela
— Koncem týdne uskutečnil se
prodej %y% akru pozemku ležící
ho jižně od jatek Swiftových při
čemž neukázala se býti pravdivou
domněnka že pozemek onen ku
pován jest Nels Morrisem jedním
z jatečních králů chicagských —
Zjištěno totiž že pozemek onen
koupen od Armoura a že ho k roz
šíření so omažských ohrad dobyt
čích použito býti má -
— Korbelová čistá a pravá vína
a koňak má vždy na skladě český
hostinský August Papež 26 a Ň
ulici 7Qtf
- V Kruh Česko-Bratrské Děl
nické Pod led přibyl opět jeden
Článek a sice číslo 1 1 v So Oma
ha Neb Nové číslo toto uvedeno
So Omaha tÍ2 23 července
velkopředsedou Jednoty - panem
opět pracovalo
Armoura přišli
V Faktorem z Monteomerv Minn
Česko Slovanská Děl Podnoruiíeí
Jednota vzala svůji původ ve státě
Minnesota a těší se stále vzrůstá
jícímu rozkvětu Uřadníky nově
uvedeného čísla jmenováni násle
dující: Předseda Václav Šnajder
místopředseda Josef Novák taje
mník Jan Koutský účetník Jan
Hajný pokladník Jos Kotrč
Spolek odbývati bude své schůze
každý druhý Čtvrtek v měsíci 1
síni J Koutský-ho
— V nových jatkách Armouro
vých poráží se přítomně průměrem
400 kusů dobytka vepřového za
hodinu Stroje jsou tak zařízeny
že porážeti možno až 700 kusů
v hodině
— Za prvých sedm měsíců le
tošního roku phveženo bylo do
dobytčích ohrad south-omažských
390680 kusů dobytka hovězího
1126173 dobytka vepřového a
655957 ovcí Proti témuž období
roku minulého jeví se přírůstek
6008 kusů dobytka hovězího
128690 vepřového a 378533 sko-
pového Koní v témže období
přiveženo o 090 letos více než
loni
— Poražením dluhopisů ve pro
spěch stavby radnice městské vy
volána opětně otázka kam odstě
hovati úřadovny městské až v
prosinci nájemní smlouva s maji
tilem místností dosavadních dojde
O stěhování se zpět do budovy
Pivoňkový major Ensor ani slyšeti
nechce an prý místnosti tamní
jsou prý právě tak nedostatečný
mi jako v místě nynějším a nej
spíše prý bude požádán některý
kapitalista aby vhodnou pro mě
sto budovu postavil načež by tato
na řadu let pronajata byla Major
jest toho náhledu že snadno najde
se někdo kdo stavbu onu po
stoupí když přiměřené nájemné
se mu zaručí
— Malý hudební koncert můžete
slyšeti každou středu a sobotu i
večer v hostinci Václava Pivoňky
na 24té a L ulici v South Omaze
Koncert provázen výtečnou malou
desetiletou houslistkou Annou Pi
voňkovou a žádný kdo navštíví
Omahu a South Omahu by neměl
opomenouti Václava Pivoňku nav
štíyiti a malou tu umělkyni po
slechnouti dt83tf
Nejlepší lék proti úplavici
Jan Mnthu8 známý dobytkář i
Pulasky Ky praví: "Kdvž přes týden
již trpél jsem úplavici a můj lékař
nebyl 8 to mi pomoci poradil mi přítel
jeden zkusiti Chaajberlairťs Colic
Cholera & Diarrboea Remedy a jedva
že využíval jsem půl láhve léku toh-i
byl jsem úplně uzdraven'' Na prodej
u všech lékárníků
Nížepsaní vzdáváme vřelé di
ky bratru Vojtěchu Faktoroví
velkopředsedovi ČSDPJ za
UTtdenf naSeho Čfs 11 do milé
Jednoty svrchu jmenované Na
dále nechť přijmou srdečné díky
br F Mixa velko taj J dnoty
a taj spolku č 1 za blahopřej
ný telegram jakož i předseda
F K Stanřk a všichni členové
spolku č 1 Též vzdáváme vřelé
diky bratrftm Hlav Úřadovny
pak br Vojt Štefánovi a ostat
nim spolubratrům od spolku
Mladocech t 2 za jich přípisy
a blahopřání Jménem č 11 C
& D r J Vác Šoajdr před
Jan Koutský taj
Lešetínský kovář
Před několika lety vydána byla v
Praze úchvatná výpravná báseň Svato
pluka Čecha ''Lešetínský kovář" Li
Ceno v ni otrými tahy poněmčovánf
českých dčdin cizozemskými fabrikan
ty a vřelá láska lidu českého k řeči
otců svých LeSetínsky" kovář vzor
pravého Čecha vzdoruje snahám po-nčn-íovacím
a zaplatí vzdor avůj Živo
tem neboť za poněmčovately stojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
BáseH psaná v slohu lehkém a přece
úchvatné zajímavém spusobila veliký
rozruch V5ak ten trval na krátcel
Vláda ji skonjiskovala! Jen něco málo
výlisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
ze přijdem vstříc přání každého milov
níka uSlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseň tuto v
plném znění konfiskovaného vvdání
A v očekávání tom jsme se nemýlili
Během prvého roku rozebráno prvé vv
dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vyaani druhé v mnohem lepší a doko
nalejší úpravě a větším formátě než
bylo prvé BáseH tvoří knihu o 88 -
stranách a prodáváme ji po 25ct Do
Čech se zaručením za S0c z druhého
vydání (ana kniha valně těžší) za 65ct'
Kdoftání za hotové u
Pokrok Západu
Omaha Neb
Za sníženou cenu!
Máme posud několik výtisků spisu
Královské věnné město Mělník
a okres mělnický
který s velkou píli sestavil a ku velké
své škodě vlastním „nákladem vydal
řiditel městské školy pan Lud Boehm
Jest to spis objemný neboť čítá 934
stran velkého formátu s 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a města
Každý rodák mělnický měl by chovati
spis tento obsahující popis a dějiny
jeho rodiště Pan spisovatel oprávfiu
je nás ku nabídnuti zbytku spisu za
cenu valně sníženou a sice budem týž
prodávati nyní za $200 i a poštovní
zásylkou DřívěiSÍ cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvati
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pravdě levnou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu
Um aha Aeb
Krásné dva lit jrraf ováné obrazv
představující české velikány Husa a
Žižku hodící se pro spolkové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny máme
nyní na skladě Prodáváme je oba po
$1 00 aneb co prémii kPok Západu za
onpiatek 50c Pokrok apadu
Ottafaa Neb
VELKOLEPÝ
VYLEŤ
— uspořádán bude—
v neděli dne 28 srpna 1898
na oslavu založení čís 11 Č S D P J
v Soiatli Omaha
do zahrady pana J Koutskyho
NA 20 A Q ULICI
Ve 2 hod odpol skvělý koncert ktcrÝ
potrvá do 6 hodin večer Od 6 do 7 hod
večeře Po té volná zábava
stnpflí:!osolia 25c iitfylSc
W G SL0ANE
obchodnici g
& CO
roDleiy
v eísle 407 409 411 sev 35 ulice
South Omaha
JBBfcfc__Telefon 236
Zboží se Drodáva dle libosti buď ca hotové
neb na splátky 41tf
GL H BREWER CO
pohrobnícl a pfljcovatelé korní
420-42} sev 25 ul So Omaha Neb
4-tf
Telefon Cilso 30
NOVÝ OBCHOD!
NOVÉ ZBOŽÍ!
ÍGiWflDÍ
2423 X St South Omaha Neb
Zvláštní obuv vhodná do jatek
Nemáme žádné staré ošumělé střevíce
naSe zboží jest úplni nové Ručíme za
každý pár že uspokojí Zkuste náa
i
i
Henry I&thkoltz Hdiui -
r MM
IV
{
I 7
I ll

xml | txt