OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 21, 1899, Image 3

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017270206/1899-03-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Pokrok Západu
10000 nejnověišich druhťKD
lit!
za méné než poloviční cenu
Veliký sklad New York-ské velké továrny na obleky vyprodán za
účelem vypořádání majetnosti na základě úmrtí jednoho spolu
majetníka firmy té — — —a
My za hotoví vykoupili celý sklad sice za cenu
talc nízkou že možno nám následující dny obecenstvu předložití:
Vílami dairka 1160 "Vettte"
a obleky pro ihiapra dvou
řadovými knofliky x lilky
t x lamy
75c
Ihnííe neb kont
kovní od S do
151rttl
Vííkeré líOO dittki 'V te'
v i! iee
98c
ahlaiiekeoblky
zmodráhnrhtivlotu
od 8 do 15 let ra
16 00 obleky fdlnnhfmi kal ho
nlonnrmi naino
S2 98
tamt pro
chlape
ra
Vclkeré obleky pro eblnpce
íeniého modrého tmavého
cbevdilo obleky to velmi
trvanlí kabát knlhoty i ve-
t kmnwy i ve-
S298
f in od 13 do
10 let pro"
dáfáiOB sil
roh 16 a
DDglas ni
Vf3
Wlfttřim
lpHMUssVlVfju
V 0
The Chicago Lumber Co pf Omaha
Jest Jedinou společností
prodávat
TOIIIV BOEKHOFF
— VELKOOBCHODNÍK
všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-415 jižní 15 cl Omaha Neb Telefon 805
Nejlepll druhy Jaké v trhu k doatánt Jano mim na sktadé Prodává-n je na quarty I gallony
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— prodávají va velkém t — —
Tlačené vyráíené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
Sboží bicykly střelné zbraní náboje a aportovké zboží
I2I9'223 Harney ulice "~ - OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
S JÉTTEE 33Qa3itel-
vť-í
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Omttze 8
METZŮV PIVOVAR
ryrábí vyhláSený a po celém M A+A„ IaÍÍI Objednávkám vřnnje ae
tápadé za nejlepíi uznaný
ný mVlilT
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí sX£í£5 výtečný ležák
Předplácejte na dvojtýdnfk Pok Západu 8 Knihovnou
Americkou pouzo $320
rttmat na Knihovnu Americkou
Předplatné obnáší pouze flOO ročně
t&tel kaldý předplatitel obdrlí 26 velkých eSitú nejlepaich románu kaidy"
elit o 64 htraaách celkem 1664 atrau Adrea :
Kalhovna Americká Omaha Peft
llambursko-Amor akciová paropl spol
TOealaraí
P parolodích expresních nejrychlejší jízda přei moře za 5 dní 21 h
P parolodích expraaanfeh W0O M
„ pravldalných 128 00 WM
„ Union Hol
„ „ BaltlaoraM Hni 1 B UUmora W00
Ohledni přeplavu hlaste se
HAMBUBG AEIERICAN LINE
1 CHcaga Illlaal
Paroplav Spol Sov-nomsckóho Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
" moře za 5 dní 15 hod a to minut
-"lažaav Tfeplavnt on jr S"1 '
Po parolodích expreaanlcB s New Torkn do Břemen WOOO
pratldeloýchf M "
" expreunfeb t Břemen do Sew Torkn WfiO
pravidelných s - " ' 00
HLAVHÍ Ú&ADOVNA:
OELHICH3 S3 CO
a 339wUar OtaTt ITrw 'TToiIk
HLAVHÍ JKDXATXLfi PRO ZÁPAD
Vrlkeré ty U 00 krotní pro
lítnuta " Varta" a elnrlniné
a lalttrlnétié
$125
uhleky na obé
trnny snp[ne
i d S do 15 lt in
Velkrra I) 00 détxké 'Verte'
1 kil vikaré 15 01 na obé
keré 15 01 na obé
S250
i-trntiy zapín
I obleky od
8 do 1) let za
(9 0 1 chlapecK
$450
obleky dloube
kiilho'y za
V tomto oddelMil naleznete ty
n-JIpii droby oblekli pn
cltlnpce I pro mladíky obleky
riluubýml kalhotami nt-Jlrp
liho trlhn a re v cb modnli h
birá h cena třihlo Je ttO '
lei-nio je o'
$450
o nia pr dá
vány budou
P"
kde lze výnodnd iwouptti stavební dříví
14tá a Mnrcy ulice
OMAHA NEBRASKA
dtótf
IViiUni
zvláštní pozornost
eenyí
I New Yorku
Z Ramborka
do Nta Yorfca
do Hambaraa:
Ctxawt ClaiostrxXU
ČEŠI V AMERICE
1! Časopis Free Prees z Colby
Kansas ve sVm vydání ze dne 9
března přináší popis městečka
onoho a jeho čelných občanů
Nalézáme v něm mezi jinými též
zmínku o našem rodáku panu F
J Kovářovi" kteráž nás zajímá tím
více jelikož týž býval druhdy ob
čanem nebrasským Ctěme o něm
v zmíněném časopise jak následu
je "Pán tento jest jedním z nej
schopnějších nejochotnčjších a
nejoblfbenějŠích úřadníků ze
všech kteří kdy sloužili sobě a
své straně zjednáváním si dobré
pověsti Jeho úřad jest nejdůle
žitější neboť opatruje naše pení
ze avšak zaslouží naši úctu a dů
věru Ve vedení knih jest odbor
níkem a v konání své práce jest
rychlým a správným tak Že vše
obecně přiznává se že jsme ne
měli nikdy schopnějšího poklad
níka Pan Kovář zastával různé
místní úřady a jak v životě veřej
ném tak i v soukromém jest bez
poskvrny Jest majitelem velké
ho závodu železářského jedním z
naších nejdůležitějŠích a nejzdár
něji prospívajících obchodníků a
nikdo v celém okresu nepožívá
lepší pověsti V dějinách okresu
Colby zasluhuje čelné místo" —
Důvěry a postavení jichž pan Ko
vář tam dosáhl dodělal se vlastní
schopností a vlastní přičinlivostí
V okresu kde není osadníků če
ských více než co by asi na prsty
spočetl vyniknul tento rodák náš
mezí jinými a vynutil si úctu a
uznání oď ostatních spoluobčanů
což může pro nás býli pouze jen
potěšitelným
1 V únorovém čísle New York
tátrpo m ontnonnYr xt
NeJMarSfm řx nendtorem SrcJenýrh Siiítfl Je Jamna W Bradhurv Mainn lení
do?il i 97 let víku Bvlo mu Irt mkft kftyí Mn!ne přijat hvl do Unfn Mluvf
zJímv8 oClavovi Websterovi Jpffe'nnu Davidovi a jiných stítn'clch ni
ml attfkM Mhcm vi in'(torkt kariérv
Medical Journal měl Dr Jičínský
nyní v Cedar Rapidsích la usa
zený článek o souchotinách a jak
se dozvídáme dostal dotaz z Bor
deaux z Francie od "Archives D'
XElectricite Médicale" čelného to
listu lékařského řízeného prof J
B Bergoniém členem francouz
ské akademie zda-li dovolil by
jim poříditi si překlad článku to
ho pro jmenovaný list spolu s
vyOatketn z článku v "American
Ray Journal" pod názvem "Ne
íronti crede"! co zatím "The
Charlottě Medical Journal" N C
spolupracovnictví jeho na základě
jmenovaných obou Článků si zaji
stil — Gratulujeme doktorovi a
přejeme mu uznání jehož se jeho
píli a vědomosti dostává
1 V New Yorku vypukl onehdy
x neznámých příčin v jednom čin
žáku v české čtvrti ohefl kterýž
zničil všecko domácí zařízení v
bytech krajanu Noska a Sváška
1 Clevelandský krajan Frank
Stárek jenž zaměstnán byl V to
várně Kundtzově přisel při práci
na okružní pile o levou ruku
1 Těžké poranění utrpěl v Chi
cagu loletý český hošík Jiří Tor
ka jehoi matka sama prací rukou
svých rodinu vyživuje Na 18té
ulici vrazila do něho elektrická
kára a odmrštila jej s takovou
prudkostí Ze mozek mu otřesen a
též na těle rány byly způsobeny
Chlapec ani sám nedovedl pově
děli jak k úrazu přišel
1 Ve West Kewaunee zemřela
paní Marie Jelínková jež roku
1818 v Načeradci v Táboráku se
narodila Do Ameriky přistěho
vala se s manželem roku 1838 a
usadili se ▼ okresu kewaunském
kde stále přebývali Ztrátu opla
kává manžel Jan Jelínek a čtyři
děti dva synové a dvě dcery
1 V Cedar Rapidsích stává
spolek českých matek Komenský
jménem
II Do Životopisu zesnulého Fr
Kořízka v minulém čísb vloudila
se nám nemilá chyba Bylo totiž
vysázeno že první časopis český
v Americe vydán byl roku 1870
kdežto státi mělo r 1860
HOVORNA
°oute dotacv plným Jménem tazatele opatřené
Uojdou povilmriuii a otípuvvdl DnpUy
uupoatípHuné h unonymni nuleauou
puhoulného iniut v kuát
OMAHA Neb— Prosím sdělte
v Hovorně co je toto za nemoc u
drůbeže Slepici zmodrá hřeben
a začne pokulhávat při tom však
žere dosti dobře Některé vydrží
3 až 4 měsíce Já jsem jednu za
bil otevřel a shledal jsem že mě
la zkažená játra Byla tvrdá a
pokrytá samými bílými pucbýřky
Já už jsem slepice léčil ale není
to nic platné J Herian
Odpovlď: — Redakce Pokroku
Západu zná lépe politiku než ne
moci drůbeže a proto požádala o
zodpovídání tohoto dotazu redakci
Hospodáře kteráž sděluje: Kdyby
byl p J Herian odběratelem Ho
spodáře byl by se dočetl v minu
lém ročníku v čís 7 strana 160
následujícího obšírného pojednání
o této nemoci:
Uplavice v obecné mluvě mor
mylně zvaná prozrazuje se tím že
některá drůbež slepice kachny a
husy které jinak úplně zdravými
se jeví pojednou počnou silně žrá
ti načež postávají a usínají kdeko
liv při tom schnou až padnou
Průběh nemoci je I4denníaž 3ne
dělní Při nemoci této postižena
jsou nejvíce játra na kterých jeví
r f au a n5f WCPVÍTfn)
se vnitř i na povrchu žluté kuličky
velikosti prosa jimi poseta jsou
též i střeva Léčení Připravme
z prášku aloe a oleje ricinového
(Castor oil) husté těstoz něhož se
udělají drobné jako hrášek veliké
kuličky (pilulky) Slepicím dává
se vždy každý druhý den ráno na
lačný žaludek po jedné malé ka
chnám po jedné větší co hrách
velké pilulce Zuří-li již však ve
lice nemoc dávejme po celý týden
každého rána drůbeži' po jedné
pilulce Též odporučuje se podá
vat drůbeži bílý utlučený pepř
s máslem míchaný Jiné osvědčené
léky jsou: vařená čočka vařená
rýže (rozmělněnou křídou posypa
ná) kaše z vařeného brachu roz
mělněný ječmen lněné semeno
Kromě toho denně lžička fpro hu
sy lžíce) červeného vína 1 díl
zelené skalice rozpuštěoé ve 300
dílech v dy odvar kořene tormen
lilového (5:100) Tinktury opiové
5-10 kapek dvakrát denně Velmi
dobře jest předkládá-li se k Žrádlu
smíienina která připravuje se ná
sledovně: Kousek vosku něco octa
a plná hrst ječmenové mouky se v
železném hrnci rozhřeje smíchá a
když je hmota studená drůbeži se
drobí Znamenitý prostředek jest
voda železitá která se upraví ná
sledovně: iH lb zelené skalice
rozoustf se v to kv vody pint
tohoto roztoku opět rozředí se v
10 kv vody a toto se jim dá k pi
ti Roztok je nazelenalý chuti
stahující a di se drůbeži v uzavře
né místnosti Zdravé drůbeži dá
vá se pak Čistá voda Výkaly již
po několika hodinách zbarví se
tmavě al černě a ukazují se brzy
zcela tuhé U kachen vyskytuje
se fiplavice v době suché povětr
nos ti dosti často Nemocné kosy
drží se v teplé čisté suché míst
nosti a předkládá se jim slad s ple
vami a posype a pokrm přea den
práškem tabákového popele Též
na hnědo pražený chléb ve vodě
rozmočený mírní nemoc Do pitné
vody dávají se jim sekané výhonky
smrkové nebo jalovcové Též uží
vá se s prospěchem toto léčení
kachen: Veme se 1 kv sladkého
sbíraného mléka na ohefl a když
toto se ohřeje' dá se do něho půl
kávové lžičky mletého zázvoru
stále se míchá až mléko přijde do
varu Na to vezme se od ohně
nechá se ochladnouti dá se na
mělké misky a k tomu dá se něco
suché rýže Z toho dá se mladým
kachnám dle stáří % — 1 plná lží
ce denně v těžších případech 2x
denně U hus povstává úplavice
když se jim poskytuje mnoho vod
naté potravy též bývají jí napade
ny nemají-li dostatek čisté a zdra
vé vody a dobré potravy Když
onemocní a pád drůbeže nastane
nechť změní se pastva aneb lépe
zdrží— li se ode vší pastvy a krmí
se doma sladem a plevami tlučí
ječmennou vařeným hrachem ne
bo chlebem ve víně močeným
Trvá-li průjem ještě déle dává se
jim odvar heřmánku s teplým ví
nem
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
HOPE HAYES Co Neb —
Ct red Pok Západu Dovolte
mi podati několik řádek o tom
jakou jsme zde měly úrodu Pšeni
ce sypala od 10 do 20 bušlů po
akru koma od 10 do 15 bušlů a
místy ji sežraly kobylky tak že se
nemusela ani sbírat ''Proto jest
obava že budou li tady kobylky
letos že sežerou všechno Loni
se odtud vystěhovalo několik rodin
českých a právě teď jedou pp J
Krchov a Jos Hozman známí
občané kteří vyhlídli si domov
v Columbia Falls Montana Pře
jeme jim šťastnou cestu a aoy
našli tam lepší krajinu než je zde
My jsme zde už 14 roků usazeni a
rok od roku čekáme že se pově-
trnost obrátí ale jest to pořád
stejné Sucho a vítr se střídá ak
tomu se ještě přidaly kobylky Co
nezničí sucho tak to sežere ta
havěť S úctou
F Tábor
Z Nového Yorku
U nás to vyšetřování bůdlu v
Národní budově špatně pokračuje
Klika která vládne Národní bu
dovou vládne také majetkem těch
spolků Panu W Wojtíškovi se
vyplácí tímto způsobem Národní
budova lépe než kdyby byla jeho
vlastní Koho on tam nechce
míti ten musí odtamtud Na vy
šetřující výbor přichází také jen
osoby jemu pohodlné Pan Ba
borský nevelký jeho přítel a do
davatel do Národní budovy se
výboru vzdal a na jeho místo při
šel p Franta Sovák kterýž jest
předsedou vyšetřujícího výboru
Celá ta věc prý bude ku spokoje
nosti vyřízena Věřím Že to bude
vyšetřeno ku spokojenosti p W
Wojtíška ale na úkor'tudovy a
lidu Dne 13 března jsme měli
schůzi v které měli býti souzeni
pp Bucl W Wojtíšek a T Cho
chol Pan Bucl se nedostavil
ale zaslal dopis a lékařské vysvěd
čení že trpí revmatismem v noze
a té schůze jest mu nemožno se
zúčastniti Obžaloba v předešlé
schůzi přednešená a protokolně
zanešená proti panu Wojtíškovi
mohla býti projednávána ale vý
bor uznal že když hlavní žalobce
pan Bucl se nedostavil že ta zá
ležitost by se měla nechat pad
nout Obecenstvo bylo proti to
mu Když však se řeklo že příští
schůze se bude odbývati příští
čtvrtek 16 března odpor přestal
Na to vystoupil pan Wojtíšek
udeřil se pěstí do prsou a hrozil
jistým lidem řka: "Ji znám
ty lidičky co toto spůsobili'' a
hrozil pěstí kusem papíru v
ruce "ať si to každý pamatuje Že
já se jmenuji Wojtíšek a ne zlo
děj a bůdlerl Právě ti co mne
obvinují jsou ti největŠÍ šviodle
řil" Pan předseda přednesl že se
bude snažit aby bylo každému po
právu učiněno a schůzi ukončil
Tato klika v Dob Vzděl Spol
je velice rozvětvená a diŽÍ ve
svých drápech hlavně řády Č S
P S- tam je hrozná korupce V
jistém spolku kde jich majetku
stále ubývá finanční výbor se od
vážil řádně knihy prohlédnout!
ale předseda finanční tajemník a
pokladník nechtějí jím dát knihy
Finanční výbor si vedl stížnost v
nejbližší schůzi kde bylo rozhod
nuto knihy výboru vydatL Stalo
se knihy byly výboru vydány
ale sotva začal prohlížet čnančaí
tajemník pisti vzhoru chtěl tftv
nutit výbor aty přijal Jsiby tak
jak jscu Výbor si však nedal
poroučet a prohlížel tak jak se
patřilo ale předseda stále obsýpá
val výbor výčitkami že chce udělat
řádu hanbu v) najitím deficitu
Finanční tajemník a pokladník
vyhrožovali nadávkami a pěstí vý
boru Jeden z výboru utekl a dva
setrvali a shledali dosti velký
schodek a oznámili to před nej
bližší schůzí A světe žasni! Žád
ný z těch členů se neodvážil říci
slovo na obhájení svého majetku
Jen jeden z toho výboru stál co
obhájce majetku toho spolku ale
předseda finanční tajemník a po
kladník stáli co obhájci švindlu
až konečně jeden z členů vyskočil
proti finančnímu tajemníku a řekl
mu že to je švindl pak bylo po
debatě a finanční tajemník se u
volil že ten deficit nahradí Ú
řadník zůstal bez pokárání a nyní
podruhé do samého úřadu všichni
tři zvoleni Finanční výbor když
viděl tu zakořenělou korupci
vzdal se raději úřadu výboru a
přihlíží jen jak dlouho to bude
ještě trvat Samí Wojtíškovci
předseda starý socialista finanční
tajemiiík je půl Tammany a půl
socialisty pokladník to samé
Hlas Lidu a New Yorské Listy
jsou jich oporou a každému vy
hrožují hned boycottem Členové
se bojí mluvit že by v pádu ne
moci nedostali žádnou podporu
To jest pravý stav věcí u nás ve
Velkém New Yorku CB
Co činiti nežli přijde lékař
Jest veru bolestným nečinně poblí
ždti na utrpení nemocných svých mi
láčků a očekávali příchod 'ékare
Mlékař jeden v Albany (N Y) přišel
do lékárny a netrpělivě očekával pří
chod lékaře aby povolali jej tuahl k
dítku svému záškrtem trpícfauu Ne
mohli se jej dočkati necbnl v lékárně
vzkázání by ihned přišel a koupiv si
zároveQ láhev Chaaiberlains G iurd
Remedy v naději že dítku jeho snad
úlevy poskytne nežli by lékař přišel a
spéchal s ni domů Za několik hodin
na to se do lékárny vrátil se žádosti
aby lékárník lékaře již neposílal že'
ditku se již značné ulevilo Lékárník
ten jménem Otto SrIioIz nyní tvrdí
že rodina ta odporučila Chaniberlaiiťs
Cougb Remedy vsem svým vfikololm
sousedům a přátelům tak že nyní má
z toho okrsku stálou poptávku po léku
tomto K dostání je všech lékárnách
' Předplaťte si na Hospodáře
pouze $1 ročně
— DVA—
Tlaky denně
do Denver a
vieih mUt
v Colorado
— DVA—
vlaky denně
do SunPran
ciscu a lllít
v Kalifornii
vlaky denně q
do Palt utice
a míst
v Utah
Pouze jden vlak
do Portland a k severnímu Pacifickému po
bhřl 1 přímým apojenlm do Tacoma a
Seattle
PATArOVÉ VOZY
J'lTlttMT-IiÉ KÁltT
JÍDKTNf 1'OVOZV u obslu
hou vselio dle přáni
Pisáma: IJ02 Farnam ul Omaha
MM Store ispir Works
1207 Douglas ulice
mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
KUPTE SI
Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U
J T Hav-ell£y
Z Chicaga do — mm~—mmKv
Bodenbachu Čáslavi Chru
dimi Chebu Karlových Var
Klatov Litomyšle Nepomu
ku Pardubic Plzni Písku
Prahy Tábora Domažlic
Teplic atd
Adresujte: J J HAVELKA
Laka Bbora ft MlohlirM "oataaia
Depot ChlcaaTo UL
TMotMtarávi poj Hlín! ta oeJnlUt eeay fr
144 B Van Burni 8t Koom 84
"filKC: UMU"
C"iU 8EFCTC3S
DeLaval lipka aby'
odiíťedlvkf arMtaay by
ly prvními a odriony
v tor na otupni ro ej
Icpit a jliu-mě]f £a
rnlnto-ae to na loa
Inpttmt oei veiker Jla
din Ucbw aipodoha a
padtlan a navaleny
▼rml odh irnlk v a anaM
Víí-e nei IM SOt jlea avai
nfíáoo a pnxla flca
deek rite tolik co vfaca
o atnich riobroanalf —
UfetH Sn al 9M aa
jedna krárě rnlmt lo
9a caasnvaafai aaMka a
Klou at svat fwtaí vfca
aHI odxtJa-Hvkna aaUa
nipndnbraoUjBtroJa tyto
pro rok MM Jaoa aa ical
sdifcnaalaa Pltta at o
kMinc T4MIaS
Ml II

xml | txt