OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 09, 1899, Image 7

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017270206/1899-05-09/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Pokrok Západu
7
oo LI HO V ARNIK A [ $320
PŘÍMO
1
HJIYNER'S
8
_ í I 1 -
xiko Oreiíon Utah Washingtonu a Wyomlng
Spolřwal
UinnMta
f-5S i t(m
II— II
a?
i — — -
The Chicago Lumber Co of Omaha
Jest jedinou společnosti
Franlc :Při"borslc3
prodávat
JOHN BOEKIIOFF
VELKOOBCHODNÍK
všeho druhu vinem lihovinami a likéry
413415 jižní 15 ni Omaha Neb Telefon 805
Nejlepil druhy Jaké v trhu k dostáni Jsou mám na skladi Prodávám je na quarty i gallony
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— prodávají ve velkém —
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové Jtboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly atřelné zbraní náboje a 6pořtovslcé zboží
!2l9-'223 Harrtey ulice - - " OMAHA NIBRA8KA
South Omaha Brewing Co
B JETTBE Maajltel
vaří
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaže 8
METZUV
vyrábí vyhlášený a po celém Mn-fiAir 1aÍ1 Objednávkám věnuje se
íipadž za nejlepíí uznanj ITICIXUT
Omaha Brewing
vyrábí ™rr
NOVÁ
XJIVIOIV
zvvšoná °íihí2! dráha
jest nyní otevřena
JEDE PO VAN BUREN UL PŘÍMO PŘED
Chicago Rock Island
& Pacific stanlclTD
Ceatujíd kteHdoChlcaaanHJedmi mohou
po tvřiená dráie donátaniutí kterékoliv eintl
mHtn aneb la poplatak 6c ovltlvltl který
koliv obchod v ni ledu mHt Vlaky tiwtavuj
na Hork llnd gunlol kaidou minutu Vý
kodu tuto mole skytat! pouta
Great ltock Island dráha
Kailrte trentnvf kolnk a obdrilt poltou
pnnurktl vnl obrai Chlc v b barvách leni
náuirBuje co l o Lblcaau a tvýtné drá
te ptajete vMét Mapu tuto míli byte míti
f í lícte JlndA chreu-ll mtato navitlvltt neb
bydlIte-U v Cblcagu Dopllte na
JOHN SEBASTIAN O P An
Chicago IlL
llambursXo-Amcr akciová paropl spol
— r— JPfeplaTral ceny:
P parolodích expresních nejrychleji jízda přes moře za 5 dní 21 k
Z New Vorku t fUmbarkn
do Hamburku: do New Yorku
Po parolodích eipreaanfch 128 00 3650
„ pravidelných 27- Í34O0
Union linie 127-00 13100
„ Baltimoríké linie 1 B iltlroore 12700
Ohlední přeplavu hlaste se
HAMBURG -AMERICAN LINE
31 Bnaiwaj
Paroplav Spol Sov
Po parolodích expresních
' moře za 5 dní 15
r Přeplavní way
Po parolodích eipreaantcb 1 New Yorku do Břemen 13000
nridlnehc - - " 128 00
expresaních t Břemen
nravidelntch a
BLAVaíCftADOVNA:
cS3 CO
3 33owllxiflr Oktan XTarwr Toxk
HLAVSÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD
ClaVLCCOZllVLO cSsCo
POUZE
[ ítyry kvarty
p I se zásilkou
výdělek překupníka
a zamezíte možnému falšování
Po dobu 801etého trváni tcSÍ te libovarnlcký závod náš
dobré povcti Likéry jei vyrábíme prodáváme pHrao apo
třebovatell tak že kořalky u bái objednané obdržíte vždy
čisté dobré a nepadčlané Jest tkoro nemožné od překupní
ka koupit! kořalky čisté a dobré důkazem toho jest že má
roe pře deset tisío atiilýcb osob a to privátních jeř by jin
de likéry nekoupili Chceme zisk fit l příznivců více a činíme
proto tuto příznivou nabídku
Zašleme každému 4 velké quartové lahve "Haynera"
7 roku staré dvojnásob destilované žitné za 1820 a za
platíme ezpressnf zásilku Zasíláme v bedničkách neznačí
cích obsah Po obdržení když žitné této okusíte a neshle
dáte že by byla té dobroty jako zaručujeme roftžete na
naše útraty nám jl zpět zaslat! a vrátíme vám $820Kořalku
jako tato jinde nekoupíte po $500
Náš obchod lihnvarnlcW jest Jediným toho druhuJenž
prodává přímo spotřebovateluni dt66h7 tf
Hayner DistillíngCo 586-592 W 5thStr
ODPORUČENÍ: Třetí Nirodni Banka též kaídf obchodní
Afw nntnn KitAh lr 9aí farlfiRtelnit nbchodnf
II I TI 1 í I? 1 V — X A
musí tnlt na ZU kvarta a doprava aplacena
kde lze vynodně nakoupit! stavební dříví
14tá a Marcy ulice
OMAHA NEBRASKA
d42tf
PIVOVAR
IttaiVzvláitní pozornost
Ass'n Pivovar
výtečný ležák
KOTÍTE SI
Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U
J J Havelky
Z Chicaga do —maassV
„ Bodenbachu Čáslavi Chru
dimi Chebu Karlových Var
Klatov Litomyšle Nepomu
ku Pardubic Plzně Písku
Prahy Tábora Domažlic
Teplic atd
Adresujte: J J HAVELKA
Lake Shora MlohUran Bontbera
Depot tblcaao lil
Tél obstarává pollllění u neJnliH mbj O
EM4 VauBureoBt Boom W
lev Titt1159 Eaniolpti Street Calcaso 111
- nůmcckótio Lloydu
nejrychlejSÍ jízda přes
hod a 10 minut
do 5ew Yorku 13060
- - $3400
Telegrafování prostorem
Zkoušky pořádáné v novým
vynálezem Itala Marconiho jímž
možno telegraíovati do různých
vzdáleností bez drátu přesvědčily
celý svět jak důležitý vynález
vykonán byl na sklonku de
vatenáctého století Objev
ten jest velmi důležitý pro budou
cnost a jaké následky bude míti
jest nyní těžko postřehnout! K
vůli zajímavosti a přibližného po
znání celého vynálezu vysvětlíme
čtenářům našim objev profesora
Herze na základě jehož Marconi
vynález svůj zdokonalil Tím
vnikneme částečně do tajemství
jež skrývá nový dalekosáhlý objev
Marconiho
Výboj elektrický na př výboj
nabité láhve Leydenské neděje se
pouze směrem jedním nýbrž změ
ní svůj směr ve vteřině mnohokrá
te čili jinými slovy: napjetí mezi
dvěma vodiči nevyrovná se jiskrou
jedinou nýbrž množstvím jisker
jež střídavě s jednoho vodiče na
druhý s nesmírnou rychlostí srší
stále slábnouce až do úplného
klidu Jest to asi tak jako když
pružnou pásku na jednom konci
upevněnou ohneme a pak pustíme
nevrátí se ihned do obyčejné své
polohy nýbrž koná výchvěje stá
le menší a menŠÍa teprve po chví
li do klidné polohy vchází
Mezi sblíženými konci sekun
dárného drátu indukčního přístro
je Ruhmkorffova povstávají rov
něž elektrické výchvěje jako ph
výboji láhve Leydenské avšak
dějí se nepřetržitě po tak dlouhou
dobu dokud proud v primární
cívce induktona obíhající přetrhu-
jeme
Tyto elektrické výchvěje šíří se
3 2smmmm
BEZDRÁTÁ TELEGRAFNÍ
Vyobrazení naše znásornule nám Marconi-ho bezdrátou telejrrafní stanici Na
J H £ _ri 1 — X—í
vrcnoiku atezne naieza se citlivý prijimaiei aiery muže umu cuvom
na mnoho mil Hlavní podmínkou toboto prijfmatele jeBt aby přitažlivost
kovů byla nanelvýSe citlivé A skutečné přijimatel jest tak citlivý že zachy
cuje Herzova vlnitá znamení uzavřená v ochranné kovové schránce -
však jak Herz dokázal od místa
výboje na všechny strany volným
prostorem právě tak jako na př
výchvěje zvukové A dále tak
jako můžeme výchvěje zvukové
pomocí dutého zrcadla určitým
směrem zaslati právě tak může
me i s výchvěji elektrickými uči
niti Vzpomeňme na př onoho
pokusu se dvěma dutými zrcadly
a kapesními hodinkami Zrcadla
postavíme prohlubeninami proti
sobě u větší vzdálenosti V ohni
sku jednoho umístíme hodinky
nakloníme-li nyní ucho k ohnisxu
druhého uslyšíme velmi jasně
tikot hodin Výchvěje zvukové
jedním zrcadlem odražené sbírají
se v ohnisku zrcadla druhého —
Pokus podobný provésti se dá
jak známo také s paprsky světel
nými nebo tepelnými kteréž zjevy
si také jako chvění představujeme
Tentýž pak pokus vykonal Herz
í s výchvěji elektrickými dokázav
tím a jinými ještě pokusy že se
elektřina šíří prostorem paprsko
vitými výchvěji jako světlo teplo
nebo zvuk Dal přeskakovati ji
skrám indukčního stroje právě v
ohnisku kovového zrcadla dutého
(užíval poloválcového zrcadla) a
tu nastalo ihned živé jiskření o
podál postaveném zrcadle druhém
mezi dvěma kovovými kuličkami
umístěnými blízko sebe v ohnisku
vzdáleaého toho zrcadla kuličky
upevněny byly na koncích mědě
ného drátu v oblouk zahnutého
Šíří se tedy elektrické výchvěje od
prvého zrcadla ke druhému to je
jímá a v ohnisku svém soustřeďu
je Povstává-li elektrický výboj
mezi oběma kuličkami jímajícího
zrcadla muaí vlak í v oblouku ko
vovém který kuličky spojuje kra
tičké proudy střídavé prcbázeti
A tich asi uiívi If arconi ku vzbu
zování zvuku ve vzdáleném svém
ořiiímateli Tak se všeobecně
soudí ačkoliv úsudek tento není
neomylný O zasýlateli jest 8 ur
čitostí zjištěno že se v něm vzbu
zují elektrické výchvěje a to s
ohromnou rychlostí 250000000
ve vteřině jakých první užíval
newyorský horvatský učenec
Tesla
Konference míru
Již v tomto měsíci sejdou se
v Haagu zástupci pozvaných států
aby vzali v úvahu světodějinný
počin carův a radili se o prostřed
cích jimiž by vzrůstající břemena
militarismu byla umenšena Na
děje na odzbrojeni dle posavad
ních disposic ovšem není Nao
pak některé státy zrovna před za
hájením konference spěchají zvýši
ti stav branné moci a přicházejí s
novými vojenskými požadavky
Počátek učinilo Německo jehož
rozhodujícím kruhům návrh carův
nebyl po chuti Za ním dostavila
se Anglie ba samo Švédsko jež
ve zbrojení zachovalo od delší do
by značnou reservu žádá zvýšení
úvěru na vojsko Nelze věřiti že
všechna tato opatření vyplynula z
výpočtu že by snad konference
míru přistoupila na návrh aby
stav vojska jak se budě jevit v
době odbývání konference zůstal
na dále nezměněný a že tudíž do
tyčné státy honem si přispíšily
zvýšiti stav branné moci aby pak
pro všechny případy byly připra
veny Zbrojení to jest rázu spíše
demonstračního Podnět vyšel
z Německa kteréž dobře vědělo
že jeho krok vzbudí nedůvěru a
strhne ke zbrojení i jiné státy
Velké obtíže na něž myšlénka
STANICE V SO FORELANDU
cara Mikuláše narazila byly zvlá
ště patrny při zvaní jednotlivých
rátů Nizozemská vláda byla
sice nejvýše potěšena tím že pro
konferenci vyvolen Haag avšak
ministr zahraničních věcí Beaufort
musel rozlousknouti nejeden tvrdý
oříšek než docílil shody o tom
které státy mají býti pozvány
Vatikán trval rozhodně na tom
aby na konferenci byl zastoupen
Car i nizozemská vláda nestavěli
se proti této žádosti Také ital
ský vyslanec v Haagu jak se od
tud do Berlína sděluje nečinil
prvotně žádných námitek Te
prvé prý komentáře jimiž vatin-
kánský tisk provázel účastenství
zástupce papežova na konferenci
způsobily v Římě nelibost a ital
ský ministr zahraničních věcí Ca
novaro který min týd resignoval
zaslal nizozemské vládě důvěr
nou notu v níž prohlásil že Itálie
účastenství své na konferenci činí
závislým na tom nebude-li Vati
kán pozván Tím zastoupení pa
peže zmařeno Jiné nesnáze či
nilo Turecko jež nechtělo být
spokojeno s tím aby na konferen
ci pozváno bylo Bulharsko Porta
prohlásila Že v účastenství Bul
harska viděla by uznání jeho ne
odvislosti a že by nemohla tudíž
bráti podílu na konferenci kdyby
její zástupci sedčti měli u jednoho
stolu ze zástupci Bulharska Mu
silo tudíž býti od pozvání Bulhar
ska upuštěno Také obě jihoafrické
republiky nemohly být pozvány
ač právě Nizozemsku na jejich úča
stenství záleželo Panujef mezí ním
a republikou transvaalskou i svo
bodným státem oranŽským úzké
politické přátelství Anglický vy
slanec v Haagu Howard prote
stoval však proti pozvání obou re
publik kteréž prý vzhledem aa
svou zahraniční politika stojí pod
patronátem Anglie a tudíž prý ne-
L"~I— — — — Hft-T I" ' J ť i 1 1 -
mají práva súčastniti se meziná
rodní konference Nizozemská
vláda rozhodně se opřela anglické
námitce Hrozící konflikt zaže
hnán byl teprve prostřednictvím
cara jenž přiměl Nizozemsko
aby na pozvání obou jmenovaných
republik netrvalo
Jestli-že tedy již při zvaní zjev
né strannictví jednotlivých mocno
stí hrálo hlavní roli jak teprve
bude tomu na konferenci by zna
čilo aspoň částečnou úlevu v mi
litarismu pod jehož břemenem
lidstvo klesá a sténá? Soudí se
že dojde k dohodnutí aspoň o zří
zení rozhodčích soudů které by
smírnou cestou urovnávaly spory
vzniklé mezi dvěma nebo třemi
mocnostm Rusko hodlá též na
vrhnouti aby konference míru
scházela se každý druhý rok v ně
kterém městě Jak vidět úmysly
Ruska jsou vážné — avšak výsle
dek chystané konference byl by
musel být pronikavější kdyby ná
r®dy samy nedbajíce diplomatů
byly všude pozvedly hromadný
hlas ve prospěch uěkutečnění
vznešené myšlénky ruského cara
Přinese budoucnost nápravu? Po
chopí konečně lidstvo že jest v
jeho moci aby mocným ná
tlakem na všeobecné odzbrojení
učinilo přítrž uvalování dalších
obětí na svá bedra a zabezpečilo
tak světový mír anebo lačný mi
litarismus na posměch lidskosti
vyčerpávaje hmotné síly člověčen
stva a střebaje jeho krev zůstane
dále pánem situace?
Poměrné klesání Matice školské
v Čechách
Často vytýká se nám že česko
americká větev národa českého
málo vykonává ve prospěch ná
rodních podniků v Čechách Vý
tka tatov mnohém pravdivá pře
ce jen není oprávněná uvážíme
li že v samotných Čechách neko
nají Čechové povinnosti své vůči
svým nejsvětějším podnikům Dů
kaz toho podává nám statistická
zpráva Matice školské za uplynu
lý rok 1898 Ačkoliv přispívá
celý národ na tento podnik národ
ómilionový ačkoliv Často čteme o
značných odkazech jednotlivců
pro Ústřední Matici školskou
přece jen stále správa podniku zá
pasí s finančním nedostatkem
Cechové američtí naproti tomu
ač jsou zde v počtu velmi obme-
zeném přece vydržují své národní
podniky bez jakéhokoliv doprošo
vání Aby čtenáři naši viděli
jaký zájem má národ český na
svém největším podniku uvedeme
některá data jež jsou povahou
svou velmi zajímavá
Celkový příjem Matice školské
obnášel zu uplynulý rok 239153
zl 67 kr z čehož připadalo na
dary a příspěvky 220569 zl 40
kr Jelikož vydáno bylo za rok
1898 celkem 274618 zl 35 kr
jeví se tedy schodek v částce 35-
472 zl 68 kr
Kdyby tento nepoměr měl po-
trvati nezbylo by Matici než
zmenšiti značně svou činnost jeli
kož výpůjčkami lze rovnováhu
zjednati jen výminečně a nikoli
trvale — Odpočte-li se náklad
na podporu ohrožených Škol ne
matičních od celkového výdaje na
školy objeví se že roku 1898
školy ve správě Ústřední Matice
školské vyžadovaly nákladu 214-
607 zl 40 kr čili 792 proč
všeho vydání — Všech matičních
škol a opatroven jest nyní 92
Činí tedy roční náklad na jednu
školu průměrně 2337 zl Matiční
školy-opatrovny mají dohromady
178 tříd poboček a oddělení
Stojí tedy jedna matiční třída
ročně průměrně 1208 zl Do ma
tičních Škol chodí ročně na ir
000 žáků Průměrný denní vý
daj pokladny matiční činí asi 750
zl poslední dobou však průměr
ný denní příjem Ústřední Matice
školské činí pouze 350 — 360 zl
to jest každý den končí schodkem
asi 400 zl Z pravidla příjem kle
sá jakmile objeví se zpráva o ně
jakém větším odkazu nebo úspě
chu Truchlivým zjevem jest že
někdy po takové radostné zprávě
neobdrží Matice ani 40 zL denně
Místo co by výmluvné uznání
blahodárné činnosti Ústřední Ma
tice Školské jaké každým odka
zem jest vysloveno mělo býti po
pudem a povzbuzením k větší
oběti vost i dostavuje na čas ochab
nutí a byť i nebylo trvalé přece
jenom již svou existencí jest ne
bezpečné Je třeba stále míti na
mysli Že činnost Ústřední Matice
Školské je sledována bedlivě také
odpůrci Čechft a ocbabujf-li její
síly nedostatkem naší podpory
roste odvaha nepřátel
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
Nlmecko v Persii Německo hle
dí šířiti vliv svůj politický nynf
přímo o překot za mořem a s ním
i trhy pro své výrobky Co do vý
vozu stojí dnes již na třitím místě
všech států vyvážejících — a stává
se nebezpečným soupeřem i Anglii
i Spojeným Státům Málem bude
již všude: v Africe Malé Asii v
Cíně ba 1 na ostrovech tichomoř-
ských a austrlaských Nyní líčí i
na Persii Před málo dny něme
cký křižák "Arcona" zabočil i do
vod perských V Anglii dobře to
zpozotovali a "Daily Mail'' píše:
Ze Německo chystá se k činnější
politice v Persii než dosud tomuv
tak bylo jeví se v posledních u-
dálostech velmi pravděpodobným
Jest na př známo že Vilém II
přeje reorganisaci chabé perské
armády německými důstojníky a
otázka ta byla nepochybně pře
třásaná i za porad mezi císařem a
princem Molinem Monzurou Mir
zou druhým synem šachovým
jenž v Berlíně po mnoho dní
prodléval
Král Alexandr a jeho matka Mi
nulé dny vyšlo na jevo že listy
královny Natálie znějící jejímu
synu Alexandrovi bývají ode
vzdávány nejprvé Milanovi One
hdy měla pro svého syna nějakou
důležitou zprávu která nebyla pro
nikoho třetího I poslala schválně
do Bělohradu svou dvorní dámu
slečnu Marii Oreškovičovu aby
králi nějak její list odevzdala
Slečna přijela do Bělehradu ale "
zde si nevěděla rady O soukromé
slyšení krále žádati nemohla ne
boť tím by dala v šanc svou do
brou pověst Hledala přátele kte
ří by jí pomohli ale všichni se
vyzouvali Konečně si vzpomněla
že dcera královnina komorníka
plukovníka Simonoviče provdána
je za syna Jovana Rističe Milana
I učinila této dámě návštěvu již
ona oplatila Byla-li řeč o listu
královny Natálie a slíbila-li něco
paní Rističová neví se Dosti je
že návštěva nezůstala nezpozoro
vána Ihned Milan Ristič jenž je
vojenským soudcem byl přeložen
z Bělehradu do Kragujevce Mi
nistr vojenství nařídil náčelníků
oddělení Aračičovi aby napsal po
třebná akta a dal je králi k podpi
su Aračič vida že se to týče
mladého Rističe dal mu o tom
vědět a starý Ristič ihned běžel
ku králi a svého syna zachránil
Za to byl pan Aračič za svou přá
telskou službu sesazen Ale list
královny Natálie se k synu jejímu
nedostal "Tempsu'' telegrafuje z
Bělehradu: V zdejších politických
kruzích kolují pověsti nepříznivé
rozkráli Milanovi Král Alexandr
od té doby co jeho otec odstěhoval
se do Niše dost ochladí k němu
K tomu nemálo napomohlo obje
vení že Milan zachycoval listy
která královna Natálie posílala
svému synu
LITERATURA
Knihovna Americká V oblíbené
této knihovně vychází přítomně
poutavý francouzský román "Ro
cambolo" od věhlasného spisova
tele Ponsona du Terrail Upo
zorňujeme krajany naše na tento
zajímavý román který možno ob-'
držeti od počátku v závodu "Pok
Západu" Jest málo romanopisců
kteří tak poutavě dovedou líčiti
zamotaný děj jako jmenovaný
spisovatel v němž nejrůznější
charaktery se vyskytují a každý
čtenář nerad odkládá spis tento
dokud nepřečetl jej do poslední
řádky
Národní Album vydávané nakla
datelstvím Jos R Vilímka v Pra
ze v právě vyšlém 9 sešitě při
náší tableau kostumních portrétů
dramatické naší umělkyně sl Oti
lie Dvořákové skupiny básníka
českých lékařů (Rokytanský Ško
da Albert Weiss Lamb) českých
cukrovarníků žen-spisovatelek
representantů českého školství
obchodníků spisovatelů-belletri-stů
čapka Konráda Kronbauera
Řezníčka Brauna linguistů dra
Nováka Prusíka Duška Bílého
Čecha poslanců dra Moravce
Dýka Kaftana Šťastného Kova
říka Krumbholze malířů Holuba
Engelmuellera Prouska Velce
Nováka Fialy učenců Kořistky
dra Jahna ďra Augustina dra
Pernera Zahálky a paedagogú
Liudnera Vorbese Bíby Bačko
ry a Daneše Národní Album vy
chází v sešitech po 40 kr Úplné
vyjde vyjde v 25 sešitech Do
poručujeme ku hojnému odebíráni
Pácin tiz&zilln spolku
Cřrtoí (obchodní) knihy jak Ledff
rr% Jonrnlla draní knihy a jiné ed'
ti úbor Pofcroka Zásada

xml | txt