OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 07, 1900, Image 1

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017270206/1900-08-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

9 r
& POKROK ZÁPADU
Založen 1871— Iloén V
OMAHA NEBR Y ÚTERÝ DNE 7 SRPNA 1900
Dvojtýdenníku: Ročník VIII éíslo 94
k RUYE ZPRÁVY DOMACI
Z Washingtonu
X V pátek přijmut byl presiden
tem nový vyslanec japonský Ko
goro Takahira V řeČích při pří
ležitosti té přednesených neuciné
no nejmenSÍ zmínky o nynější
zápletce Čínské
POLITICKÉ
Zbaveni práv oičanskýcn
V North Carolině odbývána byla
ve čtvrtek volba státníkteráž byla
zvláště zajímavou tím že v ní roz
hodováno bylo o zbavení Černo
cha práv občanských totiž zba
vení jich práva hlasovacího' po
dobně jako v letech posledních
v několika jiných státech jižních
učiněno to bylo Voleni byli mimo
toho úřadníct státní Členové sně
movny i senátu jakož i všichni
úřadnící okresní a výsledek byl
ten že demokraté na celé čáře té
měř zvítězili a že většina jejich na
lístku statním přes 30000 hlasů
obnáší a že ve sněmu většinu té
měř čtyř pětinovou mají Ve sněmu
měli dosud většinu republikáné
vítězství demokratů znamená že
republikánský senátor spolkový
Marion Butler demokratem nyní
nahrazen bude Zvláštním bylo
Že černoši ve volbě brali praslabé
ho účastenství a že mnozí z nich
hlasovali pro opravu ústavy kte
rouž práva hlasovacího zbavováni
budou NejpozoruhodnějŠím v o
bledu tom jest že všichni profe
soři koleje Livingstonovy v Salis
bury nejpřednějšího to vzděláva
cího ústavu černošského na celém
jihu pro dodatek onen pracovali
a hlasovali!
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Proti monopolu
rozhodnuto ve čtvrtek soudem
v Denver a sice vydán soudní zá
kaz jímž zakázáno radě městské
uzavření kontraktu na osvětlováni
města světlem elektrickým na pří
štích 10 roků s Lacombe Ligbt
Co za H95 za jednu svítilnu roč
ně Rozsudek tento jest důležitým
pro město Denver tím že snížena
jím bude cena za osvětlování i
elektrickou hnací sílu v městě
tom an nová společnost k soutě
žení se starou připravena jest
Nová kolonie
Velitelem námořní stanice naší
na ostrově Tuituila na souostroví
samoanském B F Tilleym za
slána a ve čtvrtek státním odbo
' rem obdržena smlouva kterouž
ostrovy Tuituila Aunun a celá
řada ostrůvků jiných Spojeným
Státům odstoupena jest a na dále
nová kolonie tato co "distrikt
Tuituila známa býti má Smlou
va tato uzavřena a 22 náčelníky
příslušných kmenů domorodých
podepsána byla 27 dubna pléd
vztyčením vlajky naší v námořní
stanici naší v Pago Pago Dle
smlouvy zůstanou jednotliví ná
čeinícf pány v jednotlivých osa
dách jež však nadále spravovány
býti musí v souhlas? se zákony
Spojených Států Zároveň vymí
něno ve smlouvě že na ostrovy
( dotyčné zakazován jest nejenom
přívoz zbraní nábojů dynamitu a
jiných třaskavin ale i přívoz vína
piva kořalky a všech jiných ná
pojů Opojných
- -—-~ Vsitrozemnícn daní
vybráno bylo za měsíc červenec
celkem 128104152 což bylo o
$1916721 více než v témže mě
síci roku minulého Z Částky vy
%f ' - -
Drané připadalo $9584184 na
lihoviny I5416597 na tabák
18210299 na nápoje kvašené
1192834 na olepmargarin a t
700238 na dafi různou — Za celý
minulý rok úřadní obnášel přírů
stek v příjmu vnitrozemské daně
Otráveni honbami
V Harney 111 otrávila se ve
čtvrtek požitím bub rodina Morri
sova a tři členové její vzdor vše
možné pomoci lékařské otravě
podlehli Zvláštním při tom jest
že otrava nespůsobena houbami
jedovatými neboť vyšetřováním
zjištěno že byly to houby jedlé
pravé žampiony a soudí se že
otrava spůsobena vlastně nepa
trnými broučky jež prý mezi pa
prsky se zdržují a jedovatou Šťávu
vyměšují Dosud nebylo známo
ničeho o havětí podobné
v Kanál nicarartiaoský '
Z New Yorku oznámeno v pá
tek že syndikát jemuž dána vlá
dou nicaraguanskou výsada ku
stavbě Kanálu republikou onou
sehnal již potřebné k tomu peníze
a že a prací na kanálu v čase co
nejkratším započne Náklad od
hadován jest na 1(130000000 a
společnost může prý si vybrati
kteroukoliv cestu ač prý oné jež
Spojenými Státy bude schválena
jistě přednost dána bude Dle
výsady má společnost právo k po
licejní dohlídce do vzdálenosti
10 mil po obou stranách kanálu
kdežto při společnosti staré právo
ono vláda nicaraguanská sobě po
nechávala
Popírají spiknutí
V Paterson N J odbývána ve
čtvrtek další schůze anarchistů
během kteréž schvalováno zavraž
dění italského krále Humberta
zároveň však popíráno co nejroz
hodněji že by vražda ona výsled
kem spiknutí jakéhosi bývala
Bresci nebyl prý vyslán krále za
biti nýbrž učinil prý tak z vlast
ní svobodné vůle Výsledkem
schůze bylo jednohlasné přijeti
následovní resoluce: "My zde
shromáždění chceme říci že čin
Bresci-ho byl výsledkem nynější
ho společenského pořádku a proto
est snahou naší docílili takého
němž násilnost možnou by ne
byla Považujeme za pošetilé
tvrzení že možné bylo neb existo
valo v městě tom spiknutí a pro
testujeme proti těm kdož nám to
připisují a kdož italskou osadu
v Paterson za čin Bresciho zodpo
vědnou činiti chtí"
Žlutá zimnice
vypukla minulého týdne v Tampa
la a
unuy zura omimi jaK
státními tak i národními učiněna
všechna možná opatření aby Šíře
ni nákazy bylo zamezeno Prvou
oběti nákazy stal se starý německý
krejči SonnebergkterýŽ vůbec ani
z města nebyl a má se proto za to
že nákazu při čištění šatstva si
ulovil
Úroda Jablk -
bude prý letos tou největší v ději
nách země naší a předčí prý dale
ko sklizeň z roku 1896 kdy táž
60000000 beček obnášela
Pro zrušsení slibu
manželského požaduje ve Wash
ingtonu slečna Ella M Plattova
náhradu v obnosu $50000 na ma
jorovi ve výslužbě Geo A Armé
sovi Žalobkyně požívá do jisté
míry pověsti národní a sice získala
si - tuto tím 2c pcaasylvau&kého
guvernéra Beavera za nos pota
hala
Filadelfie vyhrála '
Město Filadelfie učinilo koncem
minulého týdne dohodnutí s dědi
ci dr Thomas E Evansezubního
lékaře kterýž před několika roky
v Paříži zemřel a kterýž ze svého
jmění na $4000000 se páčícího
13000000 městu Filadelfii na
zřízeni zubní koleje a musea od
kázal " Dědici jeho tuto poslední
vůli kontestovali nyní však uči
něno oboustranné dohodnutí dle
něhož s jedním milionem se spo
kojí a ostatek městu k účelům výše
uvedeným ponechají
Přistěhovalců
přibylo do přístavu newyorského
za uplynulý rok úřadní 341711
což lest nejvítším počtem od r
1893 Největší přírůstek ve při
stěhovalstvu jeví se v posledních
třech měsících a přítomně přijíždí
do New Yorku více jak 1000 při
stěhováků denně
Soudí se o pozemek
Dědici John H Mesninga z
Kansas City Mo soudf se 8 vlá
dou o 131 akrů pozemků v kor-
poračních hranicích Kansas City
ležících a jelikož pozemek onen
na 1131000 ceněn jesť očekává
sa výsledek soudu 8 nemalým na
pjetím Pozemek tento v rozmě
ru 54 akrů objevil se poprvé ve
výměře vládní r 1857 a nánosem
rostl stále až konečně 111 akr
měřil a s břehem dřívějším spojen
byl Od r 1865 do 1884 byl po
zemek onen vojenskou reservací a
dědici Mesningoví soudí se nyní
ofl na tom základě že týž na něm
od roku 1858 usazen byl a tudíž
práva majetnického nabyl
Sedmnáct poiárS
ve 48 hodinách událo se v pátek a
v sobotu ve Fort Dodge la aniž
by se bývalo podařilo paliče do-
padnouti Osm požárů vypuklo
v pátek před 6 hodinou ranní a 5
večer a v sobotu hořelo celkem
čtyřikráte Celá řada zvláštních
policistů byla odpřísáhnuta a hlíd
ky občanské jmenovány po paliči
není však dosud nejmenší stopy
boudí se že ohně založeny něja
kým pomatencem kterýž k palič
ství utkvělou nějakou myšlénkou
ponoukán jest
Velkým požárem
navštíveno bylo v sobotu město
Ashland Wis a spůsobená Škoda
na více jak $1000000 se páčí
Oheň vypuknul po 1 hodině od
polední v dřevařském skladišti
Barker & Stewarta a plamany roz
šířily se i na sousední skladiště
Keystone Lumber Co a v krátkém
čase pohltil dravý živel přes
5000000 stop dříví Oheňzane
šen větrem na čtvrt míle as vzdá
lené přístaviště téměř čtvrt míle
dlouhé kteréž též obětí plamenů
se stalo při čemž za mnoho tisíc
dolarů různého zboží zničeno
Dalšímu řádění požáru učiněna
přítrž jedině pomocí dynamitu
jehož 4000 lb v) potřebováno a
jímž řada budov a hromad dříví
rozmeteno Čtyři dělníci v dře
vařských ohradách uhořeli — Po
žár potlačen byl teprvé po 12 ho
dině noční
Řežba s anarchisty
strhla se v neděli po poledni na
12 a Halstead ul v Chicagu a
bylo v-ní 25 osob více méně po
tlučeno a celá řada osob zatčena
Na rohu Onom odbývána býti měla
v síni jedné anarchistická cchúze
za účelem schváleni vraždy krále
italského a když policie odbývání
té£í zaměřila nnřlt at onari-hisfiS I
8hromažďovati na ulici kdež proti
DOx _á_f OQi c e orotestovati 00-
čali Mezi nimi nalézala se též i
známá anarchistická agitátorka
Lucy Parsonsová vdova po od-
praveném anarchistovi ze vzbou-
řétii na May Marketu kteráž zvlá-1
ště'proti policii povzbuzovala což
zavdalo konečně příčinu k řeži
Když totiž policisté o zatčení vý
tržníků hlavních se pokusili po
stavili se soudruzi jejich policii na
odpor z čehož povstala řežba
všeobecná kteráž skončila teprvé
kdž 50 dalších policistů na místo
povoláno bylo 7atčení obviněni
jsou z rozšiřování paličských ti
skopisů útoků nepořádného cho
vání vzdorování policii a kladení
překážek dopravě pouliční
Okrádal místo
v vnicagu zaicen min tyane a
v sobotu do New Yorku dopraven
John Clark příručí výběrčíno ná
jmů v městských tržištích a dán
pod záruku $5000 Obviněn jest
z okrádání města tím že skolekio
vané nájemné buď úplně si pone
chával aneb udával částky daleko
menší než jaké ve skutečnosti do
stal Odhaduje se že spronevě
ření jeho přes $ 10 000 obnáší
Muž a žena zavražděni
V Green Tree nedaleko Fila
delfie nalezeni byli 5 1 letý Rob
Sinclair a jeho 32letá manželka
zavražděni před svým domem
Manželé ti se stále hašteřili byli
také nějaký čas od sebe a nedávno
se zase sešli - V neděli večer sly
šeli sousedé před domem výstřely
a když vesh do zahrádky před do
mem nalezli tu pí Sinclairovou
mrtvou a jejiho muže v posledním
tažení U každého z nich ležel
revolver a tu se neví zdaž každý
sám sebe nebo jeden druhého za
střelil Cirkusová sebranka
S cirkusy a podobnými divadel
ními společnostmi se táhne do
kraje ta největší sebranka To se
osvědčilo také v Cass LakeMinn
Přijel tam šerif se svým pomocní
kem z Hubbard okresu aby zatkl
některé z darebáků cirkus dopro
vázejících' Avšak veškerá ta se
branka od cirkusu se vrhla na
úředníky odzbrojila je a naložíc
své krámy aa vlak odjela do
Grand Rapids Tam byl jeden
z ničemů zatčen avšak ostatní jej
osvobodili z vězení Bylo tele
grafováno guvernéru a ten nařídil
šerifovi v okresu Duluth aby po
volal do zbraně milici a zatkl celý
cirkus dříve než bude moci odjeti
do státu Wisconsin Také zprávě
železniční bylo telegrafováno aby
cirkus ten dále nedopravovala —
četa milice asi 100 mužů Čítající
obklopila vlak cirku u Cloquetu
ještě za noci a zatkla všecky ' o
nichž se vědělo že se ve vzpouře
podíleli Bylo jich zatčeno 12 ale
ten hlavní Doc Baker z Texasu
který byl vůdcem celé bandy na
lezen nebyl Zatčení dopraveni
byli do Cass Lake do vězeni a ne
kladli Žádný odpor více ač byli
ozbrojeni
Křivina v Missouri
V hornickém místě Doe Run ve
státu
mezi
Missouri panovaly spory
rodinami Dooley a Harris
Na picnicu se všichni sešli Dooley
se čtyřmi svnv svvmi a ± bratři
Harrisové Než se kdo nadál
započala vražedná střelba která
skončila zabitím dvou Doolleyů
starého a jednoho syna a dva Har
risové zůstali na místě mrtvi třetí
pak smrtelně raněn Ještě jedno
děvče bylo při tom postřeleno Z
Harrisú zůstal jen jeden nepora
něn z Dooleyů tři synové vyvázli
z bitvy bez úhony šli pak do Far
mington kde se vydali úřadům
Vlak lupli! přepaden
VJak dráhy Union Pacific byl
v noci na 5 srpna přepaden ode
dvou lupičů u stanice Hugo 90
mil od Denver Lupiči vstouoili
r —
na vlak u stanice Limon a jdouce
spacími vozy olupovali cestující
T JI 1 -n
jeaen z cesiujicicn jasysi fay z
Kalifornie vypálil na lupiče ránu
ale chybil načež byl od nich za
střelen Lupiči sebrali ien asi
$100 na hotovosti a několikeré
hodinky načež poručivše konduk
térovi zastaviti vlak seskočili Byli
oba maskovaní
Nechtějí Zionlsty
Několik členů křesťanskokato-
lické církve osady Zionické se vy-
rialn minulí noHilo na araí An
Mansfieldu O Tam je na nádraží
očekával zástnn na inn lt„
hřmotícího tak že policie nedovo-
lila misionářům ani z vozů vvstou
piti Ti jeli do Ashlandu 14 mil
vzdáleného odkud se chtěli s po
vozem dostati do Mansfieldu ale
nikdo - um nechtěl - oůičiti dovoz
Přijeli po vlaku do Mansfieldu
opět odpoledne ale tu byl ještě
větší zástup lidu shromážděn a
zase um nebylo dovoleno vystou
pili z vlaku Odjeli tedy do Chi
caga a slíbili přijeti příštf neděli
opět do Mansfieldu
fllěsííkářl
Nedaleko Pauťs Valley v Indi
ánském území vypátrali spolkoví
maršálova tainou vinonalnn RfU
- — j —
umístěna v úvoze a když spolkoví
maršálové -vyzvali podloudníky
aby se vzdali vypálili tito na ně
celou salvu výstřelů Boj zuřil
celou hodinu ale poněvadž bylo
to v noci podloudníci upláchli a
z maršálů byl jeden raněn jeden
pak se pohřešuje Má se za tože
vůdcem těchto měsíČkářů jest Tice
starý arkansaský vinopal jehož
tajná vinopalna byla nedávno pře
padena v Center Tam bylo 5
Ticeových lidí zajato ale Tice
uprchnul
Výbuch plynu
Ve Scranton Pa na Lackawa
na ave v oocnoani časti ulice se
udál prudký výbuch plynu který
rozbořil dva domy Výbuchem
tím bylo poraněno 21 lidí vesměs
v pouliční Kare a na ulici se nalé
zajících Plyn ucházel prasklou
rourou do sklepa a když domovník
ucítil zápach plynu sešel do skle
pa a rozskrtouv sirku výbuch spň
sobil Budovy byly liduprázdné
v ledně byla banka v druhé sklad
nábytku Škoda asi kf 150000
obnáší
DROBNÉ ZPRÁVY
V Chicagu zjistila policie že i
drženy jsou tam v zajeti čtyř Čí-
ňanky jež prý na výstavě zamis
sissippské po Í500 koupeny byly
Nařízeno jejich propuštění
V Sioux Falls S D zemřel
ve Čtvrtek ve vězení Sioux Indián
John Bod Elk kterýž minulého
roku pro vraždu k smrti odsouzen
byl jemuž však nejvyššfm soudem
nové přelíčení povoleno bylo Pod
lehnul souchotinám
Ve Wellingtoo S D přišel
ve čtvrtek o život pádem s věže
katolického kostela muž kterýž
barvením téže zaměstnán byl
V Louisville Ky napočteno
při posledním censu 204731 oby
vatelů o 43602 více než při sčí-
lánl v roce 1890
V New Yorku usmrceni ve
čtvrtek tři dělnicí a 6 jich raněno
uřícením se železné traversy vy
tabované do pátého poschodí na
stavbě i2tipatrové budovy na
Broadway a Walker ul
U Alma Wis zasažen v pá
tek prudkým krupobitím pruh
míle široký a 3 míle dlouhý
němž veškera úroda úplně zniče
na
V Norfolk Va zastřelen by
v pátek Chas J Cannon státní
inšpektor ústřic prvým příručím
náčelníkem policie M H Prin-
cem z příčin neznámých
Ze San Franciska odplul
pátek WW Rockhill zvláštní ko
misař spolkový do Číny jakož
bngádní generál J W Wilson
tamtéž se ubírající
V pátek docíleno přímého
podmořského spojení telegrafické
ho mezi Spojenými Státy a Portu
galském a činnost zahájena vymě
něním blahopřejných telegramů
mezi presidentem a králem portu
galským'
V Marion O dopaden byl
v sobotu v noci neznámý lupič při
vykrádání příbytku jednoho a za
chránil se tím Že gasolinem náby
tek polil a zapálil načež v povsta
lém zmatku prchnul
Z Manily oznámeno že jme
nována komise kteráž jeden z 0-
strovů za stanici pro malomocné
vyhlédnouti má
Sterling Colo navštíveno v
sobotu průtrží mračen a tornádem
jímž velký katolický kostel úplně
rozmeten
Hatten N D navštíveno v
sobotu tornádem jímž celá řada
budov rozmetena a padajícími tro
skami několik osob poraněno
V okresu Patter a Sully řádí
prérijní požáry jimiž značné ško
dy spúsobeny Vše jěst vypráhlé
neboť minulý týden téměř každý
děn více jak 100 stiipňů tepla bylo
Tajemník státní Hayse roz
nemohl následkem 6tálého rozči
lení v poslední době v
Italský konsul newyorský žá
dal policejního kapitána West
Hoboken aby tam pátral po jaké
si ženštině která má býti ve spo
jení s vrahem italského krále
Z FILIPÍN
Od 1 září nastoupí vládu na
Filipínech komise v jejíž čele stojí
soudce Taft Komise ta přejme
ve správu finanční soudní a škol
ské záležitosti a bude vé
sti celou správu ostrovů ' Gen
MacArthur bude výkonnou mocí
pokud komise neuzná za dobré
ustanoviti civilního guvernéra
Přepadání hlídek amerických se
stále opakuje Ženijní poručík
Alstetter s 15 vojíny byl v provin
cii Nueva Eoija na Luzonu přepa
den od velkého zástupu povstalců
a když byl jeden vojín zabit a tři
raněni vzdali se ostatní V pro
vincii Laguna byl přepaden a zabit
poručík Hulesberg 5 vojínů bylo
zajato v Mueva Eoija byli však
později osvobozeni od seržanta
Schmidta a 7 mužů kteří 5 Fili
pínců zabili Kapitán Lara od
manilské policie byl od neznámé
ho útočníka těžce postřelen na
ulici Svoji přísností popudil na
sebe Filipínce Byl těž obviněn
z úplatností a žalobu na něj podal
americký důstojník
Soudce Taft vyšetřuje záležito
stí mnichů aby věděl kterak má
jednati příště ve sporech mezi
lidem a kněžími Až posud přišel
k poznáni že pozemkový majetek
kaěžský není tak velký jak dříve
se udávalo
Severův Životni Balsám pů
sobí na celou soustavu tělesní
Čistí a sílí orgány zažívací odstra- j
ní žloutenku i hlfrlniřkn 'nřplrrmá ! I
zácpu a bolení blavy Cena 75c
r
Zamezovatelé "bolesti
Zase již pracuje
Zaměstnání horníka jest zajisté
jedním z nejvíce namáhavých a
vyžaduje plného zdraví a síly
Běda zde nemocnému! Občan
Frant Holub z Bellaire Ohio
píše o tom Jos Trinerovi 437 W
i8th St Chicago 111 následov
ně: Dne 16 ledna t r jsem se
roznemohl na horkou nemoc
která mne po 3 nedělích opustila
ale zanechala mi zlé nádobí?
Nemohl jsem nic ztráviti a proto
jsem stále slábl a chřadl Doktor
léčil mne ovšem také na žaludek
ale marně pročež mi doporučil
abych pil to nejlepší víno jaké
jen dostati mohu Tu jsem si
objednal Trinerovo Léčivé hořké
víno o němž jsem v časopisech
již tolik pochvalného četl Lékař
můj dr Welz ochutnal je a hned
plným uznáním prohlásil Že
jest to nejznamenitější pro mne
lék vlastností vůbec výborných
Po využití 12 láhví jsem nvní
zdráv -jako kdy dříve ač před
tím sami doktoři o mně pochybo
vali a jmenovitě nikdo nevěřil že
bych byl s to kdy ještě zabývati
se
hornictvím )& však oracuii
nes opět v dole beze vší únavy a
mohu směle tvrditi že jediné Tri
nerovo léčivé hořké víno které
mám teď stále doma dodává mi
mé svěžesti a sílv Mvslfm
J J ----!
mi mnohý chorobný srdečně po
děkuje za upozorněni na tuto vý
bornou a chutnou medicínu která
jej jistě vyléčí z každé nemoce
žaludku nebo jater a ledvin a pro
to právě dávám toto do veřejnosti
Šedivého příruční kniha a zá
pisník
Jest to neocenitelná příruční
nížka pro každého jen poněkud
praktickém životě zúčastněného
člověka — a zvláště pro venko
vana který jsa sám na sebe odká
zán neví mnohdy sobě rady v
rozličných případech života aniž
má na koho by se obrátil Takový
prostě sáhne do náprsní kapsy
vyjme odtud Šedivého příruční
knihu a zápisník a tato skromní
knížka mu poradí na místě spoleh
livě a nebude ho to státi ani kroku
ani centu — - vyjma co na koupeni
knížky té vydal Tak na př do
věděl by se rád jak je daleko z
některého města do Nov Yorku
neb mnoho li úroku se smi poža
dovat v některém státě a na jak
dlouho má kde směnka či nota
platnost neb mnoho-li semena po
třebuje k osevu polí zahrady luk
atd a knížka mu okamžitě poví
Také mu poví jaká tu platí zemská
míra t j co je sekce — iak ie vel
ký townšip jak se dělí aměří akr
jak se psaní registruji to jest na
recepis dávají a hromadu jiných
užitečných věcí — Užitečná pří
ruční knížka ta k dostání jest u
Jos Šedivého 237 Petrie Str
Cleveland Ohio za 25 c Objed
návky z venkova možno zaplatili
v kolkách: P91X3H12X2
Kdo jest to?
Obdržel jsem dopis s poštovní
ma známkama za 25c bych za
slal "příruční knížku" Má být
zaslána do Linwood Neb Opo
menuto však udání na jaké jméno
a příjmění se knížka mi zaslat
Fíšé že to četl v „ Pokroku -ZA-padu-
J- Šedivý
Předplácejte na Pokrok Západu
I2 50 ročně
Ulili! Ulili!
Nabíitm ct svým krajanfim neJlopH
tvpl a měké nhlí ca ceny nelnllíí
litté přesáté á-a0OO lib Doviika rychli
I LETI 716 So ISthSU
TiLEroN 1918
nejsou nikdy tak prospeSnýml ja
ko při trháni zubů NezmSrné bo
lesti provázející trhání zubů při
spfisobu dřÍTějším zajisté mnohé
ho od vytrhnutí zubu odvracely
Nyní nemusí 1 tím odkládat nebof
opotřebením léku nebudou bolest
vůbec ani cítiti
ZUBNÍ LÉKAŘ
812 Paxtoa block 16 a Farnaai
TELEFON 1083
Mart te teaky JMmaka okaluha
li
1
fr
čí
r
f
¥ t

1
l T
- v
í
1'
i
liaL
- tu
} s
s:
í
a:
i
? 3

xml | txt