OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 26, 1898, Supplement, Image 16

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017270206/1898-08-26/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 8

8
Pokrok Západu Oimihn Neb 27 Mrpmi 1898
Omah aBrewi ng Assn
PARK
16THAND
CIARlt 3TR?
Park omažského pivovaru
Nejútulnějším místečkem bez odpo
ru jest park omažského pivovaru na
lézající se na Sherman Avenue naproti
Clark ulici přímo jižně od pivovaru
Místo toto jest takměř stvořeno pro
pohovu odpočinek a občerstvení Vy
soké košaté stromy poskytují hustý
stín a libý chlad v parnu denním u
večer pak otevřená poloha umožňuje
vánek nechť ze strany kterékolivčk
tak že pobyt v tomto útulku jest prá
vě tak rozkošným za dne jako u večer
Park tento rozkládá se na výšině kte
ráž vroubí údolí a bývalé řečiště řeky
Missouri a vyhlídka kteráž se tu na
skytuje jest skutečně čarovná Pod
námi šíří se do nekonečné dálky údolí
k severu i jihu v smaragdové zeleni
se skvoucí Za nížinami na východ
zvedají se do značné výše stráně ohra
ničující iowské břehy Missouri K
jihovýchodu leskne se zčeřená hladina
mocné Missouri rmutné vlny své
rychle ku gnlfn valící Za ní pozoro-
vati lze vyčnívající věže a jednotlivé
vyšší domy města Council Bluffs Na
10 i 15 mil po řece dolu a mnoho mil
po řece nahoru jest vyhlídka z parku
tohoto omažského pivovaru Park
jest zařízen co nejvkusněji Uprostřed
něho jest fontána neboli vodotrysk
metající vodu z artézské studně kte
rouž omažský pivovar používá při va
ření svého výtečného piva Nesčetné
mnohé altány zřízené -v — příhodných
místech" zvou znaveného k pohově
mezi těmt pak nesčetné stoly ' umístě
ny jsou ve stinných místech pro ty
jenž raději na čerstvém vzduchu sobě
pohoví Malé jeviště zřízeno jest v
jednom rohu kdež koncertuje hudba a
časem provádí se i všelijaká zajímavá
představení U večer zvý Sují dojem
nesčetná světla elektrická tak že po
byt jest tu skutečně pravým požitkem
Tento park jest ve správě ochotného a
úslužného krajana našeho pana J
Klepetky" kterýž bedlivě pečuje o to
aby o všechny potřeby pánů hostů
Omítli Brewing Ass'n Pivovary
hojnou měrou postaráno bylo Omaž
ský pivovar zaslouží si díků každého
Omažana že postaral se o zřízení
tohoto rozkošného útulku kdež lze tak
příjemné chvíle tráviti Místo toto
jest přístupným ze všech částí města
Jak isme předem podotkli nalézá se u
samého pivovaru při jižní jeho straně
právě v těch místech kde South-omaž-ská
neboli Sherman Avenue kára za
hýbá s z Clark ulice na 16 čili Sher
man Avenue Z kterékoliv části města
lze obdržeti na pouličních kárách
lístek přestupní na tuto linií (transfer)
a tedy lze tohoto místa dosáhnouti od
kudkoliv za pět centů ačkoliv i jinak
pěšky není k němu daleko a není-li
příliš horko jest to pěkná a pohodlná
procházka ze středu města U večer
schází se tn pěkná společnost a jest to
ne j lepší místo jež rodiny navštíviti
mohou aby při sklence výborného
omažského ležáku uvařeného z vody
x artézské studní a při zvucích kon
certní hudby večer strávili Návštěv
níkům Omahy můžeme směle odporu
čiti aby nežli se s námi rozloučí ne
opomenuli navštíviti park Omažského
pivovaru na Sherman Avenue
Pivovar Omaha Brewing Ass'n
Pak-li Egyptčané aneb některý jiný
starobylý národ původně počal vařiti
pivo tou otázkou si nynější generace
zajisté hlavy lámati nebude Jisto
však jest že nynější století honositise
může těmi nej lepšími spůsoby a nejdo
konalejšími stroji ku vyrábění piva
Zde v Omaze co do dokonalosti a dů
kladnosti pivovarnického zařízení bez
odporu stojí pivovar "The Omaha
Brewing Association" v popředí všech
na celém západě Nádherný a roz
sáhlý závod ''Omaha Brewing Ass'n"
postaven roku 1892 a jelikož praktičtí
podnikatelé pivovaru tohoto měli ne
obmezený kapitál k disposici není
divu že prohledali každý kout světa
aby obeznámili se a vyzkoumali veške
ry nejlepš! a nejdokonalejš! stroje i za
řízení jakýchž zapotřebí ku vaření pi
va nejlepší jakkosti Co stavby se do
týče dbali toho aby postavili budovu
ozdobnou a dokonalou na pevných
základech jakož atiy i vyhovovala
veškerým pivovarnickým účelům Pod
nikatelé této dokonalé stavby jednali
velmi obezřetně když vyvolili si roz
košné a rozhledné místo na východní
straně Sherman Avenue a Clark ulici
Přiměřenějšího místa bylo by asi s tíží
nalézti Rozkládat' se pivovar tento a
rozkošná vedlejší k pivovaru tomuto
náležející park na vysoké stráni
při východní straně Sherman Avenue
skýtající tak malebný rozhled do dálky
na jižní i východní stranu kde veletok
Missouri iodděluje nás od sousedícího
města Council Bluffs ve vzdálí kol
kolem modrými pahorky ověnčeného
Stavby pivovaru tohoto měřící v prů
čelí na Sherman Ave Šest set stop a
na opáčné východní staně podél tratí
železničních osm set stop stály s ce
lým zařízením skoro rovný million do
larů A jelikož budova tato i vedlejší
s pivovarem tím spojená rozkošná za
hrada jest v poblíží zamississippské
výstavy tu žádný neměl by opome
nout! a budovu tu i zahradu si prohléd
nout! a to tíni spíše ao zahrada tato
jest ve správě našeho rodáka Josefa
Klepetky který každého rodáka po
slovansku yohostí vším nejlepším Pan
G Storz jenž jest hlavním činitelem
v řízení rozsáhlého pivovaru tohoto
jest sládkem i obchodníkem prvé třídy
a hlavně jeho přičiněním pivovar tento
vaří pivo té nejlepší jakkosti Není tu
díž divu že vzdor krátké době co pivo
var postaven v době to tísně peněžní
pivo jejich nabylo všeobecné obli
by Čím pivovar výtečné jakkosti piva
dosáhl jest dobrá artézská voda Ne
chalťpan Storz vrtati artézkou studni
1000 stop hlubokou a ta chrlí
pivovaru tomuto mocný šesti
palcový proud vody tak čisté
jako křišťál Okusili jsme
vodu tu a uznáváme že jest
lahodnou a že spůsobuje osvě
žující pocit Každý může jí
vypiti třeba galon aniž by
pocítil jakého přetížení ža
ludku Není tedy divu že
snadno jest jim vařiti mok
chmelový té nejlepší jakkosti
Že podkladem výtečného piva
jest dobrota vody— to my Če
choiré víme nejlépe když
vzpomeneme na věhlasné v
naší vlasti '"Plzeňské" ve
starém plzeňském pivovaře
vyráběné Podobného věhla
su počíná se těšiti i pivo Oma
ha Brewing Association vařené Při
českém dni když na zamississippské
výstavě české sbory a celý průvod se
zastaví a po výstavišti se rozejde za
jisté každý bude toužiti po odpočinku a
po osvěžení a tu nejlépe učiní když
vyhledá místa kde pivo Omaha Brew
ing Ass'n jest čepováno Nuž a ta
místa naleznete když vyhledáte Markel
Catering Co aneb na Midway v české
hospodě našeho krajana p Stillera
aneb v místnostech po obou stranách
viaduktu Vůbec nechť za vašeho po
bytu y Omaze jste již kdekoliv buďte
opatrni abyste pili pivo po jakém ani
žaludek ani hlava žádných nesnází a
bolestí neutrpí a když přidržíte se vý
hradně Omaha Brewing Ass'n piva
můžete být bezpečni Že zůstanete —
ba i nahydeteduševnii tělesné svěžesti
Jak výše jsme již uvedli lepšího mo
ku než jakýž pivovarem Omaha Brew
ing Association vařen jest dostati
nemůžete a proto t?ké radíme Vám
byste jiného piva nepili
Pozoruhodná budova
po všech státech západních! do západ
ní Inwy V pivovaře pod vlastni sprá
vou společnosti zařízeno jest též
lahvování piva a jejich lahvové pivo
kabinetnf jest nevyrovnatelným Kru
gův pivovar jest jedním z nejdúloži
tějších průmyslových závodů v Omaze
a každý kdo ničí příležitost seznat!
solidnost a liberálnost správy přeje
mu dojista toho nejlepšího zdaru i pro
budoucnost tak jako poztval ji v mi
nulosti 99 centu
Žádné město není městem jestliže
postrádá -centového obchodu V
Omaze založen byl týž již před mnoha
lety a navštěvatelé výstavy budou
vítáni jestliže tento obchod navštíví a
budcli jim libo prohlédnou si tu nej
větší zásobu novinek zboží porculáno
vého a skleněného a hraček v celé za
mississippské krajině Hudeteli sobě
přáti koupiti něco k upomínce na
Omanu aneb nějaký pěkný dárek
lacino pro své přátelé doma v tomto
místě jej koupíte nejlépe a nejlevněji
Není zapotřeby platiti několikanásob
né ceny na výstavišti když můžete
právě tak příhodné anebo ty samé
předmětv nakoiipiti mnohem levněji a
u hoiněiším výběru V závodě tomto
naleznete klenoty stříbrné zboží por-
Jak z vyobrazení viděti jest budova Llllánovea členěné nádobí celluloi
v klére nalézá se Aebraska Clothiog
Company jednou z nejúhlednějších
obchodních budov v Omaze Byla po
stavena roku 1847 a jest tedy úplně
novou Zaujímá 137 stop na patnácté
ulici a průčelí její na Farnam nejhlav
nřjší to obchodní ulici města má šířku
77 stop Zbudována jest z cihel svět
lých ve slohu katedrálním a byla
zvláštně zbudována pro potřebu néj
většího obchodu se šatstvem kterýž
zaujímá budovu celou od sklepa až po
střechu Prostora všech poschodí za
ujímá skoro pět akrů a všechny ob
chodní místnosti mají znamenité světlo
z nesčetných oken se dvou stran budo
vy kteráž jsou zasklena sklem brouše
ným Ihe iNebraska Clothing Comp
idové výrobky toaletní předměty
hračky a novotiny knihy rozmanité
hry albumy bicykly a nesčetné jiné
předměty pro potřebu aneb ozdobu
domácnosti Hardy's 99-centový Store
151") 1521 Douglas ulice
Největsi český obchod
Skutečnost velmi báječného vzrůstu
''Boston Storu" v našem městě Omaze
zní jako pohádka o "Jiříkově Vidění"
As před třinácti lety otevřeli pp J h
Brandeis a synové na rohu třinácté a
Howarď ulicích střížní závod jejž na
zvali "The Fair" Sami jsouce rodem
Češi otevřeli obchod svůj na jižní
straně města kde nejvíc našich rodá-
kteráž zaujímá celou tuto budovu jest I ků usazeno jest Znaliť oni co zkušení
jedním z nejstarších a nejspolehlivěj
ších obchodních závodů v zemi a pro
niká obchodem svým skoro do všech
států a territorií celé Unie Všude
kde šatstvo se nosí známa jest tato
firma svými levnými cenami a spole
hlivým zbožím a praví se že vedou
obchod s 83000 odběratelů prostřednic
tvím objednávek poštou kterýžto od
bor jesfvelice rozsáhlým Pan Ant
Novák jeden z maršálů v průvodu p
českém dni jest již po delší dobu za
městnán touto firmou co prodavač a
s potěšením poslouží krajanům svým
obchodníci daleko lépe potřeby nároky
a zvyky lidu českého nežli jejich ame
ričtí soutěžníci a následkem téhož ve
krátké lhůtě let zbudovali obchod tak
rozsáhlý že nuceni byli stále jednu
obchodní místnost po druhé podél míst
nosti jejich přibírati prolomivše scho
dy zděmi příčními aby utvořiti z toho
mohli místnost jednu a nepřetržitou
Když pak í místnosti tyto rozsáhlému
a stále vzrůstajícímu obchodu jejich
nedostačovaly tu počali poohlížeti se
po místnosti v obchodním středisku
města kde by trvale se mohli s obcho
Fill 11 il1 11 r EklILMtb'
' ™ r I
Nejstnršf oraazský pivovar L
(
Nejstarším a nejlépe po celém zápa
dě známým pivovarem jest pivovar
Krugův Týž založen byl v době kdy
Qmaha byla málo více než malou ve
snicí totiž v roce 1859 panem Fred
Krugem dosavadním podílníkem v
témž v nepatrné budově nalézající se
na Farnam ulici mezi 10 a 11 na
témž místě kdež nyní nalézá se Vien-
na Hotel Byl to nejen první pivovar
demsvým usadit! Po delším obezřet
ném uvažování nalezli konečně míst
nost přiměřenou prostoru to 132x132
stopách na ťohu šestnácté a Douglas
ulicích kde té doby stálo několik kvě
tiaářských sklenuíků a malá dřevěná
chata Tu místnost si zabezpečili a
tu postavili důkladnou čtyřpatrovou
ohnivzdornou budovu s pohodlně pro
obchod zařízeným přízemkem což vy
žadovalo náklad asi $50000000 Míst
nost tato nyní vesměs naplněna jest
v -O — rzi' i Wvví
v Omaze nýbrž první pivovar v Ne- od přízemku až donejhořejšíhoposcho-
brasce vůbec Pod osobním řízením : di nejvybranějšim zbožím jaké vůbec
zakladatele pana Fred Kruga pokra j celý světový trh skýtati může Pozo
čoval a srůstal a v málo letech bylo ruhodným úkazem obchodní rozpočíta
zapotřeby valného rozšíření závodu v6sti a prozřetelnosti jest již ta okol
tak aby se mohlo vyhovětt tehdejším ! nost že firma J L Brandeis & Sons
požadavkům Proto vystavěn byl i dovedla již před deseti lety kdy roh
pivovar nový na čtverci ležícím mezi šestnácté a Douglas ul byl iak se říká
Jackson a Jones 10 a 11 ulicí Závod j za městem dobře oředpokládati důle
prospíval čím dále tím větší měrou a j žitost tohoto nyní již tak důležitého
když zakladateli jeho přibývalo let a obchodního střediska Po zbudování
na místí dřívíiší mladické horlivosti a zásobení budovy této zbožím firma
nastupovala vážnost a mírnost Vstou-1 J L Brandeis & Sons obchodní novou
pil v šlépěje jeho syn pan Williara tuto místnost nazvala "Boston Store"
Krug kterýž po minulých dvacet roků j pod kterýmžto jménem udržována jest
byl duší celého obchodu Pokračoval aí po dnes Obchod tento Tzrůslá
zdárně ve šlépějích otce svého a peč- j takměř každým dnem a o důležitosti a
val tak neúnavné jako onen o rozkvet j rozsáhlosti obchodní v závodě tomto
jeho tak že po celou tu dobu zaujímal j nelze si utvořiti dostatečného pojmu
nejpředníjší místo mezi všemi závody 1 leda když projdete a prohlédnete si
podobnými nejen v Omaze nýbrž na I jej sami Shle iáte celý závod teíito
celém západě vůbec Budovy pivo-jod přízemí až do nei vyššího poschodí
varní zvětšovány a rozšiřovány čas od i hotovým úlem hemžícího se lidstva
času jak potřeba se jevila však ob- jkd přes SM prodavačů zaměstnáno
chod jak místní tak i venkovský zmá-ijest prodáváním zboží Mezi těmito
hal se tou měrou že zařízení dosavad- j prodavači jest též značné proc Čechů
ní uznáno správou co úplní nepostačí-1 kteří s tímto závodem jsou již od sa-
telným pro budoucnost a v j mého počátku když ještí trval pode
roce 1W1 přikročeno ku i jménem " i ne r air coz jesi veru veci
změní radikální Založena odporučení hodnou Kozsáhlý tento
totiž společnost Fred Krug I obchod udržován je otcem a třemi syny
Brewing Co kteráž toho ' v nejpřesní jším souladu Když přesný
roku inkorpována a ty-: pozorovatel úl této ottehodní místnosti
stavěla nový obrovský pi- projde sezná že každý jednotlivec má
svůj zviasmi oaoor poa přísným osoo-
rovar ne i větší na celém
západě na zcela nové pro
stoře totiž na Vinton a 26
ul Zřízení a vypravení
tohoto pivovaru vyžádalo
náklad přes půl miliona
dolarů a zřízen pivovar
kterýž vařiti může roční
lyjiKW snaú Týt vypra
ním a zodpovědným dozorem a pozná
že tu žádné nedorozumění možno není
a že vše pracuje pravidelní a správní
jako kolečka ve stroji hodinovém
Každý z přespolních hostů kdož přije
dete doOmahy neopomeňte ž navštíviti
firmu J L Brandeis A Sons kteří
vždy milerádi své české spolurodáky
dříve jit těšilo se toto za
sloužené dobré pověsti
byla tato zřízením nového
ren jest ovšem těmi ne i no- uvítají Firma pozůstává z otce J L
ví jšími moderními za říze- i Brandeis a synů ArthurW Brandeis
nimi k dokonalému vaření I Emil Brandeis a Hugo Brandeis Tito
výborného piva a je-tliže a dvacet pít jiných českých prodavačů
ochotní se postarají o veškeré vaše po
jhodlí Oni vykáží vám čekárnu a
I místnost k odpočinku pro venkovské
pivovaru pouze jen tvýie-1 hosty zvláští upravenou oni ochotní
na a rozšířena a' nových j vezmou v ošetřeni veškeré balíky
přátel výtečnému výrobku I abyste po doba návštěvy zde nimi ob
sískáno V rozsáhlém pi-j těiováni nebyli a pak-li si přejete ni
vo vaře zaměstnává o jest j Čeho v rozsáhlém závodí této firmy
koupiti a doma casiati o to vše se run
i firma tato postará Ve střižném a
oblekovém obora obdržíte rte
75 i více lidí a znamenitý
ležák vysýlá se ve vlast
ních ledaicových vagonech
-„- G&fillf
zručnější v tom oboru řemeslníky
jichž jest celoročně stále mnoho set a
kteří dobře znají vše co stroje ty ve
praktickém užívaní vyžadují Odzna
kem firmy Moline Plow Co jest Fly
ing Dutchman a když výstavu navští
víte tu odznak tento do očí vám tak
padne že jej ani přejiti nemůžete
Firma ta ve výstavce své návštěvní
kům rozdává ozdobný Flying Dutch
man špendlík a mimo to i svazeček zá
bavných karet poskytujících mládeži
50 zábavných večerů Opatřte si je a
vezměte si je sebou domů poskytnout'
vám i celé rodině zábavu a zároveň
nabydete poučení o výtečnosti a před
nosti strojů hospodářských jaké to
várna Moline Plow Co vyrábí Firma
Ncjvetsl čeký tnonný
krtím
NejvětSf a nejlepší ob
chod řeznický zařízený má
pan Josef Houška našher
man Avenue blíže Corby
ul To jest v části města
kde bvdlí skoro vesměs zá
možní občané blíže výsta
viště a tedy na opáčné
straně města než níi které
bydlí skoro veškeří Čecho
vé omažští Z toho již vy
svítá že pan Houška vede
obchod víhradně s občany
jiných národností a proto
jest tím pozoruhodnějším
že má nejen nejrozsáhlejší
obchod tolio druhu ze všech
Čechů v našem městě
nýbrž nejrozsáhlejší ob
chod vůbec v části města
kterouž obývá a jeden z
nejrozsáhlejších celého
města To lze seznati již
z toho že p Houška po
kolik roků pokud kasárna
byla na té straně města
byl vládním dodavatelem
masa pro vojsko zde ležící
a nynější dobou dodává na
výstaviště větší díl swtře
bovaného tam masa drů
beže a vůbec potravin ma
sitých a peněžní obrat do
sahuje měsíčně ohromnou
částku $8000 To se roz
umí že tento zdar a roz
květ obchodu nepřišel sám
sebou že jest zaslouže
ným neboť p Houška jest
nejen obchodníkem znamenitým nýbrž
téz i pracovníkem neúnavným Valná
část zásluhy však jde zároveň na vrub
choti j Houšky kteráž mu po celý
věk byla nejen družkou životní nýbrž
skutečnou pomocnicí Právě tak ne
únavně jako manžel její hledí sobě
obchodu i pí Houšková od časného
rána do pozdní noci jsouc vlastně
obchoduvedoucím uvnitř a kněhvedou
cim obchodu Pan i paní Houšková
mají pro každého vlídné a příjemné
slovo a snaží se přijití každému přání
a každé myšlénce vstříc V prvních
letech po usazení se zde manželů
Houskových pokud obchod a okolnosti
dovolovaly působila pí Houšková ča
stěji v životě veřejném vzdor tomu
že vzdálenost čtyry míle od středu če
ské osady a obchodní povinnosti činily
účinkování takovéto nesmírně obtíž
ným Působila ve sboru pěveckém
jsouc uznávanou bez odporu naší pri
raadonou Jsouc zpěvačkou vyškole
nou z Chicaga a majíc neobyčejně
lahodný příjemný objemný hlas byla
miláčkem obecenstva a sklízela při
každém svém vystoupení bouře po
chvaly Po několik minulých roků k
velké lítosti všeho zpěvu milovného
obecenstva nedovolovaly okolnosti
pí HouSkové působení na poli národ
ním čehož ona sama právě tak lituje
jako širší obecenstvo Pan Jos Houš
ka narodil se v Hořejší Lukavici v
kraji plzeňském dne 16 července 1856
Do Ameriky přijel s rodiči svými v
roce 1871 a sice do Chicaga před vel
kým pamětihodným požárem Praco
val po několik roků v různých závo
dech a konečně v roce 1877 založil ob
chod vlastní na DeKoven a Desplaines
ul součastně se oženiv pojav za
manželku Marii nejmladš! dceru jed
noho z nejstarších osadníků chicag
ských p Martina ' Urbana kterýž
hned v roce 1853 v Chicagu se usadil
Manželé Houškovi prospívali dobře v
obchodě a v málo letech domohli se
slušného majetku ' Však přilišným
úsilím otřeseno bylo zdraví pana
Houšky a na radu lékaře odebral sena
západ do Nebrasky usadiv se nejdří
ve ve Schuyler kdež založil - krám
řeznický a později v blízkosti města
koupil velkou farmu na kteréž hospo
dařil a dobytkařil Po šestiletém po
bytu ve Schuyler přesídlil se v roce
1887 do Omahy a založil nynější svůj
obchod v kterémž čím dále tím
lépe prospívá Stařičký otec
paní Houskové pan Urban má
již dlouhá leta domov svůj u
ďcery své a triví v spokojenosti
a pohodlí klidně dny svého živo
ta Pan Houška poskytuje pří
kladu čeho lze se dopracovat!
přičinlivostí pílí a obchodními
schopnostmi Nad jeho úspě
chem může býti potěšen a hrd
každý upřímný ~ech
INebraska Moline Plow Co
Bez pluhu obdělávání půdy
jest věcí takměř nemožnou
Když navštívili jsme výstavu
zamississippskou byli " jsme
zvláští upoutáni výstavkou Ne
braska Moline Plow Co která
zde pluhy vyráběné společností
toutéž má ve vkusném souladu vysta-1 dobře když obrátí se na firmu Nebra-
MO Plllshury bývžak Omulia OoiiťlCollene
tato jest veškery přízně obecenstva
hodna neboť dovede oceníti práci
jakož i životní potřeby svých podříze
ných řemeslníků Když minulé jaro
firma tato seznala ží poměry ji to do
volují zvýšila mzdu vše-n dělníkům v
jích továrně zaměstnaným a sice uči
nila tak bez všeho doprošování V
továrně této netřeba nikdy zaměstna
ným stávkovati za účelem docílení
vyšší mzdy Obchodvedoucí firmy
teto jest obchodník praktický jenž ž
mnohaleté zkušenosti seznal že nejlé
pe se vvplácí budovati stroje hospo
dářské jen z nejlepšího materiálu tak
aby byly nejenom pevné a vytrvalé
ale aby též vynikaly veškerými mož
nými výhodami nad jiné Každý far
mářkterý potřebuje polní stroj udělá
vené Popřejete-li výstavce této tro
chu pozornosti uvidíte tu pluh jízdní
dvoukolový (sulky) v ceně £1500 hned
vedle opět onen věhlasný a všeobecně
oblíbený víceradličnik (Moline Gang
Plow) v ceně $500 Vedle téhož v téže
výstavce vidíme jejich veškerými
přednostmi se honosící sazečku kuku
řice v ceně f350 Veškeré v této výstav
ce ku zvláštnímu prohlédnutí a posou
zení farmářů rozestavené stroje jsou
skutečnými výtvory dokonalosti a
není divu že zaujímají jejich polní
stroje v trhu místo první A to jest
zcela přirozeným neboť Moline Plow
Co v Moline 111 jest jednou z nej
starších a nejosvědčenějších továren v
této zemi pak-li ne dokonce na celém
světí lovárna Moline Plow Co za
městnává jen ty nejzkušenější a nej-1 koliv jiný v městě
ska Moline Plow Co a může být jist
že nejenom obdrží stroj nejlepší jako
sti ale i za ceny nejnižší
Jedinkým železářským plechařským
a klempířským obchodem v naší Praze
jest nyní obchod pana
Frant Pellonto
nalézající se v čísle 1251 již 13tá ulice
Obchod tento jest jedním z nejstarších
v české čtvrti naší a to jest zajisté tím
nejlepším odporučením pro obchod je
ho Dostanete u něho vše co do oboru
toho náleží— od toho nej menšího hře
bíčku až do kamen kuchyňských neb
vytápěcích od toho neimenšího plechá
če až k tomu nejlepšíniu polévanému
zboží importovanému Práci klempíř
skou provádí lépe a levněji než kdo-
t 1
II
ysif fm M—m j

xml | txt